Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 7., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) būvētājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē būvniecības procesu, piedalās tajā un ir par to atbildīgs;";

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24) pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot sagruvušo būvju un kultūras pieminekļu sarakstā esošo būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu vai patvaļīgās būvniecības objektu nojaukšanu;".

2. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā."

4. 7.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izsniegt un reģistrēt būvatļaujas, tai skaitā reģistrēt saskaņā ar šā likuma 6.pantu īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;";

aizstāt 5.punktā vārdus "būvvaldes lēmumiem" ar vārdiem "turpmākajiem būvvaldes un pašvaldības lēmumiem".

5. Izteikt 10.1panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts nav nepieciešams būvētājam, kurš saskaņā ar akceptētu būvprojektu un būvatļauju būvē, arī rekonstruē vai renovē, viendzīvokļa māju, dzīvojamo māju palīg­ēkas vai lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā."

6. Papildināt likumu ar 10.2pantu šādā redakcijā:

"10.2pants. (1) Ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams akceptēts būvprojekts un būvatļauja, starp būvniecības dalībniekiem, izņemot ģimenes locekļus un radiniekus pirmajā un otrajā radniecības pakāpē, par darba izpildi vai pakalpojumu sniegšanu ir slēdzami rakstveida darba vai uzņēmuma līgumi.

(2) Ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem nav nepieciešams akceptēts būvprojekts un būvatļauja, būvniecības dalībnieku pienākumus un tiesības attiecībā uz līgumu noslēgšanas formu nosaka Civillikums, Darba likums un citi normatīvie akti.

(3) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir nepieciešama rakstveida līguma noslēgšana, bet būvniecības dalībnieki - fiziskās personas - nav noslēguši rakstveida līgumu, tad, lemjot par to, vai saukt fizisko personu pie likumā noteiktās atbildības vai pieņemt citu tai nelabvēlīgu lēmumu, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajiem apstākļiem, ja attiecīgā persona to norādījusi un pamatojusi, vērtē arī apstākli, vai darbs ir izpildīts un pakalpojums ir sniegts bez atlīdzības personisko attiecību ietvaros."

7. Izteikt 13.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Būvdarbu uzsākšana vai veikšana bez būvatļaujas kvalificējama kā patvaļīga būvniecība, un atbildība par to ir paredzēta normatīvajos aktos."

8. Izslēgt 14.panta trešajā daļā vārdus "(arī par pieslēgšanās maksu)".

9. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām būvprojektā pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām ir iespējamas šādos gadījumos:

1) ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta šā likuma 3.panta trešajā daļā noteikto prasību izpilde;

2) ja, veicot ēku rekonstrukciju vai renovāciju, attiecīgās prasības tehniski nav iespējams ievērot vai to ievērošanas dēļ ēka zaudētu savu kultūrvēsturisko vērtību."

10. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Būvi, tās daļu vai telpu grupu izmanto tikai atbilstoši projektētajām funkcijām un vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā."

11. Aizstāt 18.pantā vārdu "būvētājam" ar vārdiem "pasūtītājam vai būvētājam".

12. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V nodaļa. Būvnormatīvi, standarti un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana".

13. 22.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Visiem būvniecības dalībniekiem, izņemot šā likuma 16.panta trešajā daļā minētos gadījumus, jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamos tehniskos parametrus, kritērijus un ierobežojumus.";

izslēgt otro daļu.

14. Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts būvinspekcija papildus citos normatīvajos aktos noteiktajiem uzdevumiem:

1) pārbauda, kā amatpersonas un valsts un pašvaldību institūcijas ievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības būvniecības jomā;

2) kontrolē likumu un citu normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz būvizstrādājumu kvalitāti;

3) veic būvniecības procesa tiesiskuma pārbaudi pēc savas iniciatīvas jebkurā gadījumā, kā arī uz personas iesnieguma pamata, izņemot gadījumu, kad iesniegumā norādītais lēmums vai rīcība saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir apstrīdama vai pārsūdzama administratīvā procesa kārtībā;

4) dod pašvaldību būvvaldēm norādījumus konstatēto būvniecības procesa tiesiskuma pārkāpumu novēršanai un uzrauga to izpildi."

15. Papildināt 30.1panta trešo daļu pēc vārdiem "Lēmuma par" ar vārdiem "būvniecības apturēšanu, būvdarbu pārtraukšanu vai".

16. Aizstāt 32.pantā vārdus "īpašnieki vai lietotāji" ar vārdiem "īpašnieki, valdītāji vai lietotāji".

17. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 16.1punktu šādā redakcijā:

"16.1 Līdz dienai, kad šā likuma 4.panta pirmās daļas 9.punktā paredzētā informatīvā datubāze pilnībā uzsāk darbību, vietējā pašvaldība Ekonomikas ministrijai nosūta informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm. Ekonomikas ministrija nodrošina citām valsts pārvaldes iestādēm piekļuvi šai informācijai, ja tas nepieciešams šīm iestādēm normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei. Ministru kabinets nosaka, kādā apjomā un kārtībā nosūtāma informācija par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtību, kādā šī informācija ir pieejama citām valsts pārvaldes iestādēm.";

papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.decembrim izdod šā likuma 2.panta piektajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 9.janvārī
01.02.2008