Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.767

Rīgā 2007.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 6.§)
Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atzīto aizsardzības organizāciju (turpmāk - organizācija) atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" funkcijas organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības jomā saskaņā ar šiem noteikumiem veic valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija (turpmāk - Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija).

3. Saskaņā ar šiem noteikumiem Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija uzrauga šādu normatīvo aktu prasību ievērošanu (turpmāk - aizsardzības prasības):

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regula (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu (turpmāk - Padomes regula Nr. 725/2004);

3.2. 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar turpmākajiem grozījumiem (turpmāk - SOLAS konven­cija) XI-2.nodaļa;

3.3. Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss (turpmāk - ISPS kodekss);

3.4. Latvijas normatīvie akti, kas saistīti ar kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību (piemēram, šie noteikumi, Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums, Likums par ostām).

4. Šo noteikumu izpratnē:

4.1. kuģa-ostas mijiedarbība - mijiedarbība, kā tā definēta SOLAS konvencijas XI-2.nodaļas 1.noteikuma 8.punktā;

4.2. kuģa-kuģa mijiedarbība - mijiedarbība, kā tā definēta SOLAS konvencijas XI-2.nodaļas 1.noteikuma 10.punktā.

II. Organizāciju atzīšana un sertificēšana

5. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" organizāciju atzīst, izsniedzot tai atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības sertifikātu (turpmāk - atbilstības sertifikāts) (1.pielikums) šādas vienas vai vairāku darbību veikšanai:

5.1. uzraudzības funkciju veikšanai saskaņā ISPS kodeksa B daļas 4.3.apakšpunktu;

5.2. konsultatīvu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar ISPS kodeksa B daļas 4.4.apakšpunktu;

5.3. ostu aizsardzības uzraudzības funkciju veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ostu aizsardzību;

5.4. konsultatīvu pakalpojumu sniegšanai ostu aizsardzības jomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ostu aizsardzību;

5.5. kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu personāla apmācībai.

6. Atbilstības sertifikāts ir dokuments, kas apliecina komersanta atbilstību ISPS kodeksa B daļas 4.5.apakšpunktā un šajos noteikumos ietvertajām aizsardzības prasībām, kā arī labajai praksei saskaņā ar Starptautiskās jūras organizācijas ieteikuma dokumentiem. Minimālās prasības atzītajām aizsardzības organizācijām noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

7. Komersants, kas vēlas saņemt atbilstības sertifikātu, iesniedz Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā iesniegumu, norādot darbības, kuras tas vēlas sertificēt.

8. Iesniegumam pievieno:

8.1. Uzņēmumu reģistra izsniegtās komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.2. dokumentus, kas apliecina komersanta atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām (piemēram, komersanta līdzšinējās darbības pārskatu, nākotnes darbības stratēģiju, darbinieku sarakstu un to kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kvalitātes sistēmas dokumentus).

9. Pēc šo noteikumu 7. un 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izvērtē tajos norādīto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par atbilstības sertifikāta izsniegšanu visu iesniegumā minēto darbību veikšanai;

9.2. par atbilstības sertifikāta izsniegšanu vienas iesniegumā minētās darbības vai vairāku atsevišķu iesniegumā minēto darbību veikšanai;

9.3. par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu.

10. Ja nepieciešams, kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieprasa komersantam sniegt papildu informāciju, kas apliecina komersanta atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām. Šādā gadījumā šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanu aptur līdz papildu informācijas saņemšanai.

11. Lai izvērtētu iesniegtajos dokumentos norādīto informāciju, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai ir tiesības pieaicināt ekspertus kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības jomā, kā arī jūrniecības jomā.

12. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija pieņem šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto lēmumu, ja, izvērtējot iesniegtos dokumentus, secina, ka atbilstības sertifikātu komersantam var izsniegt tikai vienas iesniegumā minētās darbības vai vairāku atsevišķu iesniegumā minēto darbību veikšanai.

13. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu, ja:

13.1. komersanta iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi (to saturs neļauj izdarīt secinājumus par komersanta atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām) un, iesniedzot papildu informāciju šo noteikumu 10.punktā minētajā gadījumā, komersants nepilnības nav novērsis;

13.2. komersants ir sniedzis nepatiesas ziņas;

13.3. tiek konstatēts, ka komersants neatbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

14. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas lēmumu pēc tā pieņemšanas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija". Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Ja Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija pieņem šo noteikumu 9.1. vai 9.2.apakšpunktā minēto lēmumu, tā kopā ar lēmumu sagatavo izsniegšanai arī atbilstības sertifikātu.

16. Atbilstības sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

17. Atbilstības sertifikāta derīguma termiņš sākas ar šo noteikumu 9.1. vai 9.2.apakš­punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienu.

18. Informāciju par organizāciju un ar to noslēgto pilnvarojuma līgumu valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Organizāciju sarakstu ievieto valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" mājaslapā internetā, norādot darbības, kuru veikšanai ir sertificēta attiecīgā organizācija, atbilstības sertifikāta derīguma termiņu, kā arī pilnvarojuma apjomu un pilnvaras derīguma termiņu, ja starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" un organizāciju ir noslēgts pilnvarojuma līgums.

19. Ja pēc iesnieguma iesniegšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā ir mainījušās atbilstības sertifikāta saņemšanai sniegtās ziņas, komersants triju darbdienu laikā pēc izmaiņām par tām rakstiski informē Kuģu un ostu aizsardzības inspekciju.

20. Ja atbilstības sertifikāta derīguma laikā ir mainīts komersanta nosaukums, veids vai juridiskā adrese, komersants piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām par tām rakstiski informē Kuģu un ostu aizsardzības inspekciju. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz jaunu atbilstības sertifikātu. Saņemot jauno atbilstības sertifikātu, komersants nodod iepriekš izsniegto atbilstības sertifikātu, ja tas ir komersanta rīcībā.

21. Ja atbilstības sertifikāts bojāts, nolaupīts vai pazaudēts, komersants par to rakstiski informē Kuģu un ostu aizsardzības inspekciju. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" piecu darbdienu laikā izsniedz atbilstības sertifikāta dublikātu.

22. Organizācija atbilstības sertifikāta derīguma laikā nodrošina šo noteikumu 2.pielikumā minēto prasību ievērošanu organizācijas darbībā.

23. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta anulēšanu, ja organizācijas darbībā konstatē šādus faktus:

23.1. neatbilstība šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām;

23.2. sistemātiska organizācijas gatavoto aizsardzības plānu neatbilstība aizsardzības prasībām (izvērtējot aizsardzības prasībām neatbilstošu plānu iesniegšanas biežumu un neatbilstības raksturu);

23.3. organizācijas darbinieku zināšanu un prasmju neatbilstība noteiktajām prasībām ostu, ostas iekārtu un kuģu aizsardzības jomā;

23.4. auditu veikšana neatbilstoši aizsardzības prasībām;

23.5. izsniegti starptautiskie kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāti vai atbilstības apstiprinājumi (starptautiskajā kuģa aizsardzības sertifikātā) kuģiem, kas neatbilst aizsardzības prasībām;

23.6. aizsardzības personāla apmācība nav veikta atbilstoši apstiprinātajai apmācības programmai vai aizsardzības prasībām;

23.7. nav sniegta informācija atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktā minētajām prasībām;

23.8. ir sniegta nepatiesa informācija;

23.9. organizācija ir beigusi darbību;

23.10. tiek traucēts Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai veikt organizācijas auditu saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

24. Ja atbilstības sertifikāts anulēts vai beidzies tā derīguma termiņš, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai atbilstības sertifikāta derīguma termiņa beigām atbilstības sertifikātu nodod Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā.

III. Organizāciju uzraudzība

25. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija ne retāk kā reizi divos gados veic organizāciju auditu. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija var veikt arī ārpuskārtas auditu, ja tās rīcībā ir informācija, kas rada aizdomas, ka organizācija neatbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

26. Lai veiktu šo noteikumu 25.punktā minētos pienākumus, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt organizācijai sniegt visu nepieciešamo informāciju, pieprasījumā norādot tā juridisko pamatu, nepieciešamo informāciju un termiņu, kurā informācija jāsniedz.

27. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai ir tiesības iztaujāt jebkuru fizisku vai juridisku personu, lai iegūtu informāciju par auditējamo organizāciju.

28. Lai veiktu šo noteikumu 25.punktā minēto auditu, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai ir tiesības veikt visas nepieciešamās pārbaudes. Pārbaudes laikā Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas amatpersonām ir tiesības:

28.1. iekļūt visās organizācijas telpās, zemes īpašumos un transport­līdzekļos;

28.2. pārbaudīt organizācijas dokumentus, kas saistīti ar tās darbību, neatkarīgi no dokumentu glabāšanas veida;

28.3. iegūt šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas;

28.4. pieprasīt jebkura organizācijas darbinieka vai pārstāvja paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz audita priekšmetu.

29. Pirms šo noteikumu 28.punktā minētās pārbaudes uzsākšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas amatpersona informē organizācijas vadītāju vai viņa aizvietotāju par pārbaudes priekšmetu un pārbaudes mērķi.

30. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija var veikt arī kuģu pārbaudes, lai pārliecinātos par organizāciju veikto pārbaužu atbilstību aizsardzības prasībām.

31. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas amatpersonas šo noteikumu 27., 28. un 30.punktā noteiktās pilnvaras īsteno, uzrādot dienesta apliecību.

32. Pēc šo noteikumu 25.punktā minētā audita pabeigšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija 30 dienu laikā sagatavo ziņojumu par auditu. Ziņojumā norāda šādu informāciju:

32.1. audita mērķi;

32.2. audita apjomu;

32.3. audita veicējus;

32.4. audita laiku;

32.5. informāciju par organizāciju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atbilstības sertifikāta izsniegšanas datumu, numuru, derīguma termiņu un sertificētās darbības);

32.6. informāciju par auditā konstatētajiem trūkumiem organizācijas darbībā, to apjomu un audita laikā veiktajām korekcijām;

32.7. secinājumus par organizācijas atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām;

32.8. secinājumus par organizācijas darbības atbilstību pilnvarojuma līgumā noteiktajam, ja ar organizāciju ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

32.9. secinājumus par citiem iemesliem, kuru dēļ var pieņemt lēmumu par atbilstības sertifikāta anulēšanu, ja šādi secinājumi ir izdarīti;

32.10. priekšlikumus auditā konstatēto trūkumu novēršanai.

33. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas amatpersonas, kas veikušas auditu, paraksta saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu sagatavoto ziņojumu un nosūta to organizācijai. Ja saskaņā ar audita rezultātiem ir pamats pieņemt lēmumu par atbilstības sertifikāta anulēšanu, kopā ar ziņojumu organizācijai nosūta arī attiecīgo lēmumu.

IV. Noslēguma jautājumi

34. Šo noteikumu 2.pielikuma 9.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju. Organizācijas pienākums saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 8.punktu ir nodrošināt valsts noslēpuma saglabāšanu un nepieļaut tā nelikumīgu izplatīšanu (izmantošanu) arī līdz industriālā drošības sertifikāta saņemšanai.

35. Šo noteikumu 2.pielikuma 21.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/65/EK par ostu aizsardzības pastiprināšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.767
Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.767
Minimālās prasības atzītajām aizsardzības organizācijām

1. Atbilstošas zināšanas un pieredze kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzībā.

2. Aizsardzības prasībām atbilstošas zināšanas par kuģa un ostas operācijām, arī zināšanas par kuģa uzbūvi un konstrukciju, ja tiek sniegti pakalpojumi kuģu aizsardzības jomā, un par ostas modeli un uzbūvi, ja tiek sniegti pakalpojumi ostu vai ostas iekārtu aizsardzības jomā.

3. Atbilstošas zināšanas par citām aizsardzībai svarīgām operācijām, kas potenciāli var ietekmēt kuģa, ostas un ostas iekārtas aizsardzību.

4. Spēja novērtēt iespējamos aizsardzības riskus, kas varētu atgadīties kuģa, ostas un ostas iekārtas ekspluatācijas laikā, kā arī kuģa-ostas vai kuģa-kuģa mijiedarbības laikā, un zināšanas, kādā veidā samazināt šādus riskus līdz minimumam.

5. Nodrošinātība ar aizsardzības prasībām atbilstošu tehnisko, organizatorisko un atbalsta personālu, kas spēj izstrādāt un uzturēt atzītas aizsardzības organizācijas darbības procedūras.

6. Spēja nodrošināt un pilnveidot darbinieku kompetenci.

7. Spēja nepārtraukti sekot darbinieku uzticamībai.

8. Spēja nodrošināt pasākumus, lai novērstu neatļautu informācijas izpaušanu vai piekļūšanu slepeniem ar aizsardzību saistītiem materiāliem.

9. Saņemts industriālās drošības sertifikāts saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".

10. Zināšanas par aizsardzības prasībām.

11. Zināšanas par pašreizējiem draudiem aizsardzībai un to veidiem.

12. Zināšanas par ieroču, bīstamu vielu un iekārtu atpazīšanu un atklāšanu.

13. Zināšanas par to, kā, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, atpazīt personas, kas var apdraudēt aizsardzību, tas ir, zināšanas par šo personu raksturīgajām pazīmēm un izturēšanās veidu.

14. Zināšanas par paņēmieniem, lai izvairītos no aizsardzības pasākumiem.

15. Zināšanas par aizsardzības un uzraudzības aprīkojumu un sistēmām, kā arī to darbības ierobežojumiem.

16. Atzītas aizsardzības organizācijas lieluma, struktūras, pieredzes un spēju atbilstība tās darbības veidam.

17. Atzītā aizsardzības organizācija atļauj tās procedūru attīstīšanā piedalīties kuģu un ostu aizsardzības inspektoriem un citām ieinteresētajām pusēm.

18. Atbilstoša atzītās aizsardzības organizācijas tehniskā, administratīvā un organizatoriskā kompetence garantē pakalpojumu nodrošināšanu laikā.

19. Atzītas aizsardzības organizācijas gatavība sniegt kuģu un ostu aizsardzības inspektoriem ar kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību saistītu informāciju.

20. Definēta un dokumentēta atzītas aizsardzības organizācijas politika un kvalitātes mērķi, kā arī nodrošināta politikas ieviešana visos atzītās aizsardzības organizācijas līmeņos.

21. Izstrādāta, ieviesta un uzturēta kvalitātes sistēma atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO 9001-2001 L "Kvalitātes pārvaldības sistēmas".

Satiksmes ministrs A.Šlesers
23.11.2007