Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.64

Rīgā 2008.gada 14.februārī (prot. Nr.9 2.§)

 

Par Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam

1. Atbalstīt Pamatnostādņu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam (turpmāk - pamatnostādnes) kopsavilkumā ietver­to risinājumu.

2. Noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īs­te­nošanā.

3. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:

3.1. valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas programmu novadu atbalstam (turpmāk - programma) 2008.-2009.gadam - sešu mēnešu laikā pēc pamat­nostādņu apstiprināšanas;

3.2. programmu katriem nākamajiem diviem gadiem - līdz iepriekšējā gada 1.decembrim;

3.3. informatīvu ziņojumu par šī rīkojuma 3.2.apakšpunktā minētās programmas izpildes gaitu un rezultātiem - katru gadu līdz 1.aprīlim (sākot ar 2009.gadu).

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumu Nr.964 "Par Valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas pamatnostādnēm" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 193.nr).

 

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

(Ministru kabineta

2008.gada 14.februāra rīkojums Nr.64)

Pamatnostādņu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam
kopsavilkums

Valsts autoceļu tīkla stāvoklis tikai daļēji apmierina autoceļu lietotājus. Netiek atjaunotas ceļu konstrukcijas, un autoceļu stāvoklis valstī turpina paslik­tināties, ierobežojot arī novadu attīstības iespējas. Īpaši smagi problēma skar valsts 2.šķiras autoceļu lietotājus.

Valsts 2.šķiras autoceļi pamatā kalpo vietējās satiksmes nodrošināšanai paš­­valdību teritorijās. Finansiālo ierobežojumu apstākļos, plānojot darbus auto­­ceļu tīklā, priekšroka tiek dota tiem posmiem, kurus izmanto lielāks braucēju skaits.

Pamatnostādņu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam (turpmāk - pamatnostādnes) mērķis ir jaunas politikas ini­ciatī­vas īstenošana, pamatojoties uz noteiktu finansēšanas modeli, lai apturētu tālāku valsts 2.šķiras autoceļu tīkla sabrukumu un veicinātu tā sakārtošanu atbil­stoši tautsaimniecības un sociālajām interesēm, tādējādi veicinot novadu attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos.

Pamatnostādņu projekts izstrādāts, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām no­vadu veidošanas procesā un sekmētu administratīvi teritoriālās reformas pabeig­šanu, sakārtojot novadiem nozīmīgus sliktā stāvoklī esošus valsts 2.šķiras auto­ceļu posmus, un noteiktu procedūru valsts 2.šķiras autoceļu sistemātiskai uzla­bošanai, katru gadu paredzot noteiktu finansējumu.

Izvērtējot pašreizējo situāciju valsts 2.šķiras autoceļu tīklā un pasākumus tās uzlabošanai, kā arī to iespējamās izmaksas, pamatnostādņu projektā tiek piedāvāti divi turpmākās stratēģijas virzieni.

Pirmais virziens attieksies uz valsts 2.šķiras autoceļu posmiem ārpus apdzīvotām vietām ar zemu satiksmes intensitāti, plānojot lētākus pasākumus šo autoceļu sakārtošanā.

Otrais virziens attieksies uz valsts 2.šķiras autoceļu posmiem ar augstu satiksmes intensitāti, kā arī uz ceļiem apdzīvotās vietās, plānojot resursiem ietilpīgāku autoceļu rekonstrukciju.

Satiksmes ministrija, apzinoties ierobežotās finansējuma nodrošināšanas iespējas, atbalsta abus valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas stratēģijas virzienus, galvenokārt plānojot autoceļu segumu atjaunošanas pasākumus, ku­riem nepie­ciešami mazāki izdevumi, sakārtojot garākus autoceļu posmus.

Finansējums valsts 2.šķiras autoceļiem novirzāms grants un sabrukušo melno segumu atjaunošanai, lielākoties neparedzot pilnu segumu rekonstrukciju, kura izmaksā dārgi, un neizbūvējot jaunus melnos segumus.

Atbilstoši 2004.gadā akceptētajām pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai paredzēti ne mazāk kā 12 milj. Ls ik gadu, kurus Satik­smes ministrija nodrošina, sākot ar 2007.gadu, valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" ietvaros. Tomēr, pēc Satiksmes ministrijas domām, šāds līdzekļu apmērs ir nepietiekams, lai panāktu būtisku un ātru valsts 2.šķiras ceļu stāvokļa uzlabošanu un sekmīgu administratīvi teritoriālās reformas norisi. Šajā sakarā Satiksmes ministrija izvirza politikas iniciatīvu palielināt par 15 % valsts autoceļu finansējumam novirzīto ieņēmumu daļu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.

Visu finansējuma pieaugumu pēc pašvaldību mērķdotācijai paredzētās daļas (30 %) atskaitīšanas plānots novirzīt valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas programmai. Tas ļautu palielināt programmas ikgadējo finansējumu līdz 35 milj. Ls, sākot ar 2009.gadu, un būtiski paātrināt valsts 2.šķiras autoceļu sa­kār­tošanu.

Pamatnostādņu projektā tiek piedāvāts sagatavot katru gadu aktualizē­jamas divu gadu programmas valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai, attiecīgi sakārtojot 2008.gadā aptuveni 192 km, bet, sākot ar 2009.gadu, - aptuveni 544 km 2.šķiras autoceļu.

Tādā gadījumā pamatnostādņu projektā iekļautos nozīmīgākos sliktā stā­voklī esošos autoceļus 4000 km garumā būtu iespējams sakārtot astoņos gados.

Visas pamatnostādņu īstenošanas kopējās izmaksas - 257,0 milj. Ls.

Pamatnostādnēs definētā mērķa un rezultātu sasniegšanai noteikts šāds turpmākās rīcības plānojums:

- pēc pamatnostādņu atbalstīšanas Ministru kabinetā Satiksmes ministrija izstrādā pamatnostādnēm atbilstošu pirmo divu gadu programmu 2008.-2009.gadam, izstrādājot šādas programmas ik pēc diviem gadiem;

- lai panāktu proporcionālu finanšu resursu sadalījumu starp rajoniem (novadiem), Satiksmes ministrija izdalīto ikgadējo finansējumu divu gadu pro­grammas izstrādei un īstenošanai novirza katram rajonam (novadam), nosakot tam savu finansējuma daļas koeficientu (katra rajona 2.šķiras autoceļu garums kilometros pret kopējo šo autoceļu garumu kilometros);

- galvenā loma divu gadu programmas izstrādāšanā nodota rajonu (novadu) pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības padomēm, pēc kuru iniciatīvas notiek valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas prioritāro sarakstu sastā­dīšana un saskaņošana. Divu gadu programmu izstrādē tiek ievērots pašvaldību sagatavotais pamatojums, kas apliecina izvēlēto autoceļu nozīmīgumu novadu attīstībai, kā arī izvēlēto maršrutu nozīme starpnovadu satiksmes uzlabošanas veicināšanā;

- divu gadu programmas īstenošana tiek sākta 2008.gadā;

- divu gadu programmu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam apstiprina Ministru kabinets;

- par divu gadu programmu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam atbildīgā institūcija - Satiksmes ministrija.

Sākot ar 2009.gadu, Satiksmes ministrija katru gadu līdz 1.aprīlim ie­sniedz Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par apstiprināto divu gadu programmas valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam izpildes gaitu un rezultātiem.

 

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

 

14.02.2008