Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.168

Rīgā 2007.gada 20.jūnijā (prot. Nr.23, 6.p.)

Par Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un 47.panta pirmo, trešo un piekto daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šā lēmuma 1.punktā apstiprināto noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.172 apstiprinātie Noteikumi par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību ("Latvijas Vēstnesis", 2005, 132.nr.,137.nr.).

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 


 

Apstiprināti

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168 (prot. Nr.23, 6.p.)

Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo, trešo un piekto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants (turpmāk - komersants) iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Regulators) pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, pagarināšanai vai anulēšanai un kādā Regulators piešķir, pagarina, anulē vai tālāknodod radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai.

2. Komersants, lai saņemtu, pagarinātu, anulētu vai tālāknodotu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu rakstveida pieprasījuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu, anulēšanu vai tālāknodošanu (1., 2., 3.vai 4.pielikums).

3. Ja komersantam ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, komersants, iesniedzot Regulatorā šo noteikumu 2.punktā noteiktos pieprasījumus, pievieno informāciju par agrāk piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmatošanu, norādot Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemtās radiofrekvences piešķīruma atļaujas.

4. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt pieprasījumā iekļauto informāciju, lai objektīvi varētu izlemt jautājumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu, anulēšanu vai tālāknodošanu.

5. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Regulatorā ir reģistrēts komersanta pieprasījums, kas iesniegts atbilstoši šo noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām un satur visu šo noteikumu 1., 2., 3.vai 4.pielikumā noteikto informāciju.

6. Regulators izskata atsevišķi katru šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus, esošo situāciju komercdarbībā elektronisko sakaru nozarē un pieejamo radiofrekvenču spektra apjomu saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Elektronisko sakaru direkcijas.

7. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana konkrētajā teritorijā ir uzsākta, ja komersants Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmis radioiekārtas lietošanas atļauju radioiekārtas darbībai konkrētajā teritorijā.

8. Regulators var rīkot konkursu vai izsoli radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai pēc pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu saņemšanas vai pēc savas ini­ciatīvas, nesaņemot iepriekš minēto pieprasījumu, saskaņā ar Regulatora izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

9. Konkursa kārtībā iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības Regulators piešķir, pagarina un anulē saskaņā ar konkursa nolikumu un šiem noteikumiem.

10. Izsoles kārtībā iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības Regulators piešķir, pagarina, anulē un tālāknodod saskaņā ar izsoles nolikumu un šiem noteikumiem.

II. Komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

11. Regulators piešķir komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz noteiktu laiku.

12. Regulators piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām brīvā radiofrekvenču spektra robežās.

13. Komersants radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības izmanto saskaņā ar Ministru kabineta noteikto iedalījumu radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

14. Regulators, piešķirot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, var noteikt nosacījumus komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai.

III. Komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšana

15. Komersants, lai pagarinātu komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu, Regulatorā iesniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanai (2.pielikums) ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņa beigām.

16. Regulators pagarina komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu, ja to darbības termiņā komersants attiecībā uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē ir izpildījis šādus nosacījumus:

16.1. komersants ir ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, tai skaitā ar Regulatora lēmumu noteiktos specifiskos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums ir novērsts Regulatora noteiktajā termiņā;

16.2. komersants ir ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums ir novērsts Elektronisko sakaru direkcijas noteiktajā termiņā;

16.3. komersantam komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņa pagarināšanas brīdī ir spēkā esoša Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izdota radioiekārtas lietošanas atļauja radioiekārtas darbībai konkrētajā teritorijā.

17. Regulators komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu nepagarina, ja mainās Ministru kabineta noteiktā attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas izmantošana attiecīgajam radiosakaru veidam un iedalījums radiosakaru sistēmām un komersantam piešķirtās lietošanas tiesības nevar turpināt izmantot līdzšinējā veidā.

18. Komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanas darbības termiņu nosaka, izvērtējot komersanta pieprasīto un citus faktiskos apstākļus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto termiņu attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas izmantošanai noteiktiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām, bet ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem.

19. Ja Regulators ir atteicies pagarināt konkrēta komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu, jaunu pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņa pagarināšanai komersants var iesniegt tikai pēc tam, kad Regulatora noteiktajā termiņā ir novērsti visi atteikumā minētie iemesli.

IV. Komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšana

20. Ja komersants atsakās no tam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību daļējas vai pilnīgas tālākas izmantošanas, tas vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanas beigām iesniedz Regulatorā šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanai (3.pielikums).

21. Regulators pēc savas iniciatīvas anulē komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja:

21.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem komersants ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta;

21.2. komersants nav ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, tai skaitā ar Regulatora lēmumu noteiktos specifiskos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums nav novērsts Regulatora noteiktajā termiņā;

21.3. komersants nav ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus, vai arī pārkāpums nav novērsts Elektronisko sakaru direkcijas noteiktajā termiņā.

22. Regulators lemj par komersantam komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu, ja mainās Ministru kabineta noteiktā attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas izmantošana attiecīgajam radiosakaru veidam un iedalījums radiosakaru sistēmām.

23. Ja komersants 9 (deviņu) mēnešu laikā no komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas brīža nav uzsācis tam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu - ja vien Regulators komersantam nav noteicis citu izmantošanas uzsākšanas termiņu - Regulators lemj par komersantam komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

V. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošana

24. Komersants nevar tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz tām normatīvajos aktos noteiktajām radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešamas ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē, kā arī konkursa kārtībā iegūtajām.

25. Komersants, lai tālāknodotu Regulatora piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai (4.pielikums), tam pievienojot komersanta, kuram ir paredzēts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, rakstveida apliecinājuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanu tālāknodošanas kārtībā un Regulators lemj par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālaknodošanu.

26. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības nevar tālāknodod komersantam, kuram Regulators atteicis piešķirt, pagarināt vai anulējis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šo noteikumu 21.1., 21.2.un 21.3.punktā minēto iemeslu dēļ.

27. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības var tālāknodot uz termiņu, kas nav garāks par komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu.

28. Tālāknodošanas rezultātā iegūto radiofrekvenču spektru var izmantot tikai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto iedalījumu radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

29. Par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un citu pienākumu un saistību izpildi atbild komersants, kuram ir tālāknodotas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Komersanti, kuriem šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī līdz komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņa beigām ir palicis īsāks termiņš nekā tas noteikts šo noteikumu 15.punktā, šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanai (2.pielikums) iesniedz 4 (četru) nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

31. Regulators lemj par komersantam komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu, ja komersants, kurš radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir saņēmis pirms šo noteikumu spēkā stāšanās brīža, 9 (deviņu) mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža nav uzsācis izmantot tam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja vien Regulators komersantam nav noteicis citu izmantošanas uzsākšanas termiņu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

1.pielikums

Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām,

kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168

Pieprasījums komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai

 01.JPG (69330 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

2.pielikums

Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168

Pieprasījums komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanai

02.JPG (116055 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
 

3.pielikums

Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168

Pieprasījums komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanai

03.JPG (67839 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
 

4.pielikums

Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām,

kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168

Pieprasījums komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai

04.JPG (142780 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

20.06.2007