Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 11., 18., 23.nr.; 2006, 13., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "nepārtraukts tiešsaistes režīms" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tiešsaistes režīms" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.panta 9.punktā vārdu "persona" ar vārdiem "fiziskā persona".

3. 9.pantā:

izslēgt 5.punktā vārdu "nepārtrauktu";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) iezīmējot elektronisko dokumentu ar laika zīmogu, tiek nodrošināta iespēja noteikt neapšaubāmu datumu un laiku, kad elektroniskais dokuments ir bijis elektroniski parakstīts un šāds paraksts ir bijis derīgs;".

4. Papildināt 11.panta pirmās daļas 10.punktu pēc vārda "reģistram" ar vārdiem "par parakstītājam izsniegtajiem laika zīmogiem".

5. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Fizisko personu datu aizsardzība

(1) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs drīkst iegūt fiziskās personas datus tikai tieši no pašas fiziskās personas vai no trešās personas, ja fiziskā persona ir rakstveidā piekritusi, ka tās datus konkrēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs iegūst no trešās personas.

(2) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs drīkst apstrādāt fiziskās personas datus tikai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai.

(3) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nedrīkst citiem mērķiem apstrādāt fiziskās personas datus, kuri iegūti sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai."

6. 16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "termiņu" ar vārdiem "perioda sākumu un beigas";

papildināt pirmās daļas 7.punktu pēc vārda "esošajiem" ar vārdu "droša";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) summas ierobežojumus darījumiem, kuru veikšanai var izmantot kvalificētu sertifikātu.";

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) parakstītāja identifikācijas numuru, ja ziņas par parakstītāju nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā."

7. 17.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai saņemtu kvalificētu sertifikātu, parakstītājs iesniedz pašrocīgi parakstītu rakstveida pieteikumu.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "trešajā un ceturtajā" ar vārdiem "trešajā, ceturtajā un piektajā".

8. Izteikt 18.panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Drošs elektroniskais paraksts, kas radīts pēc kvalificēta sertifikāta anulēšanas vai laikā, kad sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, nav derīgs.

(8) Drošs elektroniskais paraksts, kas radīts pēc parakstītāja nāves, nav derīgs."

9. Izslēgt 20.panta otrās daļas 4.punktu.

10. 21.pantā:

izslēgt sestās daļas 1.punktā vārdus "un sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstam";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uzraudzības iestādes lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

11. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē uzraudzības iestādi un parakstītājus, ar kuriem tam noslēgts sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas līgums, ka tā darbība ir izbeigta, tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, sertifikācijas pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai ir anulēta sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācija."

12. 23.pantā:

izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) izsniedzot kvalificētu sertifikātu, rakstveidā informēt parakstītāju par sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un sertifikāta lietošanas ierobežojumiem;

9) ievērot šo likumu, citus normatīvos aktus, sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu un procedūru drošības aprakstu, kā arī uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautos sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumus;";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) nekavējoties nodrošināt kvalificēta sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu vai atjaunošanu šajā likumā noteiktajos gadījumos;";

izslēgt 12.punktu;

papildināt 19.punktu pēc vārda "nekopēt" ar vārdu "droša".

13. Izteikt 24.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šā likuma un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu, izsniedzot kvalificētu sertifikātu, uz sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu, kā arī attiecībā uz uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļauto sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumu ievērošanu un izpildi;".

14. Izteikt 25.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pirms noslēgts līgums par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu, rakstveidā apliecināt, ka ir iepazinies ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu ar uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautajiem sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem drošības pasākumiem, kurus uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs veic, lai novērstu kvalificēta sertifikāta nelikumīgu lietošanu;".

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 24.maijā.
Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētājs I.Emsis
Rīgā 2007.gada 12.jūnijā
26.06.2007