Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.442

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 18.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)"
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 176.nr.; 2006, 160.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Izglītojamo var uzņemt izglītības iestādē kā eksterni (persona, kas pašizglītības ceļā apgūst izglītības standarta prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai atbilstošā izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei."

2. Izteikt 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. klasi, kurā izglītojamais uzņemts (rīkojuma datums un numurs). Ja izglītojamais uzņemts izglītības iestādē kā eksternis, izdara ierakstu "eksternis";".

3. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja izglītojamais kopā ar ģimeni izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai uz pastāvīgu dzīvi:

25.1. vecāki iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā apliecina, ka ģimene izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai pastāvīgu dzīvi un izglītojamais turpinās izglītību citā valstī;

25.2. izglītības iestāde vecākiem izsniedz ar izglītības iestādes zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);

25.3. izglītojamo ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un izdara attiecīgu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un elektroniskajā datu bāzē;

25.4. izglītības iestāde, no kuras izglītojamais atskaitīts, attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā informē par to pašvaldības izglītības pārvaldi.

26. No izglītības iestādes neatskaita izglītojamo, kurš plāno mācīties citā valstī ne ilgāk kā gadu. Izglītojamo, kurš mācās citā valstī ilgāk par gadu, pēc minētā termiņa notecējuma ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un divu nedēļu laikā izdara attiecīgu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un elektroniskajā datu bāzē. Izglītības iestāde par izglītojamā atskaitīšanu informē viņa vecākus un attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldi."

4. Papildināt noteikumus ar 32.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"32.5. par iestājpārbaudījuma rezultātiem izglītojamos informē piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījuma."

5. Svītrot 33.punktu.

6. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē".

7. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm:

36.1. 1.-4.klasē - vairāk nekā vienā mācību priekšmetā;

36.2. 5.-8.klasē un 10.-11.klasē - vairāk nekā divos mācību priekšmetos."

8. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi (konsultācijas) izglī­tojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums:

38.1. 1.-4.klasē neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts;

38.2. 5.-8., 10. un 11.klasē gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai gada vērtējums nav saņemts."

9. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Lai saņemtu gada vērtējumu izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos, eksternis kārto eksāmenus (ieskaites) izglītības iestādes norādītajos termiņos."

10. Papildināt noteikumus ar 41.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"41.3. eksternim, ņemot vērā nokārtoto eksāmenu (ieskaišu) vērtējumus."

11. Papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Ja izglītojamais pēc 12.klases ir saņēmis liecību un vēlas:

43.1 1. uzlabot vērtējumu kādā valsts pārbaudes darbā, izglītojamais līdz mācību gada 15.decembrim iesniedz direktoram rakstisku iesniegumu, kurā norāda valsts pārbaudes darbu, kuru vēlas kārtot;

43.1 2. iegūt vai uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā (ne vairāk kā divos), izglītojamais mācību gada pirmā semestra laikā iesniedz direktoram rakstisku iesniegumu. Šādā gadījumā izglītojamais tiek reģistrēts izglītības iestādē kā eksternis."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
26.07.2007