Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.06.2014. - 02.02.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 52 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2007.gada 12.jūnijā (prot. Nr.35 6.§)
Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību:

1.1. kādā atbilstoši Elektroenerģijas nodokļa likuma (turpmāk - likums) 6.panta pirmajai daļai no elektroenerģijas nodokļa (turpmāk - nodoklis) atbrīvojama elektroenerģija, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās un koģenerācijas elektrostacijās;

1.2. kādā atbilstoši likuma 6.panta otrajai daļai no nodokļa atbrīvojama elektroenerģija, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā, preču pārvadājumiem un sabiedris­kajiem pasažieru pārvadājumiem, kā arī mājsaimniecību lietotāji;

1.3. kādā atbilstoši likuma 6.panta trešajai daļai no nodokļa atbrīvojama elektroenerģija, kura piegādāta citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām;

1.4. kādā atbilstoši likuma 6.panta piektajai daļai elektroenerģijai, kas piegādāta personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, piemērojama nodokļa likme 0 euro par vienu megavatstundu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1073)

2. Likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktais nodokļa atbrīvojums tiek piemērots elektroenerģijai, ja tās izcelsmi apliecina:

2.1. atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai vai elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem par izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, – attiecībā uz Enerģētikas likumā definētajiem atjaunojamiem energoresursiem un hidroelektrostacijās ražotu elektroenerģiju;

2.2. izcelsmes apliecinājums, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, – attiecībā uz koģenerācijas stacijās ražotu elektroenerģiju;

2.3. elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskā dokumentācija − attiecībā uz autonomo ražotāju ražotu elektroenerģiju vai no atjaunojamiem energoresursiem ražotu elektroenerģiju, ja tās ražotājiem nav šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto dokumentu;

2.4. dokuments, kurā norādīta informācija par atjaunojamiem energoresursiem (piemēram, atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai vai elektroenerģijas piegādes līgums, vai elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums, kas izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem par izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem), – attiecībā uz ievesto elektroenerģiju (arī tad, ja tā ir iegādāta elektroenerģijas biržā);

2.5. šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētie dokumenti vai tehniskā dokumentācija attiecībā uz šajos apakšpunktos minēto elektroenerģiju, ja tā ir piegādāta un iegādāta elektroenerģijas biržas Latvijas tirdzniecības apgabalā noteiktā taksācijas perioda ietvaros.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

2.1 Lai piemērotu likuma 6. panta pirmajā daļā noteikto nodokļa atbrīvojumu, šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajam izcelsmes apliecinājumam, kuru ir izsniegusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija, jāpievieno tā tulkojums valsts valodā un komersanta apliecinājums par šā dokumenta autentiskumu.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

2.2 Valsts ieņēmumu dienests, lai pārliecinātos par šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā izcelsmes apliecinājuma autentiskumu, var lūgt Ekonomikas ministrijai pārbaudīt to. Ekonomikas ministrija, veicot izcelsmes apliecinājuma pārbaudi, var pieprasīt Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai institūcijai, kas ir izsniegusi minēto izcelsmes apliecinājumu, apstiprināt tā autentiskumu. Ekonomikas ministrija informē Valsts ieņēmumu dienestu par saņemto informāciju.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

2.3 Ja Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija neapstiprina šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā izcelsmes apliecinājuma autentiskumu, likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktais nodokļa atbrīvojums netiek piemērots.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

3. Ja ar galalietotāju noslēgtais līgums par elektroenerģijas piegādi vai citi dokumenti nenosaka, no kādiem energoresursiem ražota elektroenerģija tam piegādāta, elektroenerģijas ražotājs, sadales sistēmas operators, elektroenerģijas tirgotājs (turpmāk - piegādātājs) no nodokļa atbrīvojamo šim lietotājam piegādāto elektroenerģijas daudzumu nosaka, izmantojot šo noteikumu 2.punktā minētās no nodokļa atbrīvojamās elektroenerģijas īpatsvaru piegādātāja kopējā elektroenerģijas piegādes apjomā.

4. Piegādāto no nodokļa atbrīvoto elektroenerģiju piegādātājs uzskaita:

4.1. atsevišķi pa iegūšanas veidiem, kas noteikti likuma 6.panta pirmajā daļā;

4.2. atsevišķi pa izmantošanas veidiem, kas noteikti likuma 6.panta otrajā, trešajā un piektajā daļā.

5. Ja piegādātājs piegādā elektroenerģiju citiem piegādātājiem, no nodokļa atbrīvojamās elektroenerģijas proporciju atbilstoši piegādātajam elektroenerģijas apjomam nosaka, pamatojoties uz dokumentiem par elektroenerģijas ražošanu un piegādi.

6. Piegādātājam, kas elektroenerģiju piegādā citam elektroenerģijas piegā­dātājam, ir pienākums izsniegt minētajam piegādātājam dokumentu, ar kuru apliecina, kādu daļu (proporciju) no piegādātā elektroenerģijas daudzuma veido elektroenerģija, kuru saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu atbrīvo no nodokļa.

7. Dokumentu, ar kuru apliecina šo noteikumu 6.punktā minēto elektro­enerģijas proporciju, elektroenerģijas piegādātājs izsniedz par taksācijas periodu ne vēlāk kā piecas kalendāra dienas pirms likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa.

8. Elektroenerģijas galalietotājiem, kas saņēmuši elektroenerģiju, kurai piemērots nodokļa atbrīvojums kā preču un pasažieru pārvadājumiem paredzētai elektroenerģijai, ir pienākums 10 kalendāra dienas pirms elektroenerģijas nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa rakstiski informēt piegādātāju par elektroenerģijas daudzumu, kas izlietots preču un pasažieru pārvadājumiem, un elektroenerģijas daudzumu, kas izlietots citiem mērķiem.

9. Likuma 6.panta piektajā daļā noteikto elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemēro, ja attaisnojuma dokumenti apliecina elektroenerģijas piegādi personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai.

10. Elektroenerģijas galalietotājiem, kas saņēmuši elektroenerģiju, kurai nodoklis aprēķināts atbilstoši likuma 6.panta piektajā daļā noteiktajai likmei, ir pienākums 10 kalendāra dienas pirms elektroenerģijas nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa rakstiski informēt piegādātāju par elektroenerģijas daudzumu, kas izlietots ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, un elektroenerģijas daudzumu, kas izlietots citiem mērķiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
19.06.2014