Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.02.2011. - 31.03.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumus Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.775

Rīgā 2007.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 47.§)
Pasu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
5.panta astoto daļu un 6.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pilsoņa pases, nepilsoņa pases, bezvalstnieka ceļošanas dokumenta, bēgļa ceļošanas dokumenta un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumenta (turpmāk - pase) paraugu, izsniegšanas kārtību un iemeslus, derīguma termiņu un papildus iekļaujamās ziņas.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.490)

2. Pasi izsniedz Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, bezvalstniekam, bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss (turpmāk - persona).

3. Pases izdošana šo noteikumu izpratnē ir personas datu ierakstīšana pases veidlapā.

II. Pasu apraksti un paraugi

4. Iedzīvotāju reģistra ziņas par personu un ziņas par pasi norāda pases 2.lappusē.

5. Personas dzimšanas vietu pasē norāda šādi:

5.1. republikas pilsētas, novada (ja novads nav teritoriāli sadalīts), novada pilsētas vai novada pagasta nosaukums, ja persona dzimusi Latvijā;

5.2. valsts nosaukums, ja persona dzimusi ārvalstī;

5.3. ieraksts “LATVIJA”, ja personas dzimšanas brīdī tās dzimšanas vieta atradās Latvijas administratīvajā teritorijā, bet pases izsniegšanas brīdī dzimšanas vieta atrodas ārpus Latvijas administratīvās teritorijas.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543; 5.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2.punktu)

6. Izdevējiestādes nosaukumu pasē norāda saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - pārvalde) apstiprināto pases izdevējiestāžu struktūrvienību saīsināto nosaukumu sarakstu.

7. Pases mašīnlasāmo zonu veido saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" (turpmāk - ICAO) noteiktajām prasībām. Personvārdu mašīnlasāmajā zonā norāda, nelietojot diakritiskās zīmes.

8. Ja persona vēlas, pasē papildus iekļauj šādas ziņas:

8.1. 3.lappusē:

8.1.1. personas tautība;

8.1.2. personvārda citas valodas oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma, ja personvārda rakstība pases 2.lappusē atšķiras no personvārda rakstības personas dokumentā, kurā tas rakstīts citas valodas oriģinālformā, vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas. Personvārda rakstības atšķirību persona apliecina dokumentāri, ja tā nav norādīta Iedzīvotāju reģistrā vai iepriekšējā pasē. Personvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar ICAO noteikto transliterācijas tabulu (1.pielikums);

8.2. 6., 7. un 8.lappusē (sākot no 6.lappuses) - šādas ziņas par personas bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem:

8.2.1. personvārds;

8.2.2. dzimšanas datums;

8.2.3. dzimums;

8.2.4. personas kods, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543)

9. Pasē papildus iekļauj:

9.1. 2.lappusē - personas sniegtās ziņas par tās augumu;

9.2. pases mikroshēmā:

9.2.1. informāciju no mašīnlasāmās zonas par personu:

9.2.1.1. personvārds bez diakritiskām zīmēm;

9.2.1.2. tiesiskā statusa kods saskaņā ar ICAO noteikto;

9.2.1.3. dzimšanas datums;

9.2.1.4. personas kods;

9.2.1.5. dzimums;

9.2.2. informāciju no mašīnlasāmās zonas par pasi:

9.2.2.1. tips;

9.2.2.2. izdevējvalsts kods saskaņā ar ICAO noteikto;

9.2.2.3. numurs;

9.2.2.4. derīguma termiņš;

9.2.3. sejas digitālo attēlu;

9.2.4. personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus personai no 12 gadu vecuma;

9.2.5. datus mikroshēmas autentiskuma pārbaudei un mikroshēmā saglabātās informācijas aizsardzībai.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543; MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.490)

10. Bēgļa ceļošanas dokumenta 3.lappusē vai tās personas ceļošanas dokumenta 3.lappusē, kurai piešķirts alternatīvais statuss, papildus norāda tā dokumenta nosaukumu, numuru un izdošanas datumu, uz kuru pamatojoties izsniegts atbilstošais ceļošanas dokuments.

11. Bēgļa ceļošanas dokumenta 3.lappusē papildus norāda tās valsts nosaukumu, kurā dokuments nav derīgs.

12. Pasu paraugi ir noteikti šo noteikumu pielikumos:

12.1. pilsoņa pase (2.pielikums);

12.2. nepilsoņa pase (3.pielikums);

12.3. bezvalstnieka ceļošanas dokuments (4.pielikums);

12.4. bēgļa ceļošanas dokuments (5.pielikums);

12.5. ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss (6.pielikums).

III. Pases izsniegšanas kārtība

13. Pases izsniegšanas iemesli:

13.1. pases pirmreizēja izsniegšana;

13.2. pase vai personas apliecība ir zudusi;

13.3. pase vai personas apliecība ir kļuvusi lietošanai nederīga:

13.3.1. mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

13.3.2. mainījies personas tiesiskais statuss;

13.3.3. pasē vai personas apliecībā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

13.3.4. pasē izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

13.3.5. mainījušās pasē vai personas apliecībā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;

13.3.6. pases vai personas apliecības turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet dokuments ir atrasts;

13.3.7. beidzies pases vai personas apliecības derīguma termiņš;

13.4. mainījies personas izskats;

13.5. pase vai personas apliecība nav derīga ceļošanai;

13.6. persona vēlas saņemt pasi derīgas iepriekšējā parauga pases vietā.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā)

13.1 Ja, pieņemot dokumentus pases izsniegšanai, konstatēti vairāki pases izsniegšanas iemesli, nosaka vienu pases izsniegšanas iemeslu, ņemot vērā šo noteikumu 13.punktā minēto izsniegšanas iemeslu secību.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā)

14. Personas rīcībā vienlaikus ir viena lietošanai derīga pase.

15. Pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks pases izsniegšanai nepiecie­šamos dokumentus iesniedz un pasi saņem pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

16. Pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kurš uzturas ārvalstī, pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz un pasi saņem Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī (turpmāk – pārstāvniecība).

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.543 redakcijā)

17. Bēglis un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz un pasi saņem pārvaldes norādītajā nodaļā.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543)

18. Persona, kura nevar ierasties šo noteikumu 15. vai 17.punktā minētajā iestādē (piemēram, veselības stāvokļa dēļ, atrodas brīvības atņemšanas iestādē), pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz un pasi saņem personas atrašanās vietā.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543)

19. Ja persona ir jaunāka par 15 gadiem, pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz minētās personas vecāks vai aizbildnis (turpmāk - vecāks), bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas persona dokumentus pases izsniegšanai iesniedz personiski.

20. Ja personas, kura jaunāka par 15 gadiem, dokumentus pases izsniegšanai iesniedz cita persona, kas nav personas vecāks, vai ja tās personas pasi, kura ir jaunāka par 14 gadiem, vēlas saņemt cita persona, kas nav personas vecāks, tai jāuzrāda personas vecāka notariāli apliecināta pilnvara pases izsniegšanai.

20.1 Ja par 15 gadiem jaunāka Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa dokumentus pases izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, vai par 14 gadiem jaunāka Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pasi saņem vecāks, kurš ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai vai pases saņemšanai.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.543 redakcijā)

21. Pieņemot pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus, amatpersona identificē personu, izmantojot tās iesniegtos un uzrādītos dokumentus, kā arī valsts informācijas sistēmās un pārvaldes rīcībā esošo informāciju par personu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.490)

22. Ja personai pasi izsniedz zudušas pases vietā, personu identificē līdz pases izdošanai.

23. Lai saņemtu pasi, persona iesniedz:

23.1. iepriekšējo pasi, ja personai ir bijusi izsniegta pase;

23.2. personas apliecību, ja personai ir bijusi izsniegta personas apliecība un tā ir kļuvusi lietošanai nederīga;

23.3. paziņojumu par pases vai personas apliecības zudumu ar paskaidrojumu par pases vai personas apliecības nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem, ja pase vai personas apliecība ir zudusi;

23.4. personas pilsonības valsts apliecinājumu, ja personai ir piešķirts alternatīvais statuss, vai iepriekšējās mītnes zemes apliecinājumu, ka personai nav iespējams saņemt ceļošanas dokumentu, – ja persona ir bezvalstnieks;

23.5. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām, ja:

23.5.1. persona nevar ierasties šo noteikumu 15. vai 17.punktā minētajā iestādē (piemēram, veselības stāvokļa dēļ, atrodas ieslodzījuma vietā) un tehnisku iemeslu dēļ pārvaldes darbiniekiem nav iespējams personu nofotografēt viņas atrašanās vietā;

23.5.2. persona vai bērna līdz 15 gadu vecumam vecāks vēlas iesniegt fotogrāfiju;

23.5.3. fotografējot bērnu līdz piecu gadu vecumam šo noteikumu 15., 16. vai 17.punktā minētajā iestādē, nav iespējams iegūt kvalitatīvu digitālu attēlu.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā)

24. Iesniedzot pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus, persona uzrāda šādus dokumentus:

24.1. dzimšanas apliecību, ja personai nav bijusi izsniegta pase vai personas apliecība;

24.2. personas apliecību, ja personai ir bijusi izsniegta personas apliecība un pase zudusi;

24.3. dokumentus, kas apliecina izmaiņas iepriekš izsniegtas pases vai personas apliecības ierakstos, ja ziņas par izmaiņām nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (piemēram, laulības apliecība, Dzimtsarakstu departamenta izsniegts dokuments, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu, tiesas nolēmums, zvērināta notāra taisīta laulības šķiršanas apliecība);

24.4. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par atgriešanās apliecības izsniegšanu, ja personai ir izsniegta atgriešanās apliecība un valsts nodeva netika samaksāta, to saņemot;

24.5. citas valsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu (ja tāds ir) – bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2011. noteikumiem Nr.21)

25. Ja persona vēlas, lai pasē būtu norādītas šo noteikumu 8.punktā minētās ziņas, tā informē par to amatpersonu, iesniedzot pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus.

26. Lai iegūtu pasē iekļaujamo personas sejas digitālo attēlu:

26.1. personu nofotografē šo noteikumu 15., 16. vai 17.punktā minētajā iestādē:

26.1.1. ja persona neiesniedz fotogrāfiju šo noteikumu 23.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

26.1.2. ja personas iesniegtā fotogrāfija neatbilst šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām;

26.1.3. ja no iesniegtās fotogrāfijas nav iespējams iegūt kvalitatīvu digitālo attēlu;

26.1.4. ja personu nav iespējams identificēt, izmantojot iesniegto fotogrāfiju;

26.2. personu nofotografē tās atrašanās vietā, ja pārvaldes darbiniekiem tehniski ir iespējams to veikt;

26.3. ieskenē fotogrāfiju, ko persona iesniegusi šo noteikumu 23.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā)

26.1 Personas iesniegto fotogrāfiju pēc skenēšanas atdod personai.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā)

27. Pasē iekļaujamos personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus iegūst no roku rādītājpirkstiem. Ja personai nav rādītājpirksta vai tas ir bojāts tā, ka nav iespējams iegūt kvalitatīvu pirksta nospieduma digitālo attēlu, pirksta nospieduma digitālā attēla iegūšanai izmanto vidējo pirkstu, zeltnesi vai īkšķi. Ja personai vispār nav pirkstu vai tie ir bojāti tā, ka nav iespējams iegūt kvalitatīvus pirkstu nospiedumu digitālos attēlus, pases mikroshēmā personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus neiekļauj. Pasē iekļaujamos personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus iegūst šo noteikumu 15., 16. vai 17.punktā minētajā iestādē vai personas atrašanās vietā, ja persona nevar ierasties šo noteikumu 15. vai 17.punktā minētajā iestādē un tehniski ir iespējams iegūt pirkstu nospiedumu attēlus.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.543 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.490)

28. Pasē iekļaujamo personas paraksta attēlu iegūst, personai parakstot aizpildīto noteikta parauga iesniegumu pases izsniegšanai (turpmāk - iesniegums) (8.pielikums). Paraksts ir personas pašrocīgi rakstīts personvārds pilnā vai saīsinātā veidā. Paraksts var būt salasāms vai nesalasāms.

29. Ja persona nespēj parakstīties fizisku trūkumu, medicīnisku iemeslu vai rakstīt neprasmes dēļ, persona neparakstās, un paraksta attēla laukums pasē netiek aizpildīts.

30. Persona iesniegumā rakstiski norāda, ka tā piekrīt iesniegumā ierakstītajām ziņām un apliecina to ar parakstu. Ja persona nespēj parakstīties fizisku trūkumu, medicīnisku iemeslu vai rakstīt neprasmes dēļ, persona apliecina mutiski, ka tā piekrīt iesniegumā ierakstītajām ziņām.

31. Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kuras rīcībā nav derīgas pases, šo noteikumu 23. un 24.punktā minētos pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus attiecīgi iesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

32. Persona, kurai pasi izsniedz saskaņā ar šo noteikumu 13.2. vai 13.3.apakšpunktu, šo noteikumu 23. un 24.punktā minētos dokumentus pases izsniegšanai attiecīgi iesniedz un uzrāda 30 dienu laikā pēc attiecīgā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētais nosacījums neattiecas uz personu līdz 15 gadu vecumam.

34. Ja persona pasi ir saņēmusi, bet vēlas papildus norādīt ziņas par bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem, persona iesniedz pasi šo noteikumu 15., 16. vai 17.punktā minētajā iestādē un uzrāda bērna dzimšanas apliecību, ja ziņas par personas bērnu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

35. Pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas pārvaldē pasi sagatavo izsniegšanai saskaņā ar personas vēlēšanos šādos termiņos:

35.1. parastā kārtībā - 20 dienu laikā;

35.2. paātrinātā kārtībā - divu vai piecu darbdienu laikā.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.490)

36. Ja persona vēlas saņemt pasi paātrinātā kārtībā, viņa par to informē amatpersonu, iesniedzot pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus.

37. Pasi paātrinātā kārtībā neizsniedz, ja nav izpildīts šo noteikumu 21. vai 22.punktā minētais nosacījums.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543)

38. Ja persona pases izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz Latvijas pārstāvniecībā, pasi izdod šo noteikumu 35.punktā minētajā termiņā pēc tam, kad nepieciešamie dokumenti saņemti pārvaldē. Personai pasi izsniedz tajā pārstāvniecībā, kurā persona iesniedza dokumentus.

39. Izsniedzot pasi, amatpersona pārliecinās par personas identitāti, izmantojot pasu informācijas sistēmā esošos datus.

40. Persona par pases saņemšanu parakstās iesniegumā.

41. Saņemot pasi, personai ir tiesības iepazīties ar pases mikroshēmā norādīto informāciju par personu un pasi.

42. Pēc pases saņemšanas personas nederīgo pasi caurdur un atstāj personas rīcībā, ja pasē ir derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai pase nepieciešama vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.543)

43. Pārvaldes rīcībā esošu nederīgu pasi noraksta un caurdur, un pēc gadu ilgas uzglabāšanas to iznīcina.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.490 redakcijā)

44. Pārvalde tās rīcībā esošu pasi ar viltojuma pazīmēm, kā arī informāciju par šādu pasi nosūta Valsts policijai.

IV. Pases derīguma termiņš

45. Pilsoņa pasi un nepilsoņa pasi izsniedz ar šādu derīguma termiņu:

45.1. personai līdz piecu gadu vecumam - uz gadu vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par gadu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

45.2. personai no piecu gadu vecuma līdz 60 gadu vecumam - uz pieciem gadiem;

45.3. personai no 60 gadu vecuma - uz 10 gadiem.

46. Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu izsniedz uz diviem gadiem.

47. Bēgļa ceļošanas dokumentu vai tās personas ceļošanas dokumentu, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniedz ar šādu derīguma termiņu:

47.1. personai līdz piecu gadu vecumam - uz gadu vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par gadu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

47.2. personai no piecu gadu vecuma - uz pieciem gadiem.

V. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem:

48.1. Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.378 "Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66.nr.; 2005, 207.nr.; 2006, 176.nr.);

48.2. Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumus Nr.409 "Noteikumi par bēgļa ceļošanas dokumentu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 135.nr.; 2003, 97.nr; 2005, 193.nr.);

48.3. Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumus Nr.410 "Noteikumi par personu apliecinošu dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un par personas apliecību personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 135.nr.; 2005, 189.nr.).

49. Šo noteikumu 9.2.4.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 15.septembri.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.449)

50. Pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim, ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga citu iemeslu dēļ.

51. Latvijas pilsoņa pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 30.jūnijam, sākot ar 2008.gada 1.jūliju nav derīga ceļošanai. Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu uz valstīm, kas piemēro Schengen aquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.449)

52. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 20.novembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Transliterācijas tabula

Citvalodu burtu vienotā latīņalfabētiskā transliterācija

Nr. p.k.

Citas valodas burts

Transliterētais burts

A. Latīņalfabētiskās rakstības specifisko burtu transliterācija

1.

Á

A

2.

À

A

3.

Â

A

4.

Ä

AE

5.

Ã

A

6.

Ă

A

7.

Å

AA

8.

Ā

A

9.

Ą

A

10.

Ć

C

11.

Ĉ

C

12.

Č

C

13.

Ċ

C

14.

Ç

C

15.

Đ

D

16.

Ď

D

17.

É

E

18.

È

E

19.

Ê

E

20.

Ë

E

21.

Ě

E

22.

Ė

E

23.

Ē

E

24.

Ę

E

25.

Ĕ

E

26.

Ĝ

G

27.

Ğ

G

28.

Ġ

G

29.

Ģ

G

30.

Ħ

H

31.

Ĥ

H

32.

I

I

33.

Í

I

34.

Ì

I

35.

Î

I

36.

Ï

I

37.

Ĩ

I

38.

İ

I

39.

Ī

I

40.

Į

I

41.

Ĭ

I

42.

Ĵ

J

43.

Ķ

K

44.

Ł

L

45.

Ĺ

L

46.

Ļ

L

47.

Ŀ

L

48.

Ń

N

49.

Ñ

N vai NXX

50.

Ň

N

51.

Ņ

N

52.

Ŋ

N

53.

Ø

OE

54.

Ó

O

55.

Ò

O

56.

Ô

O

57.

Ö

OE

58.

Õ

O

59.

Ő

O

60.

Ō

O

61.

Ŏ

O

62.

Ŕ

R

63.

Ř

R

64.

Ŗ

R

65.

Ś

S

66.

Ŝ

S

67.

Š

S

68.

Ş

S

69.

Ŧ

T

70.

Ť

T

71.

Ţ

T

72.

Ú

U

73.

Ù

U

74.

Û

U

75.

Ü

UE vai UXX

76.

Ũ

U

77.

Ŭ

U

78.

Ű

U

79.

Ů

U

80.

Ū

U

81.

Ų

U

82.

Ŵ

W

83.

Ý

Y

84.

Ŷ

Y

85.

Ÿ

Y

86.

Ź

Z

87.

Ž

Z

88.

Ż

Z

89.

Þ

TH

90.

Æ

AE

91.

IJ

IJ

92.

Œ

OE

93.

β

SS

B. Kirilicas burtu transliterācija

1.

A

A

2.

Б

B

3.

В

V

4.

Г

G

H (ja dokuments izdots Baltkrievijā, Serbijā vai Maķedonijā)

5.

Д

D

6.

Е

E

7.

Ë

E

IO (ja dokuments izdots Baltkrievijā)

8.

Ж

ZH

Z (ja dokuments izdots Serbijā vai Maķedonijā)

9.

З

Z

10.

И

I

Y (ja dokuments izdots Ukrainā)

11.

I

I

12.

Й

I

13.

К

K

14.

Л

L

15.

М

M

16.

Н

N

17.

О

O

18.

П

P

19.

Р

R

20.

С

S

21.

Т

T

22.

У

U

23.

Ф

F

24.

Х

KH

H (ja dokuments izdots Serbijā vai Maķedonijā)

25.

Ц

TS

C (ja dokuments izdots Serbijā vai Maķedonijā)

26.

Ч

CH

C (ja dokuments izdots Serbijā vai Maķedonijā)

27.

Ш

SH

S (ja dokuments izdots Serbijā vai Maķedonijā)

28.

Щ

SHCH

SHT (ja dokuments izdots Bulgārijā)

29.

Ы

Y

30.

Ъ

IE

31.

Э

E

32.

Ю

IU

33.

Я

IA

34.

V

Y

35.

Г

G

36.

Ў

U

37.

Ѓ

G

38.

Ђ

D

39.

S

DZ

40.

J

J

41.

Ќ

K

42.

Љ

LJ

43.

Њ

NJ

44.

h

C

45.

Џ

DZ

46.

Є

IE

47.

Ї

I

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Pilsoņa pases paraugs

I. Pases vāks (1.vāks) (1.attēls)

Krāsa: bordo sarkans – violets

EIROPAS SAVIENĪBA

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2.vāks) (2.a attēls)

III. 1.lappuse (datu lapas otra puse) (2.b attēls)

Eiropas Savienība

Европейски Съюз

Unión Europea

Evropská unie

Europæiske Union

Europäische Union

Euroopa Liit

Еυρωπαϊκή ‘Ενωση

European Union

Union Européenne

An tAontas Eorpach

Unione Europea

Europos Sąjunga

Európai Unió

Unjoni Ewropea

Europese Unie

Unia Europejska

União Europeia

Uniunea Europeană

Európska únia

Evropska unija

Euroopan unioni

Europeiska Unionen

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Pase

Паспорт

Pasaporte

Cestovní pas

Pas

Reisepass

Pass

Διαβατήριο

Passport

Passeport

Pas

Passaporto

Pasas

Útlevél

Passaport

Paspoort

Paszport

Passaporte

Paşaport

Cestovný pas

Potni list

Passi

Pass

IV. 2.lappuse (datu lapa) (3.a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosau­kumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Pase/Passport/Passeport

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

P

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./No de passeport

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

7. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

8. Dzimums/Sex/Sexe

9. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

10. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

11. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

12. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

V. 3.lappuse (3.b attēls)

Tautība XXXXXXXXX

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS PERSONVĀRDS PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this pass­port is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS PERSONVĀRDS PERSONVĀRDS

(Ierakstus izdara personalizācijas procesā)

VI. 4. un 5.lappuse (4.a un 4.b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojums Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1.Фамилия 2.Имена 3.Националност 4.Височина 5.Дата на раждане 6.Единен граждански номер 7.Място на раждане 8.Пол 9.Дата на издаване 10.Издаден от 11.Дата на валидност 12.Подпис на притежателя

ES

1.Apellido 2.Nombre(s) 3.Nacionalidad 4.Talla 5.Fecha de nacimiento 6.Número de identidad 7.Lugar de nacimiento 8.Sexo 9.Fecha de expedición 10.Autoridad 11.Fecha de caducidad 12.Firma del titular

CS

1.Přijmení 2.Jméno 3.Státní občanství 4.Výška 5.Datum narození 6.Rodné číslo 7.Místo narození 8.Pohlaví 9.Datum vydání 10.Pas vydal 11.Platnost do 12.Podpis držitele

DA

1.Efternavn 2.Fornavne 3.Nationalitet 4.Højde 5.Fødselsdato 6.Personnummer 7.Fødested 8.Køn 9.Udstedelsesdato 10.Myndighed 11.Gyldigt indtil 12.Indehaverens underskrift

DE

1.Name 2.Vornamen 3.Staatsangehörigkeit 4.Größe 5.Geburtstag 6.Persoenliche Identifizierungsnummer 7.Geburtsort 8.Geschlecht 9.Ausstellungsdatum 10.Ausstellende Behörde 11.Gültig bis 12.Unterschrift der Inhaberin

ET

1.Perekonnanimi 2.Eesnimed 3.Kodakondsus 4.Pikkus 5.Sünniaeg 6.Isikukood 7.Sünnikoht 8.Sugu 9.Välja antud 10.Väljaandja 11.Kehtiv kuni 12.Kasutaja allkiri

EL

1.Επώνυμο 2.‘Ονομα 3.Ιθαγένεια 4.Υψος 5.Ημερομηνία γέννησης 6.Προσωπική ταυτοποίηση 7.Τόπος γεννήσεως 8.Φύλο 9.Ημερομηνία έκδοσης 10.Εκδούσα Αρχή 11.Ημερομηνία λήξης 12.Υπογραφή κατόχου

GA

1.Sloinne 2.Réamhainm(neacha) 3.Náisiúntacht 4.Airde 5.Dáta breithe 6.Uimhir aitheantais phearsanta 7.Áit bhreithe 8.Gnéas 9.Dáta eisiúna 10.Údarás eisiúna 11.As feidhm 12.Síniú an tsealbhóra

IT

1.Cognome 2.Nome 3.Cittadinanza 4.Statura 5.Data di nascita 6.Codice fiscale 7.Luogo di nascita 8.Sesso 9.Data di rilascio 10.Autorità di rilascio 11.Data di scadenza 12.Firma del titolare

LT

1.Pavardé 2.Vardas(-ai) 3.Pilietybé 4.Ūgis 5.Gimimo data 6.Asmens kodas 7.Gimimo vieta 8.Lytis 9.Išdavimo data 10.Išdavusi institucija 11.Galioja iki 12.Asmens parašas

HU

1.Családi név 2.Utónév(-ek) 3.Állampolgárság 4.Magasság 5.Születési idö
6.Személyi szám 7.Születési hely 8.Nem 9.Kiállítási dátum 10.Kiállitó hatóság 11.Érvényességi idő 12.Aláírás

MT

1.Kunjom 2.Ismijiet 3.Ċittadinanza 4.Tul 5.Data tat-twelid 6.Numru ta’ identifikazzjoni personali 7.Post tat-twelid 8.Sess 9.Data tal-ħruġ 10.Uffiċċju min fejn inħareġ 11.Data meta jiskadi 12.Firma tad-detentur

NL

1.Naam 2.Voornamen 3.Nationaliteit 4.Lengte 5.Geboortedatum 6.Persoonsnummer 7.Geboorteplaats 8.Geslacht 9.Datum van afgifte 10.Instantie 11.De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op 12.Handtekening van de houder

PL

1.Nazwisko 2.Imię 3.Obywatelstwo 4.Wzrost 5.Data urodzenia 6.Numer identyfikacyjny 7.Miejsce urodzenia 8.Płeč 9.Data wydania 10.Organ wydający 11.Data upływu waźnośçi 12.Podpis posiadacza

PT

1.Apelido 2.Nome(s) próprio(s) 3.Nacionalidade 4.Altura 5.Data de nascimento 6.Número de identificação pessoal 7.Local de nascimento 8.Sexo 9.Data da emissão 10.Autoridade 11.Válido até 12.Assinatura do titular

RO

1.Numele 2.Prenumele 3.Naţionalitatea 4.Înălţimea 5.Data naşterii 6.Cod numeric personal 7.Locul naşterii 8.Înălţimea 9.Data eliberării 10.Organul emitent 11.Data expirării 12.Semnătura titularului

SK

1.Priezvisko 2.Meno 3.Štátna príslušnost 4.Výška 5.Dátum narodenia 6.Rodné čislo 7.Miesto narodenia 8.Pohlavie 9.Dátum vydania 10.Pas vydal 11.Dátum platnosti 12.Podpis držitel’a

SL

1.Priimek 2.Ime 3.Državljanstvo 4.Višina 5.Rojstni datum 6.EMŠO 7.Rojstni kraj 8.Spol 9.Datum izdaje 10.Pristojni organ 11.Velja do 12.Lastnoročni podpis

FI

1.Sukunimi 2.Etunimet 3.Kansalaisuus 4.Pituus 5.Syntymäaika 6.Henkilötunnus 7.Syntymäkotikunta 8.Sukupuoli 9.Myönnetty 10.Myöntävä viranomainen 11.Viimeinen voimassaolopäivä 12.Haltijan nimikirjoitus

SV

1.Efternamn 2.Förnamn 3.Nationalitet 4.Längd 5.Födelsedatum 6.Personnummer 7.Födelseort 8.Kön 9.Utfärdat 10.Utfärdande myndighet 11.Sista giltighetsdag 12.Innehavarens namnteckning

VII. 6., 7. un 8.lappuse (paredzēta ierakstiem par personas bērniem) (5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

8. Dzimums/Sex/Sexe

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

VIII. 9.lappuse (tukša, bez ierakstiem) (6.b attēls)

IX. 10.lappuse un nākamās lapas (7.a un 7.b attēls)

Vīzas/Visas/Visas

X. 34.lappuse (8.a attēls)

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā. Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama. Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm. Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā.

This passport is the property of the Republic of Latvia. The holder of this passport is under the protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary. This passport is valid to travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

Ce passeport est la propriéte de la Republique de Lettonie. Le titulaire de ce passeport est sous la protection de la République de Lettonie. Le gouvernement de la République de Lettonie prie tous, de qui cela dépend, à permettre au titulaire de ce passeport se déplacer librement, ainsi que prêter à lui l’assistance et la protection nécessaire. Ce passeport est valable pour voyager dans tous les pays. Le titulaire de ce passeport a le droit à la sortie et l’entrée en République de Lettonie.

XI. 2.vāka iekšpuse (3.vāks) (8.b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento pas obsahuje 34 stran.

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Αυτό το διαβατήριο περιέχει 34 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo.

Questo passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 stron

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento pas obsahuje 34 strán

Ta potni list vsebuje 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

001.JPG (37729 bytes)

002.JPG (122037 bytes)

003.JPG (127183 bytes)

004.JPG (98611 bytes)

005.JPG (74438 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Nepilsoņa pases paraugs

I. Pases vāks (1.vāks) (1.attēls)

Krāsa: violeta

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

NEPILSOŅA PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2.vāks) (2.a attēls)

III. 1.lappuse (datu lapas otra puse) (2.b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

Die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

La République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

De Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Nepilsoņa pase

Паспорт на чужденец

Pasaporte para extranjeros

Cizinecký pas

Fremmedpas

Fremdenpass

Välismaalase pass

Διαβατήριο αλλοδαπών

Aliens Passport

Passeport pour étrangers

Pas d’Eachtrannaigh

Passaporto per stranieri

Užsieniečio pasas

Útlevél külföldi részére

Passaport għall-barranin

Vreemdelingenpaspoort

Dokument Cudzoziemca

Passaporte para Estrangeiros

Paşaport pentru străini

Cudzinecký pas

Potni list za tujca

Muukalaispassi

Främlingspass

IV. 2.lappuse (datu lapa) (3.a attēls)

Nepilsoņa pase/Aliens Passport/Passeport pour étrangers

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

PN

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./No de passeport

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Augums/Height/Taille

4. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

5. Personas kods/Personal No./Code d’identité

6. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

7. Dzimums/Sex/Sexe

8. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

9. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

10. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

V. 3.lappuse (3.b attēls)

Tautība XXXXXXXXX

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this pass­port is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ieraksti tiek izdarīti personalizācijas procesā)

VI. 4. un 5.lappuse (datu lapas informācijas lauku nosaukumi Eiropas Savienības valstu valodās) (4.a un 4.b attēls)

BG

1.Фамилия 2.Имена 3.Височина 4.Дата на раждане 5.Единен граждански номер 6.Място на раждане 7.Пол 8.Дата на издаване 9.Издаден от 10.Дата на валидност 11.Подпис на притежателя

ES

1.Apellido 2.Nombre(s) 3.Talla 4.Fecha de nacimiento 5.Número de identidad 6.Lugar de nacimiento 7.Sexo 8.Fecha de expedición 9.Autoridad 10.Fecha de caducidad 11.Firma del titular

CS

1.Přijmení 2.Jméno 3.Výška 4.Datum narození 5.Rodné číslo 6.Místo narození 7.Pohlaví 8.Datum vydání 9.Pas vydal 10.Platnost do 11.Podpis držitele

DA

1.Efternavn 2.Fornavne 3.Højde 4.Fødselsdato 5.Personnummer 6.Fødested 7.Køn 8.Udstedelsesdato 9.Myndighed 10.Gyldigt indtil 11.Indehaverens underskrift

DE

1.Name 2.Vornamen 3.Größe 4.Geburtstag 5.Persönliche Identifizierungsnummer 6.Geburtsort 7.Geschlecht 8.Ausstellungsdatum 9.Ausstellende Behörde 10.Gültig bis 11.Unterschrift der Inhaberin

ET

1.Perekonnanimi 2.Eesnimed 3.Pikkus 4.Sünniaeg 5.Isikukood 6.Sünnikoht 7.Sugu 8.Välja antud 9.Väljaandja 10.Kehtiv kuni 11.Kasutaja allkiri

EL

1.Επώνυμο 2.‘Ονομα 3.Υψος 4.Ημερομηνία γέννησης 5.Προσωπική ταυτοποίηση 6.Τόπος γεννήσεως 7.Φύλο 8.Ημερομηνία έκδοσης 9.Εκδούσα Αρχή 10.Ημερομηνία λήξης 11.Υπογραφή κατόχου

GA

1.Sloinne 2.Réamhainm(neacha) 3.Airde 4.Dáta breithe 5.Uimhir aitheantais phearsanta 6.Áit bhreithe 7.Gnéas 8.Dáta eisiúna 9.Údarás eisiúna 10.As feidhm 11.Síniú an tsealbhóra

IT

1.Cognome 2.Nome 3.Statura 4.Data di nascita 5.Codice fiscale 6.Luogo di nascita 7.Sesso 8.Data di rilascio 9.Autorità di rilascio 10.Data di scadenza 11.Firma del titolare

LT

1.Pavardé 2.Vardas(-ai) 3.Ūgis 4.Gimimo data 5.Asmens kodas 6.Gimimo vieta 7.Lytis 8.Išdavimo data 9.Išdavusi institucija 10.Galioja iki 11.Asmens parašas

HU

1.Családi név 2.Utónév(-ek) 3.Magasság 4.Születési idö 5.Személyi szám 6.Születési hely 7.Nem 8.Kiállítási dátum 9.Kiállitó hatóság 10.Érvényességi idő 11.Aláírás

MT

1.Kunjom 2.Ismijiet 3.Tul 4.Data tat-twelid 5.Numru ta’ identifikazzjoni personali 6.Post tat-twelid 7.Sess 8.Data tal-ħruġ 9.Uffiċċju min fejn inħareġ 10.Data meta jiskadi 11.Firma tad-detentur

NL

1.Naam 2.Voornamen 3.Lengte 4.Geboortedatum 5.Persoonsnummer 6.Geboorteplaats 7.Geslacht 8.Datum van afgifte 9.Instantie 10.De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op 11.Handtekening van de houder

PL

1.Nazwisko 2.Imię 3.Wzrost 4.Data urodzenia 5.Numer identyfikacyjny 6.Miejsce urodzenia 7.Płeč 8.Data wydania 9.Organ wydający 10.Data upływu waźnośçi 11.Podpis posiadacza

PT

1.Apelido 2.Nome(s) próprio(s) 3.Altura 4.Data de nascimento 5.Número de identificação pessoal 6.Local de nascimento 7.Sexo 8.Data da emissão 9.Autoridade 10.Válido até 11.Assinatura do titular

RO

1.Numele 2.Prenumele 3.Înălţimea 4.Data naşterii 5.Cod numeric personal 6.Locul naşterii 7.Sex 8.Data eliberării 9.Organul emitent 10.Data expirării 11.Semnătura titularului

SK

1.Priezvisko 2.Meno 3.Výška 4.Dátum narodenia 5.Rodné čislo 6.Miesto narodenia 7.Pohlavie 8.Dátum vydania 9.Pas vydal 10.Dátum platnosti 11.Podpis držitel’a

SL

1.Priimek 2.Ime 3.Višina 4.Rojstni datum 5.emšo 6.Rojstni kraj 7.Spol 8.Datum izdaje 9.Pristojni organ 10.Velja do 11.Lastnoročni podpis

FI

1.Sukunimi 2.Etunimet 3.Pituus 4.Syntymäaika 5.Henkilötunnus 6.Syntymäkotikunta 7.Sukupuoli 8.Myönnetty 9.Myöntävä viranomainen 10.Viimeinen voimassaolopäivä 11.Haltijan nimikirjoitus

SV

1.Efternamn 2.Förnamn 3.Längd 4.Födelsedatum 5.Personnummer 6.Födelseort 7.Kön 8.Utfärdat 9.Utfärdande myndighet 10.Sista giltighetsdag 11.Innehavarens namnteckning

VII. 6., 7. un 8.lappuse (ieraksti par personas bērniem) (5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

4. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Dzimums/Sex/Sexe

5. Personas kods/Personal No./Code d’identité

VIII. 9.lappuse (tukša, bez ierakstiem) (6.b attēls)

IX. 10.lappuse un nākamās lapas līdz 33.lappusei (7.a un 7.b attēls)

Vīzas/Visas/Visas

X. 34.lappuse (8.a attēls)

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā. Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama. Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm. Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā.

This passport is the property of the Republic of Latvia. The holder of this passport is under the protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary. This passport is valid to travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

Ce passeport est la propriéte de la Republique de Lettonie. Le titulaire de ce passeport est sous la protection de la République de Lettonie. Le gouvernement de la République de Lettonie prie tous, de qui cela dépend, à permettre au titulaire de ce passeport se déplacer librement, ainsi que prêter à lui l’assistance et la protection nécessaire. Ce passeport est valable pour voyager dans tous les pays. Le titulaire de ce passeport a le droit à la sortie et l’entrée en République de Lettonie.

XI. 2.vāka iekšpuse (3.vāks) (8.b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento pas obsahuje 34 stran.

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Αυτό το διαβατήριο περιέχει 34 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo.

Questo passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 stron

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento pas obsahuje 34 strán

Ta potni list vsebuje 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

13.JPG (36696 bytes)

14.JPG (57731 bytes)

15.JPG (130821 bytes)

16.JPG (95318 bytes)

17.JPG (114827 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Bezvalstnieka ceļošanas dokumenta paraugs

I. Pases vāks (1.vāks) (1.attēls)

Krāsa: brūna

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Valsts simbolika: Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2.vāks) (2.a attēls)

III. 1.lappuse (2.b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Документ за пътуване на лице без гражданство

Documento de viaje para apátridas

Cestovní doklad osoby bez státní příslušnosti

Rejsedokument til statsløs person

Reiseausweis für Staatenlose

Kodakondsuseta isiku reisidokument

Ταξιδιωτικό έγγραφο για απάτριδες

Stateless Person Travel Document

Titre de voyage pour apatride

Cáipéis Taistil Duine gan Stát

Documento di viaggio per apolidi

Asmens be pilietybės kelionės dokumentas

Utazási igazolvány hontalan személy részére

Dokument ta’ l-ivvjaġġar għal-persuna mingħajr ċittadinanza

Reisdocument voor staatlozen

Dokument Podróży osoby bez obywatelstwa

Título de viagem para Apátridas

Paşaport pentru persoană fără cetăţenie

Cestovný doklad osoby bez štátnej príslušnosti

Apatrid

Matkustusasiakirja

Resedokument för statslös person

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosau­kumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments/Stateless Person Travel Document/Titre de voyage pour apatride

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

PB

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Dokumenta Nr./Document No./No du Titre

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Augums/Height/Taille

4. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

5. Personas kods/Personal No./Code d’identité

6. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

7. Dzimums/Sex/Sexe

8. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

9. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

10. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

V. 3.lappuse (3.b attēls)

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this pass­port is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ieraksti tiek izdarīti personalizācijas procesā)

VI. 4. un 5.lappuse (4.a un 4.b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojumi Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1.Фамилия 2.Имена 3.Височина 4.Дата на раждане 5.Единен граждански номер 6.Място на раждане 7.Пол 8.Дата на издаване 9.Издаден от 10.Дата на валидност 11.Подпис на притежателя

ES

1.Apellido 2.Nombre(s) 3.Talla 4.Fecha de nacimiento 5.Número de identidad 6.Lugar de nacimiento 7.Sexo 8.Fecha de expedición 9.Autoridad 10.Fecha de caducidad 11.Firma del titular

CS

1.Přijmení 2.Jméno 3.Výška 4.Datum narození 5.Rodné číslo 6.Místo narození 7.Pohlaví 8.Datum vydání 9.Pas vydal 10.Platnost do 11.Podpis držitele

DA

1.Efternavn 2.Fornavne 3.Højde 4.Fødselsdato 5.Personnummer 6.Fødested 7.Køn 8.Udstedelsesdato 9.Myndighed 10.Gyldigt indtil 11.Indehaverens underskrift

DE

1.Name 2.Vornamen 3.Größe 4.Geburtstag 5.Persönliche Identifizierungsnummer 6.Geburtsort 7.Geschlecht 8.Ausstellungsdatum 9.Ausstellende Behörde 10.Gültig bis 11.Unterschrift der Inhaberin

ET

1.Perekonnanimi 2.Eesnimed 3.Pikkus 4.Sünniaeg 5.Isikukood 6.Sünnikoht 7.Sugu 8.Välja antud 9.Väljaandja 10.Kehtiv kuni 11.Kasutaja allkiri

EL

1.Επώνυμο 2.‘Ονομα 3.Υψος 4.Ημερομηνία γέννησης 5.Προσωπική ταυτοποίηση 6.Τόπος γεννήσεως 7.Φύλο 8.Ημερομηνία έκδοσης 9.Εκδούσα Αρχή 10.Ημερομηνία λήξης 11.Υπογραφή κατόχου

GA

1.Sloinne 2.Réamhainm(neacha) 3.Airde 4.Dáta breithe 5.Uimhir aitheantais phearsanta 6.Áit bhreithe 7.Gnéas 8.Dáta eisiúna 9.Údarás eisiúna 10.As feidhm 11.Síniú an tsealbhóra

IT

1.Cognome 2.Nome 3.Statura 4.Data di nascita 5.Codice fiscale 6.Luogo di nascita 7.Sesso 8.Data di rilascio 9.Autorità di rilascio 10.Data di scadenza 11.Firma del titolare

LT

1.Pavardé 2.Vardas(-ai) 3.Ūgis 4.Gimimo data 5.Asmens kodas 6.Gimimo vieta 7.Lytis 8.Išdavimo data 9.Išdavusi institucija 10.Galioja iki 11.Asmens parašas

HU

1.Családi név 2.Utónév(-ek) 3.Magasság 4.Születési idö 5.Személyi szám 6.Születési hely 7.Nem 8.Kiállítási dátum 9.Kiállitó hatóság 10.Érvényességi idő 11.Aláírás

MT

1.Kunjom 2.Ismijiet 3.Tul 4.Data tat-twelid 5.Numru ta’ identifikazzjoni personali 6.Post tat-twelid 7.Sess 8.Data tal-ħruġ 9.Uffiċċju min fejn inħareġ 10.Data meta jiskadi 11.Firma tad-detentur

NL

1.Naam 2.Voornamen 3.Lengte 4.Geboortedatum 5.Persoonsnummer 6.Geboorteplaats 7.Geslacht 8.Datum van afgifte 9.Instantie 10.De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op 11.Handtekening van de houder

PL

1.Nazwisko 2.Imię 3.Wzrost 4.Data urodzenia 5.Numer identyfikacyjny 6.Miejsce urodzenia 7.Płeč 8.Data wydania 9.Organ wydający 10.Data upływu waźnośçi 11.Podpis posiadacza

PT

1.Apelido 2.Nome(s) próprio(s) 3.Altura 4.Data de nascimento 5.Número de identificação pessoal 6.Local de nascimento 7.Sexo 8.Data da emissão 9.Autoridade 10.Válido até 11.Assinatura do titular

RO

1.Numele 2.Prenumele 3.Înălţimea 4.Data naşterii 5.Cod numeric personal 6.Locul naşterii 7.Sex 8.Data eliberării 9.Organul emitent 10.Data expirării 11.Semnătura titularului

SK

1.Priezvisko 2.Meno 3.Výška 4.Dátum narodenia 5.Rodné čislo 6.Miesto narodenia 7.Pohlavie 8.Dátum vydania 9.Pas vydal 10.Dátum platnosti 11.Podpis držitel’a

SL

1.Priimek 2.Ime 3.Višina 4.Rojstni datum 5.emšo 6.Rojstni kraj 7.Spol 8.Datum izdaje 9.Pristojni organ 10.Velja do 11.Lastnoročni podpis

FI

1.Sukunimi 2.Etunimet 3.Pituus 4.Syntymäaika 5.Henkilötunnus 6.Syntymäkotikunta 7.Sukupuoli 8.Myönnetty 9.Myöntävä viranomainen 10.Viimeinen voimassaolopäivä 11.Haltijan nimikirjoitus

SV

1.Efternamn 2.Förnamn 3.Längd 4.Födelsedatum 5.Personnummer 6.Födelseort 7.Kön 8.Utfärdat 9.Utfärdande myndighet 10.Sista giltighetsdag 11.Innehavarens namnteckning

VII. 6., 7. un 8.lappuse (5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

4. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Dzimums/Sex/Sexe

5. Personas kods/Personal No./Code d’identité

Lapas apakšpusē

1954.GADA 28.SEPTEMBRA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954

VIII. 9.lappuse (6.b attēls)

Lapas apakšpusē

1954.GADA 28.SEPTEMBRA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954

IX. 10.lappuse un nākamās lapas līdz 33.lappusei (7.a un 7.b attēls)

Vīzas/Visas/Visas

Lapas apakšpusē

1954.GADA 28.SEPTEMBRA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954

X. 34.lappuse (8.a attēls)

Šis ceļošanas dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.

Šis dokuments ir izdots, lai tā turētāju nodrošinātu ar ceļošanas dokumentu, kuru varētu lietot nacionālās pases vietā. Dokumenta izdošana nekādā veidā neiespaido un neietekmē tā turētāja statusu, it īpaši attiecībā uz tautību.

Ja šī dokumenta turētājs ir apmeties uz pastāvīgu dzīvi valstī, kas nav šī dokumenta izdevējvalsts, un vēlas ceļot, viņam jāgriežas mītnes zemes kompetentā iestādē, lai saņemtu jaunu dokumentu. Iestāde, kas izsniedz jaunu dokumentu, iepriekšējo ceļošanas dokumentu izņem un nogādā izdevējvalstij.

Dokumenta turētājam atļauts atgriezties Latvijas Republikā dokumenta derīguma termiņa laikā.

This Travel Document is the property of the Republic of Latvia.

This document is issued in order to provide the holder with a travel document, which could serve instead of a national passport. The issue of document in no way affects the holder’s status, particularly as regards nationality.

In case when the holder has taken up residence in a country other than which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of the country of residence for a new document. The authority issuing a new document shall withdraw the old document and shall return it to the country of issue.

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia within the period of validity of the document.

Ce Titre de voyage est la propriéte de la Republique de Lettonie.

Ce document est delivré afin que de fournir au titulaire le document de voyage lequel pourrait servir au lieu d’un passeport national. La délivrance du document n’affecte d’aucune facon le statut du titulaire, particulièrement en ce qui concerne la nationalité.

En cas le titulaire de present document a élu domicile dans un pays autre lequel a delivré le present document, il, s’il veux voyager de nouveau, doit s’appliquer aux autorités compétentes du pays de résidence pour un nouveau document. L’autorité delivrant un nouveau document est obligé de reprendre le document ancien et le rendre au pays de la delivrance.

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

XI. 2.vāka iekšpuse (3.vāks) (8.b attēls)

Šajā ceļošanas dokumentā ir 34 lappuses

Този документ за пътуване съдържа 34 страници

Documento de viaje contiene 34 páginas

Cestovní doklad obsahuje 34 stran.

Rejsedokument består af 34 sider

Reiseausweis enthält 34 Seiten

Reisidokument on 34 lehekülge

Ταξιδιωτικό έγγραφο για περιέχει 34 σελίδες

Travel Document contains 34 pages

Titre de voyage contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa Cáipéis Taistil seo.

Questo Documento di viaggio contiene 34 pagine

Šiame kelionės dokumentas 34 numeruoti puslapiai

Az úti okmánya 34 oldalt tartalmaz

Dan Dokument ta’ l-ivvjaġġar fih 34 paġna

Dit Reisdocument bevat 34 bladzijden

Ten Dokument zawiera 34 stron

Este Título contém 34 páginas

Acest Document conţine 34 de pagini

Tento Cestovný doklad obsahuje 34 strán

Ta Potna listina vsebuje 34 strani

Tämä Pakolaisen sisältää 34 sivua

Detta Resedokument innehåller 34 sidor

18.JPG (47132 bytes)

19.JPG (128561 bytes)

20.JPG (104612 bytes)

21.JPG (127607 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Bēgļa ceļošanas dokumenta paraugs

I. Pases vāks (1.vāks) (1.attēls)

Krāsa: zila

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Valsts simbolika: Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

(Convention of 28 July 1951)

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2.vāks) (2.a attēls)

III. 1.lappuse (2.b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Bēgļa ceļošanas dokuments

Документ за пътуване на бежанец

Documento de viaje para refugiados

Cestovní doklad pro uprchíka

Rejsedokument for flygtning

Reiseausweis für Flüchtlinge

Pagulase reisidokument

Ταξιδιωτικό έγγραφο για πρόσφυγες

Refugee Travel Document

Titre de voyage pour réfugié

Cáipéis Taistil Dídeanaí

Documento di viaggio per rifugiati

Pabėgėlio kelionės dokumentas

Menekültek úti okmánya

Dokument ta’ l-ivvjaġġar għal-refuġjat

Reisdocument voor vluchtelingen

Dokument uchodźcy

Título de viagem para Refugiados

Document de călătorie pentru refugiaţi

Cestovný doklad utecenca

Potna listina za begunca

Pakolaisen matkustusasiakirja

Resedokument för flykting

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosau­kumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Bēgļa ceļošanas dokuments/Refugee Travel Document/Titre de voyage pour réfugié

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

PP

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Dokumenta Nr./Document No./No du Titre

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

7. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

8. Dzimums/Sex/Sexe

9. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

10. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

11. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

12. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

V. 3.lappuse (3.b attēls)

Dokumenta turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this document transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce titre en translittération à l’alphabet latin est/

PERSONVĀRDS

Dokumenta turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this document is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce titre est/

PERSONVĀRDS

Dokuments derīgs visās valstīs, izņemot/This document is valid for the all countries except/Ce titre est délivre pour les pays suivants excepté:

VALSTS NOSAUKUMS

Dokuments, uz kura pamata izdots šis dokuments/Document on the basis of which the present document is issued/Document sur la base duquels ou desquel le present titre est délivré:

DOKUMENTA NOSAUKUMS, NUMURS UN DATUMS

VI. 4. un 5.lappuse (datu lapas informācijas lauku nosaukumi Eiropas Savienības valstu valodās) (4.a un 4.b attēls)

BG

1.Фамилия 2.Имена 3.Националност 4.Височина 5.Дата на раждане 6.Единен граждански номер 7.Място на раждане 8.Пол 9.Дата на издаване 10.Издаден от 11.Дата на валидност 12.Подпис на притежателя

ES

1.Apellido 2.Nombre(s) 3.Nacionalidad 4.Talla 5.Fecha de nacimiento 6.Número de identidad 7.Lugar de nacimiento 8.Sexo 9.Fecha de expedición 10.Autoridad 11.Fecha de caducidad 12.Firma del titular

CS

1.Přijmení 2.Jméno 3.Státní občanství 4.Výška 5.Datum narození 6.Rodné číslo 7.Místo narození 8.Pohlaví 9.Datum vydání 10.Pas vydal 11.Platnost do 12.Podpis držitele

DA

1.Efternavn 2.Fornavne 3.Nationalitet 4.Højde 5.Fødselsdato 6.Personnummer 7.Fødested 8.Køn 9.Udstedelsesdato 10.Myndighed 11.Gyldigt indtil 12.Indehaverens underskrift

DE

1.Name 2.Vornamen 3.Staatsangehörigkeit 4.Größe 5.Geburtstag 6.Persoenliche Identifizierungsnummer 7.Geburtsort 8.Geschlecht 9.Ausstellungsdatum 10.Ausstellende Behörde 11.Gültig bis 12.Unterschrift der Inhaberin

ET

1.Perekonnanimi 2.Eesnimed 3.Kodakondsus 4.Pikkus 5.Sünniaeg 6.Isikukood 7.Sünnikoht 8.Sugu 9.Välja antud 10.Väljaandja 11.Kehtiv kuni 12.Kasutaja allkiri

EL

1.Επώνυμο 2.‘Ονομα 3.Ιθαγένεια 4.Υψος 5.Ημερομηνία γέννησης 6.Προσωπική ταυτοποίηση 7.Τόπος γεννήσεως 8.Φύλο 9.Ημερομηνία έκδοσης 10. Εκδούσα Αρχή 11.Ημερομηνία λήξης 12.Υπογραφή κατόχου

GA

1.Sloinne 2.Réamhainm(neacha) 3.Náisiúntacht 4.Airde 5.Dáta breithe 6.Uimhir aitheantais phearsanta 7.Áit bhreithe 8.Gnéas 9.Dáta eisiúna 10.Údarás eisiúna 11.As feidhm 12.Síniú an tsealbhóra

IT

1.Cognome 2.Nome 3.Cittadinanza 4.Statura 5.Data di nascita 6.Codice fiscale 7.Luogo di nascita 8.Sesso 9.Data di rilascio 10.Autorità di rilascio 11.Data di scadenza 12.Firma del titolare

LT

1.Pavardé 2.Vardas(-ai) 3.Pilietybé 4.Ūgis 5.Gimimo data 6.Asmens kodas 7.Gimimo vieta 8.Lytis 9.Išdavimo data 10.Išdavusi institucija 11.Galioja iki 12.Asmens parašas

HU

1.Családi név 2.Utónév(-ek) 3.Állampolgárság 4.Magasság 5.Születési idö 6.Személyi szám 7.Születési hely 8.Nem 9.Kiállítási dátum 10.Kiállitó hatóság 11.Érvényességi idő 12.Aláírás

MT

1.Kunjom 2.Ismijiet 3.Ċittadinanza 4.Tul 5.Data tat-twelid 6.Numru ta’ identifikazzjoni personali 7.Post tat-twelid 8.Sess 9.Data tal-ħruġ 10.Uffiċċju min fejn inħareġ 11.Data meta jiskadi 12.Firma tad-detentur

NL

1.Naam 2.Voornamen 3.Nationaliteit 4.Lengte 5.Geboortedatum 6.Persoonsnummer 7.Geboorteplaats 8.Geslacht 9.Datum van afgifte 10.Instantie 11.De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op 12.Handtekening van de houder

PL

1.Nazwisko 2.Imię 3.Obywatelstwo 4.Wzrost 5.Data urodzenia 6.Numer identyfikacyjny 7.Miejsce urodzenia 8.Płeč 9.Data wydania 10.Organ wydający 11.Data upływu waźnośçi 12.Podpis posiadacza

PT

1.Apelido 2.Nome(s) próprio(s) 3.Nacionalidade 4.Altura 5.Data de nascimento 6.Número de identificação pessoal 7.Local de nascimento 8.Sexo 9.Data da emissão 10.Autoridade 11.Válido até 12.Assinatura do titular

RO

1.Numele 2.Prenumele 3.Naţionalitatea 4.Înălţimea 5.Data naşterii 6.Cod numeric personal 7.Locul naşterii 8.Înălţimea 9.Data eliberării 10.Organul emitent 11.Data expirării 12.Semnătura titularului

SK

1.Priezvisko 2.Meno 3.Štátna príslušnost 4.Výška 5.Dátum narodenia 6.Rodné čislo 7.Miesto narodenia 8.Pohlavie 9.Dátum vydania 10.Pas vydal 11.Dátum platnosti 12.Podpis držitel’a

SL

1.Priimek 2.Ime 3.Državljanstvo 4.Višina 5.Rojstni datum 6.EMŠO 7.Rojstni kraj 8.Spol 9.Datum izdaje 10.Pristojni organ 11.Velja do 12.Lastnoročni podpis

FI

1.Sukunimi 2.Etunimet 3.Kansalaisuus 4.Pituus 5.Syntymäaika 6.Henkilötunnus 7.Syntymäkotikunta 8.Sukupuoli 9.Myönnetty 10.Myöntävä viranomainen 11.Viimeinen voimassaolopäivä 12.Haltijan nimikirjoitus

SV

1.Efternamn 2.Förnamn 3.Nationalitet 4.Längd 5.Födelsedatum 6.Personnummer 7.Födelseort 8.Kön 9.Utfärdat 10.Utfärdande myndighet 11.Sista giltighetsdag 12.Innehavarens namnteckning

VII. 6., 7. un 8.lappuse (5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

8. Dzimums/Sex/Sexe

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

Lapas apakšpusē

1951.GADA 28.JŪLIJA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 JULY 1951

VIII. 9.lappuse (6.b attēls)

Lapas apakšpusē

1951.GADA 28.JŪLIJA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 JULY 1951

IX. 10. un nākamās lapas līdz 33.lappusei (7.a un 7.b attēls)

Vīzas/Visas/Visas

Lapas apakšpusē

1951.GADA 28.JŪLIJA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 JULY 1951

X. 34.lappuse (8.a attēls)

Šis ceļošanas dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.

Dokuments tā turētājam izdots vienīgi ceļošanai; dokuments var aizstāt arī pilsonības valsts pasi, bet tas nekādā veidā neietekmē dokumenta turētāja pilsonību.

Ja dokumenta turētājs apmetas uz dzīvi valstī, kas nav izdevusi šo dokumentu, un vēlas ceļot atkārtoti, viņam šīs valsts attiecīgajās iestādēs jāsaņem jauns ceļošanas dokuments. (Jaunā dokumenta izdevējiestāde iepriekšējo ceļošanas dokumentu nodod atpakaļ izdevējiestādei iepriekšējā valstī – dzīvesvietā.)

Dokumenta turētājam atļauts atgriezties Latvijas Republikā dokumenta derīguma termiņa laikā.

This Travel Document is the property of the Republic of Latvia.

This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality.

Should the holder take up residence in a country other than that which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of his country of residence for a new document. (The old travel document shall be withdrawn by the authority issuing the new document and returned to the authority which issued it.)

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia within the period of validity of the document.

Ce Titre de voyage est la propriéte de la Republique de Lettonie.

Ce titre est delivre uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne prejuge pas de la nationalite du titulaire et est sans effet sur celle-ci.

En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. (L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré.)

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

XI. 2.vāka iekšpuse (3.vāks) (8.b attēls)

Šajā ceļošanas dokumentā ir 34 lappuses

Този документ за пътуване на бежанец съдържа 34 страници

Documento de viaje para refugiados contiene 34 páginas

Cestovní doklad pro uprchíka obsahuje 34 stran.

Rejsedokument for flygtning består af 34 sider

Reiseausweis für Flüchtlinge enthält 34 Seiten

Pagulase reisidokument on 34 lehekülge

Ταξιδιωτικό έγγραφο για πρόσφυγες περιέχει 34 σελίδες

Refugee Travel Document contains 34 pages

Titre de voyage pour réfugié contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa Cáipéis Taistil Dídeanaí seo.

Questo Documento di viaggio per rifugiati contiene 34 pagine

Šiame Pabėgėlio kelionės dokumentas 34 numeruoti puslapiai

Az Menekültek úti okmánya 34 oldalt tartalmaz

Dan Dokument ta’ l-ivvjaġġar għal-refuġjat fih 34 paġna

Dit Reisdocument voor vluchtelingen bevat 34 bladzijden

Ten Dokument uchodźcy zawiera 34 stron

Este Título de viagem para Refugiados contém 34 páginas

Acest Document de călătorie pentru refugiaţi conţine 34 de pagini

Tento Cestovný doklad utecenca obsahuje 34 strán

Ta Potna listina za begunca vsebuje 34 strani

Tämä Pakolaisen matkustusasiakirja sisältää 34 sivua

Detta Resedokument för flykting innehåller 34 sidor

22.JPG (59539 bytes)

23.JPG (68130 bytes)

24.JPG (138712 bytes)

25.JPG (102389 bytes)

26.JPG (128117 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumenta paraugs

I. Pases vāks (1.vāks) (1.attēls)

Krāsa: zila

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Valsts simbolika: Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2.vāks) (2.a attēls)

III. 1.lappuse (2.b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Ceļošanas dokuments

Документ за пътуване

Documento de viaje

Cestovní doklad

Rejsedokument

Reiseausweis

Reisidokument

Ταξιδιωτικό έγγραφο

Travel Document

Titre de voyage

Cáipéis Taistil

Documento di viaggio

Kelionės dokumentas

Utazási igazolvány hontalan személy részére

Dokument ta’ l-ivvjaġġar

Reisdocument

Dokument Podróży

Título de viagem

Document de călătorie

Cestovný doklad

Potna listina

Pakolaisen matkustusasiakirja

Resedokument

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosau­kumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)/Travel Document (subsidiary protection status)/Titre de voyage (le statut de protection subsidiaire)

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

PA

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Dokumenta Nr./Document No./No du Titre

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

7. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

8. Dzimums/Sex/Sexe

9. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

10. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

11. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

12. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

V. 3.lappuse (3.b attēls)

Dokumenta turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this document transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce titre en translittération à l’alphabet latin est/

PERSONVĀRDS

Dokumenta turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this document is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce titre est/

PERSONVĀRDS

VI. 4. un 5.lappuse (4.a un 4.b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu indeksi un tulkojumi visās Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1.Фамилия 2.Имена 3.Националност 4.Височина 5.Дата на раждане 6.Единен граждански номер 7.Място на раждане 8.Пол 9.Дата на издаване 10.Издаден от 11.Дата на валидност 12.Подпис на притежателя

ES

1.Apellido 2.Nombre (s) 3.Nacionalidad 4.Talla 5.Fecha de nacimiento 6.Número de identidad 7.Lugar de nacimiento 8.Sexo 9.Fecha de expedición 10.Autoridad 11.Fecha de caducidad 12.Firma del titular

CS

1.Přijmení 2.Jméno 3.Státní občanství 4.Výška 5.Datum narození 6.Rodné číslo 7.Místo narození 8.Pohlaví 9.Datum vydání 10.Pas vydal 11.Platnost do 12.Podpis držitele

DA

1.Efternavn 2.Fornavne 3.Nationalitet 4.Højde 5.Fødselsdato 6.Personnummer 7.Fødested 8.Køn 9.Udstedelsesdato 10.Myndighed 11.Gyldigt indtil 12.Indehaverens underskrift

DE

1.Name 2.Vornamen 3.Staatsangehörigkeit 4.Größe 5.Geburtstag 6.Persoenliche Identifizierungsnummer 7.Geburtsort 8.Geschlecht 9.Ausstellungsdatum 10.Ausstellende Behörde 11.Gültig bis 12.Unterschrift der Inhaberin

ET

1.Perekonnanimi 2.Eesnimed 3.Kodakondsus 4.Pikkus 5.Sünniaeg 6.Isikukood 7.Sünnikoht 8.Sugu 9.Välja antud 10.Väljaandja 11.Kehtiv kuni 12.Kasutaja allkiri

EL

1.Επώνυμο 2.‘Ονομα 3.Ιθαγένεια 4.Υψος 5.Ημερομηνία γέννησης 6.Προσωπική ταυτοποίηση 7.Τόπος γεννήσεως 8.Φύλο 9.Ημερομηνία έκδοσης 10. Εκδούσα Αρχή 11.Ημερομηνία λήξης 12.Υπογραφή κατόχου

GA

1.Sloinne 2.Réamhainm(neacha) 3.Náisiúntacht 4.Airde 5.Dáta breithe 6.Uimhir aitheantais phearsanta 7.Áit bhreithe 8.Gnéas 9.Dáta eisiúna 10.Údarás eisiúna 11.As feidhm 12.Síniú an tsealbhóra

IT

1.Cognome 2.Nome 3.Cittadinanza 4.Statura 5.Data di nascita 6.Codice fiscale 7.Luogo di nascita 8.Sesso 9.Data di rilascio 10.Autorità di rilascio 11.Data di scadenza 12.Firma del titolare

LT

1.Pavardé 2.Vardas(-ai) 3.Pilietybé 4.Ūgis 5.Gimimo data 6.Asmens kodas 7.Gimimo vieta 8.Lytis 9.Išdavimo data 10.Išdavusi institucija 11.Galioja iki 12.Asmens parašas

HU

1.Családi név 2.Utónév(-ek) 3.Állampolgárság 4.Magasság 5.Születési idö 6.Személyi szám 7.Születési hely 8.Nem 9.Kiállítási dátum 10.Kiállitó hatóság 11.Érvényességi idő 12.Aláírás

MT

1.Kunjom 2.Ismijiet 3.Ċittadinanza 4.Tul 5.Data tat-twelid 6.Numru ta’ identifikazzjoni personali 7.Post tat-twelid 8.Sess 9.Data tal-ħruġ 10.Uffiċċju min fejn inħareġ 11.Data meta jiskadi 12.Firma tad-detentur

NL

1.Naam 2.Voornamen 3.Nationaliteit 4.Lengte 5.Geboortedatum 6.Persoonsnummer 7.Geboorteplaats 8.Geslacht 9.Datum van afgifte 10.Instantie 11.De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op 12.Handtekening van de houder

PL

1.Nazwisko 2.Imię 3.Obywatelstwo 4.Wzrost 5.Data urodzenia 6.Numer identyfikacyjny 7.Miejsce urodzenia 8.Płeč 9.Data wydania 10.Organ wydający 11.Data upływu waźnośçi 12.Podpis posiadacza

PT

1.Apelido 2.Nome(s) próprio(s) 3.Nacionalidade 4.Altura 5.Data de nascimento 6.Número de identificação pessoal 7.Local de nascimento 8.Sexo 9.Data da emissão 10.Autoridade 11.Válido até 12.Assinatura do titular

RO

1.Numele 2.Prenumele 3.Naţionalitatea 4.Înălţimea 5.Data naşterii 6.Cod numeric personal 7.Locul naşterii 8.Înălţimea 9.Data eliberării 10.Organul emitent 11.Data expirării 12.Semnătura titularului

SK

1.Priezvisko 2.Meno 3.Štátna príslušnost 4.Výška 5.Dátum narodenia 6.Rodné čislo 7.Miesto narodenia 8.Pohlavie 9.Dátum vydania 10.Pas vydal 11.Dátum platnosti 12.Podpis držitel’a

SL

1.Priimek 2.Ime 3.Državljanstvo 4.Višina 5.Rojstni datum 6.EMŠO 7.Rojstni kraj 8.Spol 9.Datum izdaje 10.Pristojni organ 11.Velja do 12.Lastnoročni podpis

FI

1.Sukunimi 2.Etunimet 3.Kansalaisuus 4.Pituus 5.Syntymäaika 6.Henkilötunnus 7.Syntymäkotikunta 8.Sukupuoli 9.Myönnetty 10.Myöntävä viranomainen 11.Viimeinen voimassaolopäivä 12.Haltijan nimikirjoitus

SV

1.Efternamn 2.Förnamn 3.Nationalitet 4.Längd 5.Födelsedatum 6.Personnummer 7.Födelseort 8.Kön 9.Utfärdat 10.Utfärdande myndighet 11.Sista giltighetsdag 12.Innehavarens namnteckning

VII. 6., 7. un 8.lappuse (5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name (s)/Prénom (s)

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

8. Dzimums/Sex/Sexe

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

VIII. 9.lappuse tukša (6.b attēls)

IX. 10.lappuse un nākamās lapas līdz 33.lappusei (7.a un 7.b attēls)

Lapas augšpusē

Vīzas/Visas/Visas

X. 34.lappuse (8.a attēls)

Šis ceļošanas dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.

Dokumenta turētājam atļauts atgriezties Latvijas Republikā dokumenta derīguma termiņa laikā.

This Travel Document is the property of the Republic of Latvia.

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia within the period of validity of the document.

Ce Titre de voyage est la propriéte de la Republique de Lettonie.

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

XI. 2.vāka iekšpuse (3.vāks) (8.b attēls)

Ceļošanas dokumentā ir 34 lappuses

Този документ за пътуване съдържа 34 страници

Documento de viaje contiene 34 páginas

Cestovní doklad obsahuje 34 stran.

Rejsedokument består af 34 sider

Reiseausweis enthält 34 Seiten

Reisidokument on 34 lehekülge

Ταξιδιωτικό έγγραφο για πρόσφυγες περιέχει 34 σελίδες

Travel Document contains 34 pages

Titre de voyage contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa Cáipéis Taistil.

Questo Documento di viaggio contiene 34 pagine

Kelionės dokumentas 34 numeruoti puslapiai

Az Menekültek úti okmánya 34 oldalt tartalmaz

Dan Dokument ta’ l-ivvjaġġar fih 34 paġna

Dit Reisdocument voor vluchtelingen bevat 34 bladzijden

Ten Dokument zawiera 34 stron

Este Título de viagem contém 34 páginas

Acest Document de călătorie conţine 34 de pagini

Tento Cestovný doklad obsahuje 34 strán

Ta Potna listina vsebuje 34 strani

Tämä Pakolaisen matkustusasiakirja sisältää 34 sivua

Detta Resedokument för flykting innehåller 34 sidor

27.JPG (41370 bytes)

30.JPG (126972 bytes)

31.JPG (76399 bytes)

32.JPG (101451 bytes)

33.JPG (120060 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Prasības pasē redzamajam personas attēlam

(Pielikums grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.490)

Lai nodrošinātu kvalitatīvas pases izdošanu, personas iesniegtajām fotogrāfijām un personas izskatam tajās vai personas digitālajam attēlam un personas izskatam attēla iegūšanas brīdī jāatbilst šādām prasībām:

1. Personas izskats attēlā:

1.1. galvas pozīcija – pretskats;

1.2. acis atvērtas, nav aizsegtas ar matiem;

1.3. sejas izteiksme – dabiska, ikdienišķa, neitrāla;

1.4. acu skatiens – neitrāls, vērsts kamerā;

1.5. sejas abas puses vienādi apgaismotas un redzamas vienādi skaidri;

1.6. sejas un galvas apgleznojumi un rotājumi, kas apgrūtina personas atpazīstamību, nav atļauti;

1.7. uz personas sejas nav atspīduma;

1.8. uz sejas nav ēnas;

1.9. ja persona valkā brilles, tad pasē redzamajā attēlā:

1.9.1. personas acis redzamas skaidri, tās nav aizsegtas ar briļļu rāmjiem;

1.9.2. briļļu rāmji nav smagnēji, biezi, tie nedrīkst aizsegt sejas daļu;

1.9.3. briļļu stiklos nav atspulga;

1.9.4. briļļu stikli nav tonēti;

1.9.5. brilles nav noslīdējušas uz deguna;

1.10. persona ir bez galvassegas, izņemot gadījumu, ja persona reliģisku apsvērumu dēļ galvassegu valkā ikdienā un galvassega neaizsedz seju vai tās daļu;

1.11. persona ir ikdienišķā, lietišķā, korektā telpās valkājamā apģērbā;

1.12. personas apģērbs neaizsedz seju vai tās daļu.

2. Attēla fiziskie rādītāji:

2.1. attēla fons ir balts;

2.2. iedomātā līnija caur acu viduspunktiem ir paralēla attēla horizontālajai malai;

2.3. personas attēls ir attēla centrā;

2.4. personas sejas attēls no zoda līnijas līdz matu augšanas līnijai (arī iedomātajai, ja personai nav matu) aizņem 70–80% no attēla vertikālā augstuma;

2.5. nav redzamas citas personas vai priekšmeti;

2.6. uz fona nav redzamas ēnas.

3. Personas attēla kvalitāte:

3.1. attēls ir skaidrs;

3.2. attēls ir ar labu izšķirtspēju;

3.3. attēls ir kontrastains un spilgts.

4. Prasības fotogrāfijai:

4.1. izmantots augstas kvalitātes gluds, spožs vai pusmatēts fotopapīrs;

4.2. ja attēls ir krāsains, tam jāatspoguļo dabīgs ādas tonis un acis nedrīkst būt sarkanas;

4.3. persona fotografēta ne senāk kā pirms trim mēnešiem;

4.4. fotogrāfija nav izmantota iepriek­šējās pases izgatavo­šanai;

4.5. fotogrāfijas izmērs ir no 1 līdz 3 mm lielāks par 35 x 45 mm;

4.6. fotogrāfija ir bez smērējumiem un bez baltā stūrīša;

4.7. fotogrāfijas otrā pusē ir fotodarbnīcas spiedogs, kurā norādīts fotogrāfijas izgatavošanas datums;

4.8. fotodarbnīcas spiedogs nav redzams caur fotogrāfiju;

4.9. fotogrāfija ir skaidri fokusēta, tīra, bez burzījumiem un locījumiem;

4.10. attēls nav retušēts.

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.775
Iesnieguma pases izsniegšanai paraugs

34.JPG (47553 bytes)

35.JPG (45434 bytes)

36.JPG (49629 bytes)

39.JPG (52411 bytes)

40.JPG (53959 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
01.02.2011