Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2007, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, - smēķēšanai paredzēta atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai tabakas dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;";

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15) telpa, kas atsevišķi nodalīta smēķēšanai, - atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa, kas paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem ne vairāk kā 50 procentus no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas. Telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols;".

2. Izteikt 5.panta 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2) ražot, realizēt un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk - importēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz
1 miligramu vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2003 "Cigaretes - Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos - Gāzhromatogrāfiskā metode" prasībām attiecībā uz nikotīnu);

3) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 4387:2003 "Cigaretes - Metodes, kā, izmantojot parastu analītisko smēķ­aparātu, noteikt dūmu cieto daļiņu kopējo masu pirms un pēc atūdeņošanas un denikotinēšanas" prasībām attiecībā uz tabakas darvu);

4) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kuru dūmos oglekļa monoksīds pārsniedz 10 miligramus uz vienu cigareti (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2003 "Cigaretes - Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē - NDIR metode" prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);".

3. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšana

(1) Uz cigarešu paciņām norādītā nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2006 "Cigaretes - Paraugu ņemšana".

(2) Ja par attiecīgo cigarešu partiju nav testēšanas laboratorijas izsniegta testēšanas pārskata, komersanti, kas realizē cigaretes, kā arī komersanti, kas importē tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, par saviem līdzekļiem pārbauda cigaretēs esošā nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzuma atbilstību šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā noteiktajam. Minēto pārbaudi ir tiesīgas veikt testēšanas laboratorijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās laboratorijas tabakas izstrādājumu jomā.

(3) Ekonomikas ministrija nosūta Eiropas Komisijai testēšanas laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī informē Eiropas Komisiju par sarakstā izdarītajiem grozījumiem."

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējums

(1) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem vispārīgiem brīdinājumiem valsts valodā:

1) "Smēķēšana nogalina";

2) "Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus".

(3) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem speciāliem brīdinājumiem valsts valodā:

1) "Smēķētāji mirst jauni";

2) "Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu";

3) "Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi";

4) "Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam";

5) "Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!";

6) "Atmest smēķēšanu Jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits";

7) "Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!";

8) "Smēķēšanas atmešana samazina risku saslimt ar neārstējamām sirds un plaušu slimībām";

9) "Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi";

10) "Lūdz palīdzību, lai atmestu smēķēšanu! (tālr. 67037333)";

11) "Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci";

12) "Smēķēšana paātrina ādas novecošanos";

13) "Smēķēšana var kaitēt spermatozoīdiem un samazināt auglību";

14) "Tabakas dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zilskābi".

(4) Vienlaikus ar speciālo brīdinājumu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības papildina ar atbilstošiem krāsainiem fotoattēliem vai citām ilustrācijām (kombinētais brīdinājums) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Vispārīgos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz visredzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(6) Šā panta trešajā daļā minētos speciālos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz otras redzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(7) Speciālos brīdinājumus, kas izvietoti uz otras lielākās tabakas iepakojuma vienības virsmas, maina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu novirzi.

(8) Uz katras Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē. Šo norādījumu izvieto uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām, un tas aizņem vismaz 10 procentus no attiecīgās virsmas;

2) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem apvalka.

(9) Gan pirms vispārīgā, gan pirms speciālā brīdinājuma jābūt norādei "Veselības ministrija brīdina".

(10) Vispārīgais brīdinājums (izņemot norādi "Veselības ministrija brīdina") aizņem vismaz 30 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas.

(11) Speciālais brīdinājums (izņemot norādi "Veselības ministrija brīdina") aizņem vismaz 40 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas.

(12) Uz citu tabakas izstrādājumu (kuri nav cigaretes) iepakojuma vienību redzamākajām (lielākajām) virsmām, kuras ir lielākas par 75 kvadrātcentimetriem, vispārīgie un speciālie brīdinājumi aizņem vismaz 22,5 kvadrātcentimetrus lielu laukumu no katras virsmas.

(13) Vispārīgā un speciālā brīdinājuma tekstam un norādījumam par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu atbilstoši šā panta astotās daļas 1.punktam jābūt:

1) skaidram un salasāmam;

2) izvietotam tā, lai, atverot iepakojuma vienību, to nevarētu sabojāt vai noņemt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā iepakojuma un akcīzes nodokļa markām, tie nedrīkst būt izdzēšami, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls. Tabakas izstrādājumiem (kuri nav cigaretes) brīdinājuma teksts var būt drukāts uz uzlīmes, ja šāda uzlīme nav noņemama;

3) drukātam ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no laukuma, kas paredzēts attiecīgajam tekstam;

4) drukātam ar mazajiem burtiem, izņemot ziņojuma pirmo burtu un gadījumus, kad gramatikas likumi nosaka citādi;

5) centrētam laukumā paralēli paciņas augšējai malai, izņemot gadījumu, kad sānu mala ir šaurāka par 16 milimetriem (tad norādījumu par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu drukā perpendikulāri paciņas augšējai malai);

6) apvilktam ar melnu apmali, kas ir ne mazāk kā 3 milimetrus un ne vairāk kā 4 milimetrus plata un neskar brīdinājuma tekstu vai norādīto informāciju. Apmale netiek uzskatīta par brīdinājumam paredzētā laukuma daļu.

(14) Lai nodrošinātu tabakas izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tabakas izstrādājumus marķē ar partijas numuru vai līdzvērtīgu marķējumu uz katras iepakojuma vienības tā, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku.

(15) Aizliegts uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas izstrādājumiem (šī prasība neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis)."

5. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un komersanti, kas importē tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā, katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Veselības inspekcijai visu to sastāvdaļu sarakstu, kuras lieto attiecīgā tabakas izstrādājuma ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzniecības markai un veidam. Izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas sarakstā min to svara dilstošā secībā. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, kā arī pievieno deklarāciju, kurā izskaidroti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos. Tabakas izstrādājumu ražotājs un komersants, kurš ieved tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā, iesniedz pieejamo un veikto toksikoloģisko pētījumu datus par šīm sastāvdaļām (kuras var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), norādot to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību.

(2) Veselības inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju informācijai par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs.

(3) Veselības inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kura attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un ir komercnoslēpums."

6. Izteikt 8.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Tabakas izstrādājumu reklāma ir atļauta tikai speciālajos izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības tirgum.

(2) Tabakas izstrādājumu reklāmā iekļaujama informācija par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu, un šādai informācijai jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības."

7. 9.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība, aizliegts sponsorēt pasākumus vai darbības, kurās ir iesaistītas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai kuras norisinās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai kurām ir pārrobežu ietekme.";

izslēgt ceturto daļu.

8. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izglītības un audzināšanas iestādēs;";

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "rehabilitācijas institūcijās" ar vārdiem "ieslodzījuma vietās";

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "kāpņu telpās" ar vārdiem "gaiteņos un citās koplietošanas telpās";

izslēgt pirmās daļas 7.punktā vārdus "izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai";

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem;";

papildināt pirmo daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"10) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

11) parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

12) kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.";

izslēgt ceturto daļu.

9. Papildināt 13.pantu ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"9) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas;

10) Iekšlietu ministrijas;

11) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

12) Latvijas Pretsmēķēšanas koalīcijas;

13) Latvijas Pašvaldību savienības."

10. Izteikt 14.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma cigarešu paraugus atlasa un testē testēšanas laboratorijas. Testēšanas laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Valsts ieņēmumu dienestu. Izdevumus, kas saistīti ar cigarešu paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotājs vai komersants, kurš ievedis tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā.

(4) Komersanti, kas ieved tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pirms to realizācijas tirgū pārbauda testēšanas laboratorijās tabakas izstrādājumu marķējuma atbilstību šā likuma prasībām."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī. Līdz 2010.gada 1.martam atļauts realizēt tabakas izstrādājumus bez iepakojuma papildināšanas ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām.

17. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 7.punktā attiecībā uz aizliegumu smēķēt augstskolās un publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.) stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

18. Grozījumi šā likuma 8.pantā un grozījumi attiecībā uz 9.panta pirmās daļas, otrās daļas 3.punkta un ceturtās daļas izslēgšanu, kā arī šā panta trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

19. Grozījumi šā likuma 1.panta 9. un 15.punktā, 11.panta pirmās daļas 12.punkts un grozījumi 11.panta otrajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 3.aprīlī.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 22.aprīlī
06.05.2008