Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.248

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 13.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 3.panta trešo daļu,
5.panta otro daļu, 10.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu,
11.panta trešo un sesto daļu un 13.panta sesto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 82.nr.; 2004, 81.nr.; 2007, 45.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Aģentūra nosaka ar līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli un maiņu, kā arī ar uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) saistīto iesniegumu paraugus.";

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lai reģistrētos dalībai shēmā, šo noteikumu 4.punktā minētās personas iesniedz aģentūrā iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli. Aģentūra ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā no reģistrēšanas dienas nosūta šīm personām paziņojumu par reģistrāciju dalībai shēmā (izņemot gadījumu, ja shēmas dalībnieks iesniedzis aģentūrā attiecīgu iesniegumu par atteikšanos no informācijas saņemšanas).";

1.3. papildināt II nodaļu ar 8.1 un 8.2punktu šādā redakcijā:

"8.1 Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās personas iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu ir tiesīgas iesniegt aģentūrā arī ar Latvijas Republikā reģistrētas bankas (turpmāk - banka) starpniecību, ja attiecīgā banka ar aģentūru ir noslēgusi līgumu par šāda pakalpojuma sniegšanu. Pieņemot iesniegumu, banka identificē tā iesniedzēju un saņemto iesniegumu papīra formā nodod aģentūrai divu darbdienu laikā pēc saņemšanas bankā.

8.2 Bankai ir tiesības saņemtajos iesniegumos ietvertos datus nodot aģentūrai arī elektroniski, ja to paredz bankas un aģentūras savstarpēji noslēgtais līgums. Šādā gadījumā banka saņemtajos iesniegumos ietvertos datus nodod aģentūrai nākamajā darbdienā pēc iesnieguma saņemšanas bankā. Datu pieņemšana elektroniskā veidā neatbrīvo aģentūru no Valsts fondēto pensiju likuma 10.panta trešās daļas izpildes.";

1.4. izteikt 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. citi maksājumi (izņemot šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos) no ieguldījumu plāna līdzekļiem, norādot, kāda veida maksājumi tie ir, un ietverot šādu norādi: "Šīs informācijas mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņiem jāsedz, piedaloties šajā ieguldījumu plānā".";

1.5. papildināt noteikumus ar 18.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.10. informāciju par atsevišķiem pakalpojumiem, kas saistīti ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un ko līdzekļu pārvaldītājs plāno nodot (deleģēt) citām personām;";

1.6. papildināt 18.3.apakšpunktu aiz vārdiem "sertifikāta numurs" ar vārdiem "vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un licences numurs";

1.7. aizstāt 27.3.apakšpunktā vārdu "piecu" ar skaitli "15";

1.8. aizstāt 28.2.apakšpunktā vārdu "piecu" ar skaitli "15";

1.9. izteikt 32.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Aģentūra nodrošina, ka katrā aģentūras nodaļā jebkuram shēmas dalībniekam pēc tā pieprasījuma ir iespēja iepazīties ar šo noteikumu 33. un 33.1 punktā minēto informāciju, kā arī ar pārskatu par shēmas darbību.";

1.10. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Lai aģentūra nodrošinātu shēmas dalībniekus ar informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par līdzekļu pārvaldītāja izvēli un maiņu, līgumā nosaka, ka katrs līdzekļu pārvaldītājs sagatavo un iesniedz aģentūrā:

33.1. visu tā pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu prospektus (arī to jaunās redakcijas, ja mainījies ieguldījumu plāna nosaukums, ieguldīšanas politika vai maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi);

33.2. ziņojumus par visu attiecīgā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu pēdējā ceturkšņa rezultātiem, kuros ietverta šāda informācija:

33.2.1. līdzekļu pārvaldītāja nosaukums, juridiskā adrese un ieguldījumu plāna nosaukums;

33.2.2. īss ieguldījumu politikas izklāsts;

33.2.3. ieguldījumu plāna daļas vērtība (latos) pārskata ceturkšņa sākumā un beigās un vērtības izmaiņas (pieaugums vai samazinājums (procentos)) pārskata ceturkšņa, pusgada un pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī no ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas;

33.2.4. ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais apmērs (latos) pārskata ceturkšņa sākumā un beigās;

33.2.5. ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem un citiem attiecīgajam ieguldījumu plānam atbilstošiem salīdzino­šajiem rādītājiem;

33.2.6. pārskata ceturkšņa rezultātu analītisks izvērtējums, norādot iemes­lus, kāpēc rezultāti atšķiras no nozares vidējiem rādītājiem un citiem attiecīgajam ieguldījumu plānam atbilstošajiem salīdzinošajiem rādītājiem;

33.2.7. līdzekļu pārvaldītāja vērtējums par ieguldījumu plānam aktuālām finanšu tirgus attīstības tendencēm tuvākajā nākotnē un to iespējamo ietekmi uz ieguldījumu plāna rezultātiem nākamajos ceturkšņos;

33.2.8. ieguldījumu portfeļa struktūra (procentos) pārskata ceturkšņa beigās pēc aktīvu veidiem un pēc ieguldījumu ģeogrāfiskā sadalījuma, ja tiek ieguldīts ārpus Latvijas;

33.2.9. ieguldījumu portfeļa 10 lielākie ieguldījumi (procentos) pēc stā­vokļa pārskata ceturkšņa beigās;

33.2.10. līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem;

33.2.11. ja nepieciešams, cita būtiska informācija, kas jāzina ieguldījumu plāna dalībniekiem, lai varētu iespējami objektīvi novērtēt ieguldījumu plāna ceturkšņa rezultātus, kā arī dažāda tehniska rakstura informācija.";

1.11. papildināt III nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Lai aģentūra nodrošinātu shēmas dalībniekus ar informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par līdzekļu pārvaldītāja izvēli un maiņu, komisija saskaņā ar savstarpējās sadarbības līgumu un katra līdzekļu pārvaldītāja parakstītu apliecinājumu iesniedz aģentūrā līdzekļu pārvaldītāju sagatavotos pārskatus par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kas sagatavoti atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, par stāvokli 31.martā, 30.jūnijā, 30.septembrī un 31.decembrī, kā arī ieguldījumu plānu revidētos gada pārskatus.";

1.12. aizstāt 34.punkta trešajā teikumā skaitļus un vārdus "35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. un 44.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 37., 38., 39., 39.1, 40., 41., 42., 43. 43.1 un 44.punktā";

1.13. papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Ja līdzekļu pārvaldītājs nodod tā pārvaldīto ieguldījumu plānu citam līdzekļu pārvaldītājam:

39.11. līdzekļu pārvaldītājs, kas vēlas nodot ieguldījumu plānu, ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms ieguldījumu plāna nodošanas sākuma iesniedz aģentūrā:

39.11.1. iesniegumu, kurā norāda nododamā ieguldījumu plāna un jaunā līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu, kā arī citu līdzekļu pārvaldītāja izpratnē svarīgu informāciju;

39.11.2. līgumu par ieguldījumu plāna aktīvu nodošanu, kas noslēgts starp līdzekļu pārvaldītājiem;

39.11.3. valdes apstiprinātu ieguldījumu plāna nodošanas kalendāra plānu;

39.12. aģentūra ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 39.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un, ja tie atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, nosūta minētos dokumentus komisijai saskaņošanai;

39.13. komisija atbilstoši kompetencei izskata saņemtos dokumentus un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta aģentūrai un ieguldī­jumu plāna nodošanā iesaistītajiem līdzekļu pārvaldītājiem saskaņojumu vai motivētu saskaņojuma atteikumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības;

39.14. līdzekļu pārvaldītāji ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc komisijas saskaņojuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajai procedūrai sagatavo un iesniedz grozījumus ar aģentūru noslēgtajos līgumos par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kā arī jaunu turētājbankas līgumu (trīs eksemplārus);

39.15. aģentūra pēc turētājbankas līguma reģistrācijas komisijā un vieno­šanās noslēgšanas par līguma grozījumiem informē abus līdzekļu pārvaldītājus par datumu, ar kuru aģentūra atļauj sākt ieguldījumu plāna nodošanu. Jaunais līdzekļu pārvaldītājs vienas darbdienas laikā pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas iesniedz aģentūrā un komisijā rakstisku apliecinājumu par ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanu, ko parakstījuši abi līdzekļu pārvaldītāji un turētājbanka, ja turētājbanka netiek mainīta, vai abas turētājbankas, ja turētājbanka tiek mainīta. Ieguldījumu plāna nodošana uzskatāma par pabeigtu ar apliecinājuma saņemšanu aģentūrā;

39.16. aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.15.apakšpunktā minētā ieguldījumu plāna nodošanas apliecinājuma saņemša­nas nosūta shēmas dalībniekiem, kuru ieguldījumu plāns nodots jaunam līdzekļu pārvaldītājam, paziņojumu par notikušo ieguldījumu plāna nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam un par tiesībām mainīt līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu;

39.17. aģentūrai ir tiesības pieprasīt nododamā ieguldījumu plāna ārpus­kārtas pārskatu, kas sagatavots atbilstoši valsts fondēto pensiju shēmas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un revidenta atzinumu.";

1.14. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu iesnieguši aģentūrā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 35.2., 36.3., 37.3., 39.2. vai 39.16.apakšpunktā minēto paziņojumu nosūtīšanas dienas, aģentūra ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas nodod pārvaldī­šanā shēmas dalībnieka izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, ieskaitot fondētās pensijas kapitālu shēmas dalībnieka norādītā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.";

1.15. papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 39.16.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, turpina pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs, kurš pārvalda nodoto ieguldījumu plānu.";

1.16. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Ja shēmas dalībnieka iesniegums par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu saņemts vēlāk nekā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 35.2., 36.3., 37.3., 39.2. vai 39.16.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra attiecīgo iesniegumu izpilda saskaņā ar šo noteikumu 34.punktā minētajiem nosacījumiem.";

1.17. aizstāt 45.punktā skaitļus un vārdus "7.1., 35.2., 36.3., 37.3. vai 39.2.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "7.1., 35.2., 36.3., 37.3., 39.2. vai 39.16.apakšpunktā";

1.18. izteikt 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

"46. Iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas:

46.1. pamatojoties uz:

46.1.1. darba devēja ziņojumu par obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī (mēnesis, par kuru pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) un ziņām par darba ņēmējiem;

46.1.2. pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka ziņojumu par obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (ceturksnis, par kuru pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par veiktajām obligātajām iemaksām;

46.1.3. ministriju iesniegto personu sarakstu, par kurām pārskata mēnesī veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, kā arī uz aģentūras rīcībā esošo informāciju par attiecīgajiem pabalstiem, pensijām un atlīdzībām, kas piešķirtas par pārskata mēnesi;

46.1.4. Tieslietu ministrijas vai Ģenerālprokuratūras ziņojumu par obligātajām iemaksām par personām pārskata mēnesī, kurām izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības dēļ ir nodarīts zaudējums;

46.1.5. konta izrakstu par veiktajām brīvprātīgajām iemaksām;

46.2. ne agrāk kā pārskata mēnesim sekojošā ceturtā mēneša pirmajā darbdienā, bet ne vēlāk kā 10.darbdienā, ja informācija par pārskata mēneša iemaksām aģentūrā ir pilnīga un pareiza.

47. Ja pilnīga un pareiza informācija par pārskata mēneša iemaksām aģentūrā tiek saņemta vēlāk nekā veikta pārskata mēneša iemaksu reģistrācija shēmas dalībnieku kontos, pārskata mēneša iemaksas shēmas dalībnieku kontos reģistrē piecu darbdienu laikā.";

1.19. svītrot 48., 49. un 50.punktu;

1.20. papildināt 53.5.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai veiktu darījumus ar shēmas līdzekļiem, līdzekļu pārvaldītājs katru darbdienu līdz plkst.9.00 paziņo aģentūrai aprēķina periodā lietojamo ieguldījumu plāna daļas vērtību. Paziņotās ieguldījumu plāna daļas vērtības mainīšana ir pieļaujama tikai tad, ja aģentūra nav uzsākusi darījumus, kuros izmanto šo ieguldījumu plāna daļas vērtību, kā arī aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam savstarpēji vienojoties.";

1.21. aizstāt 55.4.apakšpunktā vārdus "vienas nedēļas laikā" ar vārdiem "piecu darbdienu laikā";

1.22. papildināt 56.7.apakšpunktu aiz vārdiem "un novērš visas" ar vārdiem "ieguldījumu plānu daļu reģistros";

1.23. aizstāt 57.punkta trešajā teikumā skaitli un vārdu "49.punktā" ar skaitli un vārdu "56.punktā";

1.24. aizstāt 59.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "56.punktu" ar skaitli un vārdu "51.punktu";

1.25. svītrot 62.punktu;

1.26. izteikt 63., 64. un 65.punktu šādā redakcijā:

"63. Aģentūra par katru shēmas dalībnieku nodrošina šādas informācijas uzskaiti shēmas dalībnieka kontā:

63.1. informācija, kas ļauj identificēt shēmas dalībnieku (personas kods (personām, kurām nav personas koda, - cits identifikācijas numurs), vārds un uzvārds, dzimšanas datums);

63.2. informācija par dalību shēmā (datums, kad uzsākta dalība shēmā, un izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, datums, kad izbeigta dalība shēmā, un izvēlētais fondētās pensijas kapitāla izmaksas veids);

63.3. informācija par veiktajām iemaksām (summa, no kuras aprēķinātas iemaksas, shēmā veikto iemaksu likme, shēmā veiktās iemaksas un datums, kad tās reģistrētas shēmas dalībnieka kontā);

63.4. informācija par aģentūras shēmas administrēšanas izdevumiem (uz shēmas dalībnieku attiecinātie aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, izdevumu likme un datums, kad minētie izdevumi ieturēti);

63.5. informācija par iemaksu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldītājam (datums, kad iemaksas pārskaitītas līdzekļu pārvaldītājam, jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība);

63.6. informācija par šādiem darījumiem ar fondētās pensijas kapitālu: fondētās pensijas kapitāla pārskaitīšana, ja mainīts līdzekļu pārvaldītājs, pieprasīta vecuma pensija vai shēmas dalībnieks miris (atsevišķi par katru darījumu - darījuma veids, datums, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, aprēķināto vai dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaits, ieguldījumu plāna daļas vērtība un fondētās pensijas kapitāls).

64. Aģentūra nodrošina, lai katram shēmas dalībniekam tiktu nosūtīta šāda informācija:

64.1. ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka piepra­sījuma saņemšanas - konta izraksts par dalībnieka izvēlētu laikposmu, bet ne vairāk kā par pēdējiem 24 mēnešiem. Konta izrakstā norāda:

64.1.1. līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu un vērtību, kā arī fondētās pensijas kapitālu gada sākumā;

64.1.2. informāciju par gada laikā shēmā veiktajām iemaksām;

64.1.3. ziņas par aģentūras shēmas administrēšanas izdevumiem (uz shēmas dalībnieku attiecinātie aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, izdevumu likme un datums, kad minētie izdevumi ieturēti);

64.1.4. informāciju par shēmas līdzekļu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldī­tājam (datums, kad shēmas līdzekļi pārskaitīti līdzekļu pārvaldītājam, ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība);

64.1.5. informāciju par gada laikā veiktajām līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu maiņām (datums, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, dzēsto un aprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits, ieguldījumu plāna daļas vērtība un fondētās pensijas kapitāls);

64.1.6. līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu un vērtību, kā arī fondētās pensijas kapitālu gada beigās;

64.2. piecu darbdienu laikā pēc veiktās līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņas - paziņojumu par veikto darījumu, norādot darījuma sākuma un beigu datumu, iepriekšējā un jaunā līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, ieguldījumu plāna daļu vērtību un dzēsto un aprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaitu, kā arī fondētās pensijas kapitālu;

64.3. ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc kalendāra gada beigām - konta izraksts par gadu, norādot vismaz šo noteikumu 64.1.1. un 64.1.6.apakšpunktā minēto informāciju.

65. Šo noteikumu 64.punktā minēto informāciju aģentūra nosūta pa pastu uz tās rīcībā esošo shēmas dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi, taču shēmas dalībniekiem ir tiesības izvēlēties citu minētās informācijas saņemšanas veidu (no aģentūras piedāvātajiem) vai atteikties no informācijas saņemšanas, iesniedzot aģentūrā attiecīgu iesniegumu. Attiecībā uz šo noteikumu 64.3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanu shēmas dalībnieki iesniegu­mu aģentūrā iesniedz līdz attiecīgā gada 1.martam.";

1.27. izteikt 66., 67., 68. un 69.punktu šādā redakcijā:

"66. Aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka iesnieguma saņemšanas par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) vai informācijas saņemšanas par shēmas dalībnieka nāvi dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā.

67. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc līdzekļu pārvaldītāja apstiprinājuma saņemšanas par vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) izmantojamā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla ieskaitīšanu aģentūras norādītajā kontā un attiecīgās informācijas reģistrēšanas shēmas dalībnieka kontā nosūta shēmas dalībniekam informāciju par prognozēto vecuma pensijas apmēru, ko shēmas dalībnieks varētu saņemt, ņemot vērā nefondētās pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", prognozēto vecuma pensijas apmēru, ko shēmas dalībnieks varētu saņemt, izvēloties fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, un prognozēto mēneša izmaksu apmēru, ko pie esošā fondētās pensijas kapitāla lieluma attiecīgā vecuma dalībnieks varētu saņemt no apdrošināšanas sabiedrībām, ja izvēlētos par fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Vienlaikus aģentūra nodrošina shēmas dalībnieku ar vispārīgu informāciju par kārtību, kādā shēmas dalībnieks var iegādāties minēto polisi.

68. Ja shēmas dalībnieks pēc šo noteikumu 67.punktā minētās infor­mācijas saņemšanas pieprasa vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, aģentūra nodrošina attiecīgās naudas summas ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā un aprēķina (pārrēķina) vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

69. Ja shēmas dalībnieks izvēlējies par fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi:

69.1. shēmas dalībnieks vēršas izvēlētajā dzīvības apdrošināšanas sabiedrībā, kur pēc apdrošināšanas nosacījumu saskaņošanas tiek sastādīts dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līguma projekts, kuru ar saviem parakstiem apliecina shēmas dalībnieks un apdrošināšanas sabiedrība. Pēc tam shēmas dalībnieks līguma projektu (trīs eksemplārus) iesniedz aģentūrā. Līguma projektu aģentūrā iesniedz sešu mēnešu laikā no brīža, kad shēmas dalībnieks aģentūrā iesniedzis iesniegumu par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai);

69.2. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 69.1.apakšpunktā minētā līguma projekta saņemšanas noslēdz ar shēmas dalībnieka izvēlēto dzīvības apdrošināšanas sabiedrību dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumu, nosūta shēmas dalībniekam un apdrošināšanas sabiedrībai pa vienam minētā līguma eksemplāram, kā arī pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai dzīvības apdrošināšanas sabiedrībai;

69.3. ja shēmas dalībnieks pēc konsultēšanās ar apdrošināšanas sabiedrībām tomēr izvēlas fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam un iesniedz aģentūrā attiecīgu iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) iesniegšanas nav aģentūrai darījis zināmu savu izvēli par kādu konkrētu dzīvības apdrošināšanas sabiedrību, kas uzskatāms par izvēli fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 68.punktā minēto kārtību.";

1.28. izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai (tiešās izmaksas) tiek segti no atskaitījumiem, ko aģentūra ietur no shēmas dalībnieku iemaksām.";

1.29. papildināt noteikumus ar 82. un 83.punktu šādā redakcijā:

"82. Aģentūra līdz 2008.gada 31.decembrim nodrošina attiecībā uz iesniegumu iesniegšanu noslēgto līgumu atbilstību šo noteikumu 8.1 punktam.

83. Grozījumus ieguldījumu plānu prospektos par informāciju, kas ietverta šo noteikumu 14.3.apakšpunktā, veic kopā ar kārtējiem grozījumiem ieguldījumu plānu prospektos.";

1.30. aizstāt pielikuma 2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "45 darbdienas" ar vārdiem "četrus mēnešus";

1.31. aizstāt pielikuma 4.4.apakšpunkta otrajā teikumā vārdus "attiecīgos zaudējumi" ar vārdiem "attiecīgos zaudējumus";

1.32. izteikt pielikuma 5.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.7. pēc pieprasījuma precizē fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu pārskatos sniegto informāciju;";

1.33. aizstāt pielikuma 6.2.apakšpunktā vārdu "filiālē" ar vārdu "nodaļā";

1.34. izteikt pielikuma 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. Ja šī Līguma darbības laikā turētājbankas līgumā jebkuru iemeslu dēļ tiks izdarīti grozījumi vai papildinājumi, Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas iesniegt Aģentūrā un Komisijai grozījumu vai papildinājumu vienu eksemplāru, kā arī līguma par jaunas izvēlētas turētājbankas izvēli (ar visiem turpmākajiem tā grozījumiem un papildinājumiem) vienu eksemplāru;";

1.35. izteikt pielikuma 8.5.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no noslēgšanas brīža iesniegt Aģentūrā un Komisijai līguma ar no jauna izvēlēto turētājbanku (ar visiem turpmākajiem tā grozījumiem un papildinājumiem) vienu eksemplāru.";

1.36. papildināt pielikumu ar 13.3. un 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. Līdzekļu pārvaldītājam katru darbdienu ne vēlāk kā līdz plkst.9.00 jāsniedz Aģentūrai informācija par Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldījumā esošo visu ieguldījumu plānu daļu vērtībām, kā arī par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā saņemti no Aģentūras, un par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā pārskaitīti Aģentūrai tās uzdevumā;

13.4. Puses apņemas ne retāk kā reizi ________ salīdzināt Līdzekļu pārvaldītāja uzturētā ieguldījumu plānu daļu reģistra datus ar attiecīgo ieguldījumu plānu daļu reģistru datiem Aģentūrā, kā arī izmeklēt un, cik ātri vien tas iespējams, bet ne vēlāk kā desmit (10) darbdienu laikā novērst visas ieguldījumu plānu daļu reģistros atklātās neatbilstības.";

1.37. izteikt pielikuma 14.1. un 14.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14.1. Līdzekļu pārvaldītājam uz sava rēķina jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrā šādi dokumenti:

14.1.1. ieguldījumu plānu prospekti (Līguma pielikumi Nr.1a, 1b, 1c) - ___________ ( ____ ) eksemplāri - ne vēlāk kā _____ ( __ ) darbdienu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža;

14.1.2. ieguldījumu plānu prospektu jaunās redakcijas, ja mainījusies to ieguldījumu politika - ____________ ( ____ ) eksemplāri - ne vēlāk kā ________ ( ____ ) darbdienu laikā no attiecīgu līguma grozījumu noslēgšanas brīža;

14.1.3. līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem - ____ ( ____ ) eksemplāri - ne vēlāk kā 20 darbdienas pēc tam, kad Komisijai iesniegti atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām sagatavotie pārskati par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (par stāvokli 31.martā, 30.jūnijā, 30.septembrī un 31.decembrī);

14.2. visus 14.1.apakšpunktā minētos dokumentus Līdzekļu pārvaldītājs aģentūrā iesniedz arī elektroniski.";

1.38. svītrot pielikuma 14.4.apakšpunktu.

2. Šo noteikumu 1.18. un 1.19.apakšpunkts stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
12.04.2008