Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.; 1997, 20.nr.; 2001, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta trešo daļu.

2. Izteikt 17.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) tiesībsargam, ja institūcija vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, nav tiesībsarga norādītajā termiņā novērsusi konstatētos trūkumus;".

3. Izteikt 20.panta devītās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uzaicina institūciju vai amatpersonu, kas izdevusi apstrīdēto aktu, lēmumā par lietas ierosināšanu noteiktajā laikā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisku pamatojumu;".

4. Aizstāt 22.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "pieprasa papildu paskaidrojumus" ar vārdiem "lemj par atbildes raksta iesniegšanas termiņa pagarināšanu, pieprasa papildu paskaidrojumus".

5. 29.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Satversmes tiesas lēmumā par tiesvedības izbeigšanu sniegtā tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Satversmes tiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbilstoši Satversmes tiesas reglamentam nosūta vai izsniedz lietas dalībniekiem."

6. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Satversmes tiesas spriedums ir obligāts visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām."

7. Papildināt 33.panta pirmo daļu pēc vārda "Ziņotājs" ar vārdiem "kā arī atbilstoši Satversmes tiesas reglamentam nosūta vai izsniedz lietas dalībniekiem".

8. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Satversmes tiesas tienešu ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un citi ierobežojumi

(1) Satversmes tiesas tiesnešu ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumi, kā arī citi ierobežojumi un pienākumi noteikti likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

(2) Satversmes tiesas tiesnesis ir tiesīgs pildīt amatu starptautiskā tiesā vai pārstāvēt Latvijas valsti, ieņemot amatu starptautiskā institūcijā, ja tas nav pretrunā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un šāda amata pildīšanai piekritusi Satversmes tiesa. Piekrišanu izsaka, pieņemot attiecīgu lēmumu aizklātā balsošanā ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

(3) Satversmes tiesa tādam tiesnesim, kas pilda amatu starptautiskā tiesā vai pārstāv Latvijas valsti, ieņemot amatu starptautiskā institūcijā, var apturēt Satversmes tiesas tiesneša pilnvaras uz laiku, kamēr tiesnesis pilda attiecīgo amatu, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš netiek pagarināts par laiku, uz kuru apturētas viņa pilnvaras.

(4) Ja Satversmes tiesas tiesnesis savieno tiesneša amatu ar citiem amatiem vai darbību, viņš nodrošina, lai tādēļ neciestu tiesneša cieņa un gods, objektivitāte un tiesas neatkarība."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 6.martā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 13.martā
14.03.2008