Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā

1.pants. 2007.gada 22.novembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija. Ārlietu ministrija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņo par diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, uz kurām attiecināms Līgums saskaņā ar tā 7.pantu.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 21.februārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 13.martā
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON THE MUTUAL REPRESENTATION BY THEIR DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS IN PROCESSING VISAS AND COLLECTING BIOMETRIC DATA

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter: the Contracting Parties), with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of visa issuance, have agreed upon the following:

Article 1

From the date of application of all parts of the Schengen acquis by the Republic of Latvia and the Republic of Hungary, the Contracting Parties shall represent each other in processing uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay visas) in accordance with the provisions of the Schengen acquis, with this Agreement, as well as with the implementing agreements concluded according to Article 7.

Article 2

According to the implementing agreements representation may be reduced to one or several parts of the visa issuing procedure, namely providing information on visa applications, arranging appointments, conducting interviews, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees.

Article 3

The Contracting Parties may assist each other in the collection of biometric data to be used for applications for D visas, residence permits and passports. Detailed rules of this type of co-operation shall be regulated in the implementing agreements.

Article 4

(1) Acting under Articles 1 - 3, the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.

(2) At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission shall give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location in accordance with the implementing agreements.

Article 5

Acting under Article 1 - 3, the relevant legal norms of the European Union on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Contracting Party shall be applicable.

Article 6

Acting under Article 1, the represen­ting Contracting Party shall act as diligently as if processing visas or collecting data on its own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 7

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic and consular missions to which this Agreement shall be applied as well as the necessary technical details of the co-operation and rules relating to data protection, if necessary.

Article 8

The Contracting Parties shall not make any payments to each other for the processing of the visa applications submitted under this Agreement, but instead the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall retain the collected visa fees for the processing of the visa applications submitted under this Agreement, which amount is determined with the Schengen acquis.

Article 9

The provisions of this Agreement may be amended in a way agreed on in writing by the Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Article 14.

Article 10

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be communicated through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Article 11

This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 12

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their internal legal requirements necessary for the entry into force have been fulfilled.

Done in Riga on 22 November 2007 in two originals in the English language.

for the Government of the Republic of Latvia

for the Government of the Republic of Hungary

Neoficiāls tulkojums
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN UNGĀRIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR ABPUSĒJU PĀRSTĀVĪBU DIPLOMĀTISKAJĀS UN KONSULĀRAJĀS PĀRSTĀVNIECĪBĀS VĪZU IZSNIEGŠANĀ UN BIOMETRISKO DATU VĀKŠANĀ

Latvijas Republikas valdība un Ungārijas Republikas valdība (turpmāk: Līgumslēdzējas puses), lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm imigrācijas jautājumos un it īpaši vīzu izsniegšanas jomā, vienojas par sekojošo:

1. pants

Sākot ar dienu, kad Latvijas Republika un Ungārijas Republika piemēro Šengenas acquis visas daļas, Līgumslēdzējas Puses pārstāv viena otru vienotas formas vīzu (lid­ostu tranzīta vīzu, tranzīta vīzu, īstermiņa vīzu) izsniegšanā saskaņā ar Šengenas acquis noteikumiem, ar Līgumu, kā arī saskaņā ar nolīgumiem par Līguma piemērošanas kārtību, kas noslēgtas atbilstīgi 7. pantam.

2. pants

Atbilstoši nolīgumiem par Līguma piemērošanas kārtību, pārstāvību var samazināt līdz vienai vai vairākām vīzu izsniegšanas procesa sastāvdaļām, proti, nodrošinot informācijas sniegšanu par vīzu pieprasījumiem, tikšanās laiku noteikšanu, interviju veikšanu, pieprasījumu un papildu dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu, datu, tai skaitā biometrisko datu, reģistrāciju un nodevu iekasēšanu.

3. pants

Līgumslēdzējas Puses var viena otrai sniegt palīdzību biometrisko datu vākšanā, kas nepieciešami D kategorijas vīzu pieprasījumiem, uzturēšanās atļaujām un pasēm. Šādas sadarbības precīzākus nosacījumus regulē nolīgumi par tās īstenošanu.

4. pants

(1) Īstenojot Līguma 1. līdz 3. pantu, Līgumslēdzēju Pušu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniedz viena otrai visu nepieciešamo palīdzību.

(2) Apgabalos, kur tikai vienai no Līgumslēdzējām Pusēm ir pārstāvniecība, tai ir jāsniedz palīdzība otras Līgumslēdzējas puses pārstāvniecībai, kas ir atbildīga par attiecīgo teritoriju saskaņā ar nolīgumiem par Līguma piemērošanas kārtību.

5. pants

Īstenojot Līguma 1. līdz 3. pantu, tiek piemērotas attiecīgās Eiropas Savienības tiesību normas, par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī pārstāvību īstenojošās Līgumslēdzējas Puses tiesību normas.

6. pants

Īstenojot Līguma 1. pantu, pārstāvību īstenojošā Līgumslēdzēja Puse rīkojas ar tādu pašu rūpību, kā apstrādājot vīzas vai vācot datus savās interesēs. Tomēr Līgumslēdzējas Puses neatbild par darbībām, kas veiktas otras Līgumslēdzējas Puses vārdā.

7. pants

Līgumslēdzēju Pušu Ārlietu ministrijas noslēdz nolīgumus par Līguma piemērošanas kārtību, kuros nosaka diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, uz kurām Līgums attiecas, kā arī sadarbības tehniskos nosacījumus un, ja nepieciešams, datu aizsardzības noteikumus.

8. pants

Par saskaņā ar Līgumu iesniegto vīzu pieteikumu izskatīšanu Līgumslēdzēju Puses viena otrai neveic nekādus maksājumus, bet tā vietā Līgumslēdzēju Pušu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības patur iekasētās vīzu nodevas par saskaņā ar Līgumu iesniegto vīzu pieteikumu izskatīšanu, kuru apmērs ir noteikts ar Šengenas acquis.

9. pants

Līguma noteikumi var tikt grozīti, Līgumslēdzējām Pusēm rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar Līguma 14. panta noteikumiem.

10. pants

Līgumslēdzējas Puses var jebkurā laikā daļēji vai pilnīgi apturēt Līguma piemērošanu. Sākuma un beigu datums, kad tiek apturēta Līguma piemērošana, tiek paziņots par diplomātiskajiem kanāliem un piemērošanas apturēšanas termiņš stājas spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc paziņojuma, ja vien Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās citādi.

11. pants

Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm jebkurā laikā, paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem, to var izbeigt. Līguma izbeigšanas gadījumā tas paliek spēkā 90 (deviņdesmit) dienas pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

12. pants

Līgumu pagaidu kārtībā var piemērot pirms tā spēkā stāšanās, ja Līgumslēdzējas Puses viena otrai pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo, ka ir izpildītas procedūras tā pagaidu piemērošanai.

13. pants

Līgums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā Līgumslēdzējas Puses viena otrai pa diplomātiskajiem kanāliem paziņojušas par iekšējo procedūru izpildi, lai šis Līgums stātos spēkā.

Parakstīts 2007.gada 22.novembrī divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

Latvijas Republikas Valdības vārdā

Ungārijas Republikas Valdības vārdā

14.03.2008