Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.12.2008. - 31.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.41

Rīgā 2008.gada 22.janvārī (prot. Nr.5 20.§)
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375)

1. Noteikumi nosaka ikgadējo valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk - atbalsts) un tā piešķiršanas kārtību.

2. Atbalsts ietver finansējumu 32 060 415 latu apmērā šādiem pasākumiem:

2.1. atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai – 194 671 lats (1.pielikums);

2.2. atbalsts lopkopības attīstībai – 12 056 331 lats (2.pielikums):

2.2.1. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 10 170 979 lati;

2.2.2. atbalsts Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā iekļautā dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai – 720 300 latu;

2.2.3. atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai – 185 052 lati;

2.2.4. atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārstrādei un iznīcināšanai – 955 000 latu;

2.2.5. atbalsts dzīvnieku liemeņu klasifikācijai kautuvēs – 25 000 latu;

2.3. atbalsts augkopības attīstībai – 1 088 105 lati (3.pielikums):

2.3.1. atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai – 21 367 lati;

2.3.2. atbalsts sēklas kartupeļu sertifikācijas izdevumu segšanai – 10 252 lati;

2.3.3. atbalsts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanai valsts informācijas sistēmā “Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma” (valsts informācijas sistēmas pārzinis – Valsts augu aizsardzības dienests) ar karantīnas organismu inficēto platību ģeogrāfiskajai kartēšanai – 56 000 latu;

2.3.4. atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai – 326 959 lati;

2.3.5. atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 45 000 latu;

2.3.6. atbalsts integrētajai dārzeņu audzēšanas sistēmai un integrētajai augļu un ogu audzēšanai – 435 779 lati;

2.3.7. atbalsts labas augu aizsardzības prakses un integrētās augu aizsardzības sistēmas izveidei lauku saimniekiem – 64 735 lati;

2.3.8. atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 30 013 latu;

2.3.9. atbalsts bakteriālās iedegas apkarošanai – 98 000 latu;

2.4. atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai – 4 186 149 lati (4.pielikums):

2.4.1. atbalsts dalībai kursos, semināros, konferencēs, kongresos ārzemēs, atbalsts konferencēm Latvijā un Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai – 190 374 lati;

2.4.2. atbalsts informācijas sagatavošanai un izplatīšanai – 88 725 lati;

2.4.3. atbalsts demonstrējumiem saimniecībās un lauksaimniecības izstādei – 160 000 latu;

2.4.4. atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem – 1 121 735 lati;

2.4.5. atbalsts prakses vietām un lauksaimniecības, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanai – 995 050 latu:

2.4.5.1. atbalsts prakses vietām, kurās prakses programmu apgūst izglītojamie, kas mācās lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ražošanas izglītības programmās, – 168 550 latu;

2.4.5.2. atbalsts mācību priekšmeta “Praktiskā lauksaimniecība” nodroši­nāšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem – 300 000 latu;

2.4.5.3. atbalsts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem – 96 000 latu;

2.4.5.4. atbalsts profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem – 325 000 latu;

2.4.5.5. atbalsts vispārizglītojošo skolu skolēnu vasaras nometņu un profesionālo konkursu rīkošanai reģionos, kā arī profesionālās orientācijas darbam – 75 000 latu;

2.4.5.6. atbalsts izmēģinājumprojektam “Lauku saimnieku aizvietotāji Latvijā” – 30 500 latu;

2.4.6. atbalsts lauksaimniecības izglītības programmu apgūšanas veicināšanai – 210 000 latu;

2.4.7. lauksaimniecības nozares tehniskais atbalsts – 920 265 lati;

2.4.8. atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskajās institūcijās pētījumu nodrošināšanai – 500 000 latu;

2.5. atbalsts Latvijas un ārvalstu sadarbības projektiem – 100 000 latu (5.pielikums);

2.6. atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā – 5 613 433 lati (6.pielikums):

2.6.1. atbalsts 2007.gadā samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai un kredītprocentu starpības kompensēšanai – 5 473 443 lati;

2.6.2. atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai – 53 590 latu;

2.6.3. atbalsts ieguldījumiem piensaimniecībā – 86 400 latu;

2.7. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai – 849 329 lati (7.pielikums):

2.7.1. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai – 522 729 lati;

2.7.2. atbalsts jaunajām un atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kooperācijas attīstībai – 326 600 latu;

2.8. atbalsts lauksaimniecības tirgus veicināšanai – 2 855 164 lati (8.pielikums):

2.8.1. atbalsts tirgus veicināšanai – 2 390 000 latu;

2.8.2. atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšanai – 72 000 latu;

2.8.3. atbalsts piena produktu eksporta veicināšanai – 37 264 lati;

2.8.4. atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmai – 141 900 latu;

2.8.5. atbalsts nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai – 214 000 latu;

2.9. atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai (9.pielikums) – 347 000 latu:

2.9.1. atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 272 000 latu;

2.9.2. atbalsts dzīvnieku infekcijas slimību monitoringa veikšanai, lai izstrādātu minēto slimību apkarošanas programmas, – 75 000 latu;

2.10. valsts pagaidu atbalsts – 166 921 lats (10.pielikums):

2.10.1. valsts pagaidu atbalsts cūkkopības nozarei – 28 628 lati;

2.10.2. valsts pagaidu atbalsts aitkopības nozarei – 14 947 lati;

2.10.3. valsts pagaidu atbalsts sēklkopībai – 31 420 latu;

2.10.4. valsts pagaidu atbalsts linkopībai – 91 926 lati;

2.11. atbalsts vietējo rīcības grupu integrēto lauku attīstības izmēģinā­juma stratēģiju administrēšanai – 47 409 lati (11.pielikums);

2.12. atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs – 333 981 lats (12.pielikums);

2.13. 2007.gadā noslēgto līgumu izpildes finansējums – 4 221 922 lati, tai skaitā 2 496 000 latu maksājumiem par vaislas materiāla iegādi 2008.gadā.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.981 redakcijā)

3. Ja atbalsta pasākuma ietvaros pieprasītais finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu vai arī tas netiek pilnībā izmantots, Zemkopības ministrija var veikt finansējuma pārdali starp pasākumiem, nepārsniedzot šo noteikumu 2.punktā noteikto kopējo finansējumu, ja tas neietekmē atbalsta piešķiršanas mērķa sasniegšanu.

4. Ja finansējums atbalsta pasākumu ietvaros netiek pilnībā izmantots, prioritāri finansējums tiek novirzīts atbalstam 2007.gadā samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai.

(Grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375)

5. Lauku atbalsta dienests līdz 2008.gada 15.novembrim iesniedz Zemkopības ministrijā kopsavilkumu par veiktajiem maksājumiem, tai skaitā par veiktajiem maksājumiem saistībā ar finansējuma pārdali starp pasākumiem.

6. Zemkopības ministrija līdz 2008.gada 1.decembrim iesniedz noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par finansējuma pārdali starp pasākumiem.

7. Uz atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk - pretendents), kas atbilst šo noteikumu pielikumos noteiktajām prasībām.

8. Šo noteikumu pielikumos minētos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus pretendents var iesniegt papīra formā vai elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, arī tam pievienotie dokumenti iesniedzami elektroniski.

9. Pretendents šo noteikumu pielikumos noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā līdz 15.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus un samaksu apliecinošus dokumentus vai to kopsavilkumu saskaņā ar lietvedību un grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10. Pretendents nevar saņemt atbalstu no šajos noteikumos noteiktā finansējuma un citiem valsts budžeta līdzekļiem par vienu un to pašu atbalstāmo pasākumu.

11. Lauku atbalsta dienests:

11.1. nodrošina informācijas pieejamību par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

11.2. pieņem un izvērtē iesniegumus (izņemot gadījumus, ja iesniegumu izvērtēšanai izveidota komisija), kā arī pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu viena mēneša laikā;

11.3. šo noteikumu pielikumos paredzētajos gadījumos viena mēneša laikā slēdz līgumu ar pretendentu par atbalsta piešķiršanu, paredzot līgumā pušu saistības un atbildību;

11.4. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā 5 % no katrā pasākumā pieņemto lēmumu skaita, ja šo noteikumu pielikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

11.5. atbalstu izmaksā pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā iesniegumu iesniegšanas secību, ja šo noteikumu pielikumos nav noteikts atbalsta proporcionālais samazinājums vai projektu vērtēšana;

11.6. viena mēneša laikā pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai līguma nosacījumus;

11.7. pamatojoties uz iesniegtajiem kopsavilkumiem un atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izmaksā atbalstu viena mēneša laikā bezskaidras naudas norēķinu veidā;

11.8. atbalsta izmaksā var iekļaut pievienotās vērtības nodokli, izņemot šo noteikumu 6.pielikumā minēto atbalstu.

12. Atbalsta maksājumi par 2007.gadu ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei (tai skaitā Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas saistību nodrošināšanai un Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virssaistību nodrošināšanai). Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.13.apakšpunktā noteiktā finansējuma.

13. Lauku atbalsta dienesta pieņemto lēmumu pretendents var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

14. (Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981.)

15. Šo noteikumu 11. un 12.pielikumā minētie atbalsta pasākumi piemērojami ar 2008.gada 2.janvāri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375)

1. Pasākuma mērķis ir atbalstīt augšņu agroķīmisko izpēti un izmantojot datus par augsnes agroķīmiskajām īpašībām, veicināt kvalitatīvas un konkurētspējīgas augkopības produkcijas ražošanu.

2. Atbalstu piešķir 40 procentu apmērā no augšņu agroķīmiskās izpētes darbu izmaksām.

3. Atbalsta apmērs tiek palielināts:

3.1. par 10 procentiem, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā apvidū vai vides jutīgajā teritorijā saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.maija Regulā (EK) Nr. 1257/99 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu ietverto definīciju;

3.2. par 5 procentiem, ja pretendents ir jaunāks par 40 gadiem;

3.3. par 15 procentiem, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā apvidū vai vides jutīgajā teritorijā saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.maija Regulā (EK) Nr. 1257/99 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu ietverto definīciju un pretendents ir jaunāks par 40 gadiem.

4. Maksimālais atbalsta apjoms gadā par augšņu agroķīmiskās izpētes darbiem vienam pretendentam līdz 2000 hektāriem ir 2000 latu, bet pretendentam, kuram apsaimniekošanā ir vairāk par 2000 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamo zemju - 4000 latu.

5. Atbalsts paredzēts lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes paraugu ņemšanas un augsnes agroķīmisko īpašību pamatrādītāju (augsnes skābuma, organisko vielu, kustīgā fosfora, kālija un apmaiņas magnija satura) noteikšanas, analīžu rezultātu izvērtēšanas, augšņu agroķīmiskās kartes sagatavošanas, akreditētā laboratorijā, kas apliecinājusi kompetenci atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām augsnes agroķīmisko īpašību pamatrādītāju jomā, izmaksu (1.tabula) finansēšanai.

1.tabula

Augšņu agroķīmiskās izpētes darbu kopējās izmaksas uz vienu hektāru 2008.gadam

Pētāmā platība, hektāri

Darbu izmaksas, latos
(bez pievienotā vērtības nodokļa)

Pievienotās vērtības nodoklis, lati

KOPĀ

Līdz 20

9,51

1,71

11,22

21 - 60

7,81

1,41

9,22

61 - 100

6,34

1,14

7,48

101 - 300

5,61

1,01

6,62

Virs 300

4,89

0,88

5,77

6. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde izvēlas darbu izpildītāju par augšņu agroķīmiskās izpētes veikšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

7. Atbalstu ir tiesīgs saņemt pretendents:

7.1. kuram zeme ir īpašumā, lietošanā vai nomā;

7.2. kurš uztur meliorācijas sistēmas atbilstoši meliorāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām.

8. Pretendents divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē:

8.1. iesniegumu (2.tabula);

8.2. zemes robežu plāna kopiju ar zemes kadastra numuru un iezīmētu augšņu agroķīmiskajai izpētei paredzētās platības kontūru.

2.tabula

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu augšņu agroķīmiskajai izpētei

01.JPG (98375 bytes)

9. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu un darbu izpildītāju par augšņu agroķīmiskās izpētes darbu izpildi un samaksu, kurā paredz:

9.1. darba izpildītājam avansa maksājumu 100 procentu apmērā;

9.2. termiņu, līdz kuram atbalsta pretendents norēķinās par darbu izpildi;

9.3. norēķinu dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.martam.

10. Ja darbu izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos augšņu agroķīmiskās izpētes darbus, tad darbu izpildītājs atmaksā Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei avansa maksājumu 100 procentu apmērā. Darbu izpildes kvalitāti kontrolē atbalsta saņēmējs. Agroķīmiskās izpētes analīžu rezultātus par 2008.gadu pretendents saņem līdz 2009.gada 1.martam.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts lopkopības attīstībai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atbalsta mērķis ir veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību.

2. Pretendents ir tiesīgs saņemt atbalstu, ja tam piederošie mājlopi, ganāmpulks un novietnes ir reģistrētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu.

3. Atbalstu var saņemt:

3.1. pretendents, kura ganāmpulks atrodas pārraudzībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību (turpmāk - pārraudzības ganāmpulka īpašnieks);

3.2. pretendents, kura saimniecībai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību (turpmāk - šķirnes saimniecības īpašnieks);

3.3. pretendents, kas nodarbojas ar cūkgaļas ražošanu (turpmāk - cūkgaļu ražojošās saimniecības īpašnieks);

3.4. pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību (turpmāk - organizācija);

3.5. pretendents, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību (turpmāk - uzņēmums);

3.6. akreditēta piena laboratorija, kura savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk - laboratorija);

3.7. valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs);

3.8. pretendents, kurš atbilst šī pielikuma 9.punktā noteiktajām prasībām;

3.9. pretendents, kurš atbilst šī pielikuma 100. un 101.punktā noteiktajām prasībām;

3.10. kautuve, kura veic dzīvnieku liemeņu klasifikāciju.

4. Datu centrs sagatavo to pretendentu sarakstu, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu, ievērojot šī pielikuma 2.punktā minētos nosacījumus.

II. Atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai

5. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

6. Atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm:

6.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai;

6.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

6.3. pārraudzības sistēmas uzlabošanai;

6.4. augstvērtīgu šķirnes buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

7. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai piešķir:

7.1. pārraudzības ganāmpulka īpašniekam - par pārraudzībā esošu govi (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumus, piena gaļas šķirņu krustojumus un nezināmas izcelšanās dzīvniekus), kurai pēdējās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par govju pārraudzību) un kurai Ciltsdarba valsts inspekcija nav anulējusi pārraudzības datus kopš 2007.gada 17.jūnija, - vienreizējs maksājums 47 lati (ja sadaļā pietrūkst finansējuma, tiek veikts proporcionāls samazinājums);

7.2. pārraudzības ganāmpulka īpašniekam - reizi gadā 50 latu apmērā par katru pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās laktācijas (240 - 305 dienas) slēgšanas, ja:

7.2.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi saskaņā ar noslēgto līgumu starp saimniecību un uzņēmumu;

7.2.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir veikta imunoģenētiskā pārbaude, ko apliecina imunoģenētikas laboratorijas atzinums;

7.2.3. pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) ir lineāri novērtējis sertificēts dzīvnieku vērtēšanas eksperts;

7.3. datu centram un laboratorijām - 0,53 latu (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī par vienu pārraudzībā esošu govi vai kazu pārraudzības datu bāzes nodrošināšanai:

7.3.1. datu centram - 0,18 latu (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī datu apstrādei, datu apmaiņas nodrošināšanai un arhivēšanai;

7.3.2. laboratorijām:

7.3.2.1. 0,27 lati (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī pārraudzības analīžu veikšanai govju un kazu pienam;

7.3.2.2. 0,08 lati (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī datu pirmapstrādei, ievadīšanai un nosūtīšanai datu apstrādei.

8. Atbalstu - 8,00 latus par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 65000 latus) - organizācijai maksā reizi ceturksnī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu, un Lauku atbalsta dienestā iesniegto pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

9. Atbalstu pārraudzības sistēmas uzlabošanai, par ganāmpulka pārraudzības datu analīzi, ganāmpulka audzēšanas, izkopšanas un atražošanas plāna izstrādi un administratīvo izmaksu segšanai maksā pretendentam, kuram ir piena kvalitātes jomā un pārraudzības datu analizēšanā atbilstoši sertificēti speciālisti (bet ne vairāk kā 100 latus par vienu ganāmpulku, kurā ir 20 un vairāk pārraudzībā esošas govis, nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 50000 latus).

10. Atbalstu par augstvērtīgu šķirnes buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu maksā uzņēmumam, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, - 60 latu par katru bulli mēnesī.

11. Piesakoties uz šī pielikuma 7.1.apakšpunktā minēto atbalstu, pārraudzības ganāmpulka īpašnieks līdz 2008.gada 30.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (1.tabula).

1.tabula

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai par pārraudzībā esošu govi 2008.gadā

02.JPG (67789 bytes)

12. Informāciju par govīm pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju datu centrs iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz 2008.gada 31.jūlijam.

13. Piesakoties uz šī pielikuma 7.2.apakšpunktā minēto atbalstu, pārraudzības ganāmpulka īpašnieks līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni - līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (2.tabula).

2.tabula

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu par pārbaudāmā buļļa meitu
2008.gada _____________________

03.JPG (25987 bytes)

04.JPG (48425 bytes)

14. Informāciju par pārbaudāmo buļļu meitām (pirmpienēm) pēc stāvokļa uz ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmito datumu datu centrs iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam.

15. Organizācijas katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz datu centrā lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un imunoģenētiskā testa rezultātus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju. Datu centrs apkopo pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstus un iesniedz tos Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

16. Par šī pielikuma 7.3.apakšpunktā minēto darbu izpildi un atbalsta saņemšanu:

16.1. datu centrs līdz 2008.gada 1.martam slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

16.2. laboratorijas līdz 2008.gada 1.martam slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm;

16.3. datu centrs katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3.tabula);

16.4. laboratorijas, kuras saskaņojušas pārraudzības informāciju ar datu centru, katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (4.tabula).

3.tabula

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu pārraudzības datu bāzes nodrošināšanai
par 2008.gada ______________izpildītajiem darbiem
(mēnesis)

05.JPG (57066 bytes)

4.tabula

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu pārraudzības datu bāzes nodrošināšanai
par 2008.gada ______________izpildītajiem darbiem
(mēnesis)

06.JPG (67386 bytes)

17. Piesakoties uz atbalstu par šī pielikuma 8.punktā minēto darbu izpildi, organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

18. Piesakoties uz atbalstu par šī pielikuma 9.punktā minēto darbu izpildi pretendents līdz 2008.gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (5.tabula) par pakalpojuma sniegšanu, kuram pievieno speciālistu sarakstu, norādot sertifikāta numuru un sarakstu, kurā norādīts pārraudzības ganāmpulka reģistra numurs un ar tā īpašnieku noslēgtā līguma numurs un datums.

19. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar ganāmpulka īpašnieka parakstu apstiprinātus pieņemšanas - nodošanas aktus par veiktajiem darbiem un sniegtajiem pakalpojumiem un administratīvās izmaksas attaisnojošus dokumentus.

5.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par pārraudzības sistēmas uzlabošanu

07.JPG (62204 bytes)

20. Piesakoties uz šī pielikuma 10.punktā minēto atbalstu, uzņēmumi līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (6.tabula).

6.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu vaislas buļļiem
2008.gada ____ ceturksnī

08.JPG (71945 bytes)

21. Lauku atbalsta dienests aprēķina atbalstu par šajā nodaļā minētajiem ganāmpulkiem saskaņā ar datu centra sagatavoto informāciju par govīm un izmaksā tās ganāmpulku īpašniekiem, kuri iesnieguši Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē attiecīgu iesniegumu (1. un 2.tabula).

III. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai

22. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21. lpp.. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.

23. Atbalsts paredzēts dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai.

24. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanai un atjaunošanai datu centram maksā atbalstu šādā apmērā:

24.1. par katru datu bāzē reģistrētu liellopu un zirgu - 0,045 lati mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

24.2. par katru datu bāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku - 0,023 lati mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

24.3. par katru datu bāzē reģistrētu ganāmpulku - 0,021 lats mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

24.4. par katru datu bāzē reģistrētu novietni - 0,24 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

25. Lai saņemtu atbalstu, datu centrs:

25.1. līdz 2008.gada 1.martam slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par šī pielikuma 24.punktā minēto darbu izpildi. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā;

25.2. līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par paveikto darbu.

26. Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz iesniegto pārskatu, datu centram izmaksā atbalstu reizi mēnesī.

IV. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

27. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir nodrošināt ciltsdarba pasākumu veikšanu un selekcijas programmas realizāciju gaļas šķirņu liellopu audzēšanas nozarē.

28. Atbalsts ciltsdarba pasākumu veikšanai liellopu gaļas ražošanas nozarē paredzēts šādām aktivitātēm:

28.1. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

28.2. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanai;

28.3. sertificētu vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

29. Atbalstu maksā:

29.1. organizācijai - 8,00 latus par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 5000 latus) - reizi ceturksnī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu, un Lauku atbalsta dienestā iesniegto pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem;

29.2. šķirnes saimniecības īpašniekam - par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes zīdītājgovi - 65 latus gadā;

29.3. pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu, veicot dzīvnieku pārraudzību normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteiktajā kārtībā:

29.3.1. par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli, kas vecāka par 12 mēnešiem, - 50 latu gadā;

29.3.2. par pārraudzībā esošu vismaz pirmās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli, kas vecāka par 12 mēnešiem, - 30 latu gadā;

29.3.3. pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem par sertificētu tīršķirnes vaislas bulli (sertificēts līdz 2008.gada 1.janvārim), kuru izmanto lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītājgovju ganāmpulkā un kurš novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, - 300 latu gadā;

29.3.4. pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem par sertificētu tīršķirnes vaislas jaunbulli (sertificēts pēc 2008.gada 1.janvāra), kuru izmanto lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītājgovju ganāmpulkā, - 150 latu gadā.

30. Atbalstu saņem, ievērojot šādus nosacījumus:

30.1. par šī pielikuma 29.2.apakšpunktā minētajām pārraudzībā esošām govīm saimniecībās, kuras ieguvušas šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu normatīvajos aktos par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanu noteiktajā kārtībā, ja dzīvnieki ierakstīti ciltsgrāmatā normatīvajos aktos par valsts ciltsgrāmatas kārtošanu noteiktajā kārtībā;

30.2. par šī pielikuma 29.3.1. un 29.3.2.apakšpunktā minētajām govīm, ja īpašnieks līdz 2008.gada 1.aprīlim ir noslēdzis līgumu par pārraudzības darba veikšanu un datu apstrādi, kā arī iesniedzis datu centrā visu nepieciešamo informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai.

31. Pretendējot uz šī pielikuma 29.punktā minēto atbalstu:

31.1. par ciltsgrāmatas uzturēšanu organizācija līdz 2008.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu un līdz katra nākamā ceturkšņa piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem;

31.2. par šī pielikuma 29.2.apakšpunktā minētu pārraudzībā esošu gaļas šķirņu ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes zīdītājgovi šķirnes saimniecības īpašnieks iesniedz iesniegumu (7.tabula) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz 2008.gada 10.aprīlim;

31.3. par pārraudzībā esošām šī pielikuma 29.3.1. un 29.3.2.apakšpunktā minētajām zīdītājgovīm pārraudzības ganāmpulka īpašnieks iesniedz iesniegumu (7.tabula) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz 2008.gada 10.aprīlim;

31.4. par šī pielikuma 29.3.3. un 29.3.4.apakšpunktā minētiem sertificētiem tīršķirnes vaislas buļļiem pārraudzības ganāmpulka īpašnieks iesniedz iesniegumu (7.tabula) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz 2008.gada 10.aprīlim;

31.5. datu centrs par šī pielikuma 30.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajām govīm sagatavo sarakstu (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.aprīli) un iesniedz Lauku atbalsta dienestam līdz 2008.gada 10.aprīlim;

31.6. organizācija par šī pielikuma 29.3.3.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem, šī pielikuma 29.3.4.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas jaunbuļļiem un šī pielikuma 29.2.apakšpunktā minētajām govīm sagatavo sarakstu (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.aprīli) un iesniedz Lauku atbalsta dienestam līdz 2008.gada 10.aprīlim.

32. Atbalstu par vairākiem sertificētiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā ganāmpulkā var saņemt, ja rēķinot uz vienu vaislas tīršķirnes bulli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.aprīli ir vismaz 10 zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 12 mēnešiem.

33. Par specializēto gaļas šķirņu liellopu tīršķirnes dzīvniekiem uzskata liellopus, kuru asinība ir vismaz 87,5 procentu, kā arī divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu liellopu krustojumus.

34. Pirmās un otrās pakāpes krustojuma dzīvnieki ir iegūti, krustojot Latvijā audzētās piena šķirņu govis ar specializēto gaļas šķirņu buļļiem, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā ir vismaz 43,75 procentu.

7.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par zīdītājgovīm, ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes zīdītājgovi un sertificētiem vaislas buļļiem 2008.gadā
(pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.aprīli)

09.JPG (60943 bytes)

V. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē

35. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21. lpp.. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

36. Atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm:

36.1. ģenētiskās kvalitātes noteikšanai:

36.1.1. par jauncūku un sivēnmāšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu;

36.1.2. par produktivitātes kontroli;

36.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

36.3. augstvērtīgu šķirnes kuiļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai;

36.4. ciltsdarba rezultātu ieviešanai cūkkopībā - par speķa biezuma un ķermeņa liesās gaļas satura noteikšanu krustojuma cūkai, kas iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu (0,67 lati par katru nomērīto cūku).

37. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai maksā:

37.1. šķirnes saimniecības īpašniekam:

37.1.1. par jauncūku (cūciņu, kuilīti), kurai ir veikts produktivitātes tests, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un kurai veikts ģenētiskās vērtības tests, - vienreizējs maksājums 30 latu;

37.1.2. par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kura atražo vaislas cūciņas, ir novērtēta saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 105 un vairāk, - 9 lati mēnesī par katru sivēnmāti, bet kopumā ne vairāk kā 70 procentu no katrā saimniecībā esošām sivēnmātēm;

37.2. cūkgaļu ražojošās saimniecības īpašniekam, kas ar Latvijā atzītu cūkkopības selekcijas organizāciju slēdzis līgumu par 2008.gadā no 1.janvāra līdz 1.decembrim cūkkopības selekcijas organizācijā iegādātu cūciņu un kuilīšu ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu un organizācijai sniegto informāciju - vienreizējs maksājums 50 latu;

37.3. pārraudzības ganāmpulka īpašniekam vienreizējs maksājums par vaislas sivēnmāti – ne vairāk kā 65 lati (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 1700000 latu), ja:

37.3.1. ganāmpulkā ir 15 un vairāk vaislas sivēnmāšu (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.martu);

37.3.2. atšķirto sivēnu skaits metienā no vaislas sivēnmātes vidēji ganāmpulkā ir 8,5 sivēni;

37.3.3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu;

37.3.4. datu centrā ir iesniegti pārraudzības rezultāti par 2007.gadu pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.martu un uz dokumenta ir datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu;

37.3.5. vismaz gadu ir veikta pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību.

38. Atbalstu - 8,00 latus par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 10000 latus) - organizācijai maksā reizi ceturksnī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu, un par Lauku atbalsta dienestā iesniegto pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

39. Atbalstu par augstvērtīgu šķirnes kuiļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem maksā organizācijai un uzņēmumam, ja kuilis ir sertificēts normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, - 30 latu mēnesī par katru kuili.

40. Šķirnes saimniecības īpašnieks, piesakoties uz šī pielikuma 37.1.apakšpunktā minēto atbalstu, iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (8.tabula) līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim.

8.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par šķirnes sivēnmātēm un jauncūkām
2008.gada ______ ceturksnī

10.JPG (92512 bytes)

40.1 Pārraudzības ganāmpulka īpašnieks, piesakoties uz šī pielikuma 37.3.apakš­punktā minēto atbalstu, mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (8.1 tabula). Iesniegumam pievieno šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas apstiprinātu ganāmpulka izkopšanas plānu.

40.2 Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā pārraudzības ganāmpulka īpašniekam, pamatojoties uz datu centra sniegto informāciju par vaislas sivēnmāšu skaitu pārraudzības saimniecībās. Datu centrs minēto informāciju iesniedz Lauku atbalsta dienestā nedēļas laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

01.JPG (94086 bytes)

41. Cūkgaļu ražojošās saimniecības īpašnieks, piesakoties uz šī pielikuma 37.2.apakšpunktā minēto atbalstu, iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (9.tabula) līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim.

9.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par iegādātu vaislas cūciņu un kuilīti
2008.gada ____ceturksnī

11.JPG (22138 bytes)

12.JPG (58105 bytes)

42. Organizācija, piesakoties uz šī pielikuma 38.punktā minēto atbalstu:

42.1. līdz 2008.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

42.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

43. Organizācija, piesakoties uz šī pielikuma 36.4.apakšpunktā minēto atbalstu:

43.1. līdz 2008.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

43.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (10.tabula).

10.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veiktajiem PIGLOK* mērījumiem
2008.gada ___ceturksnī

13.JPG (35973 bytes)

44. Organizācija un uzņēmumi, piesakoties uz šī pielikuma 39.punktā minēto atbalstu, līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (11.tabula). Datu centrs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē informāciju par cūku kustību ganāmpulkā.

11.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par vaislas kuiļu novērtēšanu
2008.gada ____ ceturksnī

14.JPG (83557 bytes)

VI. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē

45. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus dzīvniekus, kā arī saglabājot un uzlabojot esošo genotipu atbilstoši Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba programmai un Latvijas braucamā tipa šķirnes zirgu ciltsdarba programmai.

46. Atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm:

46.1. ģenētiskās kvalitātes noteikšanai;

46.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

47. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai maksā pārraudzības ganāmpulka īpašniekam:

47.1. par tāda sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, kuram ir pēcnācēji vai ar kuru lecinātām ķēvēm (vismaz trijām) atzīta grūsnība, - 50 latu katru mēnesi;

47.2. par vaislas ērzeļa sagatavošanu sertificēšanai un sertificēšanu - vienreizējs maksājums 120 latu;

47.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbaspēju pārbaudei un pārbaudes veikšanu - vienreizējs maksājums 120 latu;

47.4. par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un vērtēšanu - vienreizējs maksājums 150 latu.

48. Atbalstu - 8,00 latus par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 10000 latus) - organizācijai maksā reizi ceturksnī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu, un par Lauku atbalsta dienestā iesniegto pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

49. Organizācija līdz 2008.gada 10.jūlijam (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju) un 10.decembrim (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.decembri) iesniedz Lauku atbalsta dienestā sarakstus, kuros apkopti šādi dati:

49.1. pārraudzībā esošās zirgu audzēšanas saimniecības;

49.2. sertificētie ērzeļi;

49.3. jaunzirgi, kuriem ir novērtētas darbaspējas;

49.4. novērtētie kumeļi.

50. Pārraudzības ganāmpulka īpašnieks, piesakoties šī pielikuma 47.punktā minētā atbalsta saņemšanai, līdz 2008.gada 5.jūlijam (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju) un 5.decembrim (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.decembri) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu:

50.1. par tāda sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, kuram ir pēcnācēji vai ar kuru lecinātām ķēvēm (vismaz trijām) atzīta grūsnība (12.tabula);

50.2. par sertificētiem vaislas ērzeļiem (13.tabula);

50.3. par jaunzirgiem, kuri sagatavoti darbaspēju pārbaudei un pārbaudīti (14.tabula);

50.4. par novērtētiem kumeļiem (15.tabula).

12.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par tādu sertificētu augstvērtīgu šķirnes vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, kuriem 2008.gadā ir pēcnācēji vai ar kuriem lecinātām ķēvēm (vismaz trijām) atzīta grūsnība,
________________ saimniecībā 2008.gada ______ pusgadā

15.JPG (78982 bytes)

13.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ērzeļiem, kuri sagatavoti sertificēšanai un sertificēti
_________________________ saimniecībā 2008.gada ________ pusgadā

16.JPG (38167 bytes)

17.JPG (39752 bytes)

14.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par jaunzirgiem, kuri sagatavoti darbaspēju pārbaudei un pārbaudīti
_______________ saimniecībā 2008.gada ___________ pusgadā

18.JPG (79510 bytes)

15.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par kumeļiem, kuri sagatavoti vērtēšanai
un novērtēti _______________ saimniecībā 2008.gada _________ pusgadā

19.JPG (81377 bytes)

51. Organizācija, piesakoties uz šī pielikuma 48.punktā minēto atbalstu:

51.1. līdz 2008.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

51.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

VII. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē

52. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

53. Atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm:

53.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai;

53.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

53.3. sertificētu augstvērtīgu šķirnes vaislas teķu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

54. Atbalstu dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, ja aitu māšu skaits ganāmpulkā nav mazāks par trīsdesmit, maksā šķirnes saimniecības īpašniekam:

54.1. par novērtētu audzējamo dzīvnieku - elites klases (turpmāk - E klases) un pirmās klases (turpmāk - I klases) aitiņu un E klases teķīti - vienreizējs maksājums 25 lati. Kopumā atbalstu maksā ne vairāk kā par 25 procentu no saimniecībā uz 2008.gada 1.janvāri esošajiem pamatganāmpulka dzīvniekiem;

54.2. par E klases un I klases vaislas aitu mātes novērtēšanu - vienreizējs maksājums 40 lati.

55. Atbalstu - 8,00 latus par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 6000 latus) - organizācijai maksā reizi ceturksnī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu, un par Lauku atbalsta dienestā iesniegto pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

56. Atbalstu par augstvērtīgu šķirnes teķu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem, ja teķi ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā - vienreizējs maksājums 40 latu.

57. Organizācija līdz 2008.gada 20.jūlijam iesniedz datu centrā šķirnes aitu audzēšanas saimniecībās novērtēto vaislas aitu māšu, audzējamo dzīvnieku un sertificēto šķirnes teķu sarakstus (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju).

58. Datu centrs līdz 2008.gada 1.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē informāciju par atbalstāmajām vaislas aitu mātēm, audzējamiem dzīvniekiem un sertificētiem šķirnes teķiem (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju).

59. Šķirnes saimniecību īpašnieks, piesakoties uz šī pielikuma 54.punktā minēto atbalstu, līdz 2008.gada 1.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (16.tabula) par vaislas aitu māšu skaitu (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju) un iesniegumu (17.tabula) par novērtētiem audzējamiem dzīvniekiem (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju).

16.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par vaislas aitu mātēm 2008.gadā

20.JPG (63253 bytes)

17.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par novērtētiem audzējamiem dzīvniekiem 2008.gadā

21.JPG (61154 bytes)

60. Šķirnes saimniecību īpašnieks, kurš 2008.gadā šķirnes aitu audzēšanas saimniecības statusu ir ieguvis no jauna, līdz 2008.gada 1.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (16.tabula) par aitu māšu skaitu uz 2008.gada 1.jūliju.

61. Organizācija, piesakoties uz šī pielikuma 55.punktā minēto atbalstu:

61.1. līdz 2008.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

61.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

62. Pārraudzības ganāmpulka īpašnieki, piesakoties uz šī pielikuma 56.punktā minēto atbalstu, līdz 2008.gada 1.augustam iesniedz (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (18.tabula).

18.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par sertificētiem vaislas teķiem 2008.gadā

22.JPG (67756 bytes)

VIII. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai kazkopības nozarē

63. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

64. Atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm:

64.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai;

64.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

64.3. sertificētu augstvērtīgu šķirnes vaislas āžu ģenētiskās vērtības noteikšanai.

65. Atbalstu dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, ja kazu māšu skaits ganāmpulkā nav mazāks par desmit, maksā šķirnes saimniecību īpašniekam:

65.1. par novērtētu audzējamo dzīvnieku (kaziņu), kas nav jaunāka par 60 dienām, - vienreizējs maksājums 25 lati;

65.2. par pārraudzībā esošu E klases un I klases vaislas kazu mātes novērtēšanu - vienreizējs maksājums 50 latu.

66. Atbalstu - 8,00 latus par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu 3000 latus) - organizācijai maksā reizi ceturksnī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu, un par Lauku atbalsta dienestā iesniegto pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

67. Atbalstu par augstvērtīgu šķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu maksā ganāmpulka īpašniekiem, ja āži ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, - vienreizējs maksājums 50 latu.

68. Organizācija līdz 2008.gada 21.augustam iesniedz datu centrā šķirnes kazu audzēšanas saimniecībās novērtēto vaislas kazu māšu, audzējamo dzīvnieku un sertificēto šķirnes āžu sarakstus (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.augustu).

69. Datu centrs līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē informāciju par šķirnes kazu audzēšanas saimniecībās atbalstāmām vaislas kazu mātēm, audzējamiem dzīvniekiem un sertificētiem šķirnes āžiem (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.augustu).

70. Šķirnes saimniecības īpašnieks, piesakoties uz šī pielikuma 65.punktā minēto atbalstu, līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (19.tabula) par vaislas kazu māšu skaitu (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.augustu) un iesniegumu (20.tabula) par novērtētiem audzējamiem dzīvniekiem (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.augustu).

19.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par vaislas kazu mātēm 2008.gadā

23.JPG (32577 bytes)

24.JPG (43357 bytes)

20.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par novērtētiem audzējamiem dzīvniekiem 2008.gadā

25.JPG (75062 bytes)

71. Organizācija, piesakoties uz šī pielikuma 66.punktā minēto atbalstu:

71.1. līdz 2008.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

71.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

72. Pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem, piesakoties uz šī pielikuma 67.punktā minēto atbalstu, līdz 2008.gada 1.septembrim (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.augustu) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (21.tabula).

21.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par sertificētiem vaislas āžiem 2008.gadā

26.JPG (76057 bytes)

IX. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs

73. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs (briežkopība, zvērkopība, t.sk. šinšillas, truškopība, strauskopība), mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

74. Atbalsts paredzēts dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

75. Atbalstu maksā organizācijām, kuras veic dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

76. Atbalstu piešķir, ja organizācijas līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegušas Lauku atbalsta dienestā organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprinātus sarakstus, kuros norādīts ganāmpulka reģistrācijas numurs, novērtēto vaislas dzīvnieku skaits par stāvokli uz 2008.gada 1.jūliju, atbalstāmo dzīvnieku individuālais numurs un vērtējums punktos, kažokzvēriem - elites klases, I klases un II klases vaislas dzīvnieku skaitus katrā klasē.

77. Atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, maksā šādā apmērā:

77.1. briežkopībā par novērtētu audzējamo vaislas dzīvnieku, kura vērtējums ir no 7 līdz 10 punktiem - vienreizējs maksājums 25 lati;

77.2. zvērkopībā par elites klases, I klases un II klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu - vienreizējs maksājums 1,50 lati;

77.3. truškopībā par novērtētu vaislas māti, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvu, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kuru vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem - vienreizējs maksājums 2 lati;

77.4. strauskopībā par novērtētu audzējamo vaislas dzīvnieku, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem - vienreizējs maksājums 20 lati.

78. Datu centrs līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju (pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūliju) par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecībās atbalstāmajiem dzīvniekiem.

79. Lai saņemtu atbalstu, organizācijas līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (briežkopībā, truškopībā un strauskopībā - 22.tabulu, zvērkopība - 23.tabulu) atbalsta saņemšanai.

22.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par vaislas dzīvnieku novērtēšanu briežkopībā, truškopībā un strauskopībā 2008.gadā

27.JPG (60272 bytes)

23.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par vaislas dzīvnieku novērtēšanu zvērkopībā 2008.gadā

28.JPG (57950 bytes)

X. Atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai

80. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot ciltsdarba datorprogrammu izstrādi, iegādi un ieviešanu lauksaimniecības dzīvnieku novērtēšanā un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanā, kā arī starptautisku un vietēja mēroga dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas pasākumu organizēšanu ar mērķi popularizēt selekcijas rezultātus Latvijā un ārvalstīs.

81. Atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm:

81.1. ciltsdarba datorprogrammu izstrādei un iegādei;

81.2. starptautiska un vietēja mēroga dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbaspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai.

82. Uz atbalstu var pretendēt organizācijas, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes, kā arī darbaspēju noteikšanu atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

83. Atbalstu 100 procentu apmērā maksā organizācijai par ciltsdarba datorprogrammu izstrādi un iegādi, ja pretendenti līdz 2008.gada 1.augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.

84. Šī pielikuma 83.punktā minētā pasākuma nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Lauku atbalsta dienests, slēdzot līgumu ar pretendentu, paredz avansa maksājumu 75 procentu apmērā.

85. Pretendents līdz 2008.gada 3.novembrim saskaņā ar iesniegto izdevuma tāmi iesniedz Lauku atbalsta dienestam datorprogrammas iegādes izdevumus apliecinošus finanšu dokumentus.

86. Atbalstu 100 procentu apmērā starptautiskas un vietējas nozīmes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbaspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai maksā organizācijai:

86.1. lai segtu dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas pasākumu izdevumus par:

86.1.1. dzīvnieku atlasi un vērtēšanu;

86.1.2. diagnostiskajiem izmeklējumiem, vakcinācijām un apstrādēm;

86.1.3. dzīvnieku nogādāšanu uz norises vietu un atpakaļ;

86.1.4. dzīvnieku ekspozīcijas sagatavošanu, nodrošinot sanitāri higiēnisko prasību izpildi;

86.1.5. apbalvošanu;

86.1.6. administratīviem izdevumiem.

87. Starptautiskas un vietējas nozīmes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests līdz 2008.gada 15.decembrim slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumam pievieno Zemkopības ministrijas apstiprinātu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi. Līgumā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā. Pretendents līdz 2009.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

87.1. Zemkopības ministrijas apstiprināts pieņemšanas - nodošanas akts;

87.2. izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto tāmi.

88. Atbalstu 40 procentu apmērā no kopējām projekta izmaksām, nepārsniedzot 20000 latu vienam pretendentam, piešķir organizācijai par dzīvnieku jaunāko audzēšanas metožu vai pieredzes ieviešanu, nodrošinot gaļas liellopu, cūku un aitu kontrolizaudzēšanu vai kontrolnobarošanu.

89. Lai saņemtu šī pielikuma 88.punktā minēto atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.augustam iesniedz:

89.1. Zemkopības ministrijas apstiprinātu pasākuma projektu, kurā norādīta:

89.1.1. kontrolnobarošanas vai kontrolizaudzēšanas metodiku;

89.1.2. sasniedzamos rezultātus;

89.1.3. izdevumu tāmi;

89.2. zinātniski pētnieciskās institūcijas atzinumu.

90. Šī pielikuma 88.punktā minēto pasākumu organizēšanas nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā. Pretendents līdz 2009.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

90.1. Zemkopības ministrijas apstiprināts pieņemšanas - nodošanas akts;

90.2. izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto tāmi.

XI. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārstrādei un iznīcināšanai

91. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē un atbalstu.

92. Atbalsts paredzēts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārstrādei un iznīcināšanai.

93. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

93.1. par dzīvnieku līķu (izņemot putnu līķus, kurus uzglabā, pārstrādā un iznīcina uz vietas putnu novietnē) savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu - ne vairāk kā 150 latu par tonnu;

93.2. par putnu līķu uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu uz vietas putnu novietnē - ne vairāk kā 20 latu par tonnu.

94. Atbalstu var saņemt pretendents, kurš nodrošina:

94.1. dzīvnieku līķu centralizētu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu;

94.2. dzīvnieku līķu uzglabāšanu, pārstrādi vai iznīcināšanu Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā uzņēmumā vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes atzītā uzņēmumā;

94.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai;

94.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos;

94.5. savākto liellopu, zirgu, aitu un kazu līķu individuālo uzskaiti un šo datu elektronisku nosūtīšanu datu centram.

95. Atbalstu var saņemt pretendents, kurš veic putnu līķu uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu uz vietas putnu novietnē un nodrošina:

95.1. lai blakusproduktu pārstrādes uzņēmums putnu novietnē būtu Pārtikas un veterinārā dienesta atzīts uzņēmums;

95.2. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai.

96. Pretendents par šī pielikuma 94.1.apakšpunktā noteikto pakalpojumu nodrošināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šī pielikuma 94.punkta prasībām.

97. Pārtikas un veterinārais dienests informē Lauku atbalsta dienestu par šī pielikuma 94.2. un 94.1.apakšpunktā minētajiem pretendentiem.

98. Pretendents par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu (24.tabula).

24.tabula

99. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

99.1. slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

99.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (rakstiski un elektroniski) atbalsta saņemšanai (25.tabula);

99.3. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz rakstiski un elektroniski Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par savāktajiem un pārstrādātajiem pārtikā neizmantojamiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem (26.tabula);

99.4. slēdz līgumu ar datu centru par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kuri ir nobeigušies.

25.tabula

Iesniegums Lauku atbalsta dienestam atbalsta saņemšanai par dzīvnieku līķu
savākšanu un iznīcināšanu _______.gada ___________

31.JPG (51304 bytes)

26.tabula

Pārskats par savāktajiem un pārstrādātajiem pārtikā neizmantojamiem
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem _______.gada ___________

32.JPG (9920 bytes)

33.JPG (76008 bytes)

100. Lauku atbalsta dienests šī pielikuma 99.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju par šī pielikuma 94.1.apakšpunktā noteikto pakalpojumu sniegšanu triju darbdienu laikā iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija par atbalsta pretendentu informē sabiedrību.

101. Lauku atbalsta dienests pretendentam izmaksā atbalstu reizi mēnesī, pamatojoties uz iesniegumu. Par šī pielikuma 93.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā priekšapmaksas veidā 100 procentu apmērā reizi mēnesī, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī iesniegto iesniegumu par dzīvnieku līķu svaru.

102. Ja saņemts atbalstu par šī pielikuma 93.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu, pretendentam nav tiesību saņemt samaksu no blakusproduktu īpašnieka vai turētāja.

103. Atbalstu maksā par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

XII. Atbalsts dzīvnieku liemeņu klasifikācijai kautuvēs

104. Atbalsta dzīvnieku liemeņu klasifikācijai kautuvēs piešķiršanas pamats ir Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

105. Atbalsts paredzēts dzīvnieku liemeņu klasifikācijas sistēmas darbības uzlabošanai.

106. Atbalstu var saņemt kautuves:

106.1. kuru darbība ir atzīta Pārtikas un veterinārajā dienestā;

106.2. kuras veic dzīvnieku liemeņu klasifikāciju saskaņā ar Padomes 1984.gada 13.novemra Regulas (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai, Padomes 2006.gada 24.jūlija Regulas (EK) Nr. 1183/2006, par Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai un Komisijas 2006.gada 20.janvāra Regulas (EK) Nr. 103/2006, ar ko pieņem papildu noteikumus pieaugušu liemeņu Kopienas klasifikācijas skalas piemērošanai, prasībām un Latvijas normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju;

106.3. kuras atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

106.3.1. sasniegušas dzīvnieku kaušanas apjomu vidēji gadā 75 liellopus nedēļā ar dzīvsvaru vismaz 300 kilogramu vai 200 cūkas nedēļā;

106.3.2. veic visu iegūto liellopu vai cūku liemeņu klasifikāciju ja kaušanas apjoms ir mazāks par šī pielikuma 106.3.1.apakšpunktā minēto apjomu, bet ne mazāks par 50 liellopiem vai 100 cūkām nedēļā;

106.4. kuras veic norēķinus ar dzīvnieku piegādātājiem saskaņā ar klasifikācijas rezultātiem un dzīvnieku liemeņu svaru.

107. Atbalstu maksā kautuvei par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju:

107.1. līdz 5 000 latu, ja klasificē liellopu vai cūku liemeņus;

107.2. līdz 10 000 latu, ja klasificē liellopu un cūku liemeņus.

108. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

108.1. līdz 2008.gada 1.aprīlim slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par atbalsta saņemšanu;

108.2. līdz 2008.gada 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (27.tabula) (papīra formā un elektroniski) par klasificēto dzīvnieku liemeņu skaitu.

109. Lauku atbalsta dienests pieprasa Pārtikas un veterinārajam dienestam un datu centram informāciju par pretendenta atbilstību šī pielikuma 106.punkta prasībām.

27.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju kautuvē

34.JPG (57750 bytes)

110. Atbalstu izmaksā Lauku atbalsta dienests, nepārsniedzot piešķirto finansējumu vai proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts augkopības attīstībai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

1. Atbalsta mērķis ir ierobežot kartupeļu gaišās gredzenpuves Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus izplatīšanos un apkarot to.

2. Atbalsts tiek piešķirts pretendentam, kas piemēro fitosanitāros pasākumus kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai 2008.gadā.

3. Atbalstu piešķir, ja pretendents:

3.1. izpildījis Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora noteiktos fitosanitāros pasākumus;

3.2. sagatavojis Valsts augu aizsardzības dienesta apstiprinātu fitosanitāro pasākumu plānu, kurā norādīta šāda informācija:

3.2.1. inficēto un iespējami inficēto kartupeļu realizācijas veids un vieta;

3.2.2. tehnikas, taras un noliktavu dezinfekcija, norādot dezinfekcijas līdzekļus;

3.2.3. sertificēta sēklas materiāla iegādes saimniecība (pievienojot preču-pavadzīmju rēķinu, maksājumu dokumentu un sertificētas sēklas apliecinošu dokumentu kopijas par iegādātiem sertificētiem sēklas kartupeļiem);

3.3. iesniedzis Valsts augu aizsardzības dienestā:

3.3.1. saimniecībai piederošo un nomāto teritoriju un lauku plānu;

3.3.2. augu maiņas plānu 2008., 2009. un 2010.gadam;

3.3.3. lauku vēstures oriģinālu vai kopiju par 2005., 2006. un 2007.gadu;

3.3.4. informāciju par laukiem, kuros infekcijas noteikšanas gadā audzētas bietes;

3.4. inficētos kartupeļus iznīcinājis Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā (ja kartupeļi ir iznīcināti);

3.5. tehniku, taru un noliktavas dezinficējis Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

4. Atbalstu izmaksā:

4.1. saimniecībām, kurās 2008.gadā fitosanitārie pasākumi tiek piemēroti otro gadu (2007.gadā kartupeļu gredzenpuve saimniecībā nav konstatēta) par iegādātajiem un izlietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem un veikto dezinfekciju saimniecībā 100 procentu apmērā;

4.2. saimniecībām, kurās gredzenpuve konstatēta 2007.gada kartupeļu ražā vai kuras fitosanitāros pasākumus veic pirmo gadu:

4.2.1. par saražotajiem sēklas kartupeļiem, kuriem veikta lauku apskate, 50 procentu apmērā no dokumentāri pierādītiem zaudējumiem, kas radušies, sēklai paredzētos sēklas kartupeļus realizējot pārtikai vai lopbarībai vai iznīcinot;

4.2.2. par iegādātajiem un izlietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem un veikto dezinfekciju saimniecībā 100 procentu apmērā.

5. Zaudējumus par sēklai paredzēto kartupeļu iznīcināšanu vai realizāciju pārtikai vai lopbarībai aprēķina no kopējās prognozētās sēklas kartupeļu realizācijas cenas (pirmsbāzes un bāzes kategorijas sēklai - 190 latu par tonnu, citās valstīs audzētai C1 un C2 kategorijas sēklai - 210 latu par tonnu, Latvijā audzētai C1 un C2 kategorijas sēklai - 150 latu par tonnu), atskaitot ieņēmumus par realizētajiem kartupeļiem (ja tādi ir).

6. Par faktiski veiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem pretendents līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (1.tabula).

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

35.JPG (103920 bytes)

7. Lauku atbalsta dienests neveic pārbaudi uz vietas saimniecībā. Atbalsts tiek izmaksāts pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta līdz 2008.gada 20.jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniegto izvērtējumu par pretendentu iesniegumu atbilstību šī pielikuma II. nodaļas prasībām.

8. Lauku atbalsta dienests pēc šī pielikuma 6. un 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu.

II. Atbalsts sēklas kartupeļu sertifikācijas izdevumu segšanai

9. Atbalsta mērķis ir nodrošināt kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecību attīstību un sertificēta kartupeļu sēklas materiāla daudzuma palielināšanos.

10. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam, lai segtu sertifikācijas izdevumus kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībām par šādiem 2008.gadā (tai skaitā par 2007.gada decembrī) sniegtajiem pakalpojumiem:

10.1. lauku apskate;

10.2. kartupeļu bumbuļu paraugu ņemšana un laboratoriskā analīze kartupeļu gaišās gredzenpuves un kartupeļu tumšās gredzenpuves noteikšanai;

10.3. vīrusu infekcijas pakāpes noteikšana laboratoriski, sākot ar PB1 kategoriju;

10.4. sēklas kartupeļu bumbuļu kvalitātes novērtēšana;

10.5. augu pasu (etiķešu) iegāde;

10.6. augsnes parauga noņemšana un analīze augu karantīnas organismu noteikšanai.

11. Valsts augu aizsardzības dienests reizi ceturksnī līdz desmitajam datumam (par iepriekšējo ceturksni un 2007.gada decembri) iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Galīgo kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem 2008.gadā Valsts augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada 15.februārim.

12. Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz iesniegto kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem, 10 darbdienu laikā pēc kopsavilkuma saņemšanas izmaksā atbalstu Valsts augu aizsardzības dienestam.

13. Par šī pielikuma 10.punktā minētajiem pakalpojumiem kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībām nepiemēro normatīvos aktus par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

14. Ja Valsts augu aizsardzības dienests ir konstatējis, ka kāds no šī pielikuma 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. vai 10.6.apakšpunktā noteikto pārbaužu rezultātiem neatbilst normatīvo aktu prasībām par kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecību, sēklaudzētājs par konkrēto sniegto pakalpojumu Valsts augu aizsardzības dienestam samaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

III. Atbalsts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanai ar karantīnas organismiem inficēto platību kartēšanai

15. Atbalsta mērķis ir nodrošināt fitosanitāro pasākumu ievērošanas uzraudzību, ieviešot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, lai attēlotu ar karantīnas organismiem inficētās platības un nodrošinātu datu publiskošanu internetā.

16. Atbalsts tiek piešķirts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanas turpināšanai valsts informācijas sistēmā “Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma”. Atbalsts paredzēts:

16.1. ArcIMS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ģeogrāfisko datu interneta publikācijas serveris) sistēmas servera migrēšanai uz ArcĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ģeogrāfisko datu interneta publikācijas serveris ar paplašinātu funkcionalitāti – programmēšanas iespējām) sistēmu un ArcĢIS funkcionālo moduļu izstrādei, lai nodrošinātu datu koriģēšanu un automātisku apstrādi;

16.2. ģeogrāfisko datu publicēšanai Valsts augu aizsardzības dienesta portālā ar dažādu pieejas līmeņu izveidi un ieviešanu;

16.3. topogrāfisko karšu un ortofotokaršu digitālo datu saņemšanai;

16.4. iekārtu iegādei ģeogrāfisko koordinātu iegūšanai.

17. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

17.1. pieprasītā atbalsta pamatojumu;

17.2. izdevumu tāmes kopiju;

17.3. līguma kopijas saskaņā ar izdevumu tāmi.

18. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu, līgumā paredzot avansa maksājumu 90 procentu apmērā no noslēgtā līguma kopējās summas par ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanu Valsts augu aizsardzības dienestā.

19. Lauku atbalsta dienests gala norēķinu veic pēc nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas par sistēmas ieviešanu un pēc darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas par izdevumiem saskaņā ar līgumam pievienoto tāmi. Ja nepieciešams, tāme var tikt precizēta pa izdevumu pozīcijām, izdarot izmaiņas līgumā. Valsts augu aizsardzības dienests minēto aktu līdz 2008.gada 15.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

IV. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai

20. Atbalsta mērķis ir atbalstīt augu ģenētisko resursu kolekciju (turpmāk - kultūraugu genofonds) saglabāšanu, to novērtēšanu un izpēti, paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas un paaugstināt vietējo selekcijas šķirņu izlases sēklas kvalitāti.

21. Atbalstu saņem pretendents:

21.1. ja tam pieder kultūraugu genofonda kolekcija (izņemot dekoratīvos augus);

21.2. ja tam ir nepieciešams veikt šķirnes pārbaudi vai novērtēšanu;

21.3. kurš uzlabo izlases sēklas (kartupeļiem - arī pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklas) kvalitāti.

22. Pretendents līdz 2008.gada 14.martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (2.tabula) un pievieno:

22.1. lai saņemtu atbalstu kultūraugu genofonda saglabāšanai, novērtēšanai un izpētei - kultūraugu genofonda saglabāšanas, novērtēšanas un izpētes programmu saskaņā ar šī pielikuma 3.tabulā noteiktajiem izcenojumiem un apjomiem;

22.2. lai saņemtu atbalstu par šķirnes pārbaudes vai novērtēšanas veikšanu saskaņā ar šī pielikuma 4.tabulā noteiktajiem izcenojumiem - sarakstu ar pārbaudēm un novērtēšanai paredzētajām šķirnēm;

22.3. lai saņemtu atbalstu izlases sēklu kvalitātes uzlabošanai - izlases sēklu kvalitātes uzlabošanas programmu saskaņā ar šī pielikuma 5.tabulā noteiktajiem izcenojumiem un apjomiem, kā arī informāciju par noslēgtajiem līgumiem pirmsbāzes sēklas kategorijas pārdošanai, izņemot dārzeņus. Informācijā norāda līguma slēdzēja puses, līguma numuru un datumu, kultūraugu, šķirni un sēklu daudzumu. Izlases sēklu kvalitātes uzlabošanas programmā iekļauj tikai to šķirņu sēklas, kuras ir iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā.

2.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par kultūraugu genofonda saglabāšanu un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanu

36.JPG (57369 bytes)

3.tabula

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas, izpētes un novērtēšanas izcenojumi un kopējie apjomi 2008.gadā

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits
(šķirnes, līnijas u.c.)

Izmaksas latos uz vienu vienību

1. Labības

1.

Visas labības (bez rudziem)

izpēte

375

21,92

2.

Visas labības (bez rudziem)

saglabāšana

371

9,23

3.

Rudzi

izpēte

16

23,71

4.

Rudzi

saglabāšana

11

11,86

5.

Auzas

novērtēšana pēc deskriptoriem

65

62,67

6.

Vasaras mieži

novērtēšana pēc deskriptoriem

107

75,52

7.

Ziemas kvieši

novērtēšana pēc deskriptoriem

55

80,82

8.

Vasaras kvieši

novērtēšana pēc deskriptoriem

40

74,82

9.

Rudzi

novērtēšana pēc deskriptoriem

9

56,11

10.

Tritikāle

novērtēšana pēc deskriptoriem

3

65,32

11.

Kukurūza

saglabāšana

2

11,86

2. Bumbuļaugi

12.

Kartupeļi

izpēte

116

28,51

13.

Kartupeļi

saglabāšana

57

15,33

14.

Kartupeļi

In vitro

156

66,98

15.

Kartupeļi

atveseļošana ar in vitro metodi

10

50,00

16.

Kartupeļi

novērtēšana pēc deskriptoriem

59

99,87

17.

Kartupeļi

karantīnas un nekartīnas organismu klātbūtnes pārbaude

30

45,00

3. Pākšaugi

18.

Zirņi, vīķi

izpēte

24

21,92

19.

Zirņi, vīķi

saglabāšana

105

9,23

20.

Zirņi

novērtēšana pēc deskriptoriem

10

47,72

21.

Soja

saglabāšana

7

9,23

4. Šķiedraugi un eļļas augi

22.

Šķiedras lini

izpēte

197

39,27

23.

Eļļas lini

izpēte

6

39,27

24.

Rapsis

saglabāšana

4

23,48

25.

Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)

saglabāšana

8

23,48

26.

Šķiedras lini

novērtēšana pēc deskriptoriem

92

87,92

27.

Kaņepes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

25

23,48

5. Cukurbietes

28.

Cukurbietes

saglabāšana

6

25,67

6. Dārzeņi

29.

Sīpoli

saglabāšana

27

25,67

30.

Sīpoli

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

38

24,73

31.

Sīpoli

novērtēšana pēc deskriptoriem

27

67,51

32.

Ķiploki

saglabāšana

12

25,67

33.

Ķiploki

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

47

24,73

34.

Ķiploki

novērtēšana pēc deskriptoriem

12

70,36

35.

Rabarberi

izpēte

2

22,57

36.

Rabarberi

saglabāšana

2

13,21

37.

Rabarberi

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

38

14,55

38.

Topinambūrs

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

11

24,73

39.

Mārrutki

izpēte

3

49,71

40.

Mārrutki

saglabāšana

3

25,67

41.

Mārrutki

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

8

14,55

42.

Melones

novērtēšana pēc deskriptoriem

5

138,55

43.

Galviņkāposti

saglabāšana

1

25,67

7. Aromātiskie un ārstniecības augi

44.

Raudene

izpēte

25

16,80

45.

Raudene

saglabāšana

10

13,44

46.

Raudene

novērtēšana pēc deskriptoriem

10

41,85

47.

Mārsils

izpēte

14

17,82

48.

Mārsils

saglabāšana

4

14,26

49.

Mārsils

novērtēšana pēc deskriptoriem

4

42,87

50.

Piparmētra

izpēte

12

18,51

51.

Lupstājs

izpēte

7

17,03

52.

Citronmētra

izpēte

6

17,70

53.

Dievkociņš

izpēte

2

17,70

54.

Lakši

izpēte

5

49,71

55.

Krūzmētra

saglabāšana

2

14,81

56.

Krūzmētra

novērtēšana pēc deskriptoriem

8

43,56

57.

Kaķu mētra

saglabāšana

2

13,62

58.

Kaķu mētra

novērtēšana pēc deskriptoriem

8

42,08

59.

Izops

izpēte

3

17,70

60.

Estragons

izpēte

3

17,70

61.

Ķimenes

izpēte

2

17,70

8. Augļaugi un ogulāji

62.

Ābeles

izpēte

295

25,37

63.

Ābeles

saglabāšana

234

20,23

64.

Ābeles

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

342

7,85

65.

Ābeles

novērtēšana pēc deskriptoriem

16

72,65

66.

Bumbieres

izpēte

123

25,37

67.

Bumbieres

saglabāšana

219

20,23

68.

Bumbieres

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

94

7,85

69.

Plūmes

izpēte

59

25,37

70.

Plūmes

saglabāšana

75

20,23

71.

Plūmes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

59

7,85

72.

Ķirši

izpēte

128

25,37

73.

Ķirši

saglabāšana

20

20,23

74.

Ķirši

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

178

7,85

75.

Ķirši

novērtēšana pēc deskriptoriem

42

67,42

76.

Aprikozes

izpēte

72

25,37

77.

Aprikozes

saglabāšana

6

20,23

78.

Aprikozes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

19

7,85

79.

Persiki

izpēte

4

25,37

80.

Persiki

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

10

7,85

81.

Lazdas

izpēte

29

26,62

82.

Lazdas

saglabāšana

29

20,94

83.

Lazdas

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

2

6,37

84.

Ceriņi

izpēte

27

26,62

85.

Ceriņi

saglabāšana

61

20,94

86.

Ceriņi

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

18

6,37

87.

Krūmcidonijas

izpēte

16

26,62

88.

Krūmcidonijas

saglabāšana

35

20,94

89.

Upenes

izpēte

11

20,86

90.

Upenes

saglabāšana

60

16,61

91.

Upenes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

19

4,18

92.

Upenes

novērtēšana pēc deskriptoriem

2

58,10

93.

Avenes

izpēte

10

20,86

94.

Avenes

saglabāšana

22

16,61

95.

Avenes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

13

4,18

96.

Avenes

novērtēšana pēc deskriptoriem

4

86,40

97.

Jāņogas

izpēte

11

20,86

98.

Jāņogas

saglabāšana

13

16,61

99.

Jāņogas

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

11

4,18

100.

Jāņogas

novērtēšana pēc deskriptoriem

6

58,10

101.

Ērkšķogas

izpēte

34

20,86

102.

Ērkšķogas

saglabāšana

12

16,61

103.

Ērkšķogas

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

43

4,18

104.

Ērkšķogas

novērtēšana pēc deskriptoriem

16

83,10

105.

Klona potcelmi

izpēte

3

20,86

106.

Klona potcelmi

saglabāšana

12

16,61

107.

Vīnogas

izpēte

98

26,62

108.

Vīnogas

saglabāšana

24

20,94

109.

Zemenes

izpēte

5

28,87

110.

Zemenes

saglabāšana

36

22,87

111.

Zemenes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

14

7,44

112.

Sausserži

izpēte

15

20,86

113.

Sausserži

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

13

4,18

114.

Cidonijas

izpēte

4

25,37

115.

Cidonijas

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

1

7,85

116.

Pīlādži

izpēte

15

25,37

117.

Pīlādži

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

25

7,85

118.

Smiltsērkšķi

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

7

6,37

119.

Korintes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

20

4,18

120.

Irbenes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

19

4,18

121.

Melnais plūškoks

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

22

7,85

122.

Aktinīdijas

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

1

4,18

123.

Kazenes

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

7

4,18

124.

Ieva (augļu forma)

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

1

7,85

9. Bites

125.

Latvijas bišu populācija

saglabāšana

90

106,74

10. Daudzgadīgie zālaugi

126.

Timotiņš

izpēte

42

25,17

127.

Timotiņš

novērtēšana pēc deskriptoriem

22

38,92

128.

Pļavas auzene

izpēte

39

30,22

129.

Pļavas auzene

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

8

14,03

130.

Pļavas auzene

novērtēšana pēc deskriptoriem

24

45,72

131.

Kamolzāle

izpēte

19

27,97

132.

Kamolzāle

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

8

15,12

133.

Niedru auzene

izpēte

23

25,17

134.

Hibrīdā airene

izpēte

79

32,73

135.

Hibrīdā airene

saglabāšana

1

16,32

136.

Ganību airene

izpēte

3

30,22

137.

Ganību airene

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

1

14,45

138.

Ganību airene

novērtēšana pēc deskriptoriem

15

45,97

139.

Starsugu hibrīdi

izpēte

73

40,58

140.

Dažādi tauriņzieži

izpēte

8

44,75

141.

Dažādi tauriņzieži

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

103

20,45

142.

Dažādi tauriņzieži

saglabāšana

17

21,83

143.

Dažādas stiebrzāles

izpēte

15

30,22

144.

Dažādas stiebrzāles

saglabāšana

4

14,95

145.

Dažādas stiebrzāles

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

11

14,12

146.

Tetraploīdais sarkanais āboliņš

saglabāšana

2

18,49

147.

Tetraploīdais sarkanais āboliņš

novērtēšana pēc deskriptoriem

14

53,62

148.

Diploīdais sarkanais āboliņš

izpēte

42

40,24

149.

Diploīdais sarkanais āboliņš

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

39

20,28

150.

Diploīdais sarkanais āboliņš

novērtēšana pēc deskriptoriem

12

55,54

151.

Diploīdais sarkanais āboliņš

saglabāšana

76

20,53

152.

Bastarda āboliņš

saglabāšana

90

19,41

153.

Bastarda āboliņš

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

12

18,54

154.

Bastarda āboliņš

novērtēšana pēc deskriptoriem

13

59,98

155.

Baltais āboliņš

izpēte

9

40,73

156.

Baltais āboliņš

saglabāšana

72

19,41

157.

Lucerna

ekspedīcijās ievāktā materiāla izpēte

56

24,49

158.

Lucerna

saglabāšana

2

25,89

159.

Lucerna

novērtēšana pēc deskriptoriem

16

66,86

4.tabula

Izcenojumi šķirņu pārbaudei un novērtēšanai 2008.gadā

Nr.
p.k.

Kultūraugi

Šķirnes pārbaudei
par 1 šķirni, lati

Šķirnes novērtēšanai
par 1 šķirni, lati

1.

Vasaras mieži, ziemas un vasaras kvieši, kartupeļi, auzas, rudzi

167,27

82,60

2.

Sarkanais āboliņš, ganību airene, lucerna

57,22 (ilg. zāl.)*

82,60

155,32

3.

Kamolzāle, baltais āboliņš, pļavas auzene, sarkanā auzene, pļavas skarene, timotiņš, lini

47,79 (ilg. zāl.)*

82,60

143,37

4.

Bastarda āboliņš

31,32 (ilg. zāl.)*

82,60

131,42

II. Izcenojumi un apjomi šķirņu pārbaudei un pēcpārbaudei

Nr. p.k.

Kultūraugi

Šķirņu vai paraugu skaits

Izmaksas uz vienu šķirni, lati

5.

Šķirnes pēcpārbaudes paraugs

845

8,26

6.

Ābeles

13

119,97

7.

Bumbieres

2

119,97

8.

Plūmes

3

119,97

9.

Ķirši

14

119,97

10.

Vīnogas

5

92,70

12.

Krūmmellenes

1

92,70

13.

Brūklenes

2

92,70

14.

Dzērvenes

1

92,70

15.

Rododendri

9

92,70

* Izmaksas daudzgadīgo zālaugu sējas gadā

5.tabula

Izlases sēklu kvalitātes uzlabošanas apjomi un izmaksas 2008.gadā

Nr. p.k.

Kultūraugs

Lati par tonnu

Apjoms tonnās

1.

Graudaugi

703,45

31,80

2.

Kartupeļi

1319,08

54,80

3.

Pākšaugi

1178,26

1,80

4.

Lini

5822,64

0,50

5.*

Dārzeņi (siltumnīcās)

598,12

0,002

6.

Stiebrzāles

7362,69

1,35

7.

Sarkanais āboliņš

8976,71

2,69

8.

Pārējie āboliņi, skarenes

16425,56

0,35

* dārzeņiem izlases sēklas kvalitātes uzlabošanas izmaksas ir dotas par 1 kilogramu.

23. Lauku atbalsta dienests par atbalsta saņemšanu slēdz līgumu ar pretendentu, ja tas atbilst šīs nodaļas prasībām.

24. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

24.1. iekļauto pasākumu izpildes kontroli trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas;

24.2. kultūraugu genofonda atsavināšanas aizliegumu;

24.3. avansu 50 procentu apmērā no līgumā paredzētās summas. Pretendentiem, kuri nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, atbalstu aprēķina un izmaksā kopā ar pievienotās vērtības nodokli;

24.4. starpatskaites iesniegšanu līdz 2008.gada 1.jūlijam un 1.septembrim, pēc katras starpatskaites paredzot avansu 20 procentu apmērā;

24.5. noslēguma pārskata iesniegšanu līdz 2008.gada 1.novembrim, pēc kura iesniegšanas tiek veikts gala norēķins.

25. Par kultūraugu genofonda kolekcijas postījumiem, kā arī par programmas uzdevumu iespējamo neizpildi pretendents nekavējoties rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests izveido komisiju, kas pārbauda sējumus vai stādījumus un pieņem lēmumu par atbalsta turpmāko izmaksāšanu vai izmaksas pārtraukšanu.

26. Par kultūraugu genofonda kolekcijas saglabāšanas, novērtēšanas un izpētes rezultātiem pretendents sagatavo pārskatu un līdz 2008.gada 30.decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.

27. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā atbilstoši šim pasākumam piešķirtajam finansējumam. Ja iesniegtajos dokumentos atbalsta apjoms ir lielāks par šim pasākumam noteiktajiem apjomiem, tiek proporcionāli samazināts izcenojums par vienu vienību (paraugu, šķirni).

V. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

28. Atbalstu piešķir Latvijas valsts mežzinātnes institūtam "Silava" (turpmāk - institūts) augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanas pasākumiem):

28.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ģenētisko resursu Augu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšana;

28.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centralizētas datu bāzes izveidošana un darbība;

28.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas uzturēšana un darbība.

29. Pasākumu īstenošanas periods ir no 2008.gada 1.marta līdz 2009.gada 1.martam.

30. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz 2008.gada 1.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

30.1. iesniegumu - pamatojumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šī pielikuma 28.punktam;

30.2. izvērstu atbalstu tāmi, norādot pasākumu izmaksas saskaņā ar šī pielikuma 28.punktu.

31. Atbalstu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un institūtu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

32. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

32.1. avansa maksājumu, nepārsniedzot 50 procentus no programmai piešķirtā atbalsta apmēra;

32.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc otrā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 20 procentus no programmai piešķirtā atbalsta apmēra;

32.3. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc trešā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 20 procentus no programmai piešķirtā atbalsta apmēra.

33. Institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā trīs Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus starppārskatus par kārtējo darbu izpildi. Pirmo starppārskatu iesniedz līdz 2008.gada 1.jūlijam, otro - līdz 2008.gada 1.oktobrim, trešo - līdz 2008.gada 15.novembrim. Starppārskatos norāda šī pielikuma 28.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus), kā arī pievieno komandējumu pārskatus.

34. Institūts līdz 2009.gada 15.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

34.1. noslēguma pārskatu - kopsavilkumu par līguma izpildi;

34.2. samaksu un darījumu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši tāmei.

35. Galīgo norēķinu veic pēc gala pārskata, kā arī samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

VI. Atbalsts integrētai dārzeņu audzēšanai

36. Atbalsta mērķis ir sekmēt vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanu dārzeņkopībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produkcijas ražošanu.

37. Atbalstu saņem pretendents par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006.gadā un 2007.gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām.

38. Pretendents reģistrē veiktos darbus lauka vēsturē, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju:

38.1. lauka Nr. vai nosaukums, kur veikti konkrēti darbi;

38.2. lauka platība;

38.3. gads;

38.4. audzējamā kultūrauga suga, šķirne (-es);

38.5. sējas, stādīšanas un ražas novākšanas datumi;

38.6. mēslošanas līdzekļu nosaukums, barības elementu saturs, daudzums un pielietošanas datums (-i);

38.7. augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums un pielietošanas datums (-i).

39. Atbalsta apmērs par dārzeņu audzēšanu atklātā laukā (par hektāru) ir šāds:

39.1. lauka gurķiem - 84 lati;

39.2. burkāniem, galda bietēm un citiem sakņu dārzeņiem - 59 lati;

39.3. puķkāpostiem - 20 latu;

39.4. sīpoliem un ķiplokiem - 52 lati;

39.5. kāpostiem - 18 latu.

40. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (6.tabula).

6.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dārzeņiem atklātā laukā, kurā tiek izmantota integrētas audzēšanas tehnoloģija

01.JPG (76127 bytes)

41. Ja pretendents neizpilda saistības, ko uzņēmies 2006. un 2007.gadā attiecīgo platību apsaimniekošanā, saistības tiek pārtrauktas un pretendentam jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par attiecīgo platību.

VII. Atbalsts integrētai augļu un ogu audzēšanai

42. Atbalsta mērķis ir sekmēt vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanu augļu un ogu dārzos, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produkcijas ražošanu.

43. Atbalstu saņem pretendents par faktiski apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006.gadā un 2007.gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām.

44. Pretendents reģistrē veiktos darbus lauka vēsturē, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju:

44.1. lauka numurs vai nosaukums, kur veikti konkrēti darbi;

44.2. lauka platība;

44.3. gads;

44.4. audzējamā kultūrauga suga, šķirne (-es);

44.5. stādīšanas datums;

44.6. mēslošanas līdzekļu nosaukums, barības elementu saturs, daudzums un pielietošanas datums (-i);

44.7. augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums un pielietošanas datums (-i).

45. Atbalsta apmērs par hektāru augļu un ogu dārzu ir šāds:

45.1. ābelēm un bumbierēm - 301 lats;

45.2. plūmēm un ķiršiem - 245 lati;

45.3. avenēm - 262 lati;

45.4. dzērvenēm - 227 lati;

45.5. upenēm, jāņogām, ērkšķogām, krūmcidonijām - 161 lats;

45.6. krūmmellenēm (zilenēm) - 252 lati;

45.7. zemenēm - 110 latu.

46. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (7.tabula).

7.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par augļu un ogu dārzu platībām ar integrētas audzēšanas tehnoloģijām

02.JPG (62101 bytes)

47. Ja pretendents neizpilda saistības, ko uzņēmies 2006.gadā attiecīgo platību apsaimniekošanā, saistības tiek pārtrauktas un pretendentam jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par attiecīgo platību.

VIII. Atbalsts labas augu aizsardzības prakses un integrētās augu aizsardzības sistēmas izveidei lauku saimniekiem

48. Atbalsta mērķis ir nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu lietotājus ar viegli pieejamu bezmaksas informāciju Valsts augu aizsardzības dienesta portālā par kaitīgo organismu ierobežošanu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

49. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam vienotas datu bāzes izveidei, restrukturējot un pilnveidojot esošo Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu, lai augu aizsardzības līdzekļu lietotājs iegūtu informāciju par:

49.1. kaitīgo organismu;

49.2. augu aizsardzības līdzekļu licencētajām tirdzniecības vietām;

49.3. augu aizsardzības līdzekļu devām, koncentrācijām un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas orientējošām izmaksām uz noteiktu platības vienību.

50. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2008.gada 1.aprīlim, iepriekš saskaņojot ar Zemkopības ministriju, iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

50.1. pieprasīto atbalsta pamatojumu;

50.2. izdevumu tāmes kopiju.

51. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu. Līgumā paredz avansa maksājumu 90 procentu apmērā no noslēgtā līguma kopējās summas izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam par vienotas datu bāzes izveidi Valsts augu aizsardzības dienestā.

52. Lauku atbalsta dienests gala norēķinu veic pēc nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas par datu bāzes izveidošanu un pēc darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas. Valsts augu aizsardzības dienests nodošanas un pieņemšanas aktu iesniedz līdz 2008.gada 15.decembrim Lauku atbalsta dienestā.

IX. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

53. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp. un atbalsta mērķis ir palielināt labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

54. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam par šādiem 2008.gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

54.1. lauku apskate Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku apskates platība labībām ir virs - 10 hektāriem, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem virs - 5 hektāriem;

54.2. vidējā parauga ņemšana no sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām un paraugu analīze;

54.3. labību sējumu reģistrācija, ja platības pārsniedz - 10 hektārus;

54.4. etiķešu drukāšana un izsniegšana;

54.5. ziemas kviešu 50 paraugu novērtēšana (proporcionāli 2007.gada ziemas kviešu sēklu partiju sertifikācijai pa reģioniem) attiecībā uz punduraino melnplauku.

55. Valsts augu aizsardzības dienests reizi ceturksnī līdz desmitajam datumam (par iepriekšējo ceturksni) iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Galīgo kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem 2008.gadā Valsts augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada 15.februārim.

56. Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz iesniegto kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem, 10 darbdienu laikā pēc kopsavilkuma saņemšanas izmaksā atbalstu Valsts augu aizsardzības dienestam.

57. Par šī pielikuma 54.punktā minētajiem pakalpojumiem sēklaudzētājiem nepiemēro normatīvos aktus par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

58. Ja lauku apskates vai sējumu reģistrācijas platība neatbilst šī pielikuma 54.1. vai 54.3.apakšpunktā norādītajām prasībām, kā arī lauku apskatei pieteiktais sēklu lauks vai sagatavotā sēklu partija neatbilst normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktām prasībām, piemēro Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

X. Atbalsts bakteriālās iedegas apkarošanai

59. Atbalsta mērķis ir atbalstīt bakteriālo iedegu Erwinia amylovora (turpmāk - bakteriālās iedegas) izplatības apzināšanu Latvijas teritorijā, lai efektīvi veiktu bakteriālo iedegu izplatības ierobežošanu un apkarotu to.

60. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam monitoringa (t.sk. pārbaužu veikšanai, paraugu ņemšanai un to laboratoriskajām analīzēm Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā) un fitosanitāro pasākumu veikšanai:

60.1. bakteriālo iedegu izplatības noteikšanai Latvijas teritorijā;

60.2. uzraudzības veikšanai noteiktajos bakteriālo iedegu perēkļos un karantīnas zonās, kā arī buferzonās;

60.3. zinātniskajās iestādēs (ģenētiskā fonda fitosanitārā stāvokļa izvērtēšanai) un to tuvākajā apkārtnē;

60.4. (svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981).

61. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2008.gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pieprasīto atbalsta pamatojumu un plānoto izdevumu tāmi, kurā norāda nepieciešamos izdevumus monitoringa un fitosanitāro pasākumu nodrošināšanai:

61.1. izdevumus par reaģentiem, serumiem, laboratorijas piederumiem un iekārtām, kas nepieciešamas analīžu veikšanai;

61.2. izdevumus par nepieciešamo inventāru pārbaužu nodrošināšanai un paraugu ņemšanai;

61.3. izdevumus par degvielu, kas nepieciešama pārbaužu veikšanai;

61.4. (svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981).

62. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu, līgumā paredzot avansa maksājumu 50 procentu apmērā no noslēgtā līguma kopējās summas par atbalstu bakteriālās iedegas apkarošanai.

63. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2008.gada 15.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par šī pielikuma 61.punktā veiktajiem pasākumiem, kā arī maksājumu attaisnojošos dokumentus par izdevumiem saskaņā ar līgumam pievienoto tāmi. Ja nepieciešams, tāme var tikt precizēta pa izdevumu pozīcijām, izdarot izmaiņas līgumā.

64. Lauku atbalsta dienests pēc šī pielikuma 63.punktā minētā pārskata saņemšanas veic gala norēķinu.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.583; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Atbalsts dalībai kursos, semināros, konferencēs, kongresos ārzemēs, konferencēm Latvijā un Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai

1. Atbalsta mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomā. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21. lpp.

2. Dalībai kursos, semināros, konferencēs un kongresos ārzemēs ar Zemkopības ministrijas kompetences nozaru - lauksaimniecība (izņemot piena eksporta jautājumus), lauku attīstība, mežsaimniecība un zivsaimniecība - saistītu kursu, semināru, konferenču un kongresu (turpmāk - pasākumi) var pieteikties:

2.1. pretendents, kurš veic zinātnisko darbību minētajās nozarēs;

2.2. Zemkopības ministrijas kompetences nozaru studenti;

2.3. sertificēti lauksaimniecības konsultanti;

2.4. lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku biedrības vai nodibinājumi un to deleģētie pārstāvji.

3. Atbalstu piešķir 30 procentu apmērā no pretendenta samaksātajiem izdevumiem (bet ne vairāk), kas saistīti ar pasākuma apmeklēšanu:

3.1. individuālam pretendentam - ne vairāk kā 400 latu;

3.2. grupas braucieniem (sākot ar pieciem dalībniekiem)- ne vairāk kā 1000 latu vienai grupai.

4. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.martam un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam (bet ne vēlāk par 2008.gada 1.novembrim) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (1.tabula). Iesniegumam pievieno:

4.1. atbalsta pamatojumu, kurā ietverts pasākuma nosaukums, tā norises vieta un laiks, pasākuma saturs, sasniedzamais rezultāts un tā izmantošanas iespējas;

4.2. ielūgumu vai tā kopiju;

4.3. pasākuma rīkotāju sagatavoto darba kārtību;

4.4. izvērstu pieprasītā atbalsta izdevumu tāmi, kurā iekļauj dienas naudas apmēru, izdevumu apmēru par viesnīcu, ceļa izdevumu apmēru no Latvijas Republikas robežas (biļetes, ārzemēs nepieciešamā apdrošināšana, degviela, vīza). Izdevumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanu. Papildus izdevumu tāmei norāda arī pasākuma rīkotāju, dalībnieka un citu finansētāju ieguldījumu;

4.5. dalībnieku sarakstu, norādot darbavietu vai izglītības iestādi un amatu (grupas braucieniem);

4.6. dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta atbilstību kādai no šī pielikuma 2.punktā noteiktajai prasībai.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai 2008.gadā kursu, semināru, konferenču un kongresu apmeklējumam ārvalstīs, kā arī konferenču rīkošanai Latvijā

03.JPG (47115 bytes)

5. Pretendents iesniegumu iesniedz pirms pasākuma (bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.novembrim).

6. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde katru mēnesi desmit darbdienu laikā pēc pirmā datuma izvērtē pretendenta atbilstību un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu.

7. Ja atbalstu vienam pasākumam piesaka vairāki pretendenti no dažādām institūcijām, tad Lauku atbalsta dienests atbalsta ne vairāk par divu pārstāvju dalību pasākumā, priekšroku dod tiem pretendentiem, kuri pasākumā piedalās ar referātu vai ziņojumu.

8. Ja neviens no atbalsta pretendentiem pasākumā nepiedalās ar referātu vai ziņojumu, tad Lauku atbalsta dienests pieteikšanās secībā atbalsta ne vairāk kā divu pārstāvju dalību pasākumā.

9. Ja atbalstu par vienu pasākumu piesaka vairāki pretendenti, kuri nokļūšanai pasākumā plāno izmantot aviotransportu, Lauku atbalsta dienests, izskatot tāmes, atbalsta lētāko aviobiļešu iegādi.

10. Pretendents gada laikā var saņemt atbalstu ne vairāk kā divu pasākumu apmeklēšanai.

11. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā no piešķirtās atbalsta summas. Galīgo norēķinu veic pēc gala pārskata un izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Minētos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.novembrim, bet par novembri un decembri - līdz 2009.gada 1.februārim.

12. Lai piedalītos Pasaules arāju sacensībās:

12.1. pretendents iesniegumu un izdevumu tāmi iesniedz Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma;

12.2. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz pasākuma ceļa izdevumu (dalībniekiem un tehnikai) un dalības maksas pasākumā priekšapmaksu 100 procentu apmērā, pamatojoties uz izdevumu tāmi;

12.3. galīgo norēķinu par pasākuma norisi precizē pēc gala pārskata, kā arī izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā (bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.novembrim).

13. Atbalstam starptautisku konferenču rīkošanai Latvijā, kurās dalībvalstu skaits (ieskaitot Latviju) nav mazāks par piecām, Zemkopības ministrijas kompetences nozarēs - lauksaimniecība, lauku attīstība, mežsaimniecība un zivsaimniecība - no 2008.gada 1.marta līdz 1.novembrim var pretendēt:

13.1. zinātniskās institūcijas;

13.2. komersanti, lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrības vai nodibinājumi.

13.1 Atbalstu linu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai 7 000 latu apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) piešķir juridiskai personai, kas sniedz konsultatīvos pakalpojumus linu audzētājiem un kuras filiāles atrodas visos Latvijas rajonu centros. Atbalsts paredzēts pieredzes apguves brauciena organizēšanai uz Eiropas Savienības valstīm, lai iepazītos ar jaunākajiem linu audzēšanas, kā arī linu pārstrādes un realizācijas paņēmieniem.

13.2 Lai saņemtu atbalstu, pretendents ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 13.1 punktā noteiktā pasākuma Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

13.2 1. iesniegumu, kurā ietverts pasākuma nosaukums, tā norises vieta un laiks, pasākuma saturs, sasniedzamais rezultāts un tā izmantošanas iespējas;

13.2 2. pasākuma norises darba kārtību;

13.2 3. izvērstu pieprasītā atbalsta izdevumu tāmi, kurā iekļauj izdevumu apmērus par viesnīcu, ceļa izdevumu apmēru no Latvijas Republikas robežas (apdrošināšana, degviela, autotransporta noma). Izdevumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanu. Papildus izdevumu tāmei norāda arī dalībnieku un citu finansētāju ieguldījumu;

13.2 4. dalībnieku sarakstu, norādot darbavietu vai izglītības iestādi un amatu, kā arī dalībnieku saistību ar minēto pasākumu un viņu tālākām darbībām linkopības nozares attīstībā. Maksimālais dalībnieku skaits – 10 cilvēki vienam braucienam.

13.3 Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz iesniegto izdevumu tāmi. Līgumā paredz avansa maksājumu 90 procentu apmērā no piešķirtās atbalsta summas. Galīgo norēķinu veic pēc gala pārskata un izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgā pasākuma.

14. Atbalstu piešķir konferences saimniecisko izdevumu (telpu noma, transporta izdevumi) samaksai, tulkošanai, izdales materiālu sagatavošanai un pavairošanai, bet ne vairāk kā 4000 latu vienai konferencei.

15. Pretendenti iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula) pirms pasākuma līdz 2008.gada 1.martam un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam (bet ne vēlāk par 2008.gada 1.novembrim). Iesniegumam pievieno:

15.1. atbalsta pamatojumu, kurā ietverts pasākuma nosaukums, tā norises vieta un laiks, pasākuma saturs, galvenie uzdevumi, vēlamais rezultāts un tā izmantošanas iespējas;

15.2. dalībnieku sarakstu;

15.3. izdevumu tāmi, norādot nepieciešamo atbalsta apjomu un pretendenta līdzfinansējumu.

16. Lauku atbalsta dienests katru mēnesi desmit darbdienu laikā pēc pirmā datuma izvērtē pretendenta atbilstību un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu.

17. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā no piešķirtās summas. Galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata un izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas (līdz 2008.gada 1.novembrim) Lauku atbalsta dienestā, bet par novembri un decembri - līdz 2009.gada 1.februārim.

18. Atbalstu Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai 35000 latu apmērā piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijai (turpmāk - LZA), lai nodrošinātu:

18.1. Latvijas zinātnieku dalību Eiropas Savienības valstu tīklā par lauksaimniecības pētījumu stratēģijas izstrādi ar Foresight metodi;

18.2. lauksaimniecības pētījumu datu bāzes uzturēšanu;

18.3. Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības konferences - Towards a Better Valorization of Bio-and Other Renewable Energy Resources - rīkošanu Latvijā.

19. LZA saskaņo darba uzdevumu un izdevumu tāmi ar Zemkopības ministriju. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar LZA, paredzot avansa maksājumu 50 procentu apmērā, 30 procentu no atbalsta summas samaksā pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā starppārskata (iesniedz apstiprināšanai līdz 2008.gada 15.jūlijam) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (līdz 2008.gada 1.augustam). Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā gala pārskata (divos eksemplāros, ieskaitot elektroniskās versijas) (iesniedz līdz 2008.gada 15.oktobrim) un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā (līdz 2008.gada 1.novembrim).

20. Atbalstu 5000 latu apmērā piešķir Latvijas zinātnieku dalībai Eiropas Komisijas rīkotajos pasākumos, un minēto atbalstu saņem pretendents, kas piedalās:

20.1. lauksaimniecības pētījumu koordinācijas sanāksmēs;

20.2. lauksaimniecības pētījumu koordinācijas darba grupās.

21. Lai saņemtu atbalstu, pretendents pirms pasākuma līdz 2008.gada 29.februārim un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam (bet ne vēlāk par 2008.gada 1.novembrim) iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula). Iesniegumam pievieno:

21.1. ielūgumu vai tā kopiju;

21.2. pasākuma rīkotāju sagatavoto darba kārtību;

21.3. izvērstu pieprasītā atbalsta izdevumu tāmi, kurā iekļauj dienas naudas apmēru, izdevumu apmēru par viesnīcu, ceļa izdevumu apmēru no Latvijas Republikas robežas (biļetes, ārzemēs nepieciešamā apdrošināšana, degviela, vīza). Izdevumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanu. Papildus izdevumu tāmei norāda arī pasākuma rīkotāju, dalībnieka un citu finansētāju ieguldījumu.

22. Pretendents iesniegumam pievieno Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas deleģējumu piedalīties 20.1. un 20.2.apakšpunktā minētajos pasākumos.

23. Atbalstu piešķir 100 procentu apmērā no pasākuma izmaksām.

24. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā no piešķirtās atbalsta summas. Galīgo norēķinu veic pēc gala pārskata un izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

25. Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas mācību rīkošanai Latvijā Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Pārtikas un veterināro dienestu. Līgumam pievieno Zemkopības ministrijas apstiprinātu izdevumu tāmi un pasākuma nolikumu. Līgumā paredz avansa maksājumu 75 procentu apmērā. Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā gala pārskata un izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.novembrim.

26. Atbalstu izlieto:

26.1. informatīvo materiālu sagatavošanai;

26.2. mācību programmas realizēšanai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem un dzīvnieku liemeņu klasificētājiem;

26.3. datu bāzes uzturēšanai un pilnveidošanai;

26.4. kautuvju izdevumiem.

II. Atbalsts informācijas sagatavošanai un izplatīšanai

27. Atbalsta mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības un Latvijas lauksaimniecības aktualitātēm. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21. lpp.

28. Atbalsta pasākumi:

28.1. Latvijā iznākošam laikrakstam par Zemkopības ministrijas sagatavotas un finansētas aktuālas informācijas atspoguļošanu saistībā ar normatīvo aktu un Eiropas Savienības regulu piemērošanu Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atbalsts paredzēts 7000 latu apjomā;

28.2. televīzijas raidījumam par Zemkopības ministrijas sagatavotas un finansētas aktuālas informācijas atspoguļošanu saistībā ar Latvijas lauksaimnieku gatavību Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai atbalsts paredzēts 12000 latu apjomā;

28.3. televīzijas raidījumu ciklam par Zemkopības ministrijas sagatavotas un finansētas informācijas atspoguļošanu saistībā ar ES finanšu apguves iespējām, to pieejamību un nosacījumiem atbalsts paredzēts 13800 latu apjomā;

28.4. televīzijas raidījumu ciklam par Zemkopības ministrijas sagatavotas un finansētas aktuālas informācijas atspoguļošanu saistībā ar lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru popularizēšanu un jaunatnes piesaisti darbam un dzīvei laukos atbalsts paredzēts 13800 latu apjomā;

28.5. radioraidījumam par Zemkopības ministrijas sagatavotas un finansētas aktuālas informācijas atspoguļošanu saistībā ar nozares politikas un uzņēmējdarbības jautājumu skaidrošanu Latvijas lauku reģionu iedzīvotājiem atbalsts paredzēts 6000 latu apjomā;

28.6. informatīva un izglītojoša materiāla sagatavošanai par lauksaimniecības izglītības apguves iespējām atbalsts paredzēts 6200 latu apjomā;

28.7. informatīva un izglītojoša materiāla sagatavošanai par lauksaimniecību un lauku attīstību un jaunatnes piesaisti darbam un dzīvei laukos atbalsts paredzēts 6200 latu apjomā;

28.8. (svītrots ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375);

28.9. atbalsts lauku uzņēmēju vajadzībām nepieciešamajiem izglītojošiem un informatīviem materiāliem, t.sk. ciltsdarba dokumentācijai paredzēts 105000 latu apjomā.

29. Uz atbalstu var pretendēt:

29.1. Latvijas Republikā iznākošie laikraksti;

29.2. Latvijas Republikas teritorijā raidošās televīzijas sabiedrības un producentu grupas;

29.3. Latvijas Republikas teritorijā raidošās radiosabiedrības un producentu grupas;

29.4. pretendenti, kas var nodrošināt šī pielikuma 28.6. un 28.7.apakšpunktā minētās tēmas sagatavošanu un izdošanu.

30. Lauku atbalsta dienests, rīkojas saskaņā ar "Publisko iepirkuma likumu" un ņem vērā:

30.1. laikrakstam:

30.1.1. piedāvāto publikāciju skaitu vienā numurā Zemkopības ministrijas sagatavotās un finansētās aktuālās informācijas atspoguļošanai;

30.1.2. 1 cm2 izmaksas (uz 1000 lasītājiem);

30.1.3. laikraksta tirāžu (tūkstošos eksemplāru);

30.1.4. visu lauksaimniecības nozaru (augkopība, lopkopība, meliorācija, dārzkopība), lauku attīstības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanas atspoguļojumu publicētajā informatīvajā materiālā;

30.2. informatīva un izglītojoša mācību līdzekļu sagatavošanai par lauksaimniecību un lauku attīstību un jaunatnes piesaisti darbam un dzīvei laukos un lauksaimniecības izglītības apguves iespējām:

30.2.1. tirāžu - 5000 eksemplāru;

30.2.2. iepriekšējo pieredzi, ko apliecina iepriekš sagatavoti materiāli.

31. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar izvēlēto pretendentu. Līgumam pievieno izdevumu tāmi un Zemkopības ministrijā apstiprināto tēmu kopsavilkumu. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā. Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā gala pārskata un izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

32. (Svītrots ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375.)

33. (Svītrots ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375.)

34. Atbalsts lauku uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo izglītojošo un informatīvo materiālu iespieddarbu sagatavošanai un iespiešanai paredzēts 100 procentu apmērā.

35. Atbalsts paredzēts šādu izdevumu iespieddarbu sagatavošanai un iespiešanai:

Nr.
p.k.

Nosaukums

Saturs

Vāku, papīra, fotogrāfiju apraksts

Eks. sk.

35.1.

Lopkopības saimniecību dokumentācijas darba burtnīca

Saimniecībās veicamās dokumentācijas un uzskaites apkopojums atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības, lopkopības, atkritumu apsaimniekošanas, darba drošības jautājumos ar paskaidrojumiem un piemēriem vienkāršā valodā. Aizpildāmo formu un uzkrājamo dokumentu apkopojums, norādot dokumentu uzkrāšanas termiņu saimniecībā, saimniecību grupu, uz kurām tas attiecas, institūcijas, kam ir tiesības šos dokumentus kontrolēt. Ja normatīvajos aktos nav noteikta forma datu uzkrāšanai, sniedz iespējamo paraugu.

Īpaši izceļ saimniecības, kurām ir A, B un C kategorijas vides piesārņošanas atļaujas.

Rezultātā dokumentam jābūt publiski pieejamam arī elektroniski, lai burtnīcu varētu izmantot arī saimniecībās, kur veic elektroniskos reģistrus.

Krāsaini mīkstie vāki, krītpapīrs, ar melnbaltiem attēliem

8000 + internets

35.2.

Augkopības saimniecību dokumentācijas darba burtnīca

Saimniecībās veicamās dokumentācijas un uzskaites apkopojums atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības, augkopības, atkritumu apsaimniekošanas, darba drošības jautājumos ar paskaidrojumiem un piemēriem vienkāršā valodā. Aizpildāmo formu un uzkrājamo dokumentu apkopojums, norādot dokumentu uzkrāšanas termiņu saimniecībā, saimniecību grupu, uz kurām tas attiecas, institūcijas, kam ir tiesības šos dokumentus kontrolēt. Ja normatīvajos aktos nav noteikta forma datu uzkrāšanai, sniedz iespējamo paraugu.

Īpaši izceļ saimniecības, kurām ir C kategorijas vides piesārņošanas atļaujas.

Rezultātā dokumentam jābūt publiski pieejamam arī elektroniski, lai burtnīcu varētu izmantot arī saimniecībās, kur veic elektroniskos reģistrus.

Krāsaini mīkstie vāki, krītpapīrs, ar melnbaltiem attēliem

8000 + internets

35.3.

Mēslošanas plānu rokasgrāmata

Kūtsmēslu izkliedes tehnoloģijas, piemēri, formas un mēslošanas plānu aprēķini ar paskaidrojumiem vienkāršā valodā.

Krāsaini mīkstie vāki, krītpapīrs, ar melnbaltiem attēliem

4000 + internets

35.4.

2008.gadā pieejamo herbicīdu un pesticīdu rokasgrāmata

Atbilstoši VAAD reģistram, ar ko pesticīdi, herbicīdi atšķiras, ar ko tie ir īpaši.

Krāsaini mīkstie vāki, krītpapīrs, ar melnbaltiem, paskaidrojošiem attēliem

8000 + internets

35.5.

Saimniecību pašpārbaudes rokasgrāmata savstarpējai atbilstībai

Materiāli par savstarpējo atbilstību.

Krāsaini mīkstie vāki, krītpapīrs, ar melnbaltiem, paskaidrojošiem attēliem

10000 + internets

35.6.

Ķiršu un retāk audzēto kauleņkoku šķirnes

Apkopota ilgu gadu bagātīgā pieredze, kā arī jaunākā pasaules informācija par šīm kultūrām.

Krāsaini cietie vāki, krītpapīrs, ar krāsainiem, paskaidrojošiem attēliem

1000 + internets

36. Uz šī pielikuma 35.punktā minēto izdevumu iespieddarbu sagatavošanu var pieteikties lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares zinātnieki, konsultanti, zinātniskās institūcijas, lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrības vai nodibinājumi.

37. Pretendenti līdz 2008.gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

37.1. manuskriptu;

37.2. izdevumu tāmi, tai skaitā izdodamā materiāla cenu aptaujas trīs pretendentu piedāvājumus pavairošanas darbiem, ja pretendents pats nesagatavo izdevumu pavairošanai. Cenu aptaujas trīs pretendentu piedāvājums jāiesniedz arī par sagatavošanas darbiem;

37.3. izdevuma sadales sarakstu;

37.4. dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta atbilstību kādai no šī pielikuma 36.punktā noteiktajai prasībai.

38. Lauku atbalsta dienests iesniedz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā, Zemnieku saeimā un Zemkopības ministrijā izvērtēšanai divu nedēļu laikā:

38.1. manuskripta gatavību izdošanai;

38.2. izdevuma sadales sarakstu.

39. Lauku atbalsta dienests līgumā ar pretendentu paredz:

39.1. avansa maksājumu 50 procentu apmērā no piešķirtās summas;

39.2. nosacījumu par pavairojamo eksemplāru nodošanu saskaņā ar sarakstu bez maksas;

39.3. materiāla sagatavotāja atbildību par izplatīšanu;

39.4. norādi titullapā par Zemkopības ministrijas atbalstu materiāla sagatavošanā, pavairošanā un izdošanā.

40. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc izdevuma viena eksemplāra, saņēmēju parakstīta izdevuma sadales saraksta un izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.novembrim.

40.1 Par šī pasākuma ietvaros neizmantoto finansējumu lemj šī pielikuma 110.punkta tehniskā atbalsta komisija, paredzot finansējumu tādu nepieciešamo izglītojošo un informatīvo materiālu iespieddarbu sagatavošanai un iespiešanai, kas netiek finansēti citu atbalsta pasākumu ietvaros.

41. Atbalstu ciltsdarba dokumentācijas izstrādāšanai un iespiešanai saņem pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību (turpmāk - organizācijas), 100 procentu apmērā.

42. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp..

43. Ciltsdarba dokumentu izstrādāšanā un iespiešanā tiek atbalstīti šādi pasākumi:

43.1. ciltsdarba dokumentu (vaislinieka sertifikāts, šķirnes materiāla pārdošanas sertifikāts, šķirnes dzīvnieka izcelsmes sertifikāts, ciltskartīte, ciltsapliecība, uzskaites kartīte, ganāmpulka kustības žurnāls, jaundzimušo dzīvnieku uzskaites žurnāls, dabīgā lecināšanā izmantojamo vaislinieku vaislas darbības uzskaites žurnāls, šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības sertifikāts, darba spēju pārbaudes kartīte, tabulas un protokoli dzīvnieku vērtēšanai) izstrāde un iespiešana;

43.2. ciltsdarba programmu, šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestācijas nolikumu un vaislinieku vērtēšanas programmu izstrāde un pilnveidošana (ne vairāk kā 500 latus);

43.3. informatīvo materiālu par nozares attīstību, dzīvnieku audzēšanu un selekcijas rezultātu popularizēšanu Latvijā un pasaulē (publikācija, brošūra, grāmata (izņemot ciltsgrāmatu)) sagatavošana un iespiešana;

43.4. vaislas dzīvnieku un pārraudzības katalogu sagatavošana un iespiešana.

44. Atbalsta saņemšanai par ciltsdarba dokumentu izstrādāšanu un iespiešanu organizācija līdz 2008.gada 1.maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

44.1. iesniegumu, norādot atbalstāmo pasākumu nosaukumu un apjomu;

44.2. manuskriptu (informatīvajiem materiāliem);

44.3. izdevumu tāmi, tai skaitā izdodamā materiāla cenu aptaujas trīs pretendentu piedāvājumus pavairošanas darbiem, ja pretendents pats nesagatavo izdevumu pavairošanai. Cenu aptaujas trīs pretendentu piedāvājums jāiesniedz arī par sagatavošanas darbiem.

45. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, paredzot avansa maksājumu 50 procentu apmērā. Gala norēķinu veic pēc izdevumus attaisnojošu finanšu dokumentu (saskaņā ar iesniegto izdevuma tāmi) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.novembrim.

III. Atbalsts demonstrējumiem saimniecībās un lauksaimniecības izstādei

46. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir sekmēt lauksaimniecības zinātnes un ražošanas sasaisti.

47. Augkopības, lopkopības (arī bioloģiskās) ilglaicīgu demonstrējumu ierīkošanu Latvijas novados - Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē - (vismaz viens demonstrējums, bet ne vairāk kā trīs), šo demonstrējumu metodisko vadību un 2007.gada rezultātu apkopošanu un izdošanu (turpmāk - pasākums) nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs'' (turpmāk - LLKC).

48. Lauku atbalsta dienests līgumu slēdz par 120000 latu ar LLKC par pasākuma izpildi. Līgumam pievieno Zemkopības ministrijā apstiprinātu izdevumu tāmi. Līgumā var paredzēt avansa maksājumu 50 procentu apmērā no atbalsta summas. 40 procentu no atbalsta summas samaksā pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātā starppārskata (iesniedz apstiprināšanai līdz 2008.gada 15.augustam) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.septembrim. Galīgo norēķinu veic pēc šādu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.novembrim:

48.1. Zemkopības ministrijas apstiprināts gala pārskats;

48.2. izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums.

49. Demonstrējumu tēmas 2008.gadā ir šādas:

Nr.

Nosaukums

Demonstrējuma saturs

49.1.

linu audzēšanas tehnoloģijas ražojošs demonstrējums - Ls 10000

Ražojošā saimniecībā veikt eļļas un šķiedras linu tehnoloģiju salīdzinājumu, novērtējot ražību pie dažādām mēslojuma devām

49.2.

Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana kviešiem, miežiem, rapsim, liniem, kartupeļiem, kukurūzai zaļmasai, stiebrzālēm un dārzeņiem

Noteikt kultūraugiem optimālo mēslojuma devu konkrētā reģionā kvalitatīvas ražas iegūšanai

49.3.

Ārpussakņu mēslošanas efektivitāte rapsim un kviešiem

Noteikt atšķirīgu mikroelementu ārpussakņu mēslošanas līdzekļu veidu ietekmi uz rapša un kviešu produktivitāti.

49.4.

Energokultūru audzēšanas tehnoloģiju salīdzinājums

Salīdzināt dažādas energokultūru šķirnes, kā arī pētīt ziemas kviešu izsējas normu un laiku ietekmi uz ražu un kvalitāti

49.5.

Zālāju maisījumu salīdzināšana pļaušanas, ganīšanas režīmā

Dažādu zālāju sugu un šķirņu salīdzinājums pēc to piemērotības dažādiem saimniekošanas veidiem, ražības novērtējums

49.6.

Šķirņu un audzēšanas tehnoloģiju izvērtējums komercdārzkopībā

Ekonomiski efektīvu augu aizsardzības līdzekļu izvērtējums augļkopībā, šķirņu salīdzinājums dārzeņkopībā.

49.7.

Augu sekas un augsnes apstrādes paņēmienu ietekmes uz nezāļu, kaitēkļu un slimību izplatību un barības vielām nodrošinājuma izvērtējums bioloģiskajā lauksaimniecībā

Nezāļu dominanto sugu un skaita dinamikas izpēte bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā, kur tiks izstrādāti nezāļu ierobežošanas paņēmieni un metodes bioloģiskajā lauksaimniecībā. Izpētīt augu maiņas ietekmi uz barības vielu nodrošinājumu, nezāļu ierobežošanu bioloģiskajā laukaugu augu maiņā dažādos reģionos.

49.8.

Kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes noteikšana bioloģiskajā lauksaimniecībā

Noskaidrot kultūraugu saderību (vasaras kviešu, miežu, auzu un zirņu), audzējot tos mistrā bioloģiskā lauksaimniecībā, un izvērtēt to lopbarības kvalitāti.

49.9.

Dažādu gaļas liellopu šķirņu audzēšanas efektivitātes izvērtēšana

Noskaidrot dažādu šķirņu piemērotību Latvijas apstākļiem un to audzēšanas efektivitāti bioloģiskās un konvencionālās saimniekošanas apstākļos

49.10.

Zemas kvalitātes piena iemesli un to novēršanas pasākumu efektivitātes salīdzināšana

Noteikt un salīdzināt piena kvalitāti pie dažādām slaucamo govju turēšanas tehnoloģijām un apsaimniekošanas intensitātes

50. Demonstrējumiem LLKC var pieteikties juridiska persona (turpmāk - pretendents), kura:

50.1. ievēro labas lauksaimniecības prakses vai dzīvnieku labturības un higiēnas prasības, t.sk. bioloģiskā saimniecība, kurai ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts;

50.2. var nodrošināt demonstrējumu pieejamību piecas darbdienas nedēļā;

50.3. var nodrošināt iegūto rezultātu interpretāciju skaitļu izteiksmē.

51. Pretendenti iesniegumus (2.tabula) iesniedz LLKC viena mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

2.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai demonstrējuma ierīkošanai 2008.gadā

04.JPG (76165 bytes)

05.JPG (83288 bytes)

52. Pretendentu iesniegumus mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas beigu termiņa saskaņā ar demonstrējumu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3.tabula) izvērtē LLKC izveidota komisija un pieņem lēmumu par demonstrējuma finansēšanu vai atteikumu.

3.tabula

Demonstrējumu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

06.JPG (46831 bytes)

53. LLKC slēdz līgumu ar pretendentu par konkrētā demonstrējuma veikšanu. Līgumā paredz:

53.1. ka pretendents līdzekļus izlieto darba algām (tai skaitā nodokļiem), demonstrējumam nepieciešamo materiālu iegādei, izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai;

53.2. avansa maksājumu 50 procentu apmērā;

53.3 starppārskata iesniegšanu LLKC līdz 2008.gada 1.augustam, pēc kura apstiprināšanas LAD, veic apmaksu 40 % no atbalsta summas;

53.4. gala pārskata iesniegšanu LLKC līdz 2008.gada 1.oktobrim, pēc kura apstiprināšanas LAD, veic galīgo norēķinu;

53.5. ka pretendents gala pārskatu LLKC iesniedz elektroniski un papīra formā trīs eksemplāros, ja elektroniskais dokuments nav noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, no kuriem vienu eksemplāru LLKC glabā atbildīgajā nodaļā, otru LLKC pievieno gala atskaitei, kuru iesniedz Zemkopības ministrijā, bet trešo LLKC iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

54. Reģionālās lauksaimniecības izstādes (turpmāk - izstāde) rīkošanu Priekuļos nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs". Izstādes rīkošanai piešķir 40000 latu.

55. Izstādes programmā iekļauj šādus pasākumus:

55.1. lauka izmēģinājumi un demonstrējumi;

55.2. arāju sacensības;

55.3. lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi un/vai vērtēšana;

55.4. dzīvnieku demonstrējumi;

55.5. lauku vides dažādošanas iespējas.

56. Atbalstu piešķir:

56.1. šādu ar dzīvnieku demonstrējumiem saistīto izdevumu samaksai:

56.1.1. dzīvnieku atlasei un vērtēšanai;

56.1.2. diagnostiskajiem izmeklējumiem, vakcinācijām un apstrādēm;

56.1.3. dzīvnieku nogādāšanai uz izstādes vietu un atpakaļ;

56.1.4. dzīvnieku ekspozīcijas sagatavošanai, nodrošinot sanitāri higiēnisko prasību izpildi;

56.1.5. apbalvošanai;

56.2. saimnieciskajiem izdevumiem (piemēram, telpu un iekārtu noma, transporta izdevumi, materiālu iegāde, darba algas);

56.3. arāju sacensībām (ar rīkošanu un norisi saistītajiem izdevumiem, aršanas tehnikas nogādāšanai un dalībnieku nokļūšanai uz sacensību vietu un atpakaļ);

56.4. lauka izmēģinājumu noformēšanai un to rezultātu izplatīšanai.

57. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs". Līgumam pievieno Zemkopības ministrijā apstiprinātu izdevumu tāmi un saskaņotu izstādes darba programmu. Līgumā paredz avansa maksājumu 75 procentu apmērā no kopējās summas. Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā darba pieņemšanas un nodošanas akta un izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.novembrim.

IV. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

58. Atbalsts paredzēts, lai turpinātu pārejošos pētījumus, kuri uzsākti 2007.gadā, un veiktu pētījumus, kas:

58.1. nepieciešami nozaru politikas izstrādei;

58.2. nepieciešami nozaru attīstībai;

58.3. nepieciešami patērētāju interešu aizstāvībai;

58.4. pieteikti ideju konkursa ietvaros;

58.5. nepieciešami integrētās augu aizsardzības ieviešanai.

59. Pārejošie pētījumi, par kuru veikšanu Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar izpildītāju pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, līgumam pievienojot Zemkopības ministrijā apstiprināto tāmi, ir šādi:

Nr. p.k.

Nosaukums

Darba uzdevumi

Finansējums Latos

Izpildītājs

1.

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo kultūraugu ģenētisko resursu vākšana, izvērtēšana un ekonomiskās saglabāšanas iespēju izpēte

1. Izstrādāt deskriptorus krūmcidonijām, plūmēm, aprikozēm, upenēm, jāņogām vīķiem, niedru auzenei, baltajai smilgai, kamolzālei, augstajai dižauzai, citronmētrai, ķimenēm, gurķiem un tomātiem.

2. Izstrādāt molekulārās pasportizācijas metodikas un ar eksperimentāli pētnieciskām metodēm atrast atbilstošus analīžu praimerus jāņogām, plūmēm, ērkšķogām, bumbierēm, vīķiem, liniem, timotiņam un kamolzālei.

3. Veikt bioķīmiskās analīzes (lizīna noteikšana) miežiem un tritikālei.

4. Veikt repatriēto nedīgstošo sēklu atjaunošanu ar audu kultūru metodēm.

60000

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

2.

Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos

1. Augļkoku un ogulāju ciltsaugu un pirmsbāzes materiāla iegūšanas un uzturēšanas tehnoloģiju izstrāde, lai radītu bāzi sertificēta stādmateriāla audzēšanas sistēmas ieviešanai Latvijā.

2. Pret kaitīgiem organismiem izturīgu augļu koku šķirņu izdalīšana, izvērtējot to saderību ar dažāda auguma potcelmiem, piemērotību vidi saudzējošām audzēšanas tehnoloģijām ar dažādām vainaga formām un stādīšanas attālumiem, kā arī mitruma režīmiem un mēslošanas sistēmām.

3. Pret kaitīgiem organismiem izturīgu ogulāju šķirņu izdalīšana, izvērtējot to piemērotību audzēšanai ar vidi saudzējošām tehnoloģijām ar dažādiem mitruma režīmiem un mēslošanu, kā arī audzēšanas risku samazinošām sistēmām.

4. Kaitīgo un derīgo organismu inventarizācija Latvijas augļu un ogu dārzos, to attīstības izpēte un kontroles metožu izstrāde, lai radītu informatīvo un metodisko bāzi efektīvai, vidi saudzējošai augu aizsardzības pasākumu pielietošanai.

5. Augļu un ogu jaunu (inovatīvu) pārstrādes tehnoloģiju izstrāde, kas ļautu saglabāt pārstrādes produktos antioksidantus un funkcionāli aktīvas vielas.

165000

Latvijas Valsts augļkopības institūts

3.

Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā

1. Turpināt graudu kvalitātes izvērtēšanu bioloģiskajos un konvencionālajos saimniekošanas uzņēmumos ievāktajiem graudu paraugiem, nosakot to atbilstību plānotajam izmantošanas veidam un pielietotajai agrotehnikai.

2. Iekārtot lauka izmēģinājumus konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā, lai zinātniski pamatotu agrotehnisko paņēmienu un šķirnes izvēles ietekmi uz noteiktam izmantošanas mērķim audzētu graudu kvalitāti.

3. Turpināt sadarbību ar apsekotajām graudkopības saimniecībām, aptaujājot audzētājus par graudkopībā pielietotajām tehnoloģijām, iegūto ražu u.c. nozares aktualitātēm. Izstrādāt metodiku un uzsākt detalizētu audzēšanas tehnoloģiju agronomisko un ekonomisko uzskaiti un izvērtēšanu plašāk audzētām graudaugu sugām dažādu reģionu saimniecībās.

4. Turpināt pētījumus par zemas kvalitātes (izmantošanas mērķim neatbilstošas) graudu daudzumu Latvijas tirgū un to rašanās cēloņiem (pēc saimniecību apsekojuma rezultātiem).

5. Pētīt vārpu fuzariozes izplatības līmeni Latvijā. Identificēt slimības ierosinātāju sugu. Noteikt bīstamāko mikotoksīnu piesārņojuma līmeni graudu produkcijā saistībā ar kviešu audzēšanas reģionos izplatīto Fusarium sugu spektru. Pētīt dažādu melnplauku sugu izplatību ziemāju un vasarāju labību sējumos. Turpināt kviešu pundurainās melnplaukas izplatības Latvijā izpēti. Uzsākt kviešu cietās melnplaukas ierosinātāja populācijas izpēti.

6. Ierīkot lauka izmēģinājumus Austrumlatvijā (vasaras kviešiem, miežiem, auzām, ziemas un vasaras rapsim), lai noteiktu piemērotākās laukaugu šķirnes, slāpekļa mēslojuma daudzumus un to sadalījumu veģetācijas periodā, pesticīdu pielietošanu augu slimību, kaitēkļu, nezāļu apkarošanai ar optimālām un samazinātām devām un noteikt to ietekmi uz iegūtās ražas kvalitāti.

7. Novērtēt šķiedras un eļļas linu hibrīdu un līniju kvantitatīvās un kvalitatīvās īpašības Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos un to piemērotību noteiktam produkcijas ražošanas virzienam. Identificēt pret slimībām un kaitēkļiem izturīgas līnijas un hibrīdus.

121 900

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

4.

Vīrusslimību diagnostika kartupeļu selekcijas un sēklaudzēšanas darba kvalitātes uzlabošanai

1. Apgūt un ieviest selekcijas materiāla izturības novērtēšanas pret vīrusslimībām metodes, izmantojot mākslīgo inficēšanu (PVY, PVM).

2. Turpināt vecākaugu, iegūto hibrīdu un sēklas materiāla inficētības pārbaudi, izmantojot ELISA testu un molekulāros marķierus.

3. Veikt vīrusu diagnostiku Latvijā izveidotām šķirnēm.

4. Vīrusslimību izplatības kontrole sēklaudzēšanas stādījumos. Vīrusu pārnesēju uzskaite un ierobežošanas paņēmienu salīdzinājumi sēklaudzēšanas saimniecībās.

20000

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

5.

Jaunas videi draudzīgas metodes izstrāde rudzu graudu kvalitātes saglabāšanai lietainos laika apstākļos

1. Savienojuma GPCM aktivitātes pārbaude uz rudziem mitruma režīmā siltumnīcas eksperimentā.

2. Savienojuma GPCM aktivitātes pārbaude uz rudziem lauka apstākļos dabiska lietus vai mākslīgas laistīšanas apstākļos, atkārtojumu skaitu palielinot no četriem līdz astoņiem.

3. Atkārtoti pārbaudīt rudzu graudu attīstības fāzes, kurās savienojuma GPCM ietekme ir konstatējama un kurās - visizteiktākā.

4. Noskaidrot, vai svarīgāka ir smidzināšana noteiktās auga attīstības fāzēs, vai pēc katrām intensīvām lietavām.

5. Precizēt optimālākās GPCM devas.

10000

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

6.

Dažādu graudaugu sugu piemērotība siltumenerģijas ražošanai un radušos atkritumu produktu - pelnu agronomiskās vērtības noteikšana

1. Novērtēt dažādu graudaugu sugu (tritikāle, rudzi, ziemas kvieši - no katras sugas pa 5 šķirnēm) un šķirņu graudu un salmu ķīmisko sastāvu, audzējot optimālos apstākļos, noteikt to siltumspējas un pelnainību (2007.gada rudenī - jau iesētas ziemāju kultūras).

2. Izstrādāt vērtēšanas kritērijus, piemērojamus graudaugu sugu un šķirņu atlasei, izmantošanai apkurei, izmantojot datus par graudaugu ķīmisko sastāvu un siltumspēju.

3. Pārbaudīt un novērtēt dažādu graudaugu graudu, salmu siltumspēju un pelnu kušanas temperatūru.

4. Izstrādāt ieteikumus graudaugu (graudu un salmu) izmantošanai siltumenerģijas ieguvei.

20000

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

7.

Molekulāro marķieru izmantošana lopbarības un pārtikas miežu perspektīvo līniju identificēšanā

1. Veikt 200 (No Valsts Stendes GSI un Valsts Priekuļu LSI institūta pa 100 paraugiem) miežu šķirņu un līniju pārbaudi, novērtējot viena nukleotīda nomaiņu alēļu frekvenču alfa-amilāzes gēna Amy32b divos lokusos (GXhoI/A; GXbaI/A).

2. Veikt genotipēšanas rezultātu analīzi pēc šādiem kritērijiem:

2.1. ģenētiskās daudzveidības novērtējums pēc izpētītiem polimorfiem lokusiem, alēļu frekvencēm, heterozigotātes indeksa, konstruētiem haplotipiem;

2.2. ģenētiskās daudzveidības novērtēšana kailgraudu un plēkšņainajiem miežiem pēc piemērotības alus un lopbarības ražošanai.

3. Veikt apkopojošu datu un saistību analīzi.

4. Informēt sabiedrību, noorganizējot semināru un sagatavojot publikāciju.

15230

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

8.

Stādaudzēšanas, kā Latvijas dārzkopības sektora jaunas un dinamiskas nozares, attīstības potenciāls un tā izmantošanas risinājumi

1. Nozares iespējamo specializācijas virzienu iezīmēšana.

2. Rīcību definēšana nozares attīstības veicināšanai.

13090

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

9.

Lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku ģenētisko resursu izvērtēšana un to raksturojošo gēnu izpēte ar molekulārām metodēm

1. Ģenētisko resursu dzīvnieku bioloģiskā materiāla vākšana gēnu bankas izveidei.

2. Gēnu izdalīšana no iegūtā ģenētisko resursu dzīvnieku bioloģiskā materiāla.

3. Iegūtās informācijas uzkrāšana molekulāro pētījumu datu bāzē, tās sasaiste ar v/a "Lauksaimniecības datu centrs" datu bāzi.

50000

Latvijas Lauksaim-niecības universitāte

10.

Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa grozs un pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance Latvijā no 2006. līdz 2008.gadam

1. Uzsākt specifisko pārtikas patēriņa pētījumu veikšanu, iegūto datu analīzi, ziņojuma projekta sagatavošanu:

1.1. Veikt Latvijas 5. - 9.klašu skolēnu uztura paradumu un pārtikas patēriņa pētījumā iegūto datu apkopošanu un analīzi;

1.2. Apkopot informāciju par pārtikas piedevu koncentrāciju pārtikas produktos;

1.3. Sagatavot ziņojuma projektu.

2. Uzsākt visaptverošo pārtikas patēriņa pētījumu veikšanu, iegūto datu analīzi, ziņojuma projekta sagatavošanu

2.1. Veikt Latvijas iedzīvotāju visaptverošo pārtikas patēriņa pētījumu atbilstoši izstrādātajai metodikai;

2.2. Veikt iegūto datu apkopošanu un analīzi;

2.3. Sagatavot ziņojuma projektu.

3. Veikt saldinātāju noteikšanu izvēlētajos pārtikas produktos

4. Veikt dioksīnu noteikšanas analīzes izvēlētajās pārtikas produktu grupās

5. Uzsākt riska novērtējuma sagatavošanu "Summārais dioksīnu un benzo(a)pirēna daudzums 'pārtikas grozā', ko gada laikā vidēji patērē viens Latvijas iedzīvotājs un specifiskās iedzīvotāju grupas. Datu salīdzinājums ar ES dalībvalstu situāciju".

92000

PVD Nacionālais diagnostikas centrs

11.

Kampilobakteriozes un jersiniozes ierosinātāju izplatība un to mikrobiālā rezistence pārtikas aprites ķēdē

1. Turpināt noteikt riska produktu grupas attiecībā uz ierosinātāju sastopamību.

2. Nodrošināt informācijas apmaiņu un apkopošanu starp kompetentām iestādēm un zinātniskām institūcijām.

3. Turpināt veikt izolēto baktēriju testēšanu pret antimikrobiālo rezistenci.

4. Nodrošināt pētījumu rezultātu publicēšanu starptautiskajos izdevumos.

5. Noteikt paraugu noņemšanas biežumu un veidu, noņemšanas principus, lai efektīvāk veiktu minēto zoonožu ierosinātāju monitoringu un izstrādātu tā shēmu.

25000

Latvijas Lauksaim-niecības universitāte

12.

Aitu katarālā drudža vektoru - culicoides sugu - izplatība Latvijā, to kvantitatīvie rādītāji un bioloģiskās īpatnības

1. Papildus izveidot un aprīkot 3 - 6 reprezentatīvas miģeļu monitoringa stacijas;

2. raksturot miģeļu sugu sastāvu un izplatību Latvijā;

3. noskaidrot vektoru gada dinamiku, periodus ar augstāko miģeļu aktivitāti un no miģelēm brīvus periodus;

4. sagatavot rekomendācijas monitoringam, ja potenciālais vīruss ievests Latvijā;

5. sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par epidemioloģisko stāvokli Latvijā;

6. aprobēt vīrusa identifikācijas metodes miģeļu populācijā.

22000

PVD Nacionālais diagnostikas centrs

13.

Salmonelozes ierosinātāju izplatība un to mikrobiālā rezistence dējējvistu ganāmpulkos

1. Turpināt analizēt salmonellu antibakteriālās jutības dinamiku pret medikamentiem, kuru plaša pielietošana medicīnā ir visnozīmīgākā.

2. Turpināt salīdzināt antibakteriālās jutības noteikšanas metožu pielietojuma un iegūto rezultātu nozīmību pielietojamos pētījumos.

3. Turpināt veikt iegūto salmonellu izolātu antigēnu pilnu raksturošanu ar serotipēšanas un fagotipēšanas metodoloģiju.

4. Pabeigt datu bāzes modeļa izveidošanu un uzkrājot pētījumu rezultātus aprobēt tās pielietojamību centralizētai salmonellu datu bāzes izveidošanai.

5. Analizēt situāciju valstī un sniegt rekomendācijas salmonelozes apkarošanai.

6. Izstrādāt priekšlikumus optimālas salmonellu uzraudzības un kontroles programmas izstrādāšanai dējējvistu ganāmpulkos.

40000

PVD Nacionālais diagnostikas centrs

14.

Pamatojuma izstrāde Nacionālā bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijai 2008. - 2013.gadam

Monitoringa programmas izstrāde ĢMO ilgtermiņa ietekmes uz vidi novērtēšanai Latvijā (2007.gads - programmas projekts), kur tiks veikti šādi uzdevumi:

1.1. ĢMO ilgtermiņa ietekmes uz vidi izpētei Latvijas apstākļos nepieciešamo rādītāju un indikatoru apzināšana un noteikšana;

1.2. ĢMO ilgtermiņa ietekmes uz vidi izpētes monitoringa plāna, kā arī datu vākšanas un analīzes metodikas izstrādāšana.

41596

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

15.

Latvijā ražoto pārtikas produktu kvalitātes rādītāju salīdzinājums ar ārzemju produkciju

1. Ņemot vērā 2007.gadā iegūtos rezultātus par Latvijas un ārzemju lauksaimniecības produkcijas kvalitātes un nekaitīguma rādītāju salīdzināšanu, turpināt analīzes, īpašu uzmanību pievēršot produktu grupām ar konstatētajām neatbilstībām vai vislielāko atšķirību.

2. Iekļaut pētījumā produktu grupas, kas netika apskatītas 2007.gadā (maize, jogurti, sulas, dārzeņi).

3. Veikt iegūto datu statistisko analīzi, salīdzinot dažādos reģionos ražotās produkcijas ķīmisko vielu koncentrācijas un nosakot riska faktorus.

4. Informēt Latvijas iedzīvotājus par Latvijā ražotās pārtikas produkcijas kvalitāti salīdzinājumā ar ārzemju lauksaimniecības produkciju, sagatavojot publikācijas masu saziņas līdzekļos.

40000

PVD Nacionālais diagnostikas centrs

16.

Kūtsmēslu normatīvu pilnveidošana un dzīvnieku vienības aprēķināšana

Iegūt informāciju par mājdzīvnieku turēšanas apstākļiem, lietotajiem pakaišiem, lopbarības devām, lopbarības un kūtsmēslu ķīmisko sastāvu un pamatojoties uz to:

a) noskaidrot zīdītājgovju un nobarojamo jaunlopu gadā ar kūtsmēsliem saražoto slāpekļa, fosfora un kālija daudzumu;

b) noskaidrot kūtsmēslu ieguvi no viena mājdzīvnieka un slāpekļa, fosfora un kālija saturu vienā tonnā kūtsmēslu aitām, kazām un briežiem

30000

Agroķīmisko pētījumu centrs

60. Atbalstu var saņemt pretendents, kas ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā.

61. Lai nodrošinātu šā pielikuma no 58.1., 58.2. un 58.3.apakšpunktā minētos pētījumus, pretendenti var pieteikties šādu tēmu izpildei:

Nr. p.k.

Nosaukums

Darba uzdevums

61.1.

Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums pārtikas drošības normatīvajā regulējumā

Novērtēt administratīvo slogu (kā bāzi izmantojot standarta izmaksu modeli) pārtikas drošības jomā (primāri Rīcības programmas administratīvā sloga samazināšanai ES COM (2007) 23, pārtikas drošības jomu regulējošo normatīvo aktu ietekmes izvērtējumu):

1. normatīvo aktu un citu saistošo dokumentu (pienākumu, uzdevumu dublēšanās, neatbilstība, nesamērība) un izmaksu izvērtējums uzņēmējiem (ražotājiem, pārstrādātājiem), kas saistīti ar pārtikas drošību;

2. uzņēmēju (ražotājiem, pārstrādātājiem) apzināšana jautājumos, kas saistīti ar pārtikas drošības normatīvo aktu un citu saistošo dokumentu uzliktajiem pienākumiem un uzdevumiem;

3. citu ES dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējums, ietverot Latvijas situācijai piemērotākos ieteikumus administratīvā sloga samazināšanas pasākumiem, kas saistīti ar pārtikas drošību;

4. pārskata sagatavošana, kurā sniegti konkrēti priekšlikumi par grozījumiem normatīvajos aktos.

61.2.

Ģenētiski modificēto organismu riska faktoru un ietekmes uz vidi novērtējums

1. Bāzes līniju noteikšana, lai novērtētu iespējamo ģenētiski modificēto organismu ietekmi uz Latvijas mikroorganismiem, augiem un ne mērķa organismiem.

2. Izolācijas attālumu un buferjoslu izvērtējums starp ģenētiski modificētajiem un nemodificētajiem kultūraugiem Latvijas apstākļos, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas.

3. ĢMO kumulatīvās ietekmes uz augsnes mikrofloru, mikroorganismiem, augiem un dzīvniekiem novērtējums.

4. Apputeksnēšanās un krustošanās risku un to seku izvērtējums attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ĢM nekontrolētas izplatīšanās risku novērtējums (ĢM kā invazīvo augu sugu izplatīšanās).

61.3.

Dzīvnieku liemeņu references cenu ietekmējošo faktoru izpēte un cenu korekcijas modeļa izstrāde liellopu un cūku liemeņiem

1. Izpētīt ES likumdošanā noteiktos, kā arī citās ES dalībvalstīs izmantotos korekcijas faktorus vidējās jeb references cenas aprēķināšanai.

2. Veikt analīzi par iepirkuma cenu ietekmējošiem faktoriem Latvijā, īpaši akcentējot vērību uz dzīvnieku transportēšanas izmaksu aprēķināšanas praksi.

3. Pamatojoties uz pirmo divu uzdevumu rezultātiem, izstrādāt aprēķinu modeli vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanai dzīvnieku transporta izmaksām un, iespējams, citiem faktoriem, kuru izvēli noteiks gan iepriekš veiktie pētījumi, gan dzīvnieku audzētāju un gaļas ražotāju pārstāvošo nevalstisko organizāciju saskaņots viedoklis.

4. Aprobēt vidējās iepirkuma cenas aprēķinu modeli un veikt nepieciešamās korekcijas, novērtējot modeļa ieviešanas gaitā radušās nepilnības; veikt nepieciešamo modeļa pilnveidošanu.

61.4.

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem

Veikt izmēģinājumus, lai pārskatītu maksimālās minerālmēslu normas kultūraugiem - ziemas rudzi, ziemas kvieši, vasaras kvieši, vasaras mieži, rapsis, kartupeļi - un lai iegūtu ekonomiski izdevīgas ražas un netiktu piesārņota vide.

61.5.

Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sagaidāmās pārmaiņas - perspektīvais novērtējums Latvijai un Baltijas valstīm

1. Identificēt Latvijai nozīmīgākās nacionālās intereses KLP kontekstā un sagatavot priekšlikumus par iespējamajiem politikas risinājumiem šo interešu aizstāvēšanai.

2. Regulāri izvērtēt un sniegt argumentētu vērtējumu par Komisijas un citu dalībvalstu priekšlikumiem KLP vidēja termiņa pārskata ietvaros.

3. Sagatavot rekomendācijas kopīgai pozīcijai par KLP vidēja termiņa vidēja termiņa pārskatu, ņemot vērā Baltijas valstu un citu dalībvalstu kopīgās intereses.

61.6.

Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura indikatora novērtēšana Latvijas pārtikas produktos

1. Noteikt benzo(a)pirēna faktiskās koncentrācijas Latvijas pārtikas produktos.

2. Noteikt krizēna faktiskās koncentrācijas tajos pašos Latvijas pārtikas produktu paraugos.

3. Salīdzināt iegūtos rezultātus.

4. Novērtēt, kurš no abiem piesārņotājiem kā marķieris ir vēlamāks Latvijas produkcijai un analīžu metodēm un sagatavot argumentētu informāciju EFSAi.

61.7.

Latvijā iegūtā govju jaunpiena nekaitīguma kritēriju noteikšana

1. Noteikt baktēriju kopskaita izmaiņas jaunpienā no 3. līdz 5. dienai pēc atnešanās.

2. Noteikt somatisko šūnu kopskaita izmaiņas jaunpienā no 3. līdz 5. dienai pēc atnešanās.

3. Noteikt pieļaujamos kvalitātes rādītāju lielumus (somatiskās šūnas, baktēriju kopskaits) jaunpiena izmantošanai pārtikas produktu ražošanā

61.8.

Latvijas tradicionālo pārtikas produktu un lauksaimniecības un pārtikas produktu ar ģeogrāfisko izcelsmi izpēte un apzināšana

1. Apzināt un apkopot informāciju un datus atbilstoši ES regulu 509/2006 un 510/2006 prasībām par Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu tradicionālo ražošanu, reputāciju, īpašībām, izcelsmi un saistību ar ģeogrāfisko vietu.

2. Izstrādāt nekaitīguma kritērijus un tehnoloģiskos parametrus produkcijas ražošanai pēc tradicionālajām metodēm.

61.9.

Latvijā iegūtā govju piena sasalšanas punkts, to ietekmējošo faktoru izpēte

1. Noteikt vidējo svaigpiena sasalšanas punktu Latvijā.

2. Veikt svaigpiena sasalšanas punkta lieluma salīdzināšanu, nosakot sakarību starp:

2.1. govju šķirni;

2.2. laktācijas fāzi;

2.3. izslaukumu no govs;

2.4. govs turēšanas un ēdināšanas apstākļiem (laktozi, urīnvielu u.c.).

61.10.

Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā

1. Plānveidīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku (lauksaimniecības, t.sk. 2008. un 2009.gadā liellopi, aitas, kazas, zirgi; 2010. un 2011.gadā - cūkas, putni, truši un 2012.gadā - medījamie dzīvnieki un saldūdens zivis) vispusīgu (koproloģisko, seroloģisko, pēcnāves u.c.) izmeklēšanu par invāzijas slimību ierosinātāju atklāšanu, ņemot vērā dzīvnieku vecumu un dzimumu, ganāmpulku lielumu, turēšanas virzienu (piensaimniecība vai gaļas nozare) sezonu u.c. apstākļus (izmeklējumus sadalot vienmērīgi pa valsts reģioniem), lai iegūtu reprezentatīvus datus.

2. Noteikt parazītu sugas un parazitocenožu raksturu (izmantojot molekulārās diagnostikas u.c. metodes).

3. Analizēt iespējamos invadēšanās riskus un to novēršanas pasākumus.

4. Izstrādāt priekšlikumus invāzijas slimību kontrolei un epizootoloģiskās situācijas uzlabošanai valstī.

5. Informēt sabiedrību par invāzijas slimību raksturu, to ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību, veicamajiem profilakses pasākumiem.

61.11.

Dzīvnieku izcelsmes produktu (piens, gaļa) integrētās audzēšanas nosacījumu, rekomendāciju un prasību noteikšana lopkopības saimniecībās

Sadarbībā ar nozaru asociācijām izstrādāt un pētījumā iekļaut sekojošus aspektus:

1. Integrētās audzēšanas loma lopkopībā kopumā.

2. Integrētās audzēšanas priekšrocības un trūkumi lopkopības saimniecībās (plusi, mīnusi).

3. Nosacījumi, rekomendācijas saimniecību pārejai uz integrēto audzēšanu.

4. Dzīvnieku šķirņu izvēle, ņemot vērā dzīvnieka spēju pielāgoties integrētai audzēšanai.

5. Ieteikumu, rekomendāciju noteikšana organizējot dzīvnieku barošanu saimniecībās, kuras orientētas uz integrēto dzīvnieku audzēšanu.

6. Dzīvnieku labturības prasību kopums integrētā audzēšanā.

7. Vides prasību kopums lopkopības saimniecībām, kuras iesaistītas integrētā audzēšanā.

61.12.

Piena un gaļas centra darbības stratēģijas izstrāde

1. Izstrādāt piena un gaļas centra darbības stratēģiju ilgtermiņā.

2. Formulēt piena un gaļas centra darbības virzienus.

3. Definēt piena un gaļas centra veicamos darba uzdevumus.

62. Pretendents iesniegumu (4.tabula) par šī pielikuma 58.4.apakšpunktā minēto pasākumu un 61.punktā nosauktajām tēmām iesniedz Lauku atbalsta dienestā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

4.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem 2008.gadā

01.JPG (76076 bytes)

02.JPG (117908 bytes)

03.JPG (65887 bytes)

63. Lauku atbalsta dienests iesniedz dokumentus Zemkopības ministrijas izveidotajai komisijai. Komisija mēneša laikā pēc iesniegumu saņemšanas izvērtē pretendentus saskaņā ar šī pielikuma 5. un 6.tabulu un pieņem lēmumu par projektu finansēšanu. Komisija sēdes protokolu, kurā norādīts par katra finansētā projekta izpildi atbildīgais departaments (turpmāk - atbildīgais departaments), iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Par atlikušo līdzekļu izlietošanu lemj šī pielikuma 110.punktā nosauktā komisija (lauksaimniecības nozares tehniskā atbalsta komisija).

5.tabula

Pētījumu projekta vērtēšanas kritēriji

Projekta nosaukums un izpildītāji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Kritērija nozīmīgums (procenti no 100)

1.

Projekta pieteicēju komandas spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu, tai skaitā:

1.1. doktoru skaits lielāks par trīs;

1.2. pieredze vismaz viena starptautiska projekta vadībā/dalībā pēdējos trīs gados;

1.3. pieredze vismaz viena liela apjoma (vismaz trīs sadarbības partneri) projekta īstenošanā pēdējos trīs gados;

1.4. tehniskās iespējas projekta īstenošanai;

1.5. vismaz viens izdevums, kas minēts šī pielikuma 4.tabulas 4.1.apakšpunktā, un (vai) vismaz viena publikācija saskaņā ar 4.tabulas 4.2.1.apakšpunktā noteikto pēdējos trīs gados;

1.6. vismaz 10 publikācijas šī pielikuma 4.tabulas 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā nosauktajos izdevumos pēdējos trīs gados;

1.7. vismaz trīs patenti/tehnoloģijas/licences (iesniedzēju komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē/ieguvē pēdējos trīs gados)

35

5

5

5

5

5

5

5

2.

Dažādu nozaru/apakšnozaru vairāku zinātnisko institūciju/citu sadarbības partneru (vismaz trīs) iesaiste projekta īstenošanā

20

3.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iespējami iegūstamajiem uzskaitāmajiem rezultātiem

30

4.

Topošo zinātnieku (maģistranti, doktoranti - vismaz trīs) iesaiste projekta īstenošanā

15

Kopā

100

5.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt:

5.1. ja kāds no pieteicēju vadītajiem un iepriekš Zemkopības ministrijas finansētajiem zinātniskajiem projektiem nav izpildīts laikā;

5.2. nav izpildīti līgumā noteiktie darba uzdevumi

- 30

- 15

- 15

6.

Projekta iesniegumu noraida, ja Zemkopības ministrijas finansēto/līdzfinansēto pētījumu atskaites un iegādes nav ievietotas LLU izveidotajā datubāzē

- 100

64. Šī pielikuma 58.4.apakšpunktā minētajā pasākumā pieteiktos projektus vērtē saskaņā ar 6.tabulā noteiktajiem kritērijiem:

6.tabula

Projektu vērtēšanas kritēriji ideju konkursam

Projekta nosaukums un izpildītāji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Kritērija nozīmīgums (procenti no 100)

1.

Idejas novitāte

15

2.

Projekta pieteicēju komandas spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu, tai skaitā:

2.1. doktoru skaits lielāks par trīs;

2.2. pieredze vismaz viena starptautiska projekta vadībā/dalībā pēdējos trīs gados;

2.3.pieredze vismaz viena liela apjoma (vismaz trīs sadarbības partneri) projekta īstenošanā pēdējos trīs gados;

2.4. tehniskās iespējas projekta īstenošanai;

2.5. vismaz viens izdevums, kas minēts šī pielikuma 4.tabulas 4.1.apakšpunktā, un (vai) vismaz viena publikācija saskaņā ar 4.tabulas 4.2.1.apakšpunktā noteikto pēdējos trīs gados;

2.6. vismaz 10 publikācijas šī pielikuma 4.tabulas 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā nosauktajos izdevumos pēdējos trīs gados;

2.6. vismaz trīs patenti/tehnoloģijas/licences (pieteicēju komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē/ieguvē) pēdējos trīs gados

35

5

5

5

5

5

5

5

3.

Pētījuma rezultātu konkrētais ieguldījums Latvijas apstākļiem piemērotu augu ekonomiski pamatotu audzēšanas tehnoloģiju bioenerģijas ieguvei izstrādē- t.sk. makroekonomiskais skatījums

20

4.

Dažādu nozaru/apakšnozaru vairāku zinātnisko institūciju/citu sadarbības partneru (vismaz trīs) iesaiste projekta īstenošanā

10

5.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iespējamajiem uzskaitāmajiem rezultātiem

10

6.

Topošo zinātnieku (maģistranti, doktoranti vismaz trīs) iesaiste projekta īstenošanā

10

Kopā

100

7.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt:

7.1. ja kāds no pieteicēju vadītajiem un iepriekš Zemkopības ministrijas finansētajiem zinātniskajiem projektiem nav izpildīts laikā;

7.2. nav izpildīti līgumā noteiktie darba uzdevumi

- 30

- 15

- 15

8.

Projekta iegumu noraida, ja Zemkopības ministrijas finansēto/līdzfinansēto pētījumu atskaites un iegādes nav ievietotas LLU izveidotajā datubāzē

- 100

65. Iesniegtais projekts nedrīkst būt līdzfinansēts no šo noteikumu 5.pielikumā paredzētā atbalsta.

66. Pretendents līdzekļus izlieto darba algām, lauku izmēģinājumu ierīkošanai, analīžu veikšanai (tai skaitā nodokļiem), komandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei, izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai. Izmaksu tāmi saskaņo ar komisijas protokolā norādīto atbildīgo departamentu.

67. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz:

67.1. avansa maksājumu 40 procentu apmērā, 30 procenti no atbalsta summas samaksā pēc atbildīgajā departamentā apstiprinātā starppārskata (iesniedz apstiprināšanai līdz 2008.gada 15.jūlijam) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.augustam;

67.2. ka 2009.gada pirmajā ceturksnī, saskaņojot ar Zemkopības ministriju, tiks nodrošināta pētījuma rezultātu publiska prezentācija;

67.3. ka pētījuma atskaite tiks ievietota LLU izveidotajā datu bāzē reizē ar atskaites nodošanu Zemkopības ministrijā.

68. Galīgo norēķinu veic pēc atbildīgajā departamentā apstiprinātā gala pārskata (iesniedz apstiprināšanai līdz 2008.gada 1.novembrim), kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.decembrim. Gala pārskatu iesniedz papīra formā un elektroniski divos eksemplāros, ja elektroniskais dokuments nav noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Vienu eksemplāru glabā komisijas protokolā norādītajā atbildīgajā departamentā, otru iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Atbildīgais departaments Zemkopības ministrijas departamentu direktoru sanāksmē ziņo, kurā datumā notiks pētījuma gala pārskata apstiprināšanas prezentācija.

69. Lai nodrošinātu šī pielikuma 58.5.apakšpunktā minēto pasākumu, Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (turpmāk - LLU), pamatojoties uz LLU iesniegumu (4.tabula) par pētījuma "Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā" veikšanu. Atbalsta summa ir 50000 latu. Līgumam pievieno Zemkopības ministrijā apstiprinātu tāmi. Uz šo pētījumu neattiecas šī pielikuma 63. un 64.punktā noteiktie nosacījumi. Pētījuma uzdevumi ir šādi:

69.1. apsekot labību sējumus, lai precizētu lapu slimību izplatību un postīgumu;

69.2. precizēt vidi saudzējošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas rekomendācijas iepriekš pētītajām labību lapu slimībām;

69.3. uzsākt pētījumus par līdz šim nepētītu labību lapu slimību izplatību, lai izstrādātu šo slimību postīgumu ierobežošanas pasākumus;

69.4. pētīt rapša slimību izplatību veģetācijas periodā;

69.5. uzsākt pētījumus, lai izstrādātu ierobežošanas rekomendācijas rapša baltajai puvei un stublāja vēzim;

69.6. uzsākt dārzeņu slimību diagnostiku, slimību izplatības un postīguma pētījumus dārzeņu platībās.

V. Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskajās institūcijās pētījumu nodrošināšanai

70. Uz atbalstu, kas paredzēts zinātniskajām institūcijām materiālās bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu pētījumu veikšanu, kas nepieciešama - nozaru politikas izstrādei, nozaru attīstībai un patērētāju interešu aizstāvībai konkursa kārtībā 2008.gadā var pretendēt tās zinātniskās institūcijas (turpmāk - institūcijas):

70.1. kuras ir reģistrējušās Zinātnisko institūciju reģistrā;

70.2. kuras veic Zemkopības ministrijas finansētus pētījumus;

70.3. kuru attīstības stratēģijas ir apstiprinātas Zemkopības ministrijā.

71. Atbalstu nepiešķir ēku būvei, renovācijai, kapitālajam remontam.

72. Pretendents iesniegumu (7.tabula) iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.jūlijam. Iesniegumam pievieno:

72.1. investīciju nepieciešamības pamatojumu (divos eksemplāros) saskaņā ar Zemkopības ministrijā apstiprinātajā institūcijas attīstības stratēģijā noteikto pētījumu jomu. Tajā ietver:

72.1.1. izdevumu tāmi;

72.1.2. informāciju par esošo tehnisko nodrošinājumu un iepriekšējos piecos gados saņemto valsts atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai. Informāciju apkopo tabulā ar šādiem aiļu virsrakstiem - nosaukums, izlaides gads, tehniskā stāvokļa raksturojums;

72.1.3. informāciju par zinātnisko laboratoriju un personāla atestācijas līmeni, ja pretendē uz investīcijām zinātniskajās laboratorijās.

7.tabula

Iesniegums par atbalstu 2008.gadā materiālās bāzes pilnveidošanai zemkopības zinātnisko pētījumu nodrošināšanai

04.JPG (59745 bytes)

73. Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā apkopo iesniegumus un iesniedz tos izvērtēšanai 63.punktā nosauktajai komisijai.

74. Komisija mēneša laikā pēc iesniegumu saņemšanas pieņem lēmumu par projektu finansēšanu un sēdes protokolu iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

75. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu slēdz līgumu, kurā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā.

76. Galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata, pieņemšanas un nodošanas akta, kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada 1.jūnijam.

V. Atbalsts prakses vietām un lauksaimniecībai, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanā

77. Uz atbalstu atzītām prakšu vietām, kurās prakses programmu apgūst izglītojamie, kuri mācās lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, lauku tūrisma un pārtikas ražošanas izglītības programmā, var pretendēt fiziskas un juridiskas personas, kuras var piedāvāt nepieciešamos apstākļus pilnvērtīgai vienas vai vairāku lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, lauku tūrisma vai pārtikas ražošanas izglītības programmu prakses programmas izpildei.

78. Atbalstāmo prakšu vietu atzīšanu veic Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk - LLKC ) saskaņā ar LLKC izstrādātu un Zemkopības ministrijā apstiprinātu konkursa nolikumu. LLKC izveido atzīto atbalstāmo prakses vietu reģistru, ko ievieto LLKC interneta mājas lapā.

79. Uz atbalstu prakšu vietām var pretendēt atzīto atbalstāmo prakses vietu reģistrā iekļautas prakses vietas (turpmāk - pretendenti), ja prakses vietā esošais prakses vadītājs ir ieguvis apliecinājumu par prakses vadīšanai vajadzīgajām zināšanām un prasmēm.

80. Apliecinājumu par prakses vadītāja zināšanām un prasmēm prakses vadīšanā sniedz LLKC atbilstoši Zemkopības ministrijā saskaņotam zināšanu un prasmju saturam.

81. Atbalsta saņemšanas pretendenti pirms prakses sākuma (bet ne vēlāk par 2008.gada 1.novembrim) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (7.tabula).

7.tabula

Prakšu vietas iesniegums valsts atbalsta saņemšanai 2008.gadā

05.JPG (24771 bytes)

06.JPG (41882 bytes)

82. Atbalstu piešķir, ja prakses ilgums pie pretendenta nav mazāks par piecām dienām.

83. Pretendents atbalstu var saņemt ne vairāk kā par pieciem vienlaikus praksē esošiem praktikantiem. Minētais noteikums neattiecas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (turpmāk - SIA "Vecauce").

84. Prakšu vieta nedrīkst būt praktikanta pirmās pakāpes radinieku īpašums.

85. Subsīdijas apmērs ir desmit lati dienā par vienu praktikantu.

86. Par atbalstu, kas paredzēts prakšu saimniecībām, pretendents nodrošina:

86.1. prakses programmas izpildi;

86.2. praktikanta izmitināšanu un ēdināšanu;

86.3. praktikanta apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem uz laiku, kurā viņš atrodas prakses vietā.

87. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pirms prakses sākuma slēdz līgumu ar pretendentu. Ja prakse sākas janvārī vai februārī, līgumu slēdz ne vēlāk par 2008.gada 29.februāri. Līgumam pievieno trīspusējo līgumu starp prakses institūciju, izglītības iestādi un praktikantu. Līgumu slēdz arī par prakses daļu, kas turpināsies nākamajā gadā.

88. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā.

89. Pēc prakses vai tās posma nobeiguma (bet ne vēlāk kā 2008.gada 1.decembrī) prakšu vietām Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz prakšu vietām, izglītības iestādes un praktikanta parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja prakse turpinās pēc 2008.gada 1.decembra, pieņemšanas un nodošanas aktu iesniedz 2009.gadā pēc prakses nobeiguma (bet ne vēlāk kā 2009.gada 1.decembrī).

90. Mācību priekšmeta “Praktiskā lauksaimniecība” nodrošināšanai LLU studentiem Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar SIA “Vecauce”. Līgumam pievieno Zemkopības ministrijā apstiprinātu izdevumu tāmi. Līgumā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā. Zemkopības ministrijā apstiprināto noslēguma pārskatu un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu SIA “Vecauce” iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada l.jūnijam.

91. Uz LLU un Malnavas koledžas studentu atbalstu var pretendēt LLU studiju programmu "Lauksaimniecība", "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā", "Vides un ūdenssaimniecība" (ar specializāciju meliorācijā), "Veterinārmedicīna", "Lauksaimniecības inženierzinātnes", "Pārtikas produktu tehnoloģija" un Malnavas koledžas studiju programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" pilna laika students, sākot ar 1.kursa 2.semestri, vai maģistrants, ja viņam ir līgums ar nākamo darba devēju par to, ka pēc studiju beigām viņš strādās iegūtajā specialitātē līgumā norādītajā darbavietā vismaz trīs gadus.

92. Atbalsta apmērs ir 70 latu mēnesī, un to maksā no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, bet ne vairāk kā 700 latu gadā vienam studentam.

93. Atbalstu 2008.gadā var turpināt saņemt iepriekšējā gadā apstiprinātie pretendenti, ja viņi sekmīgi mācās un to apliecina komisijas iesniegtais protokols. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar studentu slēdz papildu vienošanos, ko pievieno Lauku atbalsta dienesta iepriekš noslēgtajam līgumam.

94. LLU un Malnavas koledža izstrādā pretendentu atlases nolikumu, izsludina konkursu studentiem un izveido pretendentu atlases komisiju. Komisijā iekļauj Zemkopības ministrijas un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvjus. Nolikumu saskaņo ar Zemkopības ministriju.

95. Pieteikties uz atbalstu var pats pretendents.

96. Pretendentu atlases komisijas izvērtē pretendentus, rezultātus apkopo protokolā un kopā ar LLU vai Malnavas koledžas pavadvēstuli līdz 2008.gada 1.aprīlim un 15.septembrim iesniedz Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

97. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde slēdz līgumu ar studentu. Līgumam pievieno studenta un nākamā darba devēja noslēgto līgumu, kurā noteiktas savstarpējās saistības studiju laikā un pēc LLU vai Malnavas koledžas beigšanas (nākamais darba devējs nodrošina studentam prakses vietu un darbu uz trim gadiem). Līgumā paredz, ka atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

97.1. izziņu par darba attiecību uzsākšanu - ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām;

97.2. izziņu par darba vietu - katru gadu līdz 1.decembrim (trīs gadus pēc studiju beigām un darba uzsākšanas).

98. Uz profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo atbalstu var pretendēt profesionālās izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas "Lauksaimniecība" (kvalifikācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs vai dārznieks), "Dārzkopība" (kvalifikācija - dārznieks), "Stādu audzēšana" (kvalifikācija - stādu audzētājs), "Biškopība" (kvalifikācija - biškopis), "Lauksaimniecības tehnika" (kvalifikācija - lauksaimniecības tehnikas mehāniķis), "Veterinārmedicīna" (kvalifikācija - veterinārārsta asistents), "Zivkopība" (kvalifikācija - zivkopis), "Piena produktu ražošana" (kvalifikācija - piena produktu ražošanas meistara palīgs), "Gaļas produktu ražošana" (kvalifikācija - gaļas produktu ražošanas meistara palīgs), "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" (kvalifikācija - pārtikas ražošanas tehniķis), "Mežsaimniecība" (kvalifikācija - mežsaimniecības tehniķis) vai "Mežsaimniecības tehnika" (kvalifikācija - mežsaimniecības tehnikas mehāniķis), ja viņš ikmēneša atestācijā un mācību semestra nobeigumā visos mācību priekšmetos un praksēs uzrāda sekmes, kuru vērtējums nav zemāks par 4 (četri), nav neattaisnoti kavētu teorētisko un praktisko mācību nodarbību un tiek ievēroti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

99. Atbalsta apmērs profesionālās izglītības programmas izglītojamajam 1. un 2.kursā ir 35 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 350 latu mācību gadā, 3. un 4.kursā - 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 450 latu mācību gadā. Ja izglītības programmā paredzētā kvalifikācijas prakse notikusi atzītā prakses vietā, 4.kursā izglītojamam atbalsta apmērs tiek paaugstināts līdz 60 latiem mēnesī, bet ne vairāk kā 600 latu mācību gadā. Atbalstu maksā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.

100. Atbalsta piešķiršanas kārtība:

100.1. šī pielikuma 98.punktā minētās profesionālās izglītības programmas īstenojošās profesionālās izglītības iestādes direktors:

100.1.1. izstrādā atbalsta piešķiršanas nolikumu un to saskaņo ar Zemkopības ministriju;

100.1.2. izveido atbalsta piešķiršanas komisiju, kurā iekļauj vismaz vienu pārstāvi no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes. Komisija atbalstu piešķir uz mācību semestri. Ja izglītojamais neizpilda atbalsta saņemšanas nosacījumus, viņam atbalsta piešķiršanu var pārskatīt katru mēnesi. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, katru mēnesi izdod rīkojumu par atbalsta saņēmēju saraksta apstiprināšanu;

100.1.3. līdz 2008.gada 1.martam un 15.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu atbalsta saņemšanai attiecīgās izglītības programmas izglītojamajiem, iesniegumam pievienojot izglītības iestādes rīkojuma kopiju par atbalsta saņēmēju saraksta apstiprināšanu;

100.2. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde slēdz līgumu ar izglītības iestādi par naudas ieskaitīšanas laiku izglītības iestādei atbilstoši katru mēnesi iesniegtajam atbalsta saņēmēju sarakstam un naudas izmaksu izglītojamajiem, kā arī pārskata sniegšanas kārtību par katrā mēnesī ieskaitītās naudas izmantošanu;

100.3. Izglītības iestāde līdz 2009.gada 15.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Zemkopības ministrijā apstiprinātu gada pārskatu par līdzekļu izmantošanu un iegūtajiem rezultātiem izglītojamo kontingenta saglabāšanā.

101. Vispārizglītojošo skolu skolēnu vasaras nometņu, profesionālo konkursu rīkošanai reģionos un profesionālās orientācijas darba nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Latvijas Jauno zemnieku klubu, kas nodrošina finansējuma izlietojumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Līgumam pievieno izdevumu tāmi. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā. 40 procentu no atbalsta summas samaksā pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā starppārskata (iesniedz apstiprināšanai līdz 2008.gada 15.augustam) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (līdz 2008.gada 1.septembrim). Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā apstiprinātā gala pārskata un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (līdz 2008.gada 1.decembrim).

102. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp.. Atbalsta mērķis ir padarīt pievilcīgākus lauksaimniecības nozares darba apstākļus, dodot iespēju lauku saimniekiem krīzes situācijās turpināt saimniecības darbību, izmantojot lauku saimnieku aizvietotāju pakalpojumu (turpmāk - aizvietotājs).

103. Izmēģinājumprojekta līdzekļus piešķir LLKC, un LLKC tos lieto:

103.1. lauku saimnieku aizvietotāju reģistra (uzturētājs – LLKC) uzturēšanai un lauku saimnieku aizvietotāju sagatavošanai – 12 000 latu;

103.2. lauku saimnieku pakalpojuma izmaksu daļējai samaksai (80 procenti no pakalpojuma izdevumiem) – 18 500 latu.

104. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar LLKC par pasākuma izpildi. Līgumā var paredzēt avansa maksājumu 50 procentu apmērā no atbalsta summas. 10 procenti no atbalsta summas samaksā pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem starppārskatiem (iesniedz apstiprināšanai līdz 2008.gada 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada līdz 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim Galīgo norēķinu veic pēc šādu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2008.gada 1.decembrim:

104.1. Zemkopības ministrijas apstiprināts gala pārskats;

104.2. izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums.

105. Uz atbalstu pilotprojekta ietvaros var pretendēt tās piena lopkopības un jaunlopu saimniecības (turpmāk - saimniecība), kuras iesaistījušās pilotprojektā "Lauku saimnieku aizvietotāji Latvijā" 2007.gadā Liepājas, Tukuma, Valmieras, Madonas un Preiļu rajonā un kurās:

105.1. ganāmpulka lielums ir no 5 līdz 50 govīm vai 50 jaunlopi;

105.2. minimālā slaukšanas tehnoloģija - slaukšana kannās;

105.3. var nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošas telpas aizvietotājiem - WC, duša.

106. Atbalstu var saņemt, izmantojot aizvietotāju pakalpojumus astoņas stundas dienā (vienas stundas izcenojums ir trīs lati, ieskaitot ceļā pavadīto laiku uz saimniecību un atpakaļ), bet nepārsniedzot 14 dienas jeb 112 stundas gadā (izņemot šo noteikumu 106.3.apakšpunktā minēto gadījumu) šādas saimnieka piespiedu prombūtnes laikā:

106.1. darba nespēja (t.sk. stacionāra ārstēšanās, plānota operācija) - līdz 14 dienām;

106.2. ar ārsta norīkojumu apstiprināta rehabilitācija - līdz 14 dienām;

106.3. grūtniecība/ bērna kopšanas atvaļinājums - 14 dienas pirms dzemdībām un 14 dienas pēc dzemdībām;

106.4. īpaši apstākļi - pirmās pakāpes radinieku kāzas, bēres - līdz 3 dienām;

106.5. saimnieka/saimnieces nāve - līdz 14 dienām.

107. Lai noteiktu, vai saimniecība ir tiesīga saņemt daļēju atbalstu, saimniecību apseko Lauku konsultāciju biroja (turpmāk - LKB) vai reģionālās lauksaimnieku apvienības speciālists (turpmāk - RLA), kurš kopīgi ar saimnieku aizpilda iesniegumu (8.tabula). Iesniegumā atzīmē veicamos darbus un nepieciešamo darba laiku.

108. Pēc pakalpojuma sniegšanas aizvietotājs iesniedz RLA, LKB rajona koordinatoram paveikto darbu uzskaites lapu (9.tabula), un koordinators izraksta saimniecībai rēķinu 20 % apmērā no pakalpojuma kopējām izmaksām. 10 darbdienu laikā pēc samaksas saņemšanas par izmantotajiem aizvietotāja pakalpojumiem koordinators norēķinās ar aizvietotāju, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 100 % apmērā.

8.tabula

Iesniegums aizvietotāja palīdzības saņemšanai

00.JPG (48120 bytes)

03.JPG (90156 bytes)

9.tabula

09.JPG (24431 bytes)

VI. Atbalsts lauksaimniecības izglītības programmu apgūšanas veicināšanai

109. Uz minēto atbalstu var pretendēt profesionālās izglītības iestādes akreditētas izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" (kvalifikācija - lauksaimniecības tehnikas mehāniķis) mācību materiālās bāzes nodrošināšanai ar modernu lauksaimniecības tehniku. Pasākuma nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests atbilstoši Zemkopības ministrijā apstiprinātajām tāmēm slēdz līgumus ar atbalsta pretendentiem. Līgumā paredz avansa maksājumus 90 % apmērā no tāmes vērtības. Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā apstiprināta gala pārskata ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.novembrim un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

VII. Atbalsts tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē

110. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk - tehniskā atbalsta komisija).

111. Tehniskā atbalsta komisija izskata pieteiktos iesniegumus un priekšlikumus un izvērtē to nozīmību un atbilstību lauksaimniecības tehniskajam atbalstam.

112. Tehniskā atbalsta komisija izskata pretendentu iesniegumus, kuros norādīts pretendenta vārds, uzvārds vai nosaukums, bankas konts, adrese, tālruņa numurs.

113. Tehniskā atbalsta komisija prioritāri izskata tehniskā atbalsta piešķiršanu šādos gadījumos:

113.1. nepārvaramas varas radīto zaudējumu daļējai kompensācijai;

113.2. lauksaimniecības atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti citos atbalsta pasākumos;

113.3. neparedzētiem gadījumiem, kuri 2008.gadā var rasties, ieviešot Eiropas Savienības prasības un atbalstu;

113.4. vadlīniju izstrādei un ieviešanai, kuru uzdevums ir sekmēt dzīvnieku barības un pārtikas aprites labas higiēnas prakses, veterināro zāļu labas izplatīšanas prakses ievērošanu, kā arī, izstrādājot vadlīnijas, sniegt rekomendācijas par Eiropas Savienības tieši piemērojamo aktu un Latvijas normatīvo aktu prasību piemērošanu dzīvnieku barības un pārtikas aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

113.5. metodiku un standartu izstrādei un ieviešanai;

113.6. augsnes minerālā slāpekļa monitoringam īpaši jutīgās teritorijās saskaņā ar Rīcības programmu;

113.7. ikgadējā ziņojuma "Latvijas lauksaimniecība un lauki" izstrādei un iespiešanai;

113.8. informatīvā materiāla "Rokasgrāmata lauku uzņēmējiem. Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības lauksaimniekiem" izstrādei un iespiešanai.

114. Atbalstu vadlīniju izstrādei un ieviešanai var saņemt pretendents, kas reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā, vai reģistrētas profesionālās organizācijas, kuru darbība saistīta veterinārmedicīnas, dzīvnieku barības un pārtikas aprites jautājumiem.

115. Pretendents iesniegumu (10.tabula) šī pielikuma 113.4.apakšpunktā minēto vadlīniju izstrādei iesniedz Zemkopības ministrijā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

10.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai vadlīniju projektiem 2008.gadā

10.JPG (92613 bytes)

11.JPG (57460 bytes)

116. Tehniskā atbalsta komisija izskata pieteiktos iesniegumus šī pielikuma 113.4.apakšpunktā minēto vadlīniju izrādei un ieviešanai un izvērtē to nozīmību saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem (12.tabula).

12.tabula

Projektu vērtēšanas kritēriji

Projekta nosaukums un izpildītāji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Kritērija nozīmīgums
(procenti no 100)

1.

Projekta aktualitāte:

1.1. dzīvnieku barības aprites labas higiēnas prakses vadlīnijas;

1.2. pārtikas aprites labas higiēnas prakses vadlīnijas;

1.3. veterināro zāļu labas izplatīšanas prakses vadlīnijas;

1.4. citas vadlīnijas.

50

40

30

20

2.

Projekta pieteicēju komandas pieredze projektu vadībā/dalībā:

2.1. vismaz 3 projekti;

2.2. mazāk kā 3 projekti.

20

10

3.

Dažādu nozaru/apakšnozaru vairāku zinātnisko institūciju/citu sadarbības partneru iesaiste projekta īstenošanā:

3.1. vismaz 2 partneri;

3.2. 1 partneris.

20

10

4.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iespējami iegūstamajiem uzskaitāmajiem rezultātiem

10

Kopā

100

5.

Pieteiktā projekta vērtējumu samazina, ja kāds no pieteicēju vadītajiem un iepriekš Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem nav izpildīts laikā

- 15

117. Pretendents šī pielikuma 113.4.apakšpunktā minēto vadlīniju izrādei un ieviešanai piešķirtos līdzekļus izlieto darba algām (tai skaitā nodokļiem), komandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei, izdevumiem infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem.

118. Iesniegumus šīs pielikuma 113.5. un 113.6.apakšpunktā minētajiem pasākumiem pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

119. Lauku atbalsta dienests izmaksā atbalstu, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts Latvijas un ārvalstu sadarbības projektiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3 -21. lpp.

2. Atbalsts paredzēts kā Latvijas valsts līdzfinansējuma daļa Latvijas un ārvalstu sadarbības projektiem (turpmāk - projekti) šādos darbības virzienos: pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselības nodrošināšana, lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, cilvēkresursu attīstības veicināšana laukos un dabas resursu ilgtspējības saglabāšana.

3. Atbalstu piešķir šādiem projekta īstenošanas pasākumiem:

3.1. projekta vadības nodrošināšanai;

3.2. semināru un starptautisku pasākumu organizēšanai;

3.3. informatīvu materiālu sagatavošanai vai iespiešanai un nepieciešamo pētījumu veikšanai;

3.4. mācību braucieniem.

4. Atbalstu piešķir projektu īstenošanai:

4.1. ja projekts atbilst 2.punktā noteiktajiem darbības virzieniem;

4.2. projektu īstenošanas laikā par tiem projekta īstenošanas pasākumiem, kas tiek veikti 2008.gadā;

4.3. ne vairāk kā 30 procentu apmērā no projekta kopējām izmaksām, tai skaitā no iepriekšējos gados piešķirtā līdzfinansējuma apjoma, bet ne vairāk kā 30 000 latu kārtējā gadā, izņemot Eiropas Savienības programmu projektus;

4.4. ja pretendents projektā iegulda ne mazāk kā 10 procentus no kopējā Latvijas puses finansējuma;

4.5. ja atbalsta izlietojums projekta vadības izmaksām ir ne vairāk kā 10 procenti no kopējā atbalsta apjoma;

4.6. ja atbalsta izlietojums komandējumu izmaksām ir ne vairāk kā 30 procenti no kopējā atbalsta apjoma.

 

II. Konkursa izsludināšana

5. Pieteikties uz projekta īstenošanai pieejamā atbalsta konkursu var viena mēneša laikā pēc šo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienests izsludina otro kārtu ar pieteikšanās termiņu ne vēlāk kā līdz 1.augustam un ievieto attiecīgu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"), iesniedzot Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbilstoši šī pielikuma prasībām.

 

III. Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

6. Pretendents iesniegumu (1.tabula) sagatavo latviešu valodā.

1.tabula

13.JPG (59440 bytes)

14.JPG (48814 bytes)

Piezīme

* rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. izvērstu atbalsta izlietojuma tāmi pa pozīcijām saskaņā ar šī pielikuma 4.punkta prasībām un izmaksu sadalījumu atbilstoši šī pielikuma 19.punktā noteiktajai atbalsta izmaksas kārtībai;

7.2. sadarbības līgumu starp pretendentu un ārvalsts partneri par projekta īstenošanu un tā tulkojumu latviešu valodā;

7.3. rakstisku ārvalsts partnera finansiālās līdzdalības apstiprinājumu attiecīgajā projektā, ja sadarbības līgumā nav norādītas projekta izmaksas, un tā tulkojumu latviešu valodā;

7.4. projekta vadītāja dzīves aprakstu (Curriculum Vitae), kurā ir norādīta pieredze projektu īstenošanā un katra īstenotā projekta summa latos.

 

IV. Projekta iesniegumu izvērtēšana

8. Lauku atbalsta dienests attiecīgo iesniegumu izvērtēšanai nepieņem, ja pretendents:

8.1. nav ievērojis šī pielikuma 5.punktā noteikto iesnieguma iesniegšanas termiņu;

8.2. nav iesniedzis visus šī pielikuma 7.punktā norādītos dokumentus.

9. Lauku atbalsta dienests pirms iesnieguma un dokumentu atbilstības šī nolikuma prasībām izvērtēšanas tos iesniedz Zemkopības ministrijā izvērtēšanai un saskaņošanai, vai projekts atbilst 2.punktā noteiktajiem darbības virzieniem.

10. Lauku atbalsta dienests izvērtē saņemtos iesniegumus saskaņā ar iesnieguma izvērtēšanas anketā (2.tabula) noteiktajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem.

11. Lauku atbalsta dienestam ir tiesības vienu reizi lūgt pretendentam iesniegt papildus informāciju šādos gadījumos:

11.1. ja iesniegumā konstatētas aritmētiskās vai gramatiskās kļūdas;

11.2. ja iesniegumā norādītie pasākumi, kurus plānots veikt no piešķirtā atbalsta, nav atbilstoši šī pielikuma prasībām.

12. Pēc Lauku atbalsta dienesta rakstiska pieprasījuma saņemšanas pretendentam piecu darba dienu laikā jānovērš konstatētās neatbilstības.

2.tabula

16.JPG (130140 bytes)

17.JPG (64683 bytes)

18.JPG (81856 bytes)

Piezīme

* rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

13. Iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu vērtēšanas kritēriju prasībām:

13.1. ja tas neatbilst projekta atbilstības kritērijiem;

13.2. ja pretendents šī pielikuma 12.punktā noteiktajā termiņā nenovērš visas konstatētās neatbilstības vai nesniedz papildu skaidrojumus;

13.3. ja izvērtētais projekta iesniegums saņem mazāk kā astoņus punktus.

 

V. Lēmuma pieņemšana, konkursa rezultātu paziņošana un līguma slēgšana

14. Lauku atbalsta dienests viena mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu - par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu.

15. Atbalsts tiek piešķirts pretendentiem, kas saņēmuši lielāko punktu skaitu.

16. Ja vairāki pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbalstu piešķir tam pretendentam, kurš iesniegumu iesniedzis agrāk.

17. Lauku atbalsta dienests par pieņemto lēmumu informē Zemkopības ministriju.

18. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu slēdz līgumu par atbalsta saņemšanu.

 

VI. Atbalsta izmaksāšanas kārtība un uzraudzība

19. Pēc līguma noslēgšanas atbalstu izmaksā šādā kārtībā:

19.1. avansā izmaksā 25 procentus, izņemot Eiropas Savienības programmu projektus;

19.2. nākamo maksājumu 50 procentu apmērā veic pēc starpatskaites (3.tabula) apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

3.tabula

19.JPG (64872 bytes)

20.JPG (43517 bytes)

Piezīmes

* aizpilda Lauku atbalsta dienests.

** rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

19.3. gala norēķinu 25 procentu apmērā veic pēc atskaites (3.tabula) par atbalsta izlietojumu apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā un pēc darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, ņemot vērā šī pielikuma 24.punktu;

19.4. Eiropas Savienības programmu projektiem maksājumu veic 100 procentu apmērā pēc projekta apstiprināšanas.

20. Ja pretendents nevar izpildīt noslēgto līgumu, tad līdz 2008.gada 1.oktobrim rakstiski par to informē Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu noslēdz papildu vienošanos. Tajā paredz gala norēķinu veikt pirms projekta atskaites par atbalsta izlietojumu apstiprināšanas un darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, ņemot vērā iepriekš veikto maksājumu apjomu. Šajā gadījumā pretendents apliecina, ka līdz 2009.gada 1.februārim par līguma izpildi un atbalsta izlietojumu iesniegs darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu.

21. Ja pretendents nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, atbalstu izmaksā ar pievienotās vērtības nodokli. Ja pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, atbalstu izmaksā bez pievienotās vērtības nodokļa. Īstenojot Eiropas Savienības programmu projektus, atbalstu izmaksā ar pievienotās vērtības nodokli.

22. Pretendents līdz 2008.gada 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

22.1. atskaiti par atbalsta izlietojumu (3.tabula);

22.2. darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu.

23. Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegtās starpatskaites un atskaites par atbalsta izlietojumu. Ja tajās tiek konstatētas būtiskas neatbilstības atbalsta izlietojuma tāmē (neatbilstība ar iesniegto atbalsta izlietojuma tāmi lielāka par 10 procentiem un pretendents nav rakstiski informējis par izmaiņām), tad Lauku atbalsta dienests rakstiski informē pretendentu par neatbilstībām un lūdz atkārtoti iesniegt starpatskaiti vai atskaiti par atbalsta izlietojumu.

24. Pēc šī pielikuma 23.punktā minēto neprecizitāšu novēršanas pretendents atkārtoti iesniedz starpatskaiti vai atskaiti par atbalsta izlietojumu Lauku atbalsta dienestā.

25. Pēc gala norēķina saņemšanas pretendents piecus gadus nodrošina projekta rezultātu pieejamību internetā.

26. Pretendents ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu, ja projekta īstenošanas laikā tiek mainīta atbalsta izlietojuma tāme vai no piešķirtā atbalsta veicamie pasākumi.

27. Pretendents atmaksā saņemto atbalstu saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Lauku atbalsta dienesta un pretendenta noslēgtajā līgumā, ja atskaitē par atbalsta izlietojumu norādītā informācija nesakrīt ar šī pielikuma noteiktajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.583; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Atbalsts 2007.gadā samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai

1. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21.lpp.

2. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.

3. Atbalstu var saņemt pretendents, kurš nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, kurš ir saņēmis kredītu vai līzingu investīcijām:

3.1. jaunas lauksaimnieciskās ražošanas tehnikas un tehnoloģiju iekārtu iegādei;

3.2. jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai.

4. Atbalsts sedz daļu no 2007.gadā faktiski samaksātās kredīta vai līzinga (izņemot operatīvā līzinga) procentu summas. Atbalsta apjoms ir summa, kas nepārsniedz 4 procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

5. Aprēķinot atbalsta lielumu, ievēro Regulas (EK) Nr. 1857/2006 19.panta prasības. Atbalsta lielums nevar pārsniegt:

5.1. 40 procentus no prasībām atbilstošo investīciju attiecināmajām izmaksām;

5.2. 50 procentus no prasībām atbilstošajām investīciju attiecināmajām izmaksām mazāk labvēlīgos apvidos, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36.panta a) punkta ii) un iii) apakšpunktā;

5.3. 50 procentus no prasībām atbilstošajām investīciju attiecināmajām izmaksām, ja ieguldījumus pirmo piecu gadu laikā pēc darbības uzsākšanas veic jaunie lauksaimnieki (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi);

5.4. 60 procentus no prasībām atbilstošajām investīciju attiecināmajām izmaksām mazāk labvēlīgos apvidos, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36.panta a) punkta ii) un iii) apakšpunktā, ja ieguldījumus pirmo piecu gadu laikā pēc darbības uzsākšanas veic jaunie lauksaimnieki (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi).

6. Atbalsta summa vienam atbalsta saņēmējam nevar pārsniegt Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4.panta 9.punktā noteikto summu.

7. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

7.1. iesniegumu (1.tabula);

7.2. kredītlīguma vai līzinga līguma kopiju;

7.3. grozītā kredītlīguma vai līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai līzinga līguma nosacījumi;

7.4. kredītiestādes vai līzinga devēja izziņu par 2007.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

7.5. kredītlīdzekļu vai līzinga līguma darījumu apliecinošo dokumentu kopijas - pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgums) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums vai pakalpojums veikts bez rakstiska līguma, iesniedzami maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas);

7.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnika un tehnoloģiskās iekārtas iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, vai līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka, samaksājot līzinga maksājumus, tehnika un tehnoloģiskās iekārtas nonāk pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm;

7.7. līdz iesnieguma iesniegšanas dienai sastādīta akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par būvju pieņemšanu ekspluatācijā (pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestu minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm);

7.8. ja šī pielikuma no 7.1. līdz 7.7.apakšpunktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tie atkārtoti nav jāiesniedz.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai 2007.gada kredītprocentu daļējai dzēšanai

01.JPG (89695 bytes)

02.JPG (73835 bytes)

8. Ja kredīts vai līzings saņemts citu šajā pielikumā neparedzētu lauksaimniecības pasākumu ieviešanai, kredītprocentu likmes atmaksā proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas tehnikas, tehnoloģisko iekārtu, būvju izmaksām, pamatojoties uz šī pielikuma 7.punktā minētajiem dokumentiem.

9. Lauksaimniecisko produktu ražošanas būve ir tāds būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kuram ir noteikta lauksaimnieciskā funkcija:

9.1. lauksaimniecības dzīvnieku ferma;

9.1. mēslu krātuves;

9.2. piena savākšanas būve;

9.3. zirgu stallis;

9.4. lopbarības sagatavošanas cehs;

9.5. novietne rupjās lopbarības uzglabāšanai;

9.6. graudu noliktava un graudu kalte;

9.7. tehnikas remontdarbnīca un tehnikas novietne;

9.8. dārzeņu, sēņu, augļu un ogu, sakņu un kartupeļu audzēšanas un uzglabāšanas būve un tās komplektācijas iekārtas;

9.9. gaļas, putnu olu un medus pirmapstrādes būve un tās komplektācijas iekārtas.

10. Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas tehnika un tehnoloģiskās iekārtas ir:

10.1. augsnes apstrādes tehnika;

10.2. mēslošanas tehnika;

10.3. sēšanas un stādīšanas tehnika;

10.4. sējumu un stādījumu kopšanas un augu ķīmiskās aizsardzības tehnika;

10.5. speciālā linu audzēšanas tehnika;

10.6. ražas novākšanas tehnika;

10.7. ražas pirmapstrādes un kaltēšanas tehnika;

10.8. slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtas;

10.9. barības sagatavošanas un izdalīšanas iekārtas;

10.10. kūtsmēslu izvākšanas iekārtas;

10.11. fermu ventilācijas iekārtas;

10.12. kraušanas un transportēšanas tehnika (tai skaitā universālā);

10.13. pašizgāzēji, pašizgāzēju piekabes un piena pārvadājamās mašīnas un cisternas;

10.14. traktortehnika;

10.15. eļļas augu spiednes un to filtri.

11. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā pasākumam piešķirtā finansējuma ietvaros. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamais atbalsta apjoms pārsniedz pasākumam piešķirto finansējumu, izmaksājamais valsts atbalsts tiek proporcionāli samazināts.

12. Atbalstu ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai un īstermiņa kredīta, līzinga un faktoringa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

13. Uz atbalstu var pretendēt normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību noteiktajā kārtībā atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas saņēmušas īstermiņa kredītu, līzingu vai faktoringu apgrozāmo līdzekļu iegādei un kredītu vai līzingu investīciju projekta realizācijai.

14. Par atbalstu 2007.gadā samaksāto ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības līdz 2008.gada 1.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

14.1. iesniegumu (1.tabula);

14.2. kredītlīguma vai līzinga līguma kopiju;

14.3. grozītā kredītlīguma vai līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai līzinga līguma nosacījumi;

14.4. kredītiestādes vai līzinga devēja izziņu par 2007.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

14.5. kredītlīdzekļu vai līzinga līguma darījumu apliecinošo dokumentu kopijas - pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgums) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums vai pakalpojums veikts bez rakstiska līguma, iesniedzami maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas);

14.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnika un tehnoloģiskās iekārtas iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, vai līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka, samaksājot līzinga maksājumus, tehnika un tehnoloģiskās iekārtas nonāk pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm;

14.7. līdz iesnieguma iesniegšanas dienai sastādīta akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par būvju pieņemšanu ekspluatācijā (pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestu minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm);

14.8. ja šī pielikuma no 7.1. līdz 7.7.apakšpunktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tie atkārtoti nav jāiesniedz.

15. Par atbalstu īstermiņa kredīta, līzinga un faktoringa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības līdz 2008.gada 1.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

15.1. iesniegumu (2.tabula);

15.2. kredītlīguma kopiju;

15.3. kredītiestādes vai līzinga, faktoringa devēja izziņu par 2007.gadā un 2008.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem (latos). Ja norādīta mainīgā procentu likme, norāda gada vidējo procentu likmi;

15.4. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdes izziņu par kredītlīnijas izmantošanas apjomiem.

2.tabula

Iesniegums par atbalstu kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 2008.gadā

03.JPG (84191 bytes)

16. Lauku atbalsta dienests atbalstu atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām izmaksā, pamatojoties uz šī pielikuma 4., 5., 9. un 10.punktu.

17. Lauku atbalsta dienests atbalstu atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām aprēķina par laikposmā no 2007.gada 10.augusta līdz 2008.gada 10.aprīlim izmantotā īstermiņa kredīta, līzinga un faktoringa kredītprocentiem.

18. Lauku atbalsta dienests atbalstu par izmantoto īstermiņa kredītu, līzingu un faktoringu atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām izmaksā kredīta procentu likmju daļējai dzēšanai kredītprocentu likmes apmērā, bet ne vairāk kā četru procentu apmērā.

18.1 Lauku atbalsta dienests šī pielikuma 4. un 12.punktā minēto atbalstu izmaksā līdz 2008.gada 15.jūnijam.

II. Atbalsts kredītprocentu starpības kompensēšanai

19. Pamatojoties uz noslēgto ilgtermiņa līgumu starp Zemkopības ministrijas un Latvijas Hipotēku un zemes banku saskaņā ar Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu un Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu, Latvijas Hipotēku un zemes bankai Lauku atbalsta dienests piešķir finansējumu kredītprocentu likmju starpības kompensāciju nodrošināšanai. Finansējumu piešķir, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem par programmas īstenošanu.

III. Atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai

20. Produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanu atbalsta saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21.lpp.

21. Atbalsta mērķis ir nodrošināt augļu un ogu ražošanas efektivitāti, veidojot to kā konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu nozari.

22. Atbalstu var saņemt pretendents, kas ierīkojis stādījumus ar standarta kategorijas vai sertificētu stādāmo materiālu un tam ir augu pase vai etiķete.

23. Pretendentam, kas paredzējis stādīt ābeles, ābeļu klona potcelmus, bumbieres un krūmcidonijas, ir jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības dienesta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.

24. Atbalstu piešķir par produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanu 2008.gadā uz zemes, kas ir pretendenta īpašumā vai pastāvīgā lietošanā, vai arī tiek nomāta uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem (avenēm - 4 gadiem, zemenēm - 2 gadiem), un attiecīgais nomas līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā.

25. Atbalsts tiek maksāts, ja:

25.1. kultūraugu stādījumu platība augļu un ogu ieguvei nav mazāka par:

25.1.1. vienu hektāru ābelēm, ķiršiem, avenēm, smiltsērkšķiem un krūmogulājiem. Tiek summētas:

25.1.1.1. upeņu, jāņogu un ērkšķogu platības;

25.1.1.2. saldo un skābo ķiršu platības;

25.1.1.3. ābeļu platības, ja ābeles audzētas uz klona potcelmiem ar dažādu stādu skaitu uz hektāra;

25.1.2. 0,5 hektāri - plūmju, bumbieru, dzērveņu, krūmmelleņu (zileņu), krūmcidoniju, vīnogu platībām;

25.1.3. 0,2 hektāri - aveņu, zemeņu, krūmogulāju un ābeļu klona potcelmu ciltsdārzu platībām;

25.2. aveņu, zemeņu, krūmogulāju un ābeļu klona potcelmu ciltsdārza platībām ir izcelsmi apliecinošs dokuments vai, ja stādi ievesti no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegts pārbaudes akts, fitosanitārā sertifikāta kopija un Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas robežkontroles dokuments;

25.3. ir ievērots minimālais stādu skaits uz hektāra (2.tabula);

25.4. augļu kokiem kā aizsargstādījumi nav izmantoti kaitīgo (karantīnas) organismu saimniekaugi:

25.4.1. ābelēm, bumbierēm un krūmcidonijām - bakteriālo iedegu saimniekaugi: ābeles, bumbieres, pīlādži, korintes, vilkābeles, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas;

25.4.2. plūmēm un ķiršiem - plūmju Prunus ģints augi (plūmes, ķirši, ievas u.c.).

26. Produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanas atbalsta attaisnojamās izmaksu pozīcijas ir šādas:

26.1. stādu iegāde;

26.2. stādījuma balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana;

26.3. žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana.

27. Atbalsta apmērs ir 40 procenti no stādījuma ierīkošanas izmaksām, bet ne vairāk par šī pielikuma 3.tabulā norādīto maksimālo atbalstu.

3.tabula

Maksimālais atbalsts un minimālais stādu skaits

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Minimālais stādu skaits
uz hektāra

Maksimālais atbalsts,
lati par hektāru

1.

Ābeles

1200
660
400

2415
1265
805

2.

Bumbieres

400

920

3.

Saldie ķirši

500

1150

4.

Plūmes

660

1150

5.

Skābie ķirši

660

805

6.

Upenes

3 000

230

7.

Jāņogas

2 500

460

8.

Ērkšķogas

2 000

805

9.

Krūmmellenes (zilenes)

2 000

2530

10.

Avenes

5 000

805

11.

Smiltsērkšķi

1 000

690

12.

Vīnogas

1 000

1100

13.

Zemeņu ciltsdārzs

10 000

690

14.

Aveņu ciltsdārzs

5 000

1035

15.

Ābeļu potcelmu ciltsdārzs

20 000

1380

16.

Krūmcidonijas

2 000

460

17.

Dzērvenes

300 000

2300

28. Ābeļu, krūmmelleņu (zileņu), ķiršu, plūmju un bumbieru stādījumam jābūt iežogotam.

29. Pretendents līdz 2008.gada 1.aprīlim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

29.1. iesniegumu (4.tabula);

29.2. lauku bloku kartē iezīmētu eksplikācijas plānu ar atzīmētiem ierīkotajiem stādījumiem;

29.3. stādījumu shēmu, kurā redzams kopējais stādu skaits, rindu skaits, stādu skaits rindā, attālumi starp rindām un stādiem.

4.tabula

Iesniegums produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai

04.JPG (22063 bytes)

05.JPG (86445 bytes)

30. Pretendents par faktiski ierīkotajiem stādījumiem līdz 2008.gada 1.jūlijam (pavasara stādījumiem) un līdz 2008.gada 1.novembrim (rudens stādījumiem) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus un standarta kategorijas vai sertificēta stādāmā materiāla izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju.

31. Pretendents slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi un apņemas ierīkotos stādījumus racionāli kopt un izmantot 10 gadus, bet aveņu mātes augus - četrus gadus, zemeņu mātes augus - divus gadus.

32. Pretendents par stādījumu bojājumiem ziņo Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei. Ja stādījums tā kopšanas laikā neatgriezeniski cietis:

32.1. sausas vasaras, bargas ziemas dēļ un minētos faktus apliecina attiecīgs akts (kuru parakstījis Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis un pretendents), tad pretendents saņemto atbalstu neatmaksā, bet stādījumu atjauno divu gadu laikā. Par stādījumu atjaunošanu tiek slēgta papildu vienošanās ar Lauku atbalsta dienestu, nemainot iepriekšējā līguma darbības beigu termiņu;

32.2. bakteriālās iedegas dēļ un minēto faktu apliecina attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegts pārbaudes akts, pretendents saņemto atbalstu neatmaksā.

33. Ja stādījums ir gājis bojā kopšanas pasākumu nepildīšanas vai citu gadījumu dēļ, vai pretendenta īpašumā ir slikti kopti stādījumi, kuri ierīkoti par atbalstu, Lauku atbalsta dienests pēc konsultēšanās ar augļkopības speciālistiem vai pēc kopīgas stādījuma apsekošanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par saņemtā atbalsta atmaksu.

34. Lauku atbalsta dienests par 2008.gadā ierīkotajiem stādījumiem izmaksā atbalstu šādā termiņā un apjomā:

34.1. pēc 2008.gada 15.jūlija par pavasarī ierīkotajiem stādījumiem - 80 procentu apmērā no pretendenta pieteiktā atbalsta apjoma;

34.2. pēc 2008.gada 15.novembra - par rudenī ierīkotajiem stādījumiem, kā arī atlikušo atbalsta apjomu par pavasarī ierīkotajiem stādījumiem pasākuma kopējā finansējuma ietvaros.

IV. Atbalsts ieguldījumiem piensaimniecībā un gaļas nozares attīstībai

35. Pasākuma mērķis ir atbalstīt ieguldījumus lauksaimniecībā efektīvāku ražošanas procesu ieviešanai, veicinot ražotāju kooperācijas sistēmu attīstību piensaimniecībā un gaļas ražošanas nozarē.

36. Atbalsts paredzēts šādas jaunas specializētās transportēšanas tehnikas un iekārtu iegādei:

36.1. transportlīdzekļiem, izņemot vilcējus, piekabēm un puspiekabēm, kas aprīkotas ar cisternu piena pārvadāšanai;

36.2. cisternām piena pārvadāšanai;

36.3. transportlīdzekļiem, izņemot vilcējus, piekabēm un puspiekabēm dzīvu dzīvnieku, atdzesētas vai saldētas gaļas pārvadāšanai.

37. Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība:

37.1. kas 2008.gadā atzīta par atbilstošu normatīvajos aktos par sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai noteiktajiem kritērijiem;

37.2. pārskata periodu beigusi ar peļņu vai pēdējā pārskata perioda peļņa + pamatlīdzekļu nolietojums x 50 % ≥ 0.

38. Atbalsts tiek aprēķināts 40 procentu apmērā no šī pielikuma 36.punktā minētajos pasākumos izlietoto līdzekļu summas. Ja pretendenta juridiskā adrese atrodas mazāk labvēlīgos apvidos, atbalsta intensitāti palielina par pieciem pro­centiem.

39. Kopējais atbalsta apjoms vienam pretendentam nedrīkst pārsniegt 60 000 latu bez pievienotās vērtības nodokļa.

40. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.septembrim, bet par šī pielikuma 36.3.apakšpunktā minētajiem pasākumiem – līdz 2008.gada 19.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

40.1. iesniegumu (5.tabula);

40.2. tehnisko specifikāciju iepirkuma procedūras uzsākšanai.

5.tabula

Iesniegums ieguldījumu atbalstam piensaimniecībā un gaļas nozares attīstībai

01.JPG (59848 bytes)

02.JPG (64044 bytes)

41. Lauku atbalsta dienests apkopo iesniegtos iesniegumus un mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas pieņem lēmumu par tā atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

42. Kopējais atbalsta apjoms pasākuma ieviešanai nedrīkst pārsniegt 300 000 latu ieguldījumiem piensaimniecībā un 300 000 latu ieguldījumiem gaļas ražošanas nozarē. Ja iesniegumos pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, prioritāri tiek atbalstīti pretendenti, kuriem ir lielāks pakalpojuma apgrozījums 2007.gadā starp kooperatīvu un kooperatīva biedriem.

43. Lauku atbalsta dienests norēķinās ar pretendentu pēc samaksu un darījumus apliecinošo dokumentu saņemšanas. Vienlaicīgi ar norēķinu dokumentiem iesniedzami iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti. Ja paredzētās tehnikas vai iekārtu iegādei attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 50 000 latu, atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Minētos dokumentus pretendents iesniedz ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūnijam.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.583; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai

1. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21. lpp.. Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja:

2.1. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2.2. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv savu jomu nacionālā līmenī;

2.3. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu kopējais līdzfinansējums par 2007.gadu veido vismaz 5 procentus no iesniegtajā projektā pieprasītā valsts atbalsta apjoma;

2.4. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie projekti atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

2.4.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības prasībām un iespējām lauku attīstībā;

2.4.2. veicināt ekonomikas dažādošanu laukos;

2.4.3. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;

2.4.4. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku politikas veidošanā;

2.4.5. izstrādāt priekšlikumus par nozares attīstību.

3. Lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem atbalstu piešķir par šādām attiecināmām izmaksām, kas veiktas 2008.gadā:

3.1. biroja tehnikas un aprīkojuma iegādei;

3.2. biroja un transporta izdevumu segšanai (izņemot transporta iegādi);

3.3. biroja telpu īres un remonta izdevumu segšanai;

3.4. informatīvo materiālu un publikāciju sagatavošanai;

3.5. komandējumu izdevumiem;

3.6. 2007.gadā Eiropas Savienības projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai izmantotā īstermiņa kredīta kredītprocentu likmju daļējai dzēšanai kredītprocentu likmes apmērā, bet ne vairāk kā četrus procentus (atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē);

3.7. dalības maksu segšanai starptautiskajās organizācijās.

4. Lai nodrošinātu dalības maksu segšanu starptautiskajās organizācijās, lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu. Iesniegumam pievieno dalības maksas rēķinu vai norēķinu dokumentu par dalības maksas segšanu starptautiskajās organizācijās. Lauku atbalsta dienests pārskaita dalības maksas starptautiskajām organizācijām vai lauku un lauksaimnieku biedrībai un nodibinājumam.

5. Lai saņemtu šī pielikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

5.1. iesniegumu (1.tabula);

5.2. projektu, kurā norāda:

5.2.1. projekta mērķi;

5.2.2. pasākumus projekta mērķa sasniegšanai;

5.2.3. sasniedzamos rezultātus;

5.3. projekta izdevumu tāmi;

5.4. 2007.gada pārskata kopiju (ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu).

5.5. biedru sarakstu uz 2007.gada 31.decembri;

5.6. informāciju par 2005., 2006. un 2007.gadā īstenotajiem projektiem, kuri nav līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību (norādīt projekta nosaukumu, finansējumu un īstenošanas vietu);

5.7. informāciju par iepriekšējā gadā īstenotajiem projektiem, kuri ir līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību (norādīt projekta nosaukumu, finansējumu un īstenošanas vietu);

5.8. līgumus par sadarbību ar profesionālajām, vispārizglītojošajām vai augstākās izglītības iestādēm, lai ieinteresētu skolēnus un studentus darbam un dzīvei laukos, kā arī uzlabotu pedagogu zināšanas par aktualitātēm laukos un lauksaimniecībā;

5.9. informāciju par sadarbību 2007.gadā ar profesionālajām, vispārizglītojošajām vai augstākās izglītības iestādēm, lai ieinteresētu skolēnus un studentus darbam un dzīvei laukos, kā arī uzlabotu pedagogu zināšanas par aktualitātēm laukos un lauksaimniecībā;

5.10. informāciju par sabiedriskajām aktivitātēm 2007.gadā (informācijas publicēšana plašsaziņas līdzekļos, kursu, semināru un konferenču rīkošana un apmeklēšana);

5.11. rajonu lauksaimnieku centru vai apvienības informāciju par dalību Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (turpmāk - LOSP) darbībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, LOSP sniedzot priekšlikumus un izvērtējumus dokumentu projektiem; biedru iesaistīšanās LOSP darba grupās; rīkotas informatīvās dienas un semināri).

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu atbalstam 2008.gadā

06.JPG (71228 bytes)

6. Lauku atbalsta dienests šī pielikuma 5.punktā minētos dokumentus izvērtē atbilstoši šī pielikuma 2.tabulā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un nosaka atbalsta apjomu atbilstoši šī pielikuma 3.tabulai.

2.tabula

Projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējuma skaidrojums

Maksimālais
punktu skaits

1.

Projekta iesniedzēja sabiedriskā aktivitāte 2007.gadā

5 - tika publicēta informācija plašsaziņas līdzekļos, rīkoti un apmeklēti kursi, semināri un konferences;

3 - rīkots vismaz viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums;

1 - informētas atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā;

0 - sabiedriskā aktivitāte netika veikta

5

2.

Projekta iesniedzēja sadarbība ar profesionālajām, vispārizglītojošajām vai augstākās izglītības iestādēm, lai ieinteresētu skolēnus darbam un dzīvei laukos, kā arī uzlabotu pedagogu zināšanas par aktualitātēm laukos un lauksaimniecībā

5 - ir noslēgti sadarbības līgumi un notiek aktīva sadarbība (organizēti izbraukumi, pieredzes apmaiņas pasākumi, konkursi);

3 - ir noslēgti sadarbības līgumi, bet aktīva sadarbība nenotiek (notikušas tikšanās izglītības iestādēs)

5

3.

Pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kuri nav līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību

5 - īstenots vismaz 1 projekts;

0 - nav īstenots neviens projekts

5

4.

Lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu kopējais līdzfinansējums procentos pret projektā pieprasītā valsts atbalsta apjomu

5 - sasniegti 10 procenti un vairāk;

3 - sasniegti 8 procenti līdz 9 procenti;

2 - sasniegti 6 procenti līdz 7 procenti

5

5.

Lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu maksātās biedru naudas 2007.gadā

5 - ir maksātas;

0 - nav maksātas

5

Papildus kritēriji rajonu lauksaimnieku centriem vai apvienībām

6.

Rajonu lauksaimnieku centru vai apvienību dalība LOSP sanāksmēs

5 - ir apmeklētas visas sanāksmes;

3 - ir apmeklētas vairāk ne kā puse no visām sanāksmēm;

1 - ir apmeklēts mazāk par pusi no visām sanāksmēm;

0 - nav apmeklētas sanāksmes

5

7.

Rajonu lauksaimnieku centru vai apvienību iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, LOSP sniedzot priekšlikumus un izvērtējumus dokumentu projektiem;

5 - ir sniegti priekšlikumi un izvērtēti dokumentu projekti;

0 - nav sniegti priekšlikumi un izvērtēti dokumentu projekti

5

8.

Rajonu lauksaimnieku centru vai apvienību biedru iesaistīšanās LOSP darba grupās

5 - ir iesaistījušies visās LOSP notikušajās darba grupu sanāksmēs;

3 - ir iesaistījušies vairāk par pusi LOSP notikušajās darba grupu sanāksmēs;

1 - ir iesaistījušies mazāk par pusi notikušajās darba grupu sanāksmēs;

0 - nav iesaistījušies LOSP notikušajās darba grupu sanāksmēs

5

3.tabula

Atbalsta apjoms

Vērtēšanas kritēriju kopējais punktu skaits lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem

Vērtēšanas kritēriju kopējais punktu skaits rajonu lauksaimnieku centriem vai apvienībām

Piešķiramā summa (Ls) lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem

Piešķiramā summa (Ls) rajonu lauksaimnieku centriem vai apvienībām

No 22 līdz 25

No 34 līdz 40

9000

5000

No 18 līdz 21

No 27 līdz 33

7000

4000

No 14 līdz 17

No 20 līdz 26

5000

3000

No 10 līdz 13

No 13 līdz 19

3000

2000

No 6 līdz 9

No 6 līdz 12

1000

1000

Līdz 5

Līdz 5

500

500

7. Atbalsts tiek piešķirts pretendentiem, kas saņēmuši lielāko punktu skaitu.

8. Ja vairāki pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbalstu piešķir tam pretendentam, kurš iesniegumu iesniedzis agrāk.

9. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz izmaksāt avansa maksājumus šādā kārtībā:

9.1. 50 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktās projekta kopējās summas pēc līguma noslēgšanas ar pretendentu;

9.2. 40 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktās projekta kopējās summas pēc starppārskata iesniegšanas (līdz 2008.gada 1.septembrim) Lauku atbalsta dienestā;

9.3. 10 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktās projekta kopējās summas pēc noslēguma pārskata iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 1.novembrim.

9.1 Darba izpildes laiks ir no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.

10. Atbalstu 127 000 latu apmērā piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai, kas nodrošina normatīvajos aktos noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju izstrādājot un ieviešot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku un nodrošina lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienībā (Briselē). Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā Zemkopības ministrijā apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, līgumā paredzot:

10.1. darba izpildes laiku no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 1.aprīlim;

10.2. avansa maksājumu 100 procentu apmērā pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

10.3. līdz 2009.gada 1.maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz gala pārskatu.

11. Atbalstu 36 000 latu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos vidējos pārtikas pārstrādes uzņēmumu (apvieno ne mazāk kā 30 mazos un vidējos uzņēmumus) un nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un ir atbildīga par Latvijas Nacionālo pārtikas tehnoloģijas platformu darbību Latvijā. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā Zemkopības ministrijā apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, līgumā paredzot:

11.1. darba izpildes laiku no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

11.2. avansa maksājumu 100 procentu apmērā pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

11.3. līdz 2009.gada 1.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz gala pārskatu.

II. Atbalsts jaunajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kooperācijas attīstībai

12. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam un atbalsta mērķis ir kooperācijas attīstības veicināšana.

13. Atbalstu kā vienreizējo maksājumu ne vairāk kā 3000 latu apmērā piešķir šī pielikuma 13.punktā noteiktajiem pasākumiem jaunajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk - kooperatīvs), ja:

13.1. kooperatīvs reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā no 2007.gada 1.aprīļa līdz 2008.gada 1.aprīlim;

13.2. kooperatīva biedru skaits ir vismaz 10 biedri;

13.3. kooperatīvs veic vismaz vienu no šādām darbībām:

13.3.1. kooperatīva biedru saražotās produkcijas realizācija;

13.3.2. produkcijas sagatavošana realizācijai (piemēram, pirmapstrāde, fasēšana);

13.3.3. pakalpojumu sniegšana kooperatīva biedriem;

13.3.4. kooperatīva biedri ar tā starpniecību realizē tikai savā saimniecībā saražoto produkciju.

14. Atbalstu piešķir kooperatīva vadības darba nodrošināšanai:

14.1. darba samaksai (darba samaksas izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējās atbalsta summas);

14.2. biroja, telpu īres, remonta un iekārtošanas izdevumu segšanai;

14.3. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

14.4. transporta un sakaru izdevumu segšanai (izņemot transporta iegādi).

15. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

15.1. iesniegumu (4.tabula);

15.2. kooperatīva biedru sarakstu, norādot katram kooperatīva biedram sniegto pakalpojumu;

15.3. kooperatīva valdē apstiprināto projektu, tai skaitā izdevumu tāmi;

15.4. kooperatīva attīstības plānu tuvākajiem trijiem gadiem, kurā norādīta:

15.4.1. kooperatīva darbības vēsture;

15.4.2. pašreizējā situācija un darbība;

15.4.3. organizatoriskā struktūra;

15.4.4. plānotie pasākumi;

15.4.5. sasniedzamie rezultāti;

15.4.6. naudas plūsma.

4.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai kooperācijas attīstībai 2008.gadā

07.JPG (81506 bytes)

16. Kooperatīvi saņem atbalstu šādā kārtībā:

16.1. 50 procentus no summas izmaksā pēc iesnieguma iesniegšanas un līguma noslēgšanas Lauku atbalsta dienestā;

16.2. gala norēķins 50 procentu apmērā tiek veikts pēc kooperatīva noslēguma pārskata apstiprināšanas un samaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

17. Pretendents pārskatus Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz 2008.gada 1.novembrim.

18. Lauku atbalsta dienests gala norēķinu veic pēc pārskatu saņemšanas.

19. Ja kooperatīvs saņēmis atbalstu, bet neuzsāk saimniecisko darbību pirmajā gadā pēc atbalsta saņemšanas un otrajā vai trešajā gadā neatbilst normatīvajiem aktiem "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai" kārtību, tad kooperatīvs atmaksā piešķirto atbalsta summu Lauku atbalsta dienestā.

III. Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

20. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam un atbalsta mērķis ir kooperācijas attīstības veicināšana.

21. Uz atbalstu var pretendēt normatīvajos aktos "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai" noteiktajā kārtībā atbilstīgi lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvi.

22. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 15.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

22.1. iesniegumu (5.tabula);

22.2. kooperatīva biedru sarakstu un 2007.gadā sniegto pakalpojumu apjomu (6.tabula);

22.3. 2007.gada pārskata kopiju (ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu).

5.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 2008.gadā

08.JPG (32194 bytes)

09.JPG (86261 bytes)

6.tabula

Kooperatīvās sabiedrības biedru saraksts un 2007.gadā sniegto pakalpojumu apjoms

Nr.
p.k.

Kooperatīvās sabiedrības biedrs
(vārds, uzvārds vai saimniecības nosaukums)

Personas kods vai
reģistrācijas numurs

Izpildītie darbi, pārdotās preces
(pakalpojuma apjoms) (Ls)

Kopā (Ls)

23. Lauku atbalsta dienests izvērtē šī pielikuma 22.punktā minētos dokumentus atbilstoši šī pielikuma 7.tabulā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un piešķir atbalstu atbilstoši šī pielikuma 8.tabulā noteiktajam apjomam.

7.tabula

Vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Punkti (max)

1.

Pakalpojumu* apgrozījuma apjoma pieaugums 2007.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu (par katriem pilniem 10 procentiem tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti):

10

2.

Biedru skaita, ar kuriem ir apgrozījums, pieaugums uz 2007.gada 31.decembri, salīdzinot ar biedru skaitu uz 2006.gada 31.decembri (par katriem pilniem 10 procentiem tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti)

10

3.

Biedru skaits uz 2007.gada 31.decembri**:

10 - 30 biedri

2

31 - 100 biedri

5

101 - 200 biedri

8

Vairāk nekā 200 biedri

10

4.

Pamatlīdzekļu vērtības pieaugums procentos pēdējā gada laikā (par katriem pilniem 10 procentiem tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti)

10

Piezīmes

* pakalpojumi - izpildītie darbi, pārdotās preces biedriem.

** ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendārā gada, tad kritēriju aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīga pārskata datiem par atbilstošu iepriekšējo periodu.

8.tabula

Atbalsta apjoms

Vērtēšanas kritēriju kopējais punktu skaits

Piešķiramā summa (Ls)

2 - 9

4000

10 - 17

6000

18 - 25

8000

26 un vairāk punktu

10000

24. Atbalstu izmaksā Lauku atbalsta dienests, nepārsniedzot piešķirto finansējumu vai proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts lauksaimniecības tirgus veicināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.583; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Atbalsts tirgus veicināšanai

1. Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk - institūts) lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmas (turpmāk - programma) īstenošanai un sabiedrības informēšanai par lauksaimniecības aktualitātēm saskaņā ar šādām regulām:

1.1. 2006.gada 15.decembra Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001( turpmāk - Regula (EK) Nr. 1857/2006) OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp. atbalsts paredzēts vidējiem un maziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

1.2. 2001.gada 12.janvāra Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem OV L010 13.01.2001., 33. - 42.lpp. ņemot vērā grozījumus, kas veikti Regulā (EK) Nr. 1857/2006 atbalsts paredzēts pārstrādes uzņēmumiem;

1.3. 2006.gada 15.decembra Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam atbalstu piešķir gadījumos, ja atbalstu nav iespējams piešķirt saskaņā ar šī pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajām regulām.

2. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniedz Zemkopības ministrijai programmas īstenošanai šādus biedrības "Mārketinga padome" (turpmāk - Mārketinga padome) kopsapulcē apstiprinātus dokumentus:

2.1. iesniegumu, kurā norāda programmas mērķi, izstrādājot programmu, ņem vērā iepriekšējā gada programmas novērtējuma rezultātus, tās paredzamo ietekmi, kā arī pasākumu ietvaros veicamās aktivitātes ietverot sekojošus tirgus veicināšanas un informēšanas pasākumus (turpmāk - pasākums):

2.1.1. lauksaimniecības un pārtikas preču patēriņu veicinošu pasākumu nodrošināšana tai skaitā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, kas atbilst Komisijas 2006.gada 15.decembris Regulas (EK) Nr. 1974/2006 ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), prasībām, atpazīstamības veicināšana;

2.1.2. līdzdalība vietējās un starptautiskās izstādēs un lauksaimniecības preču eksporta tirgus veicināšanas stratēģijas īstenošana;

2.1.3. līdzfinansējums mārketinga pasākumiem eksporta tirgos;

2.1.4. reklāmas un mārketinga akcija "Veselīga un kvalitatīva pārtika no lauka līdz galdam";

2.1.5. tirgus pētījumi;

2.2. izvērstu programmas izdevumu tāmi, norādot pasākumu un aktivitāšu izmaksas;

2.3. viena cilvēkmēneša (personāla, kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas, biroja, sakaru un transporta izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī) izmaksu kalkulāciju atbilstoši programmas īstenošanā iesaistīto speciālistu kvalifikācijai, kā arī katra pasākuma īstenošanai nepieciešamo cilvēkmēnešu skaitu.

3. Zemkopības ministrija izveido komisiju (turpmāk - komisija), kas izvērtē un saskaņo šī pielikuma 2.punktā un 10.1., 10.3.apakšpunktā norādītos dokumentus un šī pielikuma 8.punktā minētos starppārskatus.

4. Viena kalendārā mēneša laikā pēc šī pielikuma 2.punktā norādītā datuma institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestam visus minētos dokumentus.

5. Atbalstu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un institūtu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir programmas izdevumu tāme. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz avansa maksājumu 900 000 latu apmērā lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmas īstenošanai 2009.gadā – ar nosacījumu, ka līdz 2009.gada 1.jūnijam Zemkopības ministrijā tiek iesniegti šī pielikuma 2.punktā norādītie dokumenti.

6. Līgumā paredz:

6.1. avansa maksājumu 50 procentu apmērā no kopējās līguma summas;

6.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc otrā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas - 20 procentu apmērā no kopējās līguma summas;

6.3. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc trešā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas - 16 procentu apmērā no kopējās līguma summas.

7. Institūts laikus informē interesentus (ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību):

7.1. par iespēju saņemt atbalstu programmas ietvaros;

7.2. par paveiktajiem darbiem pasākumu ietvaros, publicējot informāciju Mārketinga padomes mājas lapā internetā.

8. Institūts iesniedz komisijai trīs Mārketinga padomes kopsapulcē apstiprinātus starppārskatus (kuros norāda pasākumu un aktivitāšu izpildes gaitu, sasniegtos rezultātus pārskata periodā), komandējuma pārskatus, pārskatus par atbalsta izmantošanu atbilstoši tāmei un plānoto aktivitāšu sarakstu nākamajam pārskata periodam šādos termiņos:

8.1. pirmo starppārskatu - līdz 2008.gada 4.jūlijam;

8.2. otro starppārskatu - līdz 2008.gada 1.oktobrim;

8.3. trešo starppārskatu - līdz 2008.gada 14.novembrim.

9. Viena kalendārā mēneša laikā pēc šī pielikuma 8.punktā norādītajiem datumiem institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestam ar komisiju saskaņotos starppārskatus un pārējos šī pielikuma 8.punktā norādītos dokumentus.

10. Līdz 2009.gada 17.aprīlim institūts iesniedz komisijai:

10.1. Mārketinga padomes kopsapulcē apstiprinātu noslēguma pārskatu - kopsavilkumu par līguma izpildi;

10.2. Mārketinga padomes kopsapulcē apstiprinātu samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši tāmei, kā arī pārskatu par pasākumu īstenošanai izmantoto cilvēkmēnešu skaitu;

10.3. darba pieņemšanas un nodošanas aktu.

11. Viena kalendārā mēneša laikā pēc šī pielikuma 10.punktā norādītā datuma institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestam šī pielikuma 10.punktā minētos dokumentus. Šī pielikuma 10.1. un 10.3.apakšpunktos minētajiem dokumentiem ir jābūt saskaņotiem ar komisiju.

12. Galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata, darba pieņemšanas un nodošanas akta, kā arī samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

12.1 Atbalsts 200 000 latu apmērā paredzēts, lai nodrošinātu pasākumus sabiedrības informēšanai par lauksaimniecības aktualitātēm. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā darba uzdevumu un izdevumu tāmi par informatīvā materiāla sagatavošanu, izdošanu un izplatīšanu 2008.gadā un līdz 2008.gada 19.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā darba uzdevumu un izdevuma tāmi par informatīvā materiāla sagatavošanu, izdošanu un izplatīšanu 2009.gadā.

12.2 Pēc šī pielikuma 12.1 punktā minētā darba uzdevuma un izdevumu tāmes saņemšanas Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar institūtu, paredzot priekšapmaksu 100 procentu apmērā.

12.3 Institūts līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā gala pārskatu par 2008.gadā paveikto un līdz 2010.gada 1.februārim – par 2009.gadā paveikto.

II. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšanai

13. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3. - 21. lpp. šādu pasākumu ieviešanai:

13.1. bioloģisko lauksaimnieku apmācību organizēšanai - telpu un iekārtu nomai, kancelejas izdevumiem, lektora darba samaksa, informatīvo materiālu sagatavošanai, ceļa izdevumu un uzturēšanās izdevumu segšanai;

13.2. konkursu organizēšanai bioloģiskās lauksaimniecības veicināšanai - telpu un iekārtu nomai, kancelejas izdevumiem, konkursa izziņošanas izmaksām, ceļa izdevumiem, telpu īrei, simbolisku (nepārsniedzot Ls 175) konkursa balvu iegādes izdevumu segšanai.

14. Atbalstu 80 000 latu apmērā īstenojot šī pielikuma 13.1. un 13.2.punktā minētās aktivitātes, piešķir biedrībai, kas darbojas vismaz piecus gadus un apvieno vismaz 500 bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājus, pārstrādātājus un tirgotājus, pārstāv biedru intereses valsts institūcijās, kā arī nodrošina biedru informēšanu, izglītošanu un apmācību.

15. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā Zemkopības ministrijā apstiprinātu projektu un iesniegumu - pamatojumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šī pielikuma 13.punktam un izvērstu programmas izdevumu tāmi, norādot pasākumu un aktivitāšu izmaksas.

16. Pamatojoties uz šī pielikuma 15.punktā apstiprināto projektu, Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, līgumā paredzot:

16.1. darba izpildes laiku no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

16.2. avansa maksājumu, nepārsniedzot 50 procentus no piešķirtā atbalsta apmēra;

16.3. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc starppārskata par kārtējo darbu izpildi, komandējuma pārskatu un plānoto aktivitāšu sarakstu nākamajam pārskata periodam iesniegšanas un apstiprināšanas Zemkopības ministrijā, bet ne vēlāk kā līdz 1.novembrim, nepārsniedzot 40 procentus no programmai piešķirtā atbalsta apmēra.

17. Galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata, darba pieņemšanas un nodošanas akta, kā arī samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

18. Pretendents līdz 2009.gada 1.februārim, saskaņojot ar Zemkopības ministriju, iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

18.1. noslēguma pārskatu, kas sastāv no kopsavilkuma par līguma izpildi;

18.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši tāmei;

18.3. darba pieņemšanas un nodošanas aktu.

III. Atbalsts piena produktu eksporta veicināšanai

19. Atbalstu piešķir šādiem pasākumiem:

19.1. apmācībām par eksporta jautājumiem:

19.1.1. dalībai apmācībās par eksportu (piemēram, eksporta atbalstu, muitas normatīvo aktu prasībām, eksporta stratēģijas veidošanu, produkcijas noieta kanāliem);

19.1.2. apmācību organizēšanai par eksporta jautājumiem Latvijā;

19.2. katalogu un tīmekļa vietņu izveidošanai:

19.2.1. katalogu izveidošanai svešvalodās par Latvijas piena pārstrādes nozari informēšanai eksporta tirgos;

19.2.2. tīmekļa vietņu izveidošanai svešvalodās par Latvijas piena pārstrādes nozari informēšanai eksporta tirgos;

19.3. eksporta konsultantu piesaistei, kas sniegs konsultācijas par darbību konkrētajā tirgū un noieta kanāliem;

19.4. dalībai starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas vai piena pārstrādes nozares izstādēs;

19.5. tirgus pētījumiem par eksporta tirgiem.

20. Atbalstam var pieteikties:

20.1. pretendents, kurš nodarbojas, ar piena pārstrādes produktu ražošanu un tirdzniecību, kā arī nodarbojas vai plāno nodarboties ar piena pārstrādes produktu eksportu, uz šī pielikuma 19.1.1. (ne vairāk kā divi pārstāvji no uzņēmuma vai organizācijas) saskaņā ar 2006.gada 15.decembra Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, 19.3. un 19.4.apakšpunktā minētajiem pasākumiem saskaņā ar 2001.gada 12.janvāra Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 OV L010 13.01.2001., 33. - 42. lpp. par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem;

20.2. piena pārstrādes nozares organizācijas uz šī pielikuma 19.1., 19.2., 19.4. un 19.5.apakšpunktā minētajiem pasākumiem.

21. Atbalstu piešķir:

21.1. 50 procentu apmērā no pretendenta samaksātajiem ceļa un uzturēšanās izdevumiem (dienas nauda, viesnīcas izdevumi, ārzemēs nepieciešamā apdrošināšana, degviela, transporta biļetes, vīza) šī pielikuma 19.1.1.apakšpunktā minētajam pasākumam;

21.2. 50 procentu apmērā no apmācību saimnieciskajiem izdevumiem (telpu noma, transporta izdevumi, tehniskais nodrošinājums), tulkošanas, izdales materiālu sagatavošanas un pavairošanas un kancelejas preču iegādes izdevumiem šī pielikuma 19.1.2.apakšpunktā minētajam pasākumam;

21.3. 80 procentu apmērā no tipogrāfijas, dizaina un tulkošanas izdevumiem šī pielikuma 19.2.1.apakšpunktā minētajam pasākumam;

21.4. 50 procentu apmērā no programmēšanas, dizaina un tulkošanas izdevumiem šī pielikuma 19.2.2.apakšpunktā minētajam pasākumam;

21.5. 50 procentu apmērā no kopējiem konsultantu pakalpojumu izdevumiem, bet ne vairāk kā 10 tūkstoši latu vienam pretendentam šī pielikuma 19.3.apakšpunktā minētajam pasākumam;

21.6. 50 procentu apmērā no papildu izmaksām par stenda nomu, izveidošanu un ekspluatāciju šī pielikuma 19.4.apakšpunktā minētajam pasākumam tikai uzņēmuma pirmajai dalībai konkrētā gadatirgū vai izstādē;

21.7. 100 procentu apmērā no pētījuma izmaksām šī pielikuma 19.5.apakšpunktā minētajam pasākumam.

22. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.martam un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam (bet ne vēlāk par 2008.gada 1.novembri) iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula). Iesniegumam pievieno:

22.1. pamatojumu, kurā ietverts pasākuma detalizēts apraksts (tai skaitā, katalogu tirāža šī pielikuma 19.2.1.apakšpunktā minētajam pasākumam un dalībnieku vārdi, uzvārdi un ieņemamiem amati šī pielikuma 19.1.1. un 19.4.apakšpunktā minētajiem pasākumiem), plānotie mērķi un uzdevumi, sasniedzamie rezultāti un to izmantošanas iespējas;

22.2. informāciju par šī pielikuma 19.1.1.apakšpunktā minēto pasākumu un plānoto darba kārtību;

22.3. līguma kopiju, kas noslēgts starp pretendentu un konsultantu šī nolikuma 19.3.apakšpunktā minētajam pasākumam;

22.4. izvērstu izdevumu tāmi par kopējiem pasākuma izdevumiem;

22.5. Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju pārtikas uzņēmumam vai statūtu kopiju organizācijai (pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestu minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm).

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai 2008.gadā piena produktu eksporta veicināšanai

10.JPG (56721 bytes)

23. Pretendents iesniegumu iesniedz pirms pasākuma (bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.novembrim).

24. Attiecībā uz šī pielikuma 19.5.apakšpunktā minēto pasākumu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:

24.1. pirms pētījuma uzsākšanas pretendentam ir jāpublicē internetā informācija par plānoto pētījumu, tā mērķiem, aptuveno datumu, kad ir gaidāmi rezultāti, to publicēšanas vietu internetā, kā arī piebildi, ka rezultāti būs pieejami bez maksas;

24.2. rezultātiem jābūt pieejamiem internetā vismaz 5 gadus.

25. Lauku atbalsta dienests katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc pirmā datuma apkopo iepriekšējā mēnesī iesniegtos iesniegumus un izvērtē to atbilstību šādiem kritērijiem:

25.1. iesniegto dokumentu atbilstība šī pielikuma IV. nodaļai;

25.2. pretendenta atbilstība šī pielikuma IV. nodaļai;

25.3. plānotā pasākuma atbilstība šī pielikuma IV. nodaļai.

26. Ja pretendents atbilst 25.punktā minētajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz avansa maksājumu 50 procentu apmērā no piešķirtās atbalsta summas.

27. Galīgo norēķinu veic pēc gala pārskata, kas noformēts saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulā doto atskaites formu, un izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Minētos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.novembrim, bet par novembri un decembri - līdz 2009.gada 1.februārim

2.tabula

______________________,

200___.gada ____.___________

(vieta)

(datums)

Atskaite par piena produktu eksporta veicināšanas pasākumiem

Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas numurs

PVN maksātāja reģistrācijas numurs:

Adrese:

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese:

Uzņēmuma vadītājs:

Bankas rekvizīti:

Realizētais pasākums
(tai skaitā pasākuma norises laiks, vieta):

Attaisnotie izdevumi kopā, latos

Kontaktpersona:

vārds, uzvārds

amats

telefons

e-pasta adrese

Pievienojam šādus dokumentus:

1. Attaisnojuma dokumenti* uz ___ lapām;

2. Uzņēmuma atskaite par sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem (ne vairāk kā 2 lapas);

3. Papildu dokumenti (norādīt precīzi, kādi):

a) _____________________ uz _____ lapām;

b) _____________________ uz _____ lapām;

c) _____________________ uz _____ lapām;

d) _____________________ uz _____ lapām;

e) _____________________ uz _____ lapām.

Ar šo apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem.

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats)**(paraksts)**

Piezīmes

* Izmaksas norādāmas un attaisnojuma dokumenti noformējami atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ceļojuma izdevumi - izmaksas, kas saistītas ar darbinieku nosūtīšanu komandējumā noformējamas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.

** rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

IV. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmai

28. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un pārstrādi, nodrošinot produkta nonākšanu tirgū.

29. Atbalstu 86 000 latu apmērā piešķir par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības shēmā. Uz atbalstu var pretendēt lauksaimniecības produktu ražotājs un pārstrādātājs, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi vai pārstrādi, saskaņā ar:

29.1. Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

29.2. Padomes 1991.gada 24.jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (turpmāk – Padomes regula Nr. 2092/91);

29.3. normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;

29.4. normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību.

30. Atbalstu piešķir pretendentam, kurš nodrošina produkta ražošanu un marķēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību un produkta nonākšanu mazumtirdzniecībā:

30.1. 800 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, – bioloģiskās lauksaimniecības produkta primārajam ražotājam, kurš nodrošina produkta fasēšanu, marķēšanu, tirdzniecību vai kurš nodrošina produkta piegādi bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumam un kurš reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā. Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsta apjoms 2008.gadā ir 11 000 latu;

30.2. 1500 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, – bioloģiskās lauksaimniecības produkta pirmapstrādes vai pārstrādes veicējam Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrētā uzņēmumā. Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsta apjoms 2008.gadā ir 50 000 latu;

30.3. 2100 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, – bioloģiskās lauksaimniecības produkta pirmapstrādes vai pārstrādes veicējam Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā uzņēmumā. Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsta apjoms 2008.gadā ir 25 000 latu.

31. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē iesniegumu (3.tabula).

32. Iesniegumam pievieno:

32.1. normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību noteiktas kontroles institūcijas izsniegtu izziņu par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai;

32.2. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju.

33. Lauku atbalsta dienests līdz 2008.gada 1.oktobrim apkopo iesniegtos pieteikumus un atbalstu izmaksā, nepārsniedzot piešķirto finansējumu, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

3.tabula

04.JPG (33196 bytes)

V. Atbalsts nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai

34. Atbalsts 214 000 latu apmērā paredzēts, lai nodrošinātu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas ieviešanu un darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli.

35. Lai saņemtu atbalstu, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

35.1. pieprasītā atbalsta pamatojumu;

35.2. izvērstu izdevumu tāmi, norādot pasākumu un aktivitāšu izmaksas pa pozīcijām.

36. Atbalstu piešķir šādiem pasākumiem:

36.1. biroja tehnikas un aprīkojuma iegāde;

36.2. administratīvie izdevumi (telpu īre, kancelejas izdevumi, sakaru un pasta izdevumi, personāla atalgojums, transporta izdevumi, komandējuma izdevumi, juridiskie pakalpojumi);

36.3. akreditācijas izdevumi, tai skaitā izdevumi par akreditācijas rokas­grāmatas izstrādi;

36.4. apmācības un semināri;

36.5. maksa konsultantiem un ekspertiem par shēmas darbības nodroši­nāšanu.

37. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, līgumā paredzot priekšapmaksu 100 procentu apmērā.

38. Pretendents līdz 2009.gada 30.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā nodošanas un pieņemšanas aktu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu novērtēšanas sistēmas akreditāciju valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par veiktajiem pasākumiem.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 27.05.2008. noteikumiem Nr.375; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.583; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.981)

I. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

1. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 OV L 358 16.12.2006., 3.-21. lpp. un atbalsta mērķis ir apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšana par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu.

2. Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem, bet ne vairāk kā 25 latus par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību), par kartupeļiem un dārzeņiem - ne vairāk kā 50 latu par hektāru, par augļu kokiem un ogulājiem - ne vairāk kā 150 latu par hektāru.

3. Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, var saņemt atbalstu par apdrošināšanas polisi, kas noslēgta, sākot ar 2007.gada 1.novembri.

4. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 30.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

4.1. iesniegumu (1.tabula);

4.2. apdrošināšanas polises kopiju;

4.3. to dokumentu kopijas, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas;

4.4. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai

11.JPG (20944 bytes)

12.JPG (37029 bytes)

5. Lauku atbalsta dienests aprēķinot atbalsta apjomu par lauksaimniecības dzīvnieku, ņem vērā šī pielikuma 2.tabulas datus.

2.tabula

Liellopu vienības apdrošināšanas apjoma aprēķināšanai

Lauksaimniecības dzīvnieks

Vienība

Govs

1

Teļš (no dzimšanas līdz 6 mēn.)

0,18

Jaunlops (no 6 līdz 12 mēn.)

0,5

Jaunlops (no 12 mēn.)

0,7

Vaislas bullis

1,6

Nobarojamā cūka

0,166

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,633

Jauncūka

0,11

Piena sivēns

0,03

Āzis

0,15

Kaza

0,13

Kazlēns

0,03

Ataudzējamā kaza vai āzis

0,1

Teķis vai auns

0,2

Aitu māte

0,15

Ataudzējamā aita vai teķis

0,1

Jērs

0,05

Zirgs, ķēve vai ērzelis

1,08

Jaunzirgs (no 6 mēn. līdz 3 g.)

0,6

Trusis

0,0066

Šinšilla

0,001

Lapsa

0,0109

Nutrija

0,0117

Ūdele

0,0032

Dējējvista

0,0042

Broilers

0,006

Paipala

0,0008

Strauss

0,2

Staltbriedis

0,325

Dambriedis

0,167

Muflons

0,1333

Bišu saime

0,1333

Tītars

0,0142

Zoss

0,0117

Pīle

0,008

Fazāns

0,0025

6. Lauku atbalsta dienests neveic pārbaudi uz vietas saimniecībā. Atbalsts 50 procentu apmērā tiek izmaksāts pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem starp atbalsta pretendentu un apdrošināšanas sabiedrību.

II. Atbalsts lauksaimniecības riska vadības mehānisma ieviešanai

7. Atbalsta mērķis ir mazināt ražošanas risku augkopībā un lopkopībā.

8. Zemkopības ministrija veic iemaksu lauksaimniecības risku fondā pēc normatīvo aktu par lauksaimniecības risku fonda administrēšanu un uzraudzību, kā arī iemaksu apmēru fondā, stāšanās spēkā.

III. Atbalsts dzīvnieku infekcijas slimību monitoringam apkarošanas programmu izstrādei

9. Atbalsta mērķis ir dzīvnieku infekcijas slimību – govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma – monitoringam apkarošanas programmu izstrādei.

10. Lai nodrošinātu šī pielikuma 9.punktā minēto pasākumu, Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar attiecīgo institūciju, bet tā izdevumu tāmi saskaņo ar Zemkopības ministriju. Līgumā paredz:

10.1. avansa maksājumu 75 procentu apmērā no noslēgtā līguma kopējās summas;

10.2. pētījumu rezultātu publisku prezentāciju 2009.gada otrajā ceturksnī;

10.3. pētījuma pārskata ievietošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes izveidotajā pētījumu datubāzē;

10.4. galīgo norēķinu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprināto gala pārskatu, kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada 1.jūnijam.

11. Galvenie pētījuma uzdevumi ir šādi:

11.1. iegūt reprezentatīvus datus par govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma izplatību Latvijas rajonos atbilstoši šādām prasībām:

11.1.1. izmeklējumi uz govju virusālo diareju veikti 5 līdz 6 % no govju skaita Latvijā;

11.1.2. izmeklējumi uz Aujeski slimību un cūku respiratoro un reproduktīvo sindromu veikti 2 līdz 3 % no cūku skaita Latvijā;

11.1.3. izmeklējumos iekļauti visi Latvijas rajoni;

11.1.4. izmeklējumos iekļautas novietnes ar dažāda lieluma produktīvo dzīvnieku ganāmpulkiem;

11.2. sagatavot datubāzi par apsekotajām novietnēm, iegūtajiem testēšanas rezultātiem un veikt analīzi par govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma izplatību visā Latvijā, pamatojoties uz iegūtajiem seroloģiskās izmeklēšanas rezultātiem;

11.3. sagatavot ieteikumus govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma kontroles un apkarošanas programmu izstrādei.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Valsts pagaidu atbalsts

I. Valsts pagaidu atbalsts cūkkopības nozarei

1. Atbalstu piešķir cūkgaļu ražojošās saimniecības īpašniekam (turpmāk - pretendents) kā vienreizēju maksājumu par katru sivēnmāti, kuras produktivitāte ir 20 un vairāk atšķirtu sivēnu gadā, ja:

1.1. pretendents sniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs) normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā informāciju par cūku kustību ganāmpulkā;

1.2. pretendents veic ganāmpulka pārraudzību normatīvajos aktos par cūku pārraudzību noteiktajā kārtībā;

1.3. pretendenta ganāmpulkā ir vismaz 10 sivēnmātes, kuras ir vismaz vienreiz atnesušās.

2. Pretendents, piesakoties uz atbalstu, līdz 2008.gada 30.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (1.tabula) (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.aprīli).

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par sivēnmātēm ar 20 un vairāk atšķirtiem sivēniem

13.JPG (63825 bytes)

3. Datu centrs līdz 2008.gada 30.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē informāciju par ganāmpulku sarakstu, kuri iesnieguši informāciju par cūku kustību ganāmpulkā (2.tabula) (informācija par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.aprīli).

2.tabula

Ganāmpulku saraksts, par kuriem iesniegta informācija

14.JPG (26291 bytes)

4. Sertificēts pārraugs, kas veic ganāmpulka pārraudzību normatīvajos aktos par cūku pārraudzību noteiktajā kārtībā, līdz 2008.gada 30.aprīlim (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.aprīli) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē informāciju par saimniecībām un pārraudzībā esošiem dzīvniekiem.

5. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā pieejamā finansējuma ietvaros proporcionāli iesniegtajiem iesniegumiem.

 

II. Valsts pagaidu atbalsts aitkopības nozarei

6. Atbalstu piešķir aitu audzēšanas saimniecības īpašniekam (turpmāk - pretendents) kā vienreizēju maksājumu par aitu māti, ja:

6.1. ja pretendents sniedz datu centram normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā informāciju par izmaiņām ganāmpulkā;

6.2. ja pretendenta ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10 aitu mātes, kas vecākas par vienu gadu (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.janvāri);

6.3. Pretendents, piesakoties uz atbalstu, līdz 2008.gada 15.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (3.tabula) par aitu mātēm (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.jūliju).

3.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par aitu mātēm

7. Datu centrs līdz 2008.gada 15.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē informāciju par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.jūliju (4.tabula).

4.tabula

Ganāmpulku saraksts, kuros ir vismaz 10 aitu mātes, kas vecākas par vienu gadu

16.JPG (28585 bytes)

8. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā pieejamā finansējuma ietvaros proporcionāli iesniegtajiem iesniegumiem.

 

III. Valsts pagaidu atbalsts sēklkopībai

9. Šķirnes sēklu audzētājs (turpmāk - sēklaudzētājs) ir tiesīgs saņemt atbalstu sēklkopības attīstībai atbilstoši šī pielikuma 5.tabulā uzskaitītajām sugām un atbalsta apjomam.

5.tabula

Nr.
p.k.

Suga

Atbalsta apjoms
(lati/100 kg)

1.

Šķiedras lini

4,81

2.

Kamolzāle

9,80

3.

Pļavas auzene

9,80

4.

Daudzziedu (tai skaitā viengadīgā) airene

8,24

5.

Sarkanā auzene

9,79

6.

Ganību airene

9,80

7.

Hibrīdā airene

9,80

8.

Pļavas skarene

26,45

9.

Sējas lucerna (šķirnes)

46,51

10.

Bastarda āboliņš

46,51

11.

Sarkanais āboliņš

19,60

12.

Baltais āboliņš Trifolium repens L. var. giganteum

46,51

13.

Facēlija

19,69

14.

Galega

24,00

15.

Timotiņš

9,80

10. Sēklaudzētājs var pretendēt uz atbalstu, ja no 2007.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam realizētas pašaudzētas sertificētas sēklas.

11. Sēklaudzētājs, pretendējot uz atbalstu, līdz 2008.gada 1.augustam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē iesniedz:

11.1. iesniegumu (6.tabula);

11.2. sēklu sertifikāta kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju);

11.3. preču pavadzīmju kopijas (uzrādot oriģinālu), bet fiziskās personas - VID reģistrētas stingrās uzskaites kvītis par pašaudzētām un realizētām šķirnes sēklām.

6.tabula

12. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā pieejamā finansējuma ietvaros proporcionāli iesniegtajiem iesniegumiem.

 

IV. Valsts pagaidu atbalsts linkopībai

13. Pretendents līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus par šķiedras linu stiebriņiem un šķiedras liniem:

13.1. iesniegumu (7.tabula);

13.2. Lauku atbalsta dienestā 2008.gadā iesniegtā platībmaksājuma iesnieguma un platībmaksājuma precizējuma kopiju.

7.tabula

Iesniegums valsts pagaidu atbalsta maksājumiem linkopībā

19.JPG (67492 bytes)

15. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā pieejamā finansējuma ietvaros proporcionāli iesniegtajiem iesniegumiem.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts vietējo rīcības grupu integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju administrēšanai

1. Atbalsta piešķiršanas pamats Vienotā programmdokumenta programmas papildinājums un atbalsta piešķiršanas mērķis ir atbalsts vietējo rīcības grupu integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju administrēšanai.

2. Atbalstu piešķir vietējām rīcības grupām, kuras noslēgušas līgumu ar Lauku atbalsta dienestu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām plānošanas dokumentu pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas", integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju (turpmāk - attīstības stratēģija) administrēšanai 2008.gadā saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

3. Atbalsts tiek piešķirts šādām atbalsta pozīcijām:

3.1. darba samaksai;

3.2. biroja telpu īres, remonta un iekārtošanas izdevumu segšanai;

3.3. biroja tehnikas, datorprogrammu, aprīkojuma un kancelejas preču iegādei;

3.4. transporta un sakaru izdevumu segšanai (izņemot transportlīdzekļu iegādi);

3.5. ar attīstības stratēģijas īstenošanu saistīto komandējumu izmaksām, kas tiek segtas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

3.6. informatīvo materiālu sagatavošanai (t.sk. pavairošana, izplatīšana) un publicitātes nodrošināšanai;

3.7. vietējās rīcības grupas informatīvo un izglītojošo pasākumu izdevumu segšanai (izņemot pakalpojumus, ko sniedz vietējās rīcības grupas un vietējo iniciatīvas grupu procesa veicinātāji);

3.8. norēķinu konta apkalpošanai un uzturēšanai;

3.9. vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai (t.sk. teritorijas pētījumu veikšanai) 2007. - 2013.gadam.

4. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu (1.tabula);

4.2. izdevumu tāmi vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas administrēšanai un vadības nodrošināšanai 2008.gadā.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas administrēšanai 2008.gadā

20.JPG (22123 bytes)

21.JPG (42304 bytes)

5. Kopējais 2008.gadā piešķirtais atbalsta apjoms vienam pretendentam nepārsniedz 30 procentus no pretendentam attīstības stratēģijas administrēšanai paredzētā finansējuma.

6. Ja izdevumu tāme norādītā informācija atbilst šī pielikuma 3.punktam, Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, kurā paredz:

6.1. atbalsta priekšapmaksu 90 procentu apmērā no 2008.gadā attīstības stratēģijas administrēšanai piešķirtās summas;

6.2. atlikušās atbalsta summas, kas nepārsniedz 10 procentus no 2008.gadā attīstības stratēģijas administrēšanai piešķirtās summas, izmaksu pēc noslēguma atskaites un samaksu apliecinošo dokumentu par 5.punktā minēto atbalsta apmēru iesniegšanas;

6.3. noslēguma atskaites un samaksu apliecinošo dokumentu par 5.punktā minēto atbalsta apmēru iesniegšanas gala termiņu - līdz 2008.gada 1.jūlijam.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.41
Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs

1. Atbalsta mērķis ir piena produktu piegāde pirmsskolas izglītības iestāžu un 1. - 4.klašu izglītojamiem.

2. Valsts atbalsts piena produktu piegādei pirmsskolas izglītības iestāžu un 1. - 4.klašu izglītojamiem tiek piešķirts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs, tā administrēšanu un uzraudzību, kā arī saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas 2000.gada 11.decembra Regulā (EK) Nr. 2707/2000, kurā izklāstīti noteikumi par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem.

3. Valsts atbalsts piena produktu piegādei pirmsskolas izglītības iestāžu un 1. - 4.klašu izglītojamiem (par 2008.gada janvāri 1. - 9. klašu izglītojamiem) tiek līdzfinansēts, sedzot piena cenas termiski apstrādātam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 ml. Atbalsta apmērs ir 0,30 lati (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) par litru piena.

4. Valsts atbalstam var pieteikties pretendents, kurš apstiprināts Eiropas Savienības atbalstam atbilstoši šī pielikuma 2.punktā minēto normatīvo aktu prasībām.

5. Lauku atbalsta dienests atbilstoši Komisijas 2000.gada 11.decembra Regulai (EK) Nr. 2707/2000, kurā izklāstīti noteikumi par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem, ir kompetentā iestāde, kas piešķir, administrē un uzrauga atbalstu.

6. Iesniegumu atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam.

7. Lai īstenotu atbalsta pasākuma uzraudzību, dienests kontrolē produktu piegādes uzskaites un atskaites dokumentāciju un veic pārbaudes.

8. Atbalsta pretendents un izglītības iestādes nodrošina dienestam iespēju veikt uzskaites un atskaites dokumentācijas kontroli un pārbaudes.

9. Piena produktu piegāde un realizācija izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs notiek saskaņā ar pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Izglītības iestādes pēc produkta veida veic uzskaiti par iepirktiem un izmantotiem piena daudzumiem, pamatojoties uz izglītojamo apmeklējumu izglītības iestādē.

Zemkopības ministrs M.Roze
06.12.2008