Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumus Nr. 863 "Noteikumi par muitas kontroles zonām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.393

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.36 14.§)
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 13.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī nosaka informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai.

2. Muitas kontroles zonas nosaka Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde (turpmāk - Galvenā muitas pārvalde).

3. Muitas kontroles zonas Galvenā muitas pārvalde var noteikt Muitas likuma 14.panta otrajā daļā minētajās teritorijās neatkarīgi no tā, kā valdījumā atrodas attiecīgā teritorija.

4. Atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā (turpmāk - atļauja) izsniedz, groza un anulē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā muitas kontroles zona (turpmāk - teritoriālā iestāde).

II. Muitas kontroles zonu noteikšana

5. Muitas kontroles zonas statusu atsevišķajām teritorijām nosaka, lai muitas iestādes veiktu kontroli:

5.1. ārvalstu precēm pirms preču izlaišanas Eiropas Savienības muitas teritorijā;

5.2. Eiropas Kopienas precēm pirms preču izvešanas no Eiropas Savienības muitas teritorijas.

6. Lai noteiktu muitas kontroles zonu vai mainītu muitas kontroles zonas robežas, Galvenā muitas pārvalde apstiprina muitas kontroles zonas plānu, kurā precīzi iezīmēta un skaidri identificējama muitas kontroles zonas atrašanās vieta, tās robeža, kā arī norādīts muitas kontroles zonas robežas apzīmēšanai izmantojamo informācijas zīmju novietojums. Galvenās muitas pārvaldes apstiprināti muitas noliktavu, preču pagaidu uzglabāšanas vietu, brīvo zonu un brīvo noliktavu plāni uzskatāmi par muitas kontroles zonu plāniem.

7. Muitas kontroles zonas plānu (izņemot muitas noliktavu, preču pagaidu uzglabāšanas vietu, brīvo zonu un brīvo noliktavu plānus) Valsts ieņēmumu dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" mēneša laikā pēc attiecīgā plāna apstiprināšanas.

8. Galvenā muitas pārvalde pieprasa muitas kontroles zonas noteikšanai nepieciešamos dokumentus un ziņas no personām, kuru valdījumā atrodas attiecīgā teritorija vai kuru rīcībā ir šādi dokumenti un ziņas (piemēram, komersanta teritorijas plāns, zemesgabala robežas plāns, ēku inventarizācijas plāns). Galvenā muitas pārvalde, vienojoties par iesniedzamajiem dokumentiem un ziņām ar attiecīgās teritorijas valdītāju vai personu, kuras rīcībā ir nepieciešamās ziņas, nosaka termiņu nepieciešamo dokumentu un ziņu iesniegšanai.

III. Muitas kontroles zonas robežu apzīmēšana

9. Informācijas zīme muitas kontroles zonas robežas apzīmēšanai noteikta šo noteikumu pielikumā.

10. Muitas kontroles zonas robežu apzīmēšanai dabā izmanto informācijas zīmi, kura ir 1400 mm vai 670 mm plata un 370 mm augsta, uz zila fona, ar 20 mm platu baltu apmali. Informācijas zīmes centrā ir 150 mm augsti balti burti "MUITAS ZONA". Informācijas zīmi var izgatavot tipogrāfiski (atstarojoša, izturīga, ūdensnecaurlaidīga uzlīme) vai rūpnieciski (metāla plāksne). Informatīvā zīme norāda uz attiecīgās teritorijas īpašo statusu.

11. Muitas kontroles zonas robežu apzīmēšanai izmantojamo informācijas zīmju skaitu, veidu un atrašanās vietu nosaka Galvenā muitas pārvalde.

12. Lai noteiktu brīvās zonas un brīvās noliktavas teritorijas muitas kontroles zonu apzīmēšanai izmantojamo informācijas zīmju skaitu, veidu un atrašanās vietu, attiecīgi licencēts komersants vai speciālās ekonomiskās zonas komersants 10 darbdienu laikā pēc atļaujas saņemšanas komercdarbības veikšanai brīvostā vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā iesniedz Galvenajā muitas pārvaldē iesniegumu par informācijas zīmju izmantošanu un brīvās zonas plānu.

13. Galvenā muitas pārvalde pieņem lēmumu par informācijas zīmju izmantošanu brīvās zonas un brīvās noliktavas teritorijas muitas kontroles zonu apzīmēšanai un apstiprina brīvās zonas plānu, kurā ir precīzi iezīmēta un skaidri identificējama brīvās zonas atrašanās vieta, tās robeža, kā arī norādīts muitas kontroles zonas robežu apzīmēšanai izmantojamo informācijas zīmju novietojums.

14. Par informācijas zīmju izgatavošanu un novietošanu muitas kontroles zonas robežu apzīmēšanai ir atbildīgas teritoriālās iestādes. Izņēmums ir informācijas zīmes muitas noliktavu, preču pagaidu uzglabāšanas vietu, brīvo zonu un brīvo noliktavu robežu apzīmēšanai - par to izgatavošanu un izvietošanu ir atbildīgs attiecīgi muitas noliktavas turētājs, preču pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs, licencēts komersants vai speciālās ekonomiskās zonas komersants.

15. Muitas noliktavas turētājs, preču pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs, licencēts komersants vai speciālās ekonomiskās zonas komersants mēneša laikā pēc tam, kad izsniegta attiecīgi muitas noliktavas turēšanas atļauja, atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai, atļauja komercdarbības veikšanai brīvostā vai atļauja komercdarbības veikšanai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošina informācijas zīmju izgatavošanu un novietošanu (uzstādīšanu) atbilstoši Galvenās muitas pārvaldes apstiprinātajam muitas kontroles zonas plānam.

IV. Atļaujas izsniegšana komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā

16. Atļauja nepieciešama komercdarbības veidiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajā muitas kontroles zonā vai tās daļā jānodrošina atsevišķa nodalīta pastāvīga vieta (turpmāk - komercdarbības veikšanas vieta).

17. Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajā muitas kontroles zonā vai tās daļā atļauti šādi ar muitošanu vai robežas šķērsošanu saistīti komercdarbības veidi, ja pakalpojums nepieciešams personām, kuras uzturas muitas kontroles zonā, un nav pretrunā ar muitas kontroles zonā īstenojamām valsts institūciju funkcijām un komersanta rīcībā ir nepieciešamie resursi attiecīgās komercdarbības nodrošināšanai:

17.1. apdrošināšanas pakalpojumu snieg­šana;

17.2. banku pakalpojumu sniegšana;

17.3. muitas brokeru pakalpojumu sniegšana;

17.4. elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana;

17.5. ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

17.6. tirdzniecības pakalpojumu (arī karsto un atspirdzinošo dzērienu automātu un citu automātu uzstādīšana) sniegšana;

17.7. sabiedrisko tualešu pakalpojumu sniegšana.

18. Sludinājumu par iespējām saņemt atļauju teritoriālā iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā norāda nosacījumus atļaujas saņemšanai, muitas kontroles zonas atrašanās vietu, komercdarbības veikšanas vietas aprakstu, dokumentu iesniegšanas termiņu (vismaz 15 darbdienas) un nepieciešamos komercdarbības veidus, kuriem paredzēts ierādīt komercdarbības veikšanas vietu.

19. Komersantu, kuram tiek piešķirta atļauja, izvēlas atklāta konkursa kārtībā, ņemot vērā šo noteikumu 23.punktā minētos kritērijus.

20. Ja muitas kontroles zonas noteikšana Muitas likumā noteiktajos gadījumos jāsaskaņo ar Valsts robežsardzi, iespēju ierādīt vietu komercdarbības veikšanai šajās muitas kontroles zonās teritoriālā iestāde pirms sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" saskaņo ar attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi. Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde septiņu darbdienu laikā informē par iebildumiem pret vietas ierādīšanu komercdarbības veikšanai. Ja minētajā termiņā Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde nav paziņojusi par iebildumiem, vietas ierādīšanu komercdarbības veikšanai attiecīgajā muitas kontroles zonā uzskata par saskaņotu.

21. Teritoriālā iestāde pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju, grozījumu izdarīšanu atļaujā vai atļaujas anulēšanu.

22. Teritoriālā iestāde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja komersants nav izpildījis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā sludinājumā noteiktos nosacījumus atļaujas saņemšanai, neatbilst visiem publicētajiem vai šajos noteikumos minētajiem kritērijiem.

23. Teritoriālā iestāde izsniedz atļauju, ja komersants atbilst šādiem kritērijiem:

23.1. komersants ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

23.2. komersantam nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un komersants pilda parādu saistības;

23.3. komercsabiedrības dibinātāji un dalībnieki (fiziskās personas) vai individuālais komersants nav krimināli sodīts par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, kā arī Muitas likumā noteiktajos gadījumos - ja muitas kontroles zonas noteikšana jāsaskaņo ar Valsts robežsardzi - par noziegumu pret valsti, kā arī par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

23.4. pēdējo 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas komersants nav atkārtoti sodīts par administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā;

23.5. komersantam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

24. Lai saņemtu atļauju, komersants laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā sludinājumā norādītajā termiņā iesniedz teritoriālajā iestādē iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

24.1. komersanta apliecības un statūtu kopiju;

24.2. tādu dokumentu kopijas, kuri apliecina ziņas par komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem (arī fiziskām personām);

24.3. komersantam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kopiju, ja komercdarbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama speciālā atļauja (licence).

25. Ja muitas kontroles zonas noteikšana Muitas likumā noteiktajos gadījumos saskaņojama ar Valsts robežsardzi, nosacījumus komersantam komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā teritoriālā iestāde pirms atļaujas izsniegšanas un grozījumu izdarīšanas atļaujā saskaņo ar Valsts robežsardzi.

26. Iesniegumā atļaujas saņemšanai komersants norāda:

26.1. komercdarbības veidus, komercdarbības veikšanas vietas aprakstu, komersanta rīcībā esošos resursus attiecīgās komercdarbības nodrošināšanai, komersanta darbinieku pienākumus;

26.2. laikposmu, kurā paredzēts veikt komercdarbību;

26.3. ka, veicot komercdarbību muitas kontroles zonā, apņemas ievērot šajos noteikumos un citos muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, kā arī izpildīt visas saistības, kas rodas, izmantojot komercdarbības veikšanas vietu;

26.4. ka apņemas 10 darbdienu laikā rakstiski informēt teritoriālo iestādi par šo noteikumu 23.punktā minēto kritēriju izmaiņām, veicot komercdarbību muitas kontroles zonā;

26.5. ka apņemas uzsākt komercdarbību 30 dienu laikā pēc atļaujas stāšanās spēkā;

26.6. ka apņemas 10 dienu laikā pēc atļaujas saņemšanas iesniegt teritoriālajā iestādē komersanta darbinieku darba attiecības apliecinošo dokumentu kopijas un to komersanta darbinieku sarakstu, kuri veiks komercdarbību muitas kontroles zonā (turpmāk - komersanta darbinieku saraksts);

26.7. ka apņemas 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu noslēgt nepieciešamo nomas līgumu par komercdarbības veikšanas vietas izmantošanu;

26.8. ka apņemas atbrīvot komercdarbības veikšanas vietu 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas anulēšanu;

26.9. ka komercsabiedrības dibinātāji un dalībnieki (fiziskās personas) vai individuālais komersants nav krimināli sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un - ja muitas kontroles zonas noteikšana Muitas likumā noteiktajos gadījumos saskaņojama ar Valsts robežsardzi - par noziegumu pret valsti, kā arī par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

26.10. ka komersants pēdējo 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas nav atkārtoti sodīts par administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā.

27. Ja nepieciešams, teritoriālā iestāde pieprasa papildu dokumentus un ziņas, kas saistītas ar komersanta komercdarbības veikšanu (piemēram, darba līgumi, pilnvaras), ja minētās ziņas nepieciešamas iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

28. Atļauju komersanta komercdarbības veikšanai izsniedz katrā muitas kontroles zonā atsevišķi, norādot atļautos komercdarbības veidus.

29. Atļaujā norāda:

29.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

29.2. komercdarbības veidus;

29.3. komercdarbības veikšanas vietu muitas kontroles zonā;

29.4. atļaujas izsniegšanas vai grozījumu izdarīšanas datumu.

30. Ja muitas kontroles zonas noteikšanu Muitas likumā noteiktajos gadījumos saskaņo ar Valsts robežsardzi, teritoriālā iestāde par atļauju izsniegšanu un grozījumu izdarīšanu atļaujās informē Valsts robežsardzi.

31. Atļaujai pievieno muitas kontroles zonas plānu, kurā precīzi iezīmēta un skaidri identificējama komercdarbības veikšanas vieta.

32. Komersantam 30 dienu laikā pēc atļaujas stāšanās spēkā jāuzsāk komercdarbība muitas kontroles zonā.

33. Teritoriālā iestāde ar komersantu, kuram izsniegta atļauja, noslēdz nomas līgumu. Nomas līgumu anulē, ja anulē atļauju.

34. Lai izdarītu grozījumus atļaujā vai šo noteikumu 31.punktā minētajā muitas kontroles zonas plānā, komersants teritoriālajā iestādē iesniedz iesniegumu un, ja nepieciešams, pievieno papildu dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai (piemēram, pieteikto grozījumu pamatotību apliecinošos dokumentus, citu komersanta darbinieku sarakstu, darba līgumus, pilnvaras un dokumentus, kas nepieciešami izvirzīto kritēriju pārbaudei).

35. Mainoties šo noteikumu 23.punktā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz turpmāku atļaujā norādīto komercdarbību, komersants par to 10 darbdienu laikā informē teritoriālo iestādi.

36. Atļauju anulē, ja:

36.1. komersants iesniedz iesniegumu par atļaujas anulēšanu;

36.2. komersants sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas atļaujas saņemšanai, grozījumu izdarīšanai atļaujā vai atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai;

36.3. ir radusies objektīva nepieciešamība komercdarbības veikšanas vietā veikt muitas kontroli, robežkontroli, Pārtikas un veterinārā dienesta kontroli vai citu valsts institūciju kontroli muitas kontroles zonā un tāpēc komersantam vairs nav iespējams ierādīt komercdarbības veikšanai citu vietu, un teritoriālā iestāde uzteic nomas līgumu;

36.4. komersants ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra;

36.5. komersantam ir nodokļu parāds un attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā nav pagarināti un komersants nepilda parādsaistības ar valsts budžetu;

36.6. komersants ir likvidēts un izslēgts no komercreģistra;

36.7. komersanta speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai ir atsauk­ta vai beidzies tās derīguma termiņš;

36.8. komercsabiedrības dibinātāji un dalībnieki (fiziskās personas) vai individuālais komersants pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu ir krimināli sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un Muitas likumā noteiktajos gadījumos, kad muitas kontroles zonas noteikšana jāsaskaņo ar Valsts robežsardzi - par noziegumu pret valsti, kā arī par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

36.9. komersants vai komersanta darbinieki, kuri veic komercdarbību muitas kontroles zonā, pēdējo 12 mēnešu laikā ir atkārtoti sodīti par administratīvajiem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā;

36.10. komersants 30 dienu laikā pēc atļaujas stāšanās spēkā muitas kontroles zonā nav uzsācis komercdarbību;

36.11. vairs nepastāv komersanta atļaujas saņemšanai norādītie saimnieciskie nosacījumi turpmākai komercdarbībai muitas kontroles zonā;

36.12. komersants 10 darbdienu laikā teritoriālajai iestādei nav sniedzis ziņas par to, ka mainījušies šo noteikumu 23.punktā noteiktie kritēriji turpmākai atļaujā norādītās komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā.

37. Noteikumos minētos lēmumus var apstrīdēt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

38. Lai apzīmētu muitas kontroles zonas, kas atrodas muitas noliktavās, preču pagaidu uzglabāšanas vietās un brīvajās zonās un kuru turēšanai un darbībai atļaujas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, attiecīgi muitas noliktavas turētājs, preču pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs, licencēts komersants vai speciālās ekonomiskās zonas komersants līdz 2008.gada 1.janvārim iesniedz Galvenajā muitas pārvaldē iesniegumu par informācijas zīmju izmantošanu un muitas noliktavas, preču pagaidu uzglabāšanas vietas vai brīvās zonas plānu.

39. Informācijas zīmju skaitu, veidu un atrašanās vietu šo noteikumu 38.punktā minēto muitas kontroles zonu apzīmēšanai Galvenā muitas pārvalde nosaka līdz 2009.gada 1.janvārim.

40. Muitas noliktavas turētājs, preču pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs, licencēts komersants vai speciālās ekonomiskās zonas komersants, kuram attiecīgi muitas noliktavas turēšanas atļauja, atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai, atļauja komercdarbības veikšanai brīvostā vai atļauja komercdarbības veikšanai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izsniegta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, informācijas zīmju izgatavošanu un novietošanu (uzstādīšanu) atbilstoši Galvenās muitas pārvaldes apstiprinātajam muitas kontroles zonas plānam nodrošina līdz 2009.gada 1.jūlijam.

41. Informācijas zīmju skaitu, veidu un atrašanās vietu to muitas kontroles zonu apzīmēšanai, kuras ir noteiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai (izņemot muitas noliktavu, preču pagaidu uzglabāšanas vietu, brīvo zonu un brīvo noliktavu teritoriju), Galvenā muitas pārvalde nosaka līdz 2009.gada 1.janvārim.

42. Atļaujas komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.janvārim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.393
Informācijas zīme muitas kontroles zonas robežas apzīmēšanai

1.attēls

1400 x 370 mm

01.JPG (5212 bytes)

2.attēls

670 x 370 mm

02.JPG (3602 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
22.06.2007
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.