Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6., 9.nr.; 2005, 7., 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 3., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) teritorijas attīstības indekss - sintētisks rādītājs, kas apkopo atsevišķu teritoriju grupu rādītājus un raksturo teritorijas attīstības līmeni."

2. Papildināt 14.pantu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību;

6) nosaka kritērijus valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai;

7) nosaka kārtību, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām."

3. 16.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;";

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lai īstenotu plānošanas reģiona kompetenci, Plānošanas reģiona attīstības padome:

1) apstiprina plānošanas reģiona nolikumu un budžetu;

2) var izveidot, reorganizēt un likvidēt plānošanas reģiona iestādes un kapitālsabiedrības;

3) var lemt par dalību biedrībās un nodibinājumos;

4) var noteikt atlīdzību par padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu un administrācijas darbinieku pienākumu pildīšanu un tās izmaksāšanas kārtību;

5) var noteikt plānošanas reģiona sniegto maksas pakalpojumu veidus un samaksas apmēru."

4. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Plānošanas reģionu finansēšanas kārtība

(1) Plānošanas reģionu finansēšanas avoti var būt šādi:

1) valsts budžeta dotācijas plānošanas reģionu atbalstam un citas valsts budžeta dotācijas;

2) pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no plānošanas reģiona sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

3) dotācija no pašvaldību budžetiem saskaņā ar pašvaldību un plānošanas reģiona noslēgtajiem līgumiem;

4) ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi;

5) ziedojumi un dāvinājumi.

(2) Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai plānošanas reģions atver norēķinu kontu Valsts kasē. Atbildīgā ministrija atbilstoši valsts budžeta apropriācijai ieskaita dotāciju norēķinu kontā. Gada beigās neizmantoto valsts budžeta dotāciju ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

(3) Plānošanas reģions var atvērt norēķinu kontu Valsts kasē to līdzekļu uzskaitei, kuri nav plānoti valsts budžetā. Gada beigās konta atlikums paliek plānošanas reģiona rīcībā, un to plānošanas reģions var izlietot nākamajā saimnieciskajā gadā."

5. Papildināt pārejas noteikumu 5.punktu ar 7. un 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) līdz 2008.gada 31.janvārim izdod šā likuma 14.panta 5. un 6.punktā paredzētos noteikumus;

8) līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 14.panta 7.punktā paredzētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 22.novembrī
01.01.2008