Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 1., 5., 9.nr.; 2007, 5., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) vīza - noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā. Tā apliecina, ka persona ir pieprasījusi atļauju ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā vai jebkurā Šengenas līguma dalībvalstī, vai vairākās Šengenas līguma dalībvalstīs vai šķērsot to teritoriju tranzītā un ka vīzu izsniegusī institūcija atbilstoši savai kompetencei nesaskata šķēršļus tam, ka persona vīzā norādītajā laikposmā tik reizes, cik vīzā norādīts, ieceļo un uzturas Latvijas Republikā vai jebkurā Šengenas līguma dalībvalstī, vai vairākās Šengenas līguma dalībvalstīs. Vīza pati par sevi nedod tiesības ieceļot Latvijas Republikā vai kādā no Šengenas līguma dalībvalstīm;";

papildināt pantu ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12) Savienības pilsonis - ārzemnieks, kuram ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonība;

13) Šengenas līgums - 1985.gada 14.jūnija Nolīgums starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām;

14) Šengenas konvencija - 1990.gada 19.jūnija Konvencija, ar ko īsteno 1985.gada 14.jūnija Šengenas Nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām."

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta "f" apakš­punktu šādā redakcijā:

"f) tajā ir vieta vīzām. Šis nosacījums nav spēkā, ja Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos ir noteikts, ka vīzām nav jābūt;";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ir derīga vīza, uzturēšanās atļauja, Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja vai - ārzemniekam, kurš ārvalstī saņēmis jaunu ceļošanas dokumentu, - iepriekšējais ceļošanas dokuments ar derīgu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "vai nāves";

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikā" ar vārdiem "minimālo apdrošināšanas summu, minimālo apmaksājamo pakalpojumu apjomu un gadījumus, kad ārzemniekam var izsniegt vīzu vai uzturēšanās atļauju bez veselības apdrošināšanas polises";

izslēgt desmito daļu.

3. Aizstāt 5.panta ceturtajā daļā vārdus "Eiropas Savienības pilsonis" ar vārdiem "Savienības pilsonis".

4. 6.pantā:

aizstāt vārdus "Par vīzas" ar vārdiem "Par ilgtermiņa vīzas vai ilgtermiņa vīzas, kas vienlaikus derīga kā īstermiņa vīza";

papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka tās personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas."

5. Papildināt 9.panta otro daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar šā likuma 23.panta pirmās daļas 9.punktu;

8) ir tāda Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēta kuģa apkalpes loceklis, kas veic starp­tautiskus jūras reisus."

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Ārzemniekam, ņemot vērā ieceļošanas mērķi, var izsniegt:

1) Šengenas konvencijā noteiktajā kārtībā:

a) lidostas tranzītvīzu - lai, nešķērsojot Latvijas Republikas vai jebkuras Šengenas līguma dalībvalsts, vai atsevišķu Šengenas līguma dalībvalstu robežu, vīzā norādītajā laikā šķērsotu Latvijas Republikas vai jebkuru Šengenas līguma dalībvalstu, vai atsevišķu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā esošas starptautiskas lidostas tranzīta zonu starptautiska reisa gaisakuģa nolaišanās laikā vai laikā, kamēr notiek pārsēšanās no viena starptautiska reisa gaisakuģa uz citu starptautiska reisa gaisakuģi,

b) tranzītvīzu - lai ieceļotu, vīzā norādītajā laikā šķērsotu Latvijas Republikas vai jebkuras Šengenas līguma dalībvalsts, vai atsevišķu Šengenas līguma dalībvalstu teritoriju tranzītā un izceļotu no tās,

c) īstermiņa vīzu - lai ieceļotu, vīzā norādīto laiku uzturētos Latvijas Republikas vai jebkuru Šengenas līguma dalībvalstu, vai atsevišķu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā un izceļotu no tās;

2) šajā likumā noteiktajā kārtībā:

a) ilgtermiņa vīzu,

b) ilgtermiņa vīzu, kas vienlaikus derīga kā īstermiņa vīza ieceļošanai citās Šengenas līguma dalībvalstīs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās vīzas var būt paredzētas vienreizējai, divreizējai vai vairākkārtējai ieceļošanai."

7. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vīzā paredzētais uzturēšanās termiņš nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās - ieceļošanas dienas.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Vīzā" ar vārdiem "Ilgtermiņa vīzā vai ilgtermiņa vīzā, kas vienlaikus derīga kā īstermiņa vīza".

8. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) viņš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz dokumentus, kas pamato ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un uzturēšanās vietu, vai viņam ir ielūgums;";

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu paredzamajā uzturēšanās laikā Latvijas Republikā vai Šengenas līguma dalībvalstīs, ieskaitot ārzemnieka nogādāšanu atpakaļ mītnes zemē viņa smagas slimības dēļ. Gadījumus, kad ārzemniekam drīkst izsniegt vīzu bez veselības apdrošināšanas polises, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt otrās daļas 5.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ielūgums nav nepieciešams arī šajā punktā minēto personu laulātajiem un viņu vai laulāto nepilngadīgajiem bērniem;";

papildināt otrās daļas 8.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis nosacījums neattiecas uz ārzemnieku, kurš pieprasa vīzu, lai saņemtu darba atļauju Latvijas Republikā;";

papildināt otro daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) vīzas pieprasītājs ir Latvijas pilsoņa laulātais vai laulātā nepilngadīgais bērns."

9. 13.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Vīzu atbilstoši kompetencei var izsniegt citu Šengenas līguma dalībvalstu amatpersonas.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ievērojot Padomes 2003.gada 27.februāra regulu Nr. 415/2003 par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem, kuri šķērso valsts robežu tranzītā, Ministru kabineta noteiktajos robežkontroles punktos var izsniegt:

1) tranzītvīzu - ārvalstu jūrniekam, kurš šķērso valsts robežu, lai uzkāptu vai atkārtoti uzkāptu uz kuģa (vai nokāptu no kuģa), uz kura viņš strādās (vai ir strādājis) par jūrnieku;

2) tranzītvīzu vai īstermiņa vīzu - ar Pārvaldes priekšnieka, Valsts robežsardzes priekšnieka, Konsulārā departamenta direktora vai viņu pilnvarotu amatpersonu ikreizēju individuālu atļauju - gadījumos, kad tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem."

10. Izteikt 15.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vīzas izsniegšanai nepieciešama papildu informācija vai Šengenas konvencijas 17.panta otrajā daļā noteiktās konsultācijas ar Latvijas Republikas vai citu Šengenas līguma dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lēmumu pieņem 90 dienu laikā."

11. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) ārzemnieks iekļauts Šengenas informācijas sistēmā, lai atteiktu ieceļošanu.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja ārzemnieks šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, atrodoties Latvijas Republikā, vai ārzemniekam ir derīga vīza vairākkārtējai ieceļošanai un uzturēšanās atļauja pieprasīta saskaņā ar šā likuma 23.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8., 9., 14. vai 15.punktu, izsniegto vīzu vai atlikušo vīzas termiņu šā panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā neatceļ."

12. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Valsts robežsardzes amatpersonas lēmumu par atteikumu ieceļot Latvijas Republikā pieņem un noformē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regulu Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (turpmāk - Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regula Nr. 562/2006).

(2) Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumu par atteikumu ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā, nosaka Valsts robežsardzes priekšnieks.

(3) Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, ievērojot Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regulas Nr. 562/2006 5.panta 4.punkta "c" apakšpunkta nosacījumus, var atļaut ieceļot Latvijas Republikā ārzemniekam, kurš neatbilst ieceļošanas nosacījumiem."

13. 23.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai komercsabiedrības vienīgais dibinātājs";

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) uz laiku, kāds minēts ar zinātnisko institūciju reģistrā iekļautu zinātnisko institūciju noslēgtā zinātniskās sadarbības līgumā, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem;";

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) uz laiku, kāds norādīts līgumā par ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē;";

izteikt pirmās daļas 17.punktu šādā redakcijā:

"17) uz laiku, uz kādu pār viņu nodibināta aizbildnība vai aizgādnība vai uz kādu viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;";

papildināt pirmo daļu ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24) uz laiku, uz kādu viņam saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirta pagaidu aizsardzība.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 19. un 20.punktā minētajos gadījumos termiņuzturēšanās atļauju uz ārzemniekam izsniegtās uzturēšanās atļaujas termiņu ir tiesības pieprasīt arī ārzemnieka laulātajam, nepilngadīgajiem (arī aizbildnībā esošajiem) bērniem un aizgādnībā esošajām personām.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "Eiropas Savienības pilsonis" ar vārdiem "Savienības pilsonis".

14. 24.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

aizstāt trešajā daļā vārdus "Eiropas Savienības pilsonis" ar vārdiem "Savienības pilsonis".

15. Aizstāt 29.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

16. Izteikt 33.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja ārzemnieks nav tiesīgs uzturēties Latvijas Republikā šā panta pirmajā daļā noteiktajā laikposmā, kas nepieciešams Pārvaldei, lai tā izskatītu dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, Pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var atļaut iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja tas atbilst Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem un ir pamatots ar attiecīgiem dokumentiem."

17. 34.panta pirmajā daļā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ārzemnieks ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijas Republikā vai ārpus tās, par ko Latvijas Republikas likumā paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku, kas ir ilgāks par trim gadiem. Šo nosacījumu nepiemēro, ja ārzemniekam ir piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā vai arī sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā, bet attiecībā uz ārvalstīs izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem - pagājuši ne mazāk kā pieci gadi pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas;";

papildināt 23.punktu pēc vārdiem "civildienestu ārpus Latvijas Republikas" ar vārdiem "vai uzturēšanās atļauju pieprasa Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais un viņu ģimenē ir kopīgs bērns".

18. 35.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "kas nav mazāks par diviem gadiem" ar vārdiem "kas ir ilgāks par diviem gadiem";

aizstāt 13.punkta pirmajā teikumā vārdus "vai vairāk par sešiem mēnešiem" ar vārdiem "vai ar pārtraukumiem vairāk par sešiem mēnešiem";

papildināt 18.punktu pēc vārdiem "civildienestu ārpus Latvijas Republikas" ar vārdiem "vai uzturēšanās atļauja izsniegta uzaicinātāja laulātajam un viņu ģimenē ir kopīgs bērns";

aizstāt 22.punktā vārdus "Eiropas Savienības pilsonis" ar vārdiem "Savienības pilsonis".

19. Aizstāt 36.panta pirmās daļas 4.punkta pirmajā teikumā vārdus "vai vairāk nekā divus gadus un sešus mēnešus" ar vārdiem "vai ar pārtraukumiem vairāk nekā divus gadus un sešus mēnešus".

20. Izteikt 40.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ārzemniekam, kuram atteikts izsniegt uzturēšanās atļauju vai uzturēšanās atļauja anulēta, ir tiesības uzturēties Latvijas Republikā visu lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņu, ja uzturēšanās atļaujas atteikums vai uzturēšanās atļaujas anulēšana nav pamatota ar šā likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktu, 35.panta pirmās daļas 6.punktu vai ar viņa iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta saskaņā ar šā likuma 61.panta pirmo vai otro daļu, un viņam atteikta vai anulēta:

1) pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kas pieprasīta saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2. vai 8.punktu;

2) termiņuzturēšanās atļauja, kas pieprasīta saskaņā ar šā likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktu vai 26.panta pirmās daļas 2.punktu."

21. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. (1) Ja Pārvaldes rīcībā ir informācija, ka attiecībā uz ārzemnieku ir spēkā kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemts lēmums par izraidīšanu, Pārvaldes amatpersona, izvērtējot lietas apstākļus un sazinoties ar šo Eiropas Savienības dalībvalsti, pieņem lēmumu par minētā lēmuma atzīšanu.

(2) Lēmumu atzīst un ārzemnieku izraida no Latvijas Republikas šādos gadījumos:

1) lēmums pamatots ar nopietniem draudiem valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai, un ārzemnieks attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī ir notiesāts par nodarījumu, par kuru paredzēts sods - brīvības atņemšana uz vismaz vienu gadu;

2) lēmums pamatots ar nopietniem draudiem valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai, un ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, vai ir konkrēti pierādījumi par tā nodomu šādu nodarījumu izdarīt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā;

3) lēmums pamatots ar tādu normatīvo aktu neievērošanu, kuri nosaka ārzemnieku ieceļošanu vai uzturēšanos.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto Pārvaldes amatpersonas pieņemto lēmumu ārzemniekam ir tiesības pārsūdzēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur lēmuma darbību.

(4) Par šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma izpildi Valsts robežsardze informē to Eiropas Savienības dalībvalsti, kura pieņēmusi lēmumu par izraidīšanu.

(5) Šis pants neattiecas uz Savienības pilsoni un viņa ģimenes locekli."

22. Izteikt 47.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā pieņemto lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas un tajā noteikto ieceļošanas aizlieguma termiņu ārzemniekam ir tiesības septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam."

23. 48.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pārvaldes priekšnieks" ar vārdiem "Pārvaldes amatpersona";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā pieņemto lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas un tajā noteikto ieceļošanas aizliegumu ārzemniekam ir tiesības septiņu dienu laikā apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam. Sūdzības iesniegšana Pārvaldes priekšniekam nedod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā."

24. Izteikt 61.panta piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regulas Nr. 562/2006 nosacījumiem pieņemts lēmums par atteikumu ieceļot Latvijas Republikā, pamatojoties uz to, ka ārzemnieks uzrāda viltotu ceļošanas dokumentu, vīzu vai uzturēšanās atļauju;".

25. 63.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regulas Nr. 562/2006 nosacījumiem pieņemts lēmums par atteikumu ieceļot Latvijas Republikā, pamatojoties uz to, ka ārzemnieks uzrāda viltotu ceļošanas dokumentu, vīzu vai uzturēšanās atļauju;";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja ieceļošanas aizliegumu nosaka pēc ārzemnieka izceļošanas no Latvijas Republikas, ieceļošanas aizlieguma termiņu skaita no lēmuma pieņemšanas dienas."

26. Izteikt 64.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Pārvaldes priekšniekam - šā likuma 61.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā;".

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz šā likuma 6.pantā un 12.panta pirmās daļas 3.punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.108 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" un Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr.691 "Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

28. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā;

2) Padomes 2001.gada 28.maija direktīvas 2001/40/EK par tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo personu izraidīšanu;

3) Padomes 2001.gada 28.jūnija direktīvas 2001/51/EK, ar kuru papildina 26.pantu Konvencijā, ar ko īsteno 1985.gada 14.jūnija Šengenas līgumu;

4) Padomes 2003.gada 22.septembra direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos;

5) Padomes 2003.gada 25.novembra direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

7) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļauju, ko izdod trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm;

8) Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā;

9) Padomes 2005.gada 12.oktobra direktīvas 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valstspiederīgo personu uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 9.janvārī
23.01.2008