Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.11.2008. - 24.04.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.156

Rīgā 2007.gada 9.novembrī (prot. Nr. 46, 4.p.)
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 133.6 panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības ziņo informāciju par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk tekstā – EEZ) valstu (izņemot Latvijas Republiku) regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem (turpmāk tekstā – finanšu instrumenti).

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētām ārvalstu banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – tirgus dalībnieks).

3. Darījums šo noteikumu izpratnē ir finanšu instrumenta pirkšana un pārdošana, ko tirgus dalībnieks veic:

3.1. savā vai klienta vārdā uz sava rēķina;

3.2. klienta vārdā uz klienta rēķina.

4. Finanšu instrumenta pirkšana un pārdošana neietver šādas operācijas:

4.1. vērtspapīru finansēšanas darījumus (repo darījumi);

4.2. opciju vai segto garantiju (covered warrants) izpildi;

4.3. sākotnējā tirgus darījumus (piemēram, emisija, sadalīšana).

II. Darījumi, par kuriem jāsniedz ziņojums, un ziņojumā ietvertās informācijas saturs un formāts

5. Tirgus dalībnieks ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) par visiem noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem neatkarīgi no tā, vai darījums noslēgts regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai ārpus regulētā tirgus.

6. Ja tirgus dalībniekam nav iespēju noteikt, vai finanšu instruments ir iekļauts kādā no EEZ valstu regulētajiem tirgiem, tirgus dalībnieks ziņo arī par darījumiem ar šiem finanšu instrumentiem.

7. Tirgus dalībniekam nav jāziņo par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ja tirgus dalībnieks nepiedalās šā darījuma izpildē, proti, ja tirgus dalībnieks klienta uzdevumu pārsūta tālāk izpildei citai bankai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai (uzdevumu maršrutēšana) vai ja tirgus dalībnieka klients pats ir noslēdzis darījumu un tirgus dalībnieks nav iesaistīts darījumā kā klienta aģents (nav izpildījis klienta uzdevumu), bet tikai veic darījuma norēķinus kā kontu turētājs.

8. Katrs darījums sastāv no pirkšanas un pārdošanas transakcijas. Par katru transakciju ziņo atsevišķi. Attiecīgi tirgus dalībnieks ziņo par pārdošanas transakciju, ja tas pārdod finanšu instrumentus, par pirkšanas transakciju, ja tas pērk finanšu instrumentus, vai arī gan par pirkšanas, gan pārdošanas transakciju, ja tirgus dalībnieks ir iesaistīts gan kā pārdevējs, gan kā pircējs (piemēram, darbojas kā aģents diviem bankas klientiem).

9. Paziņojumā par katru transakciju norāda šādu informāciju:

9.1. tirgus dalībnieka BIC (Bank Identifier Code) kodu (tirgus dalībnieka ziņojuma sniedzēja identifikators);

9.2. darījuma datumu;

9.3. darījuma laiku pēc Latvijas laika;

9.4. norādi, vai tā ir pirkšanas vai pārdošanas transakcija (pirkšanas vai pārdošanas identifikators);

9.5. norādi, vai darījums veikts tirgus dalībnieka vārdā vai klienta vārdā (darījuma veicēja kategorija);

9.6. finanšu instrumenta, ar kuru noslēgts darījums, ISIN (International Securities Identifying Number) kodu. Ja finanšu instrumentam nav ISIN koda, tad norāda finanšu instrumentam piešķirto alternatīvo instrumenta identifikatoru (finanšu instrumenta identifikators);

9.7. finanšu instrumenta cenu, par kādu noslēgts darījums;

9.8. valūtu, kādā izteikta cena;

9.9. finanšu instrumentu daudzumu darījumā;

9.10. darījuma partneri;

9.11. unikālu klientu identificējošo kodu (klienta identifikators);

9.12. darījuma vietu (regulētais tirgus, daudzpusējā tirdzniecības sistēma, ārpusbirža);

9.13. unikālu transakciju identificējošo kodu.

(Grozīts ar FKTK 21.11.2008. noteikumiem Nr.167)

10. Sagatavojot paziņojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem, tirgus dalībnieks ievēro šo noteikumu 1. pielikumā norādīto attiecīgās informācijas formātu.

11. Darījuma atcelšanas gadījumā tirgus dalībnieks nosūta Komisijai ziņojumu par darījuma atcelšanu. Darījuma atcelšanas ziņojumā norāda:

11.1. tirgus dalībnieka BIC (Bank Identifier Code) kodu (tirgus dalībnieka ziņojuma sniedzēja identifikators);

11.2. unikālu transakciju identificējošo kodu;

11.3. finanšu instrumenta ISIN (International Securities Identifying Number) kodu vai alternatīvo instrumenta identifikatoru (finanšu instrumenta identifikators);

11.4. darījuma datumu;

11.5. norādi par atcelšanas iemeslu (atcelts darījums vai iepriekš nosūtītajā paziņojumā bijusi kļūda).

(Grozīts ar FKTK 21.11.2008. noteikumiem Nr.167)

12. Sagatavojot paziņojumu par darījuma atcelšanu, tirgus dalībnieks ievēro šo noteikumu 2. pielikumā norādīto attiecīgās informācijas formātu.

13. Paziņojuma par darījumu labošanas gadījumā tirgus dalībnieks vispirms nosūta konkrētā darījuma atcelšanas paziņojumu un pēc tam nekavējoties atkārtoti sūta konkrētā darījuma pareizo paziņojumu.

III. Kārtība, kādā nosūtāma informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem

14. Tirgus dalībnieks ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas plkst. 16.30 elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu nosūta Komisijai informāciju par iepriekšējā darba dienā noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem.

(FKTK 25.07.2008. noteikumu Nr.112 redakcijā)

15. (Izslēgts ar FKTK 25.07.2008. noteikumiem Nr.112)

16. Tirgus dalībnieks informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem nosūta elektroniski, izmantojot Datu ziņošanas sistēmu (turpmāk tekstā – DZS), kuras interneta adrese ir http://dati.fktk.lv.

(FKTK 25.07.2008. noteikumu Nr.112 redakcijā)

17. Detalizēta kārtība, kādā nosūtāma (t.sk. atceļama un labojama) informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem, noteikta DZS lietošanas instrukcijā, kas pieejama DZS.

18. Tirgus dalībnieks var pilnvarot trešo personu ziņot par tirgus dalībnieka noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, par to iepriekš paziņojot Komisijai.

19. Ja tirgus dalībnieks pilnvaro trešo personu ziņot par tirgus dalībnieka noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, tirgus dalībnieks un trešā persona noslēdz savstarpēju līgumu, kurā atrunā ziņošanas kārtību un pušu pienākumus, un līguma kopiju iesniedz Komisijai.

20. Tirgus dalībnieks pilnībā atbild par to, ka trešā persona ziņo par tirgus dalībnieka noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem atbilstoši šo noteikumu prasībām.

21. Ja tirgus dalībniekam vai trešajai personai no tās neatkarīgu iemeslu dēļ radušās tehniskas problēmas, kas var aizkavēt informācijas nosūtīšanu (ielādēšanu) DZS, tirgus dalībnieks vai trešā persona nekavējoties par to informē Komisiju un vienojas ar Komisiju par citu informācijas pārraides vai nosūtīšanas veidu.

IV. DZS lietošana

22. Tiesības nosūtīt (ielādēt) informāciju ir Komisijā reģistrētiem tirgus dalībnieka DZS lietotājiem. Par reģistrētiem lietotājiem var kļūt tikai tirgus dalībnieka vai trešās personas norādītas fiziskās personas.

23. Lai tirgus dalībnieks vai trešā persona reģistrētu DZS lietotāju, tirgus dalībnieks vai trešā persona iesniedz Komisijai parakstītu 3. pielikumā minēto iesniegumu. Iesniegums DZS lietotāju reģistrācijai iesniedzams Komisijai nekavējoties, tiklīdz šo noteikumu 2. punktā minētajam tirgus dalībniekam iestājas pienākums saskaņā ar šiem noteikumiem ziņot informāciju par darījumiem.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2008. noteikumiem Nr.112)

24. Saņemot tirgus dalībnieka vai trešās personas iesniegumu, Komisija nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā iesniegumā norādītajām personām piešķir DZS lietošanas tiesības, nosūtot uz norādīto personu e-pasta adresēm attiecīgo DZS lietotāju vārdus un paroles.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2008. noteikumiem Nr.112)

25. Detalizēta DZS lietotāja paroļu lietošanas, maiņas un jaunas paroles piešķiršanas kārtība noteikta DZS lietošanas instrukcijā, kas pieejama DZS.

26. Tirgus dalībniekam un trešajai personai ir pienākums nekavējoties ziņot Komisijai, ja kāds no tirgus dalībnieka vai trešās personas pārstāvjiem zaudē tiesības ielādēt DZS ziņojumus par tirgus dalībnieka darījumiem ar finanšu instrumentiem.

(FKTK 25.07.2008. noteikumu Nr.112 redakcijā)

27. Komisija piešķir un anulē lietotāja pieeju DZS pēc attiecīga tirgus dalībnieka vai trešās personas iesnieguma saņemšanas, kā arī Komisija anulē lietotāja pieeju DZS, ja attiecīgajam tirgus dalībniekam ir anulēta licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.

28. Komisijai ir tiesības bloķēt vai anulēt lietotāja pieeju DZS pēc savas iniciatīvas, ja attiecīgais lietotājs veic darbības, kas traucē DZS darbībai, par to paziņojot tirgus dalībniekam vai trešajai personai.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa FKTK 25.07.2008. noteikumu Nr.112 redakcijā)

29. Šo noteikumu 2. punktā minētais tirgus dalībnieks, ja tas Komisijai nav iesniedzis šo noteikumu 3. pielikumā minēto iesniegumu, bet tam saskaņā ar šiem noteikumiem Komisijai par darījumiem ir jāziņo, iesniegumu Komisijai iesniedz ne vēlāk kā 15.08.2008.

30. Ziņošanu par darījumiem, izmantojot šo noteikumu 16. punktā minēto sistēmu, tirgus dalībnieks sāk 01.09.2008. Līdz 01.09.2008. tirgus dalībnieks informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem Komisijai iesniedz kārtībā, kādā tas tika darīts kopš šo noteikumu spēkā stāšanas dienas, – nosūta elektroniski uz Komisijas e-pasta adresi dzs@fktk.lv, darījumu ziņošanas failus šifrējot ar Komisijas sagatavoto atslēgu, jo darījumu ziņošanas failu šifrēšana un elektroniskā parakstīšana notiek, ievērojot Komisijas “Informācijas šifrēšanas un elektroniskās parakstīšanas noteikumos” noteikto kārtību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.11.2007. noteikumiem Nr.156
Paziņojumā par darījumu sniedzamā informācija un tās formāts

(Pielikums FKTK 21.11.2008. noteikumu Nr.167 redakcijā)

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts(*)

Lauku vērtības

Lauka vērtības kategorija

Paskaidrojums

1. Tirgus dalībnieka (TD) ziņojuma sniedzēja identifikators

11(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

Identifikators

TD identifikators.

Par identifikatoru ir jāizmanto BIC kods, ko piešķir SWIFT. TD jānodrošina, ka tam ir BIC kods.

2. Darījuma datums

10(x)

ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

Darījuma noslēgšanas datums.

3. Darījuma laiks

8(x)

ISO 8601 - laika formāts: HH:MM:SS

Laiks

Darījuma noslēgšanas laiks pēc Latvijas laika.

4. Pirkšanas vai pārdošanas identifikators

1(a)

B = pirkšana

S = pārdošana

Kods

Norāde, vai tā ir pirkšanas vai pārdošanas transakcija (TD skatu punkta).

5. Darījuma veicēja kategorija

1(a)

P = TD savā vai klienta vārdā uz sava rēķina

A = TD klienta vārdā uz klienta rēķina

Kods

Norāde, vai TD darījumu veic uz sava rēķina vai uz klienta rēķina.

6. Finanšu instrumenta identifikators

2(a)9(x)1(n)

 

 

 

4(x)

 

 

1-12x

 

 

 

1 (a)

 

1(a)

 

10(x)

 

 

Max19(d) daļskaitlis ne vairāk kā 5 zīmes

ISO 6166 - starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN kods)

vai

Alternatīvais instrumenta identifikators (AII), kas sastāv no:

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

un

Biržas piešķirtais kods

un

O = iespējas līgums (Option)

F = nākotnes līgums (Future)

un

P = pārdošanas opcija (Put)

C = pirkšanas opcija (Call)

F = nākotnes līgums (Future)

un

Termiņa izbeigšanās/ piegādes/ maksāšanas datums (Expiry/Delivery/Prompt Date) ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

un

Pozitīvas vērtības atvasināta FI fiksētā cena. Nākotnes līgumiem (Future) vērtība ir 0.

Identifikators

Par finanšu instrumenta (FI) identifikatoru izmato ISIN kodu vai alternatīvo instrumenta identifikatoru (AII).

7. Cena

Max19(d)

Skaitlis

Cena bez komisijām un uzkrātajiem procentiem. Parāda vērtspapīriem cena var tikt norādīta arī procentos. Cena nevar būt negatīva.

8. Cenas valūta

3(a)

ISO 4217 - valūtas kods

Kods

9. Daudzums

Max19(d)

Skaitlis

Parāda vērtspapīriem kopējā nomināla summa (nevis nominālvienību skaits).

10. Darījuma
partneris

11(x)

4(x)

Max 40(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

Klienta kods (TD katram klientam piešķir savu iekšējo unikālu kodu)

Kods

Ja ārpusbiržā, tad attiecīgi darījuma puses BIC kods (bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības gadījumā) vai klienta kods (ja darījuma partneris ir klients).

Ja regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (DTS), tad regulētā tirgus vai DTS MIC kods.

11. Klienta
identifikators

11(x)

Max 40(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

Klienta kods (TD katram klientam piešķir savu iekšējo unikālu kodu)

Kods

Ja klients ir banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, tad BIC kods, ja tāds tai ir (ISO 9362).

TD klientam piešķirtais unikāls identifikators.

12. Darījuma vieta

11(x)

4(x)

4(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

XOFF - identifikators ārpusbiržas darījumiem

Identifikators

BIC kods, ja attiecīgā banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas kā sistemātisks inernalizētājs.

MIC kods, ja darījums notiek biržā vai DTS.

 

 

Ja darījums noticis ārpusbiržā, tad jānorāda identifikators XOFF.

13. Darījumu identificējošs numurs

Max40(x)

TD transakcijai piešķirtais unikālais numurs

Identifikators

Katrs TD katrai transakcijai piešķir savu iekšējo unikālu numuru.

* a = burts, x = burts, cipars vai simbols, d = decimāldaļskaitlis, n = cipars.

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.11.2007. noteikumiem Nr.156
Paziņojumā par darījuma atcelšanu sniedzamā informācija un tās formāts

(Pielikums FKTK 21.11.2008. noteikumu Nr.167 redakcijā)

Lauka
nosaukums

Lauka datu formāts(*)

Lauku vērtības

Lauka
vērtības kategorija

Paskaidrojums

1. Tirgus dalībnieka (TD) ziņojuma sniedzēja identifikators

11(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

Identifikators

TD identifikators.

Par identifikatoru ir jāizmanto BIC kods, ko piešķir SWIFT. TD jānodrošina, ka tam ir BIC kods.

2. Darījumu identificējošs numurs

Max40(x)

TD transakcijai piešķirtais unikālais numurs

Identifikators

Katrs TD katrai transakcijai piešķir savu iekšējo unikālu numuru.

3. Finanšu instrumenta identifikators

2(a)9(x)1(n)

 

 

 

4(x)

 

 

1-12x

 

1 (a)

 

1(a)

 

 

 

10(x)

 

 

Max19(d) daļskaitlis ne vairāk kā 5 zīmes

ISO 6166 - starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN kods)

vai

Alternatīvais instrumenta identifikators (AII), kas sastāv no:

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

un

Biržas piešķirtais kods

un

O = iespējas līgums (Option)

F = nākotnes līgums (Future)

un

P = pārdošanas opcija (Put)

C = pirkšanas opcija (Call)

F = nākotnes līgums (Future)

un

Termiņa izbeigšanās/ piegādes/ maksāšanas datums (Expiry/Delivery/Prompt Date) ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

un

Pozitīvas vērtības atvasināta FI fiksētā cena. Nākotnes līgumiem (Future) vērtība ir 0.

Identifikators

Par finanšu instrumenta identifikatoru izmato ISIN kodu vai AII.

4. Darījuma datums

10(x)

ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

Darījuma noslēgšanas datums.

5. Atcelšanas iemesls

1(a)

M = kļūda

C = darījums atcelts

Kods

Darījuma atcelšanas iemesla identifikācijas kods.

*a = burts, x = burts, cipars vai simbols, n = cipars.

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.11.2007. noteikumiem Nr. 156

(Pielikums grozīts ar FKTK 25.07.2008. noteikumiem Nr.112)

09.JPG (41280 bytes)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
27.11.2008