Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr., 21.nr) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta septīto daļu.

2. Papildināt 13.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi sais­tīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu izmantošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā."

3. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Pārtikas uzņēmumu darbības apturēšana un atjaunošana

27.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenajam pārtikas un veterinārajam inspektoram, valsts vecākajam pārtikas inspektoram, valsts vecākajam veterinārajam inspektoram, valsts pārtikas inspektoram un valsts veterinārajam inspektoram (turpmāk - Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona) ir tiesības apturēt vai ierobežot pārtikas uzņēmuma darbību (tai skaitā tā struktūrvienības vai atsevišķu iekārtu darbību), ja ir konstatēta neatbilstība pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, izdodot rakstveida brīdinājumu pārtikas uzņēmumam.

(2) Brīdinājumā norāda konstatētās neatbilstības pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un nosaka neatbilstības novēršanas termiņu:

1) ņemot vērā neatbilstības faktiskās novēršanas iespējas, - no viena mēneša līdz trim mēnešiem;

2) ja neatbilstības novēršanai nepieciešams kapitālremonts, - līdz vienam gadam;

3) ja neatbilstības novēršanai ir nepieciešama celtniecība, - līdz diviem gadiem.

(3) Ja brīdinājumā norādītās neatbilstības noteiktajā termiņā netiek novērstas, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darba dienu laikā pēc brīdinājumā noteiktā termiņa beigām pieņem lēmumu par pārtikas uzņēmuma darbības apturēšanu.

(4) Pārtikas uzņēmuma darbības apturēšanu nodrošina pats pārtikas uzņēmums.

(5) Pārtikas uzņēmuma darbību aptur bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

1) sakarā ar neatbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām produkcijā var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai;

2) darbība pārtikas apritē nav atzīta vai reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) tiek izgatavota produkcija, kas neatbilst pārtikas uzņēmuma deklarētajām prasībām.

(6) Pārtikas uzņēmuma darbības atzīšanas apliecību var anulēt, ja:

1) pārtikas uzņēmumā ir konstatētas atkārtotas neatbilstības pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

2) pārtikas uzņēmums nespēj nodrošināt turpmāko pārtikas apriti saskaņā ar pārtikas aprites atbilstību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(7) Lēmumu par pārtikas uzņēmuma darbības apturēšanu, uzņēmuma darbības atzīšanas apliecības anulēšanu, kā arī brīdinājumu par konstatētajām neatbilstībām pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šajā pantā minēto Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu lēmumu vai brīdinājumu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to izpildi.

28.pants. (1) Par to, ka neatbilstības pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām ir novērstas, pārtikas uzņēmums rakstveidā paziņo attiecīgajai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai neatbilstības ir novērstas.

(2) Pēc tam, kad visas lēmumā par pārtikas uzņēmuma darbības apturēšanu minētās neatbilstības pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām ir novērstas, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas rakstveidā atļauj atjaunot pārtikas uzņēmuma darbību, ja apturēšana nav saistīta ar darbības atzīšanas apliecības un atzīšanas numura anulēšanu."

4. Pārejas noteikumos:

papildināt 3.punktu ar 17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17) līdz 2008.gada 31.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu izmantošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu izdotie brīdinājumi un pieņemtie lēmumi par pārtikas uzņēmumu darbības apturēšanu vai ierobežošanu, kas izdoti vai pieņemti, pamatojoties uz likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību", ir spēkā arī pēc 2008.gada 1.janvāra.

13. Grozījums šā likuma 5.pantā attiecībā uz septītās daļas izslēgšanu, kā arī 27. un 28.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 6.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 19.decembrī
20.12.2007