Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 21.07.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.595

Rīgā 2007.gada 28.augustā (prot. Nr.47 42.§)
Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.1panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (turpmāk - atbrīvošanas pabalsts) finansiālajā nodrošināšanā.

II. Informācijas iesniegšanas un valsts līdzfinansējuma pieprasīšanas kārtība

2. Pašvaldība, kura nākamajā budžeta gadā plāno izmaksāt atbrīvošanas pabalstus, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk - ministrija):

2.1. informāciju par to personu skaitu, kas reģistrētas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā izveidotajā atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā (turpmāk - atbrīvošanas pabalsta reģistrs);

2.2. informāciju par plānoto pašvaldības budžeta finansējumu, kas nepieciešams atbrīvošanas pabalsta izmaksai.

3. Ministrija izskata un apkopo šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, kā arī sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu atbrīvošanas pabalsta līdzfinansējumam no valsts budžeta.

III. Valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

4. Valsts piedalās atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā atbilstoši valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 26.1panta ceturtajā daļā noteiktajā apmērā.

5. Pēc tam kad likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināts valsts līdzfinansējuma apmērs atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai, ministrija proporcionāli plānotajam pašvaldības budžeta finansējumam aprēķina kopējo valsts līdzfinansējuma apmēru katrai pašvaldībai, kura iesniegusi šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 18.02.2008. noteikumiem Nr.103; MK 21.04.2008. noteikumiem Nr.284; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.781)

6. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā aprēķina veikšanas ministrija paziņo pašvaldībai, kura iesniegusi šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, par tai aprēķināto kopējo valsts līdzfinansējuma apmēru atbrīvošanas pabalstu izmaksai.

(Grozīts ar MK 18.02.2008. noteikumiem Nr.103; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.781)

7. Ja pašvaldība līdz kārtējā gada 1.oktobrim izlietojusi mazāk par 50 % no tās budžetā atbrīvošanas pabalstiem paredzētā finansējuma un atlikušo finansējumu attiecīgajā gadā nespēs pilnībā vai daļēji izlietot, tā 10 darbdienu laikā par to informē ministriju. Ministrija pārrēķina kopējo katrai pašvaldībai paredzēto valsts līdzfinansējuma apmēru un 10 darbdienu laikā par izmaiņām informē pašvaldības, kuras iesniegušas šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 18.02.2008. noteikumiem Nr.103; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.781)

8. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu atbrīvošanas pabalstu izmaksai, pašvaldība pēc šo noteikumu 6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz ministrijā:

8.1. pašvaldības domes vai tās deleģētas institūcijas lēmumu par noteikta apmēra atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu;

8.2. maksājuma dokumentus (to apstiprinātas kopijas), kas apliecina pašvaldības faktiski izmaksātos atbrīvošanas pabalstus.

(Grozīts ar MK 18.02.2008. noteikumiem Nr.103; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.345; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.781)

9. Ja iesniegti visi šo noteikumu 8.punktā minētie dokumenti un nav pārsniegts attiecīgajai pašvaldībai aprēķinātais valsts līdzfinansējuma apmērs, ekonomikas ministrs 10 darbdienu laikā izdod rīkojumu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgajai pašvaldībai, lai nodrošinātu atbrīvošanas pabalstu izmaksu.

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto rīkojumu piecu darbdienu laikā nosūta attiecīgajai pašvaldībai. Ministrija līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskaita valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 18.02.2008. noteikumiem Nr.103)

11. Ja pašvaldība nav iesniegusi visus šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus, ministrija 10 darbdienu laikā nosūta attiecīgajai pašvaldībai pamatotu atteikumu.

(Grozīts ar MK 18.02.2008. noteikumiem Nr.103)

IV. Noslēguma jautājums

12. Valsts budžeta līdzfinansējums tiek piešķirts pašvaldībai arī to atbrīvošanas pabalstu līdzfinansēšanai, par kuriem pieņemts lēmums vai kuri izmaksāti laikposmā no 2007.gada 1.jūlija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.595

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.831)

Ekonomikas ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.01.2014