Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.11.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.28

Rīgā 2008.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 35.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1331 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331)

2. Aktivitātes mērķis ir palielināt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda energo­efektivitāti, uzlabojot tā kvalitāti un ilgtspēju un nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir sociālo dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieki.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija. Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.381)

6. Atbildīgās iestādes kompetence:

6.1. nodrošināt aktivitātes uzraudzību un kontroli;

6.2. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas sais­tīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.3. saskaņot ar sadarbības iestādi projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvu;

6.4. piemērot n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2. punktā minēto principu.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

7. Sadarbības iestādes kompetence:

7.1. pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

7.2. izstrādāt, apstiprināt un publicēt sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu;

7.3. izstrādāt projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.4. izstrādāt vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

7.5. pirms ierobežotas projektu iesniegumu atlases izstrādāt, apstiprināt un publicēt sadarbības iestādes mājaslapā internetā vienošanās projektu par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās), starp­posma un noslēguma ziņojuma formu un aizpildīšanas kārtību, kā arī izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.6. pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi nosūtīt ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.7. sniegt projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.8. veikt projektu iesniegumu atlasi un nodrošināt to vērtēšanu;

7.9. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informēt par to projekta iesniedzēju;

7.10. slēgt vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

7.11. sniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam informāciju par projekta īstenošanu un vienošanās nosacījumu izpildi;

7.12. nodrošināt aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli;

7.13. piemērot n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.14. nodrošināt projektu īstenošanas problēmu analīzi un sniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.15. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

7.16. veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas un sagatavot maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

7.17. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.18. uzkrāt datus par projektiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 649 767 lati. Aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta un pašvaldību budžeta finansējums ir ne mazāks kā 549 923 lati.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.836 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), ja:

10.1. tajā ir dzīvojamā māja, kurai līdz 2007.gada 1.jūlijam ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss;

10.2. projekta iesniegumā iekļautās sociālās dzīvojamās mājas vajadzībām laikposmā no 2002.gada nav piešķirts valsts atbalsts Valsts investīciju programmas ietvaros;

10.3. projekta iesniegumā iekļautās sociālās dzīvojamās mājas vajadzībām nav piešķirts atbalsts šo noteikumu ietvaros;

10.4. sociālajā dzīvojamā mājā vismaz 90 % no kopējā dzīvokļu skaita ir izīrēti personām, kas reģistrējušās attiecīgajā pašvaldībā, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā;

10.5. sociālajai dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits un ir sniegts ēkas energoaudita pārskats saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

10.6. tā apliecina, ka pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā katru gadu iesniegs pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu par energoresursu patēriņu attiecīgajā mājā;

10.7. tā apliecina, ka projekta iesniegumā iekļautai sociālajai dzīvojamai mājai vai dzīvojamās mājas sekcijai nav piešķirtas valsts mērķdotācijas renovācijai vai rekonstrukcijai.

11. Aktivitātes ietvaros uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs:

11.1. nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem;

11.2. nav izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

11.3. sniedzis vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei vai starpniekinstitūcijai nepatiesu informāciju par priekšnosacījumiem dalībai projektu iesniegumu atlasē vai nav iesniedzis nepieciešamo informāciju;

11.4. centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi vai starpniekinstitūciju šī projekta iesnieguma vai citu struktūrfondu līdzfinansēto projektu iesniegumu izvērtēšanā.

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

12. Finansējumu piešķir šādām projekta atbalstāmām darbībām:

12.1. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta uzraudzībai;

12.2. ēkas energoresursu patēriņa samazināšanai;

12.3. ēkas renovācijai vai rekonstrukcijai saskaņā ar šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktu, ja tiek nodrošināta vismaz divu ēkas energoaudita pārskatā norādīto pasākumu īstenošana.

13. Aktivitātes ietvaros attiecināmās izmaksas ir šādas:

13.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas un projekta uzraudzības izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām (projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir minētas šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.apakš­punktā):

13.1.1. energoaudita izmaksas;

13.1.2. tehniskā projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas;

13.1.3. būvuzraudzības izmaksas;

13.1.4. autoruzraudzības izmaksas;

13.2. ēkas energoresursu patēriņa samazināšanas izmaksas, kas nodrošina energoaudita pārskatā norādīto energo­efektivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;

13.3. izmaksas ēkas renovācijai vai rekonstrukcijai (nemainot ēkas funkcijas), kā arī izmaksas strukturālo daļu vai ēkas tehnisko instalāciju atjaunošanai vai izveidei:

13.3.1. jumta, logu un durvju atjaunošana vai nomaiņa, kāpņu, iekšējo un ārējo koridoru, telpu un telpu grupu, ieeju un fasādes atjaunošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, lifta izveide, atjaunošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

13.3.2. elektroinstalāciju, ugunsdrošības instalāciju, ventilācijas sistēmu atjaunošana vai izveide;

13.4. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību;

13.5. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu saskaņā ar struktūrfondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

13.6. neparedzētie izdevumi ne vairāk kā 5 % apmērā no kopējo attiecināmo tiešo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

14. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, ja tās:

14.1. pamatotas ar iepirkumu, kas nepieciešams projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai vai projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

14.2. ir iekļautas projekta iesniedzēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliks projekta iesniedzēja īpašumā, nemainot sociālās dzīvojamās mājas statusu;

14.3. ir faktiski veiktas, norādītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti (oriģināli);

14.4. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus. Neparedzētos izdevumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz vienošanās nosacījumiem;

14.5. radīsies vienošanās darbības laikā, ja vien vienošanās nosacījumos nav paredzētas šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakš­punktā minētās izmaksas, kuras var veikt pirms vienošanās noslēgšanas;

14.6. tiks apkopotas starpposma vai noslēguma ziņojumā, pievienojot dokumentu kopijas, un vienošanās nosacījumos paredzētajā termiņā ziņojumi tiks iesniegti sadarbības iestādē.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

15. Aktivitātes ietvaros neattiecināmās izmaksas ir šādas:

15.1. projekta iesniedzēja kārtējie uzturēšanas izdevumi;

15.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

15.3. līzings;

15.4. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

15.5. nodokļu un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētās izmaksas;

15.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi, izņemot šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

15.7. izmaksas, kas radušās, ja iepirkums nav veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

15.8. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas;

15.9. izmaksas, kas radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas.

16. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, kas projekta starp­posma vai noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā būs pilnībā apmaksāti un atradīsies finansējuma saņēmēja īpašumā.

17. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu, ir samērīgas un pamatotas.

18. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

19. Vienam projektam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 140 000 latu.

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331)

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

20. (Svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331)

21. Projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu tām pašvaldībām, kuras atbilst šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem (katra pašvaldība drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu).

(MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1331 redakcijā)

22. Projekta iesniegumu var iesniegt tikai tās pašvaldības, kuras saņēmušas uzaicinājumu no sadarbības iestādes.

23. Uzaicinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par sešiem mēnešiem no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

24. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

24.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums);

24.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

24.2.1. projekta iesniedzēja apstiprināta nolikuma kopija;

24.2.2. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona;

24.2.3. pašvaldības izziņa par sociālās dzīvojamās mājas atrašanos tās bilancē;

24.2.4. pašvaldības lēmuma kopija par sociālās dzīvojamās mājas statusa piešķiršanu;

24.2.5. sociālās dzīvojamās mājas energoaudita pārskats;

24.2.6. ar būvvaldi saskaņota būvprojekta (skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā) kopija;

24.2.7. būvniecības izmaksu tāme;

24.2.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta iesniedzēja nodokļu parādu neesību vai projekta iesniedzēja vēstule par to, ka viņš piekrīt informācijas pieprasīšanai no Valsts ieņēmumu dienesta (4.pielikums);

24.2.9. pašvaldības lēmuma izraksts par piedalīšanos projektā, kurā norādītas projekta kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avoti;

24.2.10. Finanšu ministrijas piekrišanas vēstule projekta īstenošanai - ja pašvaldība atrodas stabilizācijas procesā;

24.2.11. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopija par noslēguma ziņojumu - ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ja projektam nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, - iesniedz reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu kopiju vai reģionālās vides pārvaldes izziņas kopiju, ka tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

25. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz sadarbības iestādē vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, iesniedz sadarbības iestādē vai nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

26. (Svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279.)

27. Ja projekta iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

27.1. projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un viens - kopija (ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija");

27.2. projekta iesnieguma veidlapu papildus iesniedz arī elektroniski CD matricā;

27.3. visi projekta iesnieguma eksemplāri un papildus iesniedzamo dokumentu eksemplāri ir cauraukloti, un lapas ir numurētas. Uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti un apzīmogoti ar projekta iesniedzēja zīmogu. Uz uzlīmes norādīta informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, kā arī apliecinājums par dokumenta kopiju pareizību, dokumenta autors, datums, izstrādāšanas vieta un paraksts;

27.4. projekta iesniegumu paraksta un projekta iesnieguma kopiju vizē projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

28. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

28.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēša­nu, glabāšanu un apriti;

28.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

28.3. projekta iesnieguma veidlapu un projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

28.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;

28.5. papildus iesniedzamie dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

29. Ja projekta iesniegumu sūta pa pas­tu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas šaubas, projekta iesniedzējam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.

30. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, par iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

31. Projekta iesniegumus neizskata, ja tie saņemti pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 29. un 30.punktā minētos gadījumus.

32. Projekta iesniedzējs vienā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu. Katru nākamo attiecīgajā kārtā iesniegto projekta iesniegumu neizskata un to nosūta atpakaļ projekta iesniedzējam.

33. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma oriģināleksemplāru un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināleksemplārus glabā līdz projektu izvērtēšanas beigām. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, minētos dokumentus glabā līdz 2021.gada 31.decembrim.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

34. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.381)

35. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes apstiprināta darba kārtība.

35.1 Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administra­tīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.2 Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko novērtējumu.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.3 Projekta iesniegumus vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums):

35.31. kvalitātes kritērijs - sociālās dzīvojamās mājas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu, kā arī citu papildus nepieciešamo pasākumu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa - par katru ietaupījuma procentu piešķir vienu punktu;

35.32. horizontālās prioritātes kritēriji:

35.32.1. teritorijas līdzsvarota attīstība - projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanas brīdī;

35.32.2. vienādas iespējas - projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

35.33. atbilstības kritēriji:

35.33.1. projekta atbilstības kritēriji:

35.33.1.1. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

35.33.1.2. projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi;

35.33.1.3. projekta attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem;

35.33.1.4. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi;

35.33.1.5. projekta iesniegumā plānotās darbības, sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam, kā arī vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

35.33.1.6. izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmus rezultātus;

35.33.1.7. sociālajai dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits, un par to ir sniegts ēkas energoaudita pārskats saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

35.33.1.8. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu par vienu sociālo dzīvojamo māju;

35.33.2. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

35.33.2.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

35.33.2.2. pašvaldībā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem ir dzīvojamās mājas, kurām līdz 2007.gada 1.jūlijam ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss;

35.33.2.3. sociālajā mājā ir izīrēti vismaz 90 % dzīvokļu pašvaldībā reģistrētām personām palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā;

35.33.2.4. laikposmā no 2002.gada pašvaldībai attiecīgās sociālās mājas vajadzībām nav piešķirts valsts finansējums Valsts investīciju programmas ietvaros;

35.34. administratīvie kritēriji:

35.34.1. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

35.34.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

35.34.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

35.34.4. projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā;

35.34.5. projekta iesniegums ir sagatavots un aizpildīts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

35.34.6. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

35.34.7. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

35.34.8. projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc līguma noslēgšanas;

35.34.9. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros - viens oriģināleksemplārs un viena kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā).

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.4 Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.34.2.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam. Vērtēšanu pēc pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem, kvalitātes un horizontālās prioritātes kritērijiem turpina tikai tādā gadījumā, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 35.34.2. apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.5 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 35.34.2.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam (nav precizējams), vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.33.1.7., 35.33.1.8., 35.33.2.1., 35.33.2.2., 35.33.2.3., 35.33.2.4. un 35.34.1.apakšpunktā minētajiem neprecizējamiem administra­tīvajiem un atbilstības kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no neprecizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem kritērijiem neturpina. Ja projekta iesniegums atbilst visiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.31., 35.32.1. un 35.32.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes un horizontālās prioritātes kritērijiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.6 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti saskaņā ar šo noteikumu 35.5 punkta nosacījumiem un saņēmuši vismaz 20 punktus šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā, turpina vērtēt pēc pārējiem precizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.7 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtos projektu iesniegumus komisijai ir tiesības vērtēt un sadarbības iestādes vadītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

35.8 (Svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331)

36. (Svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331)

36.1 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

36.11. projekta iesniegums atbilst 35.33. un 35.34.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

36.12. projekta iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju saņēmis novērtējumu, kas nav mazāks par 20 pun­ktiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

37. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

37.1. projekta iesniegums neatbilst (vienam vai vairākiem) šo noteikumu 35.33.1.7., 35.33.1.8., 35.33.2.1., 35.33.2.2., 35.33.2.3., 35.33.2.4., 35.34.1. un 35.34.2.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

37.2. projekta iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju saņēmis novērtējumu, kas ir mazāks par 20 pun­ktiem;

37.3. (svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331).

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

38. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos:

38.1. precizēt projekta iesniegumu atbilstoši vērtēšanas kritējiem, izņemot šo noteikumu 35.31., 35.32., 35.33.1.7., 35.33.1.8., 35.33.2., 35.34.1. un 35.34.2.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju;

38.2. precizēt projekta iesnieguma izmaksu tāmi, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti nevar palielināt;

38.3. iesniegt papildu informāciju, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai ietvertā informācija ir neskaidra;

38.4. projekta attiecināmajās izmaksās neieskaitīt izmaksas, kas minētas šo noteikumu 15.punktā;

38.5. precizēt projekta īstenošanas laiku;

38.6. noformēt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 27. vai 28.punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

38.1 Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 38.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

39. Sadarbības iestāde nosaka lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu. Izpildes termiņš nav garāks par trijiem kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no parakstīšanas datuma nosūta projekta iesniedzējam. Atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

40. Šo noteikumu 39.punktā minēto nosacījumu izpildei noteikto termiņu nevar pagarināt.

VI. Projekta īstenošana un atbalsta saņemšana

41. Projektu iesniedzējam ir pieejami šādi atbalsta veidi:

41.1. avansa maksājums - ne vairāk kā 20 % apmērā no apstiprinātās atbalsta summas;

41.2. starpposma maksājums. To piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

41.3. noslēguma maksājums. To piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

42. Avansa maksājuma un starpposma maksājuma kopsumma nepārsniedz 90 % no apstiprinātās atbalsta summas.

43. Projekta iesniedzējs saņem avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

43.1. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniedzējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis vienošanos;

43.2. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē. Minētajā kontā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi, izņemot šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās veiktas pirms vienošanās noslēgšanas.

44. Ja avansa maksājums pārsniedz atbalsta apjomu, projekta iesniedzējs sadarbības iestādes norādītajā kontā atmaksā sadarbības iestādes norādīto summu, kas aprēķināta proporcionāli atbalsta intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecinā­majām izmaksām.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

45. Projekta iesniedzējs saņem starp­posma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

45.1. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniedzējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis vienošanos;

45.2. izmaksas attiecas uz iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

45.3. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi, izņemot šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās veiktas pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas;

45.4. ieguldījumi iekļauti projekta iesniedzēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliks projekta iesniedzēja īpašumā, nemainot sociālās mājas statusu;

45.5. ieguldījumi ir faktiski veikti un norādīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti (oriģināli);

45.6. ieguldījumi ir nepieciešami projekta īstenošanai, ir paredzēti apstiprinātajā projekta iesniegumā un ir veikti, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus;

45.7. izmaksas ir radušās vienošanās darbības laikā (izņemot gadījumus, ja vienošanās nosacījumos ir paredzētas šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras var veikt pirms vienošanās noslēgšanas) un ir pamatotas ar apmaksātiem rēķiniem vai citiem atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

45.8. ir sagatavots starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījums un saskaņā ar vienošanos paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē. Pieprasījumam ir pievienotas dokumentu kopijas;

45.9. pēc sadarbības iestādes veiktās uzraudzības pārbaudes un starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas atzītas par attiecināmām izmaksām un pieņemts lēmums veikt starpposma vai noslēguma maksājumu (starpposma maksājumu var saņemt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos).

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1331)

46. Sadarbības iestāde saskaņā ar vienošanos proporcionāli samazina starpposma vai noslēguma maksājuma summu šādos gadījumos:

46.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks nekā vienošanās nosacījumos apstiprinātais finansējums;

46.2. nav īstenota kāda no aktivitātēm, kas paredzēta vienošanās nosacījumos, bet projekta mērķis tiek sasniegts;

46.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

46.4. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas.

47. Projekta iesniedzējs nesaņem atbalsta finansējumu, ja:

47.1. sniedzis nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar projekta īstenošanu;

47.2. projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt sadarbības iestādi.

48. Sadarbības iestādei ir tiesības starp­posma un noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no projekta iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju par projekta īstenošanu.

49. Sadarbības iestādei ir tiesības starp­posma un noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

50. Sadarbības iestāde maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķiniem atsevišķā īpaši projekta īstenošanai atvērtā projekta iesniedzēja norēķinu kontā Valsts kasē, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.

51. Sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi, kā arī uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem un iepirkuma dokumentiem, kas noformēti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

52. Starpposma vai noslēguma maksājumu veic pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība.

53. Noslēguma maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādē iesniedz pēc projekta īstenošanas, starpposma maksājuma pieprasījuma pārbaudes un attiecināmo izdevumu summu apstiprināšanas.

54. Ja vienošanās tiek lauzta, sadarbības iestāde pieprasa, lai projekta iesniedzējs atmaksā izmaksāto atbalsta finansējumu pilnā apmērā.

55. Vienošanos var grozīt saskaņā ar kārtību, kas noteikta attiecīgās vienošanās nosacījumos, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienošanās noslēgšanas kārtību, ja grozījumu rezultātā nemainās projekta mērķis.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28
Ēkas energoaudita pārskats

(Pielikums grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.381)

Mājas fasādes fotogrāfija

MĀJAS ADRESE

______________________________________________________________

SATURS

1.DAĻA. PAMATINFORMĀCIJA PAR APSAIMNIEKOTĀJU..............................................................................
2.DAĻA. PAMATINFORMĀCIJA PAR AUDITĒTO OBJEKTU .............................................................................
A. DZĪVOJAMĀ ĒKA ......................................................................................................................................................
B. SILTUMA UN KARSTĀ ŪDENS PIEGĀDE UN SADALE ....................................................................................
C. ENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI ..................................................................................................................................
3.DAĻA. ĒKAS ENERĢIJAS PATĒRIŅI UN CO2 EMISIJA......................................................................................
4.DAĻA. IZDEVUMI PAR ENERĢIJAS RESURSIEM ................................................................................................
5.DAĻA. ĒKAS APSEKOŠANAS FOTO DOKUMENTĀCIJA (TERMOGRAMMAS) ........................................
6.DAĻA. ĒKAS RENOVĀCIJAS PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS (IETEICAMAIS PASĀKUMU KOMPLEKSS) ..
7.DAĻA. ĒKAS ENERGOREITINGS UN TĀ IZMAIŅU PROGNOZE .......................................................................

Pārskats Nr.

Ēkas identifikācija

adrese

dzīvokļu skaits

mājas kopējā platība

Energoauditors

vārds, uzvārds

organizācija

licences numurs

reģistrācijas numurs

izdevējs

tālrunis

paraksts

Datumi

pārskats sagatavots

ēka apsekota

1.daļa. Pamatinformācija par apsaimniekotāju

Apsaimniekotājs

1.

Nosaukums

2.

Reģistrācijas numurs

3.

Administratīvā adrese

4.

Kontakttālrunis

2.daļa. Pamatinformācija par auditēto objektu

A. Dzīvojamā ēka

Vispārīga informācija

1.

Dzīvojamā māja:

a) tipveida projekta tipa numurs

b) konstruktīvais risinājums (ja nav tipa numura)

2.

Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esība)

3.

Kāpņu telpu (sekciju) skaits

4.

Dzīvokļi

kopējais skaits

kopējā lietderīgā platība (m2)

telpu augstums (m)

5.

Citas telpas

platība (m2)

telpu augstums (m)

6.

Kopējā apkurināmā platība (m2)

7.

Gads, kad ēka nodota ekspluatācijā nodošanas gads

8.

Ēkas

garums (m)

platums (m)

augstums (m)

9.

Cita informācija (piemēram, caurbrauktuvju esība)

Ārsienas

10.

Nosaukums

Konstrukcijas materiāli

Slāņu biezumi (mm)

Koplaukums (m2)

Siltumpārejas koeficients (W/(m2 K))

Gala sienas

Fasādes sienas

11.

Cita informācija

Bēniņi (ja ir)

12.

Zem bēniņiem esošā pārseguma konstrukcijas un siltumizolācijas materiāli, biezums (mm)

13.

Pārseguma siltumpārejas koeficients (W/(m2K))

14.

Platība (m2)

15.

Telpas augstums (m)

16.

Tehniskais stāvoklis

Jumts

17.

Jumta pārseguma risinājums (savietotais, divslīpju)

18.

Pārseguma siltumizolācijas materiāli, biezums (mm) (ja nav bēniņu)

19.

Pārseguma siltumpārejas koeficients (W/(m2K))

20.

Platība (m2)

21.

Cita informācija

Logi un lodžiju/balkonu durvis

22.

Tipi, konstruktīvais risinājums

Siltumpārejas koeficients W/(m2K)

Koplaukums (m2)

23.

Cita informācija

Durvis

24.

Tipi, konstruktīvais risinājums

Siltumpārejas koeficients W/(m2K)

Koplaukums (m2)

25.

Cita informācija

Pagrabs un caurbrauktuves (ja ir)

26.

Pagraba izmēri

laukums (m2)

augstums (m)

27.

Pagraba tehniskais stāvoklis

28.

Pagraba pārseguma konstrukcija, materiālu biezums (mm)

29.

Pagraba pārseguma siltumpārejas koeficients (W/(m2K))

30.

Pagraba grīdas konstrukcijas materiāls (ja apkurināms)

31.

Pagraba grīdas siltumpārejas koeficients (W/(m2K)) (ja apkurināms)

32.

Pagraba sienu konstrukcijas materiāls (ja apkurināms)

33.

Pagraba sienu siltumpārejas koeficients (W/(m2K)) (ja apkurināms)

34.

Caurbrauktuves tehniskais stāvoklis

B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale

Siltuma piegāde/ražošana

35.

Siltumenerģijas piegādes sistēma

centralizēta siltumapgāde

lokāla siltumapgāde

36.

Apkures katls

modelis

ražošanas gads

kurināmā veids

lietderības koeficients

Siltuma sadale - apkures sistēma

37.

Apkures sistēma

vienas caurules

divu cauruļu

38.

Siltummezgla tips

atkarīgā pieslēguma shēma

neatkarīgā pieslēguma shēma

39.

Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos

ir, ierīces:

nav

40.

Apkures siltummainis

ir, ierīces:

nav

41.

Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis

Karstā ūdens sadales sistēma

42.

Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)

Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)

43.

Karstā ūdens sagatavošana

sagatavošana siltummezglā

centralizēta apgāde

44.

Karstā ūdens sadales sistēmas tips

bez cirkulācijas

ar cirkulāciju

45.

Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis

Ventilācija

46.

Ventilācijas sistēmas veids

dabīgā

piespiedu

47.

Cita informācija

Skaitītāji

48.

Siltumenerģijas skaitītājs

ir, uzstādīšanas datums:

nav

49.

Karstā ūdens kopējā patēriņa skaitītājs

ir, uzstādīšanas datums:

nav

50.

Karstā ūdens skaitītāji dzīvokļos ir uzstādīti

skaits:

procentos no visiem dzīvokļiem:

51.

Aukstā ūdens skaitītāji dzīvokļos ir uzstādīti

skaits:

procentos no visiem dzīvokļiem:

52.

Cita informācija

Tarifi un maksājumu iekasēšana

53.

Siltumenerģijas tarifs audita veikšanas brīdī (LVL/MWh )

54.

Izmaksu sadales princips apkurei

Ls/m2

cits variants

55.

Cita informācija

C. Enerģijas patēriņa dati

Enerģijas patēriņa dati

56.

Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

2007

2006

2005

2004

57.

Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

2007

2006

2005

2004

58.

Elektroenerģijas patēriņš koplietošanas telpās iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

2007

2006

2005

2004

59.

Cita informācija

3.daļa. Ēkas enerģijas patēriņi un CO2 emisija

1.

Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei par iepriekšējo apkures periodu

kopējais (MWh)

gads

īpatnējais (kWh/m2)

2.

Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai par iepriekšējo gadu

kopējais (MWh)

gads

īpatnējais (kWh/m2)

3.

Elektroenerģijas patēriņš koplietošanas telpās par iepriekšējo gadu

kopējais (MWh)

gads

īpatnējais (kWh/m2)

4.

CO2 emisijas daudzums no siltumenerģijas patēriņa ēkā - par pilnu iepriekšējo gadu

apkures katlumājas kurināmā veids

gads

kopējais (tonnas)

īpatnējais (kg/m2)

5.

Standartizētais siltumenerģijas patēriņš apkurei par iepriekšējo gadu (kWh/m2)

gads

Definīcijas

1.

Kopējais patēriņš - ēkas summārais patēriņš par visu iepriekšējo gadu

2.

Īpatnējais patēriņš - kopējais patēriņš, pārrēķināts uz vienu ēkas apkurināmās platības kvadrātmetru

3.

Standartizētais siltumpatēriņš - mājas kopējais apkures siltumpatēriņš, kas ir pārrēķināts uz pieņemto standartgadu saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr.376 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"" (203 dienas apkures sezonā, +18 oC dzīvokļos, vidējā āra gaisa temperatūra 0 o C)

4.

CO2 emisija ir īpaši bīstama planētas ekosistēmai. Tās palielinātais daudzums atmosfērā izraisa ozona slāņa samazināšanu un siltumnīcas efektu. Tā rodas no fosilā kurināmā degšanas procesa elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā. CO2 emisija ir CO2 vielas apjoms, kura rašanās avots ir apkures enerģijas patēriņš ēkā. CO2 apjoma mērvienība ir kg/m2 gadā

4.daļa. Izdevumi par enerģijas resursiem

Izdevumi

Tarifs, LVL/MWh

Tarifs, LVL/m2 mēnesī

1.

Apkure

2.

Karstais ūdens

3.

Elektroenerģija

5.daļa. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija (termogrammas)

6.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums (ieteicamais pasākumu komplekss)

Nr.
p.k.

Pasākums

Investīcijas LVL

(1)

Enerģijas un finanšu ietaupījumi

Atmaksāšanās periods

Pasākuma veikšanas prioritāte*

(5)

kWh/m2 gadā

(2)

% no esošā siltuma patēriņa

LVL/gadā

(3)

Gadi

(4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Piezīmes.

1. * -

vispirms norāda A grupas pasākumus, pēc tam - B un C grupas pasākumus.

2. (1) -

kopējā aptuvenā pasākumu cena, pamatojoties uz sastādīto vai būvuzņēmēja iesniegto tāmi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. (2) -

ietaupījumi, salīdzinot ar standartgadu (apkures sezonas ilgums 203 dienas, vidējā āra gaisa temperatūra apkures sezonā 0 °C). Faktiskie ietaupījumi atkarīgi no apkures sistēmas vadības un lietotāju rīcības. Tiek pieņemts, ka iekštelpu bāzes temperatūra (t=18 oC) pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas nemainās - enerģijas patēriņa samazinājums būs mazāks, ja telpas temperatūra ēkā pieaugs.

4. (3) -

garantēto ietaupījumu prognoze, pamatojoties uz iepriekšējās sezonas apkures tarifu. Gadījumā, ja apkures tarifs pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas pieaugs, tad faktiskais ietaupījums būs lielāks nekā prognozētais.

5. (4) -

atmaksāšanās periods ir laiks, kurš nepieciešams, lai ieviestais energoefektivitātes pasākums segtu kapitālieguldījumus.

6. (5) -

pasākumu veikšanas prioritāte: A - veicams pēc iespējas ātrāk, lai mazinātu bīstamību, apturētu bojāšanos vai panāktu ievērojamus ietaupījumus; B - veicams dažu tuvāko gadu laikā (veicot vēlāk, iespējami jauni bojājumi); C - jāapsver nākamo 5-10 gadu laikā.

7.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"

Siltumpatēriņš (kWh/m2 gadā)

Esošā situācija, standartizētais siltumpatēriņš gadā (kWh/m2)

Prognoze pēc
A prioritātes energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (kWh/m2 gadā)

Prognoze pēc
A un B prioritātes energoefektivitātes pasākumu īstenošanas
(kWh/m2 gadā)

Prognoze pēc
A, B un C prioritātes energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (kWh/m2 gadā)

A

<15

B

15 - 45

C

46 - 75

D

76 - 90

E

91 - 105

F

106 -120

G

121 - 135

H

136 - 150

I

151-165

J

166 -180

K

181 -195

L

196 - 225

M

226 - 270

N

>270

Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energaudita ieteikumiem, energoplāna sadaļu un to nosaka kā īpatnējā standartizētā enerģijas patēriņa samazinājumu vienā daudzdzīvokļu mājā, kas tiek mērīts kā kWh/m2 gadā un ir attiecināts uz standartgadu ar apkures ilgumu 203 dienas, pieņemot, ka vidējā āra gaisa temperatūra ir 0 oC un iekštelpu temperatūra ir +18 oC.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc ēkas renovācijas/rekonstrukcijas
01.JPG (80527 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

(Pielikums grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.279)

02.JPG (73906 bytes)

03.JPG (68309 bytes)

04.JPG (76790 bytes)

05.JPG (78412 bytes)

06.JPG (88777 bytes)

09.JPG (96844 bytes)


 

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumu Nr.28
3.pielikumam


 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumu Nr.28
3.pielikumam


 

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumu Nr.28
3.pielikumam

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule

(Pielikums grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.381)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.279 redakcijā)

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1.

Sociālās dzīvojamās mājas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu, kā arī citu papildus nepieciešamo pasākumu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa -
par katru ietaupījuma procentu piešķir 1 punktu. Ja ietaupījums ir 40 % un vairāk, piešķir maksimālo vērtējumu - 40 punktu

0-40

II. HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

2.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanas brīdī:

0-5

Lielāks par 0

0

no 0 līdz -0,499

2

no -0,500 līdz -0,899

4

no -0,900 un mazāk

5

3.

Vai projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem?

0-2

Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

Projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

2

III. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

A. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

4.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

5.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi

6.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem

7.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi

8.

Projekta iesniegumā plānotās darbības, sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

9.

Izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos

10.

Sociālajai dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits, un par to ir sniegts ēkas energoaudita pārskats saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma prasībām

11.

Projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu par vienu sociālo dzīvojamo māju

B. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

12.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība

13.

Pašvaldībā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem ir dzīvojamās mājas, kurām līdz 2007.gada 1.jūlijam ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss

14.

Sociālajā mājā ir izīrēti vismaz 90 % dzīvokļu pašvaldībā reģistrētām personām palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā

15.

Laikposmā no 2002.gada pašvaldībai attiecīgās sociālās mājas vajadzībām nav piešķirts valsts finansējums Valsts investīciju programmas ietvaros

IV. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

16.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

17.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

18.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

19.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

20.

Projekta iesniegums ir sagatavots un aizpildīts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām un ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

21.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

22.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

23.

Projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc līguma noslēgšanas

24.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros - viens oriģināleksemplārs un viena kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)"

05.11.2011