Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.05.2009. - 18.09.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumus Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.843

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 15.§)
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 13.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību.

II. Vispārīgās prasības sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai

2. Pārvadātājs nodrošina, lai pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī ir pieejama informācija par pasažieru un rokas bagāžas pārvadāšanas kārtību. Reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadātājs nodrošina pasažierus ar informāciju par attiecīgā maršruta (reisa) sabiedriskā transportlīdzekļa stāvēšanas laiku autoostā vai pieturvietā (turpmāk - pieturvietas), kustības sarakstiem un braukšanas maksu (tarifu), bet vilcienu vagonos izvieto maršrutu shēmu.

3. Pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī jāpilda sabiedriskā transport­līdzekļa vadītāja, konduktora, vilciena pavadoņa (turpmāk - sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe) vai kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, kā arī pārvadātāja norīkoto par pārvadājumu kontroli atbildīgo darbinieku (turpmāk - kontrolieri) prasības, kas noteiktas sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos.

4. Pasažierim aizliegts bojāt sabiedrisko transportlīdzekli un tā inventāru, kā arī veikt darbības, kas apdraudētu satiksmes drošību. Pasažierim ir pienākums ievērot tīrību un kārtību salonā.

5. Pasažierus pārvadā, nepārsniedzot izgatavotāja noteiktās sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības normas.

6. Reģionālā starppilsētu maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī sēd­vietas numurē šādā kārtībā:

6.1. sēdvietas numurē, sākot ar sēdvietu aiz transportlīdzekļa vadītāja sēdvietas, no kreisās puses uz labo (nepāra numuri ir pie autotransportlīdzekļa loga, pāra numuri - pie transportlīdzekļa ejas);

6.2. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vienā ejas pusē rindā ir novietotas pa divām sēdvietām, bet otrā rindā tikai pa vienai, sēdvietas numurē šo noteikumu 6.1.apakšpunktā paredzētajā kārtībā;

6.3. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī atsevišķās vietās ir novietots pa vienai sēdvietai, tām piešķir pēdējos numurus, pārējās sēdvietas numurē šo noteikumu 6.1.apakšpunktā paredzētajā kārtībā;

6.4. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vadītāja un viņa blakussēdētāja pasažiera sēdvietas ir nodalītas no pārējā pasažieru salona, blakussēdētāja pasažiera vietai piešķir pēdējo numuru, pārējās sēdvietas numurē šo noteikumu 6.1.apakšpunktā paredzētajā kārtībā;

6.5. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir vairāk par 16 sēdvietām, ir divas vai vairākas pasažieru ieejas (durvis) un šīs ieejas (durvis) atrodas pretī:

6.5.1. kreisās puses pasažieru sēdvietām vai ja citā vietā pretī kreisās vai labās puses sēdvietām ir izvietota telpa bagāžas novietošanai (piemēram, invalīdu vai bērnu ratiņu nostiprināšanai), sēdvietu numerācija aiz minētajām telpām tiek turpināta augošā secībā, izlaižot divus numurus (piemēram, sēdvietu numerācija virzienā no kreisās uz labo pusi - Nr.17, Nr.18 (kreisā puse), Nr.19 un Nr.20 tiek izlaisti (labā puse, kurā nav sēdvietu, bet ir ieeja transportlīdzeklī vai telpa bagāžas novietošanai), numerācijas turpinājumā - Nr.21, Nr.22 (kreisā puse) un Nr.23, Nr.24 (labā puse));

6.5.2. bagāžas novietošanas telpai, sēdvietu numerāciju aiz šīs telpas turpina augošā secībā, neizlaižot numurus;

6.6. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī sēdvietas izvietotas vairākos līmeņos (piemēram, divu stāvu transportlīdzeklis), numerāciju sāk no pirmā līmeņa šo noteikumu 6.1.apakšpunktā paredzētajā kārtībā.

7. Pasažieru vilcienā vietas var nenumurēt vai izmantot vagona izgatavotājrūpnīcas vietu numerāciju, bet, ja tās numurē pārvadātājs, ievēro šo noteikumu 6.punktā noteikto kārtību.

8. Pārvadājumiem izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas ir noformēts ar maršruta zīmi un pārvadātāja nosaukumu. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršruta zīme ir informatīva, un tā satur šādu informāciju par pārvadājumu attiecīgajā maršrutā:

8.1. maršruta numuru (minimālais ciparu augstums ir 60 mm);

8.2. maršruta sākumpunkta un galapunkta nosaukumu (minimālais burtu augstums ir 40 mm) vai tikai galapunkta nosaukumu (minimālais burtu augstums ir 50 mm).

9. Pārvadātājs nodrošina, lai, tuvojoties sabiedriskajam transportlīdzeklim (autobusam, tramvajam un trolejbusam), marš-ruta zīme ir labi saskatāma (piemēram, apgaismojums diennakts tumšajā laikā) un sabiedriskajā transportlīdzeklī novietota tā, lai, pasažierim iekāpjot, ir labi redzama.

10. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir elektroniskā maršruta zīme, tās izmērs nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 8.punktā noteikto minimālo zīmes izmēru. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav elektroniskās maršruta zīmes vai tā nedarbojas, pārvadātājs nodrošina, lai tur tiktu novietota maršruta zīme atbilstoši šo noteikumu 8.punktam.

11. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktajiem paaugstināta servisa pārvadājumiem izmanto maršruta zīmi ar norādi par paaugstināta servisa pārvadājumu.

12. Pārvadātājs sabiedriskā transportlīdzekļa salonā nodrošina, lai pasažierim informācija par attiecīgām sabiedriskā transportlīdzekļa pieturvietām maršrutā būtu pieejama gan audiāli, gan vizuāli.

13. Ja reģionālā starppilsētu maršruta (reisa) ilgums pārsniedz trīs stundas, sabiedriskajam transportlīdzeklim ir jābūt aprīkotam ar ergonomiskajiem krēsliem un vietu salonā rokas bagāžas novietošanai. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis nav aprīkots ar tualeti, maršruta (reisa) vidū jānodrošina sabiedriskā transportlīdzekļa apstāšanās vietā, kur ir pieejams sanitārais mezgls.

14. Ja reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī esošās vietas ir aizpildītas, tajā novieto papildu informācijas zīmi "Vietu nav". Lai par to informētu pasažierus, kuri gaida sabiedrisko transportlīdzekli kustības sarakstā paredzētajā pieturvietā, kurā neviens no pasažieriem neizkāpj, vadītājs samazina sabiedriskā transportlīdzekļa kustības ātrumu.

15. Ja lielas pasažieru plūsmas dēļ pārvadātājs norīko papildu sabiedrisko transportlīdzekli, tajā novieto papildu informācijas zīmi "Papildreiss".

16. Sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par sabiedrisko transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem) atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu.

III. Biļešu iegāde, izmantošana, pārformēšana un nodošana

17. Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete vai cits braukšanas tiesības apliecinošs dokuments sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Elektroniski vai pa tālruni iegādātajām biļetēm braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina autorizācijas vai rezervācijas kods.

18. Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasažieris iegādājas braukšanas biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu, - bagāžas biļeti (kvīti) (turpmāk - bagāžas biļete).

19. Pasažiera pienākums ir saglabāt iegādāto biļeti līdz brauciena beigām un pēc sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes vai kontroliera pieprasījuma uzrādīt to pārbaudei.

20. Ja pasažieris braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, pasažiera pienākums ir uzrādīt pārbaudei sabiedriskā transport­līdzekļa apkalpei vai kontrolierim šo braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu un papildus arī attiecīgu dokumentu, kas noteikts sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos (piemēram, skolēna, pensionāra, invalīda apliecību, apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai).

21. Biļetes pasažierim pārdod:

21.1. vietās, kuras noteikusi attiecīgā pašvaldība, vai sabiedriskajā transportlīdzeklī - pilsētas nozīmes maršrutā;

21.2. biļešu kasēs, elektroniski, pa tālruni, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs to nodrošina, vai autobusā, ja biļešu kase pārtraukusi biļešu pārdošanu vai maršruta pieturvietās nav biļešu kases, - reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā;

21.3. pārvadātāja noteiktās vietās - dzelzceļa pārvadājumos;

21.4. citās tirdzniecības vietās, paredzot iespēju pārdot tās elektroniski.

22. Biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī pārdod sabiedriskā transport­līdzekļa apkalpe.

23. Biļešu kasē biļetes reģionālajam starppilsētu un reģionālajam vietējās nozīmes maršrutam pārtrauc pārdot:

23.1. maršruta galapunktā - ne agrāk kā 10 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas;

23.2. maršruta starppunktā - pēc tam, kad sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe saņem biļešu uzskaites dokumentus;

23.3. vilciena biļešu kasē:

23.3.1. abonementa biļetes - piecas minūtes pirms vilciena atiešanas;

23.3.2. biļetes vienam braucienam - vilciena atiešanas brīdī.

24. Biļeti pasažierim pārdod saskaņā ar sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem tarifiem.

25. Biļetes pasažierim pārdod rindas kārtībā neatkarīgi no braukšanas attāluma jebkurā daudzumā, bet nepārsniedzot izgatavotāja noteiktās sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības normas.

26. Iegādājoties biļeti maršruta galapunkta kasē braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes marš-ruta sabiedriskajā transportlīdzeklī, kā arī dzelzceļa maršruta galapunkta kasē un jebkura pieturas punkta kasē braukšanai vilcienos ar numurētām vietām, pasažierim ir tiesības:

26.1. izvēlēties jebkuru brīvo vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī;

26.2. norādīt kā iekāpšanas pieturvietu jebkuru maršrutā paredzēto pieturvietu (autobusiem iekāpšanas vieta tiek norādīta biļetē un biļešu uzskaites dokumentā, kuru pirms autobusa atiešanas nodod autobusa apkalpei).

27. Saņemot biļeti, pasažieris pārliecinās, ka tā izsniegta atbilstoši viņa pasūtījumam.

28. Pārdodot stāvvietas biļeti vai biļeti invalīdiem paredzētā sēdvietā, pārdevējs par to informē pasažieri un izsniedz biļeti ar attiecīgu norādi.

29. Pasažieris, iegādājoties biļeti reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transport-līdzeklī, pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas laikā uzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies viņa neuzmanības vai nevērības dēļ (piemēram, sabiedriskā transport­līdzekļa bojājumi, citu pasažieru rokas bagāžas vai apģērba bojājumi, pasažiera veselības stāvokļa izmaiņas).

30. Biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes marš-ruta sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties biļešu kasē iepriekš­pārdošanā. Biļešu iepriekšpārdošanu uzsāk vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas un pārtrauc ne agrāk kā iepriekšējā dienā pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Pie biļešu kases izvieto informāciju par biļešu iepriekšpārdošanas kārtību un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir noteikta).

31. Biļetes pasažieru grupu pārvadāšanai pārdod saskaņā ar pasūtījumu. Minimālo pasažieru skaitu grupā nosaka pārvadātājs.

32. Sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe nodrošina pasažieri ar biļetē norādīto sēdvietu, ja pasažieris iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī biļetē norādītajā pieturvietā, nevis maršruta galapunktā vai citā pieturvietā, kur iegādāta biļete.

33. Biļete ir derīga braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī biļetē norādītajā virzienā līdz noteiktai pieturvietai tajā laikā un datumā, kas norādīts biļetē. Ja biļetē derīguma termiņš nav norādīts, uzskatāms, ka tā ir derīga no sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas brīža līdz pienākšanai attiecīgajā pieturvietā.

34. Braukšanai pilsētas nozīmes marš-ruta sabiedriskajā transportlīdzeklī attiecīgā pilsētas pašvaldība var noteikt citus biļetes derīguma un tās izmantošanas nosacījumus.

35. Braukšanai pasažieru vilcienā biļete ir derīga vienam braucienam biļetē norādītajā maršrutā līdz norādītajai pieturvietai šādos termiņos:

35.1. vienā virzienā bez pārsēšanās vai no citas pieturvietas iegādātā biļete derīga vienam braucienam biļetes iegādes datumā. Ja biļeti iegādājas pēc plkst.21.00, tā ir derīga braukšanai līdz nākamā datuma plkst.4.00;

35.2. turp-atpakaļ virziena biļete ir derīga turp braucienam biļetes iegādes datumā, bet atpakaļ braucienam - biļetes iegādes datumā vai nākamajā datumā.

36. Abonementa biļete ir derīga braukšanai biļetē norādītajos sabiedrisko transportlīdzekļu veidos, norādītajā maršrutā un laikposmā, kas norādīts biļetē. Abonementa biļešu izmantošanas kārtību nosaka pārvadātājs.

37. Ja abonementa biļetes derīguma termiņš ir:

37.1. viens vai vairāki mēneši, biļetes derīguma termiņu aprēķina, skaitot no tās derīguma sākuma datuma līdz attiecīgajam nākamā vai cita mēneša datumam (to neskaitot), bet, ja kalendāra mēnesī attiecīgā datuma nav, - līdz mēneša pēdējam datumam (to ieskaitot);

37.2. īsāks par mēnesi, biļetes derīguma termiņu aprēķina, no tās derīguma sākuma datuma skaitot atbilstošo kalendāra dienu skaitu (pēdējo dienu ieskaitot). Attiecīgos datumus norāda abonementa biļetē.

38. Ja biļetes vai abonementa biļetes termiņš braukšanai sabiedriskajā trans­portlīdzeklī beidzas, pasažierim atrodoties ceļā, biļete ir derīga līdz tajā norādītajai izkāpšanas pieturvietai.

39. Pasažieris ir tiesīgs atteikties no brauciena sabiedriskajā transport­līdzeklī un iegādāto biļeti nodot atpakaļ kasē (izņemot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus elektrificētajā zonā un pilsētas nozīmes sabiedriskajos transport­līdzekļos).

40. Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transport­līdzeklī, viņam ir tiesības nodot to atpakaļ biļešu kasē un saņemt atpakaļ:

40.1. pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu, ja biļeti un bagāžas biļeti nodod biļešu kasē vismaz divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam;

40.2. naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas, ja biļeti un bagāžas biļeti nodod biļešu kasē vēlāk nekā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam.

41. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī, līdz biļetes derīguma termiņa beigām nododot biļeti un bagāžas biļeti biļešu kasē, kā arī saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta), ja:

41.1. sabiedriskā transportlīdzekļa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, nekā paredzēts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā;

41.2. pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;

41.3. pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu;

41.4. sabiedrisko transportlīdzekli ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar sabiedrisko transportlīdzekli, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

42. Pasažieris, kurš nokavējis reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedrisko transportlīdzekli slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), triju dienu laikā pēc biļetes derīguma termiņa beigām ir tiesīgs pārvadātāja noteiktajā kārtībā nodot neizmantoto biļeti kasē un saņemt citu līdzvērtīgu biļeti braukšanai tajā pašā maršrutā par to pašu cenu. Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, neizmantoto biļeti var nodot biļešu kasē un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas.

43. Šo noteikumu 42.punktā minētais iemesls (slimība vai nepārvarama vara) pasažierim ir jāapliecina ar ārstniecības iestādes izziņu vai citas institūcijas izsniegtu attiecīgo notikumu apliecinošu dokumentu.

44. Reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažierim, pārtraucot braucienu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), ir tiesības pārvadātāja noteiktajā kārtībā saņemt atpakaļ braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

45. Ja pasažieris neizmanto iegādāto abonementa biļeti braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības to nodot biļešu kasē un saņemt atpakaļ naudas summu:

45.1. 90 % apmērā no abonementa biļetes cenas, ja biļeti nodod biļešu kasē līdz biļetes derīguma termiņa sākumam;

45.2. 75 % apmērā no abonementa biļetes cenas par atlikušo neizmantoto laiku, ja biļeti nodod biļešu kasē biļetes derīguma termiņa laikā.

46. Kompensāciju par neizmantoto pasažieru grupas brauciena biļeti pārvadātājs izmaksā, pamatojoties uz pasažieru grupas pārstāvja rakstisku iesniegumu un sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes atzīmi uz biļetes par faktiski braucošo pasažieru skaitu. Iesniegumā norāda pasažieru grupas pārstāvja identifikācijas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru.

47. Šajos noteikumos minētajos gadījumos biļeti nodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kurā biļete ir iegādāta. Par biļetes nodošanu un noteiktās naudas summas atmaksāšanu sastāda aktu (1.pielikums). Elektroniski nopirkto biļeti nodod atpakaļ saskaņā ar vienotās biļešu tirdzniecības nosacījumiem.

48. Nozaudētas vai sabojātas (piemēram, saplēstas, apdegušas, labotas) biļetes un bagāžas biļetes neatjauno un naudu par tām neatmaksā.

49. Pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus (neieskaitot atrauto peļņu), kas radušies, ja pasažieru regulāro pārvadājumu (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus) sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam, kā arī tad, ja atcelts reiss reģionālajā starppilsētu nozīmes vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti. Šajā punktā minētais zaudējumu atlīdzināšanas pienākums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšanas vai atiešanas neatbilstība kustības sarakstam vai reisa atcelšana notikusi no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

50. Pārvadātājs reizi mēnesī līdz nākamā mēneša desmitajam datumam sniedz pasūtītājam informāciju par neveiktajiem reisiem ar autotransportu (2.pielikums) vai ar vilcienu (3.pielikums).

IV. Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātie rekvizīti

51. Pilsētas nozīmes maršruta biļetē (arī bagāžas biļetē) ir šādi obligātie rekvizīti:

51.1. pilsētas nosaukums;

51.2. biļetes numurs un sērija;

51.3. biļetes cena;

51.4. pārvadātāja nosaukums;

51.5. pārvadājuma veids (ja ir vairāki pārvadājumu veidi, piemēram, autobuss, vilciens, tramvajs, trolejbuss).

52. Reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta biļetē ir šādi obligātie rekvizīti:

52.1. biļešu kasē pārdotajā biļetē:

52.1.1. pārvadātāja nosaukums;

52.1.2. biļetes numurs;

52.1.3. brauciena sākumpunkts un galapunkts;

52.1.4. biļetes cena;

52.1.5. norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atlaide procentos no biļetes cenas) un attiecīgo pasažieru kategoriju;

52.1.6. sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas laiks un datums;

52.1.7. vietas, bet vilcieniem - arī vagona numurs (ja ir numurētas vietas), iekāpšanas pietura, ja iekāpšanas vieta atšķiras no biļetes iegādes vietas;

52.1.8. maršruts;

52.1.9. biļetes pārdošanas datums un laiks (ja nepieciešams, arī biļetes derīguma termiņš);

52.2. sabiedriskajā transportlīdzeklī pārdotajā biļetē:

52.2.1. pārvadātāja nosaukums;

52.2.2. biļetes numurs;

52.2.3. brauciena sākumpunkts un galapunkts;

52.2.4. biļetes cena;

52.2.5. norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atvieglojums procentos no biļetes cenas);

52.2.6. maršruts;

52.2.7. biļetes pārdošanas datums un laiks;

52.3. ja kases aparāts vai kases sistēma nedarbojas, biļetēs norāda šo noteikumu 52.2.1., 52.2.2. un 52.2.4.apakšpunktā minētos rekvizītus. Pārvadā­tājs uzskaita biļetes, kuras tiek izsniegtas pasažieriem laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, un biļetes, kurām piemēro pazeminātu cenu, ievērojot savietojamību ar vienoto biļešu uzskaites sistēmu;

52.4. elektroniski vai pa tālruni iegādātajām biļetēm obligātie rekvizīti nepieciešami, kad biļete tiek izdrukāta no sistēmas.

53. Reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta bagāžas biļetē ir šādi obligātie rekvizīti:

53.1. pārvadātāja nosaukums;

53.2. biļetes numurs;

53.3. pārvadājuma sākumpunkts un galapunkts (ja bagāžu pārvadā bez pasažiera);

53.4. biļetes pārdošanas datums un laiks;

53.5. biļetes cena;

53.6. maršruts;

53.7. ja kases aparāts vai kases sistēma nedarbojas, bagāžas biļetē norāda šādus rekvizītus:

53.7.1. pārvadātāja nosaukums;

53.7.2. biļetes numurs;

53.7.3. pārvadājuma sākumpunkts un galapunkts (ja bagāžu pārvadā bez pasažiera);

53.7.4. biļetes cena;

53.8. pārvadātājs uzskaita biļetes, kuras tiek izsniegtas pasažierim laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, ievērojot savietojamību ar vienoto biļešu uzskaites sistēmu;

53.9. elektroniski vai pa tālruni iegādātajām bagāžas biļetēm obligātie rekvizīti nepieciešami, kad biļete tiek izdrukāta no sistēmas.

54. Abonementa biļetē (piemēram, braukšanas karte, mēnešbiļete), kas var būt personalizēta vai paredzēta jebkuram uzrādītājam, ir šādi obligātie rekvizīti:

54.1. maršruts (vai pārvadājuma veids);

54.2. biļetes cena;

54.3. derīguma termiņš, darbības laiks;

54.4. pārvadājuma veids (ja abonementa biļete tiek izsniegta vairākiem pārvadājumu veidiem, šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minētos rekvizītus abonementa biļetē var neiekļaut);

54.5. pasažieru kategorijas nosaukums, ja tai ir noteikti braukšanas maksas atvieglojumi;

54.6. ja abonementa biļete ir personalizēta, uz tās ir jābūt pasažiera fotogrāfijai un citiem identifikācijas datiem - vārdam, uzvārdam, personas kodam.

55. Citiem dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, ir vismaz šādi obligātie rekvizīti:

55.1. dokumenta nosaukums;

55.2. dokumenta izdevējas institūcijas nosaukums;

55.3. dokumenta numurs;

55.4. dokumenta derīguma termiņš;

55.5. dokumenta turētāja fotogrāfija un citi identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods.

V. Rokas bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

56. Pasažieris sabiedriskā transportlīdzekļa salonā vai bagāžas nodalījumā var pārvadāt rokas bagāžu. Rokas bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.

57. Rokas bagāžu, kuras izmēri pārsniedz šo noteikumu 59.punktā noteiktos izmērus, pārvadā sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt sabiedriskā transportlīdzekļa salonā.

58. Rokas bagāžu sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā pārvadā par maksu, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus. Rokas bagāžas pārvadāšanas maksu nosaka sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Rokas bagāžas svars nedrīkst pārsniegt 20 kilogramus.

59. Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā bez maksas pārvadāt rokas bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot paredzētajā vietā. Rokas bagāžas:

59.1. izmērs (garums, augstums, platums) nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm, pārvadājot rokas bagāžu autobusā;

59.2. izmēru (garums, augstums, platums) summa nepārsniedz 200 cm, pārvadājot rokas bagāžu pasažieru vilcienā.

60. Sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu un invalīdu ratiņus, kā arī rokas bagāžu, kurai viens no šo noteikumu 59.punktā minētajiem rokas bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja sabiedriskā transport­līdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

61. Velosipēdus par maksu pārvadā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji. Ja šādu turētāju nav, pārvadājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī nosaka pārvadātājs.

62. Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, par rokas bagāžas pārvadāšanu maksā pēc vispārējiem noteikumiem.

63. Par katru pārvadāšanai pieņemto rokas bagāžas vienību pasažierim izsniedz bagāžas biļeti un žetonu, ja bagāžu novieto sabiedriskā transport­līdzekļa bagāžas nodalījumā.

64. Ja bagāžu pārvadā bez pasažiera, par katru bagāžas vienību maksā atsevišķi.

65. Pasažieris nodrošina, lai rokas bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, atbild pasažieris, bet par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saglabāšanu pārvadājuma laikā atbild pārvadātājs.

66. Pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību.

67. Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai sabiedriskajam transportlīdzeklim.

68. Sabiedriskajā transportlīdzeklī atrastu nozaudētu rokas bagāžu vai atsevišķu lietu nodod sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei vai maršruta galapunkta autoostas (stacijas) atbildīgajam personālam. Sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe atrasto rokas bagāžu vai lietu nodod autoostas (stacijas) atbildīgajam personālam. Autoostā (stacijā) atrastu rokas bagāžu vai lietu nodod autoostas (stacijas) atbildīgajam personālam.

69. Par katru atrasto rokas bagāžas vienību vai atsevišķu lietu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu (4.pielikums).

70. Atrasto rokas bagāžu vai lietu autoostā (stacijā) glabā ne ilgāk kā trīs diennaktis, pēc tam to nodod policijai. Ja atrastās rokas bagāžas saturs vai lietas dabiskās īpašības nepieļauj tās glabāšanu autoostā (stacijā) (piemēram, pārtikas produkti, ziedi) un neviens šo atrasto rokas bagāžu vai lietu nav pieprasījis, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu par atrastās rokas bagāžas vai lietas iznīcināšanu un to iznīcina, ja atrastās rokas bagāžas vai lietas iznīcināšanas kārtība nav reglamentēta citā normatīvajā aktā tās specifisko īpašību dēļ.

71. Lai rokas bagāžu vai lietu saņemtu atpakaļ, persona, kura to nozaudējusi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, norāda savu dzīvesvietu un tālruņa numuru un pierāda savas tiesības uz atrasto rokas bagāžu vai lietu, nosaucot tās pazīmes un aprakstot to.

72. Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt dzīvniekus, izņemot kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami krātiņā, kastē vai citā dzīvnieka pārvadāšanai piemērotā veidā.Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

73. Suni sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā, turot to īsā pavadā. Sunim jābūt ar uzpurni un ar žetonu pie kaklasiksnas. Pasažierim, kurš pārvadā suni, jābūt līdzi suņa vakcinācijas apliecībai. Aizliegts pārvadāt suni uz sēdekļa.

74. Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku pārvadāšanu, kuri ir ievietoti krātiņā, kastē vai tiek pārvadāti citā dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā veidā, maksā kā par vienu bagāžas vienību.

75. Maksu par dzīvnieku pārvadāšanu nosaka sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Bez maksas pārvadā dzīvnieku, kas ir neredzīgas vai vājredzīgas personas pavadonis.

VI. Vietu rezervēšana, pasažieru iekāpšana un vietu aizņemšana

76. Pasažieris ir tiesīgs rezervēt vietu reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī. Vietu rezervē klātienē maršruta galapunkta kasē, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 60 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

77. I un II grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem katrā reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transport­līdzeklī ir paredzētas:

77.1. divas sēdvietas, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir vairāk par 16 sēdvietām;

77.2. viena sēdvieta, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir 16 sēdvietu vai mazāk;

77.3. ja sabiedriskais transportlīdzeklis sastāv no vairākām sakabē esošām vienībām, - divas sēdvietas katrā no šīm vienībām, ja tajā ir vairāk par 16 sēdvietām, un viena sēdvieta, ja tajā ir 16 sēdvietu vai mazāk.

78. Pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir 30 sēdvietu un vairāk, invalīdiem un pasažieriem ar pirmsskolas vecuma bērniem ir paredzētas sešas attiecīgi apzīmētas sēdvietas.

79. Invalīdiem paredzētās vietas tiek apzīmētas ar baltu simbolu uz zila fona. Marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm.

80. Ja invalīdiem paredzētās sēdvietas ir aizņemtas, šo noteikumu 77.punktā minētās personas sabiedriskajā transport-līdzeklī drīkst aizņemt jebkuru citu brīvo sēdvietu.

81. I grupas invalīda vai bērna invalīda pavadonim pārvadātājs pēc iespējas nodrošina vietu invalīda sēdvietas tuvumā.

82. Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot invalīdiem paredzētās vietas pēc šo noteikumu 77.punktā minēto personu vai sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes lūguma.

83. Šo noteikumu 82.punkts neattiecas uz grūtniecēm, personām ar maziem bērniem, gados veciem cilvēkiem un citām personām, kurām, ja nepieciešams, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe ierāda šo noteikumu 77.punktā paredzēto sēdvietu.

84. Šo noteikumu 77.punktā minētajām personām paredzētās sēdvietas var rezervēt klātienē maršruta galapunkta kasē, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

85. Reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta galapunktā sēdvietas sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri ieņem atbilstoši biļetē norādītajiem vietu numuriem. Ja braukšanai sabiedriskajā trans-portlīdzeklī ar numurētām vietām izsniegta biļete, kurā vietas numurs nav norādīts, pasažieris aizņem sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu.

86. Ja pasažieru vilciena vagonā ar numurētām vietām nav brīvas vietas, vilciena apkalpe pasažierim ierāda līdzvērtīgu brīvu vietu citā vagonā. Ja līdzvērtīgu vietu nav iespējams ierādīt, vilciena apkalpe pasažierim ierāda brīvu vietu augstākas vai zemākas kategorijas vagonā. Ja vietu ierāda augstākas kategorijas vagonā, maksas starpību no pasažiera neiekasē. Ja vietu ierāda zemākas kategorijas vagonā, pasažierim atmaksā braukšanas maksas starpību. Ja pasažieris nevēlas aizņemt vilciena apkalpes ierādīto vietu un atsakās no brauciena, pārvadātājs atmaksā viņam braukšanas maksu.

87. Pilsētas nozīmes un reģionālā vietējās nozīmes maršruta, kā arī caurbraucošā reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transport­līdzeklī pasažieris ieņem jebkuru brīvo sēdvietu. Šo noteikumu 83.punktā minētās personas ieņem invalīdiem paredzētās un attiecīgi apzīmētās vietas vai jebkuru citu brīvo sēdvietu.

88. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vietas ir numurētas, pasažieris brauciena laikā brīvu vietu drīkst aizņemt ar sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes atļauju.

89. Šo noteikumu 88.punktā minētajā gadījumā, lai aizņemtu brīvu vietu augstākas kategorijas pasažieru vilciena vagonā, pasažieris pirms vietas aizņemšanas samaksā vilciena apkalpei braukšanas maksas starpību par braukšanu attiecīgās kategorijas vagonā. Ja pasažieris brauciena laikā aizņem brīvu vietu zemākas kategorijas pasažieru vilciena vagonā, braukšanas maksu nepārrēķina.

90. Reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta (izņemot vilcienu ar nenumurētām vietām):

90.1. galapunktā sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe aicina pasažierus iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī šādā secībā:

90.1.1. invalīdi, kuri saskaņā ar šo noteikumu 84.punktu rezervējuši vietas sabiedriskajā transportlīdzeklī un iegādājušies biļeti;

90.1.2. pasažieri, kuri iegādājušies biļeti vai abonementa biļeti biļešu kasē, elektroniski vai pa tālruni;

90.1.3. pasažieri, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglo­jumiem, kā arī pasažieri ar maziem bērniem un gados veci cilvēki;

90.1.4. pasažieri bez iepriekš iegādātām biļetēm;

90.2. pieturvietās, kur biļešu kases nedarbojas vai to nav, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vispirms aicina iekāpt pasažierus, kuri iegādājušies biļeti šo noteikumu 26.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Pārējie pasažieri iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī rindas kārtībā.

91. Iekāpjot sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažierim ir pienākums uzrādīt (iegādāties) biļeti un dokumentus (ja tādi nepieciešami), kas apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

92. Pirmsskolas vecuma bērnam reģionālā starppilsētu, reģionālā vietējās nozīmes un pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī ir tiesības braukt bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Pirmsskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportlīdzeklī drīkst braukt tikai pieaugušas personas pavadībā.

93. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī bērns sēž klēpī pavadošai personai, viņš nav ieskaitāms par pasažieri Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai rūpnīcas ražotāja noteiktajā autobusa vietu skaitā, bet, ja bērns stāv kājās, viņš ir ieskaitāms par pasažieri.

94. Sabiedriskajā transportlīdzeklī vienas pieaugušas personas pavadībā drīkst braukt ne vairāk kā trīs pirmsskolas vecuma bērni, ja viņi nav vienas ģimenes locekļi. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī katras pieaugušas personas pavadībā brauc vairāk nekā trīs pirmsskolas vecuma bērni, kas nav vienas ģimenes locekļi, pavadošās personas pienākums ir nodot sabiedriskā transport­līdzekļa apkalpei pārvadājamo bērnu sarakstu, kurā norāda katra bērna vārdu un uzvārdu, kā arī pavadošās personas vārdu, uzvārdu un tālruni.

95. Bērnam no septiņu gadu vecuma reģionālā starppilsētu, reģionālā vietējās nozīmes un pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī ir tiesības braukt, aizņemot atsevišķu sēdvietu.

VII. Pārvadājumu nodrošināšana un sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošana sabiedriskā transportlīdzekļa tehnisko bojājumu vai piespiedu apstāšanās gadījumā

96. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe par to informē pasažierus un, ja iespējams, pārvadātāju un attiecīgajā maršrutā esošās autoostas (stacijas). Pārvadātājs veic pasākumus, lai nogādātu pasažierus tuvākajā vai biļetē norādītajā maršruta pieturvietā.

97. Šo noteikumu 96.punktā minētajā gadījumā pasažierim pārdotā biļete bez piemaksas ir derīga citos sabiedriskajos transportlīdzekļos, kas brauc tā paša maršruta galapunkta virzienā pa to pašu marš-rutu, vai speciāli pasūtītā sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieru nogādāšanai maršruta galapunktā vai biļetē norādītajā maršruta pieturvietā bez tiesībām ieņemt biļetē norādīto sēdvietu.

98. Ievērojot sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības normas un iespēju nodrošināt pasažieru nokļūšanu un bagāžas nogādāšanu biļetē norādītajā pieturvietā, sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums uzņemt cita pārvadātāja pasažierus, kura sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt.

99. Lai nodrošinātu pārvadājumus maršrutos (reisos) tehniski bojātu sabiedrisko transportlīdzekļu vietā, pārvadātājs izmanto rezerves sabiedriskos transportlīdzekļus ar attiecīgu norādi.

100. Pasažieru pārsēšanos no viena sabiedriskā transportlīdzekļa citā organizē bojātā sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe. Par pasažieru pārsēšanos sastāda aktu (5.pielikums) divos eksemplāros. Pēc pasažieru pārsēšanās pie katra pārvadātāja paliek viens akta eksemplārs.

101. Saskaņā ar sastādīto pasažieru pārsēšanās aktu un ievērojot tarifus, kādi ir noteikti pārvadātājam, kurš uzņēmis pasažierus, pārvadātājs iesniedz pārvadātājam - nepabeigtā reisa veicējam - rēķinu par pasažieru pārvadāšanu no pārsēšanās vietas līdz brauciena galapunktam.

102. Ja pārvadātājs norīko speciālu sabiedrisko transportlīdzekli, lai nogādātu maršruta galapunktā cita pārvadātāja pasažierus, kura sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt, tiek iesniegts rēķins par pakalpojuma izdevumiem. Šajā gadījumā netiek sastādīts pasažieru pārsēšanās akts.

103. Ja pasažieris neizmanto piedāvāto pārsēšanos, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

104. Ja šo noteikumu 96.punktā minētajos gadījumos pasažieris izmanto zemākas pārvadājumu kvalitātes sabiedrisko transportlīdzekli, bet ir samaksāta papildu maksa par braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksas starpību par nenobraukto attālumu.

105. Ja nav iespējams nogādāt pasažieri maršruta galapunktā vai biļetē norādītajā maršruta pieturvietā un sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas stihija) ir spiesta atgriezties maršruta sākumpunktā, pasažierim ir tiesības ar to pašu sabiedrisko transportlīdzekli atgriezties atpakaļ un viņam tiek atmaksāta pilna braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksa. Ja pasažieris nevēlas atgriezties atpakaļ maršruta sākumpunktā, pārvadātājs viņam atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

106. Šo noteikumu 103., 104. un 105.punktā minētajos gadījumos sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe naudu par braucienu atmaksā uz vietas. Ja sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei nav nepieciešamās izmaksājamās naudas summas, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe biļetē norāda atmaksājamo summu un naudas saņemšanas vietu un apliecina to ar parakstu.

VIII. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontrole

107. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli veic kontrolieris.

108. Kontrolieriem ir tiesības pārbaudīt:

108.1. biļetes, bagāžas biļetes un citus braukšanas tiesības apliecinošus dokumentus, kā arī dokumentus, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus;

108.2. pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtības ievērošanu;

108.3. dzīvnieku pārvadāšanas kārtības ievērošanu;

108.4. sabiedriskā transportlīdzekļa lietošanas kārtības ievērošanu.

109. Pasažierim ir pienākums uzrādīt (iedot rokās) kontrolierim biļeti, bagāžas biļeti vai dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot brauk­šanas maksas atvieglojumus, lai kontrolieris varētu pārliecināties par minēto dokumentu derīgumu un izdarīt nepieciešamās atzīmes biļetē un bagāžas biļetē.

110. Ja pasažieris uzrāda svešas personas braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, viņš uzskatāms par pasažieri bez biļetes. Kontrolierim ir tiesības šādu dokumentu aizturēt un nodot to izsniedzējiestādei.

111. Ja biļete ir neskaidri vai nepareizi noformēta, kontrolieris to aiztur un sastāda aktu divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru nodod pasažierim. Ja kontrolieris aizturējis biļeti, pasažierim pēc akta saņemšanas ir tiesības turpināt braucienu līdz biļetē noteiktajai izkāpšanas pieturvietai. Ja kontrolieris aizturējis abonementa biļeti, pasažierim ir tiesības triju dienu laikā no abonementa biļetes aizturēšanas dienas nodot aktu biļešu kasē un bez maksas iegādāties jaunu abonementa biļeti. Tās derīguma termiņu nosaka atbilstoši aizturētās abonementa biļetes derīguma termiņam.

112. Kontrolierim ir tiesības sabiedriskā transporta nozari reglamentē­jošajos normatīvajos aktos minētajos gadījumos izsēdināt pasažieri no sabiedriskā transportlīdzekļa, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no tā nākamajā pieturvietā.

113. Ja pasažieris nepakļaujas kontroliera uzaicinājumam labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa, kontrolierim ir tiesības izsaukt policijas darbinieku, lai tas pasažieri no sabiedriskā transportlīdzekļa izsēdinātu piespiedu kārtā.

114. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem saskaņā ar šo noteikumu 112.punktu kontrolieris drīkst izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa tikai tad, ja bērnu nogādā tuvākajā policijas iecirknī.

115. Ja pasažieri no sabiedriskā transportlīdzekļa izsēdina, kompensāciju par neizmantoto (daļēji izmantoto) biļeti neizmaksā un nekompensē maksu par bagāžas pārvadāšanu.

116. Ja bērns brauc bez maksas vai ar bērnu biļeti un kontrolierim rodas šaubas par bērna vecumu, kontrolierim ir tiesības pieprasīt, lai bērns vai pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, uzrādītu attiecīgu bērna vecumu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecību vai citu dokumentu).

117. Ja ar bērnu biļeti sabiedriskajā transportlīdzeklī ved bērnu, kurš ir vecāks par sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto vecumu, pasažieri, kurš brauc kopā ar bērnu, sauc pie atbildības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pasažieris samaksā bērnu biļetes un pilnas biļetes cenas starpību.

118. Pasažieris, kurš nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, uzskatāms par pasažieri bez biļetes. Pēc naudas soda samaksāšanas pasažieris, kurš vēlas turpināt braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī, iegādājas braukšanas biļeti, bet pasažieris, kurš nevēlas turpināt braucienu, iegādājas biļeti par summu, kas adekvāta nobrauktajam ceļa posmam.

IX. Noslēguma jautājumi

119. Noteikumus piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pēc 2008.gada 1.janvāra.

120. Šo noteikumu 12.punktā minētās prasības nodrošina:

120.1. reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos - līdz 2013.gada 1.janvārim;

120.2. reģionālajos vietējās nozīmes un pilsētas nozīmes maršrutos - līdz 2016.gada 1.janvārim.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.454)

121. Šo noteikumu 16.punktā minētās prasības reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pārvadātājs nodrošina šādos termiņos:

121.1. pasažieru nokļūšanu no rajona centra vai republikas pilsētas uz Rīgu un no Rīgas uz rajona centru vai republikas pilsētu ar autobusu:

121.1.1. līdz 2011.gada 1.janvārim ar reisa intensitāti vismaz divas reizes dienā;

121.1.2. līdz 2021.gada 1.janvārim pilnā apmērā;

121.2. pasažieru nokļūšanu uz vietām, kas nav minētas šo noteikumu 121.1.apakš-punktā, turp un atpakaļ ar autobusu:

121.2.1. līdz 2016.gada 1.janvārim ar reisa intensitāti vismaz vienu reizi dienā;

121.2.2. līdz 2022.gada 1.janvārim pilnā apmērā.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.454)

122. Šo noteikumu 16.punktā minētās prasības reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pārvadātājs nodrošina šādos termiņos:

122.1. līdz 2016.gada 1.janvārim vismaz 10 % apmērā;

122.2. līdz 2022.gada 1.janvārim pilnā apmērā.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.454)

123. Šo noteikumu 16.punktā minētās prasības pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājs nodrošina šādos termiņos:

123.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem autobusiem jābūt pielāgotiem:

123.1.1. līdz 2011.gada 1.janvārim vismaz 30 % apmērā;

123.1.2. līdz 2016.gada 1.janvārim pilnā apmērā;

123.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītajam elektrificētajam transportam jābūt pielāgotam:

123.2.1. līdz 2015.gada 1.janvārim vismaz 10 % apmērā;

123.2.2. līdz 2024.gada 1.janvārim pilnā apmērā.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.454)

124. Šo noteikumu 16.punktā minētās prasības pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu pārvadātājs nodrošina šādos termiņos:

124.1. elektrovilcienus - līdz 2022.gada 1.janvārim;

124.2. dīzeļvilcienus:

124.2.1. līdz 2020.gada 1.janvārim vismaz 50 % apmērā;

124.2.2. līdz 2023.gada 1.janvārim pilnā apmērā.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.454)

125. Ja pārvadātājs sabiedriskos transportlīdzekļus nav pielāgojis atbilstoši šo noteikumu 16.punkta prasībām šo noteikumu 121., 122., 123. un 124.punktā noteiktajā termiņā, pārvadātājam ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 16.punktā minētās personas ar attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli. Minēto transportlīdzekli šo noteikumu 16.punktā minētās personas var pasūtīt 72 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru. Informācijai par tālruņa numuru jābūt pieejamai visās pieturvietās un autoostās.

126. Līdz jaunu sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei vai sabiedrisko transportlīdzekļu kvalitātes prasību pilnīgai nodrošināšanai pārvadātājs var izmantot marš­ruta zīmes, kuras ir izmantotas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

127. Par šo noteikumu 121.1.1., 121.2.1., 122.1. un 124.1.apakšpunktā minēto prasību ieviešanu pārvadātājs paziņo publiski, izvietojot informāciju autoostās, dzelzceļa stacijās un pieturvietās vismaz 10 dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas ar attiecīgi pielāgotiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.454 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.843

01.JPG (46407 bytes)

02.JPG (15190 bytes)

03.JPG (52184 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.843
Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.843
Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.843
Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.843
Satiksmes ministrs A.Šlesers
29.05.2009