Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.06.2009. - 11.12.2009. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.516

Rīgā 2007.gada 24.jūlijā (prot. Nr.42 35.§)
Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma objektu privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos un valsts un pašvaldību budžetā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veicami atskaitījumi valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - aģentūra) no valsts īpašuma privatizācijas, valsts kapitāla daļu atsavināšanas un valsts kapitāla pārvaldīšanas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem un citiem ieņēmumiem, kā arī šo atskaitījumu apmēru;

1.2. kārtību, kādā izlietojami aģentūras rezerves fonda līdzekļi;

1.3. valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošajai institūcijai paredzētās atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

2. Visi ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas, valsts kapitāla daļu atsavināšanas, privatizējamo un privatizēto valsts kapitālsabiedrību nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizācijas, kā arī ieņēmumi no aģentūras valdījumā esošā valsts īpašuma nomas un nomas ar izpirkumu ieskaitāmi aģentūras kontos.

II. Iemaksas valsts īpašuma privatizācijas fondā

3. Valsts īpašuma privatizācijas fondam aprēķināto summu nosaka, no kopējiem privatizācijas ieņēmumiem atņemot aģentūrai paredzētos atskaitījumus, atskaitījumus pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos un citus Ministru kabineta noteiktos maksājumus.

4. Privatizācijas procesā iegūtos naudas līdzekļus ieskaita valsts īpašuma privatizācijas fondā pēc tam, kad rezervēti līdzekļi un veikti maksājumi šādā kārtībā:

4.1. atskaitījumi privatizācijas izdevumu segšanai;

4.2. iemaksas pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos;

4.3. atskaitījumi aģentūras rezerves fondā;

4.4. Ministru kabineta noteiktie maksājumi.

5. Privatizācijas procesā iegūtos naudas līdzekļus pēc šo noteikumu 4.punktā minēto maksājumu veikšanas un līdzekļu rezervēšanas aģentūrai pilnā apmērā ieskaita Valsts īpašuma privatizācijas fondā reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpads­mitajam datumam.

III. Aģentūras finansēšanai nepieciešamie līdzekļi

6. Aģentūru finansē no līdzekļiem, kas gūti no valsts īpašuma privatizācijas, valsts kapitāla daļu atsavināšanas, aģentūras valdījumā esošā valsts īpašuma nomas un nomas ar izpirkumu, kā arī no citiem ieņēmumiem.

7. Izdevumus, kas saistīti ar normatīvajos aktos noteikto Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centra pienākumu izpildi, finansē atbilstoši normatīvajiem aktiem par privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu.

8. Ja aģentūrai uzdod veikt citas funkcijas, tiesību aktā paredz attiecīgās funkcijas finansēšanas avotu un kārtību.

9. Aģentūras finansēšanai nepieciešamie līdzekļi (turpmāk – aģentūrai paredzētie atskaitījumi) ir attiecīgajā mēnesī aprēķinātie atskaitījumi atbilstoši aģentūrai paredzēto atskaitījumu normatīviem. Minētos atskaitījumus uzskaita kā saņemtos avansa maksājumus. Norēķinoties ar valsts īpašuma privatizācijas fondu, pašvaldību privatizācijas fondiem un aģentūras rezerves fondu par aģentūras kontos ieskaitītajiem privatizācijas ieņēmumiem, tos samazina par aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.515 redakcijā)

10. Aģentūrai paredzētos atskaitījumus par nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizāciju veic, pamatojoties uz Finanšu ministrijas lēmumu par nodokļu maksājumu pamatparāda dzēšanu.

11. Ja attiecīgā valsts īpašuma privatizēšanai, valsts kapitāla daļu atsavināšanai, novērtēšanai vai citu darbību veikšanai rīko konkursu, aģentūrai paredzētos atskaitījumus veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

12. Aģentūrai paredzētos atskaitījumus par valsts īpašuma privatizāciju vai valsts kapitāla daļu atsavināšanu veic, pamatojoties uz likumu vai Ministru kabineta rīkojumu par attiecīgā objekta privatizāciju vai atsavināšanu.

13. Atlīdzības apmēru aģentūrai par bezmantinieka kapitāla daļu un citu valsts kapitāla daļu atsavināšanu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 18. un 19.punktu.

IV. Aģentūrai paredzēto atskaitījumu normatīvi

14. Privatizācijas, likvidācijas un kapitāla daļu atsavināšanas lietas vešanai un juridiskajiem pakalpojumiem, objekta privatizācijas projekta, konkursa noteikumu, līguma un citu ar tiem saistīto dokumentu nosacījumu izpildes nodrošināšanai, pamatojoties uz objekta lietas nodošanas un pieņemšanas aktu, noteikti šādi atskaitījumu normatīvi (ja valsts kapitāla daļa privātā kapitālsabiedrībā ir mazāka par 25 procentiem, minētos normatīvus reizina ar koeficientu 0,75):

14.1. mazāk par 100 darbiniekiem - 3040 latu par objektu;

14.2. no 100 līdz 499 darbiniekiem - 7760 latu par objektu;

14.3. no 500 līdz 999 darbiniekiem - 15056 lati par objektu;

14.4. 1000 darbinieku un vairāk - 25248 lati par objektu.

15. Privatizējamo vai atsavināmo objektu (izņemot nekustamos īpašumus un zemi) novērtēšanas finansēšanai noteikti šādi atskaitījumu normatīvi:

15.1. pēc īpašuma fiziskās substances (aktīvu) metodes - 1,3 procenti no valsts kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu atlikuma bilances vērtības, kas norādīta pirmajā novērtējumā;

15.2. pēc citām vērtēšanas metodēm:

15.2.1. līdz 999 darbiniekiem - 1008 lati par objektu;

15.2.2. 1000 darbinieku un vairāk - 2520 latu par objektu;

15.3. ja novērtēšana veikta pēc īpašuma fiziskās substances (aktīvu) metodes un pēc citām vērtēšanas metodēm, piemēro gan šo noteikumu 15.1.apakšpunktā, gan šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteikto atskaitījumu normatīvu.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

16. Nekustamā īpašuma (arī zemesgabalu) pārdošanai noteiktais atskaitījums ir 7 procenti no pārdošanas cenas, bet ne mazāk kā 1000 latu.

17. Privatizācijas un atsavināšanas līguma kontrolei no līguma parakstīšanas dienas līdz privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos vai līgumā noteiktā apgrūtinājumu izpildes termiņa beigām, kā arī valsts īpašuma objekta privatizā­cijas projekta, konkursa noteikumu, līguma un citu ar to saistīto dokumentu nosacījumu un nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā radušos kapitāla daļu pārdošanas līguma izpildes kontrolei noteiktais atskaitījums ir 76 lati par līgumu mēnesī.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

18. Privatizējamā vai likvidējamā objekta, tā saistību un mantas pārdošanai un valsts kapitāla daļas atsavināšanai noteiktais atskaitījums ir pieci procenti no pārdošanas cenas. Ja valsts kapitāla daļa privātā kapitālsabiedrībā ir mazāka par 25 procentiem, minēto normatīvu par atsavināšanu reizina ar koeficientu 0,75. Ja tiek koriģēta pārdošanas cena, attiecīgi koriģē arī pēc atskaitījumu normatīviem aprēķināto summu.

19. Nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizācijai noteiktais atskaitījums ir pieci procenti no dzēšamās nodokļu pamatparāda un pamatparāda palielinājuma summas. Ja valsts kapitāla daļa privātā kapitālsabiedrībā pēc parāda kapitalizācijas ir mazāka par 25 procentiem, minēto normatīvu reizina ar koeficientu 0,75.

20. Izdevumi, kas saistīti ar zemesgabala īpašuma tiesību noformēšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, noteikti to faktiskajā apjomā.

21. Atlīdzība valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem.

22. Aģentūras valdījumā esošo valsts īpašuma objektu (arī zemesgabalu) nomas līgumu kontrolei noteiktais atskaitījums ir 50 procenti no nomas maksas, bet ne vairāk kā 76 lati par līgumu mēnesī.

23. Aģentūrai paredzēto atskaitījumu normatīvi nav attiecināmi uz līgumiem, kas noslēgti ar aģentūras apakšuzņēmējiem.

V. Atskaitījumi pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos

24. Atskaitījumi pašvaldību īpašuma privatizācijas fondā noteikti 10 procentu apmērā no līdzekļu atlikuma, kas veidojas kā starpība starp naudas ieņēmumiem, kas gūti no attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas, un par šiem objektiem ieturētajiem aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem.

24.1 Ja uz privatizēto zemesgabalu attiecināma likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju63.panta ceturtā daļa, atskaitījumi pašvaldību īpašuma privatizācijas fondā noteikti 90 procentu apmērā no līdzekļu atlikuma, kas veidojas kā starpība starp naudas ieņēmumiem, kas gūti no attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas, un par šiem objektiem ieturētajiem aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.515 redakcijā)

25. Atskaitījumus pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā pārskaita pašvaldībai, kuras teritorijā privatizācijas līguma noslēgšanas brīdī bija reģistrēts privatizējamais valsts īpašums vai kapitālsabiedrības juridiskā adrese.

26. Atskaitījumus attiecīgajai pašvaldībai aģentūra pārskaita reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam pēc tam, kad izdarīti uz privatizējamo objektu attiecināmie aģentūrai paredzētie atskaitījumi.

27. Ja pēc tam ir veikti jauni uz privatizējamo objektu attiecināmie aģentūrai paredzētie atskaitījumi (piemēram, par atkārtotu privatizāciju), aģentūra koriģē pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā pārskaitāmo summu, attiecīgi samazinot pašvaldībai pārskaitāmo summu par citu objektu privatizāciju. Ja par citu objektu privatizāciju pārskaitāmo summu nav iespējams samazināt, aģentūra pārmaksāto summu sedz no rezerves fonda.

28. Aģentūra rakstiski informē attiecīgo pašvaldību par pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā ieskaitītajiem līdzekļiem divu nedēļu laikā pēc pēdējā maksājuma pašvaldības īpašumu privatizācijas fondā par attiecīgo valsts īpašuma objektu.

VI. Atskaitījumi aģentūras rezerves fondā

29. Likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" 5.pantā noteiktā rezerves fonda līdzekļus aģentūra izlieto valsts īpašuma privatizācijas procesa un valsts kapitāla daļu atsavināšanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam:

29.1. pirkuma līgumu atcelšanas, pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesību īstenošanas izdevumu segšanai (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

29.2. Latvijas nacionālā arhīva fonda uzraudzības iestāžu izdevumu segšanai, kas saistīti ar arhīva dokumentu sakārtošanu valsts kapitālsabiedrībām, kuras nodotas privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", un valsts kapitālsabiedrībām, kuras nodotas likvidācijai saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

29.3. aģentūras valdījumā pārņemto privatizējamo valsts īpašuma objektu apsardzes un apsaimniekošanas izdevumu segšanai (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram), ja tos nav iespējams segt no valsts īpašuma objekta nomnieka vai privatizācijas subjekta līdzekļiem;

29.4. privatizējamo valsts īpašuma objektu apdrošināšanas izdevumu segšanai, ja tos nav iespējams segt no privatizācijas subjekta līdzekļiem (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

29.5. šajos noteikumos noteiktajiem aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem (par katru objektu (arī zemesgabalu) tādā apmērā, kas nav nosedzams no attiecīgā objekta pārdošanas ieņēmumiem. Pēc attiecīgā objekta (arī zemesgabalu) pārdošanas vai papildu ieņēmumu saņemšanas līdzekļi, kas saņemti avansā no rezerves fonda, pārskaitāmi atpakaļ aģentūras rezerves fondā);

29.6. citos tiesību aktos vai administratīvajos aktos paredzēto izdevumu segšanai, kas saistīti ar aģentūrai doto uzdevumu veikšanu;

29.7. atskaitījumiem par akciju izsolēm publiskajā piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem;

29.8. to tiesvedības izdevumu segšanai, kas saistīti ar aģentūras funkciju veikšanu (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

29.9. aģentūras izdevumu segšanai, ja aģentūras izdevumu tāmē paredzēto līdzekļu apmērs ir tāds, ka tos nav iespējams segt no šajos noteikumos noteiktajiem aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem. Pēc valsts īpašuma objektu un nekustamā īpašuma (arī zemesgabalu) pārdošanas līdzekļi, kas saņemti avansā no rezerves fonda, pārskaitāmi atpakaļ aģentūras rezerves fondā;

29.10. aģentūras likvidācijas izdevumu segšanai (ja izdevumu apmērs ir tāds, ka tos nav iespējams segt no aģentūras līdzekļiem).

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

VII. Valsts budžetā veicamie maksājumi

30. Aģentūras kontos iemaksātos naudas ieņēmumus no nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizācijas, aģentūras valdījumā esošo valsts īpašuma objektu nomas un valsts kapitāla daļu atsavināšanas pēc aģentūrai paredzēto atskaitījumu veikšanas pārskaita valsts budžetā līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

31. Ja kapitalizē statūtsabiedrības (kapitālsabiedrības) nodokļu maksājumu pamatparādu, naudas līdzekļus attiecīgajā budžeta kontā ieskaita proporcionāli nodokļa maksājumu pamatparāda attiecībai pret statūtsabiedrības (kapitālsabiedrības) pamatkapitālu.

32. Ja aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes ir saņēmusi uzdevumu ieskaitīt tās norādītajā kontā līdzekļus, kas iegūti, atsavinot bezmantinieku kapitāla daļas, lai norēķinātos par mantojuma atstājēja parādiem, līdzekļus, kas iegūti, pārdodot valsts kapitāla daļas (arī pilnībā neapmaksātas un ieķīlātas valsts kapitāla daļas), pēc aģentūrai paredzēto atskaitījumu veikšanas ieskaita Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes norādītajā kontā.

33. Ieņēmumus no valsts īpašuma objektu likvidācijas izlieto saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", Komerclikumu un Maksātnespējas likumu.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

34. Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot valsts kapitāla daļas (izņemot atlīdzību par valsts kapitāla daļu pārdošanu un atlīdzību, kas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" pienākas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam), ieskaita valsts budžetā šo noteikumu 30.punktā minētajā kārtībā.

35. Aģentūras kontos iemaksātos naudas ieņēmumus par to privatizējamo valsts zemesgabalu nomu, kuri atrodas aģentūras valdījumā, bet līdz 2005.gada 1.jūlijam nodoti valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk - sabiedrība) pārvaldīšanā, aģentūra ieskaita sabiedrības kontos pēc tam, kad tā ir ieturējusi nomas maksas daļu saskaņā ar šo noteikumu 22.punktā noteikto atskaitījuma normatīvu par valsts zemes nomas līguma kontroli.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.515)

36. Ieskaitījumi sabiedrības kontos veicami katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam. Maksājumus veic līdz minēto zemesgabalu privatizācijas līguma noslēgšanai vai privatizācijas izbeigšanai.

37. Šie noteikumi nav piemērojami sabiedrības kontos ieskaitīto līdzekļu izlietojumam.

VIII. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
13.06.2009