Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.447

Rīgā 2007.gada 24.oktobrī (prot. Nr.41, 6.p.)

Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2007.gada 27.jūlijā saņēma valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (turpmāk - AS "Latvijas dzelzceļš") 2007.gada 26.jūlija iesniegumu Nr.D-7/863 ar lūgumu apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus. Iesniegumam pievienots elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu projekts ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

2007.gada 23.augustā AS "Latvijas dzelzceļš" iesniedza Komisijai papildinformāciju tarifu aprēķinu projektam un skaidrojumu par AS "Latvijas dzelzceļš" sadales sistēmas pakalpojuma pašizmaksas noteikšanas procesu un izmaksu sadalījumu pa darbības veidiem (2007.gada 21.augusta vēstule Nr.VL-7/971).

2007.gada 8.oktobrī AS "Latvijas dzelzceļš" iesniedza Komisijai papildinformāciju par AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas piegādātājiem (2007.gada 2.oktobra vēstule Nr.DT-2/116).

2007.gada 9.oktobrī AS "Latvijas dzelzceļš" iesniedza Komisijai vēstuli ar lūgumu elektroenerģijas tarifu spēkā stāšanās laiku noteikt ar 2008.gada 1.janvāri (2007.gada 3.oktobra vēstule Nr.DT-2/119) (turpmāk - visi kopā minētie dokumenti - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Latvijas dzelzceļš" iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu un tā precizējumus,

Komisija konstatē un secina:

1. AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekts ir iesniegts un aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.decembra padomes lēmumu Nr.309 apstiprināto Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "Latvijas dzelzceļš" paziņojumu par Komisijai iesniegto AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu publicēja 2007.gada 31.jūlijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.122. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 29.marta lēmumu Nr.79 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" izmaksu attiecināšanas modeli", kas paredz precīzi un pārskatāmi atspoguļot sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar sadales sistēmas pakalpojumiem saistītos aktīvus un darbības, sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinā ir iekļautas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

4. AS "Latvijas dzelzceļš" uzaicinātais pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.decembra lēmumu Nr.309 apstiprinātās Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 7.nodaļas 7.1, 7.2.daļu un 75.punktu un, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta septīto daļu, Enerģētikas likuma 15.1.1 pantu un Elektroenerģijas tirgus likuma 20.panta pirmo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu bāzes tarifu 0,009116 Ls/kWh (bez pievienotās vērtības nodokļa) un noteikt, ka apstiprinātais tarifs ir tarifu griesti bāzes gadam.

2. Apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sprieguma pakāpes tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) un noteikt, ka apstiprinātie tarifi ir tarifu griesti bāzes gadam:

Sadales sistēmas pakalpojumu bāzes tarifi

Mērvienība

Tarifs

2.1. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir 110/6-20kV transformatoru 6-20kV kopnes (vilces apakšstacija "Saulkrasti")

Ls/kWh

0,003790

2.2. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir 6-20 kV sadales punkti, 6-20 kV līnijas

Ls/kWh

0,00888

2.3. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4kV kopnes

Ls/kWh

0,01132

2.3. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir zemsprieguma 0,4kV līnijas

Ls/kWh

0,018110

3. Noteikt, ka apstiprinātie elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu bāzes tarifi vienlaicīgi ir arī diferencētie elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi.

4. Noteikt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu pārskata cikla otrajam gadam sadales sistēmas pakalpojumu tarifu griestu vērtību 0,009417 Ls/kWh un elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu pārskata cikla trešajam gadam sadales sistēmas pakalpojumu tarifu griestu vērtību 0,009530 Ls/kWh.

5. Noteikt, ka 1., 2., 3. un 4.punktā apstiprinātie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par elektroenerģijas pārdošanas cenām" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (cos φ <0,929), ir 0,00300 Ls/kVArh.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

24.10.2007