Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "piedāvāt tirgū" ar vārdiem "laist tirgū".

2. 7.pantā:

aizstāt 7.punktā vārdus "bīstamas vielas saturošas baterijas un akumulatori" ar vārdiem "bateriju un akumulatoru atkritumi";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) nosaka kārtību, kādā savācams un apsaimniekojams ar akcīzes nodokli apliekamais alkoholisko dzērienu iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu, un prasības komersantiem, kuri veic šāda iepakojuma savākšanu;";

papildināt pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) nosaka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai."

3. 8.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) organizē nacionālās nozīmes bīstamo atkritumu pārstrādes objektu, kā arī sadedzināšanas iekārtu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;";

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodrošina ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās informācijas sniegšanu sabiedrībai, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām."

4. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pieņem lēmumus par jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu, kā arī sadedzināšanas iekārtu un poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā;";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldība pirms šā panta pirmajā daļā minēto saistošo noteikumu izdošanas saņem Vides ministrijas atzinumu par to atbilstību atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī valsts un reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem."

5. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komersants pirms attiecīgo darbību veikšanas saņem Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai. Atļauja, kas izsniegta atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, ir derīga visā valsts teritorijā.";

izslēgt otro daļu.

6. Aizstāt 11.1 panta pirmajā daļā vārdus "Reģionālās vides pārvaldes" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

7. 12.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemes īpašniekam, kura īpašuma teritorijā radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram un tā komersanta transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam vai vietai, kurš nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu un noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

8. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar komersantu, kuram atbilstoši šā likuma 15.pantam ir noslēgts līgums ar pašvaldību;";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vasarnīcas vai vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā, ievērojot pašvaldības izdotos sais­tošos noteikumus un atbilstoši šā panta pirmajai daļai noslēdz līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar komersantu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību, kā arī sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas."

9. 15.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Personas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu ir publisko iepirkumu pasūtītāji, var neveikt sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas publisko iepirkumu, bet slēgt līgumu ar komersantu, kuru šajā pantā noteiktajā kārtībā izvēlējusies vietējā pašvaldība, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.

(6) Atkritumu radītājiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas par atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanu vai kuri piedalās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, ir tiesības slēgt līgumu ar komersantu, kuru izvēlējies pats atkritumu radītājs, par šķirotu sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, par to informējot vietējo pašvaldību.

(7) Gadījumus, kad publisko iepirkumu procedūra netiek piemērota, nosaka Publisko iepirkumu likums."

10. Papildināt 18.pantu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc reģionālā sadzīves atkritumu poligona darbības uzsākšanas attiecīgā reģiona pašvaldību teritorijās radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai šajā sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās."

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. (1) Atkritumu poligona, izgāztuves, sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

1) pirms atkritumu poligona, izgāztuves, sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības uzsākšanas saņem vides aizsardzības jomu regulējošos normatīvajos aktos par piesārņojošām darbībām noteiktās atļaujas;

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi, sadedzināšanas iekārtu vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem vides aizsardzības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) veic pasākumus un sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu, kā arī sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.

(2) Atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs, saņemot atļaujas pirms atkritumu poligona darbības uzsākšanas, sniedz finanšu garantiju drošības naudas, saistību izpildes apdrošināšanas polises vai kredītiestādes galvojuma veidā, lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas attiecīgajās atļaujās noteiktās prasības, tajā skaitā prasības attiecībā uz poligona slēgšanu un pēc poligona slēgšanas veicamo vides monitoringu."

12. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Atkritumu pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, termiņā un formā iesniedz Valsts vides dienestam ziņojumu par iepriekšējā kalendāra gadā pārstrādāto atkritumu apjomu un veidiem."

13. Izteikt V1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V1 nodaļa. Elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošana".

14. Papildināt 20.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu rašanās novēršana ir tādu pasākumu kopums, kuru mērķis ir samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu un tajos esošo materiālu un vielu daudzumus, kā arī kaitējumu, ko tie nodara videi."

15. Papildināt 20.2 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību un pienākumus attiecībā uz informācijas sniegšanu par Latvijas tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un kategorijām, kā arī par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un kategorijām."

16. Izteikt 20.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs ir jebkura persona, kas savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros piegādā elektriskas un elektroniskas iekārtas personai, kura plāno tās lietot. Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam, nodrošina šo iekārtu atkritumu pieņemšanu, neprasot par to samaksu, ja attiecīgā iekārta pieder pie līdzīga tipa iekārtām un veikusi tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta."

17. 20.pantā:

izslēgt pirmo un otro daļu;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Līdz 2005.gada 13.augustam tirgū laisto mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji jaunu iekārtu pārdošanas brīdī var pircējiem sniegt informāciju par izmaksām, kas saistītas ar šo iekārtu atkritumu savākšanu, apstrādi un apglabāšanu drošā veidā.

(6) Pēc 2005.gada 13.augusta Latvijas tirgū laisto mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu pārdošanas brīdī pircējiem netiek sniegta informācija par izmaksām, kas saistītas ar šo iekārtu atkritumu savākšanu, apstrādi un apglabāšanu drošā veidā."

18. Aizstāt 20.6 pantā vārdus "piedāvā tirgū" ar vārdiem "laiž tirgū".

19. Papildināt likumu ar 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 un 20.14 pantu šādā redakcijā:

"20.8 pants. (1) Baterija vai akumulators ir elektriskās enerģijas avots, kurā enerģija rodas, tieši pārveidojoties ķīmiskajai enerģijai, un kurš sastāv no vienas vai vairākām primārām (atkārtoti neuzlādējamām) vai sekundārām (atkārtoti uzlādējamām) daļām.

(2) Baterijas un akumulatori tiek iedalīti šādās kategorijās:

1) bateriju pakete ir bateriju vai akumulatoru komplekss, kas savienots kopā vai ietverts ārējā apvalkā, veidojot vienotu bloku, un nav paredzēts, ka tiešais lietotājs to sadalīs vai atvērs;

2) pārnēsājama baterija vai akumulators ir jebkura aizplombēta baterija, podziņelements, bateriju pakete vai akumulators, ko var pārnēsāt rokās un kas nav ne rūpniecībā, ne arī transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojama baterija vai akumulators;

3) podziņelementi ir mazas, apaļas pārnēsājamas baterijas vai akumulatori, kuru diametrs ir lielāks par augstumu un kurus izmanto īpašiem nolūkiem, piemēram, dzirdes aparātos, rokas pulksteņos, mazās pārnēsājamās iekārtās un kā enerģijas avotus datu saglabāšanai;

4) transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojama baterija vai akumulators ir baterija vai akumulators, ko izmanto, lai darbinātu transportlīdzekļa vai citas pašgājējas tehnikas starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi (turpmāk - transportlīdzekļu baterijas un akumulatori);

5) rūpniecībā izmantojama baterija vai akumulators ir jebkura baterija vai akumulators, kas izstrādāts tikai rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam vai kas lietojams jebkura veida elektriskajos transport­līdzekļos.

(3) Šā likuma noteikumi attiecas uz visu veidu baterijām un akumulatoriem neatkarīgi no to lietojuma, formas, ietilpības, svara vai tajos izmantotajiem materiāliem. Šajā likumā noteiktās prasības neattiecas uz baterijām un akumulatoriem, ko izmanto iekārtās, kuras paredzētas valsts drošībai un kuras izmanto ieročos, munīcijā un militārajā aprīkojumā, kā arī iekārtās, kuras paredzētas sūtīšanai kosmosā, izņemot ražojumus, kas nav paredzēti konkrētiem militāriem nolūkiem.

(4) Bateriju vai akumulatoru atkritumi ir jebkura baterija vai akumulators, kas atbilst šā likuma 1.panta 1.punktā dotajai atkritumu definīcijai.

20.pants. (1) Bateriju un akumulatoru ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma, savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros pirmo reizi Latvijas tirgū laiž baterijas un akumulatorus, tajā skaitā baterijas un akumulatorus, kas atbilstoši ražotāja komercdarbībai ir iestrādāti ierīcēs vai transportlīdzekļos.

(2) Bateriju un akumulatoru izplatītājs ir jebkura persona, kas savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros baterijas un akumulatorus piegādā tiešajiem lietotājiem.

(3) Ministru kabinets nosaka bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju. Bateriju un akumulatoru ražotāji sniedz reģistram informāciju par Latvijas tirgū laisto bateriju un akumulatoru daudzumu un veidiem, par savākto un pārstrādāto, kā arī eksportēto bateriju un akumulatoru daudzumu un veidiem.

20.10 pants. Laišana tirgū nozīmē, ka baterijas un akumulatori par maksu vai bez maksas tiek piegādāti vai padarīti pieejami patērētājam Latvijas valsts teritorijā.

20.11 pants. (1) Bateriju un akumulatoru ražotājs nodrošina bateriju un akumulatoru atkritumu pieņemšanu, savākšanu, apstrādi un pārstrādi, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

(2) Bateriju un akumulatoru ražotājs var pats veikt šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus vai slēgt līgumu ar komersantu, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, organizē un koordinē bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu.

20.12 pants. (1) Pārnēsājamo bateriju vai akumulatoru atkritumus arī tad, ja to nodrošina bateriju un akumulatoru izplatītājs, savāc vai pieņem bez maksas, neuzliekot tiešajiem lietotājiem par pienākumu pirkt jaunu bateriju vai akumulatoru.

(2) Transportlīdzekļu bateriju un akumulatoru ražotājs vai izplatītājs nodrošina šādu bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanu vai pieņemšanu no privātiem, saimnieciskajai darbībai neparedzētiem (nekomerciāliem) sauszemes transportlīdzekļiem vai citas pašgājējas tehnikas bez maksas, neuzliekot par pienākumu pirkt jaunu bateriju vai akumulatoru.

(3) Rūpniecībā izmantojamo bateriju un akumulatoru ražotājs vai izplatītājs nodrošina šādu bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanu vai pieņemšanu neatkarīgi no šo bateriju un akumulatoru ķīmiskā sastāva un izcelsmes.

20.13 pants. Rūpniecībā izmantojamo bateriju, akumulatoru un transportlīdzekļu bateriju vai akumulatoru atkritumus nedrīkst pieņemt apglabāšanai atkritumu poligonos, kā arī sadedzināt. Bateriju vai akumulatoru atkritumu apstrādes un pārstrādes procesā radušos pārpalikumus drīkst apglabāt atkritumu poligonos vai sadedzināt.

20.14 pants. Ministru kabinets nosaka:

1) bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanai, apstrādei un pārstrādei izvirzāmās prasības;

2) bateriju un akumulatoru savākšanas un pārstrādes apjomus un termiņus, kā arī prasības attiecībā uz to, kā sniedzams ziņojums par šo darbību izpildi."

20. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) atkritumu radītājiem vai valdītājiem (izņemot šā likuma 15.panta sestajā daļā minētos atkritumu radītājus) nosaka pašvaldība. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

(2) Maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu pašvaldība nosaka, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un komersantu, kuru atbilstoši šā likuma 15.pantam izvēlējusies pašvaldība un kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kārtību, kādā aprēķināma maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, nosaka Ministru kabinets.

(3) Komersants, kuru atbilstoši šā likuma 15.pantam izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu par vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši šajā likumā noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību."

21. Izslēgt 22.1 pantu.

22. Papildināt likumu ar 22.2 pantu šādā redakcijā:

"22.2 pants. Maksā par atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj visas ar poligona ierīkošanu un ekspluatāciju saistītās izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finanšu garantiju drošības naudas, saistību izpildes apdrošināšanas polises vai kredītiestādes galvojuma veidā, poligona slēgšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgta poligona monitoringu vismaz 30 gadus ilgā laika posmā pēc poligona slēgšanas."

23. Pārejas noteikumos:

izslēgt 15.punktu;

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 7.panta 12.punktā paredzētos noteikumus.";

izslēgt 23.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"24. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 7.panta 13.punktā, 20.2 panta ceturtajā daļā un 21.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

25. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 19.pantā minētos noteikumus. Šā likuma 19.1 pantā minēto ziņojumu iesniedz, sākot ar 2009.gadu, kad iesniedzams ziņojums par 2008.gadu.

26. Šā likuma 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 un 20.14 pants stājas spēkā 2008.gada 26.septembrī.

27. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod jaunus šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumi Nr.413 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

28. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz 2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.342 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumiem Nr.413 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība", ir spēkā līdz to termiņu beigām.

29. Šā likuma 20.5 panta sestās daļas nosacījumus nepiemēro attiecībā uz liela izmēra mājsaimniecības elektriskajām un elektroniskajām iekārtām līdz 2013.gada 13.februārim, bet attiecībā uz citām mājsaimniecības elektriskajām un elektroniskajām iekārtām - līdz 2011.gada 13.februārim. Pircējiem norādītās izmaksas par šo iekārtu atkritumu savākšanu, apstrādi un apglabāšanu drošā veidā nedrīkst būt lielākas par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas faktiskajām izmaksām.

30. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 7.panta 7.punktā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumi Nr.529 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

24. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ direktīvu 91/157/EEK."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 13.martā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 2.aprīlī
16.04.2008