Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.173

Rīgā 2008.gada 11.martā (prot. Nr.16 13.§)
Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 12.panta trešo un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu izlietošanas kārtību;

1.2. mērķdotācijas daļas lielumu;

1.3. kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām;

1.4. mērķdotācijas izlietošanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā veicama mērķdotācijas izlietošanas likumības un parei­zības kontrole;

1.6. kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlie­tojumu;

1.7. pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību.

2. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai ir šādas apakš­programmas:

2.1. apakšprogramma "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" (turpmāk - valsts autoceļu apakšprogramma);

2.2. apakšprogramma "Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)" (turpmāk - mērķdotācija).

3. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" katru mēnesi līdz desmitajam datumam kontroles funkciju veikšanai sniedz pārskatu Satiksmes ministrijai par iepriekšējā mēnesī faktiski izlietotajiem valsts autoceļu fonda programmas līdzekļiem.

3.1 Iela šo noteikumu izpratnē ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēts ceļš apdzīvotā vietā. Ielas statusu pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem piešķir pašvaldība.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

II. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu sadalījums

(Nodaļa svītrota ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

4. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

5. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

III. Valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļu izlietošana

6. Valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:

6.1. valsts autoceļu uzturēšanai;

6.2. valsts autoceļu būvprojektēšanai;

6.3. valsts autoceļu atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai;

6.4. satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem uz valsts autoceļiem;

6.5. valsts autoceļu apakšprogrammu un projektu izstrādāšanai un vadībai;

6.6. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;

6.7. autoceļu nozares zinātniski tehniskajai attīstībai;

6.8. autoceļu nozares vēsturisko vērtību saglabāšanai;

6.9. zemes pirkšanai valsts autoceļu uzlabošanai un attīstīšanai;

6.10. vides aizsardzības pasākumiem un zemju rekultivācijai;

6.11. biedra naudas samaksai starptautiskajām ceļu organizācijām;

6.12. valsts autoceļu pārvaldīšanai;

6.13. sabiedrības informēšanai autoceļu nozares jautājumos;

6.14. pašvaldību, komersantu, māju ceļu būvniecības, pārbūves, uzturēšanas un atjaunošanas pārraudzībai, kā arī satiksmes drošības pārraudzībai uz šiem ceļiem;

6.15. pašvaldību īpašumā esošo pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas un atjaunošanas līdzfinansēšanai;

6.16. zemes pirkšanai, lai atjaunotu pilsētu tranzīta ielas;

6.17. pašvaldību, komersantu un māju ceļu pārbūvei, ja tas nepieciešams valsts autoceļu atjaunošanai un satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem;

6.18. autotransporta kontroles infrastruktūras būvniecībai;

6.19. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai valsts autoceļu tīklā;

6.20. procentu maksājumiem par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Valsts kasē ņemto aizņēmumu, kas paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu projektus atbilstoši valsts budžetam kārtējam gadam;

6.21. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja (pasažieru pārvadātāja) papildu izdevumu segšanai, kas saistīti ar apbraucamā ceļa izmantošanu, ja esošais autoceļš tiek remontēts.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr. 67; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

IV. Mērķdotācijas sadalīšana starp pašvaldībām

7. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija pārskaita visām pašvaldībām.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2010; sk. 49. punktu)

8. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

9. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija sadala starp pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr. 67 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

10. Satiksmes ministrija katru mēnesi pārskaita mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldību norādītajos pamatbudžeta kontos.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

11. Pašvaldības nodrošina mērķdotācijas līdzekļu uzskaiti atsevišķi no citiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem atsevišķā norēķinu kontā kredītiestādē vai Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

12. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

13. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

14. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

15. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

16. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

17. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

18. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

19. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

20. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

21. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

22. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

V. Mērķdotācijas izlietošanas kārtība

23. Mērķdotāciju izlieto šādiem mērķiem:

23.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;

23.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;

23.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

23.Mērķdotāciju prioritāri izlieto tranzīta ielām, tiltiem, satiksmes drošības uzlabošanai, autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

24. Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā atbilstoši šo noteikumu 23. un 23.1 punktā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

24.1 Kārtējā saimnieciskā gadā saņemto un neizlietoto mērķdotāciju pašvaldība drīkst uzkrāt, ievērojot samērīguma principus un izvērtējot mērķdotācijas uzkrāšanas lietderību.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

VI. Mērķdotācijas izlietojuma kontrole

25. Satiksmes ministrija kontrolē mērķdotācijas izlietojuma likumību un pareizību. Mērķdotācijas izlietojuma likumības un pareizības kontrolei Satiksmes ministrija ir tiesīga pieaicināt ekspertus autoceļu uzturēšanas un būvniecības, kā arī finanšu vadības un grāmatvedības jomā. Pēc Satiksmes ministrijas vai ekspertu pieprasījuma pašvaldības iesniedz nepieciešamās ziņas un dokumentus.

26. Ja Satiksmes ministrija, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, konstatējusi mērķdotācijas neatbilstošu izlietojumu vai ja pēc grāmatvedības uzskaites datiem nav iespējams pārliecināties par mērķdotācijas izlietojumu, Satiksmes ministrija aiztur konstatētajam pārkāpumam atbilstošu pašvaldībai paredzētās mērķdotācijas daļu. Aizturēto mērķdotācijas daļu pārskaita pašvaldībai pēc tam, kad tā līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām no sava pamatbudžeta apmaksājusi iepriekš pamatbudžetā neplānotos autoceļu uzturēšanas darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Mērķdotācijas daļu aiztur un pārskaita saskaņā ar Satiksmes ministrijas valsts sekretāra rīkojumu.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

27. Līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām par neatbilstoši izlietotai summai līdzvērtīgu summu pašvaldība no sava pamatbudžeta apmaksā iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Ja pašvaldība līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām nevar apmaksāt iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus, tai ir tiesības vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu pagarināt apmaksas termiņu uz nākamo periodu.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

VII. Pārskatu sniegšana par mērķdotācijas izlietojumu

28. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu (2. pielikums) pašvaldības iesniedz Satiksmes ministrijai Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā "ePārskati" (turpmāk – informācijas sistēma "ePārskati") līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.1 Satiksmes ministrija līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju savlaicīgu ierakstu veikšanai grāmatvedībā.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.2 Satiksmes ministrija avansa maksājumu atzīst izdevumos un pašvaldības saņemto avansa maksājumu atzīst ieņēmumos atbilstoši apstiprinājumam par attaisnotajiem izdevumiem (2. pielikums). Satiksmes ministrija apstiprina veiktos uzturēšanas izdevumus atbilstoši uzkrāšanas principam, pamatkapitāla veidošanas izdevumus – atbilstoši naudas plūsmai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.3 Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

29. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

30. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

31. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

32. Satiksmes ministrija vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" no pašvaldībām var pieprasīt papildu informāciju par mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu pārskata periodā.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

VIII. Pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtība

33. Pilsētu tranzīta iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša iela, kas ir valsts galveno vai reģionālo autoceļu sākums, turpinājums vai beigas, kas ir iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstā un pa kuru atļauta kustība kravas automobiļiem un to sastāviem ar pilnu masu vairāk par 12 000 kg.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.67 redakcijā)

34. Pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanai piešķirtos valsts autoceļu apakš­pro­gram­mas līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:

34.1. pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai;

34.2. pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanai.

35. Līdzekļus pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai Satiksmes ministrija piešķir visām pašvaldībām, kuru īpašumā ir pilsētu tranzīta ielas.

36. Pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai līdzekļus Satiksmes ministrija piešķir 50 procentu apmērā no finansējuma, kas plānots attiecīgajā maršrutā iekļautās tranzīta ielas turpinājumā esošā valsts galvenā vai reģionālā autoceļa ikdienas uzturēšanas finansēšanai.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.67 redakcijā)

37. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem nodrošina finansējumu attiecīgās pilsētas tranzīta ielas uzturēšanas līdzfinansēšanai, un minētais finansējums ir līdzvērtīgs vai lielāks par valsts autoceļu fonda programmai piešķirto finansējumu.

38. Pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas līdzfinansēšanai līdzekļus piešķir projektiem, kas iekļauti valsts autoceļu apakšprogrammā.

39. Lai saņemtu līdzfinansējumu pilsētas tranzīta ielas atjaunošanai, pašvaldības dome iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

39.1. pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projekta nosaukumu un atjauno­šanas darbu aprakstu (ja nav būvprojekta);

39.2. vēlamo projekta īstenošanas laiku (ieskaitot būvprojektēšanu, ja tāda nepieciešama);

39.3. paredzamās projekta īstenošanas izmaksas (tai skaitā pašvaldības daļa);

39.4. pašvaldības atbildīgo amatpersona par projekta īstenošanu.

40. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

40.1. pašvaldības domes lēmumu par pašvaldības līdzdalību projekta īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā;

40.2. vienu būvprojekta eksemplāru (ja tāds ir);

40.3. uz pilsētas tranzīta ielas atjaunošanu attiecināmo izmaksu aprēķinu vidējās prognozētajās cenās;

40.4. pašvaldības domes apliecinājumu par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi;

40.5. informāciju par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi;

40.6. informāciju par transportlīdzekļu diennakts vidējās kustības intensi­tāti un sastāvu (kustības skaitīšanas datus). Kustības skaitīšanu veic ne agrāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas Satiksmes ministrijā;

40.7. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" veikto tranzīta ielas seguma stāvokļa novērtējumu.

41. Ja līdzfinansējumu pieprasa pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas būvprojektēšanai, pašvaldības domes apliecinājums par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi un informācija par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi iesniegumam nav jāpievieno.

42. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldības dome iesniedz Satiksmes ministrijā līdz attiecīgā gada 1.augustam.

43. Satiksmes ministrija izvērtē pašvaldības iesniegumu atbilstoši šādiem kritērijiem:

43.1. kravas automobiļu ar četrām asīm un vairāk diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 100 transportlīdzekļiem diennaktī;

43.2. transportlīdzekļu kopējā diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī;

43.3. tranzīta ielas seguma stāvoklis atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" veiktajam tranzīta ielas seguma stāvokļa vizuālajam novērtējumam atbilst vērtējumam "slikts";

43.4. pārskatā par tilta speciālo inspekciju vai sertificēta eksperta atzinumā par tilta tehnisko stāvokli ieteikts ierobežot transportlīdzekļu kustību vai to pārtraukt sakarā ar tilta nesošo konstrukciju nestspējas pasliktināšanos;

43.5. pašvaldības rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai;

43.6. pašvaldības rīcībā ir projekta īstenošanai nepieciešamā zeme;

43.7. tranzīta ielas atjaunošanas darbu izmaksas atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām un ir nepieciešamas plānoto darbību īstenošanai;

43.8. projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības atšķiras no tām darbībām, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem.

44. Lai pieņemtu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Satiksmes ministrija pašvaldībai var pieprasīt papildu informāciju.

45. Par pieņemto lēmumu Satiksmes ministrija informē pašvaldību līdz nākamā gada 1. janvārim.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

46. Pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projektu, kuram pašvaldība pieprasa līdzfinansējumu, pašvaldība finansē šādā apmērā:

46.1. ja šo noteikumu 47.punktā minētās izmaksas:

46.1.1. nepārsniedz 1 420 000 euro, pašvaldība finansē 30 procentus no šīm izmaksām;

46.1.2. ir no 1 420 000 euro līdz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 20 procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā 427 000 euro;

46.1.3. pārsniedz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 10 procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā 569 000 euro;

46.2. projekta izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 47.punktā, pašvaldība finansē pilnā apmērā.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1335 redakcijā)

47. Par izmaksām, kas attiecināmas uz pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanu, uzskata šādus izmaksu veidus:

47.1. ielas brauktuves un tās elementu būvdarbu izmaksas;

47.2. ielas brauktuves lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu izmaksas;

47.3. ielas apgaismojuma būvdarbu izmaksas;

47.4. ielas atjaunošanas būvprojektēšana;

47.5. ielas atjaunošanas būvuzraudzība;

47.6. autoruzraudzība;

47.7. projektu vadība.

48. Pēc pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas darbu pabeigšanas līdzfinan­sējuma vērtību ietver pašvaldības bilancē.

IX. Noslēguma jautājumi

49. Šo noteikumu 7.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.1000 redakcijā)

49.1 (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

50. 2008.gadā un 2009.gadā Satiksmes ministrija mērķdotācijai paredzē­tos līdzekļus pārskaita:

50.1. Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas domei;

50.2. rajonu pašvaldību padomēm.

51. 2008. un 2009.gadā mērķdotāciju starp pašvaldībām Satiksmes ministrija sadala šādi:

51.1. 30 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu (ja tiem iepriekšējā gadā veikta valsts tehniskā apskate) skaitam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.1.1. vieglie automobiļi, k = 1,0;

51.1.2. kravas automobiļi, k = 3,4;

51.1.3. autobusi, k = 2,8;

51.1.4. piekabes un puspiekabes, k = 5,7;

51.2. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošajam ielu brauktuvju un tiltu (satiksmes pārvadu) laukumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.2.1. pagastu ielu brauktuvju laukums, k = 1;

51.2.2. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000, k = 1,4;

51.2.3. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 7000 līdz 38000, k = 3,8;

51.2.4. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu vairāk par 38000, k = 4,8;

51.2.5. tiltu (satiksmes pārvadu) laukums, k = 10;

51.3. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošo ceļu garumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.3.1. pašvaldību reģistrētie ceļi ar melno segumu, k = 3;

51.3.2. pārējie pašvaldību reģistrētie ceļi, k = 1.

(Grozīts ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.1000)

52. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

53. 2008. un 2009.gadā Satiksmes ministrija ieskaita mērķdotāciju Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas un rajonu speciālajos budžetos - pašvaldību ceļu fondos.

54. 2008.gadā un 2009.gadā Satiksmes ministrija, pamatojoties uz rajona pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes lēmumu par mērķdotācijas saņemšanu no Satiksmes ministrijas, var pārskaitīt rajona pilsētas domei, novada domei vai pagasta padomei daļu no attiecīgajam rajonam paredzētās mērķdotācijas. Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome, kas saņem mērķdotāciju no Satiksmes ministrijas, ir atbildīga par savu saistību ar rajona padomi (par rajona speciālā budžeta - rajona ceļu fonda - līdzekļu saņemšanu) izpildi.

55. 2008. un 2009.gadā mērķdotācijas daļu, kas, pamatojoties uz šo noteikumu 54.punktu, pārskaitāma rajona pilsētai, novadam vai pagastam, aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.1000 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

57. 2008. un 2009.gadā rajona pilsētu domes, novadu domes un pagastu padomes, kas saņem mērķdotāciju no rajona speciālā budžeta - rajona ceļu fonda, izveido attiecīgi rajona pilsētu, novadu un pagastu speciālos budžetus - rajona pilsētu, novadu un pagastu ceļu fondus.

58. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

59. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

60. 2008. un 2009.gadā rajona padome, ja mērķdotāciju ieskaita rajona padomes ceļu un ielu fondā, vai pašvaldību apvienības vadība, ja mērķdotāciju ieskaita pašvaldību apvienības ceļu un ielu fondā, sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Pārskatā norāda visas pašvaldības, kas saņem mērķdotāciju no rajona ceļu un ielu fonda vai pašvaldību apvienības ceļu un ielu fonda.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173
Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums

(Pielikums MK 01.03.2011. noteikumu Nr.165 redakcijā)

Nr.p.k.

Pašvaldība

Procenti

1. Ādažu novads 0,3930
2. Aglonas novads 0,3852
3. Aizkraukles novads 0,4378
4. Aizputes novads 0,6040
5. Aknīstes novads 0,2442
6. Alojas novads 0,3523
7. Alsungas novads 0,1366
8. Alūksnes novads 1,2489
9. Amatas novads 0,6166
10. Apes novads 0,2975
11. Auces novads 0,4332
12. Babītes novads 0,4906
13. Baldones novads 0,2241
14. Baltinavas novads 0,0944
15. Balvu novads 0,7783
16. Bauskas novads 1,2964
17. Beverīnas novads 0,2068
18. Brocēnu novads 0,3046
19. Burtnieku novads 0,4097
20. Carnikavas novads 0,1763
21. Cēsu novads 1,0510
22. Cesvaines novads 0,2607
23. Ciblas novads 0,3363
24. Dagdas novads 0,7241
25. Daugavpils novads 2,0213
26. Dobeles novads 1,3987
27. Dundagas novads 0,2199
28. Durbes novads 0,2435
29. Engures novads 0,3446
30. Ērgļu novads 0,2567
31. Garkalnes novads 0,2760
32. Grobiņas novads 0,5192
33. Gulbenes novads 1,3541
34. Iecavas novads 0,3436
35. Ikšķiles novads 0,3395
36. Ilūkstes novads 0,6982
37. Inčukalna novads 0,3075
38. Jaunjelgavas novads 0,4203
39. Jaunpiebalgas novads 0,1933
40. Jaunpils novads 0,2088
41. Jēkabpils novads 0,5788
42. Jelgavas novads 1,6253
43. Kandavas novads 0,5498
44. Kārsavas novads 0,5642
45. Kokneses novads 0,2807
46. Krāslavas novads 1,3631
47. Krimuldas novads 0,3007
48. Krustpils novads 0,5629
49. Kuldīgas novads 1,6556
50. Ķeguma novads 0,3368
51. Ķekavas novads 0,5790
52. Lielvārdes novads 0,5466
53. Līgatnes novads 0,2113
54. Limbažu novads 1,4239
55. Līvānu novads 0,6392
56. Lubānas novads 0,1701
57. Ludzas novads 1,0976
58. Madonas novads 1,9749
59. Mālpils novads 0,2327
60. Mārupes novads 0,4144
61. Mazsalacas novads 0,1658
62. Mērsraga novads 0.0574
63. Naukšēnu novads 0,1426
64. Neretas novads 0,2998
65. Nīcas novads 0,2553
66. Ogres novads 1,8153
67. Olaines novads 0,4505
68. Ozolnieku novads 0,4253
69. Pārgaujas novads 0,3724
70. Pāvilostas novads 0,2105
71. Pļaviņu novads 0,3193
72. Preiļu novads 0,6063
73. Priekules novads 0,5062
74. Priekuļu novads 0,3873
75. Raunas novads 0,2548
76. Rēzeknes novads 2,1222
77. Riebiņu novads 0,5772
78. Rojas novads 0,1928
79. Ropažu novads 0,2978
80. Rucavas novads 0,2779
81. Rugāju novads 0,2752
82. Rūjienas novads 0,3246
83. Rundāles novads 0,2089
84. Salacgrīvas novads 0,6302
85. Salas novads 0,2612
86. Salaspils novads 0,5828
87. Saldus novads 1,6314
88. Saulkrastu novads 0,2760
89. Sējas novads 0,2071
90. Siguldas novads 0,8853
91. Skrīveru novads 0,1477
92. Skrundas novads 0,3309
93. Smiltenes novads 0,7165
94. Stopiņu novads 0,2923
95. Strenču novads 0,1807
96. Talsu novads 1,9063
97. Tērvetes novads 0,3079
98. Tukuma novads 1,5212
99. Vaiņodes novads 0,2150
100. Valkas novads 0,4701
101. Valmieras novads 0,3294
102. Varakļānu novads 0,2666
103. Vārkavas novads 0,1761
104. Vecpiebalgas novads 0,3808
105. Vecumnieku novads 0,5066
106. Ventspils novads 1,0005
107. Viesītes novads 0,3942
108. Viļakas novads 0,4617
109. Viļānu novads 0,3687
110. Zilupes novads 0,2715
111. Jēkabpils 1,0857
112. Valmiera 1,0474
113. Rīga 21,4466
114. Daugavpils 3,4962
115. Liepāja 3,0859
116. Jelgava 2,5467
117. Jūrmala 3,0880
118. Ventspils 1,8019
119. Rēzekne 1,3821
Kopā 100,0000
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173

(Pielikums MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumi Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" Veidlapa Nr. Mdot_AUTOC
Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
      KODI
Pašvaldības nosaukums      
Pārskata gads      
Pārskata periods ceturksnis  
euro, centi
Kods Koda nosaukums Mērķdotācijas plāns Plāns ar izmaiņām Naudas plūsmas izpilde Izpilde pēc uzkrāšanas principa
no gada sākuma pārskata ceturkšņa izpilde no gada sākuma pārskata ceturkšņa izpilde
A B 1 2 3 4 5 6

 
             
ATL_SAK Atlikums perioda sākumā (KRAJ_S+PAR_ATLS)         X X
KRAJ_S Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā         X X
PAR_ATLS Pārējais atlikums         X X
I. Ieņēmumi            
18.6.2.0. Mērķdotācija pārskata periodā            
II. Izdevumi (1000 + 2000 + 5000)            
1000 Atlīdzība            
2000 Preces un pakalpojumi (UZT + PAR_KA)            
UZT Autoceļu un ielu uzturēšana            
PAR_KA Bankas konta apkalpošanas izmaksu segšana            
5000 Pamatkapitāla veidošana
(BUVN + PAR_ZP)
        X X
BUVN Autoceļu un ielu būvniecība         X X
PAR_ZP Zemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas         X X
ATL_BEI Atlikums perioda beigās (KRAJ_B + PAR_ATLB)         X X
KRAJ_B Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā         X X
PAR_ATLB Pārējais atlikums         X X


 

PLAN

Mērķdotācijas indikatīvais plāns

n gads n+1 gads n+2 gads
KOPA Kopā (1000PL + 2000PL + 5000PL)      
1000PL Atlīdzība      
2000PL Preces un pakalpojumi      
5000PL Pamatkapitāla veidošana      

Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu aizpilda šādā kārtībā:

1. Informāciju par izdevumiem norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajai pašvaldību grāmatvedības uzskaites kārtībai, datus norāda euro un centos.

2. Rindā "Pašvaldības nosaukums" norāda tās pašvaldības nosaukumu, kas iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK kodu).

3. Rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli.

4. Rindas "Pārskata periods" sadaļā "Kodi" norāda pārskata ceturkšņa kārtas numuru.

5. Ailē "Mērķdotācijas plāns" norāda saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības pamatbudžetā apstiprinātos kārtējā gada finansiālos rādītājus.

6. Ailē "Plāns ar izmaiņām" norāda perioda beigās aktuālo (precizēto) plānu.

7. Ailē "Naudas plūsmas izpilde" norāda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

8. Ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa, izņemot pamatkapitāla veidošanu, atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

9. Ailē "no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās).

10. Ailē "pārskata ceturkšņa izpilde" norāda pārskata ceturkšņa izpildi. Datus aprēķina kā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" datu starpību.

11. Sadaļu "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" aizpilda 1. ceturksnī atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" 24. punktam, kur

n – pārskata gads,

n+1 – nākamais pārskata gads,

n+2 – aiznākamais pārskata gads.

Sadaļā "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" var veikt grozījumus, ja tas nepieciešams. Pēc grozījumu veikšanas aile "n gads" sakrīt ar pārskata aili "Plāns ar izmaiņām".

12. Sadaļā "II. Izdevumi" norāda izdevumus, kas klasificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izdevumu klasifikāciju jomā.

13. Ailes, kas apzīmētas ar "X", neaizpilda.

01.01.2020