Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.919

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 72.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "rindu reģistrs" (attiecīgā locījumā" ar vārdiem "centralizēto rindu reģistrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 4.3.apakšpunktā vārdu "pasākumiem" ar vārdiem "neplānotiem pasākumiem";

1.3. papildināt noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā:

"11.1 Aģentūra no valsts budžeta līdzekļiem ārstniecības iestādēm sedz pacienta iemaksas starpību, kas veidojas starp šo noteikumu 1.pielikumā noteikto pacienta iemaksas apmēru un atsevišķām personu kategorijām vai noteiktu diagnožu ārstēšanai noteikto samazināto pacienta iemaksas apmēru.";

1.4. izteikt 14.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.14. par psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā profila nodaļās vai specializētās slimnīcās, ārstēšanos alkohola un narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas programmā un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanā bērniem);";

1.5. aizstāt 31.punktā vārdus "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas" ar vārdiem "Veselības inspekcijas";

1.6. svītrot 59.6.apakšpunktu;

1.7. papildināt noteikumus ar 59.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.8. māsas vai ārsta palīga darbu, kuri nodrošina veselības aprūpi mājās.";

1.8. papildināt 60.6.apakšpunktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli un vārdu "61. un";

1.9. aizstāt 62.punktā vārdu "ceturksnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pusgads" (attiecīgā locījumā)";

1.10. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Kapitācijas naudas ārsta darbības novērtējuma (mēneša un gada) mainīgā maksājuma neizmaksāto daļu aģentūra izlieto jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanai un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. Jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanai aģentūra var piešķirt līdzekļus, ja:

67.1. ģimenes ārsta prakses atrašanās vietas nepieciešamību ir noteikusi aģentūra, saskaņojot to ar pašvaldību;

67.2. ģimenes ārsts jaunajā prakses atrašanās vietā vienlaikus nav ārstniecības iestādes darbinieks;

67.3. ģimenes ārsta prakse vai ģimenes ārsts iepriekš nav saņēmis dotāciju prakses aprīkošanai.";

1.11. izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Šo noteikumu 59.5.apakšpunktā minēto vakcinācijas koordinatora darbu apmaksā atbilstoši šo noteikumu 180.1. vai 180.2.apakšpunktā noteiktajai darba samaksai un līgumā ar aģentūru noteiktajam darba apjomam.";

1.12. papildināt noteikumus ar 69.1 un 69.2punktu šādā redakcijā:

"69.1 Šo noteikumu 59.5.apakšpunktā minēto vecmātes darbu apmaksā atbilstoši šo noteikumu 18.pielikumam.

69.2 Šo noteikumu 59.8.apakšpunktā minēto māsas vai ārsta palīga darbu apmaksā atbilstoši šo noteikumu 180.2.apakšpunktā noteiktajai darba samaksai un līgumā ar aģentūru noteiktajam darba apjomam.";

1.13. izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Jaunatvērtām ģimenes ārstu praksēm līdz brīdim, kad ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits sasniedz 600, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad noslēgts līgums ar aģentūru, maksā ikmēneša fiksētu maksājumu 70 % apmērā no aģentūras teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta prakses mēneša vidējiem ieņēmumiem par iepriekšējo pusgadu. Kad ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits sasniedz 600 vai ir pagājuši seši mēneši no dienas, kad noslēgts līgums ar aģentūru, ģimenes ārsta prakses ieņēmumus veido atbilstoši šo noteikumu 60.punktā minētajiem nosacījumiem.";

1.14. papildināt noteikumus ar 76.1punktu šādā redakcijā:

"76.1 Aģentūra organizē un pārrauga organizēto vēža skrīningu (turpmāk - organizēto skrīningu). Lai nodrošinātu šo noteikumu 5.pielikuma 2.4.apakšpunktā noteikto vēža skrīninga izmeklējumu saņemšanu, aģentūra:

76.11. organizē un nosūta uzaicinājumus izmeklējumu veikšanai organizētā skrīningā iekļauto mērķa grupu iedzīvotājiem;

76.12. saskaņā ar atlases procedūras rezultātiem slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par organizētā skrīninga veikšanu;

76.13. katru gadu līdz 1.septembrim pieņem lēmumu par nākamajā gadā organizējamajā skrīningā iekļaujamo vecuma grupu izmeklēšanas plānu, tā vadlīnijām un izpildes rezultatīvajiem un kvalitātes indikatoriem.";

1.15. izteikt 81.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.6. multiprofesionālās komandas sniegto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;";

1.16. papildināt noteikumus ar 97.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.1.1 gadījuma samaksa par konkrētu slimības diagnozi vai diagnožu grupu īslaicīgās ķirurģiskās ārstēšanas gadījumā;";

1.17. svītrot 112.5.apakšpunktu;

1.18. izteikt 122.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"122.1. primārās veselības aprūpes ārstus, zobārstus un zobu higiēnistus, veidojot primārās veselības aprūpes ārstu gaidīšanas sarakstus;";

1.19. papildināt noteikumus ar 122.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"122.3. šo noteikumu 59.8.apakšpunktā minēto māsu vai ārstu palīgu pakalpojumus, veicot atlases procedūru.";

1.20. aizstāt 123.punktā skaitli "23." ar skaitli "24.";

1.21. papildināt 134.punktu aiz vārda "pakalpojumiem" ar vārdiem "kā arī iesniedz aģentūrai izziņu par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ (35.pielikums) un ziņojumu par konstatētajiem trūkumiem pacienta izmeklēšanā vai ārstēšanā iepriek-šējos posmos (36.pielikums)";

1.22. papildināt noteikumus ar 135.1punktu šādā redakcijā:

"135.1 Aģentūra līgumā ar ārstniecības iestādi par šo noteikumu 59.5.apakšpunktā minēto vakcinācijas koordinatoru iekļauj vakcinācijas koordinatora darbības nosacījumus un līgumā par šo noteikumu 59.8. apakšpunktā minēto māsu vai ārsta palīgu iekļauj māsas vai ārsta palīga darbības nosacījumus.";

1.23. papildināt VII nodaļu ar 147.1punktu šādā redakcijā:

"147.1 Ārstniecības iestāde nodrošina, lai pacients, izrakstoties no stacionāra, saņemtu izziņu no ārstniecības iestādes datu informācijas sistēmas par viņa ārstēšanas izdevumiem no valsts veselības aprūpes budžeta.";

1.24. izteikt 148.punktu šādā redakcijā:

"148. Aģentūra veic iepirkumus par šo noteikumu 31.pielikumā minēto zāļu un medicīnisko ierīču (turpmāk - ārstniecības līdzekļi) piegādēm.";

1.25. aizstāt 150.2.apakšpunktā vārdus "valsts pārvaldes iestāde vai slimnīca" ar vārdiem "ārstniecības iestāde";

1.26. aizstāt 152., 153., 154. un 155.punktā vārdus "valsts pārvaldes iestādes un slimnīcas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ārstniecības iestādes" (attiecīgā locījumā);

1.27. papildināt 159.punktu aiz vārda "nosaka" ar vārdiem "saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtējuma";

1.28. svītrot 162.punktu;

1.29. aizstāt 180.1.apakšpunktā skaitli "574,00" ar skaitli "654,00";

1.30. aizstāt 180.2.apakšpunktā skaitli "344,00" ar skaitli "392,00";

1.31. aizstāt 180.3.apakšpunktā skaitli "230,00" ar skaitli "262,00";

1.32. izteikt 185.punktu šādā redakcijā:

"185. Lai saņemtu aizpildītu E 106 veidlapu "Apliecība par tādu personu tiesībām uz slimības un maternitātes pabalstiem pakalpojumu veidā, kuras dzīvo valstī, kas nav kompetentā valsts", persona iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

185.1. ja persona ir nodarbināta (pakļauta valsts sociālajai apdrošināšanai) Latvijas Republikā, bet tās pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē:

185.1.1. vārds, uzvārds, tālrunis;

185.1.2. personas kods vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs;

185.1.3. adrese pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

185.1.4. nodarbinātības sākuma datums;

185.1.5. laikposms, kurā persona atgriežas savā dzīvesvietas valstī (piemēram, reizi nedēļā, reizi mēnesī, dažas reizes gadā);

185.2. ja persona ir darbinieks, kas nodarbināts (pakļauts valsts sociālajai apdrošināšanai) Latvijas Republikā, bet darba veikšanai īslaicīgi nosūtīts uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveici:

185.2.1. vārds, uzvārds, tālrunis;

185.2.2. personas kods vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs;

185.2.3. dzīvesvietas adrese valstī, kurā persona uzturēsies;

185.2.4. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtās E 101 veidlapas "Apliecība par piemērojamiem tiesību aktiem" vai E 103 veidlapas "Izvēles tiesību piemērošana" kopija (izņemot valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātos).";

1.33. papildināt noteikumus ar 185.1 un 185.2punktu šādā redakcijā:

"185.1 Lai saņemtu E 109 veidlapu "Apliecība apdrošinātas personas ģimenes locekļu reģistrēšanai un uzskaitījuma atjaunināšanai", persona, kas ir Latvijā nodarbinātas personas ģimenes loceklis un kura dzīvesvieta atrodas citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē, aģentūrā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

185.11. vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

185.12. personas kods, bet, ja tāda nav, - pasē norādītais identifikācijas numurs;

185.13. deklarētās dzīvesvietas adrese;

185.14. vai persona ir nodarbināta, vai saņem jebkādu veidu valsts pabalstus un kurā valstī (piemēram, pensiju, maternitātes pabalstu);

185.15. tā ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, kas ir nodarbināts Latvijā un kura apgādībā atrodas persona.

185.2 Lai saņemtu E 120 veidlapu "Apliecība par tiesībām saņemt pabalstus pakalpojumu veidā" vai E 121 veidlapu "Izziņa par pensionāru un viņu ģimenes locekļu reģistrāciju un sarakstu atjaunināšanu", persona, kas saņem no Latvijas pensiju vai kas ir iesniegusi iesniegumu pensijas aprēķināšanai un kuras dzīvesvieta ir citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē, iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

185.21. vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

185.22. personas kods;

185.23. deklarētās dzīvesvietas adrese;

185.24. datums, kurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram ir paziņots par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

185.25. pensijas veids (vecuma, apgādnieka zaudējuma, invaliditātes, nelaimes gadījuma darbā un arodslimību) un datums, no kura tā piešķirta. Ja persona iesniedz iesniegumu pensijas aprēķināšanai, norāda iesnieguma datumu.";

1.34. svītrot 190.1.3.apakšpunktu;

1.35. izteikt 190.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"190.3. ārstniecības iestādes atzinumu, kurā norādīti medicīniski pamatoti iemesli, kādēļ personai nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu citā valstī.";

1.36. aizstāt 209.punktā vārdus "(turpmāk - rinda)" ar vārdiem "(turpmāk - centralizētā rinda)";

1.37. aizstāt 210., 211., 212., 216., 222., 224., 228., 229., 232. un 233.punktā punktā vārdu "rinda" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "centralizētā rinda" (attiecīgā locījumā);

1.38. papildināt noteikumus ar 211.1punktu šādā redakcijā:

"211.1 Centralizētu rindu veido:

211.11. ortopēdijā - gūžas, ceļa un pleca locītavu endoprotezēšanai:

211.11.1. gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšanai steidzamības kārtā - pamatojoties uz šo noteikumu 32.pielikuma 2. un 3.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, kuru esību pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē izveidots ārstu konsilijs;

211.11.2. pamatojoties uz šo noteikumu 32.pielikuma 1.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, ja pacients sedz plānveida endoprotezēšanas izdevumus ar līdzmaksājumu apmērā, kas atbilst šo noteikumu 22.pielikumā noteiktajam endoprotezēšanas tarifam ar 50 % apmaksu (tarifā iekļauta endoprotēzes vērtība);

211.12. otorinolaringoloģijā (kohleāro implantu ievietošana bērniem) - saskaņā ar šo noteikumu 33.pielikumu.";

1.39. izteikt 213.punktu šādā redakcijā:

"213. Ārsts, kurš darbojas ortopēdijas vai otorinolaringoloģijas specialitātē (turpmāk - ārsts speciālists), izvērtē pacienta veselības stāvokli, pieņem lēmumu par nepieciešamību sniegt pacientam plānveida veselības aprūpes pakalpojumu centralizētās rindas kārtībā un informē par to pacienta ģimenes ārstu.";

1.40. aizstāt 214.punktā vārdus "šo noteikumu 211.punktā minētajā rindā" ar vārdiem "centralizētajā rindā";

1.41. aizstāt 226.punktā skaitļus un vārdu "211.2. un 211.3.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "33.pielikuma 3. un 4.punktā";

1.42. papildināt noteikumus ar 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252. un 253.punktu šādā redakcijā:

"242. Šo noteikumu 76.1punkta ievaddaļa, 76.11.apakšpunkts un 76.12.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

243. Šo noteikumu 147.1punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.

244. Šo noteikumu 211.punkts zaudē spēku 2008.gada 30.jūnijā.

245. Šo noteikumu 211.1punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.

246. Līdz 2008.gada 30.jūnijam aģentūra nodod ārstniecības iestādēm datus par rindām ortopēdijā, kas neatbilst 211.11.apakšpunkta nosacījumiem. Ārstniecības iestādes no 2008.gada 1.jūlija nodrošina ortopēdijas rindu vadību, izņemot šo noteikumu 211.11.apakšpunktā minētās rindas.

247. Šo noteikumu 232.punkts zaudē spēku 2008.gada 30.jūnijā.

248. Aģentūra līdz 2008.gada 31.decembrim veic atlases procedūru un noslēdz līgumus ar šo noteikumu 59.8.apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Līdz 2008.gada 31.decembrim aģentūra šo noteikumu 59.8.apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minētajā teritorijā.

249. Aģentūra ar 2009.gada 1.janvāri neslēdz šo noteikumu 121.punktā minētos līgumus ar šo noteikumu 24.pielikuma 2.18., 2.19., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10., 4.13., 4.17., 4.19., 4.22., 4.25.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm.

250. Aģentūra ar 2010.gada 1.janvāri nodrošina līgumu slēgšanu ar šo noteikumu 24.pielikuma 2., 3. un 4.punktā minētajām ārstniecības iestādēm atbilstoši šo noteikumu 123.punktā noteiktajam.

251. Aģentūra līdz 2008.gada 1.jūlijam veic atlases procedūru un nodrošina līgumu slēgšanu ar stacionārajām ārstniecības iestādēm par gadījuma samaksu īslaicīgās ķirurģiskās ārstēšanas gadījumā. Laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam īslaicīgo ķirurģisko ārstēšanu nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu privātslimnīca".

252. Šo noteikumu 26., 28., 29. un 30.pielikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

253. Šo noteikumu 23.pielikuma 74.1punkts ir spēkā līdz 2008.gada 30.jūnijam.";

1.43. izteikt 1.pielikuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.

specializētajās slimnīcās, pārējās slimnīcās, veselības centros, reģionālo un lokālo daudzprofilu slimnīcu zemas ārstēšanas intensitātes nodaļās

1,50"

1.44. izteikt 1.pielikuma 7.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.12.

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (par datortomogrāfisko izmeklējumu - Ls 2,50, par kontrastvielu - Ls 2,50)

5,00"

1.45. izteikt 1.pielikuma 7.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.14.

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu - Ls 6,00, par kontrastvielu - Ls 3,00)

9,00"

1.46. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.47. izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.48. izteikt 5.pielikuma 5.2.apakšpunkta 2.rindu šādā redakcijā:

"2.

Ģimenes ārsta veiktā bērnu vispārējā veselības pārbaude

Z00.1

01061 - bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts;

01064 - bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts bērna mājās"

1.49. papildināt 6.pielikumu ar 489., 490., 491., 492., 493., 494., 495., 496., 497. un 498.punktu šādā redakcijā:

"489.

49026

Himērisma monitorings pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot STR lokusu genotipēšanu

490.

54007

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 1-4 preparāti), 1.kategorija (vieglas sarežģītības pakāpes izmeklējumi)

491.

54008

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 5-10 preparāti), kā arī papildus krāsošanas metožu izmantošana; displastisko un priekšvēža stāvokļu un labdabīgo audzēju diagnosticēšana neatkarīgi no preparātu skaita. Ādas, muskuļu, mīksto audu labdabīgie audzēji. 2.kategorija (vidēji sarežģīts izmeklējums)

492.

54009

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, ielikšana arhīvā un mikroskopiskā izmeklēšana no 2-20 preparātiem, kā arī endoskopiju laikā iegūtais materiāls un ļaundabīgo audzēju biopsijas neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes (serežģīts izmeklējums ar diferenciāldiagnostiskām grūtībām). Mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem virs 10 preparātiem, tai skaitā histotopogrammas, intraoperācijas materiāls un endobiopsija, bronhobiopsija, trepanobiopsijas, nieru, aknu, oliņu, priekšdziedzeru, limfmezglu biopsijas, visu veidu ļaundabīgie audzēji; neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes), 3.kategorija (sarežģīta), ja ir diferenciāldiagnostiskas grūtības

493.

54010

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, papildu griezuma izgatavošana, krāsošana ar tradicionālām un speciālām krāsošanas metodēm virs 20 preparātiem plašu operāciju gadījumā ar vairāku orgānu vai audu izmeklēšanu, kā arī intraoperatīvās (citobiopsijas) un biopsiju materiāls no endokrīniem orgāniem, CNS, artroskopiju, acs, vairogdziedzera, plaušu izmeklējumiem, transuretrālās prostatas rezekcijas un biopsijas no nierēm, aknām, limfmezgliem, kauliem; neatkarīgi no preparātu skaita (sevišķi sarežģīts morfoloģisks izmeklējums)

494.

54015

Operāciju un biopsiju materiāla elektronmikroskopija

495.

54016

Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmija

496.

54017

Nieres biopsijas gaismas mikroskopija (pārskata preparāti, PAS, Masson trihroma)

497.

54018

Nieres biopsijas materiāla imūnfluorescences izmeklējums

498.

54019

Nieres biopsijas materiāla elektronmikroskopija"

1.50. aizstāt 7.pielikuma 1.punktā vārdus "funkcionālo spēju" ar vārdu "funkcionēšanas";

1.51. izteikt 11.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.52. izteikt 12.pielikuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. prakses papildu pieņemšanas vietas adrese ir citā administratīvajā teritorijā. Maksājumu par papildu pieņemšanas vietu tajā pašā administratīvajā teritorijā veic, ja tās nepieciešamību pēc saskaņošanas ar pašvaldību ir noteikusi aģentūra.";

1.53. aizstāt 12.pielikuma 14.punktā skaitli "0,561" ar skaitli "0,673";

1.54. papildināt 12.pielikumu ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Maksājums ģimenes ārsta prakses reģistratora darba samaksai - Ls 160 mēnesī, ņemot vērā darba samaksas aprēķinu par 1800 reģistrētajiem pieaugušiem pacientiem un par 800 reģistrētajiem pacientiem vecumā līdz 18 gadiem.

18. Ģimenes ārsta prakses reģistratora darba samaksas apmēru (Ar) katru mēnesi nosaka šādi:

18.1. aprēķina darba samaksas daļu par pieaugušo pacientu aprūpi:

Ap = Np/1800*(D + S), kur

N - ģimenes ārsta praksē reģistrēto pieaugušo pacientu skaits,

D - noteiktā darba samaksa Ls 160 mēnesī;

S - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

18.2. aprēķina reģistratora darba samaksas daļu par pacientu vecumā līdz 18 gadiem aprūpi:

Ab = Nb/800*(D + S), kur

Nb - ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits līdz 18 gadu vecumam;

D - noteiktā darba samaksa Ls 160 mēnesī;

S - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

18.3. aprēķina kopējo ģimenes ārsta praksei paredzēto reģistratora darba samaksas apjomu:

Ar = Ap + Ab

19. Ģimenes ārsta prakses reģistratoru, uzrādot tā vārdu un uzvārdu, iekļauj līgumā ar aģentūru.";

1.55. svītrot 14.pielikuma 65., 66., 67., 68., 69., 70. un 71.punktu;

1.56. papildināt 14.pielikumu ar 113. un 114.punktu šādā redakcijā:

"113.

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās

01064

Z00.1

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

114.

Vakcīnas pret vējbakām (15 mēnešu vecumā) ievadīšana

03134

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.57. svītrot 16.pielikuma 2.punktā skaitli "2007.";

1.58. izteikt 17.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);

1.59. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);

1.60. svītrot 20.pielikuma 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19. un 20.punktu;

1.61. papildināt 20.pielikuma 33., 34., 35., 36., 126., 129., 131., 132., 133. un 134.punkta 4.aili "Ārsta specialitātes kods" ar jaunu kodu "PP16";

1.62. papildināt 20.pielikumu ar 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 803., 804., 805., 806., 807., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817. un 818.punktu šādā redakcijā:

"795.

01074

Onkocitoloģiskās iztriepes paņemšana no dzemdes kakla un mugurējās velves

P14, A141

796.

08108

Kapsulas endoskopija

A016, A158

797.

08109

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

A016, A158

798.

14020

Fototerapija ar ultravioletajiem B stariem (UVB)

P27

799.

14021

Fotoķīmijterapija (PUVA)

P27

800.

14022

Lokāla fotoķīmijterapija (PUVA)

P27

801.

14023

Fotodinamiskā terapija

P27

802.

14024

Piemaksa par medikamentu Metilester 1 procedūrai

P27

803.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

P27

804.

14026

Dermatožu lāzerterapija

P27

805.

14027

Dermatožu fototerapija

P27

806.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

P27

807.

18160

Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesors

P23

808.

18351

Individuālā auss ieliktņa izgatavošana

P23

809.

21018

Konvencionāla apendektomija

P03, P12

810.

21020

Saaugumu pārdalīšana

P03, P12, P14, A162, A163

811.

21101

Laparoskopiska holecistektomija

P03, P12

812.

21102

Laparoskopiska apendektomija

P03, P12

813.

21105

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

P03, P12, P162

814.

21130

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija)

P03, P12, P14, A162, A163

815.

50408

Piemaksa pie p.50300, 50301 par radioaktīvo jodu par katru tūkstoti MBq

P 31

816.

50434

Mērķa apjoma un kritisko blakusorgānu lokalizēšana ar procedūru kursa dozas nozīmēšanu apstarošanai (lieto pie pp.50341, 50342, 50343, 50346, 50349, 50352, 50353, 50356, 503577, 50360, 50363, 50371)

P 31

817.

50436

Piemaksa pie pp.50372 par veidņu individuālu profilēšanu, izmantojot trīsdimensiju plānošanas maketu

P 31

818.

50437

Piemaksa pie 50396 par katra staru lauka pozicionēšanas verifikāciju, izmantojot elektronisko portālu attēlu iegūšanas iekārtu

P 31"

1.63. izteikt 21.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);

1.64. izteikt 22.pielikuma 1.punktu (Gadījumu samaksu grupu (gadījumu), slimību profilu grupu (profilu) un faktisko gultasdienu samaksu grupu apmaksas nosacījumi) un 2.punktu (Gadījuma samaksas tarifā neiekļauto manipulāciju saraksts) jaunā redakcijā (7.pielikums);

1.65. svītrot 22.pielikuma 4.4., 4.10., 4.14. un 4.19.apakšpunktu;

1.66. papildināt 22.pielikumu ar 4.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.20.

60220

Vienas tiesu psihiatriskās ekspertīzes sagatavošana stacionāri"

1.67. svītrot 22.pielikuma 5.1.apakšpunktā vārdu "hibrīdās";

1.68. izteikt 22.pielikuma 5.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - alogēno un autologo cilmes šūnu transplantācijas slimnieku ārstēšanā lietojamie medikamenti:";

1.69. papildināt 22.pielikuma 5.punktu ar 5.2.42.rindu šādā redakcijā:

"5.2.42.

27

Treosulfan (Ovastat)

Sol.

5000 mg"

1.70. svītrot 22.pielikuma 5.3.apakšpunktu;

1.71. izteikt 23.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);

1.72. svītrot 24.pielikuma 2.26., 3.3., 4.9. un 4.27.apakšpunktu;

1.73. izteikt 24.pielikuma 4.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.16.

SIA "Balt Aliance""

1.74. izteikt 25.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);

1.75. izteikt 27.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums);

1.76. izteikt 31.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu saraksts";

1.77. izteikt 31.pielikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Vakcīnas (J07):

1.1.1. Tuberculosis, dzīvas novājinātas baktērijas;

1.1.2. Hepatitis B, attīrīts antigēns;

1.1.3. vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu un poliomielītu;

1.1.4. vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae B tipu;

1.1.5. vakcīna pret poliomielītu;

1.1.6. vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu;

1.1.7. vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem;

1.1.8. trakumsērgas vakcīna;

1.1.9. standarta tuberkulīns;

1.1.10. meningokoku vakcīna bērniem ar hematoloģiskām, onkoloģiskām slimībām, primāru un kombinētu imūndeficītu;

1.1.11. vakcīna pret pneimokoku infekciju bērniem ar asplēniju;

1.1.12. vakcīna pret ērču encefalītu bērniem;

1.1.13. stingumkrampju vakcīna;

1.1.14. vējbaku vakcīna;

1.1.15. šļirces tuberkulīna un Tuberculosis dzīvas novājinātas vakcīnas ievadei;

1.1.16. šļirces intramuskulārām injekcijām.";

1.78. papildināt 31.pielikuma 2.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "centralizētie iepirkumi" ar vārdiem "stacionārām ārstniecības iestādēm";

1.79. svītrot 31.pielikuma 2.5.5.7.apakšpunktu;

1.80. papildināt 31.pielikumu ar 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15. Lielo locītavu endoprotēzes.";

1.81. svītrot 34.pielikuma nosaukumā skaitli un vārdu "2006.gadam";

1.82. papildināt noteikumus ar 35.pielikumu šādā redakcijā:

"35.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

01.JPG (83875 bytes)

1.83. papildināt noteikumus ar 36.pielikumu šādā redakcijā:

"36.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

02.JPG (25664 bytes)

03.JPG (44717 bytes)

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.919

"2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ambulatori un dienas stacionārā veikto diagnostisko izmeklējumu saraksts pacienta iemaksas apjoma noteikšanai

1. Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

Nr.
p.k.

Manipulā­cijas kods

Manipulācijas nosaukums

1.1.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1.2.

06005

EKG pieraksts ar mazāk nekā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba u.c.)

1.3.

06011

EKG 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti p/o, piem. Obzidāns

1.4.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti i/v, piem., atropīns

1.5.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo EKG aparātu slimnieka mājās

1.6.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

1.7.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar slodzes testu (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

1.8.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfija, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

1.9.

06030

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG un FKG piecās frekvencēs no pieciem punktiem

1.10.

06031

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG, FKG no 5 punktiem pirms un pēc slodzes un uz kreisajiem sāniem

2. Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

2.1.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

2.2.

06021

Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts un apraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē

2.3.

06032

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu (sistoliskā funkcija)

2.4.

06033

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītājiem un visiem doplerizmeklējumiem (5)

2.5.

06034

Stresehokardiogrāfija ar krāsas doplerogrāfa spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana (savienojot ar veloergometriju vai medicīniskām provēm)

2.6.

06035

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītājiem un doplerizmeklējumiem (skrīningizmeklējums)

2.7.

06040

Stresehokardiogrāfija, pielietojot sinusa mezgla kairinājumu

2.8.

06041

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

2.9.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

2.10.

06051

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

3. Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

3.1.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

3.2.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

3.3.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

3.4.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana, ieskaitot dokumentēšanu

3.5.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm, ieskaitot dokumentēšanu

3.6.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

3.7.

06103

Potītes indeksa noteikšana (6 mērījumi)

4. Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

4.1.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu apstrāde

4.2.

11005

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija, izmantojot adatu elektrodus, ar kompjuterizētu datu apstrādi

4.3.

11006

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

4.4.

11007

Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi

4.5.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

4.6.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

4.7.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

4.8.

11011

N. trigeminus, n. facialis izmeklēšanas testi

4.9.

11020

Klasiskā elektromiogrāfija, lietojot toniskās muskuļu proves, datu izvērtēšana

4.10.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

4.11.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

4.12.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

4.13.

11051

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

4.14.

11052

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

4.15.

11053

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

4.16.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem pieaugušajiem

4.17.

11057

Kompjuterizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

4.18.

11058

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

4.19.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

4.20.

11066

Redzes izsauktie potenciāli

4.21.

11067

Dzirdes izsauktie potenciāli

4.22.

11068

Somatosensorie izsauktie potenciāli

4.23.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

4.24.

19064

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

5. Funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi

5.1.

08001

Barības vada un/vai kuņģa 24 st. pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

5.2.

08003

Barības vada un/vai kuņģa 24 st. pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

5.3.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

5.4.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru atkārtotai lietošanai

5.5.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

5.6.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

5.7.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

5.8.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

5.9.

08010

Barības vada manometrija ar 8 kanālu ūdens perfūzijas katetru

5.10.

08011

Anorektāla manometrija ar 8 kanālu ūdens perfūzijas katetru

5.11.

08012

Barības vada un/vai kunģa 24 st. pH-metrija pieaugušajiem ar 4 elektrodu zondi atkārtot tai lietošanai

5.12.

08013

Barības vada un/vai kunģa 24 st. pH-metrija pieaugušajiem ar 3 elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

5.13.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

5.14.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar 8 kanālu katetru

5.15.

08030

Kuņģa pH-metrija 1 pacientam

5.16.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo vai kompjūtersistēmu)

5.17.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija 1 pacientam

5.18.

08050

Duodenālā zondēšana

5.19.

08140

13 C elptests Helicobacter pylori noteikšanai

5.20.

08141

13 C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

5.21.

08142

13 C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

5.22.

08144

13 C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

6. Endoskopiskie izmeklējumi

6.1.

08016

Gastroskopija un endoskopiskā pH-metrija vienlaicīgi

6.2.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

6.3.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, bez parauga ekscīzijas, punkcijas

6.4.

08059

Ezofagoskopija, bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

6.5.

08062

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

6.6.

08108

Kapsulas endoskopija

6.7.

08110

Rektoskopija

6.8.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

6.9.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

6.10.

08113

Pilnīga resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

6.11.

08120

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

6.12.

08122

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (diagnostiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

6.13.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

6.14.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

6.15.

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana

6.16.

19059

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

6.17.

19161

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

6.18.

19162

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

6.19.

19173

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

6.20.

31185

Bronhoskopija

6.21.

31186

Fibrobronhoskopija

7. Sonoskopiskie izmeklējumi

7.1.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektranalīzi un funkcionālām provēm

7.2.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektrālanalīze

7.3.

06102

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi

7.4.

06104

Apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija (12 mērījumi)

7.5.

06105

Augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7.6.

06106

Apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7.7.

06107

Augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija (8 mērījumi)

7.8.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru (ieskaitot apakšējās ekstremitātes) dupleksdoplerogrāfija un spektra analīze

7.9.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

7.10.

06117

Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

7.11.

06118

Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

7.12.

06119

Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

7.13.

06121

Kontrastizmeklēšana pie transkraniālas dupleksdoplerogrāfijas un krāskodētas dupleksdoplerogrāfijas ar spektra analīzi

7.14.

06122

Augšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

7.15.

06123

Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

7.16.

06124

Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

7.17.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

7.18.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana

7.19.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

7.20.

50009

Ultraskaņas osteodensitometrija

7.21.

50700

Vēdera sonogrāfija (neieskaitot iegurņa orgānus)

7.22.

50701

Uropoētiskās sistēmas orgānu sonogrāfija

7.23.

50702

Sievietes iegurņa orgānu sonogrāfija

7.24.

50703

Piena dziedzeru sonogrāfija

7.25.

50704

Krūšu kurvja ultrasonogrāfija

7.26.

50705

Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija

7.27.

50706

Kakla ultrasonogrāfija

7.28.

50707

Vairogdziedzera ultrasonogrāfija

7.29.

50710

Ultraskaņas izmeklējums akušērijā

7.30.

50711

Endokavitālā US (vaginālā, rektālā)

7.31.

50715

Atkārtota viena orgāna US pēc agrāk (1 kalendāra mēneša laikā) izdarītas ultrasonogrāfijas

8. Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

8.1.

50010

Jostas skriemeļu densitometrija ar DEXA aparātu

8.2.

50015

Ciskas kaula galviņas densitometrija ar DEXA aparātu

8.3.

50037

Apakšžokļa uzņēmums

8.4.

50038

Galvaskausa uzņēmums vienā plaknē

8.5.

50039

Deguna blakusdobumi

8.6.

50041

Siekalu dziedzeru rentgenuzņēmums

8.7.

50042

Apakšžokļa leņķa sānu uzņēmums

8.8.

50043

Deguna kaula uzņēmumi

8.9.

50044

Rentgenogramma kājai visā garumā

8.10.

50045

Galvaskausa katras daļas uzņēmums

8.11.

50046

Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu uzņēmums

8.12.

50048

Ekstremitātes un to daļu uzņēmums

8.13.

50050

Iegurņa daļas uzņēmums

8.14.

50051

Iegurņa vispārējais uzņēmums

8.15.

50052

Mugurkaula daļas uzņēmums

8.16.

50055

Balsenes, rīkles, trahejas, barības vada augšdaļas uzņēmums

8.17.

50056

Digitālā skenogramma

8.18.

50059

Plecu joslas uzņēmums

8.19.

50060

Krūšu dobuma orgānu uzņēmums vienā plaknē

8.20.

50063

Krūšu dobuma orgānu caurskate

8.21.

50065

Vēdera vispārējs uzņēmums

8.22.

50067

Vēdera daļas uzņēmums bez kontrastēšanas

8.23.

50068

Vēdera dobuma caurskate

8.24.

50096

Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai 2 projekcijās)

8.25.

50181

Digitālais rentgenizmeklējums zobiem pēc dažādām metodikām

8.26.

50182

Digitālais rentgenizmeklējums sejas-žokļu apvidum

8.27.

50183

Digitālais četrslāņu izmeklējums sejas-žokļu un zobu apvidum

8.28.

50185

Digitālā cefalogrāfija

9. Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

9.1.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

9.2.

50040

Deguna blakusdobumu kontrastuzņēmumi

9.3.

50053

Mielogrāfija

9.4.

50062

Krūšu dobuma orgānu daļu uzņēmums (ieskaitot barības vada kontrastēšanu)

9.5.

50064

Bronhogrāfija (lieto kopā ar kodu 04102)

9.6.

50066

Retrogrādā holepankreatogrāfija

9.7.

50070

Žultspūšļa un/vai žults vai aizkuņģa dziedzeru vadu kontrastizmeklēšana i/v

9.8.

50076

Barības vada kontrastizmeklēšana (patstāvīgs izmeklējums), ieskaitot caurskati

9.9.

50077

Augšējā gremošanas trakta (barības vada, kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas un augšējās tievās zarnas proksimālās daļas) kontrastizmeklēšana, ieskaitot caurskati

9.10.

50079

Resnās zarnas pasāža ar kontrastvielu

9.11.

50080

Gremošanas trakta augšējās daļas kontrastizmeklēšana ar hipotonizāciju

9.12.

50081

Resnās zarnas retrogrāda kontrastizmeklēšana

9.13.

50082

Tievās zarnas kontrastizmeklēšana ar zondi

9.14.

50085

Urīntrakta kontrastizmeklēšana (ekskretorā urogrāfija ar pārskata uzņēmumiem)

9.15.

50091

Urīna izvadkanāla un/vai urīnpūšļa kontrastizmeklēšana (uretrocistogrāfija) pēc retrogrādas kontrastvielas ievadīšanas

9.16.

50092

Refluksa cistogramma, ieskaitot urīnnolaišanas uzņēmumus (patstāvīgs pakalpojums)

9.17.

50094

Augšējo urīnceļu izmeklēšana ar retrogrādu kontrastvielas ievadīšanu

9.18.

50095

Dzemdes un/vai olvadu kontrastizmeklēšana, ieskaitot caurskati

9.19.

50098

Galaktogrāfija

9.20.

50099

Pneimocistogrāfija

9.21.

50100

Dabiskas vai slimības ceļā radušos izvadsistēmu, dobumu vai fistulu rentgena izmeklēšana (fistulogrāfija)

9.22.

50122

Superselektīvās vienas artērijas angiogrāfijas (piem., bronhiālo, lumbālo, liesas, vairogdziedzera utt.), lietojot mikrokatetru

9.23.

50124

Aortogrāfija, kavogrāfija, pulmangiogrāfija, splenoportogrāfija

9.24.

50130

Selektīva vienas artērijas angiogrāfija

9.25.

50134

Perifērā angiogrāfija

9.26.

50138

Perifērā flebogrāfija

9.27.

50144

Perkutāna transhepatiska holangiogrāfija (PTHA)

10. Radionuklīdā diagnostika

10.1.

50220

Smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija un statiskā scintigrāfija ar 99 m-TC pertehnetātu

10.2.

50222

Cistenogrāfija

10.3.

50223

Plaušu perfūzijas statiskā scintigrāfija

10.4.

50224

Plaušu ventilācijas scintigrāfiska izmeklēšana, lietojot radioaktīvās gāzes vai radioaktīvos aerosolus

10.5.

50225

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP miera stāvoklī

10.6.

50226

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

10.7.

50227

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai Er), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

10.8.

50228

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai Er), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī + SLODZE

10.9.

50229

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG slodzē

10.10.

50230

Maģistrālo asinsvadu dinamiskā un statiskā scintigrāfija

10.11.

50234

Statiskā nieru scintigrāfija

10.12.

50235

Dinamiskā nieru scintigrāfija

10.13.

50236

Virsnieru scintigrāfija

10.14.

50237

Skeleta daļas scintigrāfiskā izmeklēšana, aptverot kontralaterālo pusi

10.15.

50238

Vairāku skeleta daļu scintigrāfiskā izmeklēšana

10.16.

50239

Visa skeleta scintigrāfiskā izmeklēšana

10.17.

50240

Vairogdziedzera skenēšana

10.18.

50241

Vairogdziedzera radiometrija ar 131J vai 99 m-TC pertehnetātu

10.19.

50242

Vairogdziedzera statiskā scintigrāfija

10.20.

50243

Vairogdziedzera blakusķermenīšu scintigrāfiskā izmeklēšana

10.21.

50244

Statiskā sialoscintigrāfija

10.22.

50255

Aknu un liesas statiskā scintigrāfija ar koloīdiem

10.23.

50256

Aknu un žults izvadceļu dinamiskā scintigrāfija

10.24.

50257

Selektīvā liesas scintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem Er

10.25.

50258

Liesas scintigramma, ieskaitot funkcijas un/vai kapacitātes noteikšanu ar radioaktīvi iezīmētiem, izmainītiem Er

10.26.

50260

Limfatiskās sistēmas scintigrāfiskā izmeklēšana

10.27.

50261

Kaula smadzeņu scintigrāfiska izmeklēšana ar 99 m-TC pertehnetāta iezīmētām vielām

10.28.

50262

Imūnscintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem antiķermeņiem

10.29.

50265

Barības vada un kuņģa dinamiskā scintigrāfija

10.30.

50270

Duodenogastroezofageālā refluksa diagnostika

10.31.

50271

Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai

10.32.

50275

Venozo asinsvadu scintigrāfija, preparātu ievadot perifērās vēnās

10.33.

50277

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi

10.34.

50278

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi vairākos stāvokļos

10.35.

50280

Rezorbcijas vai zarnu tauku zuduma, dzelzs, žultsskābes, olbaltuma vai asins noteikšana ar radioaktīvām vielām

10.36.

50285

Asins tilpuma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētiem Er

10.37.

50286

Eritrocītu, leikocītu un trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, neuzrādot sabrukšanas vietu

10.38.

50287

Eritrocītu, leikocītu, trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, uzrādot sabrukšanas vietu

10.39.

50289

Dzelzs kinētikas noteikšana ar radioaktīvo dzelzi

10.40.

50290

Visa ķermeņa ārējā radiometrija uz Cs 134 + Cs 137

11. Datortomogrāfiskie izmeklējumi

11.1.

50510

Galvas un deguna blakusdobumu CT bez kontrastēšanas

11.2.

50513

Kakla CT bez kontrastēšanas

11.3.

50515

Krūšu kurvja CT bez kontrastēšanas

11.4.

50517

Vēdera CT bez kontrastēšanas

11.5.

50519

Vēdera CT ar perorālo kontrastvielu (bez i/v, bez kontrastēšanas)

11.6.

50525

Mazā iegurņa CT bez kontrastēšanas

11.7.

50527

Mazā iegurņa CT ar perorālo kontrastvielu (bez i/v, bez kontrastēšanas)

11.8.

50529

Mugurkaula vienas daļas (4 skriemeļi) CT bez kontrastēšanas

11.9.

50531

Ekstremitāšu un locītavu CT bez kontrastēšanas (vienai daļai)

11.10.

50540

CT angiogrāfija

11.11.

50542

Daudzslāņu CT perfūzija

11.12.

50543

Daudzslāņu CT sirds izmeklēšana bez kontrastēšanas

11.13.

50544

Daudzslāņu CT koronarogrāfija

11.14.

50545

Daudzslāņu CT sirds funkcionālie izmeklējumi

11.15.

50546

CT kvantitatīvā osteodensitometrija

12. Kontrastvielas datortomogrāfiskiem izmeklējumiem

12.1.

50555

Iohexol 300 (20 ml)

12.2.

50556

Iohexol 300 (50 ml)

12.3.

50557

Iohexol 300 (100 ml)

12.4.

50558

Iohexol 300 (200 ml)

12.5.

50559

Iohexol 300 (500 ml)

12.6.

50560

Sodium amidotriozoicum Meglumine 60 % (20 ml)

12.7.

50561

Sodium amidotriozoicum Meglumine 76 % (20 ml)

12.8.

50562

Sodium amidotriozoicum Meglumine 76 % (100 ml)

12.9.

50563

Iohexol un Iopromide 180 (10 ml)

12.10.

50564

Iohexol un Iopromide 240 (10 ml)

12.11.

50565

Iohexol un Iopromide 240 (20 ml)

12.12.

50566

Iohexol un Iopromide 240 (50 ml)

12.13.

50567

Iopromide 300 (20 ml)

12.14.

50568

Iopromode 300 (50 ml)

12.15.

50569

Iopromide 300 (100 ml)

12.16.

50570

Iopromide 300 (200 ml)

12.17.

50571

Iopromide 300 (500 ml)

12.18.

50572

Iohexol 350 (20 ml)

12.19.

50573

Iohexol350 (50 ml)

12.20.

50574

Iohexol 350 (100 ml)

12.21.

50575

Iohexol 350 (200 ml)

12.22.

50576

Iohexol 350 (500 ml)

12.23.

50577

Iopromide 370 (50 ml)

12.24.

50578

Iopromide 370 (100 ml)

12.25.

50579

Iopromide 370 (500 ml)

12.26.

50580

Iodixanol 270 (20 ml)

12.27.

50581

Iodixanol 270 (50 ml)

12.28.

50582

Iodixanol 270 (100 ml)

12.29.

50583

Iodixanol 270 (200 ml)

12.30.

50584

Iodixanol 270 (500 ml)

12.31.

50585

Iodixanol 320 (20 ml)

12.32.

50586

Iodixanol 320 (50 ml)

12.33.

50587

Iodixanol 320 (100 ml)

12.34.

50588

Iodixanol 320 (200 ml)

12.35.

50589

Iodixanol 320 (500 ml)

13. Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi

13.1.

50800

Galvas un galvas smadzeņu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (vienas daļas) (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.2.

50801

Kakla daļas mīksto audu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.3.

50802

Krūšu kurvja orgānu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.4.

50803

Vēdera dobuma orgānu vai mazā iegurņa orgānu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.5.

50804

Žults izvadsistēmas MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.6.

50805

Mugurkaulāja un muguras smadzeņu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (vienas daļas) (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.7.

50806

Kaulu locītavu sistēmas MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (vienas daļas) (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.8.

50807

MR angiografija bez kontrastēšanas (nelieto kopā ar kodiem 50800, 50801, 50802, 50803, 50804, 50805, 50806, (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.9.

50808

MR funkcionālie izmeklējumi ar papildus sekvencēm (difūzija; perfūzija) (ar 0,2 līdz 0,3 Tesla magnētiskā lauka aparātiem)

13.10.

50815

Galvas un galvas smadzeņu MR izmeklēšana bez kontrastēšanas (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.11.

50816

Kakla daļas mīksto audu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.12.

50817

Kakla daļas mīksto audu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.13.

50818

Vēdera dobuma orgānu vai mazā iegurņa orgānu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.14.

50819

Žults izvadsistēmas MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.15.

50820

Mugurkaulāja un muguras smadzeņu MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (vienas daļas) (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.16.

50821

Kaulu locītavu sistēmas MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (vienas daļas) (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.17.

50822

MR angiografija bez kontrastēšanas (nelieto kopā ar kodiem 50815, 50816, 50817, 50818, 50819, 50820, 50821) (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

13.18.

50823

MR funkcionālie izmeklējumi ar papildu sekvencēm (difūzija; perfūzija) bez kontrastēšanas (ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem)

14. Kontrastvielas kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem

14.1.

50837

Gadopentetic acid Meglumine (10 ml)

14.2.

50838

Gadopentetic acid Meglumine (15 ml)

14.3.

50839

Gadopentetic acid Meglumine (20 ml)

14.4.

50840

Gadodiamide (10 ml)

14.5.

50841

Gadodiamide (15 ml)

14.6.

50842

Gadodiamide (20 ml)

14.7.

50843

Gadopentetic acid Meglumine (5 ml)

14.8.

50844

Gadodiamide (5 ml)

14.9.

50845

Gadobutrol (7,5 ml)

14.10.

50846

Gadobutrol (15 ml)

14.11.

50848

Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (5 ml)

14.12.

50849

Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (7,5 ml)

14.13.

50850

Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (10 ml)

14.14.

50851

Gadofosveset trisodium (10 ml)

14.15.

50852

Gadofosveset trisodium (15 ml)

14.16.

50853

Gadofosveset trisodium (20 ml).";

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.919

"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ambulatori un dienas stacionārā veicamo operāciju saraksts pacienta iemaksām

Nr.
p.k.

Manipulā­cijas kods

Manipulācijas nosaukums

1.

03180

Elkoņa, ceļa, pleca un gūžas locītavu punkcija

2.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

3.

03184

Vēdera dobuma vai pleiras telpas punkcija

4.

03185

Sirds somiņas punkcija

5.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

6.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

7.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

8.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

9.

08060

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

10.

08061

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu

11.

08070

Barības vada struktūras lāzera koagulācija

12.

08077

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu, ekscīziju (ERHP) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām)

13.

08090

Endoskopiska papilosfinkterotomija (ar papilosfinkterotoma vērtību) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām )

14.

08093

Endoskopiskā papilosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

15.

08100

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

16.

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

17.

16008

Maksts sieniņas vai dzemdes kakla biopsija

18.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

19.

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

20.

16025

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai

21.

16026

Dzemdes dobuma abrāzija (diagnostiskā, kurā ietilpst cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija, pēcdzemdību, pēcaborta, pūslīšmolas evakuācija, pēc amniocentēzes un missed abortion)

22.

16029

Histeroskopija, ieskaitot materiāla paņemšanu citoloģiskai izmeklēšanai

23.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

24.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

25.

17138

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

26.

17139

Orbītas veidojuma ekstirpācija

27.

17140

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

28.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

29.

17142

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

30.

17143

Plakstiņa sašūšana

31.

17151

Dakriocistorinostomija

32.

17157

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā (vienā pusē)

33.

17165

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

34.

17166

Asaru punktiņa operācija (vienā pusē)

35.

17170

Asaru maisiņa izņemšana

36.

17172

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

37.

17180

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

38.

17181

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

39.

17183

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

40.

17184

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

41.

17185

Blefarorafija

42.

17186

Acu konjunktīvas saaugumu operācija ar plastiku

43.

17187

Pterīga operācija

44.

17188

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

45.

17189

Konjunktīvas brūces sašūšana

46.

17195

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

47.

17196

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm

48.

17197

Radzenes segšana ar konjunktīvu

49.

17199

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

50.

17216

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

51.

17217

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

52.

17225

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas ar grieziena palīdzību

53.

17226

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

54.

17227

Keratotomija

55.

17228

Radzenes kārtainā transplantācija

56.

17229

Radzenes totāla transplantācija

57.

17230

Radzenes ķīmiskā piededzināšana

58.

17231

Radzenes nokasīšana

59.

17232

Konjunktīvas un radzenes termo- un krioterapija

60.

17233

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu

61.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

62.

17242

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

63.

17243

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

64.

17245

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

65.

17250

Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

66.

17251

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

67.

17252

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

68.

17253

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi antiglaukomatozu operāciju

69.

17254

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

70.

17255

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju vai fakoemulsifikāciju

71.

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

72.

17257

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

73.

17270

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

74.

17271

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

75.

17272

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

76.

17273

Mugurējā sklerotomija

77.

17274

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

78.

17280

Lāzera iridektomija

79.

17281

Lāzera trabekuloplastika

80.

17285

Atvērta kakta glaukomas operācija

81.

17286

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

82.

17287

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

83.

17288

Bazāla iridektomija

84.

17289

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

85.

17320

Acs ābola eviscerācija

86.

17321

Acs ābola enukleācija

87.

17325

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

88.

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

89.

18022

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

90.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana (ambulatori )

91.

18024

Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna (stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos)

92.

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

93.

18033

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

94.

18034

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

95.

18038

Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija)

96.

18040

Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas

97.

18041

Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas

98.

18047

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

99.

18048

Pieres sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu

100.

18050

Haimora dobuma punkcija, pieejot no mutes, eventuāli ieskaitot tā satura atsūkšanu

101.

18055

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

102.

18056

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

103.

18060

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

104.

18061

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

105.

18062

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

106.

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

107.

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

108.

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

109.

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

110.

18079

Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija)

111.

18092

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

112.

18093

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

113.

18101

Balsenes mikroķirurģija ar fibroendoskopu (biopsijas paņemšana)

114.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes pieaugušajiem

115.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

116.

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

117.

18126

Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana)

118.

18127

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

119.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

120.

18141

Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības)

121.

18142

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām)

122.

18152

Miringoplastika (no dzirdes kanāla puses)

123.

18156

Timpanoplastika (patstāvīgs pakalpojums)

124.

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

125.

18180

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

126.

18187

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

127.

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

128.

18195

Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

129.

18196

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga jaunveidojuma gadījumā

130.

18198

Abscesu un flegmonu uzgriešana sejas, žokļu rajonā

131.

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

132.

18205

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

133.

18206

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā

134.

18242

Kakla cistu izņemšana

135.

18243

Kakla limfmezglu paplašināta izņemšana, preskalēnā biopsija

136.

18340

Otoakustiskā emisija

137.

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

138.

19019

Meatotomija

139.

19021

Cirkumcīzija

140.

19030

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

141.

19031

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

142.

19034

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

143.

19035

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

144.

19036

Abpusēja orhektomija

145.

19048

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

146.

19057

Optiska uretrotomija

147.

19059

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

148.

19065

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

149.

19067

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju, apsēja uzlikšanu un katetra cenu

150.

19068

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

151.

19069

Pūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

152.

19070

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

153.

19075

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana, un stenta izņemšana

154.

19076

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņa ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

155.

19077

Urīnvada atveres griezums, papildus pakalpojumam p. 19059

156.

19079

Nieres cistas perkutāna punkcija

157.

19080

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana (patstāvīgs pakalpojums)

158.

19117

Periuretrālas cistas ekscīzija

159.

19148

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

160.

19151

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

161.

19158

Prostatas un sēklinieka biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību)

162.

19187

Ekstrakorporālā litotripsija

163.

20014

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

164.

20028

Lielas primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

165.

20029

Nekrektomija pie apdeguma virsmas virs 150 cm2

166.

20039

Punkcijas biopsija operāciju zālē

167.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

168.

20041

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

169.

20043

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

170.

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

171.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

172.

20059

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

173.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.) virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

174.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

175.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju

176.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

177.

20085

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija, traumu audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

178.

20087

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

179.

20100

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

180.

20108

Ahilla cīpslas šuve

181.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

182.

20128

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

183.

20147

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

184.

20149

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

185.

20203

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

186.

20204

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

187.

20205

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no maziem stobra kauliem (stieņa, plāksnes, skrūvju, bloķējošās skrūves)

188.

20207

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

189.

20209

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

190.

20210

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana (bez aparāta vērtības)

191.

20212

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

192.

20217

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

193.

20249

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

194.

20281

Diagnostiska artroskopija, lielo locītavu artroskopiskas operācijas (elkoņa, ceļa vai pēdas locītavu artroskopija, brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

195.

20282

Artroskopiska pleca stabilizējoša operācija (bez implanta vērtības)

196.

20288

Diagnostiska pleca locītavas artroskopija (brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

197.

21001

Abscesu, cistu, hematomu u.c. šķidruma kolekciju perkutāna drenāža US kontrolē

198.

21004

Transkutāna orgāna punkcija un/vai biopsija ar audu parauga paņemšanu US kontrolē

199.

21018

Konvencionāla apendektomija

200.

21020

Saaugumu pārdalīšana

201.

21022

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

202.

21024

Konvencionāla herniorafija

203.

21026

Postoperatīva trūces plastika

204.

21067

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

205.

21100

Diagnostiskā laparoskopija

206.

21101

Laparoskopiska holecistektomija

207.

21102

Laparoskopiska apendektomija

208.

21103

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP)

209.

21104

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP)

210.

21105

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

211.

21130

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija)

212.

21190

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

213.

22020

Krūšu daļas simpatektomija

214.

22060

Virspusējo vēnu operācijas

215.

22061

Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju

216.

22062

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

217.

22063

Segmentāra vēnas ekstirpācija

218.

23002

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

219.

23052

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

220.

23053

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

221.

23062

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

222.

23063

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

223.

23064

Ganglija operācija

224.

23065

Pirksta rētas Z, V-Y u.c. plastika

225.

23068

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

226.

23078

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

227.

23079

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

228.

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija

229.

23091

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

230.

23093

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

231.

23094

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

232.

23106

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

233.

23111

Pirkstu Z,V-Y u.c. plastika svaigas traumas gadījumā

234.

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

235.

24127

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

236.

24128

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

237.

27003

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērniem (stacionārā)

238.

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

239.

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

240.

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

241.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

242.

29005

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operāciju zālē)

243.

29006

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

244.

29007

Svešķermeņa izņemšana, kurš atrodas zem ādas vai gļotādas un no ārpuses ir sataustāms vai redzams

245.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

246.

29009

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operāciju zālē)

247.

29016

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

248.

29019

Zygomatico-orbitāles kompleksa bojājums operatīva vaiga kaula repozīcija

249.

29020

Zygomatico-orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

250.

29022

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu (operācija)

251.

29023

Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

252.

29025

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

253.

29031

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

254.

29032

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

255.

29033

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

256.

29034

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

257.

29035

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

258.

29036

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

259.

29037

Apakšžokļa osteosintēze ar metala plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

260.

29040

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

261.

29045

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

262.

29046

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

263.

29050

Pasākumi, lai novērstu spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā, kā arī žokļa apstrāde ortopēdiskas vai plastiskas operācijas vai žokļu rezekcijas gadījumā

264.

29070

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kura saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

265.

29084

Virspusējo deniņu un sejas artēriju asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu

266.

29087

Hematomas i/o atvēršana

267.

29089

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

268.

29090

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

269.

29095

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

270.

29096

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

271.

29097

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

272.

29098

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

273.

29099

Divās un vairākās vietās lauzta žokļa šinēšana (lauzts + neievainots žoklis) (operāciju zālē)

274.

29100

Divās un vairākās vietās lauzta žokļa šinēšana (lauzts + neievainots žoklis) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

275.

29101

Divās un vairākās vietās lauzta žokļa šinēšana (lauzts + neievainots žoklis) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

276.

29102

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa gadījumā (operāciju zālē)

277.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operācijas zālē)

278.

29110

Flegmonas e/o atvēršana: viena topogrāfiskā rajona robežās (operācijas zālē)

279.

29113

Žokļa sekvestroektomija

280.

29119

Žokļa kaulu trepanācija

281.

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

282.

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

283.

29128

Fisurālās cistas ekstirpācija

284.

29129

Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas - diametrā līdz 2 cm

285.

29130

Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas - diametrā virs 2 cm

286.

29131

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

287.

29132

Radikulāras cistas ekstirpācija ar vairāku viensakņu zobu sakņu galu rezekciju

288.

29133

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

289.

29134

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vienam viensakņu zobam

290.

29135

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vairākiem viensakņu zobiem

291.

29136

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu dzeroklim

292.

29143

Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

293.

29144

Gļotu cistas izoperēšana

294.

29145

Orālā cistotomija (ranula)

295.

29146

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

296.

29147

I/o siekalu dziedzera fistulas operācija

297.

29148

E/o siekalu fistulas slēgšana

298.

29149

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no izvada

299.

29150

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no dziedzera

300.

29151

Pieauss siekalu dziedzera subtotāla rezekcija, saglabājot n. facialis zarus

301.

29152

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot n. facialis zarus

302.

29157

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - neireskerēze

303.

29158

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - atveres dekompresija

304.

29159

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

305.

29165

Nerva trauma - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

306.

29166

Nerva trauma - epineirāla šuve (nerva apvalka šuve)

307.

29167

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

308.

29168

Odontomas un osteomas izņemšana

309.

29169

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

310.

29172

Augšžokļa vai apakšžokļa procesus alveolaris daļas nokalšana

311.

29183

Limfmezglu biopsija

312.

29184

Mīksto audu biopsija

313.

29187

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

314.

29188

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

315.

29189

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

316.

29190

Tuber plastika vienā pusē

317.

29196

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku

318.

29197

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

319.

29199

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

320.

29202

5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

321.

29203

Garākas par 10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

322.

29204

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

323.

29205

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

324.

29220

Ādas slīpēšana 500 mm2

325.

29221

Ādas slīpēšana: 501-1000 mm2

326.

29222

Ādas slīpēšana:1001-2000 mm2

327.

29223

Ādas slīpēšana: 2001-4000 mm2

328.

29224

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

329.

29238

Ekspandera ielikšana

330.

29239

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

331.

29240

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

332.

29250

Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort. tipa

333.

29251

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: apakšžokļa zara rajonā

334.

29252

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: apakšžokļa korpusrajonā

335.

29253

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: mentālajā rajonā

336.

29257

Viena zoba implanta ielikšana

337.

29258

Viena zobu implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

338.

30027

Astes kaula rezekcija

339.

30028

Hallo aparāta uzlikšana

340.

30030

Implanta izņemšana no mugurkaula

341.

31001

Pleiras drenas uzlikšana

342.

31022

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

343.

31030

Ribas rezekcija

344.

31033

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

345.

31097

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

346.

31130

Barības vada stenta implantācija (bez stenta vērtības)

347.

31145

Torakoskopija ar biopsiju

348.

31160

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut u.c.)

349.

31175

Krūšu sienas biopsija

350.

31177

Mikrotraheostoma

351.

31187

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

352.

31215

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut u.c.)

353.

31216

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas - aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci.";

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.919

"11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Primārās veselības aprūpes resursu sadale

1. Kopējos līdzekļus ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem plāno sekojoši:

1.1. naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei zobārstniecības pakalpojumiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem aprēķina, reizinot šajā ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā bērniem katras veiktās zobārstniecības manipulācijas skaitu (S(1...n)) ar tās prognozēto tarifu (TC(1...n)) un summējot:

Lb(zob 1)=S1*TC1+S2*TC2+...+Sn*TCn

1.2. naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personām vecumā no 18 līdz 22 gadiem (turpmāk - pacienti) aprēķina, reizinot šajā ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā pacientiem katras veiktās zobārstniecības manipulācijas skaitu (S(1...n)) ar tās prognozēto tarifu (TC(1...n)) un summējot:

(zob 1)=S1*TC1+S2*TC2+...+Sn*TCn

1.3. naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černo­biļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām (turpmāk - dalībnieki) Lč(zob 1) plāno sekojoši:

1.3.1. naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobārstniecības palīdzību dalībniekiem aprēķina, reizinot šajā ārstniecības iestādē dalībniekiem iepriekšējā periodā katras veiktās zobārstniecības manipulācijas skaitu, kas atbilst zobārstniecības palīdzībai (Sz(1...n)) ar tās prognozēto tarifu (TCz(1...n)), summējot un no summas aprēķinot 50%:

Lčz(zob 1)=(Sz1*TCz1+Sz2*TCz2+...+Szn*TCzn)*50%

1.3.2. naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm dalībniekiem aprēķina, reizinot šajā ārstniecības iestādē dalībniekiem iepriekšējā periodā katras veiktās zobārstniecības manipulācijas skaitu, kas atbilst zobu protezēšanai ar izņemamām plastmasas protēzēm (Sp(1...n)) ar tās prognozēto tarifu (TCp(1...n)) un summējot:

Lčp(zob 1) = Sp1*TCp1+Sp2*TCp2+...+Spn*TCpn

1.3.3. naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem dalībniekiem iegūst, summējot 1.3.1. un 1.3.2. punktos aprēķinātos apjomus:

(zob 1)= Lčz(zob 1) + Lčp(zob 1)

1.4. kopējo naudas līdzekļu apjomu ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem Li (zob 1) iegūst, summējot 1.1., 1.2., 1.3.3. punktos aprēķinātos apjomus:

Li(zob 1)= Lb(zob 1) + Lš(zob 1)+ Lč(zob 1)

2. Kopējo naudas līdzekļu apjomu zob-ārstniecībai aģentūras teritoriālajā nodaļā Lt(zob 1) aprēķina, summējot katras šajā teritorijā ārstniecības iestādes aprēķinātos kopējos apjomus Li (zob 1...i):

Lt (zob 1)= Li (zob 1, 1) + Li (zob 2, 1)+...+ Li (zob i, 1)

3. Kopējo naudas līdzekļu apjomu samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem Lk (zob) iegūst, summējot katras aģentūras teritoriālās nodaļās aprēķinātos kopējos apjomus Lt (zob 1...5):

Lk (zob)= Lt (zob 1) + Lt (zob 2)+...+ Lt (zob 5)

4. Nepieciešamo līdzekļu apjomu tiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem iepriekšējā periodā nebija noslēgts līgums par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, plāno, izejot no pakalpojumu sniedzēja iesniegtās informācijas un līguma apjoma līdzīga profila iestādēs.

5. Kopējo kapitācijas naudas apjomu Aģentūra plāno, izmantojot sekojošus rādītājus:

5.1. kapitācijas naudas apjomu L, kuru aprēķina, reizinot iepriekšējā gada ģimenes ārsta veikto šo noteikumu 19.pielikumā minēto 1., 2., 3., 5. un 6. aprūpes epizožu skaitu (Ep) ar prognozēto ģimenes ārsta aprūpes epizodes tarifu (TC):

L=Ep*TC

5.2. kapitācijas naudu uz vienu personu mēnesī (LR) aprēķina, kopējo aprēķināto kapitācijas naudas apjomu (L) izdalot ar Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto personu skaitu uz iepriekšējā gada 31. decembri (D) un izdalot ar 12:

LR = L/(D*12)

6. Primārās veselības aprūpes patēriņa koeficientu, pamatojoties uz aģentūras vadības informācijas sistēmas datiem, aģentūra aprēķina reizi divos gados pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 31.decembri, ņemot vērā personu skaitu vecuma grupās un apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārsta katrā vecuma grupā.

6.1. Personas iedala šādās vecuma grupās:

6.1.1. vecumā līdz 1 gadam;

6.1.2. 1 līdz 7 gadi;

6.1.3. 7 līdz 18 gadi;

6.1.4. 18 līdz 45 gadi;

6.1.5. 45 līdz 65 gadi;

6.1.6. 65 gadi un vecāki.

6.2. Pamatojoties uz aģentūras vadības informācijas sistēmas datiem par ambulatorajiem apmeklējumiem, iegūst ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārstiem katrā vecuma grupā un valstī kopā.

6.3. Personu skaitu, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, katrā vecuma grupā un valstī kopā nosaka pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 31.decembri.

6.4 Dalot apmeklējumu skaitu vecuma grupā ar personu skaitu šajā vecuma grupā, iegūst katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu. Dalot kopējo apmeklējumu skaitu ar kopējo personu skaitu, iegūst valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu.

6.5. Dalot katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu ar valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu, iegūst katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficientu (ki1...6).

7. Aģentūra aprēķina ģimenes ārsta kapitācijas naudas apjomu pēc sekojošiem kritērijiem:

7.1. vispirms aprēķina katra ģimenes ārsta prakses pacientu kopējo koeficientu (Kp) pēc sekojošas formulas:

ki1*n1+ki2*n2+ki3*n3+ki4*n4+ki5*n5
Kp = ——————————————————-;
N

kur n1, n2 ... ir pacientu skaits dotajā vecuma grupā, N - kopējais pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaits;

7.2. līdzīgā veidā aprēķina visas valsts pacientu koeficientu (KV);

7.3. dalot katra ģimenes ārsta pacientu koeficientu Kp ar valsts koeficientu KV, iegūst ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu Kd;

Kd = Kp / KV

7.4. Reizinot ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu Kd ar ģimenes ārsta kopējo reģistrēto pacientu skaitu N un kapitācijas naudu uz vienu pacientu mēnesī LR, iegūst ģimenes ārsta darbībai paredzēto kapitācijas naudas apjomu mēnesī. Lai iegūtu ģimenes ārsta kapitācijas naudas apjomu gadā (LN) kapitācijas naudas apjoms mēnesī ir jāreizina ar 12:

LN = Kd* LR *N*12

8. Aģentūras teritoriālajām nodaļām plānotais kapitācijas naudas apjoms tiek aprēķināts:

8.1. aprēķina katras Aģentūras teritoriālās nodaļas dalībnieku kopējo koeficientu (KT) pēc sekojošas formulas:

ki1*d1+ki2*d2+ki3*d3+ki4*d4+ki5*d5
KT= ——————————————————- ;
DT

kur d1, d2 ... ir dalībnieku skaits dotajā vecuma grupā, DT - kopējais dalībnieku skaits Aģentūras teritoriālajā nodaļā;

Dalībnieku skaits tiek ņemts pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 31. decembri.

8.2. dalot Aģentūras teritoriālās nodaļas dalībnieku kopējo koeficientu KT ar valsts koeficientu KV, iegūst Aģentūras teritoriālās nodaļas diferencēto koeficientu KDT;

KDT = KT / KV

8.3. Kopējo plānoto Aģentūras teritoriālās nodaļas kapitācijas naudas apjomu gadā LT iegūst reizinot kapitācijas naudu uz vienu pacientu mēnesī LR ar kopējo dalībnieku skaitu Aģentūras teritoriālajā nodaļā DT , Aģentūras teritoriālās nodaļas diferencēto koeficientu KDT un reizinot ar 12:

LT = LR * DT * KDT *12.

9. Aģentūras teritoriālajām nodaļām novirzāmo naudas līdzekļu apjomu ģimenes ārstu veikto ārstniecisko manipulāciju apmaksai Aģentūra aprēķina, reizinot teritoriālās nodaļas ģimenes ārstu katras iepriekšējā gadā veiktās manipulācijas skaitu (S) ar tās prognozēto tarifu (TC) un summējot:

LM( 1....5)=S1 ( 1....5) *TC1 + S2 (1....5) *TC2 +Sn (1....5) *TCn;

10. Manipulāciju saraksta paplašināšanas gadījumā šai summai pieskaita prognozējamo apjoma pieaugumu, kuru aprēķina, katras jaunās manipulācijas prognozējamo skaitu reizinot ar tās prognozējamo tarifu un summējot.";

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.919

"17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Fiksētā ikmēneša maksājuma aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Šo noteikumu 93. punktā noteikto speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjomu latos nosaka:

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

1 slodze

0.25 slodzes

0,5 slodzes

0.75 slodzes

1.25 slodzes

1.5 slodzes

Psihiatrs

1 992

498

996

1 494

2 490

2 988

Narkologs

2 004

501

1 002

1 503

2 505

3 006

Ftiziopneimonologs

2 100

525

1 050

1 575

2 625

3 150

Dermatologs, venerologs

2 232

558

1 116

1 674

2 790

3 348

Endokrinologs

2 208

552

1 104

1 656

2 760

3 312

Onkologs

2 268

567

1 134

1 701

2 835

3 402

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

2 220

555

1 110

1 665

2 775

3 330

Paliatīvās aprūpes kabinets

2 268

567

1 134

1 701

2 835

3 402

Bronhiālās astmas kabinets

2 100

525

1 050

1 575

2 625

3 150

Traumpunkts

5 064

1 266

2 532

3 798

6 330

7 596

Stomas kabinets

3 408

852

1 704

2 556

4 260

5 112

Dežūrārsta kabinets

2 100

525

1 050

1 575

2 625

3 150

Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS

24636

-

-

-

-

-

Psihologa kabinets

1908

477

954

1431

2385

2862

.

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

1.75 slodzes

2.0 slodzes

2.25 slodzes

3.00 slodzes

4.50 slodzes

Psihiatrs

3 486

3 737

4 482

5 079

5 827

Narkologs

3 507

3 759

4 509

5 110

5 862

Ftiziopneimonologs

3 675

3 939

4 725

5 355

6 143

Dermatologs, venerologs

3 906

4 187

5 022

5 691

6 529

Endokrinologs

3 864

4 142

4 968

5 630

6 459

Onkologs

3 969

4 254

5 103

5 783

6 634

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

3 885

4 164

4 995

5 661

6 494

Paliatīvās aprūpes kabinets

3 969

4 254

5 103

5 783

6 634

Bronhiālās astmas kabinets

3 675

3 939

4 725

5 355

6 143

Traumpunkts

8 862

9 497

11 394

12 913

14 812

Stomas kabinets

5 964

6 392

7 668

8 690

9 969

Dežūrārsta kabinets

3 245

3 939

4 725

5 355

6 143

Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS

-

-

-

-

-

Psihologa kabinets

3339

3579

4293

4865

5581

2. Ikmēneša fiksētā maksājuma apjoms darbības nodrošināšanai sastāda 1/12 daļu no tabulā noteiktā gada apjoma.

3. Ārstu un māsu darba samaksu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 180.punktam, ņemot vērā līgumā ar aģentūru noteikto ārstu un māsu darba apjomu. Veicot narkomānu multidisciplināro rehabilitāciju un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā" (BKUS), darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu atbilstoši šo noteikumu 180.punktā noteiktajai ārsta darba samaksai.

4. Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu sastāda šī pielikuma 2. un 3. punktā aprēķināto maksājumu summa.";

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.919

"18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

N p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs (latos) no 2008.gada 1. janvāra

1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

4,15

2.

01016

Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,36

3.

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (bērniem, pieaugušajiem)

1,03

4.

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas (bērniem, pieaugušajiem)

0,70

5.

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

2,13

6.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,14

7.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,72

8.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,24

9.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,14

10.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

4,74

11.

01074

Onkocitoloģiskās iztriepes paņemšana no dzemdes kakla un mugurējās velves

1,18

12.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0,89

13.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai (bez barotnes cenas)

1,58

14.

02034*

Intravenozā Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās pie JRA - roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

6,81

15.

02035*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (dnn kurss)

54,75

16.

02036*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (dnn kurss)

56,57

17.

02037*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (dnn kurss)

58,18

18.

02038*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

76,82

19.

02039*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

81,07

20.

02040*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (3 dienu kurss pa 2 st.)

85,31

21.

02041*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

77,24

22.

02042*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

82,81

23.

02043*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (3 dienu kurss pa 2 st.)

89,68

24.

02077

Piemaksa par "melnās" šļirces un perfuzora veidiem kodiem 02078 un 02151

1,93

25.

02078*

Vēnas punkcija medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

9,26

26.

02079*

V.subclavia vai v.jugularis punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rtg-kontrastējamo katetru

12,31

27.

02080*

Vienreizējās lietošanas kontrastējamais katetrs

7,35

28.

02082*

Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

5,43

29.

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) ārstnieciskās sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana (pirmā stunda)

66,77

30.

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) ārstnieciskās sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana (pirmā stunda)

50,29

31.

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu (ar vidējo skābekļa plūsmu 6 l/min.)

1,78

32.

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija neonatālā perioda bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru (uzlikšana un pirmā stunda)

172,48

33.

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija neonatālā perioda bērniem par katru nākamo stundu, sākot ar otro

2,38

34.

02088*

Skābekļa terapija - skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

3,83

35.

02089*

Skābekļa terapija - skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot ar otro

2,12

36.

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā ievadītu katetri

64,22

37.

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

127,69

38.

02101

Lumbālpunkcija, diagnostika

7,85

39.

02102*

Diagnostika ar spiediena mērīšanu

9,06

40.

02103

Diagnostika ar dinamiskām provēm

9,87

41.

02104

Diagnostika ar medikamentu ievadīšanu

8,77

42.

02105

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu US kontrolē

10,13

43.

02107*

Pleiras dobuma punkcija

23,59

44.

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

6,63

45.

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

4,71

46.

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

44,26

47.

02132*

Fototerapija par katru stundu (virs 12 stundām). Var lietot papildus kodam 02131

4,14

48.

02139*

A.radialis vai a.femoralis punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

12,29

49.

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana, taktīla stimulācija

6,18

50.

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

7,02

51.

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža par katru minūti

7,11

52.

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

7,81

53.

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums līdz 2 stundām

20,67

54.

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums par katru nākamo stundu (sākot no trešās)

16,07

55.

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

9,85

56.

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā rtg- kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

43,45

57.

02152*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu kodam 02148 pie mākslīgās plaušu ventilācijas

6,30

58.

02153*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu kodam 02148 pie mākslīgās plaušu ventilācijas

12,60

59.

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

12,24

60.

02155*

Lung surfactants (Surfactantum SF- RI 1) (1,2 ml, 50 mg)

210,08

61.

02156*

Lung surfactants (Phospholipida ex pulmonibus suum) (1,5 ml, 120 mg)

269,46

62.

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsējs

1,66

63.

03006

Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji (piem., 8-veidīgais pēdas locītavas pārsējs)

0,76

64.

03015

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

9,51

65.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

12,31

66.

03017

Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

6,68

67.

03018

Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

8,57

68.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā (piem., saišu sastiepumi)

11,14

69.

03028

Cirkulārs ģipša pārsējs 1 locītavai (tutors)

8,82

70.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

13,50

71.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

18,97

72.

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

2,51

73.

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

3,33

74.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

44,21

75.

03040

Ģipša gulta vai nakts trauks ķermenim

16,62

76.

03041

Ģipša pārsēja noņemšana (longetes vai šinas)

0,74

77.

03057

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

78.

03058

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), piektā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

79.

03059

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), sestā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

80.

03060

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

81.

03061

Vakcīna pret poliomielītu (IPV) , otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

82.

03062

Vakcīna pret poliomielītu (IPV) , trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

83.

03063

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

84.

03064

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

85.

03065

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

86.

03066

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

87.

03067

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

88.

03068

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

89.

03069

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

90.

03070

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

91.

03071

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

92.

03072

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

93.

03073

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

94.

03074

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

95.

03075

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

96.

03076

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

97.

03077

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

98.

03078

Td - RV - difterijas (ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu) revakcinācija (arī pieaugušajiem)

0,45

99.

03085

Vakcīnas pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu MMR ievadīšana

0,45

100.

03086

R - monovakcīnas pret masaliņām -ievadīšana

0,45

101.

03087

P - monovakcīnas pret epidēmisko parotītu ievadīšana

0,45

102.

03088

Vakcīna pret B hepatītu (HB), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

103.

03089

Vakcīna pret B hepatītu (HB), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

104.

03090

Vakcīna pret B hepatītu (HB), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

105.

03091

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

106.

03092

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

107.

03093

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

108.

03100

Vakcīnas pret stingumkrampjiem (TT) ievadīšana

0,45

109.

03101

Vakcīnas pret gripu ievadīšana

0,45

110.

03102

Antirabiskās vakcīnas (Rabies) (pret trakumsērgu) ievadīšana

0,45

111.

03103

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

112.

03104

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

113.

03105

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

114.

03106

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

115.

03107

Pretērču encefalīta Ig šķīduma ievadīšana

0,45

116.

03108

Antirābiskā Ig šķīduma (pret trakumsērgu) ievadīšana

0,45

117.

03109

Vakcīnas pret pneimokoku infekciju bērniem ar asplēniju ievadīšana

0,45

118.

03120

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,22

119.

03121

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,22

120.

03122

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,22

121.

03123

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,22

122.

03124

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), piektā vakcīnas ievadīšanas reize

0,22

123.

03125

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), sestā vakcīnas ievadīšanas reize

0,22

124.

03126

M - monovakcīnas pret masalām ievadīšana

0,45

125.

03127

DTP - IPV, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

126.

03128

DTP - IPV, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

127.

03129

DTP - IPV, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

128.

03130

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DtaP-IPV-Hib), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

129.

03131

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DTaP-IPV-Hib), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

130.

03132

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DTaP- IPV- Hib), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,45

131.

03133

BCG vakcinas ievadīšana

0,45

132.

03134

Vakcīna pret vējbakām (15 mēnešu vecumā) ievadīšana

0,45

133.

03138*

BCG vakcīna intravezikālai ievadīšanai (BCG vaccine)

69,76

134.

03148*

Anti-D (rh) immunoglobulin (1250 IU)

19,89

135.

03173*

Anti-D (rh) immunoglobulin (250 IU)

10,86

136.

03180

Elkoņa vai ceļa locītavas punkcija

5,23

137.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

10,24

138.

03184

Vēdera dobuma punkcija

6,54

139.

03185

Sirds somiņas punkcija

7,36

140.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

5,73

141.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

5,23

142.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

7,36

143.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

4,42

144.

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

13,74

145.

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (mākslīgā elpināšana mute - mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm)

7,72

146.

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

45,06

147.

03207*

Transkutānā kardiostimulācija lietojot multifunkcionālu elektrodu

26,55

148.

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

84,33

149.

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums līdz 1 stundai

15,26

150.

03210*

Tas pats par katru nākamo stundu līdz 4 stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultas dienas vērtībā)

11,22

151.

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti (par vienreizlietojamiem materiāliem un aparatūras amortizāciju) (sākot no otrās diennakts)

21,51

152.

03221*

Tiešā asins pārliešana

42,89

153.

03224*

Traheostomas kaniles nomaiņa

10,64

154.

03225*

Traheostomas armētās kaniles nomaiņa

20,61

155.

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2,90

156.

04101

Virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

3,61

157.

04102

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes un bronhu rajonam

3,61

158.

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli

3,94

159.

04104

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai, katrā apmeklējumā

3,94

160.

04105

Vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

3,94

161.

04106*

Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem nerviem)

8,06

162.

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija (jāuzrāda nervs vai ganglions)

6,09

163.

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija, jostas vietā no vienas puses

5,29

164.

04109

Muguras smadzeņu nerva, gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija no vienas puses torakāli vai cervikāli

5,81

165.

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 min. (nepieciešamības gadījumā lokālās anestēzijas laikā)

9,90

166.

04116*

Vadu anestēzija (nervu pinumu) pirmā stunda

34,08

167.

04117*

Vadu anestēzija (nervu pinumu) par katru nākamo stundu, sākot no otrās

13,82

168.

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

21,79

169.

04119*

Reģionālā anestēzija (epidurālā) ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai pirmās divas stundas

47,70

170.

04120*

Prolongēta spinālā analgēzija (uzlikšana)

28,95

171.

04121*

Prolongēta epidurālā analgēzija (uzlikšana) (nevar lietot kopā ar kodiem 04119, 04135)

22,80

172.

04122*

Kaudālā anestēzija

24,10

173.

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine) (pirmā diennakts)

18,44

174.

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine) (par katrām nākošām 12 stundām)

9,26

175.

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par Bupivakaīna (Bupvakaine) lietošanu pirmās divās stundās

3,59

176.

04127*

Vispārējā anestēzija (maskas) (pirmā stunda)

22,20

177.

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas - (maskas), sākot no otrās

13,95

178.

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par diennakti

8,86

179.

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces ( "easy pump" vai analoga) izmantošanu (līdz 1 diennaktij)

16,80

180.

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces ( "easy pump" vai analoga) izmantošanu (līdz 3 diennaktīm)

21,21

181.

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces ("easy pump" vai analoga) izmantošanu (līdz 8 diennaktīm)

25,20

182.

04133*

Endolumbālā (spinālā) anestēzija pirmās divas stundas (t.sk. dzemdniecībā)

46,68

183.

04134*

Epidurālā un endolumbālā (spinālā) anestēzija par katru nākamo stundu sākot no trešās (t.sk.dzemdniecībā)

12,89

184.

04135*

Kombinētā spināli- epidurālā anestēzija pirmās divas stundas (t.sk. dzemdniecībā)

71,40

185.

04138*

Pacienta kontrolētā analgēzija (PCA) pirmās 24 stundas vai sedācija ar perfuzoru

8,41

186.

04139

Piemaksa pacienta kontrolētai analgēzijai (PCA) par katrām nākošām 12 stundām

3,37

187.

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 min.

22,46

188.

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm

10,46

189.

04142*

Vispārējā anestēzija (endotraheālā metode) (pirmā stunda)

58,41

190.

04143*

Piemaksa par katru nākamo stundu vispārējai anestēzijai (endotraheālai) sākot no otrās

25,29

191.

04144*

Vispārējā anestēzija kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē (endotraheālā metode) (pirmā stunda)

277,52

192.

04145*

Piemaksa par katru nākamo stundu vispārējai anestēzijai kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu, sākot no otrās

32,52

193.

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) pirmā stunda

64,96

194.

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākošo stundu sākot no otrās

23,94

195.

04148*

Intravenoza narkoze pie zoba ekstrakcijas

7,84

196.

04149*

Intravenoza narkoze pie zoba sanācijas

10,20

197.

04150*

Implantējamo "portu" ievietošana (i/v, epidurālo, intratekālo, peritoneālo u.c.) (ar implantējamā porta komplekta cenu)

182,86

198.

04155*

Piemaksa par Halotānu vienā stundā

1,47

199.

04156*

Piemaksa par Izoflurānu pirmajā stundā

11,48

200.

04157*

Piemaksa par Sevoflurānu pirmajā stundā

12,48

201.

04158*

Piemaksa par Izoflurānu vai Sevoflurānu katrā nākamajā stundā, sākot no otrās

7,67

202.

04159*

Piemaksa par Mivakūriju pirmā stundā (6 ampulas)

12,47

203.

04160*

Piemaksa par Mivakūriju par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas (4 ampulas)

8,32

204.

04161*

Piemaksa par Cisatrakūriju (Cisatracurium) pirmajā stundā (1 ampula)

5,67

205.

04162*

Piemaksa par Cisatrakūriju par katru nākamo stundu sākot no otrās (0,5 ampula)

2,84

206.

04163*

Piemaksa par Remifentanīlu (Remifentanilum) par vienu stundu (1 ampula)

7,35

207.

04164*

Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) 1 ampulu (50 mg)

7,35

208.

04165

Piemaksa par laringeālo masku

4,41

209.

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas cauruli

57,94

210.

04170*

Piemaksa par JET ventilācijas izmantošanu torakālajā ķirurģijā, bronhoskopijā, u.c.

32,63

211.

04171*

Maģistrālās (centrālās) vēnas punkcija un kateterizācija (cenā nav iekļauta katetra vērtība)

13,25

212.

04172*

Centrālās vēnas vienlūmena katetrs

8,40

213.

04173*

Centrālās vēnas divlūmenu katetrs

12,81

214.

04174*

Centrālās vēnas trīslūmenu katetrs

12,50

215.

04175*

Centrālās vēnas četrlūmenu katetrs

23,63

216.

04176*

Centrālās vēnas katetrs ar antibakteriālu pārklājumu

36,75

217.

04177*

Hemodialīzes dubultlūmena katetrs

27,30

218.

04178*

Hemodialīzes trīslūmena centrālās vēnas katetrs

30,45

219.

04179*

Ilgtermiņa mīkstā materiāla hemodialīzes katetera ievietošana vai pārlikšana (bez katetera cenas )

15,57

220.

04180*

Hemodialīzes ilgtermiņa mīkstā materiāla hemodialīzes kateters

84,00

221.

04185*

A. pulmonalis kateterizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru (ar ievades komplektu)

275,63

222.

04186*

Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana)

36,66

223.

04187*

Sistēma ar 1 signāla pārveidotāju

8,61

224.

04188*

Sistēma ar divu signālu pārveidotāju

17,22

225.

04189*

Sistēma ar triju signālu pārveidotāju

25,83

226.

04190*

A.pulmonalis kateterizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetri ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

115,50

227.

04191*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu (pirmā diennakts) (ar katetra cenu)

141,75

228.

04192*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu (par katru nākošo diennakti sākot no otrās dienas (bez katetera cenas)

15,12

229.

04193*

Krikotireotomijas komplekts

54,02

230.

04194*

Kombinētā caurule (Combi-Tube)

36,38

231.

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru pielietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā

7,80

232.

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indeks)

24,37

233.

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti

25,39

234.

05001

Slimnieka pirmreizēja pieņemšana, ieskaitot nepieciešamo izmeklēšanu, funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana, procedūru nozīmējumu izrakstīšana un medicīniskās dokumentācijas noformēšana

5,09

235.

05002

Atkārtota pacienta apskate, ieskaitot nepieciešamo ārstēšanas plāna un procedūru parametru korekciju, jaunu nozīmējumu izrakstīšanu un medicīniskās dokumentācijas noformēšanu

2,02

236.

05016

Elektroforēze

1,77

237.

05017

Dobumu un acu elektroforēze

2,09

238.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

1,83

239.

05023

Fonoforēze

2,95

240.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS)

1,83

241.

05025

DDS - forēze

2,35

242.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS)

1,83

243.

05027

SMS - forēze

2,35

244.

05031

Darsonvalizācija

2,45

245.

05035

Induktotermija

1,54

246.

05036

Ultraīsviļņu terapija

1,24

247.

05038

Centimetru viļņu terapija

1,24

248.

05039

Decimetru viļņu terapija

1,24

249.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija

1,22

250.

05042

Pastāvīga magnētiska lauka terapija

1,22

251.

05044

Ultraskaņas terapija

2,79

252.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

1,77

253.

05047

Ultravioletā apstarošana

1,81

254.

05048

Lāzera terapija

2,45

255.

05049

Magnetolāzera terapija

2,45

256.

05053

Parafīna - ozokerīta terapija

3,16

257.

05102

Vispārējā masāža pediatrijā līdz 1 gada vecumam

2,69

258.

05103

Vispārējā masāža pediatrijā no 1 līdz 3 gadu vecumam

3,52

259.

05104

Vispārējā masāža pediatrijā no 3 līdz 12 gadu vecumam

4,38

260.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1,69

261.

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

2,30

262.

06005

EKG pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba u.c.)

0,74

263.

06006

EKG ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

1,01

264.

06007

EKG ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz 3 gadu vecumam

2,13

265.

06008

EKG apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām EKG (nelietot vienlaikus ar kodiem 06004, 06006)

3,28

266.

06011

EKG 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti p/o, piem., Propranolol

4,16

267.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti i/v, piem., atropīns (Atropine)

4,31

268.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo EKG aparātu pie slimnieka mājās

3,98

269.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

15,78

270.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

15,40

271.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar slodzes testu (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

13,45

272.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfija kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

24,82

273.

06018

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas rezultātu izvērtēšana un arhivācija darba stacijā

2,79

274.

06021

Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē

12,27

275.

06030

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG un FKG piecās frekvencēs no pieciem punktiem

16,88

276.

06031

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG, FKG no pieciem punktiem pirms un pēc slodzes un uz kreisajiem sāniem

5,91

277.

06032

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu (sistoliskā funkcija)

9,12

278.

06033*

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītājiem un visiem doplerizmeklējumiem (5)

23,05

279.

06034*

Stressehokardiogrāfija ar krāsas doplerogrāfa spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana (savienojot ar veloergometriju vai medicīniskām provēm)

38,54

280.

06035

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju un doplerizmeklējumiem (skrīningizmeklējums)

13,03

281.

06040*

Stresehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

34,87

282.

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

28,89

283.

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

6,57

284.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

13,58

285.

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

13,58

286.

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

13,58

287.

06053*

Piemaksa kodiem 06050, 06051 par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai

39,90

288.

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) kodam 06052

120,75

289.

06055

Piemaksa kodiem 06050, 06051, 06052 par kompjuterizētu reģistrācijas iekārtas lietojumu

1,40

290.

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

30,51

291.

06057*

Piemaksa kodam 06056 par zondi transvenozai sirds elektrostimulācijai

57,75

292.

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

87,04

293.

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

28,27

294.

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

270,66

295.

06063*

Elektrods endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai

486,15

296.

06064*

Speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēma

147,00

297.

06065*

Piemaksa kodiem 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

63,00

298.

06066*

Piemaksa kodiem 06061, 06062 par elektrodu CSL (koronārā sinusa elektrods)

115,50

299.

06067*

Ievades komplekts radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem

10,08

300.

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

10,39

301.

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

6,02

302.

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

19,57

303.

06071*

Piemaksa kodam 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

120,00

304.

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

3,69

305.

06076

Piemaksa par katetru kodam 06075

12,60

306.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

8,37

307.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

2,81

308.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

4,55

309.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana, ieskaitot dokumentēšanu

3,26

310.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm, ieskaitot dokumentēšanu

7,30

311.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

4,56

312.

06100

Brahiocefālo asinsvadu dopplerogrāfija ar spektranalīzi un funkcionālām provēm

7,57

313.

06101

Transkraniāla asinsvadu dopplerogrāfija un spektrālanalīze

7,57

314.

06102

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas dopplerogrāfiju un spektrālanalīzi

17,11

315.

06103

Potītes indeksa noteikšana (6 mērījumi)

7,93

316.

06104

Apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija (12 mērījumi)

11,38

317.

06105

Augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

6,90

318.

06106

Apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

11,39

319.

06107

Augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija (8 mērījumi)

5,70

320.

06109

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

3,52

321.

06110

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1,90

322.

06111

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

6,79

323.

06112

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

4,38

324.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru dupleksdoplerogrāfija un spektra analīze

18,85

325.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

11,10

326.

06117

Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

9,34

327.

06118

Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

16,31

328.

06119

Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi un krāskodēta dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi (arī jaundzimušajiem)

21,95

329.

06121

Kontrastizmeklēšana pie transkraniālas dupleksdoplerogrāfijas un krāskodēta dupleksdoplerogrāfijas ar spektra analīzi (ieskaitot kontrastvielas cenu)

77,35

330.

06122

Augšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

13,65

331.

06123

Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze ar venozā refluksa programmu

18,11

332.

06124

Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

20,92

333.

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

11,90

334.

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija (bez EKS vērtības)

199,00

335.

06131*

Divkameru pastāvīgā EKS implantācija (bez EKS un endokardiālo elektrodu vērtības)

275,51

336.

06132*

Vienkameru EKS darbības pārbaude un programmēšana

13,30

337.

06133*

Divkameru EKS darbības pārbaude un programmēšana

19,39

338.

06134*

Vienkameru (ventrikulārais) ICD (pārbaude un programmēšana)

19,39

339.

06135*

Divkameru (DDD) ICD (pārbaude un programmēšana)

24,33

340.

06136*

ICD implantācija (bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības)

275,51

341.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija (bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības)

203,48

342.

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

203,48

343.

06139*

EKS ložas maiņa

203,48

344.

06140*

EKS ekstirpācija

203,48

345.

06141*

Ilgstošās EKG monitorēšanas iekārtas implantācija (bez iekārtas vērtības)

129,50

346.

06150*

EKS miokardiālā implantācija

843,02

347.

06151*

Vienkameru EKS; SSI tipa EKS bez papildu funkcijām un SSIR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju

328,65

348.

06152*

Vienkameru EKS; SSIR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu

431,55

349.

06153*

Divkameru EKS (VDD; DDD tipa EKS bez papildu funkcijām)

564,90

350.

06154*

Divkameru EKS (DDDR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju)

672,00

351.

06155*

Divkameru EKS; sarežģītie EKS (antitahikardītiskie, biatriālie, trīskameru)

1949,85

352.

06156*

Intrakardiālie defibrilatori (ICD) vienkameru (piemaksa kodam 06136)

2692,20

353.

06157*

Intrakardiālie defibrilatori (ICD) divkameru (piemaksa kodam 06136)

5624,85

354.

06158*

Implantējamā (ilgstošas EKG monitorēšanas) diagnostiskā iekārta "REVALT" (piemaksa kodam 06141)

1359,75

355.

06160*

Miokarda biopsija (kā patstāvīga manipulācija)

305,54

356.

06165*

Elektrokardiostimulators ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem

2299,50

357.

06166*

Elektrods koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai

326,55

358.

06167*

Ievades komplekts sinus coronarius elektrodu ievadei

447,30

359.

06168*

Aktīvās fiksācijas bipolārais elektrods pastāvīgai elektrokardiostimulācijai

126,00

360.

06169*

Miokardiāli bipolārais elektrods pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai

262,50

361.

06170*

Pastāvīgais implantējamais elektroda adapters

75,60

362.

06171*

Ievadu sistēma pastāvīgo elektrodu implantācijai

11,87

363.

06172*

Pagaidu EKS elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu

39,27

364.

06173*

Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem

17,43

365.

06174*

Pagaidu EKS aktīvās fiksācijas bipolārais elektrods

129,15

366.

06175*

Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņi

12,60

367.

06176*

Savienojoša ierīce pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR

210,00

368.

06177*

Ar Localisa 9670590 savienojams pasīvais elektrods

63,00

369.

06178*

Transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolārs elektrods

180,60

370.

06179*

Vienas sirds kameras stimulācijai lietojamais ārējais pagaidu EKS vienam pacientam

21,00

371.

06185*

Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

36,47

372.

06186*

Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

53,88

373.

06187

Piemaksa kodiem 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds kreisās puses ventrikulogrāfiju

4,04

374.

06188

Piemaksa kodiem 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198, ja izdara šuntogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

4,04

375.

06189*

Piemaksa kodiem 06185, 06186, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās puses ventrikulogrāfiju ar digitālo angiogrāfu. Var izmantot kā pamatpakalpojumu

6,96

376.

06190*

Piemaksa kodiem 06185, 06186, 06189, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās vai kreisās puses zondēšanu. Var izmantot kā pamatpakalpojumu

10,39

377.

06192*

Koronārā angioplastija (PTCA) ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu (bez stenta un citu materiālu vērtībām)

91,99

378.

06193*

Piemaksa par koronāro angiogrāfiju ar nejonēto kontrastvielu (100 ml) ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem). ( Manipulācijas tarifs iekļauts gadījumu G507 G508 G509 G510 G511 G512 G513 G514 tarifos)

365,75

379.

06194*

Piemaksa par koronāro angioplastiju (PTCA) (bez stenta), ar nejonēto kontrastvielu (300 ml) ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem) ( Manipulācijas tarifs iekļauts gadījumu G508 G512 tarifos)

1706,46

380.

06195*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, ar nejonēto kontrastvielu (300 ml), ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem) ( Manipulācijas tarifs iekļauts gadījumu G509 G513 tarifos)

2601,56

381.

06196*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces (ar zālēm pildītus stentus (DES) un/vai rotoblatoru, un/vai aterektomijas ierīces, un/vai griezošos balonus) (par materiāliem) ( Manipulācijas tarifs iekļauts gadījumu G510 G514 tarifos)

3313,14

382.

06197*

Neatliekamā koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

46,29

383.

06198*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

67,74

384.

06199*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu ar stentu (bez stenta un citu materiālu vērtībām)

89,46

385.

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) (ar materiālu vērtībām) (nelieto kodiem 06186, 06192, 06194, 06195, 06196, 06198, 06199, 60072, 60073, 60074)

722,09

386.

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3894,11

387.

07001

Vitālās kapacitātes noteikšana (ārsts vai māsa)

0,92

388.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija) (ārsts vai māsa)

0,92

389.

07003

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana ar bronhodilatācijas testu

2,07

390.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze

2,10

391.

07005

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze ar bronhodilatācijas testu

3,60

392.

07006

Spirogrammas reģistrācija un analīze ar tilpuma-laika spirogrāfu pēc "pilnas programmas" (VC, FVC, FEV1, Tiffno indekss, MV, F, MVV, elpošanas rezerves koeficients utt.)

3,30

393.

07007

Piemaksa kodam 07006, izvērtējot ar datoru

1,63

394.

07008

Piemaksa kodam 07006 par bronhodilatācijas testu

2,02

395.

07009

Piemaksa kodam 07006 par skābekļa izmantošanas koeficienta noteikšanu

0,87

396.

07015

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju

2,15

397.

07016

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju un bronhodilatācijas testu

3,64

398.

07017

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi

3,26

399.

07018

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

4,95

400.

07020

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru kodam 07005

2,02

401.

07021

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru kodam 07016

2,02

402.

07022

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru kodam 07018

5,09

403.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ("bronhu provokācijas tests") ar metaholīna inhalācijām (ar pneimotahogrāfu ar datorprogrammu)

18,08

404.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

8,59

405.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

9,54

406.

07027

Piemaksa kodiem 07004-07006, 07015-07018 par pretbaktēriju filtru lietošanu

1,26

407.

07028

Pārejas faktora (plaušu difūzijas spēju) noteikšana

9,22

408.

07029

Piemaksa kodiem 07002 un 07003 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms izelpas maksimumplūsmas noteikšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,33

409.

07030

Piemaksa kodiem 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,92

410.

07031

Pneimotahogrāfija ar iebūvētu datoranalīzes programmu (bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācība mērījumu izdarīšanai 10-15 minūtes 2 dienas pirms to izdarīšanas). Piemaksa kodiem 07002 un 07003

1,65

411.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar CF indikatoru (ādas apstrāde ar vati, destilētu ūdeni un ēteri, elektroforēzes iedarbība uz ādu, hlorīdu testa plākstera pielīmēšana, sviedrēšana un sviedru proves skrīninga rezultātu novērtēšana)

10,89

412.

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

25,15

413.

08001

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

36,44

414.

08002

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

44,96

415.

08003

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

56,46

416.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

38,94

417.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru atkārtotai lietošanai

47,88

418.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

38,68

419.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

23,49

420.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

27,90

421.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

27,90

422.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

44,40

423.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

40,94

424.

08012

24 st. barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar 4-ektroda zondi atkārtotai lietošanai

65,20

425.

08013

24 st. barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar 3-ektroda zondi atkārtotai lietošanai

62,05

426.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

50,16

427.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

24,28

428.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

12,33

429.

08017

Zondes ievadīšana ar endoskopu. Piemaksa kodiem 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136

8,03

430.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

11,81

431.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

12,68

432.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo vai kompjūtersistēmu)

11,89

433.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

13,39

434.

08050

Duodenālā zondēšana

6,67

435.

08051

Barības vada bužēšana kombinēti ar ezofagoskopiju (piemaksa kodiem 08061, 08062)

8,91

436.

08052

Barības vada bužēšana bērniem (piemaksa kodam 08061)

9,11

437.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana (bez endoprotēzes vērtības)

18,89

438.

08054*

Piemaksa kodam 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

703,50

439.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, bez parauga ekscīzijas, punkcijas

19,58

440.

08059

Ezofagoskopija, bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

9,29

441.

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

13,86

442.

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, ar parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu

24,08

443.

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

26,54

444.

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā. Piemaksa kodiem 08061, 08062, 08111, 08112, 08113 (bez vienreizējās lietošanas materiālu izmaksām)

20,41

445.

08064*

Piemaksa kodam 08063 par vienreizējas lietošanas injektoru

47,25

446.

08065*

Piemaksa kodam 08063 par vienreizējas lietošanas hemostāzes klipsi

36,75

447.

08066*

Piemaksa kodam 08063 par endocilpu

157,50

448.

08070*

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

11,69

449.

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas. Piemaksa kodiem. 08061, 08062

21,76

450.

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā (bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām). Neatliekamā situācijā (asiņojošu vēnu gadījumā) kā piemaksa kodiem 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

28,94

451.

08073*

Piemaksa kodam 08072 par vienreizējas lietošanas injektoru

47,25

452.

08074*

Piemaksa kodam 08072 par cilpām varikozo vēnu liģēšanai

136,50

453.

08075*

Piemaksa kodam 08072 par endoskopa distālā gala uzmavām lokālai aspirācijai (5 gab.)

99,75

454.

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana, viens seanss (medikamentu ievadīšana, lāzera pielietošana, marķēšana u.c.)

17,61

455.

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām)

44,42

456.

08078*

Piemaksa kodam 08077 par dilatācijas balona lietošanu

99,75

457.

08079*

Piemaksa kodam 08077 par balonkatetra lietošanu

120,75

458.

08080*

Piemaksa kodam 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

7,35

459.

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija kodam 08077 neparedzētu apstākļu dēļ

27,33

460.

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā (manipulāciju var veikt bez anesteziologa klātbūtnes)

4,12

461.

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ( ar Adacolumn sistēmu)

984,67

462.

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām )

63,21

463.

08091*

Piemaksa kodam 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

94,50

464.

08092*

Piemaksa kodam 08090 par dilatācijas balona lietošanu

99,75

465.

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

51,72

466.

08094*

Piemaksa kodam 08093 par balonkatetra lietošanu

47,25

467.

08095*

Piemaksa kodam 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

170,10

468.

08096*

Piemaksa kodam 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu (viena maināmā groziņa cena)

231,00

469.

08097*

Endoskopiskā papilosfinkterotomija un stenta novietošana žults vai pankreasa vados (bez endoprotēžu izmaksām)

59,40

470.

08098*

Piemaksa kodam 08097 par plastikāta drenas komplektu

189,00

471.

08099*

Piemaksa kodam 08097 par nazobiliārās drenas ievadīšanu

113,40

472.

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

23,26

473.

08101*

Piemaksa kodam 08100 par PEG komplektu

105,00

474.

08108*

Kapsulas endoskopija

418,95

475.

08109*

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

33,84

476.

08110

Rektoskopija

6,51

477.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

18,71

478.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

25,91

479.

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

40,95

480.

08114*

Līdz divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie pakalpojumiem kodiem 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113

24,18

481.

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa kodiem 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113

28,90

482.

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

18,64

483.

08121*

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (terapeitiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

84,48

484.

08122*

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (diagnostiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

69,71

485.

08124*

Aspirācijas biopsijas adata MAJ 363-365 (vienreizlietojamā)

80,85

486.

08125*

Histoloģijas biopsijas adata MAJ 903-919 (vienreizlietojamā)

101,91

487.

08126*

Aspirācijas biopsijas adata (komplekts) EECHOTIP (vienreizlietojamais)

157,50

488.

08127*

Histoloģijas biopsijas adata (komplekts) EUSN - 19 QC (vienreizlietojamais)

315,00

489.

08128*

Plexus coeliacus neirolīzes adata (komplekts) EUSN - 20 - CPN (vienreizlietojamais)

210,00

490.

08130*

Vienreizējās lietošanas injektors hemostāzei gremošanas orgānu endoskopijās

35,70

491.

08132*

Piemaksa kodam 08097 par žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem

577,50

492.

08133*

Piemaksa kodiem 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

6,30

493.

08134*

Argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošana terapeitiskās endoskopijas laikā

63,71

494.

08135*

Lāzera koagulācija un citas līdzīgas ķirurģiskas manipulācijas caur endoskopu. Piemaksa pie endoskopiska pamatpakalpojuma. Viena procedūra

8,29

495.

08136*

Piemaksa kodiem 08016, 08051, 08053, 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08070, 08076, 08077, 08090, 08100, 08111, 08112, 08113, 08120, 08121, 08122, lietojot speciāli paredzētos dezinfekcijas līdzekļus elastīgo endoskopu apstrādei endoskopiskajos izmeklēj

5,25

496.

08140

13 C elptests Helicobacter pylori noteikšanai

32,98

497.

08141

13 C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

46,52

498.

08142

13 C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

39,17

499.

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

3,66

500.

08144

13 C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

61,22

501.

08152

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem, Rtg kontrole

19,41

502.

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

3,46

503.

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

5,48

504.

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

17,67

505.

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

17,31

506.

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

18,32

507.

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

13,57

508.

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

5,73

509.

09187

Piemaksa kodam 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0,53

510.

09188*

Piemaksa kodam 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

10,50

511.

09189*

Piemaksa kodam 09182 par stimulatora - glukagona (Glucagon) lietošanu

12,60

512.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar 1 alergēnu (ieskaitot alergēna cenu)

2,76

513.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) - par katru nākošo alergēnu (ieskaitot alergēna cenu)

1,08

514.

10010

Ādas dūriena prick testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

8,03

515.

10011

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

4,96

516.

10012

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1,59

517.

10013

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) - par katru nākamo alergēnu

0,35

518.

10020

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu alergēnu

5,73

519.

10021

Intrakutānā testa izdarīšana -par katru nākamo alergēnu

1,18

520.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu (ieskaitot alergēna cenu)

6,36

521.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu (ieskaitot alergēna cenu)

3,28

522.

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija, par katru injekciju)

1,26

523.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju ar bišu, lapseņu indi (hiposensibilizācija, bez alergēna cenas)

8,33

524.

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana 3 alergēniem (ietverta alergēna cena)

6,51

525.

10034

Ādas aplikācijas testa veikšana par katru nākamo alergēnu

0,81

526.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

32,46

527.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

4,45

528.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

12,00

529.

10042

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (stacionārā)

56,79

530.

10043

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

25,96

531.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

12,86

532.

11001

Lumbālpunkcijas izpilde, ieskaitot anestēziju

4,28

533.

11002

Lumbālpunkcijas bērniem, ieskaitot anestēziju

8,21

534.

11003

Likvora dinamisko provju pārbaude, piemaksa kodiem 11001, 11002

2,83

535.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

11,74

536.

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija, izmantojot adatu elektrodus, ar kompjuterizētu datu apstrādi

33,57

537.

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija, ar adatu elektrodiem

14,73

538.

11007*

Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi

21,53

539.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

12,53

540.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

13,68

541.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

7,04

542.

11011

N. trigeminus, n. facialis izmeklēšanas tests

7,78

543.

11020*

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves, datu izvērtēšana

23,08

544.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

10,24

545.

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

4,86

546.

11023

Elektroencefalogrāfijas datu analīze (ja pierakstu veic māsa)

3,03

547.

11024

Diafonoskopija bērnam līdz 1 gada vecumam

0,57

548.

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude, datu analīze, dokumentācija

3,26

549.

11026

Redzes nerva diska apskate, izvērtējums

1,31

550.

11027

Dzirdes funkciju pārbaude ar kamertoņiem

2,43

551.

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

3,46

552.

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

3,03

553.

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, bez Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

2,02

554.

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

2,43

555.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

3,25

556.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

9,91

557.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

3,03

558.

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude (vienam līmenim)

2,02

559.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

4,21

560.

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

37,38

561.

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

30,11

562.

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

29,69

563.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem, un pieaugušiem

14,19

564.

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

29,31

565.

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

19,56

566.

11057

Kompjuterizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

27,70

567.

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

71,34

568.

11059*

Piemaksa kompjuterizētai elektroencefalografijai ar video sinhrono moniterēšanu (par katrām nākošajām 12 stundām)

51,94

569.

11060*

Kompjuterizētās elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono moniterēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

38,62

570.

11061*

Kompjuterizētās elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono moniterēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

18,63

571.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

6,75

572.

11066

Redzes izsauktie potenciāli

14,63

573.

11067

Dzirdes izsauktie potenciāli

14,53

574.

11068

Somatosensorie izsauktie potenciāli

9,90

575.

11096

Ehopulsogrāfija (ACI, ACM, AV) - simetriski, dažādos sānu un artēriju segmentos, datu izvērtēšana

5,82

576.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

14,86

577.

11098*

Stimulācijas elektromiogrāfijas izpilde, datu analīze (bērniem līdz 7 gadu vecumam)

31,20

578.

11100

Infiltrējošas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

7,34

579.

11101

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

7,34

580.

11102

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (bez materiālu un medikamentu izmaksām)

4,90

581.

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde (ar materiālu un medikamentu (piem., kenaloga) izmaksām)

7,34

582.

12016

Vienas tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinuma sagatavošana ambulatori

129,48

583.

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2,52

584.

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1,94

585.

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0,47

586.

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2,52

587.

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0,47

588.

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0,47

589.

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1,94

590.

13022*

Minesotas programma stacionārā

0,47

591.

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu ambulatora abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām dienas stacionārā

7,73

592.

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu ambulatora abstinences sindroma kupēšana no 10 līdz 20 dienām dienas stacionārā

4,96

593.

14020

Fototerāpija ar ultravioletajiem "B" stariem (UVB)

5,16

594.

14021

Fotoķīmijterāpija (PUVA)

12,54

595.

14022

Lokāla fotoķīmijterāpija (PUVA)

8,85

596.

14023

Fotodinamiskā terāpija

12,21

597.

14024

Piemaksa par medikamentu Metilester 1 procedūrai

100,80

598.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

0,69

599.

14026

Dermatožu lāzerterāpija

6,47

600.

14027

Dermatožu fototerāpija

5,89

601.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

4,23

602.

15001

Epidemioloģiskais darbs ar slimniekiem, kontaktpersonu un infekcijas avotu noskaidrošana (operatīvas grupas ārstam vai feldšerim)

1,59

603.

15002

Epidemioloģiskais darbs epidēmijas perēklī (aplipināšanas avota, kontaktu noskaidrošana, meklēšana, nogādāšana medicīniskajā iestādē vienas pilsētas robežās. Iekļautas autotransporta izmaksas)

8,35

604.

15003

Epidemioloģiskais darbs epidēmijas perēklī (aplipināšanas avota, kontaktu noskaidrošana, meklēšana, nogādāšana medicīniskajā iestādē ārpus pilsētas robežām. Iekļautas autotransporta izmaksas)

17,69

605.

15004

Rakstisks uzaicinājums pie ārsta slimniekam ar veneroloģisku saslimšanu vai viņa kontaktpersonai

0,70

606.

15005

Slimnieka vai viņa dzimumpartnera meklēšana ārpus rajona, pilsētas, izmantojot tālruņa sakarus

0,89

607.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

1,13

608.

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

18,07

609.

16008

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

14,39

610.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

4,12

611.

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

3,55

612.

16015

Spirāles ievadīšana

4,00

613.

16016

Spirāles izņemšana

2,55

614.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

6,77

615.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

16,44

616.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

39,59

617.

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

14,54

618.

16025

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai

13,02

619.

16026

Dzemdes dobuma abrāzija

13,02

620.

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

57,62

621.

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

53,78

622.

16029*

Histeroskopija

33,64

623.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

6,49

624.

16033

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

14,01

625.

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē horionbiopsija, folikula iegūšana

43,23

626.

16040*

Dzemdes kakla amputācija

117,36

627.

16041*

Maksts un starpenes plastika

126,71

628.

16042*

Dzemdes venterofiksācija

122,40

629.

16043*

Endometrija rezektoskopija

79,04

630.

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

111,84

631.

16045*

Piemaksa kodiem 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par operāciju, ko izdara vienlaicīgi citā lokalizācijā (miomatoza mezgla, cistas izdalīšana u.c.)

53,89

632.

16046*

Pretsaaugumu intraperitoneālais līdzeklis (1,5 l 4% ikodekstrīna šķīdums) (arī ķirurģijā un uroloģijā)

77,29

633.

16047*

Dabīgā kolagēna implants (2 x 7cm)

94,50

634.

16048*

Dabīgā kolagēna implants (4 x 7cm)

157,50

635.

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

99,88

636.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

6,18

637.

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

114,68

638.

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

160,36

639.

16054*

Konservatīva miomektomija

139,52

640.

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

165,87

641.

16061*

Dzemdes ekstripācija ar vai bez olvadu izņemšanas

168,94

642.

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

183,81

643.

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

197,13

644.

16064*

Vienkārša vulvektomija

69,46

645.

16065*

Radikāla vulvektomija

216,12

646.

16070*

Vertheima operācija

233,08

647.

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

207,75

648.

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

63,87

649.

16073*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija). Piemaksa pie pamatoperācijas

10,26

650.

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

207,93

651.

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

38,17

652.

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

12,29

653.

16080*

Diagnostiskā laparoskopija

176,05

654.

16082*

Laparaskopiskas operācijas uz dzemdes piedēkļiem (salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija)

560,23

655.

16086*

Laparaskopiska sterilizācija

185,14

656.

16087*

Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

383,48

657.

16088*

Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem

651,08

658.

16089*

Laparaskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

357,55

659.

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

34,53

660.

16101

Ārējā kardiotokogrāfija sākot ar 22 grūtniecības nedēļām

4,12

661.

16102*

Ģimenes dzemdības (nevar lietot kopā ar kodu 16106)

78,77

662.

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

7,18

663.

16106*

Dzemdības fizioloģiskās

76,55

664.

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā

98,67

665.

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā

84,43

666.

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai dzemdību stangu uzlikšana. Piemaksa kodam 16107

7,48

667.

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

17,95

668.

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

56,25

669.

16112*

Amnioinfūzijas

26,88

670.

16114*

Piemaksa kodam 16115 par dzemdību procesa beigšanu ar ķeizargriezienu (nelietot kopā ar kodiem 16106, 16107, 16108)

112,33

671.

16115*

Ķeizargrieziens

116,67

672.

16116*

Piemaksa kodiem 16115, 16117, 16118, izmantojot vienreizējās lietošanas ķeizargrieziena komplektu

16,18

673.

16117*

Mazais ķeizargrieziens

91,69

674.

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

65,74

675.

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

37,63

676.

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

12,33

677.

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

12,28

678.

16130*

Dzemdes kakla I - II pak.plīsuma sašūšana

22,09

679.

16131*

Dzemdes kakla IIIpak.plīsuma sašūšana

35,68

680.

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

19,61

681.

16133*

Starpenes III un IV pak. plīsumu sašūšana

59,27

682.

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

16,69

683.

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7,88

684.

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi pēc dzemdībām

5,78

685.

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0,92

686.

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana līdz 8 gadu vecumam

1,33

687.

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

1,31

688.

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1,65

689.

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0,63

690.

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1,38

691.

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

2,06

692.

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0,72

693.

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0,56

694.

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0,62

695.

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,10

696.

17016

Redzes asuma noteikšana ar korekciju tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,10

697.

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā pieaugušajiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

0,92

698.

17018

Redzes asuma noteikšana ar korekciju tuvumā vai tālumā pieaugušajiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

0,92

699.

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1,62

700.

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0,92

701.

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1,74

702.

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

1,27

703.

17029

Refraktometrija

0,43

704.

17030

Autorefraktometrija

2,63

705.

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1,65

706.

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

1,05

707.

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox testu)

1,12

708.

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

1,12

709.

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

2,13

710.

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

1,06

711.

17060

Redzes lauka noteikšana

1,06

712.

17061

Projekcijas perimetrija (krāsu)

2,17

713.

17062

Datorizētā projekcijas perimetrija (statiskā, krāsu) vienai acij

4,74

714.

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

2,02

715.

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1,94

716.

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

35,55

717.

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

35,55

718.

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

51,86

719.

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

35,26

720.

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1,89

721.

17081

Gonioskopija abām acīm, rezultātu izvērtēšana

2,21

722.

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm, rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

3,01

723.

17083

Diafonoskopija abām acīm

0,59

724.

17084

Eksoftalmometrija, rezultātu izvērtēšana

0,53

725.

17085

Oftalmoskopija (tiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana

1,27

726.

17086

Oftalmoskopija (netiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana

1,17

727.

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0,40

728.

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija, rezultātu grafiska attēlošana

2,19

729.

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

6,26

730.

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

1,24

731.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

16,91

732.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

5,31

733.

17098

Elektroretinogrāfija

2,23

734.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3,95

735.

17101

Tonometrija abām acīm, rezultātu izvērtēšana

0,89

736.

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

1,21

737.

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1,37

738.

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1,37

739.

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1,89

740.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana

5,20

741.

17122*

Beta aplikatora lietošana (viens seanss vienai acij)

6,78

742.

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

1,14

743.

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

9,26

744.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

13,24

745.

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

20,97

746.

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

32,72

747.

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

26,70

748.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

24,38

749.

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

26,38

750.

17143*

Plakstiņa sašūšana

24,77

751.

17151*

Dakriocistorinostomija

37,41

752.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem (vienā pusē)

3,09

753.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem (vienā pusē)

3,05

754.

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā (vienā pusē)

30,74

755.

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

30,37

756.

17166*

Asaru punktiņa operācija (vienā pusē)

13,98

757.

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

40,61

758.

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

40,61

759.

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

34,92

760.

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

47,41

761.

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

41,32

762.

17182*

Piemaksa kodiem 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

63,00

763.

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

37,27

764.

17184*

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

36,10

765.

17185*

Blefarorafija

35,26

766.

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

44,27

767.

17187*

Pterīga operācija

33,39

768.

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

38,74

769.

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

11,71

770.

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

46,71

771.

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm

63,36

772.

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

36,85

773.

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

31,00

774.

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

54,31

775.

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

178,98

776.

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

87,01

777.

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

39,35

778.

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

46,71

779.

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

51,73

780.

17218*

Piemaksa kodiem 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

19,01

781.

17219*

Piemaksa kodiem 17216, 17217 par otras acs operāciju

11,38

782.

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

14,95

783.

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

15,62

784.

17227*

Keratotomija

29,10

785.

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

49,78

786.

17229*

Radzenes totāla transplantācija

77,09

787.

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

11,89

788.

17231*

Radzenes nokasīšana

12,72

789.

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

10,45

790.

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu

44,65

791.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3,64

792.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

3,60

793.

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

44,53

794.

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

54,21

795.

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

22,57

796.

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

55,08

797.

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

56,48

798.

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

84,23

799.

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

75,85

800.

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

90,90

801.

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

271,53

802.

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fakoemulsifikāciju

84,97

803.

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

113,18

804.

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

137,98

805.

17258*

Piemaksa kodiem 17255, 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

49,39

806.

17259*

Salokamā lēca

54,60

807.

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

83,62

808.

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

81,60

809.

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

67,95

810.

17273*

Mugurējā sklerotomija

37,19

811.

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

29,94

812.

17280

Lāzera iridektomija

4,89

813.

17281

Lāzera trabekuloplastika

11,30

814.

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

51,21

815.

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

54,92

816.

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

51,21

817.

17288*

Bazāla iridektomija

40,51

818.

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

54,92

819.

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

43,33

820.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

4,80

821.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

4,89

822.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

10,04

823.

17298*

Piemaksa par Verteporfinum lietošanu (1 procedūra)

940,82

824.

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

77,10

825.

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

97,14

826.

17302*

Orbītas eksenterācija

97,39

827.

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

245,00

828.

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

219,30

829.

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

134,40

830.

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

138,60

831.

17307*

Vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplekts

232,16

832.

17308*

Piemaksa par intravitreālās gāzes lietošanu

33,60

833.

17310*

Skleroplastiskās operācijas

72,07

834.

17320*

Acs ābola eviscerācija

28,47

835.

17321*

Acs ābola enukleācija

29,63

836.

17322*

Piemaksa kodiem 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

26,25

837.

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

35,81

838.

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

316,41

839.

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

75,72

840.

17326*

Orbitotomija

99,78

841.

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

15,84

842.

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

10,70

843.

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

11,74

844.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2,87

845.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

2,36

846.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

2,46

847.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

2,35

848.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2,77

849.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

10,05

850.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

2,23

851.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

3,52

852.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas (šo manipulāciju var lietot visi BRAC speciālisti)

21,48

853.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa kodiem, kuros nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu) (šo manipulāciju var lietot visi BRAC speciālisti)

3,51

854.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

3,75

855.

17371

Koordimetrija

4,05

856.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

7,52

857.

17373

Prizmu adaptācijas tests

4,51

858.

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

3,31

859.

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

4,33

860.

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

7,77

861.

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

5,64

862.

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

5,22

863.

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

5,12

864.

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

5,28

865.

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

8,04

866.

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

4,99

867.

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

4,94

868.

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem 0-1 gada vecumā, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

3,66

869.

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

2,65

870.

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

4,83

871.

17400

Pacienta pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

12,29

872.

17401

Pacienta pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

18,28

873.

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2,83

874.

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekcijas attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

5,43

875.

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

4,13

876.

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

4,83

877.

17406

Atbalsta grupas vadīšana

4,13

878.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses (patstāvīgs pakalpojums)

8,41

879.

18013

Mugurējā tamponāde

12,13

880.

18014

Elektrokoagulācijas lietošana ORL - deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcu, mandeļu, balsenes piededzināšanā, veidojumu ekscīzijā un citās operācijās

4,54

881.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (piem., nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma), viens apmeklējums

11,12

882.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

7,01

883.

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

69,56

884.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana (ambulatori)

8,26

885.

18024*

Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna (stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos)

69,56

886.

18030

Lāzera koagulācija, piemaksa kodiem 18022, 18023, 18024

5,65

887.

18031

Krioterapija

3,36

888.

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

6,25

889.

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

69,56

890.

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

69,56

891.

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

69,56

892.

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

69,56

893.

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

69,56

894.

18038*

Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija)

66,49

895.

18040*

Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas

69,56

896.

18041*

Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas

69,56

897.

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

69,56

898.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

5,31

899.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

4,94

900.

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

53,68

901.

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu (operācija)

60,34

902.

18050*

Haimora dobuma punkcija, pieejot no mutes, eventuāli ieskaitot tā satura atsūkšanu (operācija)

60,34

903.

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

93,82

904.

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

61,30

905.

18057*

Haimora dobuma radikāla operācija

65,28

906.

18058*

Retroaurikulārās atveres vai haimora dobuma fistulas operatīva aizvēršana

65,28

907.

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses

65,28

908.

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

65,28

909.

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

14,66

910.

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

65,28

911.

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

65,28

912.

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstrukcija pēc traumas (bez biomateriālu vērtības)

98,64

913.

18065*

Piemaksa kodam 18064 par biomateriālu

84,00

914.

18066*

Orbītas dekompresija

98,64

915.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

4,08

916.

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

7,49

917.

18073*

Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

55,34

918.

18074*

Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

55,34

919.

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

55,34

920.

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

6,90

921.

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

5,99

922.

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

7,05

923.

18079*

Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija)

55,34

924.

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

55,34

925.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

3,92

926.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

12,62

927.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija (ar mikroskopu un balsta laringoskopu)

12,76

928.

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

38,50

929.

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

59,03

930.

18094*

Medikamentu (botulisma toksīna, silikona vai tauku) (Botulinum toxin) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā

57,92

931.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

11,79

932.

18101*

Balsenes mikroķirurģija ar fibroendoskopu (biopsijas paņemšana)

17,56

933.

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

94,50

934.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

5,70

935.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes pieaugušiem

6,35

936.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

7,17

937.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3,93

938.

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

7,32

939.

18110*

Traheostomas slēgšana

57,33

940.

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

2,47

941.

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

3,08

942.

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana )

63,34

943.

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

63,34

944.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

8,24

945.

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

63,34

946.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

3,37

947.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

3,41

948.

18141*

Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības)

63,34

949.

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām)

63,34

950.

18143*

Piemaksa kodiem 18141, 18142 par protēzi

11,55

951.

18152*

Miringoplastika, no dzirdes kanāla puses

64,35

952.

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija kopā ar citām operācijām

85,47

953.

18154*

Radikāla vidusauss operācija

85,47

954.

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

85,47

955.