Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.390

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.36 6.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedien­iekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 129.nr.; 2005, 68.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.6.apakšpunktā vārdus "uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu" ar vārdu "bīstamo";

1.2. papildināt noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja spiedieniekārtas kompleksu iznomā vai nodod lietošanā citai personai, šo noteikumu 6.punktā minētā atbildība nav deleģējama.";

1.3. aizstāt 7.punktā vārdu "ekspluatācijas" ar vārdu "lietošanas";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Lietošanas atļauju valdītājam izsniedz Valsts darba inspekcija. Valsts darba inspekcija izdara attiecīgu ierakstu spiedieniekārtu kompleksa pases
X nodaļā un norāda šādu informāciju:

7.1 1. atzīme par spiedieniekārtas atrašanos valdītāja norādītajā adresē;

7.1 2. Valsts darba inspekcijas reģionālās struktūrvienības - lietošanas atļaujas izsniedzējas - nosaukums un adrese;

7.1 3. lietošanas atļaujas izsniegšanas datums;

7.1 4. atbildīgās Valsts darba inspekcijas amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

7.2 Ja mainās spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas adrese, valdītājam nepieciešams saņemt jaunu lietošanas atļauju Valsts darba inspekcijā. Valsts darba inspekcija izdara jaunu ierakstu spiedieniekārtu kompleksa pases X nodaļā.";

1.5. izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pārdodot, dāvinot vai citādi nododot spiedieniekārtu kompleksu citam valdītājam, nodod arī spiedieniekārtu kompleksa pasi. Datus par jauno spiedieniekārtu kompleksa valdītāju norāda spiedieniekārtu kompleksa pasē. Tos apstiprina Valsts darba inspekcija, pārreģistrējot spiedieniekārtu kompleksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

10. Valdītājs kopā ar spiedieniekārtu kompleksa pasi glabā spiedieniekārtu kompleksa montāžas un lietošanas instrukciju valsts valodā. Instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

10.1. spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas un pārvietošanas prasības;

10.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas kārtība;

10.3. spiedieniekārtu kompleksa tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, kā arī veicamās lietotāja pārbaudes;

10.4. spiedieniekārtu kompleksa tehnoloģiskā shēma, rasējumi, specifikācijas, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes.";

1.6. aizstāt 11.punktā vārdus "uzsākt spiedieniekārtu kompleksa lietošanu" ar vārdiem "lietot spiedieniekārtu kompleksu";

1.7. svītrot 13.3.apakšpunktā vārdus "montāžas un lietošanas";

1.8. svītrot 13.1 punktu;

1.9. izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas un montāžas instrukcijām un apkalpojošā personāla darba drošības instrukcijām;";

1.10. papildināt 14.3.apakšpunktu aiz vārda "žurnālu" ar vārdiem "ja tādu paredzējis spiedieniekārtu kompleksa ražotājs";

1.11. papildināt 15.8.apakšpunktu aiz vārda "pieņemšanu" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja spiedieniekārtu kompleksa ražotājs žurnālu nav paredzējis";

1.12. svītrot 16.2.13.apakšpunktu;

1.13. papildināt 3.2.apakšnodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Spiedieniekārtu kompleksu, kurā uzglabā dabas gāzi vai sašķidrinātas naftas gāzes, aprīko ar iezemēšanas kontūru. Visi iezemētāju savienojumi, kas nav brīvi pieejami, ir metināti. Kontūra noplūdes pretestība nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

20.1. gāzes uzpildes stacijā esošo spiedieniekārtu kompleksu elektroiekārtām - 4 omi, aizsardzībai no statiskās strāvas - 10 omi, zibens aizsardzībai - 25 omi;

20.2. sašķidrināto naftas gāzes spiedieniekārtu kompleksam - 10 omi.";

1.14. izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Spiedieniekārtu komplekss atkarībā no tā konstrukcijas un paredzētā lietošanas veida ir apgādāts ar šādu aprīkojumu:

21.1. drošības ierīces, kas aizsargā spiedieniekārtu kompleksu no spiediena pieļaujamo parametru pārsniegšanas;

21.2. ierīces temperatūras, šķidruma līmeņa un spiediena mērīšanai;

21.3. slēgierīces un regulēšanas ierīces;

21.4. ar liesmu vai citādi karsējama spiedieniekārtu kompleksa barošanas ierīces;

21.5. ar liesmu vai citādi karsējama spiedieniekārtu kompleksa šķidruma cirkulācijas un sagatavošanas ierīces.

22. Spiedieniekārtu kompleksa aizsardzībai no spiediena paaugstināšanās virs pieļaujamā spiediena drīkst lietot tikai tādas drošības ierīces, kādas ir paredzējis ražotājs. To nomaiņa ar cita tipa drošības ierīcēm tiek uzskatīta par spiedieniekārtu kompleksa rekonstrukciju.";

1.15. svītrot 26.punktā vārdus "Ar liesmu vai citādi karsējama spiedieniekārtu kompleksa";

1.16. izteikt 28.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Veic drošības un vides aizsardzības pasākumus.";

1.17. svītrot 31.1.apakšpunktā vārdus "vai nav atkārtoti pārbaudīts noteiktajā termiņā";

1.18. papildināt 3.2.apakšnodaļu ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.Spiedieniekārtu kompleksa automātikas aprīkojumu pieļaujamo parametru regulēšanai un aizsardzībai no pieļaujamo parametru pārsniegšanas uztur tādā līmenī, kā to ir paredzējis spiedieniekārtu kompleksa ražotājs.

Spiedieniekārtu kompleksa automātikas aprīkojuma nomaiņa pret cita veida automātikas aprīkojumu tiek uzskatīta par spiedieniekārtu kompleksa rekonstrukciju.";

1.19. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Spiedieniekārtu kompleksa pamatelementu nomaiņa, nemainot iekārtas konstrukciju un tehniskos raksturojumus (turpmāk - remonts), vai to elementu metināšana, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos, kā arī spiedieniekārtu kompleksa konstrukcijas vai darba parametru maiņa (turpmāk - rekonstrukcija) atļauta, ievērojot normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteiktās būtiskās drošības prasības.";

1.20. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Valdītājs pēc remonta vai rekon­strukcijas pirms spiedieniekārtu kompleksa lietošanas atsākšanas nodrošina tā ārkārtas tehnisko pārbaudi.";

1.21. papildināt 4.nodaļu ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes ir šādas:

43.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude - pārbaude pirms spiedieniekārtu kompleksa reģistrēšanas Valsts darba inspekcijā;

43.2. kārtējā tehniskā pārbaude - pārbaude spiedieniekārtu kompleksa lietošanas laikā;

43.3. ārkārtas tehniskā pārbaude - pārbaude, ko veic šo noteikumu 56.punktā minētajos gadījumos.

43.2 Spiedieniekārtu kompleksa pirmreizējā tehniskā pārbaude ietver šādas darbības:

43.1. spiedieniekārtu kompleksa pasē norādīto datu pārbaude, lai konstatētu to atbilstību ražotāja instrukcijās un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

43.2. spiedieniekārtu kompleksa ārējā tehniskā pārbaude un, ja nepieciešams, iekšējā tehniskā pārbaude un hidrauliskā pārbaude.";

1.22. svītrot 44.3.apakšpunktā vārdus "kā arī drošības ierīču atbilstošu noregulēšanu un noplombēšanu saskaņā ar piemērojamajiem standartiem";

1.23. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Spiedieniekārtu kompleksa pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārkārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 56.punktā noteiktajos gadījumos pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pasūtījuma veic inspicēšanas institūcija saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.";

1.24. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Spiedieniekārtu kompleksiem, kuri izolēti ar vakuumu un paredzēti kriogēno gāzu uzglabāšanai, kā arī saldēšanas iekārtām un siltumsūkņiem tehniskās pārbaudes saturu un periodiskumu nosaka saskaņā ar piemērojamajiem standartiem.";

1.25. aizstāt 49.punktā vārdus "iekšējās un hidrauliskās" ar vārdiem "kārtējās tehniskās";

1.26. aizstāt 56.2.apakšpunktā vārdus "ja tas ir bijis saistīts ar pamatelementu nomaiņu vai to elementu metināšanu, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos" ar vārdiem "pēc rekonstrukcijas";

1.27. svītrot 58., 59. un 60.punktu;

1.28. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Ja tehniskās pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, inspicēšanas institūcija uz pārbaudītā spiedieniekārtu kompleksa redzamā vietā (blakus spiedieniekārtu kompleksa ražotāja datu plāksnei vai šo noteikumu 35.punktā minēto apzīmējumu vietai) piestiprina bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi.";

1.29. papildināt noteikumus ar 4.1 nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Spiedieniekārtu kompleksu uzraudzība un kontrole

65.1 Spiedieniekārtu kompleksu uzraudzību un kontroli veic Valsts darba inspekcija, uzraugot un kontrolējot, lai spiedieniekārtu kompleksi, uz kuriem attiecināmas šo noteikumu prasības, tiktu lietoti tikai pēc to reģistrācijas Valsts darba inspekcijā.

65.2 Par spiedieniekārtu kompleksa lietošanu netiek uzskatīta spiedieniekārtu kompleksa darbināšana izmēģinājuma režīmā, veicot attiecīgus kompleksa regulēšanas darbus pēc tā uzstādīšanas, remonta vai rekonstrukcijas.

65.3 Valsts darba inspekcija, veicot spiedieniekārtu kompleksu uzraudzību un kontroli to lietošanas laikā, anulē lietošanas atļauju un izdara attiecīgu ierakstu spiedieniekārtu kompleksa pases X nodaļā, ja:

65.1. valdītājs gada laikā atkārtoti ir sodīts par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

65.2. valdītājs nav norīkojis atbildīgo speciālistu saskaņā ar šo noteikumu 13.2.apakšpunktu;

65.3. spiedieniekārtu kompleksam nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā;

65.4. ir saņemts pārbaudes protokols likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 12.pantā noteiktajos gadījumos.

65.4 Valsts darba inspekcija, veicot spiedieniekārtu kompleksu uzraudzību to lietošanas laikā, ziņo Latvijas nacionālajam akreditācijas birojam par konstatētajiem pārkāpumiem, ko pieļāvušas inspicēšanas institūcijas attiecībā uz likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" noteikto saistību izpildi."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.07.2007