Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 12.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.1.aktivitātes "Iedzīvotāju ekonomis­kās aktivitātes stimulēšana" 1.4.1.1.2.apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

1.1 Finanšu atbalstu šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodarbināšanai šīs aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013). Sniedzot finanšu atbalstu šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodarbināšanai šīs aktivitātes ietvaros, papildus ievēro Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kuri darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013), un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.506 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

1.2 Finanšu atbalstu šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodarbināšanai šīs aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.506 redakcijā)

2. Aktivitātes mērķis ir sekmēt šo noteikumu 4.punktā minēto mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, kā arī viņu darba prasmju un iemaņu pilnveidošana, organizējot aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām pabeidz 3 680 bezdarbnieki (tai skaitā 879 bezdarbnieki, izmantojot šo noteikumu 8.2 punktā minēto virssaistību finansējumu);

3.2. rezultāta rādītāju - 40 procentu bezdarbnieku sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā iekārtojas darbā.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.919; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.517; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1. bezdarbnieki, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 4. punktā noteiktajiem nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem un 2. panta 99. punktā noteiktajiem īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem (turpmāk – nelabvēlīgākā situācijā esoši darbinieki);

4.2. bezdarbnieki ar invaliditāti.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506; 4.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja šie noteikumi nenosaka citādi.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.517 redakcijā, kas piemērojami ar 01.08.2012.)

6. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

6.1. aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšana noteiktām personu grupām:

6.1.1. šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas un darba devēju informēšana un piesaiste;

6.1.2. šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;

6.1.3. darba vietu pielāgošana personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

6.1.4. personu ar invaliditāti nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (ergoterapeitu, surdotulku vai asistentu) piesaiste;

6.2. projekta vadība;

6.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113)

6.1 Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 4.punktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti pasākumos darba prasmju attīstībai darba vadītāja uzraudzībā vai aktuālajā bezdarba periodā nav bijuši iesaistīti jauniešu darba praksēs atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū, vai nav bijuši iesaistīti bezdarbnieku darba praksē vai apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.506 redakcijā)

6.2 Bezdarbnieka atkārtota iesaistīšana šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos ir iespējama ne agrāk kā gadu pēc dalības pabeigšanas iepriekšējā aktīvās nodarbinātības pasākumā.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.648 redakcijā)

7. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 275 177 euro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 386 120 euro un valsts budžeta finansējums – 889 057 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1358 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 67. punktu)

8.2 Aktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 8.punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 2 566 752,61 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 2 394 780,05 euro un valsts budžeta finansējums – 171 972,56 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1358 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

9.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija);

9.2. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

9.3. sniedz informāciju projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanā un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

9.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

9.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) projekta izstrādē;

9.7. saskaņo šo noteikumu 59.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par trūkumiem projekta grozījumos;

9.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

9.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

10.1. izstrādā vienošanās projektu;

10.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

10.3. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

10.4. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību, lai īstenotu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētos projektus un veiktu maksājumu;

10.5. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

10.7. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

10.8. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 58., 59. un 60.punkta nosacījumus;

10.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

10.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

10.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.648; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.919; 10.3.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

13. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadar­bības iestādi par projekta īstenošanu.

14. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 93,30 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk, kā minēts šo noteikumu 8.punktā.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.919 redakcijā)

15. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 67. punktu)

15.1 Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 15 841 929,61 euro (ieskaitot šo noteikumu 8.2 punktā minēto virssaistību finansējumu).

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1358 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Projektu iesniegumu atlase

16. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums), pamatojoties uz šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam.

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

17.3. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

17.4. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietots vienošanās projekts.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

18.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

18.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

18.2.2. projekta budžetā paredzētā materiāli tehniskā nodrošinājuma (iekārtu un aprīkojumu iegādes, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes) izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

18.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

18.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

18.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām projekta aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

18.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 45., 46., 47., 47.1, 48., 49., 50. un 50.1punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežo­jumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

18.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

18.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegums noformējams atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

18.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai);

18.8. šo noteikumu 16.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta nodaļas kalendāra zīmogā norādīto pasta sūtījuma pieņemšanas datumu. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384)

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

20.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakš­punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 18.2.1. un 18.2.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15.1 punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 45., 46., 47., 47.1, 49. un 50.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 47.1, 48. un 50.1 punktā un 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.4. un 47.4.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs un rezultāta rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 56. un 57.punktā minētajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas kritēriji):

24.3.1. projekta iesniegums paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, īpaši teritorijās ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni;

24.3.2. projekta iesniegums ietver elastīgas reaģēšanas mehānismu uz izmaiņām darba tirgū, nodrošinot šādu mērķa grupu vajadzībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu un vajadzības gadījumā arī pielāgošanu:

24.3.2.1. jauniešiem bezdarbniekiem (15-24 gadu vecumā);

24.3.2.2. personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;

24.3.2.3. personām ar invaliditāti;

24.3.2.4. personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs;

24.3.2.5. personām, kuras ilgāk par gadu ir bezdarbnieka statusā;

24.3.2.6. citiem bezdarbniekiem atbilstoši nacionālajiem nodarbinātības veicināšanas un sociālās iekļaušanas politikas plānošanas dokumentiem, ievēro­jot Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 18. un 19.punktā noteiktos nelabvēlīgākā situācijā esoša darbinieka kritērijus;

24.3.3. projekts veicina valsts, pašvaldību iestāžu un privātā sektora sadarbību;

24.3.4. projekta iesniegumā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

24.3.5. projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā ir nodrošinājis un orga­nizējis līdzvērtīgus pakalpojumus, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu ekonomisko aktivitāti, pašiniciatīvu un iekļaušanos darba dzīvē;

24.3.6. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinoši pasākumi.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi 24.1.15.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 11 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

25.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir 10,01 procents un vairāk, - pieci punkti;

25.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 7,01 līdz 10,00 procentiem, - četri punkti;

25.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 5,00 līdz 7,00 procentiem, - divi punkti;

25.4. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir līdz 4,99 procentiem, - 0 punktu.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

26.1. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu visām šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajām mērķa grupām - 10 punktu;

26.2. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu četrām līdz piecām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām - septiņi punkti;

26.3. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu trim šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajām mērķa grupām - četri punkti;

26.4. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu divām šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajām mērķa grupām - divi punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir četri punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

27.1. projekta aktivitāšu īstenošanā paredzēta vairāk nekā divu šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minēto sektoru iesaiste - četri punkti;

27.2. projekta aktivitāšu īstenošanā paredzēta divu šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minēto sektoru iesaiste - divi punkti.

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

28.1. projekta iesniegums paredz tiešu pozitīvu ietekmi - pieci punkti;

28.2. projekta iesniegums paredz netiešu pozitīvu ietekmi - trīs punkti;

28.3. projekta iesniegums neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti - 0 punktu.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir četri punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniedzējam ir vairāk nekā triju gadu pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā - četri punkti;

29.2. projekta iesniedzējam ir viena līdz divu gadu pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā - divi punkti.

30. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

30.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi - divi punkti;

30.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi - divi punkti;

30.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - divi punkti.

V. Lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

31.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

31.2. šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5. un 24.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā tas saņem tādu punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 35.4., 35.5., 35.6., 35.7., 35.8. un 35.9.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.punktā minētajā termiņā novērš projekta iesniegumā esošos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

32.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

32.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10. vai 24.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētais nosacījums var ietvert:

33.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

33.2. projekta īstenošanas uzsākšanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

33.3. šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu;

33.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 47.1, 48. un 50.1 punktā, kā arī šo noteikumu 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.4. un 47.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus;

33.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358)

34. Ja šo noteikumu 32. un 33.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

35. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

35.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. un 24.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

35.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

35.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

35.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par deviņiem punktiem;

35.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

35.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

35.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

35.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

35.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem.

36. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumen­tiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās noteikumiem.

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus, ievērojot šo noteikumu 32. un 33.punktu.

40. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

41. Komisija izvērtē šo noteikumu 40.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

42. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

43. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām.

44. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 36.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakš­punktā minētajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

45. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

45.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

45.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – atbalstam darba devējiem "nelabvēlīgākā situācijā esošu" darbinieku un bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai;

45.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

45.1.3. (svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506);

45.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

45.1.5. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai (attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas);

45.2. neparedzētās izmaksas;

45.3. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

45.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506)

46. Šo noteikumu 45.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

46.1. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas nelabvēlīgākā situācijā esošu darbinieku nodarbināšanai, ko ikmēneša dotācijas veidā piešķir 50 % apmērā no algu izmaksām par laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus (nodarbinot nelabvēlīgākā situācijā esošus darbiniekus) vai 24 mēnešus (nodarbinot īpaši nelabvēlīgā situācijā esošus darbiniekus) pēc pieņemšanas darbā, ievērojot to, ka ikmēneša dotācijas apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

46.2. finanšu atbalsts bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai, kas tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:

46.2.1. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas – ikmēneša darba alga, ne mazāka par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un ne lielāka par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas divkāršu apmēru;

46.2.2. atlīdzības (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) izmaksas bezdarbnieka ar invaliditāti darba vadītājam - 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

46.2.3. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti;

46.2.4. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas par ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumu sniegšanu, ja tā vienīgais uzdevums ir palīdzība strādājošai personai ar invaliditāti. Asistentu ikmēneša izmaksas nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu skaitam, kad bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies pasākumā;

46.2.5. (zaudējis spēku ar 30.04.2010., sk. 64.punktu)

46.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.648; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.517; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506; 46.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

47. Šo noteikumu 45.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

47.1. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

47.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai;

47.3. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas personālam;

47.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un inventāra priekšmetu (vērtībā līdz 213 euro par vienību) izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas projekta īstenošanas personālam.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi 47.4 apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

47.1 Šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ietver šo noteikumu 6.1.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas izmaksas, tajā skaitā iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras tiek segtas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un kuras plāno šo noteikumu 53.4., 53.5. un 53.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, piešķir kā vienreizēju dotāciju, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711,44 euro apmērā par vienas darba vietas pielāgošanu. Šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt sešus procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēra.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506)

48. Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā)

49. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358)

50. Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

50.1. projekta administrēšanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

50.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

50.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

50.4. telpu īres un nomas izmaksas;

50.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

50.6. biroja un kancelejas preču (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) izmaksas;

50.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

50.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

50.9. (svītrots ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088).

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi 50.6.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

50.1 Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā noteiktajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi, un tās apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā)

51. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 8.punktā, neattiecina izmaksas:

51.1. kas nav norādītas šo noteikumu 46., 47., 47.1, 48., 49. un 50.punktā un 45.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 47.1, 48. un 50.1 punktā un 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.4. un 47.4.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

51.2. par kurām Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 45.1.5.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti termiņā, ko nosaka vienošanās;

51.3. šo noteikumu 46.2.5.apakšpunktā minētās izmaksas.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358)

52. Sniedzot atbalstu darba devējiem "nelabvēlīgākā situācijā esošo" darbinieku nodarbi­nāšanai, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

52.1. (svītrots ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27, kas piemērojami ar 01.01.2009.);

52.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ar šo noteikumu 5.punktā minētajā kārtībā izvēlēto darba devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba devējs nodrošina:

52.2.1. darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar pasākumos iesaistītajiem nelabvēlīgākā situācijā esošajiem darbiniekiem. Ja darba līgumu slēdz uz noteiktu laiku, darba līguma termiņš nav īsāks par 6 mēnešiem;

52.2.2. kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem "nelabvēlīgākā situācijā esošiem" darbiniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina "nelabvēlīgākā situācijā esošo" darbinieku;

52.3. nelabvēlīgākā situācijā esoša darbinieka nodarbināšanai atbalsta sniegšanas laiks nepārsniedz šo noteikumu 46.1.apakšpunktā noteikto laiku;

52.4. nodarbinot nelabvēlīgākā situācijā esošus darbiniekus, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

52.5. darba devējam piešķirto finanšu atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darbinieku nodarbināšanai var izmantot vienlaikus ar komercdarbības atbalstu citiem mērķiem;

52.6. (svītrots ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27, kas piemērojami ar 01.01.2009.);

52.7. (svītrots no 01.01.2015. ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506; sk. grozījumu 2.punktu);

52.8. (svītrots no 01.01.2015. ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506; sk. grozījumu 2.punktu);

52.9. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē) noteikto maksimālo de minimis apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, vērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

52.10. finanšu atbalstu nepiešķir, ja, sniedzot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2014, saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

52.11. finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.517; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.164; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

52.1 (Svītrots no 01.01.2015. ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506; sk. grozījumu 2.punktu)

53. Sniedzot atbalstu darba devējiem bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinā­šanai, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

53.1. (svītrots ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27, kas piemērojami ar 01.01.2009.);

53.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ar šo noteikumu 5.punktā minētajā kārtībā izvēlēto darba devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba devējs nodrošina:

53.2.1. darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Ja darba līgumu slēdz uz noteiktu laiku, darba līguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem;

53.2.2. kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti;

53.2.3. bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvāto darba vietu pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

53.2.4. bezdarbniekiem ar invaliditāti nepieciešamos surdotulku, asistentu un citu speciālistu pakalpojumus;

53.2.5. izdevumu segšanu par bezdarbnieku ar invaliditāti veselības pārbaudēm, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;

53.3. finanšu atbalstu, kas paredzēts viena bezdarbnieka nodarbināšanai, kuram noteikta invaliditāte, darba devējs saņem ne vairāk kā 36 mēnešus;

53.4. iesaistot pasākumos bezdarbniekus ar invaliditāti, darba devēju piedā­vātās darba vietas pirms bezdarbnieka ar invaliditāti pieņemšanas darbā izvērtē un nepieciešamos darba vietas pielāgojumus nosaka Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits;

53.5. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits pēc piedāvātās darba vietas novērtēšanas Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam iesniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši bezdarbnieka ar invaliditāti funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšana darba devēja piedāvātajā darba vietā nav iespējama, pasākums pie izvēlētā darba devēja netiek īstenots;

53.6. bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai piedāvātās darba vietas pielāgošanas noteikumus nosaka Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja un darba devēja līgumā par pasākumu īstenošanu;

53.7. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs pārbauda, vai atbalsta apmērs, ko darba devējam piešķirs atbilstoši šiem noteikumiem, kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniegs Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis apmēru. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, vērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

53.8. finanšu atbalstu nepiešķir bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai saimnieciskās darbības nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, kā arī tad, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

53.9. saņemto finanšu atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai darba devējs nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz tām pašām kompensējamām izmaksām;

53.10. finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

53.11. (svītrots ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506);

53.12. nepiešķir atbalstu, ja darba devējs nav iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.27; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.113; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.517; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.164; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.506)

54. Projekta īstenošanu plāno no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.506 redakcijā)

55. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību īpaši teritorijās ar augstu bezdarba līmeni. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

56. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

57. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

57.1 Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu saskaņā ar vienošanos.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506)

57.2 Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus (tai skaitā šo noteikumu 8.2 punktā minēto virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.517 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

58. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

59. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

59.1. projekta mērķi;

59.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

59.3. projekta īstenošanas termiņu;

59.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

59.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vai to sadalījumu pa gadiem.

60. Nepārsniedzot šo noteikumu 47.1, 48. un 50.1 punktā un 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.4. un 47.4.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

60.1. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2., 45.1.4. un 45.4.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām;

60.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.3. un 46.2.4.apakšpunktā un 47. un 47.1 punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2. un 45.4.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

60.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

60.4. šo noteikumu 48.punktā minēto izmaksu pārdali;

60.5. izmaksu pārdali šo noteikumu 46.2.5.apakšpunktā minētās pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358)

60.1 Šo noteikumu 6.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no virssaistību finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 8.2 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 8.2 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.517 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 20.04.2010. noteikumu Nr.384 redakcijā)

61. Projektam, kura īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no 2010.gada 1.maija.

(Grozīts ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088)

62. Līdz 2010.gada 30.aprīlim šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās izmaksas paredz kā neattiecināmās izmaksas un tās plāno ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088)

63. Veicot grozījumus projektā, kas paredz šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minēto izmaksu piemērošanu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs iesniedz dokumentus, kas pamato projekta budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu aprēķinu un saikni ar projekta aktivitātēm un nepieciešamību projekta īstenošanai, atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506)

64. Šo noteikumu 46.2.5.apakšpunkts zaudē spēku 2010.gada 30.aprīlī.

65. (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506)

66. Šo noteikumu 53.7.2.apakšpunktu piemēro līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.506 redakcijā)

67. Šo noteikumu 8.1 un 15.punkts zaudē spēku 2013.gada 31.decembrī.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1358 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.258

(Pielikums grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.384; MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1088; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.506; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.517; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1358; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

01.JPG (57270 bytes)

02.JPG (52107 bytes)

03.JPG (98631 bytes)

04.JPG (72705 bytes)

05.JPG (89410 bytes)

07.JPG (84863 bytes)

10.JPG (151950 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
01.01.2015