Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr; 2005, 22., 24.nr.; 2006, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 164.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana."

2. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bērna kopšanas pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai vecāku pabalsts par to pašu laikposmu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā noteikto piemaksu piešķir arī personai, kurai sakarā ar dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušo bērnu kopšanu ir piešķirts vecāku pabalsts."

3. Izslēgt 7.panta pirmajā daļā vārdus "fiziskiem un".

4. Izslēgt 12.panta otrajā daļā vārdus "vai bērnam invalīdam - ārstējošā ārsta atzinums".

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1pants. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

(1) Pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

(2) Tiesības uz pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, rodas no dienas, kad invalīdam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(3) Šā pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kādu noteikta invaliditāte, un īpašas kopšanas nepieciešamība."

6. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja tas nepieciešams bērna personisko interešu aizstāvībai, ar bāriņtiesas īpašu lēmumu valsts sociālo pabalstu var piešķirt jebkurai šā likuma 4.panta pirma­jā daļā minētajai personai, kura faktiski audzina bērnu, vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu."

7. Papildināt 20.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā likuma 12.pantā minētā pabalsta izmaksu pārtrauc arī gadījumos, kad persona ievietota valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

(6) Šā likuma 13.pantā minētā pabalsta izmaksu pārtrauc arī gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību."

8. Aizstāt 21.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu" ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu".

9. Izteikt 23.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(1) Sūdzības sakarā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu par valsts sociālā pabalsta piešķiršanu un izmaksu var iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram."

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 27.novembrī
01.01.2008