Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.197

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 17.§)

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Saus­zemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdro­šināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 49.nr., 2006, 96.nr., 2007, 65.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Fonda dalībnieki iemaksas fondā veic latos. Ārvalstu valūtā fondā var iemaksāt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa kārtībā atgūtos līdzekļus par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem, ziedojumus un dāvi­nājumus, kā arī ieņēmumus no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.";

1.2. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus no sauszemes trans­­portlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām (turpmāk - regulārie ikmēneša atskaitījumi). Regulāros ikmēneša at­skaitījumus nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 1.punktu no katra saus­­zemes trans­portlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdro­šinā­šanas līguma, kas stājies spēkā pārskata periodā (viens kalendāra mēnesis)."

1.3. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ne vēlāk kā 20.dienā pēc ce­turkšņa beigām rakstiski apkopo informāciju par fonda līdzekļu kopējo apmēru uz ceturkšņa pē­dējo dienu. Ne vēlāk kā 30.dienā pēc ceturkšņa beigām Trans­portlīdzekļu apdro­šinātāju birojs rakstiski paziņo apdrošinātājam par fonda lī­dzekļu kopējo apmēru, ja konstatēts, ka apdrošinātājam jāpārtrauc maksāt regulāros ikmēneša atskaitījumus vai jāuzsāk maksāt regulāros ikmēneša atskaitījumus.'';

1.4. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Saņemot Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja paziņojumu par fonda līdzekļu kopējo apmēru:

12.1. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir lielāks nekā 14 000 000 latu - apdrošinātājs neveic regulāros ikmēneša atskaitījumus;

12.2. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir no 12 000 000 latu līdz14 000 000 latu - apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu;

12.3. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir mazāks nekā 12 000 000 latu - apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu divkāršā apmērā.";

1.5. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Šo noteikumu 12.2. vai 12.3.apakš­punktā minētajā gadījumā apdro­šinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus, sākot ar nākamo kalendāra mē­nesi pēc attiecīgā ceturkšņa beigām. Apdrošinātājs regulāros ikmēneša atskai­tījumus ieskaita fondā 15 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām. Ja mi­nēto termiņu nokavē, apdrošinātājs papildus ieskaitāmajai summai ieskaita 0,1 procentu no attiecīgās summas par katru nokavēto dienu.";

1.6. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs rīkojas ar fondu, lemj par tā līdzekļu glabāšanu un nodošanu ieguldīšanai un atbild par minēto līdzekļu izlietojumu.";

1.7. svītrot 21.punktu;

1.8. svītrot pielikuma 2.punktu.

2. Piecu dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apkopo informāciju par fonda līdzekļu kopējo apmēru uz ie­priek­šējā kalendāra mēneša pēdējo dienu un rakstiski par to paziņo ap­dro­šinātājam.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
02.04.2008