Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.13

Rīgā 2007.gada 31.jūlijā (prot. Nr.43 5.§)

Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali

Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - budžeta programma) līdzekļu pārdali kārtējā gada valsts budžetā.

2. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk - ministrijas) vispirms izvērtē attiecīgajā valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto līdzekļu izlietojumu noteiktu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un tikai tad, ja nepieciešams, pieprasa papildu finansējumu no budžeta programmas attiecīgā projekta īstenošanai (turpmāk - valsts budžeta līdzekļu pieprasījums).

II. Līdzekļu pārdale Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

3. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Re­ģionā­lās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (turp­māk - Eiropas Savienības fondi) finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām 2004.-2006.gada plānošanas periodā un sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un ministrijām 2007.-2013.gada plānošanas periodā atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai.

4. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali lielajiem projektiem (2006.gada 11.jūlija Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 39.pants) sagatavo Satiksmes ministrija (attiecībā uz projektiem transporta jomā) un Vides ministrija (attiecībā uz projektiem vides aizsardzības jomā), un attiecīgās ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai. Informāciju sagatavo un valsts budžeta līdzekļus pieprasa tikai tiem lielajiem projektiem, kas ir apstiprināti Eiropas Komisijā. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Satiksmes ministrija un Vides ministrija var noteikt projektu īstenošanas prioritāro secību.

5. Satiksmes ministrija un Vides ministrija rakstiski informē Finanšu ministriju, ja tiek plānots īstenot lielos projektus, kuriem varētu būt nepie­ciešams papildu finansējums no valsts budžeta programmas turpmāko sešu mēnešu laikā, norādot prognozējamo izmaksu grafiku. Minētās informācijas iesniegšana nav uzskatāma par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu.

6. Ministrija, kura īsteno atbildīgās iestādes funkcijas vai kuras padotībā ir finansējuma saņēmējs, šīs instrukcijas 3.punktā minēto 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros finansēto projektu īstenošanai iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu pēc tam, kad Eiropas Savienības fondu projekts apstiprināts atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē.

7. Ministrijas šīs instrukcijas 3.punktā minēto 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros finansēto projektu īstenošanai iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ņemot vērā attiecīgā struk­tūrfonda vadības komitejā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas iesniegto un saskaņoto struktūrfonda nacionālās programmas un atklāta konkursa projektu iesniegumu atbalstāmo projektu sarakstu un attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā grantu shēmas apsaimniekotāja iesniegto informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem, kā arī tikai tos Kohēzijas fonda projektus, kas apstiprināti Eiropas Komisijā.

8. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros izdevumu veikšanas pēdējais termiņš Eiropas Reģionālās attīstības fondam un Eiropas Sociālajam fondam ir 2008.gada 31.decembris, bet Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņēmējiem - 2008.gada 30.septembris. Starpniekinstitūcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros izdevumu veikšanas pēdējais termiņš Kohēzijas fondam ir 2010.gada 31.decembris.

9. Atbildīgajām iestādēm vai sadarbības iestādēm 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros izdevumu veikšanas pēdējais termiņš Eiropas Savienības fondiem ir 2015.gada 31.decembris, bet Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem - 2015.gada 30.septembris.

III. Līdzekļu pārdale Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļas, virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

10. Zemkopības ministrija sagatavo priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļas finansēto un līdzfinansēto pasākumu un projektu īstenošanai 2004.-2006.gada plānošanas periodā, kā arī priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansēto un līdzfinansēto pasākumu un projektu īstenošanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai, ievērojot, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projekti, kā arī Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda iesniegumi apstiprināti Lauku atbalsta dienestā.

11. Ņemot vērā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas iesniegto un saskaņoto struktūrfonda nacionālās programmas un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iesniegto un saskaņoto atklāta konkursa projektu iesniegumu atbalstāmo projektu sarakstu, kā arī Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vadības komitejā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iesniegto un saskaņoto atklāta konkursa projektu iesniegumu atbalstāmo projektu sarakstu, Zemkopības ministrija iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai 2004.-2006.gada plānošanas periodā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finansēto projektu īstenošanai.

12. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Lauku atbalsta dienests pēc Zemkopības ministrijas noteiktajiem kritērijiem var noteikt projektu un pasākumu īstenošanas prioritāro secību.

13. Zemkopības ministrija nekavējoties rakstiski informē Finanšu ministriju, ja tiek plānots īstenot tādus Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda īstenotos pasākumus, kuru apmērs pārsniedz 500000 latu. Minētās informācijas iesniegšana nav uzskatāma par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu.

14. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros izdevumu veikšanas pēdējais termiņš Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļai, virzības daļai un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentam ir 2008.gada 31.decembris, bet Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņēmējiem - 2008.gada 30.septembris. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros maksājumu aģentūras maksājumu veikšanas pēdējais termiņš Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondam ir 2015.gada 31.decembris, bet Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma saņēmējiem - 2015.gada 30.septembris.

IV. Līdzekļu pārdale Eiropas Kopienas iniciatīvu ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

15. Labklājības ministrija sagatavo priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ietvaros finansētajām prioritātēm, projektiem un tehniskajai palīdzībai un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai.

16. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar attiecīgām ministrijām, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (līgumiem), kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un "INTERREG" programmu attiecīgo vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, sagatavo priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" ietvaros finansētajām programmām, tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem un iesniedz Finanšu minis­trijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai.

17. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (līgumiem), kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un teritoriālās sadarbības programmu attiecīgo vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, sagatavo priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali 3.mērķa "Eiropas Teritoriālā sadarbība" (turpmāk - teritoriālā sadarbība) ietvaros finansētajām programmām, tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai.

V. Līdzekļu pārdale Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

18. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar ministrijām, kurām piešķirtas finansējuma saņēmēja, apsaimniekotāja vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgās iestādes funkcijas vai kuru padotībā ir finansējuma saņēmējs, apsaimniekotājs vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgā iestāde.

19. Ministrijas iesniedz Finanšu minis­trijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu šīs instrukcijas 18.punktā minēto finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanai atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai, ņemot vērā, ka:

19.1. granta līgumu par finanšu instrumentu individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas īstenošanu parakstījusi donorvalsts;

19.2. finanšu instrumentu apakšprojekta vai komponentprojekta iesniegumu ir apstiprinājis apsaimniekotājs vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgā iestāde un vadības komiteja ir informēta par to pieņemto lēmumu.

VI. Līdzekļu pārdale citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

20. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar ministrijām.

21. Ministrijas iesniedz Finanšu minis­trijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu šīs instrukcijas 20.punktā minētā instrumenta finansēto projektu īstenošanai atbilstoši šīs instrukcijas VII nodaļā noteiktajai kārtībai un citu informāciju pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma atbilstoši attiecīgā instrumenta finanšu vadības un projekta īstenošanas specifikai.

VII. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošana

22. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto prioritāšu, programmu, pasākumu un projektu īstenošanai vai līdzekļu atmaksai sagatavo, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par attiecīgo Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu.

23. Šīs instrukcijas 4., 6., 7., 10., 11., 15., 16., 17., 19. un 21.punktā minētās iestādes iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu ne biežāk kā reizi mēnesī (līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam) atbilstoši veidlapai "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns" (1.pielikums) un veidlapai "Informācija par papildus nepieciešamo finansējumu kārtējā gadā" (2.pielikums).

24. Veidlapā "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns" ministrijas iekļauj šādu informāciju:

24.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu (turpmāk - fonds), projekta veidu (nacionālā programma/ atklātais konkurss/grantu shēma/atklāta projektu iesniegumu atlase/ierobežota projektu iesniegumu atlase/pārējie projekti), pirmā līmeņa starpniek­institūciju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju atbildīgo iestādi, vadošo iestādi, sadarbības iestādi un maksājumu iestādi 2004.-2006.gada plānošanas periodā vai 2007.-2013.gada plānošanas periodā;

24.2. valsts budžeta programmai, apakš­programmai, noteiktā valsts budžeta programmā, apakšprogrammā ietvertai darbības programmai, prioritātei, apakš­prioritātei, pasākumam, aktivitātei, apakš­aktivitātei un projektam plānoto nepieciešamo finansējumu saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam, papildus no valsts budžeta nepieciešamo finansējumu, kā arī finansējumu kopā, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem līdz projekta vai pasākuma pabeigšanai. Veidlapā uzrāda visus finansēšanas avotus (valsts, pašvaldības budžeta līdzekļus, privāto finansējumu);

24.3. noteiktā valsts budžeta programmā, apakšprogrammā ietvertās darbības programmas, prioritātes, apakšprioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes nosaukumu;

24.4. nacionālās programmas, atklātā konkursa, grantu shēmas, atklātas un ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta nosaukumu;

24.5. mēnesi, kad uzsāk maksājumus no valsts budžeta, kā arī finansējuma saņēmēju. Ja finansējuma saņēmējs ir citas ministrijas padotībā esoša valsts budžeta iestāde - norāda ministriju, kuras padotībā tā atrodas.

25. Veidlapā "Informācija par papildus nepieciešamo finansējumu kārtējā gadā" (2.pielikums) ministrijas iekļauj šādu informāciju:

25.1. ministrijai kārtējā gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apjomu (fonda līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa) attiecīgajam fondam projektu īstenošanai vai līdzekļu atmaksai sadalījumā pa valsts budžeta programmām, apakšprogrammām un tajās ietvertām darbības programmām, prioritātēm, apakšprioritātēm, pasākumiem, aktivitātēm un apakšaktivitātēm;

25.2. valsts budžeta programmām un apakšprogrammām papildus nepieciešamā finansējuma attiecīgam fondam un projektiem plānoto izmaksu sadalījumu saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

25.3. Kohēzijas fonda un Transeiropas Transporta tīkla (TEN-T) līdzekļiem papildus nepieciešamā finansējuma izmaksu sadalījumam saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām - projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

25.4. konsolidējamās pozīcijas saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atmaksām pamatbudžetam par veiktajiem fonda izdevumiem, kā arī norāda institūciju, kura veic atmaksu valsts pamatbudžetā attiecīgam fondam.

26. Pēc ministriju iesniegtā valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma izvērtēšanas Finanšu ministrija sagatavo atzinumu, ja ministrijas iesniegtais valsts budžeta līdzekļu pieprasījums neatbilst šīs instrukcijas prasībām. Piecu darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas ministrija nodrošina precizēta valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma iesniegšanu Finanšu minis­trijā.

27. Finanšu ministrija mēneša laikā pēc šīs instrukcijas 23.punktā norādītā datuma sagatavo un iesniedz saskaņošanai nozaru ministrijām un Tieslietu ministrijai Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts budžeta programmas līdzekļu pārdali.

28. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam finanšu ministrs palielina ministrijām valsts budžeta apropriāciju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2007.gada 3.augustu.


Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija instrukcijai Nr.13

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns


Šeit Pielikuma Nr.1 attēls.


Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs


 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija instrukcijai Nr.13

Informācija par papildus nepieciešamo finansējumu kārtējā gadā


Šeit Pielikuma Nr.2 attēls.


Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

03.08.2007