Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana - lauksaimniecības produktu audzēšana, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai un videi, vienlaikus nodrošinot augu aizsardzības, dzīvnieku veselības un labturības pasākumus."

2. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts un Eiropas Savienības atbalsts tiek piešķirts, lai sekmētu lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības attīstību, kā arī paaugstinātu lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves līmeni un radītu Latvijas un pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniecības produktu ražotājiem līdzvērtīgus konkurences priekšnoteikumus.";

izslēgt otro daļu;

papildināt ceturto un septīto daļu pēc vārda "lauku" ar vārdiem "un zivsaimniecības";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc atbalsta iesnieguma saņemšanas. Ja atbalsta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešama papildu faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.";

papildināt pantu ar desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā, izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam, tiek paredzētas valsts saistības par garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmām, kā arī lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtību un atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmām izsniegto garantiju uzraudzības kārtību.

(11) Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā valsts atbild par garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmām.

(12) Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu atceļ Padomes 1999.gada 22.marta regulas Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93.panta piemērošanai, 15.pantā noteiktajā termiņā, ja Eiropas Komisija pieņem Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta otrajā daļā noteikto lēmumu. Lēmuma par valsts atbalsta atgūšanu apstrīdēšana neaptur tā darbību."

3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Nodrošinājuma piemērošana

(1) Komisijas 1985.gada 22.jūlija regulā (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem, noteiktos nodrošinājumus piemēro, lai garantētu saistību izpildi, īstenojot lauksaimniecības kopējā tirgus organizācijas pārvaldes pasākumus.

(2) Nodrošinājuma piemērošanas kārtību lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem nosaka Ministru kabinets."

4. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu inte­grētā audzēšana

Ministru kabinets nosaka:

1) bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;

2) Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību neregulēto dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtību;

3) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, šo produktu uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtību;

4) valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

5) valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai tādu sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"13. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumi Nr.379 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

14. Ministru kabinets:

1) līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.panta 3.punktā paredzētos noteikumus;

2) līdz 2008.gada 31.decembrim izdod šā likuma 11.panta 2.punktā paredzētos noteikumus.

15. Šā likuma 11.panta 4. un 5.punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 18.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 7.novembrī
08.11.2007