Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.04.2005. - 31.12.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1146 "Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.185

Rīgā 2001.gada 8.maijā (prot. Nr.22 4.§)
Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu

1. Šie noteikumi nosaka prasības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē zooloģiskajos dārzos, dzīvnieku parkos, akvārijos un terārijos (turpmāk — dzīvnieku kolekcija), kur savvaļas sugu dzīvniekus publiski demonstrē vairāk nekā septiņas dienas gadā, kā arī prasības savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai. Šie noteikumi neattiecas uz cirkiem, zooveikaliem, dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku viesnīcām.

2. Dzīvnieku kolekcijas īpašnieks dzīvnieku kolekcijā:

2.1. nodrošina pētījumus par dzīvnieku sugu aizsardzību un attiecīgās informācijas apmaiņu;

2.2. nodrošina dzīvniekiem apstākļus, kuri apmierina attiecīgās sugas dzīvnieku fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības, kā arī nodrošina kvalitatīvu veterināro aprūpi;

2.3. atbilstoši savai kompetencei piedalās savvaļas dzīvnieku, īpaši apdraudēto sugu, saglabāšanas un reintrodukcijas programmās un vairošanā nebrīvē;

2.4. dokumentē informāciju par katru dzīvnieku kolekcijas dzīvnieku un izstrādā dzīvnieku ciltsgrāmatas;

2.5. novērš dzīvnieku kolekcijas dzīvniekiem iespējas izbēgt (izkļūt savvaļā), tādējādi rūpējoties par vietējo dzīvnieku sugu un cilvēku drošību, kā arī pasargājot nebrīvē turētos dzīvniekus no draudiem to veselībai un dzīvībai;

2.6. veicina sabiedrības vides izglītību un ekoloģiskās apziņas veidošanu, kā arī sniedz informāciju par eksponētajām dzīvnieku sugām un to dabisko dzīves vidi.

3. Lai izveidotu un uzturētu dzīvnieku kolekciju, nepieciešama Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta atļauja dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai un Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta atļauja dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai.

(Grozīts ar MK 18.12.2001. noteikumiem Nr.527; MK 29.07.2003. noteikumiem Nr.429)

4. Lai saņemtu Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk — pārvalde) atļauju dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai, dzīvnieku kolekcijas īpašnieks iesniedz pārvaldē pieteikumu. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

4.1. ziņas par kolekcijas īpašnieku un valdītāju, kā arī par attiecīgās zemes, ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieku:

4.1.1. kolekcijas īpašnieka un valdītāja — fiziskās personas — vārds, uzvārds un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese;

4.1.2. zemes īpašnieka — fiziskās personas — vārds, uzvārds un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese;

4.1.3. ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka — fiziskās personas — vārds, uzvārds un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese;

4.2. dzīvnieku kolekcijā esošās vai paredzētās dzīvnieku sugas un katras sugas īpatņu skaits, kā arī ziņas par katra dzīvnieka izcelsmi (likumīgu ieguvi), identifikāciju un uzskaiti;

4.3. attiecībā uz dzīvnieku kolekciju plānotie pasākumi:

4.3.1. pētījumi par dzīvnieku sugu aizsardzību un attiecīgās informācijas apmaiņas nodrošināšana;

4.3.2. pasākumi, lai nodrošinātu dzīvnieku kolekcijas dzīvniekiem apstākļus, kuri apmierina attiecīgās sugas dzīvnieku fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu veterināro aprūpi;

4.3.3. piedalīšanās savvaļas dzīvnieku, īpaši apdraudēto sugu, saglabāšanas un reintrodukcijas programmās un vairošanā nebrīvē;

4.3.4. kārtība, kādā tiks dokumentēta informācija par katru dzīvnieku kolekcijas dzīvnieku un izstrādātas dzīvnieku ciltsgrāmatas;

4.3.5. metodes un pasākumi, lai novērstu dzīvnieku kolekcijas dzīvniekiem iespējas izbēgt (izkļūt savvaļā);

4.3.6. pasākumi, kas veicina sabiedrības vides izglītību un ekoloģiskās apziņas veidošanu, kā arī sniedz informāciju par eksponētajām dzīvnieku sugām un to dabisko dzīves vidi;

4.4. vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz dzīvnieku kolekciju:

4.4.1. gaisu piesārņojošo vielu emisijas samazināšana;

4.4.2. notekūdeņu attīrīšana;

4.4.3. atkritumu apsaimniekošana.

(Grozīts ar MK 29.07.2003. noteikumiem Nr.429)

5. Lai saņemtu Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk — dienests) atļauju dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai, īpašnieks dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda šo noteikumu 4.1.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto informāciju. Pēc pieteikuma saņemšanas dienesta valsts veterinārais inspektors:

5.1. inspicē vietu, kurā tiks turēti dzīvnieki, un sastāda šīs vietas apsekošanas aktu;

5.2. uzrauga, lai dzīvniekiem pirms to ievietošanas dzīvnieku kolekcijā veiktu karantīnas pasākumus, un sastāda aktu par veiktajiem karantīnas pasākumiem;

5.3. informē īpašnieku par pretepizootiskiem pasākumiem, kas veicami kārtējā gadā.

(MK 18.12.2001. noteikumu Nr.527 redakcijā)

6. Ja attiecīgajā pieteikumā sniegtā informācija ir nepilnīga, pārvalde vai dienests 14 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas par to rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju, norādot termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai.

7. Dzīvnieku kolekcijas īpašniekam izsniedz atļauju dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai vai informē par motivētu atteikumu izsniegt attiecīgo atļauju ne vēlāk kā mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.04.2005. noteikumiem Nr.232)

8. Atļauju dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai izsniedz laikposmam, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

9. Lai pagarinātu attiecīgās atļaujas derīguma termiņu, dzīvnieku kolekcijas īpašnieks ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz pārvaldē un dienestā pieteikumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai. Pieteikumā norāda attiecīgi šo noteikumu 4. vai 5. punktā minēto informāciju.

10. Dzīvnieku kolekciju izveidošanu un darbību kontrolē Valsts vides dienesta vides valsts inspektori un dienesta valsts veterinārie inspektori. Kontrole veicama ne retāk kā reizi gadā, kā arī pēc pieteikuma saņemšanas par attiecīgās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu.

(Grozīts ar MK 18.12.2001. noteikumiem Nr.527; MK 05.04.2005. noteikumiem Nr.232)

11. Ja dzīvnieku kolekcija darbojas bez attiecīgās atļaujas vai ja tiek pārkāptas atļaujā noteiktās prasības vai attiecīgo normatīvo aktu prasības, pārvalde vai dienests pieņem lēmumu par dzīvnieku kolekcijas vai tās daļas slēgšanu publiskai apskatei līdz pārkāpuma novēršanai. Ja pārkāpums netiek novērsts gada laikā no tā konstatēšanas brīža, kolekcija vai tās daļa tiek slēgta.

(Grozīts ar MK 05.04.2005. noteikumiem Nr.232)

12. Ja kolekciju vai tās daļu slēdz, pārvalde un dienests uzrauga, lai tiktu nodrošināta dzīvnieku turpmākā uzturēšana vai pārvietošana un izmitināšana tiem atbilstošos dzīves apstākļos, kā arī, ja nepieciešams, dod kolekcijas īpašnie­kam attiecīgus saistošus norādījumus. Kolekcijas īpašnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar kolekcijas vai tās daļas slēgšanu.

(MK 05.04.2005. noteikumu Nr.232 redakcijā)

13. Ja dzīvnieku kolekcija izveidota līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tās īpašniekam līdz 2002.gada 1.maijam jāsaņem atļaujas dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai saskaņā ar šiem noteikumiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 05.04.2005. noteikumu Nr.232 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 29.marta Direktīvas 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
09.04.2005