Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.448

Rīgā 2007.gada 24.oktobrī (prot. Nr. 41, 6.p.)

Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētiem) tarifiem

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2007.gada 27.jūlijā saņēma valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vienotais reģistrācijas numurs: 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (turpmāk - AS "Latvijas dzelzceļš") 2007.gada 26.jūlija iesniegumu Nr.D-7/863 ar lūgumu apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš", elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētos) tarifus. Iesniegumam pievienots elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu aprēķinu projekts ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un aprēķini tirdzniecības vidējai cenai un vidējiem tirdzniecības gala tarifiem.

2007.gada 23.augustā AS "Latvijas dzelzceļš" iesniedza Komisijai papildinformāciju tarifu aprēķinu projektam un AS "Latvijas dzelzceļš" pakalpojumu lietotāju raksturojumu (2007.gada 21.augusta vēstule Nr.VL-7/971).

2007.gada 9.oktobrī AS "Latvijas dzelzceļš" iesniedza Komisijai vēstuli ar lūgumu elektroenerģijas tarifu spēkā stāšanās laiku noteikt ar 2008.gada 1.janvāri (2007.gada 3.oktobra vēstule Nr.DT-2/119).

2007.gada 10.oktobrī AS "Latvijas dzelzceļš" iesniedza Komisijai vēstuli ar lūgumu precizēt elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu projektu (2007.gada 9.oktobra vēstule Nr.TE-9/3) (turpmāk - visi kopā minētie dokumenti - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Latvijas dzelzceļš" iesniegto elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu projektu,

Komisija konstatē un secina:

1. AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu projekts ir iesniegts un aprēķināts atbilstoši likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kārtībai, t.i., saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.decembrī ar Komisijas padomes lēmumu Nr.310 apstiprināto Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku saistītajiem lietotājiem (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "Latvijas dzelzceļš" paziņojumu par Komisijai iesniegto AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu projektu publicēja 2007.gada 31.jūlijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.122. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 29.marta lēmumu Nr.79 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" izmaksu attiecināšanas modeli", kas paredz precīzi un pārskatāmi atspoguļot katra regulējamā pakalpojuma izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar regulējamo pakalpojumu saistītos aktīvus un darbības, tarifu aprēķinā ir iekļautas tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas efektīvai tirgotāja pakalpojuma sniegšanai.

4. AS "Latvijas dzelzceļš" uzaicinātais pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.decembra lēmumu Nr.310 apstiprināto Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas saistītajiem lietotājiem 35. un 36. punktu un, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu, Enerģētikas likuma 6.panta trešo daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta trešo daļu un 33.panta trešo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu griestus saistītajiem lietotājiem 0,053230 Ls/kWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sprieguma pakāpes tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Pieslēguma spriegums un vieta

Mērvienība

Tarifs

2.1. 6-20 kV līnijas, sadales punkti

Ls/kWh*

0,043400

2.2. 0,4kV kopnes

Ls/kWh

0,045865

2.3. zemsprieguma 0,4kV līnijas

Ls/kWh

0,055392

 

3. Apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētos) tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Tarifa veids

Mērvienība

Pieslēguma spriegums un vieta

0,4 kV līnijas

0,4 kV kopnes

6-20 kV līnijas

Mājsaimniecības lietotāji (iedzīvotāju sektors)

(ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A ieskaitot)

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,04857

Ielu apgaismojums

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogale

- dienas zona

Ls/kWh

Ls/kWh

0,03746

0,04965

Pārējie lietotāji

T-1 (viena laika zona, vienfāzes pieslēgums vai trīsfāžu pieslēgums ar atļauto slodzi līdz 300 kW)

Maksa par elektroenerģiju

T-2 (divas laika zonas, vienfāzes pieslēgums vai trīsfāžu pieslēgums ar atļauto slodzi līdz 300kW)

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogale

- dienas zona

T-3 (viena laika zona, trīsfāžu pieslēgums, visas atļautās slodzes)

Maksa par elektroenerģiju

T-4 (trīs laika zonas, trīsfāžu pieslēgums, visas atļautās slodzes)

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogale

- maksimumstundās

- dienas zona

 

Ls/kWh

 

Ls/kWh

Ls/kWh

 

 

Ls/kWh

 

 

Ls/kWh

Ls/kWh

Ls/kWh

 

 

0,05892

 

0,04799

0,05978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04772

 

 

0,03855

0,05548

0,04785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04337

 

 

0,03848

0,05229

0,04530

*Ls/kWh - lats par vienu kilovatstundu

Skaidrojums par laika zonas diferencēto tarifu pielietošanu:

1) pie divām laika zonām (ielu apgaismojuma tarifs un T-2):

- dienas zona - darba dienās no plkst. 7:00 līdz 23:00,

- nakts zona un nedēļas nogale - darba dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2) pie trīs laika zonām (tarifs T-4):

- dienas zona - darba dienās no plkst. 7:00 līdz 8:00, no 10:00 līdz 17:00, no 20:00 līdz 23:00,

- maksimumstundu zona - darba dienās no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no 17:00 līdz 20:00,

- nakts zona un nedēļas nogale - darba dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

4. Noteikt, ka lēmuma 1., 2. un 3.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par elektroenerģijas pārdošanas cenām" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (cos φ <0,929), ir 0,00300 Ls/kVArh.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

24.10.2007