Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2008. - 17.02.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.657

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 13.§)
Karjeras izaugsmes koledžas nolikums
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karjeras izaugsmes koledža" (turpmāk - koledža) ir juridisku personu dibināta komercsabiedrība, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

2. Koledžas nosaukums ir:

2.1. latviešu valodā - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karjeras izaugsmes koledža" (nosaukuma saīsinājums - KIK);

2.2. angļu valodā - Career Growth College;

2.3. krievu valodā - Колледж карьерного роста.

3. Koledžas juridiskā adrese – Dravnieku iela 6–37, Rīga, LV-1021, Latvija.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.594 redakcijā)

4. Koledžas dibinātāji ir:

4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas biznesa koledža", kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2005.gada 18.maijā, vienotais reģistrācijas Nr.40003744520, juridiskā adrese - Sapieru iela 3-47, Rīga, LV-1012, Latvija;

4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jucom", kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 7.martā, vienotais reģistrācijas Nr.40003621921, juridiskā adrese - Sapieru iela 3-47, Rīga, LV-1012, Latvija.

5. Koledžas pārstāvības, vadības institūcija un lēmējinstitūcija ir koledžas padome (turpmāk - padome) un koledžas vadītājs (turpmāk - direktors). Padome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu visās tās lietās. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir koledžas dibinātāji, izpildinstitūcija - dibinātāju valde (turpmāk - valde).

6. Koledžai var būt savs karogs, ģerbonis, emblēma, devīze un himna.

7. Koledža var dibināt biedrības un atvērt filiāles.

II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi

8. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:

8.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas sociālo zinātņu, komerczinību un informācijas tehnoloģiju jomā;

8.2. īstenojot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

8.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

9. Koledžas uzdevumi ir šādi:

9.1. izstrādāt profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem un organizēt minēto programmu īstenošanu;

9.2. sadarbībā ar darba devējiem organizēt mācību praksi, izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;

9.3. teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus, ievērojot Latvijā esošo darba pieprasījumu un piedāvājumu;

9.4. nodrošināt tādu studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

9.5. veikt pētījumus atbilstoši studiju profilam, veicināt studējošo zinātniskās pētniecības darbu;

9.6. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus;

9.7. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;

9.8. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;

9.9. veikt saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un koledžas darbības pamatvirzieniem;

9.10. paaugstināt koledžas speciālistu profesionālo kvalifikāciju.

III. Padome

10. Padomes vēlēšanas organizē valde. Padomi vēlē, aizklāti balsojot. Pārstāvjus darbam padomē vēlē no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus, aizklāti balsojot. Studējošo pārstāvjus darbam koledžas padomē deleģē studējošo pašpārvalde. Direktora vietnieku studiju darbā un dibinātāju pārstāvjus (valdes locekļus) padomē iekļauj bez ievēlēšanas. Valdes locekļus padomē iekļauj ar valdes lēmumu. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus pēc valdes ierosinājuma iekļauj padomē ar attiecīgo organizāciju lēmumu. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Padomes sastāvu apstiprina valde.

11. Padomes sastāvā ir 14 padomes locekļi:

11.1. direktors;

11.2. direktora vietnieks studiju darbā;

11.3. viens sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas biznesa koledža" pārstāvis;

11.4. viens sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jucom" pārstāvis;

11.5. trīs akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);

11.6. divi vispārējā personāla pārstāvji;

11.7. trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji;

11.8. divi nevalstisko organizāciju pārstāvji atbilstoši studiju programmu specifikai.

12. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un sekretāru, aizklāti balsojot. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu protokolē un lietvedību kārto sekretārs. Padomes ievēlēšanas un darbības kārtību nosaka padomes darbības nolikumā. Padomes sastāvu un padomes darbības nolikumu apstiprina valde.

13. Padome:

13.1. apstiprina koledžas ilgtermiņa un vidēja termiņa darbības stratēģiju;

13.2. apstiprina studiju programmas un apakšprogrammas, kā arī izmaiņas tajās;

13.3. izstrādā un apstiprina galvenos zinātnisko pētījumu virzienus un ikgadējo zinātniski praktisko konferenču tematiku;

13.4. nosaka studiju programmu izstrādāšanas, ekspertīzes un apstiprināšanas kārtību;

13.5. izstrādā priekšlikumus par studējošo uzņemšanu un jaunu studiju programmu īstenošanu;

13.6. pēc saskaņošanas ar valdi apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā un ievēlēšanas kārtību šajos amatos;

13.7. pēc saskaņošanas ar valdi apstiprina nolikumus par studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā;

13.8. izskata un pieņem koledžas darbības gada pārskatu;

13.9. atbalsta un sekmē studējošo paš­pārvaldes darbību, apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu;

13.10. akceptē priekšlikumus par koledžas struktūrvienību un filiāļu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu un pēc saskaņošanas ar valdi apstiprina to nolikumus;

13.11. izstrādā koledžas iekšējās kārtības noteikumus;

13.12. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi un himnu;

13.13. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

13.14. lemj par citiem jautājumiem, kuri ir tās kompetencē saskaņā ar šo nolikumu.

14. Padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora vai vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz deviņi padomes locekļi. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz pieci padomes locekļi. Ja padomes locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumi stājas spēkā ar direktora rīkojumu. Ja mēneša laikā pēc padomes lēmuma pieņemšanas direktors neizdod attiecīgu rīkojumu, jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē.

16. Direktoram ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido padome. Saskaņošanas komisijas sastāvā ir direktors, padomes priekšsēdētājs, valdes locekļi un pa vienam akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo pārstāvim. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso vismaz pieci padomes locekļi. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā padomes sēdē.

17. Padomes pieņemtie lēmumi stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos stājas spēkā pēc to apstiprināšanas valdē.

18. Atsevišķu jautājumu risināšanai padome var izveidot konsultatīvas padomes un apstiprināt to nolikumus.

19. Padomes locekli var atsaukt tās personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi. Padomes locekļu at­saukšanas kārtību nosaka nolikumā par padomes darbību. Valdes locekli atsauc ar valdes lēmumu. Nevalstiskās organizācijas pārstāvi pēc padomes vai organizācijas priekšlikuma atsauc ar šīs organizācijas lēmumu.

IV. Direktors

20. Direktoru uz pieciem gadiem ievēlē padome, aizklāti balsojot. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba valde. Direktoram nepieciešama augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze, kā arī vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā.

21. Direktors:

21.1. pieņem darbā un atlaiž no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu un apstiprina amatā direktora vietniekus;

21.2. izdod koledžas personālam un studējošajiem saistošus rīkojumus;

21.3. pēc saskaņošanas ar valdi nosaka amata vienību skaitu koledžā;

21.4. atbilstoši pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;

21.5. organizē akadēmiskā personāla un nodaļu vadītāju vēlēšanas atbilstoši nolikumam par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā;

21.6. iesniedz padomē koledžas darbības gada pārskatu;

21.7. pilda citus šajos noteikumos noteiktos uzdevumus.

22. Direktoru atceļ no amata pēc padomes vai valdes ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi koledžas darbības tiesiskuma nodrošināšanā. Direktora atcelšanas kārtību nosaka nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.

V. Koledžas struktūrvienības un filiāles

23. Izglītības procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot struktūrvienības un filiāles.

24. Struktūrvienību un filiāļu uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību un filiāļu nolikumos. Struktūrvienības un filiāles vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības un filiāles darbu.

25. Izglītības un pētniecības darba veikšanai koledžas pamatstruktūrvienība ir nodaļa. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības.

26. Nodaļa ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Nodaļas uzdevums ir īstenot izglītības programmas, veikt pētījumus, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām.

27. Nodaļas vadītāju ievēlē atbilstoši nolikumam par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.

VI. Koledžas personāls

28. Koledžas personālu (turpmāk - personāls) veido:

28.1. akadēmiskais personāls;

28.2. vispārējais personāls;

28.3. studējošie.

29. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēkas un citus objektus saskaņā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem.

30. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības padomes noteiktajā kārtībā piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koledžas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un iesniegt priekšlikumus par koledžas darbību.

31. Akadēmisko personālu veido:

31.1. docenti;

31.2. lektori;

31.3. asistenti.

32. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Nolikumā minētās prasības akadēmiskā personāla izglītībai un kvalifikācijai ir noteiktas saskaņā ar Augstskolu likumu.

33. Administratīvos amatus ieņem direktors un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administratīvais darbs.

34. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu.

35. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādiem docenta amata pretendentiem, apstiprina padome. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez maģistra grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.

36. Pēc saskaņošanas ar valdi direktors ar ievēlēto personu slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku - sešiem gadiem.

37. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:

37.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;

37.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;

37.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

37.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;

37.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā viņu tiesības.

38. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:

38.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumiem par studiju un pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju programmas un pārbaudījumu saturu, formas un metodes;

38.2. veicot pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus;

38.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu organizēšanu;

38.4. piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt sākt jaunu studiju programmu īstenošanu;

38.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;

38.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmējinstitūcijās.

39. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstiprinātos nolikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

40. Koledžā studējošajiem ir studējošo pašpārvalde. Pašpārvalde darbojas atbilstoši tās izstrādātajam un padomes apstiprinātajam nolikumam.

41. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus jautājumos, kas skar studējošo intereses.

42. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Ja nepieciešams, padome izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso vismaz deviņi padomes locekļi.

43. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana

44. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.

45. Izstrādāt un noteiktā kārtībā pieteikt studiju programmu var akadēmiskās struktūrvienības.

46. Studiju programmu un izmaiņas tajā apstiprina padome. Lēmumu par jaunu studiju programmu īstenošanas uzsākšanu un esošo programmu izbeigšanu pieņem valde.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana

47. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.

48. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošu dokumentu izdod struktūrvienības vadītājs, un minētais dokuments stājas spēkā, kad to ir apstiprinājis direktors.

49. Jautājumos, kuru regulēšana nav direktora kompetencē, lēmumus apstiprina padome, ņemot vērā direktora ieteikumu.

IX. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

50. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

51. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

52. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

X. Koledžas finansējuma avoti

53. Koledžu finansē tās dibinātāji, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmas īstenošanas izmaksu minimumu vienam izglītojamajam.

54. Studijas koledžā ir par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka valde. Pēc saskaņošanas ar valdi studējošo koledžas noteiktajā kārtībā var pilnībā vai daļēji atbrīvot no studiju maksas.

55. Koledžas finanšu resursus veido:

55.1. studiju maksa;

55.2. ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

55.3. ārvalstu finanšu līdzekļi;

55.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

55.5. banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi.

XI. Koledžas starptautiskie sakari

56. Koledža ir tiesīga piedalīties starptautiskajā sadarbībā, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija, citas valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, kā arī veidot divpusējus (daudzpusējus) starptautiskos sakarus.

57. Koledža var uzaicināt citu valstu augstskolu mācībspēkus un speciālistus par viesdocētājiem vai vieslektoriem atsevišķu lekciju kursu nolasīšanai.

58. Koledža var organizēt personāla pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā un uz ārvalstīm.

XII. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde

59. Priekšlikumus par koledžas nolikuma grozījumiem izstrādā padomes veidota komisija. Komisijas darbības kārtību nosaka padomes apstiprinātā nolikumā.

60. Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā komisijai var iesniegt direktors, padomes locekļi, studējošo paš­pārvalde, struktūrvienību vadītāji, kā arī viena desmitā daļa no koledžas personāla kopskaita.

61. Valde saskaņo koledžas nolikumu un grozījumus tajā.

XIII. Koledžas reorganizācija un likvidācija

62. Lēmumu par koledžas un tās filiāļu reorganizāciju vai likvidāciju pēc valdes ierosinājuma pieņem dibinātāji.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
01.08.2008