Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts un pašvaldību iestādes" (attiecīgā locījumā) un vārdus "valsts vai pašvaldību iestādes" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts institūcijas" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) anonimizēti dati - individuālie statistiskie dati, kas ir pārveidoti, lai novērstu privātpersonu un valsts institūciju identifikāciju;

2) cita statistika - statistika, kuru apkopo privātpersona (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība) vai valsts institūcija un kura nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;

3) individuālie statistiskie dati - informācija par privātpersonām vai valsts institūcijām, kuru Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts institūcija, kas nodarbojas ar valsts statistiku, statistiskiem nolūkiem saņem tieši no respondentiem vai reģistriem, datubāzēm vai citiem avotiem;

4) klasifikators - sistematizēts objektu saraksts, kodu sistēma vai nomenklatūra. Katram klasifikatora objektam piešķir noteiktu identifikācijas kodu, kas aizvieto objekta nosaukumu;

5) klasifikācija - sistematizēts objektu sadalījums noteiktās kategorijās, grupās, apakšgrupās vai citās vienībās atkarībā no to kritēriju līdzības vai atšķirības. Konkrētiem objektiem piešķirtie kodi dod iespēju grupēt attiecīgos objektus jebkurā klasifikācijas līmenī;

6) nacionālā klasifikācija vai klasifikators - valsts vajadzībām izstrādāta un apstiprināta klasifikācija vai klasifikators;

7) respondents - privātpersona vai valsts institūcija, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts institūcijas pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus;

8) statistiskā novērošana - sistemātiska informācijas vākšana par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

9) valsts institūcija - Ministru kabinetam padota tiešās pārvaldes iestāde, pārvaldes iestāde, kas nav padota Ministru kabinetam, plānošanas reģions, rajona un vietējā pašvaldība un tai padotā iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tai skaitā publiskais nodibinājums un tā iestāde, kā arī privātpersona, kurai deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi;

10) valsts statistika - statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts institūcija valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros;

11) vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma - klasifikāciju un klasifikatoru saraksts, kura lietošana nodrošina valsts līmeņa ekonomiskās informācijas standartizāciju un apriti starp valsts informācijas sistēmām."

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku

(1) Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic:

1) Centrālā statistikas pārvalde;

2) Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

3) citas valsts institūcijas, kuras risina atsevišķus valsts statistikas jautājumus valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros.

(2) Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteikto citu valsts institūciju izstrādāto valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus apstiprina, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un citas valsts institūcijas 30 dienu laikā pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz reģistrēšanai Centrālajā statistikas pārvaldē."

4. 5.panta otrajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) atbild par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanu. Ministru kabinets apstiprina vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) koordinē valsts institūciju darbību statistikas jomā, kā arī starptautisko sadarbību;";

aizstāt 7.punktā vārdus "fizisko vai juridisko personu" ar vārdiem "privātpersonu vai valsts institūciju";

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) veic zinātniskos pētījumus statistikas jomā, konjunktūras pētījumus tautsaimniecības nozarēs, kā arī izstrādā statistisko rādītāju prognozes saskaņā ar valsts statistiskās informācijas programmu."

5. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori

Nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus apstiprina Ministru kabinets."

6. 8.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija";

aizstāt trešajā daļā vārdus "fiziskās vai juridiskās personas" ar vārdiem "privātpersonas vai valsts institūcijas".

7. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "valsts";

izslēgt otro daļu.

8. 17.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datubāzēm valsts statistiskās informācijas programmas izpildei nepieciešamo informāciju, ieskaitot individuālos statistiskos datus par privātpersonām;

3) saņemt bez maksas no valsts institūcijām, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta pirmās daļas 2. un 3.punktam un ar citu statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) veikt patēriņa preču un pakalpojumu cenu statistisko novērošanu un iegūt no komersantiem patiesu un pilnīgu informāciju par cenām."

9. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Valsts statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte

(1) Statistiskie dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai netieši ļauj identificēt privātpersonas vai valsts institūcijas, par kurām sniegti individuālie statistiskie dati.

(2) Konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, drīkst izmantot tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

(3) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, veic nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus individuālo statistisko datu konfidencialitātes nodrošināšanai, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai, tās sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.

(4) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts institūciju personām, kuras nodarbojas ar valsts statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkuru informāciju, kas kļuvusi tām zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kuras uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā."

10. 19.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības apmainīties ar konfidenciāliem datiem par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību."

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

11. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir valsts institūcijai, kas atbild par konkrētās informācijas nodrošināšanu.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Anonimizētus datus drīkst izmantot zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 7.1 pantā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus par nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru apstiprināšanu. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūnijam spēkā ir Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.21 "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma" un Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.267 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Šā likuma 7.1 pantā minētos noteikumus attiecībā uz Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 1.martam."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 15.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 5.decembrī
19.12.2007