Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.10

Rīgā 2007.gada 15.novembrī

Kredītu reģistra tehniskie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu
un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likuma
51.2 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka:

1.1. Kredītu reģistra darbības noteikumus;

1.2. kārtību, kādā banka, bankas meitas sabiedrība, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus (tālāk tekstā - bankas meitas sabiedrība), krājaizdevu sabiedrība, apdrošinātājs un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (tālāk tekstā - LTAB) sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu (tālāk tekstā - ziņas);

1.3. kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas bankai, bankas meitas sabiedrībai, krājaizdevu sabiedrībai, apdrošinātājam, LTAB un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - FKTK);

1.4. bankas, bankas meitas sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāja, LTAB un FKTK maksas par Kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību.

2. ZIŅU SNIEGŠANAS UN IZSNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2. Kredītu reģistra dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) sniedz visas ziņas, izņemot, ja noteikumi nosaka citādi. Sniedzot ziņu, dalībnieks to norāda, izmantojot latīņu alfabētu, t.sk. latviešu valodas burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm.

3. Dalībnieks var labot visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot 3.1.-3.8., 4.13. un 6.7. apakšnodaļā minētās ziņas. Ja Kredītu reģistrā esošā 3.1.-3.8., 4.13. vai 6.7. apakšnodaļā minētā ziņa mainās vai ir kļūdaina, dalībnieks to anulē.

4. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas, kuras ietilpst tajā ziņu grupā, kurā ietilpst labojamā ziņa. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. personu, kam saskaņā ar līgumu vai spēkā stājušos tiesas nolēmumu par regresa prasības izpildi ir pienākums atlīdzināt apdrošinātājam vai LTAB summu, kuru apdrošinātājs vai LTAB samaksājis šīs personas vietā (tālāk tekstā - regresāts), vai regresāta galvinieku, ziņu par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, 6.12.-6.16. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresātu vai 6.18.-6.22. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresāta galvinieku, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, un ziņas par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, 6.12.-6.16. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresātu vai 6.18.-6.22. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

5. Lai labotu vai anulētu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, dalībnieks sniedz ziņas par visiem aizņēmējiem vai aizņēmēju galviniekiem, t.sk. regresātiem vai regresātu galviniekiem, šo aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka vai regresāta vai regresāta galvinieka saistību ietvaros. Anulējot Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, ziņas par šo aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka vai regresāta vai regresāta galvinieka saistībām un to izpildes gaitu automātiski anulējas.

6. Izsniedzot ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās, Latvijas Banka pēc dalībnieka vai FKTK pieprasījuma izsniedz Kredītu reģistrā esošās pēdējās dalībnieka sniegtās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās.

3. ZIŅU PAR AIZŅĒMĒJU UN AIZŅĒMĒJA GALVINIEKU SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

3.1. Personas kods

7. Ziņu "Personas kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2001. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 88/7, vai tos aizstājošu normatīvo aktu ir fiziskā persona rezidents (tālāk tekstā - rezidents), kam personas kodu piešķīrusi Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, vai nerezidents (tālāk tekstā - nerezidents), kam personas kodu piešķīrusi mītnes valsts kompetentā institūcija.

3.2. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

8. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

9. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta numuru. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.3. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

10. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

11. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi. 1. daļa: Valstu kodi" (tālāk tekstā - LVS EN ISO 3166-1:2007) vai to aizstājošu standartu. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošu standartu.

3.4. Dzimšanas datums

12. Ziņu "Dzimšanas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

3.5. Vienotās reģistrācijas numurs

13. Ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona rezidents.

3.6. Reģistrācijas valsts kods

14. Ziņu "Reģistrācijas valsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

15. Sniedzot ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda valsts kodu saskaņā ar LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošu standartu.

3.7. Reģistrācijas numurs

16. Ziņu "Reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.8. Reģistrācijas datums

17. Ziņu "Reģistrācijas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.9. Vārds un uzvārds

18. Ziņu "Vārds un uzvārds" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona.

3.10. Nosaukums

19. Ziņu "Nosaukums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona.

3.11. Juridiskā adrese

20. Ziņu "Juridiskā adrese" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.12. Ienākumu apjoms

21. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks pieprasījis aizņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā - VID) izziņu par aizņēmēja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgu citas valsts nodokļu administrācijas izziņu vai ja dalībnieks ieguvis publiski pieejamo informāciju par aizņēmēja, kas ir valsts amatpersona, ienākumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta piektās daļas 1. punktu.

22. Sniedzot ziņu "Ienākumu apjoms", norāda VID izziņā par aizņēmēja ienākumiem, satura ziņā līdzvērtīgajā citas valsts nodokļu administrācijas izziņā vai valsts amatpersonas deklarācijā norādītos aizņēmēja ienākumus iepriekšējā taksācijas gadā pirms līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, noslēgšanas.

3.13. Statuss

23. Sniedzot ziņu "Statuss", norāda, vai statuss ir aizņēmējs, regresāts vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks.

3.14. Kategorija

24. Ziņu "Kategorija" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai bankas meitas sabiedrība.

25. Ziņu "Kategorija" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona.

26. Sniedzot ziņu "Kategorija", norāda aizņēmēja kategoriju saskaņā ar klasifikatoru (1. pielikums).

4. ZIŅU PAR AIZŅĒMĒJA UN AIZŅĒMĒJA GALVINIEKA SAISTĪBĀM SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

4.1. Aizņēmēja saistību veids

27. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību veids", norāda aizņēmēja saistību veidu saskaņā ar klasifikatoru (2. pielikums).

4.2. Tautsaimniecības nozare

28. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai bankas meitas sabiedrība.

29. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona rezidents, kas nav pašvaldība vai privātpersonas (fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas) apkalpojošā bezpeļņas institūcija.

30. Ja aizņēmēja saistību beigu datums nav vairāk kā par 1 (vienu) gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda aizņēmēja pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru, kura noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā - NACE 2. red. nomenklatūra)".

31. Ja aizņēmēja saistību beigu datums ir vairāk nekā par 1 (vienu) gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda tautsaimniecības nozari, kuras attīstībai aizņēmējs uzņēmies aizņēmēja saistības, saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūra.

4.3. Aizņēmēja saistību sākuma datums

32. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

4.4. Aizņēmēja saistību beigu datums

33. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto datumu, kad aizņēmēja saistībām jābūt izpildītām (norēķinu karšu kredītiem - norēķinu kartes derīguma termiņa beigu datumu). Ja aizņēmēja saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā datuma, norāda aizņēmēja saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.5. Aizņēmēja saistību apjoms

34. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto aizņēmēja saistību apjomu (norēķinu karšu kredītam - kredīta limita summu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam - kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam - nomas maksājumu kopsummu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) - faktoringa limita summu u.tml.). Ja izsniegts sindicētais kredīts, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda tās sindicētā kredīta daļas apjomu, kuru izsniedzis dalībnieks.

4.6. Aizņēmēja saistību valūtas kods

35. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu LVS ISO 4217:2003 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā - LVS ISO 4217:2003) vai to aizstājošu standartu.

4.7. Procentu likmes veids

36. Sniedzot ziņu "Procentu likmes veids", norāda, vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikta fiksētā vai mainīgā procentu likme.

4.8. Norāde par sindicēto kredītu

37. Ziņu "Norāde par sindicēto kredītu" sniedz, ja dalībnieks izsniedzis aizņēmējam sindicēto kredītu.

4.9. Zaudējumu apjoms

38. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

39. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks noraksta aizņēmēja saistības, izslēdzot tās no savas bilances.

4.10. Nodrošinājuma veids

40. Ziņu "Nodrošinājuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

41. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda katra līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā nodrošinājuma veidu saskaņā ar klasifikatoru (4. pielikums). Ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, nav noteikts aizņēmēja saistību nodrošinājums, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda, ka aizņēmēja saistībām nav nodrošinājuma.

4.11. Nodrošinājuma vērtība

42. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

43. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz, ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi.

44. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda katra līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā aizņēmēja saistību nodrošinājuma patieso vērtību. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas aizņēmēja saistības, norāda to nodrošinājuma patiesās vērtības daļu, kura saskaņā ar dalībnieka lēmumu nodrošina konkrētās aizņēmēja saistības. Ja izsniegts sindicētais kredīts un dalībnieka izsniegtajai sindicētā kredīta daļai noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas patieso vērtību.

4.12. Nodrošinājuma valūtas kods

45. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

46. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz, ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi.

47. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

4.13. Aizņēmēja saistību identifikators

48. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir aizņēmēja saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par aizņēmēja saistībām var identificēt starp citām šā dalībnieka sniegtajām Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šā dalībnieka aizņēmēju vai aizņēmēju galvinieku saistībām.

4.14. Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

49. Ziņa "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

50. Kā ziņu "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā ziņu par aizņēmēja saistībām reģistrē Kredītu reģistrā.

4.15. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs

51. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja sais­tībām.

52. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" norāda dalībnieka, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām, nosaukumu.

4.16. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona

53. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

54. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām, pilnvarotās fiziskās personas (tālāk tekstā - lietotājs) vārdu un uzvārdu.

4.17. Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums

55. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no aizņēmēja saistību sākuma datuma.

56. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

4.18. Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums

57. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums atšķiras no aizņēmēja saistību beigu datuma.

58. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteikto datumu, kurā aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas. Ja aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteiktā datuma, norāda aizņēmēja galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.19. Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms

59. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

60. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteikto aizņēmēja galvinieka saistību apjomu.

4.20. Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods

61. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

62. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5. ZIŅU PAR AIZŅĒMĒJA SAISTĪBU ATLIKUMU KALENDĀRĀ CETURKŠŅA BEIGĀS SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

5.1. Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

63. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms", norāda pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās spēkā esošo aizņēmēja saistību atlikuma apjomu (norēķinu karšu kredītam - faktiski izmaksātā kredīta apjomu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam - atlikušo kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam - nomas maksājumu kopsummas atlikumu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) - faktiski izmaksāto kredītu u.tml.).

5.2. Aizņēmēja saistību valūtas kods

64. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.3. Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

65. Ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

66. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa", norāda aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu saskaņā ar klasifikatoru (5. pielikums), ko nosaka saskaņā ar FKTK noteikumiem "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi", kas apstiprināti ar FKTK padomes 2001. gada 21. decembra lēmumu (tālāk tekstā - FKTK noteikumi).

5.4. Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai

67. Ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krāj­aizdevu sabiedrība.

68. Sniedzot ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai", norāda aizņēmēja saistību kredīta pamatsummai saskaņā ar FKTK noteikumiem izveidoto speciālo uzkrājumu apjomu. Ja nevar nodalīt speciālos uzkrājumus kredīta pamatsummai un procentu summai atsevišķi, kā ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai" norāda kopējo speciālo uzkrājumu apjomu.

5.5. Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

69. Ziņu "Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

70. Sniedzot ziņu "Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.6. Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

71. Ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krāj­aizdevu sabiedrība.

72. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids", norāda, vai aizņēmēja saistību kvalitāte vērtēta individuāli vai viendabīgo kredītu grupā, ko nosaka saskaņā ar FKTK noteikumiem.

5.7. Kavējuma periods

73. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

74. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, uzskatāmas par kavētām.

75. Sniedzot ziņu "Kavējuma periods", norāda kavējuma dienu skaitu.

5.8. Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

76. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

77. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums. Ja nevar nodalīt aizņēmēja saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, kā ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" norāda kavēto aizņēmēja saistību kopējo summu.

5.9. Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

78. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

79. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums.

80. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.10. Kavētā procentu summa

81. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

82. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

5.11. Kavētās procentu summas valūtas kods

83. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

84. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

85. Sniedzot ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.12. Kalendārais ceturksnis

86. Sniedzot ziņu "Kalendārais ceturksnis", ar arābu cipariem norāda gadskaitli un ceturkšņa kārtas numuru.

6. PARĀDNIEKA INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

6.1. Maksājuma kavējuma datums

87. Ziņu "Maksājuma kavējuma datums" sniedz, ja:

87.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

87.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā.

88. Sniedzot ziņu "Maksājuma kavējuma datums", norāda datumu, no kura aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteikto maksājumu (ziņu "Maksājuma kavējuma datums" nesniedz atkārtoti, kamēr nav sniegta ziņa "Kavētā maksājuma izpildes datums").

6.2. Kavētā maksājuma izpildes datums

89. Ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums" sniedz pēc ziņas "Maksājuma kavējuma datums" sniegšanas, ja:

89.1. samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktie maksājumi;

89.2. samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteiktie maksājumi.

90. Sniedzot ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums", norāda datumu, kurā pilnībā samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteiktie maksājumi.

6.3. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums

91. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

92. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums", norāda datumu, kad aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

6.4. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids

93. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

94. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids", norāda pārkāpto Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību saskaņā ar klasifikatoru (6. pielikums).

6.5. Cita būtiska līguma pārkāpuma datums

95. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums" sniedz, ja:

95.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līguma par regresa prasības izpildi prasību;

95.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

96. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums", norāda datumu, kurā aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, līguma par regresa prasības izpildi vai līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

6.6. Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts

97. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts" sniedz, ja:

97.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līguma par regresa prasības izpildi prasību;

97.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

98. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts", norāda, kāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, līguma par regresa prasības izpildi vai līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasība pārkāpta.

6.7. Parādnieka informācijas identifikators

99. Ja sniedz parādnieka informāciju par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, sniedzot ziņu "Parādnieka informācijas identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir parādnieka informācijai unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), kas parādnieka informāciju vienu aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta un regresāta galvinieka, saistību ietvaros ļauj identificēt starp visām Kredītu reģistrā esošajām parādnieku informācijām šo aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta un regresāta galvinieka, saistību ietvaros.

6.8. Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

100. Ziņa "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

101. Kā ziņu "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā parādnieka informāciju reģistrē Kredītu reģistrā.

6.9. Parādnieka informācijas sniedzējs

102. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

103. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzējs" norāda dalībnieka, kurš sniedz parādnieka informāciju, nosaukumu.

6.10. Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona

104. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

105. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš sniedz parādnieka informāciju, lietotāja vārdu un uzvārdu.

6.11. Regresāta saistību rašanās pamats

106. Ziņu "Regresāta saistību rašanās pamats" sniedz, ja:

106.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

106.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

107. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību rašanās pamats", norāda, vai regresāta saistības izriet no līguma vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi.

6.12. Regresāta saistību veids

108. Ziņu "Regresāta saistību veids" sniedz, ja:

108.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

108.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

109. Apdrošinātājs, sniedzot ziņu "Regresāta saistību veids", norāda apdrošināšanas polisē, saskaņā ar kuru apdrošinātājs izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību regresāta vietā, norādīto apdrošināšanas veidu saskaņā ar klasifikatoru (7. pielikums). LTAB, sniedzot ziņu "Regresāta saistību veids", norāda apdrošināšanas veidu "Saus­zemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana".

6.13. Regresāta saistību sākuma datums

110. Ziņu "Regresāta saistību sākuma datums" sniedz, ja:

110.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

110.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

111. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību sākuma datums", norāda līguma par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu) vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu.

6.14. Regresāta saistību beigu datums

112. Ziņu "Regresāta saistību beigu datums" sniedz, ja:

112.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

112.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

113. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību beigu datums", norāda līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto datumu, kurā regresāta saistībām jābūt izpildītām. Ja regresāta saistības izbeidzas pirms līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktā datuma, norāda regresāta saistību faktisko izbeigšanās datumu.

6.15. Regresāta saistību apjoms

114. Ziņu "Regresāta saistību apjoms" sniedz, ja:

114.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

114.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

115. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību apjoms", norāda līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto regresāta saistību apjomu.

6.16. Regresāta saistību valūtas kods

116. Ziņu "Regresāta saistību valūtas kods" sniedz, ja:

116.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

116.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

117. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

6.17. Regresāta galvinieka saistību rašanās pamats

118. Ziņa "Regresāta galvinieka saistību rašanās pamats" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

119. Kā ziņu "Regresāta galvinieka saistību rašanās pamats" norāda, ka regresāta galvinieka saistības izriet no līguma.

6.18. Regresāta galvinieka saistību veids

120. Ziņa "Regresāta galvinieka saistību veids" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

121. Kā ziņu "Regresāta galvinieka saistību veids" apdrošinātājs norāda apdrošināšanas polisē, saskaņā ar kuru apdrošinātājs izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību regresāta vietā, norādīto apdrošināšanas veidu saskaņā ar klasifikatoru (7. pielikums), LTAB - apdrošināšanas veidu "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana".

6.19. Regresāta galvinieka saistību sākuma datums

122. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja:

122.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no regresāta saistību sākuma datuma;

122.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no regresāta saistību sākuma datuma.

123. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

6.20. Regresāta galvinieka saistību beigu datums

124. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja:

124.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka sais­tības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieka saistību beigu datums atšķiras no regresāta saistību beigu datuma;

124.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieka saistību beigu datums atšķiras no regresāta saistību beigu datuma.

125. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto datumu, kad regresāta galvinieka saistības izbeidzas. Ja regresāta galvinieka saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteiktā datuma, norāda regresāta galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu.

6.21. Regresāta galvinieka saistību apjoms

126. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja:

126.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma;

126.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma.

127. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto regresāta galvinieka saistību apjomu.

6.22. Regresāta galvinieka saistību valūtas kods

128. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja:

128.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma;

128.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma.

129. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

7. INFORMĀCIJAS PAR LABOTAJĀM UN ANULĒTAJĀM ZIŅĀM SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

7.1. Ziņu labošanas vai anulēšanas datums

130. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

131. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" norāda datumu, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.2. Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks

132. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

133. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" norāda laiku, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.3. Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu

134. Ziņa "Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

135. Kā ziņu "Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu" norāda, vai dalībnieks Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.4. Labotās vai anulētās ziņas

136. Ziņa "Labotās vai anulētās ziņas" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

137. Kā ziņu "Labotās vai anulētās ziņas" norāda dalībnieka, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu, laboto vai anulēto ziņu.

7.5. Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

138. Sniedzot ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums", norāda apstākļus, kuru dēļ dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.6. Ziņu labotājs vai anulētājs

139. Ziņa "Ziņu labotājs vai anulētājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

140. Kā ziņu "Ziņu labotājs vai anulētājs" norāda dalībnieka, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu, nosaukumu.

7.7. Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona

141. Ziņa "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

142. Kā ziņu "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu, lietotāja vārdu un uzvārdu.

8. INFORMĀCIJAS PAR ZIŅU PIEPRASĪJUMIEM SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

8.1. Ziņu pieprasījuma datums

143. Ziņa "Ziņu pieprasījuma datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

144. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums" norāda datumu, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.2. Ziņu pieprasījuma laiks

145. Ziņa "Ziņu pieprasījuma laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

146. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma laiks" norāda laiku, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.3. Ziņu pieprasītājs

147. Ziņa "Ziņu pieprasītājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

148. Kā ziņu "Ziņu pieprasītājs" norāda pieprasītāja nosaukumu.

8.4. Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona

149. Ziņa "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

150. Kā ziņu "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" norāda pieprasītāja lietotāja vārdu un uzvārdu.

9. ZIŅU ELEKTRONISKĀS SAGATAVOŠANAS, SNIEGŠANAS UN IZSNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

151. Dalībnieks sniedz ziņas Latvijas Bankai, dalībnieks vai FKTK pieprasa Latvijas Bankai Kredītu reģistrā esošās ziņas un Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam vai FKTK (tālāk tekstā - ziņu apmaiņa) elektroniski.

152. Ziņu apmaiņa starp dalībnieku un Latvijas Banku notiek interaktīvi vai failu veidā. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās sniedz tikai failu veidā.

153. Ziņu apmaiņa starp FKTK un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

154. Ziņu apmaiņa interaktīvi notiek Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv.

155. Ziņu apmaiņa failu veidā notiek Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv vai izmantojot failu apmaiņas servisu, kura interneta adrese ir sftp.bank.lv (tālāk tekstā - failu apmaiņas serviss).

156. Dalībnieka vai FKTK vārdā ziņu apmaiņu veic dalībnieka vai FKTK pilnvarota fiziskā persona (tālāk tekstā - lietotājs), kuru dalībnieks vai FKTK reģistrē 10. vai 15. nodaļā minētajā kārtībā.

157. Lietotājs elektroniski paraksta interaktīvi sniegtās ziņas.

158. Lietotājs šifrē un elektroniski paraksta failu veidā sniegtās ziņas un failu veidā sniegtos Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījumus, izmantojot Latvijas Bankas publiskās atslēgas.

159. Lai elektroniski parakstītu ziņas un Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījumus, dalībnieks vai FKTK un Latvijas Banka rakstiski noslēdz līgumu.

160. Ziņas šifrē un elektroniski paraksta ar AES‑256 un RSA-2048 algoritmu.

161. Latvijas Banka šifrē un elektroniski paraksta Kredītu reģistrā esošās ziņas, kuras izsniedz failu veidā, izmantojot to lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir 166.3. un 166.4. punktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

162. Ja dalībnieks saņem no Latvijas Bankas Kredītu reģistrā esošās ziņas failu veidā, kuras nav šifrētas vai elektroniski parakstītas 160. punktā minētajā kārtībā, dalībnieks vai FKTK nekavējoties par to nosūta Latvijas Bankai paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs
@bank.lv.

163. Lai lietotu Kredītu reģistru, Latvijas Banka nodod dalībniekam un FKTK Kredītu reģistra drošības programmatūru un piešķir dalībniekam un FKTK programmatūras lietošanas tiesības.

164. Latvijas Banka piešķir Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības FKTK un katra dalībnieka diviem lietotājiem. Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumi saistībā ar Kredītu reģistra drošības programmatūras licenču pirkumu un tās tehnisko uzturēšanu, kas nepieciešama šiem dalībnieka lietotājiem, ietverti Latvijas Bankas 2007. gada 13. septembra noteikumos Nr. 9 "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" vai tos aizstājošā normatīvajā aktā minētajā mēneša maksā par Kredītu reģistra izmantošanu.

165. Latvijas Banka pēc dalībnieka vai FKTK pieprasījuma trīs mēnešu laikā piešķir Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības vienam vai vairākiem dalībnieka vai FKTK papildu lietotājiem. Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus saistībā ar Kredītu reģistra drošības programmatūras licenču iegādi un tās tehnisko uzturēšanu dalībnieka vai FKTK papildu lietotājiem, dalībnieks vai FKTK maksā Latvijas Bankai papildu maksu par Kredītu reģistra izmantošanu 16. nodaļā minētajā apmērā un kārtībā.

166. Lietotājam var būt šādas Kredītu reģistra lietošanas tiesības:

166.1. tiesības sniegt, t.sk. elektroniski parakstīt, ziņas interaktīvi;

166.2. tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas interaktīvi;

166.3. tiesības sniegt, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt, ziņas failu veidā;

166.4. tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas failu veidā, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt pieprasījumu;

166.5. tiesības interaktīvi pieprasīt ziņas par dalībnieka vai FKTK lietotāju darbībām Kredītu reģistrā.

167. Dalībnieks pieprasa 166.3. un 166.4. punktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem lietotājiem, bet ne vairāk kā 10 lietotājiem.

168. Dalībnieks var pieprasīt failu apmaiņas servisa lietošanas tiesības ne vairāk kā diviem lietotājiem.

169. Dalībnieks un FKTK iesniedz Latvijas Bankai fiziskās personas, kas dalībnieka vai FKTK vārdā var parakstīt 170., 176., 183., 186., 189., 206. un 209. punktā noteiktos pieteikumus un protokolus, notariāli apliecinātu paraksta paraugu.

170. Dalībnieks un FKTK paziņo Latvijas Bankai interneta adreses, no kurām dalībnieka vai FKTK lietotājs interaktīvi pieslēdzas Kredītu reģistram vai pieslēdzas failu apmaiņas servisam, iesniedzot Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrācijas pieteikumu (8. pielikums).

171. Ja mainās 170. punktā minētā interneta adrese, dalībnieks vai FKTK par to nosūta Latvijas Bankai paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv no 174. punktā minētās elektroniskā pasta adreses vai iesniedz Latvijas Bankai jaunu interneta adrešu reģistrācijas pieteikumu.

172. Dalībnieks un FKTK var veikt ziņu apmaiņu katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.

173. Ja ziņu apmaiņu nevar veikt tehnisku iemeslu dēļ Latvijas Republikas darbadienā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30, Latvijas Banka par to nosūta dalībniekiem un FKTK paziņojumu uz 174. punktā minētajām dalībnieku un FKTK elektroniskā pasta adresēm.

174. Dalībnieki un FKTK rakstiski paziņo Latvijas Bankai vienu vai vairākas elektroniskā pasta adreses, uz kurām Latvijas Banka nosūta dalībniekiem un FKTK 173. punktā minēto paziņojumu.

175. Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem un FKTK vienas vai vairāku fizisko personu, kas Latvijas Bankas vārdā pilnvarotas parakstīt 178., 195., 201. un 203. punktā minētos dokumentus un nosūtīt dalībniekiem 173., 201. un 203. punktā minētos paziņojumus, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

10. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

176. Lai reģistrētu lietotāju, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja reģistrācijas pieteikumu (9. pielikums).

177. Latvijas Banka reģistrē lietotāju vienas darbadienas laikā pēc lietotāja reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datuma.

178. Pēc lietotāja reģistrācijas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu (10. pielikums), kurā norāda lietotāja reģistrācijas kodu.

179. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu personiski. Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu dalībnieka vai FKTK vārdā var saņemt tās pilnvarnieks.

180. Lai saņemtu lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt dalībnieku vai FKTK bez īpaša pilnvarojuma, vai notariāli apliecinātu speciālpilnvaru par tiesībām dalībnieka vai FKTK vārdā saņemt lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu.

181. Dalībnieks vai FKTK ievieš lietotāju Kredītu reģistrā 25 dienu laikā pēc lietotāja reģistrēšanas datuma.

182. Ieviešot lietotāju, Kredītu reģistrā izveidojas lietotāja šifrēšanas un parakstīšanas atslēgas, izmantojot RSA-2048 algoritmu.

183. Pēc lietotāja ieviešanas dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja ieviešanas protokolu (11. pielikums). Lietotāja ieviešanas protokolu dalībnieka vai FKTK vārdā papildus paraksta lietotājs.

184. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja ieviešanas protokolu.

185. Ja mainās lietotāja reģistrācijas pieteikumā minētā lietotāja elektroniskā pasta adrese vai tālruņa numurs, lietotājs par to nosūta paziņojumu Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi kreditu.
registrs@bank.lv.

11. LIETOTĀJA TIESĪBU MAIŅA

186. Lai mainītu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikumu (12. pielikums).

187. Jaunās Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja tiesību atjaunošanas protokolu.

12. LIETOTĀJA TIESĪBU ANULĒŠANA UN ATJAUNOŠANA

188. Dalībnieks vai FKTK anulē lietotāja Kredītu reģistra izmantošanas tiesības, ja mainās lietotāja uzvārds vai pēc savas iniciatīvas.

189. Lai anulētu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu (13. pielikums).

190. Latvijas Banka anulē lietotāja tiesības izmantot Kredītu reģistru vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu.

191. Latvijas Banka automātiski anulē lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

191.1. dalībnieks vai FKTK nav ieviesis lietotāju 181. punktā minētajā termiņā;

191.2. lietotājs nav atjaunojis atslēgas 200. punktā minētajā termiņā.

192. Latvijas Banka atjauno lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

192.1. Latvijas Banka anulējusi lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības saskaņā ar 191. punktu;

192.2. lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

192.3. lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

193. Lai atjaunotu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikumu.

194. Latvijas Banka atjauno lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības vienas darbadienas laikā pēc lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikuma saņemšanas datuma.

195. Pēc lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību atjaunošanas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu (14. pielikums), kurā norāda atjaunoto lietotāja reģistrācijas kodu. Ja dalībnieks vai FKTK nav ieviesis lietotāju 181. punktā minētajā termiņā, pēc lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību atjaunošanas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu, kurā norāda lietotāja reģistrācijas kodu.

196. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu personiski. Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu dalībnieka vai FKTK vārdā var saņemt tās pilnvarnieks.

197. Lai saņemtu lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai 180. punktā minētos dokumentus.

198. Pēc lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokola vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokola saņemšanas dalībnieks vai FKTK un Latvijas Banka atkārtoti ievieš lietotāju 181.-183. punktā minētajā kārtībā.

13. LIETOTĀJA ATSLĒGU DERĪGUMA TERMIŅŠ UN MAIŅA

199. Lietotāja atslēgas derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas Kredītu reģistrā.

200. Lai pagarinātu lietotāja atslēgu derīguma termiņu, lietotājs tā atslēgu derīguma termiņa pēdējās 100 dienās interaktīvi pieslēdzas Kredītu reģistram, un Kredītu reģistrs automātiski izveido jaunas lietotāja atslēgas.

14. LATVIJAS BANKAS PUBLISKĀS ATSLĒGAS

201. Latvijas Banka Kredītu reģistra interneta mājas lapā www.kreg.lv ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas elektroniskā veidā un nosūta dalībniekiem un FKTK publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumu (15. pielikums) uz to lietotāju reģistrācijas pieteikumos minētajām elektroniskā pasta adresēm, kuriem ir 166.3. un 166.4. punktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības. Latvijas Banka nosūta publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumu arī pēc Latvijas Bankas publisko atslēgu derīguma termiņa atjaunošanas.

202. Dalībnieks vai FKTK var lietot Latvijas Bankas publisko atslēgu, ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma sakrīt ar publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumā minēto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumā minēto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, dalībnieks vai FKTK par to nosūta paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

203. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta dalībniekiem un FKTK publiskās atslēgas anulēšanas paziņojumu (16. pielikums) uz to lietotāju reģistrācijas pieteikumos minētajām elektroniskā pasta adresēm, kuriem ir 166.3. un 166.4. punktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

204. Jaunā Latvijas Bankas publiskā atslēga stājas spēkā publiskās atslēgas izmantošanas paziņojuma vai publiskās atslēgas anulēšanas paziņojuma izsūtīšanas brīdī.

15. FAILU APMAIŅAS SERVISA IZMANTOŠANA

205. Lai veiktu ziņu apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, dalībnieks izmanto SFTP (FTP over SSH (Secure Shell)) klienta programmatūru, kura ir savietojama ar Latvijas Bankas izmantoto servera programmatūru (Bitvise Limited WinSSHD).

206. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja, kurš dalībnieka vārdā veic ziņu apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu (tālāk tekstā - failu apmaiņas servisa lietotājs), reģistrācijas pieteikumu (17. pielikums).

207. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datuma.

208. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu un failu apmaiņas servisa servera kontrolsummu, nosūtot to uz failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumā minēto elektroniskā pasta adresi.

209. Ieviešot failu apmaiņas servisa lietotāju, dalībnieks veic šādas darbības:

209.1. izveido SSH2 atslēgas un izmanto RSA vai DSA/DSS publisko atslēgu 2048 bitu algoritmu;

209.2. integritātes nodrošināšanai izmanto hmac-sha1 vai hmac-md5 algoritmu;

209.3. šifrēšanai izmanto aes128/256-cbc vai 3des-cbc algoritmu;

209.4. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un nosūta to Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi sftp@bank.lv no failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumā minētās elektroniskā pasta adreses.

210. Failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra izmantošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem 209.4. punktā minēto failu apmaiņas servisa lietotāja publisko atslēgu.

211. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga derīga pastāvīgi.

212. Lai anulētu lietotāja failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu (18. pielikums).

213. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu.

214. Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem vienas vai vairāku fizisko personu, kas Latvijas Bankas vārdā var nosūtīt dalībniekiem failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu un failu apmaiņas servisa servera kontrolsummu 208. punktā minētajā kārtībā, vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi.

16. MAKSAS PAR KREDĪTU REĢISTRA IZMANTOŠANU SAISTĪBĀ AR PAPILDU LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJU APMĒRS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

215. Maksa par Kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju sastāv no vienreizējas maksas 49.43 latu apmērā, t.sk. 18% pievienotās vērtības nodoklis (tālāk tekstā - vienreizējā maksa), un gada maksas 11.56 latu apmērā, t.sk. 18% pievienotās vērtības nodoklis (tālāk tekstā - gada maksa).

216. Dalībnieks vai FKTK samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka piešķir dalībnieka vai FKTK papildu lietotājam Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības.

217. Dalībnieks vai FKTK samaksā Latvijas Bankai gada maksu līdz kārtējā gada 15. janvārim par nākamo kalendāro gadu.

218. Ja dalībnieks vai FKTK reģistrē papildu lietotāju pēc kārtējā gada 1. janvāra, gada maksu par kārtējā gada atlikušo periodu pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir dalībnieka vai FKTK papildu lietotājam Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības, aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kalendāro gadu un dalībnieks vai FKTK samaksā šo gada maksas daļu piecu darbadienu laikā pēc papildu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību stāšanās spēkā.

219. Vienreizējo maksu un gada maksu iemaksā Latvijas Bankas kontā LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

17. ZIŅU APMAIŅA FAILU VEIDĀ

220. Lai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, dalībnieks sagatavo ziņu sniegšanas failu.

221. Lai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās failu veidā, dalībnieks sagatavo saistību atlikumu failu.

222. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošo ziņu failu veidā, dalībnieks sagatavo pieprasījumu failu, norādot, vai šīs ziņas izsniedzamas apkopotā vai izvērstā pārskatā.

223. Lai izsniegtu Kredītu reģistrā esošo ziņu, Latvijas Banka sagatavo ziņu saņemšanas failu.

224. Lai paziņotu par faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

225. Noteikumu 220.-224. punktā minēto failu formāti un struktūra noteikta 19. pielikumā.

226. Dalībnieks piešķir failam unikālu nosaukumu, kura formāts noteikts 19. pielikumā.

227. Dalībnieks un Latvijas Banka ziņu norāda 220.-224. punktā minētajā failā 19. pielikumā noteiktajā formātā.

18. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

228. Noteikumi stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

229. Personas, kurām bija tiesības dalībnieka vārdā izmantot Parādnieku reģistru, automātiski iegūst lietotāja statusu ar šādām Kredītu reģistra lietošanas tiesībām:

229.1. personas, kurām bija tiesības Parādnieku reģistrā iesniegt pieprasījumus, - ar 166.2. punktā noteiktajām Kredītu reģistra lietošanas tiesībām;

229.2. personas, kurām bija tiesības Parādnieku reģistrā iesniegt pieprasījumus, reģistrēt ziņojumus un apmainīties failiem, - ar visām 166. punktā noteiktajām Kredītu reģistra lietošanas tiesībām.

230. Personas, kurām bija tiesības FKTK vārdā izmantot Parādnieku reģistru, automātiski iegūst lietotāja statusu ar 166.2. punktā noteiktajām Kredītu reģistra lietošanas tiesībām.

231. Ja dalībniekam vai FKTK 2008.gada 1.janvārī ir vairāk nekā divi lietotāji, sākot ar 2008.gada 1.janvāri, dalībnieks un FKTK maksā Latvijas Bankai gada maksu par katru papildu lietotāju.

232. Dalībnieks līdz 2008.gada 31.martam pārbauda Parādnieku reģistrā bijušo ziņu, kuras Latvijas Banka automātiski reģistrē Kredītu reģistrā 2008.gada 1.janvārī, atbilstību šiem noteikumiem un Latvijas Bankas 2007.gada 13.septembra noteikumiem Nr. 8 "Kredītu reģistra noteikumi" vai tos aizstājošam normatīvajam aktam (tālāk tekstā - Kredītu reģistra noteikumi). Ja ziņas neatbilst, dalībnieks tās labo atbilstoši šiem noteikumiem un Kredītu reģistra noteikumiem.

233. Dalībnieki līdz 2008.gada 30.jūnijam ziņas var šifrēt un elektroniski parakstīt arī ar CAST‑128 un RSA-1024 algoritmu.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs


 

1.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Kategoriju klasifikators

Kategorija

Kods

Pašvaldība

20

Apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds

32

Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu) vai finanšu palīgsabiedrība

31

Fiziskās personas apkalpojoša bezpeļņas institūcija

90

Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 10; gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos)

44

Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 50; gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos)

43

Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 250; gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

42

Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā lielāks par 250; gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

41

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

2.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Aizņēmēja saistību veidu klasifikators

Aizņēmēja saistību veids

Kods

Kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīts) (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), nefinanšu sabiedrības vai finanšu iestādes darba kapitāla finansēšanai, izņemot kredītu, kurš uzrādīts kā vekselis, norēķinu karšu kredīts vai kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings))

10

Industriālais kredīts (aizdevums, kas izsniegts nefinanšu sabiedrībai, finanšu iestādei vai mājsaimniecības apkalpojošai bezpeļņas institūcijai pamatlīdzekļu iegādes un citu ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai, izņemot aizdevumus, kuri uzrādīti kā finanšu līzings vai hipotēku kredīts)

20

Reverse repo darījums

30

Vekselis (aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus aizņēmēja vietā trešajai personai. Šeit jāuzrāda arī akceptētie klientu vekseļi, par kuriem klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40

Finanšu līzings

50

Norēķinu karšu kredīts (aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem)

60

Cits kredīts patēriņa preču iegādei (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), kas izsniegts mājsaimniecībai tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei un pakalpojumu, piemēram, medicīniskās aprūpes vai ceļojuma, samaksai, un kura nolūks nav saistīts ar peļņas ieguvi, un kurš nav uzrādīts kā norēķinu karšu kredīts vai finanšu līzings)

70

Kredīts mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku

80

Hipotēku kredīts, izņemot kredītu mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam

81

Cits kredīts mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas nav hipotēku kredīts

85

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings)

90

Pārējie kredīti

95

Operatīvais līzings

110

Pārējās saistības

100

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

3.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Tautsaimniecības nozaru klasifikators

Tautsaimniecības nozare

Kods

1

2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

A

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01

Mežsaimniecība un mežizstrāde

02

Zivsaimniecība

03

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

B

Apstrādes rūpniecība

C

Pārtikas produktu ražošana

10

Dzērienu ražošana

11

Tabakas izstrādājumu ražošana

12

Tekstilizstrādājumu ražošana

13

Apģērbu ražošana

14

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21

Metālu ražošana

24

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25

Mēbeļu ražošana

31

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

D

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

E

Būvniecība

F

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

G

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47

Transports un uzglabāšana

H

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49

Ūdens transports

50

Gaisa transports

51

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52

Pasta un kurjeru darbība

53

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

I

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

J

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Holdingkompāniju darbība

64.20

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

L

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

M

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

N

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

O

Izglītība

P

Veselība un sociālā aprūpe

Q

Māksla, izklaide un atpūta

R

Citi pakalpojumi

S

Nav informācijas

Z

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

4.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Nodrošinājuma veidu klasifikators

Nodrošinājuma veids

Kods

Pirmā mājokļa hipotēka

10

Pirmā komercīpašuma hipotēka

20

Pirmā zemes gabala hipotēka

30

Cita hipotēka

40

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

51

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

52

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

61

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

62

Komercķīla

70

Galvojums vai garantija

80

Noguldījums

90

Cits

100

Bez nodrošinājuma

110

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

5.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu klasifikators

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

6.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumu klasifikators

Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpums

Kods

Nav sniegta pilna informācija par savu finansiālo stāvokli

V1

Nav sniegta pilna informācija par savu īpašumu

V2

Nav sniegta pilna informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V3

Nav sniegta patiesa informācija par savu finansiālo stāvokli

V4

Nav sniegta patiesa informācija par savu īpašumu

V5

Nav sniegta patiesa informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V6

Nav sniegta cita informācija, kas nepieciešama, lai dalībnieks varētu pārliecināties, vai aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks saistīts ar dalībnieku vai veido dalībniekam savstarpēji saistītu klientu grupu

V7

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

7.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Apdrošināšanas veidu klasifikators

Apdrošināšanas veids

Kods

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

210

Veselības apdrošināšana

220

Sauszemes transporta apdrošināšana

230

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

240

Gaisakuģu apdrošināšana

250

Kuģu apdrošināšana

260

Kravu apdrošināšana

270

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

280

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

290

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

300

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

310

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

320

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

330

Kredītu apdrošināšana

340

Galvojumu apdrošināšana

350

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

360

Juridisko izdevumu apdrošināšana

370

Palīdzības apdrošināšana

380

Dzīvības apdrošināšana

390

 

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

8.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

9.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

10.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

11.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

12.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

13.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

14.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

15.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

 

16.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

 

17.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

18.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

 

 

19.pielikums

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Failu formāti un struktūra

Tehnisku iemeslu dēļ 19.pielikums pieejams PDF formātā. Spiediet šeit

01.01.2008