Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 1., 5., 9.nr.; 2007, 5., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 47.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Valsts robežsardzes amatpersona aizturējusi ārzemnieku, kurš nelikumīgi šķērsojis Latvijas Republikas valsts robežu vai citādi pārkāpis normatīvajos aktos noteikto ārzemnieku ieceļošanas vai uzturēšanās kārtību Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 46.panta pirmajā daļā minētos gadījumus."

2. Papildināt likumu ar 47.1 pantu šādā redakcijā:

"47.1 pants. Ja ārzemniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriests papildsods - izraidīšana no Latvijas Republikas, viņu izraida piespiedu kārtā."

3. 51.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) lai izraidītu no Latvijas Republikas ārzemnieku, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums saskaņā ar šā likuma 61.panta pirmo daļu;";

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) lai izpildītu papildsodu - izraidīšana no Latvijas Republikas.";

izslēgt otro daļu.

4. Izteikt 54.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja aizturēts ārzemnieks, kurš nelikumīgi šķērsojis Latvijas Republikas valsts robežu vai citādi pārkāpis normatīvajos aktos noteikto ārzemnieku ieceļošanas vai uzturēšanās kārtību Latvijas Republikā, par viņa aizturēšanu, izņemot šā likuma 46.panta pirmajā daļā minētos gadījumus, Valsts robežsardzes amatpersona vienas darbdienas laikā rakstveidā informē Pārvaldi."

5. Izslēgt 54.1 panta pirmās daļas 3.punktu.

6. Izslēgt 61.panta ceturtās daļas 7.punktu.

7. 63.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja ārzemniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriests papildsods - izraidīšana no Latvijas Republikas, Pārvaldes amatpersona viņu iekļauj sarakstā, nosakot tiesas spriedumā norādīto ieceļošanas aizliegumu."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 13.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 29.decembrī
12.01.2008