Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.605

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 24.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 8.punktu aiz vārdiem "stacionēšanas reizi" ar vārdiem "vienā slimnīcā";

1.2. aizstāt 9.punktā vārdu "aģentūra" ar vārdiem "aģentūras teritoriālā nodaļa";

1.3. papildināt 14.14.apakšpunktu aiz vārdiem "specializētās slimnīcās" ar vārdiem "un ārstēšanos alkohola un narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas programmā";

1.4. papildināt noteikumus ar 14.21.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.21.11. aknu transplantāciju bērniem;";

1.5. papildināt noteikumus ar 14.23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.23.5. mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;";

1.6. svītrot 15.punktu;

1.7. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar aģentūru, aģentūra piecu darbdienu laikā izslēdz pacientus no ģimenes ārsta pacientu saraksta un vietējos plašsaziņas līdzekļos izziņo šī ģimenes ārsta pacientu reģistrāciju pie citiem ģimenes ārstiem.";

1.8. svītrot 30.punktā skaitli un vārdus "60 kalendāra dienu laikā";

1.9. papildināt 65.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja konstatēts, ka ģimenes ārsts šajā laikā pilnībā nav izpildījis kādu no šo noteikumu 44. un 46.punktā minētajiem nosacījumiem, aģentūra ģimenes ārsta mēneša darbības novērtējuma mainīgo maksājumu attiecīgajā ceturksnī neizmaksā.";

1.10. papildināt 67.punktu aiz vārda "izlieto" ar vārdiem "jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanai un";

1.11. aizstāt 76.2.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "(diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: F10-F16; F18-F19; F63.0)" ar vārdiem un skaitļiem "(diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: F10-F19; F63.0)";

1.12. aizstāt 85.punktā vārdus "tuvākajā attiecīgā profila slimnīcā, kura atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām" ar vārdiem "tuvākajā attiecīgā profila slimnīcā atbilstoši noslēgtajam līgumam ar aģentūru";

1.13. izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Papildus šo noteikumu 89.punktā minētajiem līdzekļiem aģentūra speciālistu sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai plāno un novirza:

90.1. līdzekļus no šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minētā ģimenes ārsta kapitācijas naudas pamatmaksājuma, bet ne vairāk kā 10 % no pamatmaksājuma summas, ja maksa par speciālistu sniegtajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus apmaksā no ģimenes ārsta kontrolētajiem līdzekļiem, pārsniedz šo noteikumu 12.pielikuma 15.punktā minēto apmēru;

90.2. ģimenes ārstu kontrolēto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes apmaksas līdzekļu daļu, ko atbilstoši šo noteikumu 62.1. un 62.2.apakšpunktam ģimenes ārstiem neizmaksā;

90.3. šo noteikumu 67.punktā minēto kapitācijas naudas ārsta darbības novērtējuma (mēneša un gada) mainīgā maksājuma neizmaksāto daļu.";

1.14. papildināt noteikumus ar 97.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.4. samaksa par stacionāro tiesu psihiatrisko ekspertīzi un ārstēšanu piespiedu ārstēšanas nodaļā ar apsardzi slēgtā režīmā saskaņā ar tāmes finansējuma principiem atbilstoši faktiskajiem izdevumiem sadalījumā pa izdevumu veidiem.";

1.15. papildināt noteikumus ar 108.1punktu šādā redakcijā:

"108.1 Samaksu par atsevišķiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pamatojoties uz ārstniecības iestādes rēķiniem, aģentūra veic saskaņā ar šo noteikumu 22.pielikuma 5.punktu.";

1.16. izteikt 134.punktu šādā redakcijā:

"134. Ikviens veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kuram noslēgts līgums ar aģentūru par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, nodrošina informācijas ievadīšanu aģentūras datu informācijas sistēmā par tā sniegtajiem no valsts budžeta apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.";

1.17. papildināt 172.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Līgumu neslēdz, ja rezerves fonda līdzekļus novirza prasību izpildei, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošajos starptautiskajos līgumos, kā arī ja rezerves fonda līdzekļu saņēmēja ir aģentūra.";

1.18. papildināt noteikumus ar 190.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"190.3. ārstniecības iestādes atzinumu par personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu.";

1.19. papildināt noteikumus ar 196.1 punktu šādā redakcijā:

"196.1 Ja persona, kas saņēmusi aģentūras lēmumu par E 112 veidlapas izsniegšanu, viena kalendāra gada laikā nav izņēmusi vai izmantojusi E 112 veidlapu, personai atkārtoti jāiesniedz iesniegums E 112 veidlapas saņemšanai.";

1.20. izteikt 200.punktu šādā redakcijā:

"200. Aģentūra atmaksā personai radušos izdevumus tikai par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, par kuriem jau ir veikta samaksa pakalpojumu sniedzējam. Izdevumu atmaksas summa nedrīkst pārsniegt summu, ko persona ir samaksājusi.";

1.21. svītrot 203.punktu;

1.22. aizstāt 211.1.apakšpunktā skaitli "22." ar skaitli "32.";

1.23. papildināt 214.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Nosūtījuma veidlapai pievieno ārsta speciālista atzinuma kopiju.";

1.24. izteikt 5.pielikuma 5.1. un 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. vēža skrīningizmeklējumi

Nr. p.k.

Programmas
nosaukums

Diagnoze un veicamās manipulācijas

Profilaktisko izmeklējumu (manipulāciju) kodēšana (norādot atbilstošu pacienta grupu un 7.veida aprūpes epizodi)

Nosūtījuma tālākiem izmeklējumiem un izmeklējumu rezultātu kodēšana (norādot atbilstošu pacientu grupu)

1.

Dzemdes kakla audzēju agrīnā diagnostika

Diagnoze Z12.4

42003 - onkocitoloģiskās iztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts)

1) rezultāts normas robežās:
pamatdiagnoze Z12.4;
blakusdiagnozes nav;

2) patoloģiska atrade:
pamatdiagnoze Z12.4;
blakusdiagnoze atbilstoši atradei: N87.0; N87.1; N87.2; N87.9; C53.0-9; D06.0-9

Ja ir patoloģiska atrade, ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta instruktāžas vai ārstēšanas:

1) izmeklēšanas rezultāts negatīvs:
pamatdiagnoze Z03.8;
blakusdiagnoze Z12.4;

2) patoloģiska atrade:
pamatdiagnoze atbilstoši atradei: C53.0-9; D06.0-9; N87.0; N87.1; N87.2; N87.9;
blakusdiagnoze Z12.4

2.

Zarnu audzēju agrīnā diagnostika

Diagnoze Z12.1

40167 - apslēptās asinis ar teststrēmeli

1) rezultāts normas robežās:

pamatdiagnoze Z12.1;
blakusdiagnozes nav;

2) patoloģiska atrade:
pamatdiagnoze Z12.1;
blakusdiagnoze R19.5

Ja ir patoloģiska atrade, ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta instruktāžas vai ārstēšanas:

1) izmeklēšanas rezultāts negatīvs: pamatdiagnoze Z03.8;
blakusdiagnoze Z12.1;

2) patoloģiska atrade:
pamatdiagnoze atbilstoši atradei:
C18-C21 vai cita; blakusdiagnoze Z12.1

3.

Krūts audzēju agrīnā diagnostika

Diagnoze Z12.3

50096 - mamogrāfija abām krūtīm, katrai divās projekcijās

50097 - piemaksa par standartma-mogrāfijai sekojošu papildu mamogrammu ar lokālu kompresiju, palielinājumu vai citādu veidu nestandarta projekciju

50101 - mamogrāfijas apraksts (abām krūtīm, katrai
divās projekcijās)

50102 - mamogrāfijas apraksts papildu projekcijām (ja veikts izmeklējums 50097)

1) rezultāts normas robežās:
pamatdiagnoze Z12.3;
blakusdiagnozes nav;

2) patoloģiska atrade:
pamatdiagnoze Z12.3;
blakusdiagnoze atbilstoši atradei: N63; N64.9; C50.0-9 vai cita

Ja ir patoloģiska atrade, ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta instruktāžas vai ārstēšanas:

1) izmeklēšanas rezultāts negatīvs:
pamatdiagnoze Z03.8;
blakusdiagnoze Z12.3;

2) patoloģiska atrade:
pamatdiagnoze atbilstoši atradei:
C50.0- 9 vai cita;
blakusdiagnoze Z12.3

5.2. profilaktiskās apskates

Nr. p.k.

Programmas nosaukums

Diagnoze

Veicamās manipulācijas
(norādot atbilstošu pacientu grupu un 4.aprūpes epizodi)

Tālākā izmeklēšana

1.

Ģimenes ārsta veiktā pieaugušo vispārējā veselības pārbaude

Z00.0

01016 - pieaugušo profilaktiskā apskate, ko veic ģimenes ārsts

2.

Ģimenes ārsta veiktā bērnu vispārējā veselības pārbaude

Z00.1

01061 - bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts

3.

Ginekologa, dzemdību speciālista veiktā profilaktiskā apskate

Z01.4

01004 - ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā profilaktiskā apskate

4..

Ģimenes ārsta veiktā ginekoloģiskā profilaktiskā apskate

Z01.4

01063 - ģimenes ārsta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate

5..

Okulista veiktā profilaktiskā apskate

Z01.0

Atbilstoši šī pielikuma 1.5.3., 1.6.3. un 1.6.4.apakšpunktā noteiktajām manipulācijām

6.

Ginekologa, dzemdību speciālista veiktā grūtnieces aprūpe

01070 - ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate

Atbilstoši normatīvajos aktos par dzemdību palīdzības nodrošināšanu noteiktajam

7.

Vecmātes veiktā grūtnieces aprūpe

01029 - vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate

Atbilstoši normatīvajos aktos par dzemdību palīdzības nodrošināšanu noteiktajam

8.

Ģimenes ārsta veiktā grūtnieces aprūpe

Z34.0, Z34.8, Z34.9

01062 - ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate

Atbilstoši normatīvajos aktos par dzemdību palīdzības nodrošināšanu noteiktajam"

1.25. papildināt 6.pielikumu ar 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 487. un 488.punktu šādā redakcijā:

"452.

54050

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 1 vielas grupu

453.

54051

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 2 vielu grupu

454.

54052

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 3 vielu grupu

455.

54053

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 4 vielu grupu

456.

54054

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 5 vielu grupu

457.

54055

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 6 vielu grupu

458.

54056

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 7 vielu grupu

459.

54057

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 8 vielu grupu

460.

54058

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 9 vielu grupu

461.

54059

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 10 vielu grupu

462.

54060

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 11 vielu grupu

463.

54061

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 12 vielu grupu

464.

54062

Pilna ķīmiski toksikoloģiskā analīze

465.

54063

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze opija alkaloīdu noteikšanai

466.

54064

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze efedrīna un efedrona noteikšanai

467.

54065

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze amfetamīna un MDA noteikšanai

468.

54066

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze metamfetamīna un MDMA (ecstasy) noteikšanai

469.

54067

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze hašiša (marihuānas) noteikšanai; objekts - urīns, noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām

470.

54068

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze hašiša (marihuānas) noteikšanai; objekts - urīns

471.

54069

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze hašiša (marihuānas) noteikšanai; objekts - noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām

472.

54070

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze barbiturātu noteikšanai

473.

54071

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 1,4 - benzodiazepīna atvasinājumu (trankvilizatoru) noteikšanai

474.

54072

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze kokaīna noteikšanai

475.

54073

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze promedola noteikšanai

476.

54074

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze ciklodola noteikšanai

477.

54075

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze dimedrola noteikšanai

478.

54076

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze klofelīna noteikšanai

479.

54077

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze triciklisku antidepresantu (amitriptilīns, notriptilīns, imipramīns) noteikšanai

480.

54078

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze fenotiazīna atvasinājumu (neiroleptiķi) noteikšanai

481.

54079

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze acetona noteikšanai

482.

54080

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze imovāna noteikšanai

483.

54081

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze tramadola noteikšanai

484.

54082

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze beta - adrenoblokatoru noteikšanai

485.

54083

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze ketamīna noteikšanai

486.

54084

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze gamma - oksibutirātu noteikšanai

487.

54085

Alkohola reibuma izmeklējumi izelpojamā gaisā

488.

54086

Alkohola reibuma laboratoriskie izmeklējumi bioloģiskā vidē"

1.26. izteikt 12.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ikmēneša fiksētais maksājums par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu ir Ls 100, ja attiecīgā ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta ir novērtēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ja:

2.1. prakses papildu pieņemšanas vietas adrese ir citā administratīvajā teritorijā;

2.2. prakses papildu pieņemšanas vietas pamatteritorija ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 pie ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem;

2.3. prakses papildu pieņemšanas vieta reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.4. ģimenes ārsts šajā papildu pieņemšanas vietā pieņem pacientus vismaz vienu dienu nedēļā.";

1.27. papildināt noteikumu 12.pielikumu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja ģimenes ārsta prakses papildu pieņemšanas vieta ir tajā pašā administratīvajā teritorijā, šī pielikuma 2.punktā minēto maksājumu saņem, ja papildu pieņemšanas vietas nepieciešamība ir akceptēta ar pašvaldību saskaņotajā primārās veselības aprūpes plānā un tiek izpildītas šī pielikuma 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteiktās prasības.";

1.28. izteikt 13.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.29. izteikt 14.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate

01062

Z34

ģimenes ārsts"

1.30. izteikt 14.pielikuma 52.punktu šādā redakcijā:

"52

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

03120

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.31. izteikt 14.pielikuma 54.punktu šādā redakcijā:

"54

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

03122

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.32. izteikt 14.pielikuma 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), piektā vakcīnas ievadīšanas reize

03124

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

57

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), sestā vakcīnas ievadīšanas reize

03125

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.33. izteikt 14.pielikuma 75.punktu šādā redakcijā:

"75

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

06004

I10-I50

ģimenes ārsts"

1.34. izteikt 14.pielikuma 107. un 108.punktu šādā redakcijā:

"107

Triglicerīdi

41046

E03-E03.8,
E10-E27,
I10-I15.9,
I25-I50.9,
I60- I70.2

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

108

ABL - holesterīns (tiešā metode)

41047

E03-E03.8,
E10-E27,
I10-I15.9,
I25-I50.9,
I60- I70.2

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.35. papildināt 15.pielikumu ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja pagastā praktizējošs ģimenes ārsts atbilstoši ar aģentūru noslēgtā līguma nosacījumiem pieņem pacientus arī savas pamatteritorijas citā ārstniecības iestādē, attiecīgajā ārstniecības iestādē strādājošā ārsta palīga darba samaksu nosaka atbilstoši viņa darba apjomam.";

1.36. papildināt 17.pielikuma 4.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Veicot narkomānu multidisciplināro rehabilitāciju, darba samaksas aprēķinā līdztekus narkologa darba samaksai iekļauj arī psihologa darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 180.punktā noteiktajai ārsta darba samaksai.";

1.37. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.38. izteikt 20.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.39. izteikt 22.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);

1.40. izteikt 23.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);

1.41. izteikt 24.pielikuma 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"";

1.42. izteikt 24.pielikuma 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. SIA "Vidzemes slimnīca"";

1.43. svītrot 24.pielikuma 2.2.apakšpunktu;

1.44. izteikt 24.pielikuma 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. SIA "Jūrmalas slimnīca"";

1.45. papildināt 24.pielikumu ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkomānijas centrs"";

1.46. izteikt 24.pielikuma 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9. SIA "Jelgavas tuberkulozes slimnīca"*";

1.47. papildināt 24.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Slimnīcu nefinansē ar 2007.gada 1.decembri.";

1.48. izteikt 24.pielikuma 4.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.17. SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete""";

1.49. svītrot 24.pielikuma 4.24.apakšpunktu;

1.50. izteikt 24.pielikuma 4.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.26. SIA "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne""";

1.51. svītrot 25.pielikuma 2.punktu;

1.52. svītrot 25.pielikuma 8.punktu;

1.53. izteikt 25.pielikuma 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Pašvaldības iestāde "Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija"";

1.54. izteikt 25.pielikuma 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. SIA "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija"

15. Pašvaldības SIA "Jūrmalas ātrā palīdzība"";

1.55. izteikt 25.pielikuma 19.punktu šādā redakcijā:

"19. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"";

1.56. svītrot 25.pielikuma 21.punktu;

1.57. izteikt 25.pielikuma 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Lubānas pašvaldības iestāde "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"*";

1.58. izteikt 25.pielikuma 28.punktu šādā redakcijā:

"28. SIA "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija"";

1.59. svītrot 25.pielikuma 30.punktu;

1.60. svītrot 25.pielikuma 32.punktu;

1.61. izteikt 25.pielikuma 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Talsu rajona pašvaldības aģentūra "Talsu rajona ātrā medicīniskā palīdzība"";

1.62. izteikt 25.pielikuma 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Valmieras rajona SIA "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"";

1.63. izteikt 25.pielikuma 42.punktu šādā redakcijā:

"42. SIA "Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs"*";

1.64. izteikt 31.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 12.septembri.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.605

"13.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046
Diagnozes, kuru gadījumos sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā no ģimenes ārstu kontrolētajiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līdzekļiem

Nr.p.k

Diagnozes kods

Diagnozes nosaukums

1.

A05.9

Neprecizēta bakteriāla uztura toksikoinfekcija

2.

A08

Vīrusu un citas precizētas zarnu infekcijas

3.

A08.0

Rotavīrusu enterīts

4.

A08.1

Akūta gastroenteropātija,ko ierosina Norvalkas vīruss

5.

A08.2

Adenovīrusu enterīts

6.

A08.3

Cits vīrusu enterīts

7.

A08.4

Neprecizēta vīrusu ierosināta zarnu infekcija

8.

A08.5

Citas precizētas zarnu infekcijas

9.

A09

Caureja un gastroenterīts

10.

A28.1

Kaķa skrāpējuma slimība

11.

A31.0

Mikobaktēriju ierosinātas plaušu slimības

12.

B00

Herpesvīrusu [herpes simplex] infekcija

13.

B00.0

Eczema herpeticum

14.

B00.1

Herpesvīrusu vezikulārs dermatīts

15.

B00.2

Herpesvīrusu gingivostomatīts un faringotonsilīts

16.

B00.8

Citas herpesvīrusu infekcijas formas

17.

B00.9

Neprecizēta herpesvīrusu infekcija

18.

B30

Vīruskonjunktivīts

19.

B30.0

Adenovīrusu keratokonjunktivīts (H19.2*)

20.

B30.1

Adenovīrusu konjunktivīts (H13.1*)

21.

B30.2

Vīrusu faringokonjunktivīts

22.

B30.3

Akūts epidēmisks hemorāģisks (enterovīrusu) konjunktivīts (H13.1*)

23.

B30.8

Cits vīrusu konjunktivīts (H13.1*)

24.

B30.9

Neprecizēts vīruskonjunktivīts

25.

D50

Dzelzs deficīta anēmija

26.

D50.0

Sekundāra dzelzs deficīta anēmija pēc asins zuduma (hroniska)

27.

D50.1

Sideropēniska disfāgija

28.

D50.8

Citas dzelzs deficīta anēmijas

29.

D50.9

Dzelzs deficīta anēmija, neprecizēta

30.

E66

Aptaukošanās

31.

E66.0

Aptaukošanās pārmērīgas ēšanas dēļ

32.

E66.1

Medikamentu ierosināta aptaukošanās

33.

E66.2

Pārmērīga adipozitāte ar plaušu hipoventilāciju

34.

E66.8

Citi aptaukošanās varianti

35.

E66.9

Aptaukošanās, neprecizēta

36.

H00.0

Miežagrauds (hordeolum) un citi dziļie plakstiņu iekaisumi

37.

I10

Esenciāla (primāra) hipertensija

38.

J00

Akūts nazofaringīts [parastas iesnas]

39.

J02

Akūts faringīts

40.

J02.0

Streptokoku faringīts

41.

J02.8

Akūts faringīts, ko ierosinājuši citi precizēti mikroorganismi

42.

J02.9

Neprecizēts akūts faringīts

43.

J03

Akūts tonsilīts (angīna)

44.

J03.0

Streptokoku tonsilīts

45.

J03.8

Akūts tonsilīts, ko ierosinājuši citi precizēti mikroorganismi

46.

J03.9

Neprecizēts akūts tonsilīts

47.

J04

Akūts laringīts un traheīts

48.

J04.0

Akūts laringīts

49.

J04.1

Akūts traheīts

50.

J04.2

Akūts laringotraheīts

51.

J05

Akūts obstruktīvs laringīts (krups) un epiglotīts

52.

J05.0

Akūts obstruktīvs laringīts (krups)

53.

J06

Akūta augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu lokalizāciju

54.

J06.0

Akūts laringofaringīts

55.

J06.8

Citas akūtas augšējo elpceļu infekcijas ar multiplu lokalizāciju

56.

J06.9

Neprecizēta akūta augšējo elpceļu infekcija

57.

J10

Gripa ar identificētu gripas vīrusu

58.

J10.0

Gripa ar pneimoniju, ja vīruss identificēts

59.

J10.1

Gripa ar cita veida elpošanas sistēmas bojājumu, ja vīruss identificēts

60.

J10.8

Gripa ar citām izpausmēm, ja vīruss identificēts

61.

J11

Gripa, ja vīruss nav identificēts

62.

J11.0

Gripa ar pneimoniju, ja vīruss nav identificēts

63.

J11.1

Gripa ar cita veida elpošanas sistēmas bojājumu,ja vīruss nav identificēts

64.

J11.8

Gripa ar citām izpausmēm, ja vīruss nav identificēts

65.

J12

Citur neklasificēta vīruspneimonija

66.

J12.0

Adenovīrusu pneimonija

67.

J12.1

Respiratoriska sincitiālā vīrusa pneimonija

68.

J12.2

Paragripas vīruspneimonija

69.

J12.8

Cita vīruspneimonija

70.

J12.9

Neprecizēta vīruspneimonija

71.

J13

Streptococcus pneumoniae ierosināta pneimonija

72.

J14

Haemophilus influenzae ierosināta pneimonija

73.

J15

Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija

74.

J15.3

Pneimonija, ko ierosina B grupas streptokoki

75.

J15.4

Pneimonija, ko ierosina citi streptokoki

76.

J15.5

Pneimonija, ko ierosina Escherichia coli

77.

J15.6

Pneimonijas, ko ierosina citas aerobas gramnegatīvas bakterijas

78.

J15.7

Pneimonija, ko ierosina Mycoplasma pneumoniae

79.

J15.8

Cita veida bakteriāla pneimonija

80.

J15.9

Neprecizēta bakteriāla pneimonija

81.

J16

Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta pneimonija

82.

J16.0

Hlamīdiju pneimonija

83.

J16.8

Pneimonija, ko ierosina citi precizēti mikroorganismi

84.

J17

Pneimonija citur klasificētu slimību dēļ

85.

J17.0

Pneimonija citur klasificētu bakteriālu infekciju dēļ

86.

J17.1

Pneimonija citur klasificētu vīrusslimību dēļ

87.

J17.8

Pneimonija citu, citur klasificētu slimību dēļ

88.

J18

Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija

89.

J18.0

Neprecizēta bronhopneimonija

90.

J18.2

Neprecizēta hipostatiska pneimonija

91.

J18.8

Cita veida pneimonija, kuras izraisītājs nav precizēts

92.

J18.9

Neprecizēta pneimonija

93.

J20

Akūts bronhīts

94.

J20.0

Akūts bronhīts, ko ierosina Mycoplasma pneumoniae

95.

J20.1

Akūts bronhīts, ko ierosina Haemophilus influenzae

96.

J20.2

Akūts bronhīts, ko ierosina streptokoki

97.

J20.3

Akūts bronhīts, ko ierosina koksaki vīrusi

98.

J20.4

Akūts bronhīts, ko ierosina paragripas vīrusi

99.

J20.5

Akūts bronhīts, ko ierosina respiratoriskie sincitiālie vīrusi

100.

J20.6

Akūts bronhīts, ko ierosina rinovīrusi

101.

J20.7

Akūts bronhīts, ko ierosina ECHO vīrusi

102.

J20.8

Akūts bronhīts, ko ierosina citi precizēti mikroorganismi

103.

J20.9

Neprecizēts akūts bronhīts

104.

J21

Akūts bronhiolīts

105.

J21.0

Akūts bronhiolīts, ko ierosina respiratoriskie sincitiālie vīrusi

106.

J21.8

Akūts bronhiolīts, ko ierosina citi precizēti mikroorganismi

107.

J21.9

Neprecizēts akūts bronhiolīts

108.

J22

Neprecizēta akūta dziļāko elpceļu infekcija

109.

J45

Astma

110.

J45.0

Pārsvarā alerģiska astma

111.

J45.1

Nealerģiska astma

112.

J45.8

Jaukta tipa astma

113.

J45.9

Neprecizēta astma

114.

K26

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla

115.

K26.3

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla akūta bez asiņošanas vai perforācijas

116.

K26.7

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla hroniska bez asiņošanas vai perforācijas

117.

K26.9

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla neprecizēta kā hroniska vai akūta, bez asiņošanas vai perforācijas

118.

K30

Dispepsija

119.

K52

Cita veida neinfekciozi gastroenterīti un kolīti

120.

K52.1

Toksisks gastroenterīts un kolīts

121.

K52.2

Alerģisks un uztura izraisīts gastroenterīts un kolīts

122.

K52.8

Cita veida precizēti neinfekciozi gastroenterīti un kolīti

123.

K52.9

Neprecizēts neinfekciozs gastroenterīts un kolīts

124.

K58

Kairinātas resnās zarnas sindroms

125.

K58.0

Kairinātas resnās zarnas sindroms ar caureju

126.

K58.9

Kairinātas resnās zarnas sindroms bez caurejas

127.

L02

Ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

128.

L02.0

Sejas ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

129.

L02.1

Kakla ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

130.

L02.2

Rumpja ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

131.

L02.3

Sēžas ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

132.

L02.4

Ekstremitāšu ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

133.

L02.8

Citas lokalizācijas ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

134.

L02.9

Neprecizēts ādas abscess, furunkuls un karbunkuls

135.

L03.1

Citu ekstremitātes daļu flegmona

136.

L50

Nātrene (urticaria)

137.

L50.0

Alerģiskā nātrene

138.

L50.1

Idiopātiskā nātrene

139.

L50.2

Aukstuma un karstuma nātrene

140.

L50.3

Dermatogrāfiskā nātrene (urticaria factitia)

141.

L50.4

Vibrācijas nātrene

142.

L50.5

Holinerģiskā nātrene

143.

L50.6

Kontakta nātrene

144.

L50.8

Citi nātrenes veidi

145.

L50.9

Neprecizēta nātrene

146.

L89

Izgulējumi (decubitus)"

Veselības ministrs V.Veldre
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.605

"18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046
Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs (latos)

1

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,79

2

01016

Pieaugušo vispārējā veselības pārbaude, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,03

3

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (bērniem, pieaugušajiem)

0,92

4

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas (bērniem, pieaugušajiem)

0,64

5

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

1,94

6

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

2,81

7

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

3,39

8

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

2,96

9

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai)

4,31

10

01074

Onkocitoloģiskās iztriepes paņemšana no dzemdes kakla un mugurējās velves

1,07

11

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0,81

12

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai (bez barotnes cenas)

1,47

13

02034*

Intravenozā Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās pie JRA - roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

6,41

14

02035*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (dnn. kurss)

49,67

15

02036*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (dnn. kurss)

51,49

16

02037*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (dnn. kurss)

53,10

17

02038*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

70,41

18

02039*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

74,66

19

02040*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (3 dienu kurss pa 2 st.)

78,90

20

02041*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

70,83

21

02042*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

76,40

22

02043*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (3 dienu kurss pa 2 st.)

83,27

23

02077

Piemaksa par "melnās" šļirces un perfuzora veidiem pie pp. 02078 un 02151

1,93

24

02078*

Vēnas punkcija medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

8,66

25

02079*

V.subclavia vai v.jugularis punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rtg-kontrastējamo katetru

11,42

26

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

7,35

27

02082*

Piemaksa par B05 plazmas aizstājējiem un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

5,43

28

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) ārstnieciskās sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana (pirmā stunda)

66,20

29

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) ārstnieciskās sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana (pirmā stunda)

49,72

30

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu (ar vidējo skābekļa plūsmu 6 l/min.)

1,78

31

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija neonatālā perioda bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru (uzlikšana un pirmā stunda)

171,91

32

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija neonatālā perioda bērniem par katru nākamo stundu, sākot ar otro

2,38

33

02088*

Skābekļa terapija - skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

3,83

34

02089*

Skābekļa terapija - skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot ar otro

2,12

35

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā ievadītu katetri

58,88

36

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

119,82

37

02101

Lumbālpunkcija, diagnostika

7,44

38

02102*

Diagnostika ar spiediena mērīšanu

8,59

39

02103

Diagnostika ar dinamiskām provēm

9,29

40

02104

Diagnostika ar medikamentu ievadīšanu

8,36

41

02105

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu US kontrolē

9,34

42

02107*

Pleiras dobuma punkcija

22,87

43

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

6,28

44

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

4,65

45

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

39,44

46

02132*

Fototerapija par katru stundu (virs 12 stundām). Var lietot papildus p. 02131

3,74

47

02139*

A.radialis vai a.femoralis punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

11,92

48

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana, taktīla stimulācija

6,18

49

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

7,02

50

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža par katru minūti

7,09

51

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

7,79

52

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums līdz 2 stundām

19,60

53

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums par katru nākamo stundu (sākot no trešās)

15,00

54

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

9,64

55

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā rtg- kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

43,08

56

02152*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu p. 02148 pie mākslīgās plaušu ventilācijas

6,30

57

02153*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu p. 02148 pie mākslīgās plaušu ventilācijas

12,60

58

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

11,95

59

02155*

Piemaksa par Lung surfactantu (Surfactantum SF- RI 1) (1,2 ml, 50 mg)

210,08

60

02156*

Piemaksa par Lung surfactantu (Phospholipida ex pulmonibus suum) (1,5 ml, 120 mg)

224,73

61

02157*

Piemaksa par Immunoglobulinum humanum (10 ml, 500 mg)

29,62

62

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsējs

1,59

63

03006

Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji (piem., 8-veidīgais pēdas locītavas pārsējs)

0,72

64

03015

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

9,10

65

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

11,59

66

03017

Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

6,27

67

03018

Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

8,02

68

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā (piem., saišu sastiepumi)

10,54

69

03028

Cirkulārs ģipša pārsējs 1 locītavai (tutors)

8,40

70

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

12,90

71

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

18,42

72

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

2,26

73

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

2,98

74

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

42,34

75

03040

Ģipša gulta vai nakts trauks ķermenim

16,07

76

03041

Ģipša pārsēja noņemšana (longetes vai šinas)

0,68

77

03057

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

78

03058

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), piektā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

79.

03059

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), sestā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

80.

03060

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

81

03061

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

82

03062

Vakcīna pret poliomielītu (IPV), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

83

03063

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

84

03064

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

85

03065

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

86

03066

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

87

03067

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

88

03068

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

89

03069

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

90

03070

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

91

03071

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

92

03072

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

93.

03073

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

94

03074

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

95

03075

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

96

03076

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

97

03077

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

98

03078

Td - RV - difterijas (ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu) revakcinācija (arī pieaugušajiem)

0,41

99

03085

Vakcīnas pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu MMR ievadīšana

0,41

100

03086

R - monovakcīnas pret masaliņām -ievadīšana

0,41

101

03087

P - monovakcīnas pret epidēmisko parotītu ievadīšana

0,41

102

03088

Vakcīna pret B hepatītu (HB), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

103

03089

Vakcīna pret B hepatītu (HB), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

104

03090

Vakcīna pret B hepatītu (HB), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

105

03091

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

106

03092

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

107

03093

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

108

03100

Vakcīnas pret stingumkrampjiem (TT) ievadīšana

0,41

109

03101

Vakcīnas pret gripu ievadīšana

0,41

110

03102

Antirabiskās vakcīnas (Rabies) (pret trakumsērgu) ievadīšana

0,41

111

03103

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

112

03104

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

113

03105

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

114

03106

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

115

03107

Pretērču encefalīta Ig šķīduma ievadīšana

0,41

116

03108

Antirābiskā Ig šķīduma (pret trakumsērgu) ievadīšana

0,41

117

03109

Vakcīnas pret pneimokoku infekciju bērniem ar asplēniju ievadīšana

0,41

118

03120

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,20

119

03121

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,20

120

03122

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,20

121

03123

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,20

122

03124

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), piektā vakcīnas ievadīšanas reize

0,20

123

03125

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), sestā vakcīnas ievadīšanas reize

0,20

124

03126

M - monovakcīnas pret masalām ievadīšana

0,41

125

03127

DTP - IPV, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

126

03128

DTP - IPV, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

127

03129

DTP - IPV, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

128

03130

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DtaP-IPV-Hib), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

129

03131

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DTaP-IPV-Hib), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

130

03132

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DTaP- IPV- Hib), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,41

131

03133

BCG vakcinas ievadīšana

0,41

132

03135

Serums pret čūsku indi - VIPERFAV (IPSER EUROPE) (1 deva-5 ml)

225,54

133

03136

Antirabiskā seruma šķīdums FAVFIRAB (1 deva - 5 ml)

46,06

134

03137

Antirabiskais šķīdums IMOGAMRABIES (1 deva 300 IU/2 ml)

112,30

135

03138

BCG vakcīna intravezikulārai ievadīšanai (PREVENAR)

69,76

136

03139

Pretdifterijas antitoksiskais seruma šķīdums (1 vienība)

14,81

137

03144

Pretgangrēnas sēruma šķīdums (1 vienība)

58,80

138

03145

Prettetanusa Ig šķīdums (1 vienība)

18,90

139

03146

Pretbotulisma antitoksiskie sērumi

90,30

140

03147

Pretērču encefalīta Ig šķīdums

6,35

141

03148*

Anti - D (rh) immunoglobulin (1250 IU)

19,89

142

03180

Elkoņa vai ceļa locītavas punkcija

4,86

143

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

9,69

144

03184

Vēdera dobuma punkcija

5,99

145

03185

Sirds somiņas punkcija

6,72

146

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

5,31

147

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

4,86

148

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

6,72

149

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

4,13

150

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

13,60

151

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (mākslīgā elpināšana mute - mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm)

7,37

152

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

41,50

153

03207*

Transkutānā kardiostimulācija lietojot multifunkcionālu elektrodu

25,48

154

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

84,08

155

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums līdz 1 stundai

14,19

156

03210*

Tas pats par katru nākamo stundu līdz 4 stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultas dienas vērtībā)

10,15

157

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti (par vienreizlietojamiem materiāliem un aparatūras amortizāciju) (sākot no otrās diennakts)

21,51

158

03221*

Tiešā asins pārliešana

40,77

159

03224*

Traheostomas kaniles nomaiņa

10,43

160

03225*

Traheostomas armētās kaniles nomaiņa

20,40

161

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2,83

162

04101

Virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

3,26

163

04102

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes un bronhu rajonam

3,26

164

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli

3,59

165

04104

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai, katrā apmeklējumā

3,59

166

04105

Vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

3,59

167

04106*

Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem nerviem)

7,71

168

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija (jāuzrāda nervs vai ganglions)

5,51

169

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija, jostas vietā no vienas puses

4,74

170

04109

Muguras smadzeņu nerva, gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija no vienas puses torakāli vai cervikāli

5,26

171

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm (lieto nepieciešamības gadījumā lokālās anestēzijas laikā)

9,35

172

04116*

Vadu anestēzija (nervu pinumu) pirmā stunda

33,01

173

04117*

Vadu anestēzija (nervu pinumu) par katru nākamo stundu sākot no otrās

12,75

174

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

20,72

175

04119*

Reģionālā anestēzija (epidurālā) ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai pirmās divas stundas

45,58

176

04120*

Prolongēta spinālā analgēzija (uzlikšana)

28,40

177

04121*

Prolongēta epidurālā analgēzija (uzlikšana) (nevar lietot kopā ar pp. 04119, 04135)

22,25

178

04122*

Kaudālā anestēzija

23,03

179

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine) (pirmā diennakts)

18,44

180

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine) (par katrām nākošām 12 stundām)

9,26

181

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par Bupivakaīna (Bupvakaine) lietošanu pirmās divās stundās

3,59

182

04127*

Vispārējā anestēzija (maskas) (pirmā stunda)

21,13

183

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas - (maskas), sākot no otrās

12,88

184

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par diennakti

8,86

185

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces ("easy pump" vai analoga) izmantošanu (līdz 1 diennaktij)

16,80

186

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces ("easy pump" vai analoga) izmantošanu (līdz 3 diennaktīm)

21,21

187

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces ("easy pump" vai analoga) izmantošanu (līdz 8 diennaktīm)

25,20

188

04133*

Endolumbālā (spinālā) anestēzija pirmās divas stundas (t.sk. dzemdniecībā)

44,56

189

04134*

Epidurālā un endolumbālā (spinālā) anestēzija par katru nākamo stundu sākot no trešās (t.sk.dzemdniecībā)

11,82

190

04135*

Kombinētā spināli- epidurālā anestēzija pirmās divas stundas (t.sk. dzemdniecībā)

69,28

191

04138*

Pacienta kontrolētā analgēzija (PCA) pirmās 24 stundas vai sedācija ar perfuzoru

8,41

192

04139

Piemaksa pacienta kontrolētai analgēzijai (PCA) par katrām nākošām 12 stundām

3,37

193

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 min.

21,91

194

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm

9,91

195

04142*

Vispārējā anestēzija (endotraheālā metode) (pirmā stunda)

57,34

196

04143*

Piemaksa par katru nākamo stundu vispārējai anestēzijai (endotraheālai) sākot no otrās

24,22

197

04144*

Vispārējā anestēzija kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē (endotraheālā metode) (pirmā stunda)

276,45

198

04145*

Piemaksa par katru nākamo stundu vispārējai anestēzijai kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu, sākot no otrās

31,45

199

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) pirmā stunda

63,89

200

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākošo stundu sākot no otrās

22,87

201

04148*

Intravenoza narkoze pie zoba ekstrakcijas

7,42

202

04149*

Intravenoza narkoze pie zoba sanācijas

9,48

203

04150*

Implantējamo "portu" ievietošana (i/v, epidurālo, intratekālo, peritoneālo u.c.) (ar implantējamā porta komplekta cenu)

181,79

204

04155*

Piemaksa par Halotāna lietošanu vienā stundā

1,47

205

04156*

Piemaksa par Izoflurāna lietošanu pirmajā stundā

11,48

206

04157*

Piemaksa par Sevoflurāna lietošanu pirmajā stundā

12,48

207

04158*

Piemaksa par Izoflurāna vai Sevoflurāna lietošanu katrā nākamajā stundā, sākot no otrās

7,67

208

04159*

Piemaksa par Mivakūrija lietošanu pirmā stundā (6 ampulas)

12,47

209

04160*

Piemaksa par Mivakūrija lietošanu par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas (4 ampulas)

8,32

210

04161*

Piemaksa par Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā (1 ampula)

5,67

211

04162*

Piemaksa par Cisatrakūrija lietošanu par katru nākamo stundu sākot no otrās (0,5 ampula)

2,84

212

04163*

Piemaksa par Remifentanīla (Remifentanilum) lietošanu par vienu stundu (1 ampula)

7,35

213

04164*

Piemaksa par Rokuroniju (Rocuronium bromide) lietošanu par 1 ampulu (50 mg)

7,35

214

04165

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

4,41

215

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu

57,94

216

04170*

Piemaksa par JET ventilācijas izmantošanu torakālajā ķirurģijā, bronhoskopijā, u.c.

32,63

217

04171*

Maģistrālās (centrālās) vēnas punkcija un kateterizācija (cenā nav iekļauta katetra vērtība)

12,70

218

04172*

Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetru

8,40

219

04173*

Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetru

12,81

220

04174*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetru

12,50

221

04175*

Piemaksa par centrālās vēnas četrlūmenu katetru

23,63

222

04176*

Piemaksa par centrālās vēnas katetru ar antibakteriālu pārklājumu

36,75

223

04177*

Piemaksa par hemodialīzes dubultlūmena katetru

27,30

224

04178*

Piemaksa par hemodialīzes trīslūmena centrālo vēnu katetru

30,45

225

04179*

Igtermiņa mīkstā materiāla hemodialīzes katetera ievietošana vai pārlikšana (bez katetera cenas )

15,57

226

04180*

Piemaksa par hemodialīzes ilgtermiņa mīkstā materiāla hemodialīzes kateteru

84,00

227

04185*

A. pulmonalis kateterizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru (ar ievades komplektu)

275,63

228

04186*

Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana)

36,11

229

04187*

Sistēmas ar 1 signāla pārveidotāju lietošana

8,61

230

04188*

Sistēmas ar divu signālu pārveidotāju lietošana

17,22

231

04189*

Sistēmas ar triju signālu pārveidotāju lietošana

25,83

232

04190*

A.pulmonalis kateterizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetri ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

115,50

233

04191*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu (pirmā diennakts) (ar katetra cenu)

141,75

234

04192*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu (par katru nākošo diennakti sākot no otrās dienas (bez katetera cenas)

15,12

235

04193*

Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu

54,02

236

04194*

Piemaksa par kombinētās caurules (Combi-Tube) izmantošanu

36,38

237

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru pielietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā

7,80

238

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indeks)

24,37

239

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti

25,39

240

05001

Slimnieka pirmreizēja pieņemšana, ieskaitot nepieciešamo izmeklēšanu, funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana, procedūru nozīmējumu izrakstīšana un medicīniskās dokumentācijas noformēšana

4,53

241

05002

Atkārtota pacienta apskate, ieskaitot nepieciešamo ārstēšanas plāna un procedūru parametru korekciju, jaunu nozīmējumu izrakstīšanu un medicīniskās dokumentācijas noformēšanu

1,81

242

05016

Elektroforēze

1,59

243

05017

Dobumu un acu elektroforēze

1,90

244

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

1,64

245

05023

Fonoforēze

2,65

246

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS)

1,64

247

05025

DDS - forēze

2,11

248

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS)

1,64

249

05027

SMS - forēze

2,11

250

05031

Darsonvalizācija

2,18

251

05035

Induktotermija

1,36

252.

05036

Ultraīsviļņu terapija

1,10

253

05038

Centimetru viļņu terapija

1,10

254

05039

Decimetru viļņu terapija

1,10

255

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija

1,08

256.

05042

Pastāvīga magnētiska lauka terapija

1,08

257.

05044

Ultraskaņas terapija

2,49

258

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

1,59

259

05047

Ultravioletā apstarošana

1,62

260

05048

Lāzera terapija

2,18

261

05049

Magnetolāzera terapija

2,18

262

05053

Parafīna - ozokerīta terapija

2,86

263

05102

Vispārējā masāža pediatrijā līdz 1 gada vecumam

2,42

264

05103

Vispārējā masāža pediatrijā no 1 līdz 3 gadu vecumam

3,14

265

05104

Vispārējā masāža pediatrijā no 3 līdz 12 gadu vecumam

3,91

266

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1,55

267

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

2,09

268

06005

EKG pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba u.c.)

0,68

269

06006

EKG ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

0,90

270

06007

EKG ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz 3 gadu vecumam

1,94

271

06008

EKG apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām EKG (nelietot vienlaikus ar pp. 06004, 06006

2,95

272

06011

EKG 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti p/o, piem., Propranolol

3,75

273

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti i/v, piem., atropīns (Atropine)

3,94

274

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo EKG aparātu pie slimnieka mājās

3,58

275

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

15,36

276

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

14,13

277

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar slodzes testu (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

12,38

278

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfija kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

23,22

279

06018

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas rezultātu izvērtēšana un arhivācija darba stacijā

2,51

280

06021

Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē

11,48

281

06030

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG un FKG piecās frekvencēs no pieciem punktiem

16,41

282

06031

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG, FKG no pieciem punktiem pirms un pēc slodzes un uz kreisajiem sāniem

5,26

283

06032

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu (sistoliskā funkcija)

8,49

284

06033*

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītājiem un visiem doplerizmeklējumiem (5)

22,63

285

06034*

Stressehokardiogrāfija ar krāsas doplerogrāfa spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana (savienojot ar veloergometriju vai medicīniskām provēm)

38,12

286

06035

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju un doplerizmeklējumiem (skrīningizmeklējums)

11,96

287

06040*

Stresehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

34,43

288

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

28,49

289

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

6,17

290

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

13,17

291

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

13,17

292

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

13,17

293

06053*

Piemaksa par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai; piemaksa pie pp. 06050, 06051

39,90

294

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) p. 06052

120,75

295

06055

Piemaksa pie pp. 06050, 06051, 06052 par kompjuterizētu reģistrācijas iekārtas lietojumu

1,40

296

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

29,86

297

06057*

Zonde transvenozai sirds elektrostimulācijai. Piemaksa pie p. 06056

57,75

298

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

85,97

299

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

27,83

300

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

267,63

301

06063*

Elektrods endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai

486,15

302

06064*

Speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēma

147,00

303

06065*

Piemaksa pie pp. 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

63,00

304

06066*

Piemaksa pie pp. 06061, 06062 par elektrodu CSL (koronārā sinusa elektrods)

115,50

305

06067*

Ievades komplekts radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem

10,08

306

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

9,60

307

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

5,67

308

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

19,15

309

06071*

Piemaksa pie p. 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

120,00

310

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

3,34

311

06076

Piemaksa par katetru p. 06075

12,60

312

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

7,46

313

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

2,52

314

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

4,08

315

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana, ieskaitot dokumentēšanu

2,91

316

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm, ieskaitot dokumentēšanu

6,51

317

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

4,09

318

06100

Brahiocefālo asinsvadu dopplerogrāfija ar spektranalīzi un funkcionālām provēm

7,07

319

06101

Transkraniāla asinsvadu dopplerogrāfija un spektrālanalīze

7,07

320

06102

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas dopplerogrāfiju un spektrālanalīzi

16,43

321

06103

Potītes indeksa noteikšana (6 mērījumi)

7,05

322

06104

Apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija (12 mērījumi)

10,70

323

06105

Augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

6,51

324

06106

Apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10,71

325

06107

Augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija (8 mērījumi)

5,37

326

06109

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

3,34

327.

06110

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1,72

328

06111

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

6,46

329

06112

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

4,05

330

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru dupleksdoplerogrāfija un spektra analīze

18,17

331

06116

Aortas loka un descendējošās daļas dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

10,67

332

06117

Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

9,01

333

06118

Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

15,63

334

06119

Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi un krāskodēta dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi (arī jaundzimušajiem)

21,12

335

06121

Kontrastizmeklēšana pie transkraniālas dupleksdoplerogrāfijas un krāskodēta dupleksdoplerogrāfijas ar spektra analīzi (ieskaitot kontrastvielas cenu)

76,57

336

06122

Augšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

13,15

337

06123

Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze ar venozā refluksa programmu

17,43

338

06124

Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

20,14

339

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

10,83

340

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija (bez EKS vērtības)

194,19

341

06131*

Divkameru pastāvīgā EKS implantācija (bez EKS un endokardiālo elektrodu vērtības)

274,46

342

06132*

Vienkameru EKS darbības pārbaude un programmēšana

12,36

343

06133*

Divkameru EKS darbības pārbaude un programmēšana

17,97

344

06134*

Vienkameru (ventrikulārais) ICD (pārbaude un programmēšana)

17,97

345

06135*

Divkameru (DDD) ICD (pārbaude un programmēšana)

22,61

346

06136*

ICD implantācija (bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības)

274,46

347.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija (bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības)

198,67

348

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

198,67

349

06139*

EKS ložas maiņa

198,67

350.

06140*

EKS ekstirpācija

198,67

351

06141*

Ilgstošās EKG monitorēšanas iekārtas implantācija (bez iekārtas vērtības)

127,10

352

06150*

EKS miokardiālā implantācija

839,55

353

06151*

Vienkameru EKS; SSI tipa EKS bez papildu funkcijām un SSIR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju

328,65

354.

06152*

Vienkameru EKS; SSIR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu

431,55

355

06153*

Divkameru EKS (VDD; DDD tipa EKS bez papildu funkcijām)

564,90

356

06154*

Divkameru EKS (DDDR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju)

672,00

357

06155*

Divkameru EKS; sarežģītie EKS (antitahikardītiskie, biatriālie, trīskameru)

1949,85

358

06156*

Intrakardiālie defibrilatori (ICD) vienkameru (piemaksa p. 06136)

2692,20

359

06157*

Intrakardiālie defibrilatori (ICD) divkameru (piemaksa p. 06136)

5624,85

360

06158*

Implantējamā (ilgstošas EKG monitorēšanas) diagnostiskā iekārta "REVALT" (piemaksa p. 06141)

1359,75

361

06160*

Miokarda biopsija (kā patstāvīga manipulācija)

304,47

362

06165*

Elektrokardiostimulators ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem

2299,50

363

06166*

Elektrods koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai

326,55

364

06167*

Ievades komplekts sinus coronarius elektrodu ievadei

447,30

365

06168*

Aktīvās fiksācijas bipolārais elektrods pastāvīgai elektrokardiostimulācijai

126,00

366.

06169*

Miokardiāli bipolārais elektrods pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai

262,50

367

06170*

Pastāvīgais implantējamais elektroda adapters

75,60

368

06171*

Ievadu sistēma pastāvīgo elektrodu implantācijai

11,87

369

06172*

Pagaidu EKS elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu

39,27

370.

06173*

Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem

17,43

371

06174*

Pagaidu EKS aktīvās fiksācijas bipolārais elektrods

129,15

372

06175*

Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņi

12,60

373

06176*

Savienojoša ierīce pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR

210,00

374.

06177*

Ar Localisa 9670590 savienojams pasīvais elektrods

63,00

375

06178*

Transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolārs elektrods

180,60

376

06179*

Vienas sirds kameras stimulācijai lietojamais ārējais pagaidu EKS vienam pacientam

21,00

377

06185*

Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

32,85

378

06186*

Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

48,67

379

06187

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06190, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds kreisās puses ventrikulogrāfiju

4,04

380

06188

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06190, 06195, 06196, 06197, 06198, ja izdara šuntogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

4,04

381

06189*

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06190, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās puses ventrikulogrāfiju ar digitālo angiogrāfu. Var izmantot kā pamatpakalpojumu

6,41

382

06190*

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās vai kreisās puses zondēšanu. Var izmantot kā pamatpakalpojumu

9,60

383

06192*

Koronārā angioplastija (PTCA) ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu (bez stenta un citu materiālu vērtībām)

90,97

384

06193*

Piemaksa par koronāro angiogrāfiju ar nejonēto kontrastvielu (100 ml) ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem)

115,50

385

06194*

Piemaksa par koronāro angioplastiju (PTCA) (bez stenta), ar nejonēto kontrastvielu (300 ml) ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem)

1134,00

386

06195*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, ar nejonēto kontrastvielu (300 ml), ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem)

1764,00

387

06196*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces (ar zālēm pildītus stentus (DES) un/vai rotoblatoru, un/vai aterektomijas ierīces, un/vai griezošos balonus) (par materiāliem)

2310,00

388

06197*

Neatliekamā koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

45,15

389

06198*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

66,83

390

06199*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu ar stentu (bez stenta un citu materiālu vērtībām)

88,61

391

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) (ar materiālu vērtībām) (nelieto pie pp. 06186, 06192, 06194, 06195, 06196, 06198, 06199, 60072, 60073, 60074)

720,61

392

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3891,91

393

07001

Vitālās kapacitātes noteikšana (ārsts vai māsa)

0,85

394

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija) (ārsts vai māsa)

0,85

395

07003

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana ar bronhodilatācijas testu

1,86

396

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze

1,92

397

07005

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze ar bronhodilatācijas testu

3,25

398.

07006

Spirogrammas reģistrācija un analīze ar tilpuma-laika spirogrāfu pēc "pilnas programmas" (VC, FVC, FEV1, Tiffno indekss, MV, F, MVV, elpošanas rezerves koeficients utt.)

2,99

399

07007

Piemaksa pie p. 07006, izvērtējot ar datoru

1,48

400.

07008

Piemaksa pie p. 07006 par bronhodilatācijas testu

1,81

401

07009

Piemaksa pie p. 07006 par skābekļa izmantošanas koeficienta noteikšanu

0,81

402

07015

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju

1,97

403

07016

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju un bronhodilatācijas testu

3,29

404

07017

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi

3,14

405

07018

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

4,74

406

07020

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07005

1,81

407

07021

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07016

1,81

408

07022

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07018

4,53

409

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ("bronhu provokācijas tests") ar metaholīna inhalācijām (ar pneimotahogrāfu ar datorprogrammu)

17,01

410

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

8,22

411

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

9,11

412

07027

Piemaksa pp. 07004-07006, 07015-07018 par pretbaktēriju filtru lietošanu

1,26

413

07028

Pārejas faktora (plaušu difūzijas spēju) noteikšana

8,94

414

07029

Piemaksa pie pp. 07002 un 07003 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms izelpas maksimumplūsmas noteikšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,19

415

07030

Piemaksa pie pp. 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,73

416

07031

Pneimotahogrāfija ar iebūvētu datoranalīzes programmu (bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācība mērījumu izdarīšanai 10-15 minūtes 2 dienas pirms to izdarīšanas). Piemaksa pie pp. 07002 un 07003

1,47

417

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar CF indikatoru (ādas apstrāde ar vati, destilētu ūdeni un ēteri, elektroforēzes iedarbība uz ādu, hlorīdu testa plākstera pielīmēšana, sviedrēšana un sviedru proves skrīninga rezultātu novērtēšana)

9,71

418

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

24,72

419

08001

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

34,96

420

08002

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

43,48

421

08003

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

54,98

422

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

37,46

423

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru atkārtotai lietošanai

46,00

424

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

37,20

425

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

22,01

426

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

26,42

427

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

26,42

428.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

43,33

429

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

40,22

430

08012

24 st. barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar 4-ektroda zondi atkārtotai lietošanai

64,13

431

08013

24 st. barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar 3-ektroda zondi atkārtotai lietošanai

60,98

432

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

48,68

433

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

23,68

434

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

10,99

435

08017

Zondes ievadīšana ar endoskopu. Piemaksa pie pp. 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136

7,62

436.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

11,09

437

08035

Endoskopiskā pH-metrija

11,79

438

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo vai kompjūtersistēmu)

11,04

439

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

12,67

440

08050

Duodenālā zondēšana

6,07

441.

08051

Barības vada bužēšana kombinēti ar ezofagoskopiju (piemaksa pie pp. 08061, 08062)

8,31

442.

08052

Barības vada bužēšana bērniem (piemaksa pie p. 08061)

8,51

443.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana (bez endoprotēzes vērtības)

18,43

444.

08054*

Piemaksa pie p. 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

703,50

445.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, bez parauga ekscīzijas, punkcijas

24,91

446

08059

Ezofagoskopija, bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

12,36

447

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

12,36

448

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, ar parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu

23,52

449

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

26,13

450

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā. Piemaksa pie pp. 08061, 08062, 08111, 08112, 08113 (bez vienreizējās lietošanas materiālu izmaksām)

19,96

451

08064*

Piemaksa p. 08063 par vienreizējas lietošanas injektoru

47,25

452

08065*

Piemaksa p. 08063 par vienreizējas lietošanas hemostāzes klipsi

36,75

453

08066*

Piemaksa p. 08063 par endocilpu

157,50

454

08070*

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

11,27

455

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas. Piemaksa pie pp. 08061, 08062

19,94

456

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā (bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām). Neatliekamā situācijā (asiņojošu vēnu gadījumā) kā piemaksa pie pp. 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

28,50

457

08073*

Piemaksa p. 08072 par vienreizējas lietošanas injektoru

47,25

458

08074*

Piemaksa p. 08072 par cilpām varikozo vēnu liģēšanai

136,50

459

08075*

Piemaksa p. 08072 par endoskopa distālā gala uzmavām lokālai aspirācijai (5 gab.)

99,75

460

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana, viens seanss (medikamentu ievadīšana, lāzera pielietošana, marķēšana u.c.)

16,34

461

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām)

43,99

462

08078*

Piemaksa p. 08077 par dilatācijas balona lietošanu

99,75

463

08079*

Piemaksa p. 08077 par balonkatetra lietošanu

120,75

464

08080*

Piemaksa pie p. 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

7,35

465

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija p. 08077 neparedzētu apstākļu dēļ

25,00

466

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā (manipulāciju var veikt bez anesteziologa klātbūtnes)

3,87

467

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ( ar Adacolumn sistēmu)

982,14

468

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām )

62,75

469

08091*

Piemaksa p. 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

94,50

470

08092*

Piemaksa p. 08090 par dilatācijas balona lietošanu

99,75

471

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

51,25

472

08094*

Piemaksa p. 08093 par balonkatetra lietošanu

47,25

473

08095*

Piemaksa p. 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

170,10

474

08096*

Piemaksa p. 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu (viena maināmā groziņa cena)

231,00

475

08097*

Endoskopiskā papilosfinkterotomija un stenta novietošana žults vai pankreasa vados (bez endoprotēžu izmaksām)

58,92

476

08098*

Piemaksa p. 08097 par plastikāta drenas komplektu

189,00

477

08099*

Piemaksa p. 08097 par nazobiliārās drenas ievadīšanu

113,40

478

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

22,85

479

08101*

Piemaksa p. 08100 par PEG komplektu

105,00

480

08110

Rektoskopija

6,20

481

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

17,61

482

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

23,92

483

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

40,56

484

08114*

Līdz divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie pakalpojumiem pp. 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113

23,19

485

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie pakalpojumiem pp. 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113

27,91

486

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

17,57

487

08121*

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (terapeitiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

82,88

488

08122*

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (diagnostiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

67,59

489

08124*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas MAJ 363-365 lietošanu (vienreizlietojamā)

80,85

490

08125*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas MAJ 903-919 lietošanu (vienreizlietojamā)

101,91

491

08126*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas (komplekta) EECHOTIP lietošanu (vienreizlietojamā)

157,50

492

08127*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas (komplekta) EUSN - 19 QC lietošanu (vienreizlietojamā)

315,00

493

08128*

Piemaksa par plexus coeliacus neirolīzes adatas (komplekta) EUSN - 20 - CPN lietošanu (vienreizlietojamā)

210,00

494

08130*

Vienreizējās lietošanas injektors hemostāzei gremošanas orgānu endoskopijās

35,70

495

08132*

Piemaksa pie p. 08097 par žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem

577,50

496

08133*

Piemaksa pie pp. 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

6,30

497

08134*

Argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošana terapeitiskās endoskopijas laikā

63,16

498

08135*

Lāzera koagulācija un citas līdzīgas ķirurģiskas manipulācijas caur endoskopu. Piemaksa pie endoskopiska pamatpakalpojuma. Viena procedūra

7,74

499

08136*

Piemaksa pp. 08016, 08051, 08053, 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08070, 08076, 08077, 08090, 08100, 08111, 08112, 08113, 08120, 08121, 08122, lietojot speciāli paredzētos dezinfekcijas līdzekļus elastīgo endoskopu apstrādei endoskopiskajos izmeklējumos un manipulācijās

5,25

500

08140

13 C elptests Helicobacter pylori noteikšanai

32,36

501

08141

13 C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

45,39

502

08142

13 C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

38,04

503

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

3,26

504

08144

13 C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

60,09

505

08152

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem, Rtg kontrole

17,93

506

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

3,11

507

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

4,91

508

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

16,27

509

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

16,52

510

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GNRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

17,53

511

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

12,36

512

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

5,43

513

09187

Piemaksa p. 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0,53

514

09188*

Piemaksa p. 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

10,50

515

09189*

Piemaksa p. 09182 par stimulatora - glukagona (Glucagon) lietošanu

12,60

516

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar 1 alergēnu (ieskaitot alergēna cenu)

2,61

517

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) - par katru nākošo alergēnu (ieskaitot alergēna cenu)

1,01

518

10010

Ādas dūriena prick testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

7,68

519

10011

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

4,89

520

10012

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1,41

521

10013

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) - par katru nākamo alergēnu

0,31

522

10020

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu alergēnu

5,58

523

10021

Intrakutānā testa izdarīšana -par katru nākamo alergēnu

1,13

524

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu (ieskaitot alergēna cenu)

6,01

525

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu (ieskaitot alergēna cenu)

3,16

526

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija, par katru injekciju)

1,16

527

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju ar bišu, lapseņu indi (hiposensibilizācija, bez alergēna cenas)

7,78

528

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana 3 alergēniem (ietverta alergēna cena)

5,99

529

10034

Ādas aplikācijas testa veikšana par katru nākamo alergēnu

0,76

530

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

28,90

531

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

4,21

532

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

10,73

533

10042

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (stacionārā)

50,55

534

10043

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

23,11

535

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

11,85

536

11001

Lumbālpunkcijas izpilde, ieskaitot anestēziju

4,00

537

11002

Lumbālpunkcijas bērniem, ieskaitot anestēziju

7,51

538

11003

Likvora dinamisko provju pārbaude, piemaksa pp. 11001, 11002

2,52

539

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

10,67

540

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija, izmantojot adatu elektrodus, ar kompjuterizētu datu apstrādi

33,09

541

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

14,26

542

11007*

Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi

21,13

543

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

12,05

544

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

12,61

545

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

6,49

546

11011

N. trigeminus, n. facialis izmeklēšanas tests

7,33

547

11020*

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves, datu izvērtēšana

20,75

548

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

9,30

549

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

4,31

550

11023

Elektroencefalogrāfijas datu analīze (ja pierakstu veikusi māsa)

2,70

551

11024

Diafonoskopija bērnam līdz 1 gada vecumam

0,53

552

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude, datu analīze, dokumentācija

2,91

553

11026

Redzes nerva diska apskate, izvērtējums

1,18

554

11027

Dzirdes funkciju pārbaude ar kamertoņiem

2,18

555

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

3,11

556

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

2,70

557

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, bez Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

1,81

558

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

2,18

559

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

2,90

560

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

8,84

561

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

2,70

562

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude (vienam līmenim)

1,81

563

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

3,86

564

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

34,15

565

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

27,43

566

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

27,01

567

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušiem

13,12

568

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

26,63

569

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

17,96

570

11057

Kompjuterizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

25,58

571

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

65,20

572

11059*

Piemaksa kompjuterizētai elektroencefalografijai ar video sinhrono moniterēšanu (par katrām nākošajām 12 stundām)

47,12

573

11060*

Kompjuterizētās elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono moniterēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

34,63

574

11061*

Kompjuterizētās elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono moniterēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

16,62

575

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

6,03

576

11066

Redzes izsauktie potenciāli

14,16

577

11067

Dzirdes izsauktie potenciāli

14,02

578

11068

Somatosensorie izsauktie potenciāli

9,58

579

11096

Ehopulsogrāfija (ACI, ACM, AV) - simetriski, dažādos sānu un artēriju segmentos, datu izvērtēšana

5,27

580

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

13,26

581

11098*

Stimulācijas elektromiogrāfijas izpilde, datu analīze (bērniem līdz 7 gadu vecumam)

27,97

582

11100

Infiltrējošas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

6,79

583

11101

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

6,79

584

11102

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (bez materiālu un medikamentu izmaksām)

4,35

585

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde (ar materiālu un medikamentu (piem., kenaloga) izmaksām)

6,79

586

12016

Vienas tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinuma sagatavošana ambulatori

115,48

587

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2,52

588

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1,94

589

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0,47

590

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2,52

591

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0,47

592

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0,47

593

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1,94

594

13022*

Minesotas programma stacionārā

0,47

595

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu ambulatora abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām dienas stacionārā

7,73

596

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu ambulatora abstinences sindroma kupēšana no 11. līdz 20 dienām dienas stacionārā

4,96

597

15001

Epidemioloģiskais darbs ar slimniekiem, kontaktpersonu un infekcijas avotu noskaidrošana (operatīvas grupas ārstam vai feldšerim)

1,41

598

15002

Epidemioloģiskais darbs epidēmijas perēklī (aplipināšanas avota, kontaktu noskaidrošana, meklēšana, nogādāšana medicīniskajā iestādē vienas pilsētas robežās. Iekļautas autotransporta izmaksas)

7,47

599

15003

Epidemioloģiskais darbs epidēmijas perēklī (aplipināšanas avota, kontaktu noskaidrošana, meklēšana, nogādāšana medicīniskajā iestādē ārpus pilsētas robežām. Iekļautas autotransporta izmaksas)

15,92

600

15004

Rakstisks uzaicinājums pie ārsta slimniekam ar veneroloģisku saslimšanu vai viņa kontaktpersonai

0,64

601

15005

Slimnieka vai viņa dzimumpartnera meklēšana ārpus rajona, pilsētas, izmantojot tālruņa sakarus

0,83

602

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

1,09

603

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

17,52

604

16008

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

14,14

605

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

3,87

606

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

3,42

607

16015

Spirāles ievadīšana

3,75

608

16016

Spirāles izņemšana

2,42

609

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

6,52

610

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

16,23

611

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

38,76

612

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

13,75

613

16025

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai

12,42

614

16026

Dzemdes dobuma abrāzija

12,42

615

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

55,81

616

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

51,97

617

16029*

Histeroskopija

32,70

618

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

6,31

619

16033

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

13,43

620

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē horionbiopsija, folikula iegūšana

42,63

621

16040*

Dzemdes kakla amputācija

110,02

622

16041*

Maksts un starpenes plastika

119,37

623

16042*

Dzemdes venterofiksācija

115,06

624

16043*

Endometrija rezektoskopija

77,91

625

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

108,97

626

16045*

Piemaksa pie pp. 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par operāciju, ko izdara vienlaicīgi citā lokalizācijā (miomatoza mezgla, cistas izdalīšana u.c.)

52,82

627

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālo līdzekli (1,5 l 4% ikodekstrīna šķīdums) (arī ķirurģijā un uroloģijā)

77,29

628

16047*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implantu (2x7cm)

94,50

629

16048*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implantu (4x7cm)

157,50

630

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

95,02

631

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

5,85

632

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

110,20

633

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

154,49

634

16054*

Konservatīva miomektomija

134,66

635

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

159,72

636

16061*

Dzemdes ekstripācija ar vai bez olvadu izņemšanas

161,88

637

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

180,79

638

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

196,09

639

16064*

Vienkārša vulvektomija

68,99

640

16065*

Radikāla vulvektomija

204,05

641

16070*

Vertheima operācija

232,01

642

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

206,68

643

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

62,06

644

16073*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija). Piemaksa pie pamatoperācijas

9,83

645

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

206,76

646

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

37,23

647

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

11,74

648

16080*

Diagnostiskā laparoskopija

169,96

649

16082*

Laparaskopiskas operācijas uz dzemdes piedēkļiem (salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija)

555,63

650

16086*

Laparaskopiska sterilizācija

184,20

651

16087*

Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

378,62

652

16088*

Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem

643,83

653

16089*

Laparaskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

355,68

654

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

34,20

655

16101

Ārējā kardiotokogrāfija sākot ar 22 grūtniecības nedēļām

3,77

656

16102*

Ģimenes dzemdības

76,65

657

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

6,85

658

16106*

Dzemdības fizioloģiskās

74,43

659

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā

95,44

660

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā

81,20

661

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai dzemdību stangu uzlikšana. Piemaksa p. 16107

7,27

662

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

17,40

663

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

54,34

664

16112*

Amnioinfūzijas

25,81

665

16114*

Piemaksa pie akūtas ķeizargrieziena operācijas, ja paciente bijusi dzemdībās

105,92

666

16115*

Ķeizargrieziens

115,19

667

16116*

Piemaksa pp. 16115, 16117, 16118, izmantojot vienreizējās lietošanas ķeizargrieziena komplektu

16,18

668

16117*

Mazais ķeizargrieziens

89,78

669

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

64,61

670

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

35,91

671

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

12,00

672

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

11,95

673

16130*

Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sašūšana

21,54

674

16131*

Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana

34,96

675

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

19,06

676

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana

58,20

677

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

16,14

678

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7,88

679

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi pēc dzemdībām

5,78

680

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0,85

681

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana līdz 8 gadu vecumam

1,19

682

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

1,17

683

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1,47

684

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0,56

685

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1,27

686

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,88

687

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0,66

688

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0,49

689

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0,56

690

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,00

691

17016

Redzes asuma noteikšana ar korekciju tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,00

692

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā pieaugušajiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

0,85

693

17018

Redzes asuma noteikšana ar korekciju tuvumā vai tālumā pieaugušajiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

0,85

694

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1,52

695

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0,85

696

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1,56

697

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

1,16

698

17029

Refraktometrija

0,39

699

17030

Autorefraktometrija

2,52

700

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1,47

701

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

0,94

702

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox testu)

1,01

703

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

1,01

704

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

1,92

705

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

0,95

706

17060

Redzes lauka noteikšana

0,95

707

17061

Projekcijas perimetrija (krāsu)

1,96

708

17062

Datorizētā projekcijas perimetrija (statiskā, krāsu) vienai acij

4,39

709

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

1,81

710

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1,77

711

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

35,08

712

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

35,08

713

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

51,43

714

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

34,82

715

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1,75

716

17081

Gonioskopija abām acīm, rezultātu izvērtēšana

2,07

717

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm, rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

2,75

718

17083

Diafonoskopija abām acīm

0,57

719

17084

Eksoftalmometrija, rezultātu izvērtēšana

0,46

720

17085

Oftalmoskopija (tiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana

1,15

721

17086

Oftalmoskopija (netiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana

1,05

722

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0,38

723

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija, rezultātu grafiska attēlošana

1,97

724

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

5,71

725

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

1,13

726

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

16,12

727

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

4,96

728

17098

Elektroretinogrāfija

2,02

729

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3,78

730

17101

Tonometrija abām acīm, rezultātu izvērtēšana

0,82

731

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

1,10

732

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1,25

733

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1,25

734

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1,73

735

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana

5,02

736

17122*

Beta aplikatora lietošana (viens seanss vienai acij)

6,41

737

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

1,06

738

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

8,83

739

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

12,69

740

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

20,62

741

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

31,56

742

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

24,98

743

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

24,03

744

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

25,81

745

17143*

Plakstiņa sašūšana

24,22

746

17151*

Dakriocistorinostomija

34,80

747

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem (vienā pusē)

2,98

748

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem (vienā pusē)

2,98

749

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā (vienā pusē)

29,92

750

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

29,43

751

17166*

Asaru punktiņa operācija (vienā pusē)

13,61

752

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

39,40

753

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

39,40

754

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

34,34

755

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

46,66

756

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

40,57

757

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

63,00

758

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

36,90

759

17184*

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

35,60

760

17185*

Blefarorafija

34,85

761

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

42,85

762

17187*

Pterīga operācija

32,84

763

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

38,02

764

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

11,36

765

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

46,36

766

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm

62,89

767

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

35,98

768

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

30,53

769

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

53,83

770

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

177,38

771

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

86,51

772

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

38,37

773

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

44,99

774

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

51,31

775

17218*

Piemaksa pie pp. 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

18,46

776

17219*

Piemaksa pie pp. 17216, 17217 par otras acs operāciju

11,38

777

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

14,70

778

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

15,25

779

17227*

Keratotomija

28,45

780

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

47,96

781

17229*

Radzenes totāla transplantācija

74,41

782

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

11,64

783

17231*

Radzenes nokasīšana

12,47

784

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

10,20

785

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu

43,67

786

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3,52

787

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

3,35

788

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

43,55

789

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

53,23

790

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

20,75

791

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

53,26

792

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

54,66

793

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

82,41

794

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

74,03

795

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

89,83

796

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

268,83

797

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fakoemulsifikāciju

83,25

798

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

111,36

799

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

135,86

800

17258*

Piemaksa pp. 17255, 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

49,39

801

17259*

Piemaksa par salokamās lēcas lietošanu

54,60

802

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

83,07

803

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

80,62

804

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

66,97

805

17273*

Mugurējā sklerotomija

36,54

806

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

29,47

807

17280

Lāzera iridektomija

4,67

808

17281

Lāzera trabekuloplastika

10,58

809

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

49,39

810

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

53,10

811

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

49,39

812

17288*

Bazāla iridektomija

39,96

813

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

53,10

814

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

42,26

815

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

4,47

816

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

4,56

817

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

9,32

818

17298*

Piemaksa par Verteporfinum lietošanu (1 procedūra)

940,82

819

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

74,49

820

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

96,67

821

17302*

Orbītas eksenterācija

96,46

822

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

240,67

823

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

215,83

824

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

134,40

825

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

138,60

826

17307*

Piemaksa par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplektu

232,16

827

17308*

Piemaksa par intravitreālās gāzes lietošanu

33,60

828

17310*

Skleroplastiskās operācijas

70,47

829

17320*

Acs ābola eviscerācija

28,00

830

17321*

Acs ābola enukleācija

28,69

831

17322*

Piemaksa pp. 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

26,25

832

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

34,74

833

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

315,34

834

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

74,65

835

17326*

Orbitotomija

98,71

836

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

14,93

837

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

9,79

838

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

11,27

839

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2,66

840

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

2,15

841

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

2,25

842

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

2,14

843

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2,56

844

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

9,37

845

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

2,12

846

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

3,31

847

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas (šo manipulāciju var lietot visi BRAC speciālisti)

19,69

848

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa kodiem, kuros nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu) (šo manipulāciju var lietot visi BRAC speciālisti)

3,12

849

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

3,42

850

17371

Koordimetrija

3,72

851

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

7,09

852

17373

Prizmu adaptācijas tests

4,08

853

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

2,98

854

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

3,90

855

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

7,09

856

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

5,21

857

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

4,79

858

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

4,69

859

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

4,85

860

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

7,36

861

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

4,49

862

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

4,44

863

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem 0-1 gada vecumā, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

3,27

864

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

2,37

865

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

4,33

866

17400

Pacienta pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

11,98

867

17401

Pacienta pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

17,92

868

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2,62

869

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekcijas attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

5,20

870

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

3,90

871

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

4,54

872

17406

Atbalsta grupas vadīšana

3,90

873

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses (patstāvīgs pakalpojums)

7,81

874

18013

Mugurējā tamponāde

11,53

875

18014

Elektrokoagulācijas lietošana ORL - deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcu, mandeļu, balsenes piededzināšanā, veidojumu ekscīzijā un citās operācijās

4,29

876

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (piem., nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma), viens apmeklējums

10,05

877

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

6,29

878

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

67,75

879

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana (ambulatori)

7,71

880

18024*

Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna (stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos)

67,75

881

18030

Lāzera koagulācija, piemaksa pie pakalpojumiem pp. 18022, 18023, 18024

5,10

882

18031

Krioterapija

3,11

883

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

5,67

884

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

67,75

885

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

67,75

886

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

67,75

887

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

67,75

888

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

67,75

889

18038*

Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija)

64,68

890

18040*

Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas

67,75

891

18041*

Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas

67,75

892

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

67,75

893

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

5,03

894

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

4,52

895

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

53,18

896

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu (operācija)

59,00

897

18050*

Haimora dobuma punkcija, pieejot no mutes, eventuāli ieskaitot tā satura atsūkšanu (operācija)

59,00

898

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

92,48

899

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

59,96

900

18057*

Haimora dobuma radikāla operācija

63,94

901

18058*

Retroaurikulārās atveres vai haimora dobuma fistulas operatīva aizvēršana

63,94

902

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses

63,94

903

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

63,94

904

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

13,32

905

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

63,94

906

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

63,94

907

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstrukcija pēc traumas (bez biomateriālu vērtības)

95,17

908

18065*

Piemaksa pie p. 18064 par biomateriālu

84,00

909

18066*

Orbītas dekompresija

95,17

910

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

3,73

911

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

6,94

912

18073*

Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

54,29

913

18074*

Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

54,29

914

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

54,29

915

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

6,32

916

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

5,41

917

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

6,47

918

18079*

Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija)

54,29

919

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

54,29

920

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

3,57

921

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

11,55

922

18091

Tiešā mikrolaringoskopija (ar mikroskopu un balsta laringoskopu)

11,69

923

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

36,90

924

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

55,80

925

18094*

Medikamentu (botulisma toksīna, silikona vai tauku) (Botulinum toxin) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā

56,15

926

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

10,72

927

18101*

Balsenes mikroķirurģija ar fibroendoskopu (biopsijas paņemšana)

16,49

928

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

94,50

929

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

5,15

930

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes pieaugušiem

5,80

931

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

6,53

932

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3,68

933

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

6,77

934

18110*

Traheostomas slēgšana

56,43

935

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

2,22

936

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

2,83

937

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana )

62,11

938

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

62,11

939

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

7,69

940

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

62,11

941

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

3,02

942

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

3,16

943

18141*

Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības)

62,11

944

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām)

62,11

945

18143*

Piemaksa pie pp. 18141, 18142 par protēzi

11,55

946

18152*

Miringoplastika, no dzirdes kanāla puses

63,12

947

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija kopā ar citām operācijām

81,94

948

18154*

Radikāla vidusauss operācija

81,94

949

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

81,94

950

18156*

Timpanoplastika (patstāvīgs pakalpojums)

81,94

951

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

81,94

952

18158*

Piemaksa pie p. 18157 par protēzi

236,25

953

18159*

Piemaksa par Kohleāro (dzirdes) implantu

9828,00

954

18160*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesoru

7881,30

955

18161*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta trešās paaudzes sistēmu

17850,00

956

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

9,98

957

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai ekspertimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

10,40

958

18175*

Mastoidantrotomija

81,94

959

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

6,04

960

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

63,12

961

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

63,12

962

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

63,12

963

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

56,66

964

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

5,75

965

18195*

Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

56,66

966

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga jaunveidojuma gadījumā

56,66

967

18197*

Citas operācijas siekalu dziedzeru un izvadu saslimšanu gadījumos (izvadu liģēšana)

56,66

968

18198

Abscesu un flegmonu uzgriešana sejas, žokļu rajonā

5,62

969

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

5,75

970

18205*

Labdabīgu jaunveidojumu aukslējās ekscīzija

56,66

971

18206*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā

56,66

972

18207*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem

56,66

973

18208*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas

181,13

974

18209*

Vaiga kaula vaļēja korekcija (osteosintēze). Bez implanta cenas

67,84

975

18210*

Augšžokļa lūzuma vaļēja korekcija

67,84

976

18211*

Citas sejas kaulu lūzumu korekcijas

67,84

977

18212*

Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos

67,84

978

18213*

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

67,84

979

18214*

Faringostomas plastika

56,66

980

18215*

Faringoplastika ar ādas lēveru

171,13

981

18220*

Labdabīga rīkles audzēja izņemšana

54,29

982

18221*

Laterāla balsenes rezekcija

171,13

983

18222*

Horizontāla balsenes rezekcija

171,13

984

18223*

Balsenes rezekcija

171,13

985

18224*

Laringektomija

171,13

986

18225*

Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju

171,13

987

18226*

Laringektomija ar rīkles rezekciju un Crile operāciju

171,13

988

18227*

Laringektomija ar Crile operāciju vienā pusē

171,13

989

18228*

Laringektomija ar Crile operāciju abās pusēs

171,13

990

18229*

Hordektomija

171,13

991

18230*

Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi

25,20

992

18231*

Piemaksa pp. 18223, 18229 par balsenes stentu

131,25

993

18240*

Laringostomas plastika

56,66

994

18241*

Laringofaringostomas plastika

171,13

995

18242*

Kakla cistu izņemšana

56,66

996

18243*

Kakla limfmezglu paplašināta izņemšana, preskalēnā biopsija (onkoloģisku vai uz to aizdomīgu saslimšanu gadījumā)

56,66

997

18244*

Moura operācija

193,15

998

18245*

Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

218,94

999

18246*

Totāla augšžokļa kaula izņemšana (maksilektomija) ļaundabīga audzēja gadījumā

290,35

1000

18247*

Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

91,22

1001

18248*

Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā

132,49

1002

18249*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana a. Carotis sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas-kakla rajonā

179,92

1003

18250*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crile operācija)

205,59

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs (latos)

1004

18260*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot n.facialis zarus ļaundabīga audzēja gadījumā

186,63

1005

18261*

Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

264,97

1006

18262*

Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

186,49

1007

18263*

Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

218,56

1008

18264*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs

296,12

1009

18265*

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

91,11

1010

18266*

Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū

141,64

1011

18267*

Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

141,64

1012

18268*

Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

141,64

1013

18269*

Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

205,63

1014

18270*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā

173,73

1015

18280

Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija)

4,50

1016

18281

Virssliekšņa testi

4,52

1017

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana, atsevišķi labajai un kreisajai ausij

4,59

1018

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

3,33

1019

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja

5,50

1020

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī refleksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

5,39

1021

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

7,48

1022

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana (audiometrija)

8,01

1023

18340*

Otoakustiskā emisija

6,57

1024

18341

Objektīvā audiometrija (ārsts audiologs vai neirologs)

19,03

1025

18344*

Kohleārā implanta programmēšana (ārējā procesora nomaiņas gadījumā)

84,82

1026

19001

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas cistoskopijas veļas komplektu

4,20

1027

19002

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas komplektu transuretrālām operācijām (TUR komplekts)

7,35

1028

19009*

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

22,24

1029

19015

Urīnpūšļa katetrizācija (bez vienreizējā katetra cenas)

1,67

1030

19016

Urīnpūšļa katetrizācija, izmantojot ārstniecības iestādes apmaksātu vienreizējo katetru

2,72

1031

19017

Urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu. Pastāvīga katetra ielikšana

5,56

1032

19018

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

2,55

1033

19019*

Meatotomija

69,95

1034

19020

Parafimozes neasiņojoša likvidēšana

10,35

1035

19021*

Cirkumcīzija

69,25

1036

19022

Priekšādas salipuma atdalīšana (patstāvīgs pakalpojums)

3,44

1037

19030*

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

66,94

1038

19031*

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

72,26

1039

19032*

Varikozes operācija (sēklinieka maisiņa griezums)

72,26

1040

19033*

Varikozoperācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums)

72,26

1041

19034*

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

72,26

1042

19035*

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

72,26

1043

19036*

Abpusēja orhektomija

72,26

1044

19037*

Orhopeksija

72,26

1045

19038*

Cirkšņa kriptorhisma operācija

72,26

1046

19039*

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

72,26

1047

19045*

Vazovazostomija

72,26

1048

19046*

Dzimumlocekļa endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

72,26

1049

19047*

Prostatas adenomas operatīva izņemšana

72,26

1050

19048*

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

107,29

1051

19049*

Piemaksa par Cistofix komplekta lietošanu epicistostomai

21,00

1052

19050*

Piemaksa par kapsulas iešķelšanas naža lietošanu

27,30

1053

19052

Mikcijas cistometrija

92,22

1054

19053

Mikcijas cistometrija un uretras spiediena profilometrija

134,04

1055

19054

Mikcijas cistometrijas datu apstrāde darba stacijā (piemaksa pp 19052, 19053)

3,27

1056

19055*

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

49,90

1057

19056*

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

90,37

1058

19057*

Optiska uretrotomija

57,73

1059

19058*

Uretras rezekcija

65,84

1060

19059*

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

19,01

1061

19060*

Urīnvada zondēšana(-as), ieskaitot nieru bļodiņu skalošanu(-as) un/vai medikamentu, un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās, papildus pakalpojumiem pie p. 19059

26,62

1062

19061*

Biatgriezeniskās saites metode pie pāraktīva urīnpūšļa

92,22

1063

19062*

Biatgriezeniskās saites metode pie slodzes urīna nesaturēšanas

26,18

1064

19063*

Intravezikāla stimulācija pie hipotoniska urīnpūšļa

148,73

1065

19064*

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

21,34

1066

19065*

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

99,20

1067

19066

Urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju. Urofloumetrija

5,62

1068

19067*

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra cenu

65,06

1069

19068*

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

67,98

1070

19069*

Pūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus. Papildus pie p. 19059

40,76

1071

19070*

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

27,04

1072

19075*

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

106,99

1073

19076*

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres papildus p. 19080 (ar cilpas vērtību)

122,28

1074

19077*

Urīnvada atveres griezums papildus pakalpojumam p. 19059

40,05

1075

19078*

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

140,38

1076

19079*

Nieres cistas perkutāna punkcija

96,67

1077

19080*

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana (patstāvīgs pakalpojums)

134,13

1078

19081*

Perkutānā litotripsija papildus pakalpojumiem pp. 19080 un 19176

78,35

1079

19085

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju (ar katetra cenu)

18,54

1080

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanas katetra fiksāciju un apsēju (bez katetra cenas)

4,74

1081

19087

Piemaksa par katetru urīnpūšļa fistulai

0,63

1082

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

4,84

1083

19089*

Nieres fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu)

63,52

1084

19095*

Paranefrīta drenāža

51,20

1085

19096*

Komplicēta nefrektomija audzēju gadījumos

137,09

1086

19097*

Nekomplicēta nefrektomija

134,13

1087

19098*

Nieres cistas perkutāna rezekcija

79,29

1088

19099*

Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika

109,15

1089

19100*

Nefropeksija

134,13

1090

19101*

Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze

140,38

1091

19102*

Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana

140,38

1092

19103*

Uretrokutaneostomija, vienpusējā

134,13

1093

19104*

Ureterocistoanastomoze

140,49

1094

19105*

Parciālā cistektomija

140,49

1095

19110*

Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi

158,11

1096

19111*

Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas

301,98

1097

19112*

Urīnvadu-zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)

140,35

1098

19113*

Cistektomija ar ureterokutoneostomiju

140,35

1099

19114*

Orhofunikulektomija

134,13

1100

19115*

Radikāla prostatektomija

161,15

1101

19116*

Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana

68,12

1102

19117*

Periuretrālas cistas ekscīzija

61,77

1103

19118*

Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža

134,14

1104

19125*

Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija

134,14

1105

19126*

Piemaksa par retrosimfizāru polipropilēna urīnpūšļa kakliņu fiksējošu endoprotēzi (pie pp. 19125, 19201)

315,00

1106

19127*

Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija (Solovjova, Rusakova u.c. veida operācijas)

134,14

1107

19134*

Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem

57,68

1108

19135*

Piemaksa par urīnizvadkanāla endoprotēzi pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas (UroLume vai cita)

1348,20

1109

19136*

Piemaksa par vīriešu dzimumlocekļa maināmās konsistences endoprotēzi

2950,50

1110

19137*

Piemaksa par vīriešu dzimumlocekļa patstāvīgas konsistences endoprotēzi

623,70

1111

19145*

Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija

134,14

1112

19146*

Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

134,14

1113

19147*

Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

134,14

1114

19148*

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

61,77

1115

19149*

Dzimumlocekļa amputācija

61,77

1116

19150*

Hipospādijas un epispādijas plastika

61,77

1117

19151*

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

62,25

1118

19155*

Nieru sašūšana pie traumām

140,49

1119

19156*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju

68,12

1120

19157*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju

68,12

1121

19158*

Prostatas un sēklinieka biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību)

36,60

1122

19159*

Prostatas abscesa atvēršana

61,77

1123

19160*

Emaskulācija

61,77

1124

19161*

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

89,98

1125

19162*

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

196,81

1126

19170*

Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja

61,77

1127

19171*

Retroperitoneāla limfadenektomija

134,14

1128

19172*

Ureteru sašūšana

134,14

1129

19173*

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

101,41

1130

19174*

Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)

211,07

1131

19175*

Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)

218,06

1132

19176*

Nefroskopija, papildus p. 19080

61,07

1133

19177*

Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa

68,12

1134

19185*

Nieres rezekcija

140,49

1135

19186*

Adrenalektomija

140,49

1136

19187*

Ekstrakorporālā litotripsija

152,25

1137

19195*

Diagnostiskā laparoskopija

169,96

1138

19196*

Laparoskopiska adrenalektomija

606,84

1139

19197*

Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana

268,48

1140

19198*

Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija (sēklinieku u.c. audzēju ārstēšana)

347,04

1141

19199*

Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija (priekšdziedzera audzēja ārstēšana)

190,55

1142

19200*

Laparoskopiska ureterolitotomija

255,83

1143

19201*

Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)

289,54

1144

19202*

Laparoskopiskā nefrektomija

485,43

1145

19203*

Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)

354,83

1146

19204*

Ar roku asistēta nefrektomija

667,29

1147

19250*

Donornieres paņemšana

776,15

1148

19251*

Donornieres sagatavošana

199,66

1149

19252*

Nieres transplantācija

3556,10

1150

19254*

Piemaksa par divbalonu katetra orgānu perfūzijai lietošanu p. 19250

210,00

1151

19270*

Hroniska hemodialīze (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

37,63

1152

19271*

Piemaksa par materiālu vērtībām hemodialīzēm

22,91

1153

19273*

Piemaksa par eritropoetīnu (Erythropoietin) (katrām 1000 vien.) vai darbpoetīnu (katriem 5 mikrogramiem) nieru aizstājējterapijai

6,65

1154

19275*

Akūta hemodialīze (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

68,96

1155

19276*

Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

49,99

1156

19277*

Hemodialīze pēc transplantācijas (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

50,42

1157

19278*

Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss

52,41

1158

19279*

Piemaksa par peritoneoskopa Y-TEC materiālu komplektu

105,00

1159

19280*

Peritoneālās dialīzes katetra implantācija (ar katetru)

93,16

1160

19281*

Peritoneālās dialīzes slimnieku apmācība, aprūpe un kontrole vienā mēnesī

48,23

1161

19282*

Piemaksa par dzelzs preparātu saharātu (Saccharated iron oxide) nieru aizstājējterapijai

8,79

1162

19300*

Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

156,24

1163

19302*

Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

301,53

1164

19304*

Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

301,53

1165

19305*

Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

446,85

1166

19307*

Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

301,53

1167

19309*

Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

345,71

1168

20001

Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas operācijas veļu - vispārējās ķirurģijas komplektu (palagi, puspalagi, autiņi u. tml.)

8,40

1169

20002

Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas operācijas veļu - cepurītes, maskas, halātus, apavus (bahilas) vienam cilvēkam uz vienu operāciju

4,25

1170

20003

Tas pats, operācijas brigādei 2 cilvēki uz vienu operāciju

8,51

1171

20004

Tas pats, operācijas brigādei 3 cilvēki uz vienu operāciju

12,76

1172

20005

Tas pats, operācijas brigādei 4 cilvēki uz vienu operāciju

17,01

1173

20010

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

3,66

1174

20013

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

4,41

1175

20014*

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

10,46

1176

20015

Diegu vai skavu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

2,15

1177

20019

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)

4,93

1178

20028

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

10,40

1179

20029

Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas

18,59

1180

20030

Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

4,44

1181

20031

Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

2,06

1182

20039*

Punkcijas biopsija operāciju zālē

18,38

1183

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

6,51

1184

20041*

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

35,43

1185

20043*

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

44,26

1186

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

13,95

1187

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

5,83

1188

20051

Naevus flammeus izņemšanas operācija, katrs seanss

3,19

1189

20052

Piemaksa pie operāciju pakalpojumiem p. 20051, veicot ar lāzera palīdzību

0,53

1190

20053

Hemangiomas, kapilaropātijas, pigmentu pataloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (1 impulss, laukums līdz 3 cm2)

4,52

1191

20054

Selektīvā fototermolīze hipertrofisku rētu apstrādei 1 impulss, laukums līdz 3 cm2)

4,52

1192

20055

Piemaksa pp. 20053, 20054 par katru nākamo impulsu, sākot ar otro

4,52

1193

20056*

Lāzerdestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

8,22

1194

20057*

Kriodestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

7,76

1195

20059*

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

27,84

1196

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

17,83

1197

20065*

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika ar laukumu līdz 100 cm2

20,67

1198

20066*

Piemaksa p. 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

25,58

1199

20070

Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

5,63

1200

20071

Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju

11,50

1201

20072

Piemaksa pp. 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

0,90

1202

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

19,79

1203

20075

Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē)

13,46

1204

20085*

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

72,76

1205

20087*

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

50,70

1206

20098*

Muskuļu un/vai fasciju šuve, ieskaitot svaigas brūces apstrādi

34,26

1207

20100*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

25,52

1208

20101*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

32,88

1209

20108*

Ahilla cīpslas šuve

48,33

1210

20119

Skeleta ekstenzija

7,58

1211

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

14,19

1212

20128*

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

42,74

1213

20130*

Iegurņa kaulu osteotomija

164,37

1214

20139*

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

35,51

1215

20140*

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija

130,42

1216

20141*

Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

70,54

1217

20145*

Pleca locītavas stabilizējoša operācija

156,85

1218

20146*

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

63,68

1219

20147*

Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

40,25

1220

20149*

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

20,74

1221

20155*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

24,99

1222

20159*

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

76,59

1223

20160*

Osteotomija sīkiem delnas un/vai pēdas kauliem un/vai pēdas kauliem, eksostozes rezekcija pie hallux valgus (Šēde)

66,03

1224

20161*

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

158,07

1225

20164*

Piemaksa par osteosintēzes skrūvi plaukstas kauliem

79,30

1226

20165*

Piemaksa par implantu - augšstilba plāksne ar skrūvēm

79,80

1227

20166*

Piemaksa par implantu - augšstilba interlocking stienis

181,65

1228

20167*

Piemaksa par implantu - leņķa plāksne ar skrūvēm

138,60

1229

20168*

Piemaksa par implantu - tibijas kondiļu T-plāksne ar skrūvēm

147,00

1230

20169*

Piemaksa par implantu - tibijas plāksne ar skrūvēm

61,95

1231

20170*

Piemaksa par implantu - tibijas stienis (universālais)

128,10

1232

20171*

Piemaksa par implantu - tibijas stienis (unreamed)

239,40

1233

20172*

Piemaksa par implantu - iegurņa un acetabulum osteosintēzes plāksnes ar skrūvēm

184,80

1234

20173*

Piemaksa par implantu ar skrūvēm - dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS)

199,50

1235

20174*

Piemaksa par implantu - par atslēgas kaula plāksni ar skrūvēm

44,10

1236

20175*

Piemaksa par implantu - augšdelma kaula plāksni ar skrūvēm

72,00

1237

20176*

Piemaksa par implantu - plāksni ar skrūvi humerus distālā gala fiksācijai

58,80

1238

20177*

Piemaksa par implantu - tension band (Zuggurtung)

8,40

1239

20178*

Piemaksa par implantu - apakšdelma plāksne ar skrūvēm (vienam kaulam)

49,35

1240

20179*

Piemaksa par implantu - 6,5 mm spongiozā skrūve

7,35

1241

20180*

Piemaksa par implantu - kortikālā skrūve

4,20

1242

20181*

Piemaksa par implantu - Endera stieni

37,80

1243

20182*

Piemaksa par implantu - Kinčera stieni

65,10

1244

20183*

Piemaksa par implantu - rādija distālā gala plāksni ar skrūvēm

28,35

1245

20184*

Piemaksa par implantu - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksni un skrūvi

28,35

1246

20185*

Piemaksa par implantu - laterālās potītes plāksni ar skrūvēm

26,25

1247

20186*

Piemaksa par implantu - mediālās potītes skrūvi

6,30

1248

20187*

Piemaksa par implantu - Barouk skrūvi

31,50

1249

20188*

Piemaksa par implantu - "Tomofix" ar skrūvēm

309,54

1250

20189*

Piemaksa par implantu - 7,0 mm kanulētā skrūve

39,90

1251

20190*

Piemaksa par implantu - 3,5 mm kanulētā skrūve

29,40

1252

20191*

Piemaksa par implantu - papēža plāksni ar skrūvēm

173,25

1253

20192*

Piemaksa par implantu - Vaila osteotomijas skrūvi

16,80

1254

20193*

Piemaksa par implantu - augšdelma kaula bloķēto stieni

168,00

1255

20194*

Piemaksa par kalcija sāļu implantu (1 vienība 25ml)

231,00

1256

20200*

Mazo stobra kaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

129,45

1257

20201*

Piemaksa par kompresijas-distrakcijas aparātu (ārējās fiksācijas aparātu)

420,00

1258

20202*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

152,71

1259

20203*

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

122,18

1260

20204*

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

76,60

1261

20205*

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

56,15

1262

20206*

Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)

182,35

1263

20207*

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

50,31

1264

20208*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

114,25

1265

20209*

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

21,17

1266

20210*

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana (bez aparāta vērtības)

65,51

1267

20211*

Piemaksa par implantu - kaulu cementu (viena porcija)

19,95

1268

20212*

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

22,42

1269

20214*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)

98,34

1270

20215*

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

196,15

1271

20217*

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

29,15

1272

20218*

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

45,74

1273

20219*

Sinovijektomija ceļa locītavai

65,93

1274

20220*

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

150,98

1275

20222*

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

104,46

1276

20224*

Apakšdelma viena kaula osteosinteze

100,82

1277

20225*

Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)

95,37

1278

20226*

Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)

76,85

1279

20227*

Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

115,27

1280

20228*

Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)

92,80

1281

20229*

Atslēgas kaula osteosintēze ar plāksni, lāpstiņas osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

79,36

1282

20230*

Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

257,98

1283

20231*

Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

256,19

1284

20232*

Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

308,55

1285

20233*

Piemaksa par bezcementa gūžas locītavas endoprotēzi

1286,25

1286

20234*

Piemaksa par cementējamo gūžas locītavas endoprotēzi

404,25

1287

20235*

Piemaksa par ceļa locītavas endoprotēzi

838,95

1288

20236*

Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

202,70

1289

20237*

Piemaksa par femurokapitālās gūžas locītavas endoprotēzi

92,40

1290

20239*

Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

223,68

1291

20240*

Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)

284,94

1292

20241*

Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)

267,17

1293

20242*

Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)

320,98

1294

20243*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas revīzijas operācijai

85,58

1295

20244*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes implantācijai

141,65

1296

20245*

Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

89,79

1297

20246*

Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

77,87

1298

20247*

Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

92,92

1299

20248*

Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

71,82

1300

20249*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

19,92

1301

20250

Piemaksa pie pp. 20249, 20149 par katru pirkstu, sākot no otrā

3,23

1302

20251*

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

98,26

1303

20253*

Lielo locītavu eksartikulācija

88,24

1304

20255

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas operācijas veļu - gūžas locītavas (augšstilba) komplektu

18,38

1305

20256

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas operācijas veļu - ekstremitātes komplektu

10,41

1306

20257*

Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

198,57

1307

20258*

Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

129,32

1308

20259*

Femur transtrohantera lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)

71,60

1309

20260*

Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)

133,17

1310

20261*

Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)

130,22

1311

20262*

Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)

63,42

1312

20263*

Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

104,63

1313

20264*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)

141,30

1314

20265*

Osteosintēze ar leņķa plāksni (bez implanta vērtības)

104,42

1315

20266*

Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)

75,20

1316

20267*

Lielā liela kaula proksimālā gala osteosintēze (bez implanta vērtības)

137,95

1317

20268*

Tībijas distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

129,04

1318

20269*

Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

106,48

1319

20270*

Potītes lūzuma osteosintēze(bez implanta vērtības)

122,21

1320

20271*

Trīspotīšu lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

210,89

1321

20272*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes revīzijai

187,90

1322

20273*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas locītavas cementējamai endoprotēzes implantācijai

143,16

1323

20274*

Piemaksa par instrumentu komplektu pleca locītavas endoprotezēšanai

207,38

1324

20275*

Piemaksa par navigācijas sistēmas lietošanu ortopēdiskajās operācijās

65,51

1325

20276*

Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana

285,92

1326

20279*

Piemaksa par pleca locītavas endoprotēzi

1519,35

1327

20281*

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai)

155,79

1328

20282*

Artroskopiska (pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija)

388,61

1329

20283*

Piemaksa par implantu - Suretacs tapu vai enkuru artroskopiskai operācijai (1 gab.)

68,78

1330

20284*

Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana

360,49

1331

20285*

Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)

302,33

1332

20286*

Piemaksa par krustveida saites implantācijas komplektu ar cīpslu vai transfiks sistēmu

97,65

1333

20287*

Piemaksa par interferences skrūvi (1 gab.)

39,90

1334

20288*

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

220,23

1335

20289*

Piemaksa par enkuru pleca locītavas operācijai (1 gab.)

28,98

1336

20290*

Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana

403,61

1337

20291*

Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika

226,68

1338

20292*

Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

307,16

1339

20293*

Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija

313,28

1340

20300*

5-10 % lielu apdegumu brūču primāra apstrāde, pārsiešanas sejai un plaukstām vai pēdām

48,52

1341

20301*

11-30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

97,48

1342

20302*

Virs 30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

144,50

1343

20303*

Nekrotomija un nekrektomija pie 5-10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

77,02

1344

20304*

Nekrotomija un nekrektomija pie 11-30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

117,83

1345

20305*

Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

168,66

1346

20306*

Autodetermoplastika pie 5-10 % apdegumu virsmas

70,63

1347

20307*

Autodetermoplastika pie 11-30 % apdegumu virsmas

122,04

1348

20308*

Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %

174,98

1349

20309*

Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem

93,37

1350

20400*

Piemaksa par vītņu tipa un sfērisko bezcementa acetabulāro daļu hibrīda gūžas endoprotezēšanai

729,23

1351

20402*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1344,00

1352

20403*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1256,85

1353

20404*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1416,45

1354

20405*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1384,95

1355

20406*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1548,75

1356

20407*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1461,60

1357

20408*

Piemaksa par cementējamas gūžas locītavas endoprotēzi cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

477,75

1358

20409*

Piemaksa par vītņu tipa bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

772,80

1359

20410*

Piemaksa par sfērisko bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

685,65

1360

20411*

Piemaksa par standarta endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

823,20

1361

20412*

Piemaksa par tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1087,80

1362

20413*

Piemaksa par femorālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1791,30

1363

20414*

Piemaksa par femorālās un tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

2055,90

1364

20415*

Piemaksa par paaugstinātas stabilitātes ceļa revīzijas endoprotezēšanu

2458,05

1365

20416*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1764,00

1366

20417*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas reversai revīzijas endoprotezēšanai

1827,00

1367

21015*

Intraoperatīva ultrasonogrāfija

22,38

1368

21017*

Proves laparotomija

75,50

1369

21018*

Konvencionāla apendektomija

75,50

1370

21019*

Intraabdominālas asiņošanas novēršana

82,55

1371

21020*

Saaugumu pārdalīšana

82,55

1372

21021*

Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana

82,55

1373

21022*

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

81,06

1374

21023*

Dobjā orgāna perforācijas sašūšana

82,55

1375

21024*

Konvencionāla herniorafija

70,88

1376

21025*

Piemaksa par neuzsūcoša plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās (11x 6 cm, 12x10cm)

25,20

1377

21026*

Postoperatīva trūces plastika

126,59

1378

21027*

Aknu biopsija

89,03

1379

21030*

Piemaksa par neuzsūcoša plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās ( 15x10 cm, 15x15 cm)

35,70

1380

21031*

Piemaksa par neuzsūcoša plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās (30x30 cm)

139,65

1381

21032*

Piemaksa par daļēji uzsūcoša vieglsvara plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās (11x 6 cm, 12x10 cm)

34,65

1382

21033*

Piemaksa par daļēji uzsūcoša vieglsvara plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās (15x10 cm, 15x15 cm)

50,93

1383

21034*

Piemaksa par daļēji uzsūcoša vieglsvara plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās (30x15 cm)

99,75

1384

21035*

Piemaksa par daļēji uzsūcoša vieglsvara plastiskā materiāla (tīkliņa) pielietošanu trūces operācijās (30x30 cm)

252,00

1385

21040*

Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze

157,64

1386

21041*

Zarnas rezekcija

162,74

1387

21042*

Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana

157,64

1388

21043*

Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija

162,74

1389

21044*

Vagotomija

157,64

1390

21045*

Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju

165,33

1391

21046*

Biliodigestīva anastamoze

165,33

1392

21047*

Radikāla mastektomija

172,46

1393

21048*

Liesas operācija

159,81

1394

21049*

Diafragmas operācija (laparotomijas ceļā)

159,81

1395

21050*

Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija

162,74

1396

21051*

Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major

163,74

1397

21060*

Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas; nekrektomija

159,16

1398

21061*

Virsnieru operācijas

163,39

1399

21062*

Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija

174,68

1400

21063*

Totāla kolektomija

177,68

1401

21064*

Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā

177,68

1402

21065*

Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)

180,84

1403

21066*

Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas

177,69

1404

21067*

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

176,45

1405

21068*

Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija

189,31

1406

21069*

Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija

173,98

1407

21079*

Piemaksa par hepatobiliāro slimību ķirurģisku ārstēšanu ar biliodigestīvas anastamozes veidošanu aknu vārtu rajonā ar intrahepātiskajiem žultsvadiem, par liela apjoma (ne mazāk kā 2 segmentu) aknu rezekciju un operācijas ilgumu virs 3 stundām (par katru stundu), par aknu rezekciju pacientam ar ehinokokozi vai B un C hepatītu, aknu rezekciju ar v.cava vai v.portae plastiku (pp. 21046, 21066, 21068)

52,82

1408

21080*

Piemaksa par operācijām ar divu vai vairāk orgānu rezekciju, operācijām dažādās lokalizācijās, ko izdara vienlaicīgi. Onkoloģijā arī operācijās virs 3 stundām (par katru stundu). Otorinolaringoloģijā izdarot vienlaicīgi divas vai vairākas operācijas ausī un deguna blakusdobumos

52,82

1409

21081*

Piemaksa par operācijām traumatoloģijā dažādās lokalizācijās vienas ekstremitātes robežās (piem., augšstilbs vai apakšstilbs). Ja operācija ir kājā un rokā, tad lieto atbilstošos operāciju kodus dažādās ķermeņa daļās (visos gadījumos, ja tiek lietoti 2 vai vairāk implanti, lieto attiecīgo implantu kodu)

52,82

1410

21082*

Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā

48,62

1411

21100*

Diagnostiskā laparoskopija

169,96

1412

21101*

Laparoskopiska holecistektomija

186,32

1413

21102*

Laparoskopiska apendektomija

362,20

1414

21103*

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP)

210,55

1415

21104*

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP)

292,70

1416

21105*

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

626,55

1417

21106*

Laparoskopiska adrenalektomija

606,84

1418

21107*

Laparoskopiska fundoplikācija

529,33

1419

21108*

Laparoskopiska kardiomiotomija

472,79

1420

21109*

Laparoskopiska gastroplastika

1280,27

1421

21110*

Laparoskopiska labās puses hemikolektomija

932,69

1422

21111*

Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

1111,72

1423

21112*

Laparoskopiska splenektomija

653,61

1424

21113*

Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām

354,83

1425

21114*

Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija

834,74

1426

21115*

Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

1013,78

1427

21130*

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija)

144,52

1428

21131*

Piemaksa par pretsaaugumu plēves lietošanu operācijas laikā (1 lapa)

8,51

1429

21132*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - lineārais šuvējs

73,50

1430

21133*

Piemaksa par mehaniskā šūšanas aparāta pielietošanu - lineārie griezējšuvēji (55 mm)

73,50

1431

21134*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - cirkulārais taisnais šuvējs

162,75

1432

21135*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - cirkulārais liektais šuvējs

215,25

1433

21137*

Piemaksa par hemostātiskā plākstera TachoSil ( 4,8 x 4,8 x 0,5 cm) pielietošanu (arī ginekoloģijā, uroloģijā u.c.)

99,62

1434

21138*

Piemaksa par hemostātiskā līmplēve TachoSil (2,5 x 3 x 0,5 cm) pielietošanu (arī ginekoloģijā, uroloģijā u.c.)

35,70

1435

21139*

Piemaksa par hemostātiskā līmplēve TachoSil (4,8 x 9,5 x 0,5 cm) pielietošanu (arī ginekoloģijā, uroloģijā u.c.)

183,31

1436

21140*

Piemaksa par griezējšuvēja magazīna lietošanu

60,90

1437

21141*

Piemaksa par lineārā šuvēja - magazīna lietošanu

49,98

1438

21142*

Piemaksa par tabakmaka šuvēja lietošanu

37,80

1439

21143*

Piemaksa par pretsaauguma implantu (10x15 cm, 15x15cm)

266,26

1440

21144*

Piemaksa par pretsaauguma implantu (20x30 cm)

627,90

1441

21145*

Piemaksa par pretsaauguma implantu (25x35,5 cm)

871,50

1442

21146*

Piemaksa par pretsaauguma implantu (30,5x30,5 cm)

1008,00

1443

21147*

Piemaksa par mehaniskā šūšanas aparāta pielietošanu - lineārie griezējšuvēji (75 mm)

102,90

1444

21148*

Piemaksa par mehaniskā šūšanas aparāta pielietošanu - lineārie griezējšuvēji (100 mm)

163,80

1445

21175*

Taisnās zarnas prolapsa reponēšana

12,10

1446

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

4,48

1447

21180

Taisnās zarnas gala daļas apstrāde ar infrasarkano staru koagulācijas palīdzību (1 seanss)

9,95

1448

21181

Taisnās zarnas tamponāde. Piemaksa pie rektoskopijas

8,20

1449

21184

Perianāla, perisakrāla blokāde

9,90

1450

21185

Sfinktera dilatācija ar rektālu spoguli (patstāvīgs pakalpojums)

10,21

1451

21190*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

68,08

1452

21191*

Starpenes plastiskās operācijas

88,92

1453

21192*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju, izņemot operācijas pp. 21063 un 21064, 21065

105,91

1454

21193*

Piemaksa pie hemoroidektomijām un prolapsa operācijām pēc Longo ar cirkulārā šuvēja komplektu 33 mm PPH

237,46

1455

22001*

Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas

437,21

1456

22002*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)

325,02

1457

22003*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)

227,23

1458

22004*

Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas

189,12

1459

22005*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām

328,58

1460

22006*

Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas

343,22

1461

22007*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām

374,29

1462

22008*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās

410,93

1463

22009*

Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas

235,30

1464

22010*

Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas

281,64

1465

22015*

Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas

215,64

1466

22016*

Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas

257,89

1467

22017*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem

259,89

1468

22018*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm

173,69

1469

22019*

Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju

68,64

1470

22020*

Krūšu daļas simpatektomija

109,79

1471

22021*

Jostas daļas simpatektomija

96,11

1472

22022*

Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos

300,06

1473

22023*

Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos

144,90

1474

22024*

Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas

220,08

1475

22025*

Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos

180,81

1476

22030*

Piemaksa akūtas trombozes gadījumos pp. 22002, 22003, 22004, 22006, 22007, 22009, 22010, 22015, 22016, 22017 un 22018

20,34

1477

22031*

Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos

284,81

1478

22032*

Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā

191,62

1479

22033*

Piemaksa par katru citu asinsvada rekonstruktīvu operāciju multiplu asinsvadu bojājumu gadījumos

92,25

1480

22034*

Arteriovenozu fistulu izveidošana

145,95

1481

22035*

Arteriovenozu šuntu izveidošana

89,08

1482

22040*

Piemaksa par vēnu transplantāta izdalīšanu

69,57

1483

22041*

Piemaksa par endarterektomiju anastamozes rajonā

67,73

1484

22042*

Piemaksa par papildu asinsvadu rekonstruktīvām operācijām operācijas zonā

68,10

1485

22043*

Piemaksa par simpatektomiju asinsvadu rekonstruktīvās operācijas laikā

50,09

1486

22044*

Piemaksa par a. Carotis šuntu

105,32

1487

22045*

Piemaksa par mākslīgās asinsrites pieslēgšanu

399,00

488

22046*

Piemaksa par sintētiskās asinsvadu protēzes lietošanu

258,30

1489

22047*

Piemaksa par asinsvadu metālisku stentu

577,50

1490

22060*

Virspusējo vēnu operācijas

61,07

1491

22061*

Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju

80,72

1492

22062*

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

223,72

1493

22063*

Segmentāra vēnas ekstirpācija

22,08

1494

23001

Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas operācijas veļu - ekstremitātes komplektu mikroķirurģijā

7,35

1495

23002*

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

150,15

1496

23003*

Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija

228,72

1497

23004*

Perifērā nerva autoplastika. Tranplantāta ņemšana

82,58

1498

23005*

Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija

260,57

1499

23006*

Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana

102,75

1500

23007*

Auss replantācija

269,89

1501

23008*

Skalpa replantācija

456,59

1502

23009*

Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā

122,34

1503

23010*

Neirinomas ekscīzija

170,49

1504

23015*

Intraneirāla neirolīze

173,61

1505

23016*

Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā

70,12

1506

23017*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija

317,98

1507

23018*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior u.c.). Transplantāta ņemšana un ādas defektu slēgšana (ADS)

176,52

1508

23019*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

155,97

1509

23020*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis u.c.). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

149,76

1510

23021*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

150,23

1511

23022*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2 u.c.). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

109,13

1512

23023*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem u.c.). Pamatoperācija

453,55

1513

23024*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem u.c.). Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

252,52

1514

23025*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija

411,05

1515

23030*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana (ADP)

198,60

1516

23031*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļa transplantātu. Pamatoperācija

246,84

1517

23032*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļu transplantātu. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

172,80

1518

23033*

Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikroķirurģiskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija

471,26

1519

23034*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija

429,63

1520

23035*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija

85,43

1521

23036*

Radiālā, temporālā, TDL u.c. lēveru rotācija (vidējie, lielie)

237,70

1522

23037*

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V-Y lēveri u.c., mazie)

126,43

1523

23038*

Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā 6)

370,85

1524

23039*

Impotences mikroķirurģiskā ārstēšana (Penis revaskularizācija)

314,65

1525

23040*

Sēklvadu caurejamības atjaunošana (vazostomija, vazoepididimos)

259,04

1526

23045*

Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjaunošana mikroķirurģiskā tehnikā (salpingolīze un salpingoneostomija)

101,10

1527

23046*

Salpingostomija mikroķirurģiskā tehnikā

117,14

1528

23047*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi (bez espandera cenas)

142,13

1529

23048*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM u.c.)

274,95

1530

23049*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM u.c.)

279,10

1531

23050*

Redukcijas mamoplastika (medicīniskas indikācijas)

188,91

1532

23051*

Krūts zirnīša izveidošana

89,13

1533

23052*

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

111,41

1534

23053*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

109,46

1535

23054*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2

138,64

1536

23055*

Piemaksa par katriem nākamajiem 100 cm2

24,06

1537

23056*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lēvera ņemšana un defekta slēgšana

282,23

1538

23060*

Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija u.c., nevaskularizēti)

89,94

1539

23061*

Lielu kaulu transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls u.c., nevaskularizēti)

143,46

1540

23062*

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

80,25

1541

23063*

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

62,24

1542

23064*

Ganglija operācija

102,49

1543

23065*

Pirksta rētas Z, V-Y u.c. plastika

84,54

1544

23066*

Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V-Y u.c. plastikas palīdzību pie kontraktūrām

122,61

1545

23067*

Piemaksa pp. 23047, 23066, lietojot audu espanderu

237,30

1546

23068*

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

89,02

1547

23069*

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

155,60

1548

23070*

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

205,43

1549

23075*

Sindaktilijas rekonstruktīva operācija

142,72

1550

23076*

Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu p. 23075

133,11

1551

23077*

Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)

201,67

1552

23078*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

78,47

1553

23079*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

86,40

1554

23080*

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

70,75

1555

23081*

Cīpslas tenolīze, miolīze

80,36

1556

23082*

Piemaksa p. 23081 par katru nākamo cīpslu vai muskuli, sākot ar otro

5,21

1557

23083*

Cīpslas transpozīcija

93,30

1558

23084*

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

55,20

1559

23085*

Piemaksa pp. 23078, 23079, 23080, 23083, 23084 par katru nākamo cīpslu, sākot ar otro

12,21

1560

23090*

Dipitrēna kontraktūras operācija

101,45

1561

23091*

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

126,36

1562

23092*

Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

67,76

1563

23093*

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

68,38

1564

23094*

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

102,27

1565

23095*

Piemaksa p. 23094 par katru nākamo pirkstu, sākot no otrā

15,02

1566

23096*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

161,96

1567

23097*

Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā

167,88

1568

23098*

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

172,78

1569

23099*

Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām

54,73

1570

23100*

Piemaksa par cīpslu pasīvo endoprotēzi pie pp. 23084, 23105

63,00

1571

23101*

Piemaksa par Swanson tipa protēzi (pirkstiem)

89,25

1572

23102*

Piemaksa par cementējamo locītavu protēzi (pirkstiem)

231,00

1573

23105*

Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)

110,68

1574

23106*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

48,66

1575

23107*

Piemaksa pie pp. 23106, 23094 par katru pirkstu, sākot ar otro

10,70

1576

23108*

Cīpslas transosāla fiksācija

107,30

1577

23109*

Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam

111,28

1578

23110*

Pirkstu locītavu tenodēze

100,39

1579

23111*

Pirkstu Z, V-Y u.c. plastika svaigas traumas gadījumā

50,68

1580

23112*

Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā

142,36

1581

23113

Piemaksa par katru nākamo asinsvadu (sākot ar otro) mikroķirurģiskā tehnikā

60,89

1582

23115*

Piemaksa par VAC pārsēju pielietošanu (pamata pozīcija) (nelietot kopā ar citiem kodiem)

39,82

1583

23116*

Piemaksa par VAC pārsēju pielietošanu (papildus pozīcija) (nelietot kopā ar citiem kodiem)

10,98

1584

23120*

Piemaksa par mikroinstrumentu komplekta pielietošanu vienā operācijā

33,73

1585

23121*

Piemaksa par pacienta sildīšanas sistēmas un segas pielietošanu vienā operācijā

12,24

1586

24001*

Fenestrācija ar diskektomiju un/vai epidurālu saistaudu pārdalīšanu

105,87

1587

24002*

Hemilaminektomija ar diskektomiju un/vai epidurālu saistaudu pārdalīšanu

105,87

1588

24003*

Laminektomija ar diskektomiju un/vai epidurālu saistaudu pārdalīšanu

105,87

1589

24004*

Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadzeņu apvalka atvēršanas)

112,95

1590

24005*

Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadzeņu apvalka atvēršanu)

125,27

1591

24006*

Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

136,85

1592

24007*

Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

150,97

1593

24008*

Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai

186,85

1594

24009*

Reoperācija pēc diskektomijas

94,06

1595

24015*

Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)

125,05

1596

24016*

Trefinācija (viena atvere)

22,71

1597

24017*

Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas

23,76

1598

24018*

Osteoplastiska trepanācija

62,96

1599

24019*

Osteoklastiska trepanācija

56,54

1600

24020*

Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija

114,13

1601

24021*

Bifrontāla trepanācija

73,18

1602

24022*

Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija

14,66

1603

24023*

Akūtas subdurālas hematomas evakuācija

19,36

1604

24024*

Epidurālas hematomas evakuācija

14,66

1605

24025*

Kontūzijas perēkļa un intracerebrālas hematomas evakuācija

25,41

1606

24026*

Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju

25,41

1607

24035*

Iekšējās miega artērijas suprafenoidālās daļas aneirismas klipācija

61,03

1608

24036*

Bazilārās artērijas aneirismas klipācija

86,58

1609

24037*

Citas galvas smadzeņu artērijas aneirismas klipācija (pp. 24035, 24036, 24037 bez klipa vērtības)

75,57

1610

24038*

Piemaksa pie pp. 24035, 24036, 24037 par vienu klipu

99,75

1611

24039*

Piemaksa pie pp. 24035, 24036, 24037 par vienu amagnētisko klipu

210,00

1612

24040*

Piemaksa pie pp. 24005, 24008, 24018, 24019, 24020, 24021, 24050, 24052, 24053, 24094, 24095, 27020 par sintētisku smadzeņu apvalka aizvietotāju

109,20

1613

24041*

Piemaksa par unilaterāla elektroneirostimulatora lietošanu (ENS)

10283,70

1614

24042*

Piemaksa par bilaterāla elektroneirostimulatora lietošanu (ENS)

15577,80

1615

24043

Unilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

7,36

1616

24044

Bilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

10,62

1617

24050*

Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija

49,00

1618

24051*

Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija

86,25

1619

24052*

Norobežota supratentoriāla tumora evakuācija

56,07

1620

24053*

Norobežota subtentoriāla tumora evakuācija

86,28

1621

24054*

Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija

86,28

1622

24055*

Piemaksa par neironavigācijas pielietošanu pp. 24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24063, 24121. (arī otorinolaringologi pie ausu un deguna blakusdobuma operācijām)

136,50

1623

24056*

Piemaksa par operācijas mikroskopa pielietošanu

38,85

1624

24057*

Piemaksa par galvas kaulu fiksācijas materiālu vērtību (kaulu fiksācijas klemme 1 gab.) pp. 24016, 24017, 24018, 24020, 24021

31,50

1625

24060*

Galvaskausa un smadzeņu ievainojuma brūces apdare

21,72

1626

24061*

Galvaskausa smadzeņu abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)

24,35

1627

24062*

Operācijas parazitāru galvas smadzeņu slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)

24,35

1628

24063*

Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija

86,28

1629

24064*

Galvas smadzeņu nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē

23,90

1630

24065*

Galvas smadzeņu operācija pie temporālās epilepsijas (pp. 24022-24064 bez trepanācijas vērtības)

32,46

1631

24070*

Ventrikulostomija

18,33

1632

24071*

Ventrikuloatriostomija (bez šuntējošās iekārtas izmaksas)

25,39

1633

24072*

Ventrikuloperitoneostomija (bez šuntējošās iekārtas izmaksas)

34,81

1634

24080*

Ventrikulu šunta revīzija

32,45

1635

24082*

Piemaksa par šuntējošo iekārtu viena vārstuļa šuntam pp. 24070, 24071, 24072, 24080

372,75

1636

24083*

Piemaksa par šuntējošo iekārtu divu vārstuļu šuntam pp. 24070, 24071, 24072, 24080

653,10

1637

24084*

Piemaksa par intrakraniālā spiediena sensora katetru p. 24016

367,50

1638

24085*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcināta ventrikulārā un peritoneālā šunta katetru komplektu

267,75

1639

24086*

Piemaksa par programmējamā hidrocefālijas šunta pielietošanu

1042,53

1640

24087*

Piemaksa par fiksēta spiediena hidrocefālijas šunta pielietošanu (90 0 leņķī vai 90 0 leņķī ar antisifonu)

701,72

1641

24088*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcināta ventrikulārā vai peritoneālā šunta katetru

157,50

1642

24089*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcinātu ārējās drenāžas katetru

189,00

1643

24090*

Galvas smadzeņu stereotaksiskas operācijas (bez trepanācijas vērtības)

28,77

1644

24091*

Piemaksa par stereotaksiskas sistēmas lietošanu operācijās (par vienreizlietojamiem materiāliem)

23,10

1645

24092*

Muguras smadzeņu stereotaksiskas operācijas

28,77

1646

24093*

Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana

102,93

1647

24094*

Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

75,36

1648

24095*

Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

92,02

1649

24096*

Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos

135,40

1650

24097*

Operācijas strutainu epidurītu sanācijai

61,54

1651

24098*

Muguras smadzeņu saknīšu un/vai nervu revīzija ar plastiku

35,67

1652

24099*

Perifērā nerva sašūšana mikroķirurģiskā tehnikā

39,38

1653

24105*

Galvas smadzeņu asinsvadu ekstrakraniālās daļas deformāciju korekcija

28,62

1654

24106*

Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija

63,67

1655

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

10,55

1656

24108

Subokcipitāla punkcija

3,16

1657

24109*

Endovazāla neiroķirurģiska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)

102,64

1658

24110*

Piemaksa par katetrizācijas komplekta vērtību pie p. 24109

1050,00

1659

24111*

Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija

159,12

1660

24112*

Piemaksa pie pp. 24016, 24017, 24018, 24019, 24020, 24094, 24095 par kranioplastikas komplektu

106,05

1661

24120*

Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjaunošanai

60,47

1662

24121*

Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu

68,06

1663

24122*

Dažādas ģenēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija

58,50

1664

24123*

Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknīšu dekompresija

56,26

1665

24124*

Neiroendoskopiska smadzeņu biopsija

58,50

1666

24125*

Piemaksa par šuntējošās iekārtas vērtību bērnam līdz 1 gadam pie pp. 24070, 24071, 24072, 24080

367,50

1667

24126*

Piemaksa par kavitrona ultraskaņas aspiratora (CUSA) lietošanu, arī uroloģijā, abdominālā ķirurģijā

234,15

1668

24127*

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

17,00

1669

24128*

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

446,93

1670

24129*

Piemaksa par papildu adatas izmantošanu cementa ievadīšanai otrā skriemelī vai bipedikulāri

84,00

1671

25001

Intrakorporālā asins lāzera apstarošana (ALA) (1 seanss)

5,45

1672

25002

Ekstrakorporālā magnētiskā asins apstrādāšana (AMA)
(1 seanss)

7,46

1673

25004

Asins ultravioletā apstarošana (AUVA) (1 seanss)

7,15

1674

25005*

Hemosorbcija (HS) (1 operācija)

60,95

1675

25008*

Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā režīmā (viena operācija)

38,76

1676

25009*

Citaferēze ar centrifūgu manuālā režīmā

36,43

1677

25010*

Detoksikācijas un imūnmodulēšanas komplekss (AUVA, ALA, AMA)

11,22

1678

25014*

Plazmosorbcija (PS)

108,76

1679

25016*

Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)

23,59

1680

25018*

Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)

24,07

1681

25020*

Plazmaferēze

111,83

1682

25021*

Hemoperfūzija ar ogles absorbentu

215,10

1683

25022*

Ārstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)

146,07

1684

25023*

Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru

145,06

1685

26001*

Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)

192,07

1686

26002*

Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības speciālā apstrāde pirms sasaldēšanas procedūras

337,72

1687

26003*

Cilmes šūnu sasaldēšana programmētā saldēšanas režīmā līdz 180 C

69,09

1688

26004*

Cilmes šūnu atsaldēšana

7,34

1689

26005*

Cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī - 180 C vienu mēnesi (pieņemot, ka vidēji gadā tiek uzglabātas 54 vienības)

21,17

1690

26010*

Potenciālā donora izmeklēšana, lai izvērtētu viņa atbilstību donora kritērijiem

277,64

1691

26011*

Slimnieka izmeklēšana, lai noteiktu atbilstību recipienta kritērijiem

1234,08

1692

26012*

Slimnieka ārstēšana un aprūpe speciālās ar izolācijas un aizsargājošo režīmu nodrošinātās palātās pēc alogēnas HLA - saderīgas ģimenes donora cilmes šūnu transplantācijas vienā dienā (līdz 100 dienai)

111,84

1693

26013*

Slimnieka ārstēšana un aprūpe speciālās ar izolācijas un aizsargājošo režīmu nodrošinātās palātās pēc alogēnas HLA-saderības ģimenes donora cilmes šūnu transplantācijas (pēc 100 dienām līdz pilniem 2 gadiem pēc transplantācijas) vienā dienā

23,58

1694

27001

Konservatīva dezinvaginācija

10,64

1695

27002*

Miotomija, miogēnas dabas šķībā kakla gadījumā

69,86

1696

27003*

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā (stacionārā)

90,21

1697

27004*

Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos

91,59

1698

27005*

Piloromiotomija pēc Ramšteda-Šēdes

89,01

1699

27006*

Klitoroplastika

113,09

1700

27007*

Mazas omfolocēles plastika bez alloplastikas

108,15

1701

27008*

Vēdera priekšējās sienas plastika jaundzimušo periodā ar alloplastiku (bez allotransplantāta vērtības)

132,98

1702

27009*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika

221,99

1703

27010*

Diafragmas trūces plastika jaundzimušiem

161,83

1704

27011*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika- Pectus - Bar modifikācija (ar Pectus Bar implanta izmaksām)

1438,56

1705

27015*

Barības vada un kuņģa zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimušiem

175,56

1706

27016*

Artēzijas operācijas jaundzimušajiem

157,72

1707

27017*

Žaunu loku derivātu operatīvā ārstēšana

173,48

1708

27018*

Vaginas plastika atrēzijas gadījumā

188,69

1709

27019*

Proktoplastika anorektālo anomāliju gadījumā

203,20

1710

27020*

Iedzimtu CNS pataloģiju operācijas bērnu vecumā

197,72

1711

27021*

Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimušiem

300,71

1712

27022*

Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, muskuļu, locītavu kapsulu audu pārdalīšanu un/vai transpozīciju

197,95

1713

27023*

Rekonstruktīvas operācijas gūžas, ceļa, plaukstas vai elkoņa locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un muskuļu pāršķelšanu, pagarināšanu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar, vai bez osteotomijas un osteosintēzes, novēršot bērnu cerebrālās triekas sekas

203,76

1714

27024*

Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsināšanās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t.sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar vai bez kaulaudu transplantācijas (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības)

208,92

1715

27025*

Gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izmežģījums, augšstilba galviņas aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un/vai osteosintēzi

202,79

1716

27030*

Parenhimatozos orgānus saglabājošas operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā

274,79

1717

27031*

Piemaksa par uzsūcošā sintētiskā tīkliņa (Vycril) pielietošanu (24cm x 30 cm)

103,95

1718

27032*

Operācija Hiršpunga slimības gadījumā ar cirkulāro mehānisko zarnu šuvēju (ieskaitot šuvēja cenu)

343,45

1719

27034*

Lielas omfalocēles vai gastrošīzes plastika (bez transplantāta vērtības)

158,75

1720

27035*

Piemaksa pie p. 27034 par allotransplantātu

4,20

1721

27037*

Kaula solitāras cistas ārstēšana ar skalošanas metodi bērniem

43,92

1722

27038*

Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skriemeļu rezekciju

183,40

1723

27039*

Dziļas venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ķirurģiska korekcija

151,49

1724

27040*

Ureterocystoneostomija ar urīnvadu apakšējās trešdaļas modulēšanu

284,17

1725