Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.345

Rīgā 2007.gada 29.maijā (prot. Nr.31 18.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 90./91.nr.; 2005, 135.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Par kravas celtņa izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ražotāja instrukciju, lai nepieļautu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, ir atbildīgs kravas celtņa valdītājs.";

1.2. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Atsavinot vai citādi nododot kravas celtni citam valdītājam, nodod arī kravas celtņa pasi. Datus par jauno kravas celtņa valdītāju norāda kravas celtņa pasē, ko apstiprina Valsts darba inspekcija, veicot pārreģistrāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.";

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Valdītājs kopā ar kravas celtņa pasi uzglabā arī kravas celtņa montāžas un lietošanas instrukciju valsts valodā. Instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

11.1. prasības kravas celtņa uzstādīšanai un pārvietošanai;

11.2. kravas celtņa lietošanas kārtība;

11.3. kravas celtņa tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, arī lietotāja veicamās pārbaudes;

11.4. kravas celtņa rasējumus, specifikācijas, diagrammas un aprēķinus, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes.";

1.4. papildināt noteikumus ar 13.9.apakš­punktu šādā redakcijā:

"13.9. ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, (turpmāk - atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.";

1.5. svītrot 13.1 punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Kravas celtņa remonts vai rekonstrukcija

21.1 Kravas celtņa pamatelementu nomaiņa, nemainot kravas celtņa konstrukciju un tehniskos raksturojumus, vai to elementu metināšana vai nomaiņa, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos (turpmāk - remonts), kā arī kravas celtņa konstrukcijas vai darba parametru maiņa
(turpmāk - rekonstrukcija) atļauta, ievērojot normatīvajos aktos par mašīnu drošību noteiktās būtiskās nekaitīguma un drošības prasības.

21.2 Pirms atsākt kravas celtņa lietošanu pēc remonta vai rekonstrukcijas valdītājs nodrošina ārkārtas tehnisko pārbaudi, ko veic inspicēšanas institūcija.

21.3 Kravas celtņa elementus atļauts metināt metinātājiem, kuriem ir normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtību reglamentētajā jomā noteiktajā kārtībā izsniegts metinātāja sertifikāts.

21.4 Kravas celtņa elementus un metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamajiem standartiem pārbauda ar nesagraujošām kontroles metodēm laboratorijas, kas akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru akreditāciju ir publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

21.5 Visus datus par kravas celtņa remontu vai rekonstrukciju, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē un pievieno kravas celtņa pasei.";

1.7. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Inspicēšanas institūcijas pēc kravas celtņa valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieteikuma veic pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārkārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.";

1.8. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Inspicēšanas institūcijas pirms kravas celtņa reģistrācijas Valsts darba inspekcijā veic kravas celtņa pirmreizējo tehnisko pārbaudi šādā apjomā:

22.1 1. kravas celtņa pases pārbaudi - tajā ietverto datu atbilstību ražotāja instrukcijās norādītajam un atbilstību šo noteikumu prasībām;

22.1 2. kravas celtņa pilno tehnisko pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktu.";

1.9. izteikt 24.1. un 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. ne retāk kā reizi trijos gados pēc kravas celtņa reģistrācijas Valsts darba inspekcijā - pilnā tehniskā pārbaude;

24.2. ne retāk kā reizi gadā pēc kravas celtņa reģistrācijas Valsts darba inspekcijā - daļējā tehniskā pārbaude;";

1.10. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Kravas celtņa ārkārtas tehniskās pārbaudes veicamas šādos gadījumos:

25.1. pēc kravas celtņa atkārtotas montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā vietā (attiecas tikai uz reģistrētiem kravas celtņiem);

25.2. pēc portālceltņa pārvietošanas uz citu darba vietu;

25.3. pēc kravas celtņa remonta vai rekonstrukcijas;

25.4. pēc Valsts darba inspekcijas amatpersonas pieprasījuma.";

1.11. papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ārkārtas tehniskās pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.";

1.12. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Inspicēšanas institūcija pēc tehniskās pārbaudes izdara ierakstu kravas celtņa pasē un izsniedz valdītājam tehniskās pārbaudes protokolu. Ja kravas celtnis atbilst attiecīgajām prasībām, inspicēšanas institūcija uz pārbaudītā kravas celtņa redzamā vietā (blakus celtņa ražotāja datu plāksnei) piestiprina bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi.";

1.13. aizstāt 27.punktā vārdus "plāksnīti ar" ar vārdiem "informāciju par";

1.14. svītrot 28. un 29.punktu;

1.15. svītrot 33.punktā vārdus "darbu veikšanas projektu";

1.16. papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Dzēšot ugunsgrēku un veicot glābšanas darbus, šo noteikumu 57.1., 57.2. un 57.4.apakšpunktā minētās prasības var nepiemērot.";

1.17. izteikt 60.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.3. ja beidzies ražotāja noteiktais kravas celtņa lietošanas ilgums (resurss).";

1.18. papildināt noteikumus aiz 60.punkta ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Kravas celtņu uzraudzība un kontrole

60.1 Šo noteikumu prasību īstenošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts darba inspekcija.

60.2 Valsts darba inspekcija, veicot kravas celtņu kontroli to lietošanas laikā, anulē kravas celtņu lietošanas atļauju, ja tā konstatē, ka:

60.2 1. kravas celtņa darbība nav pieļaujama saskaņā ar šo noteikumu 60.punktu;

60.2 2. valdītājs nav norīkojis atbildīgo speciālistu saskaņā ar šo noteikumu 13.9.apakšpunktu.";

1.19. papildināt noteikumus aiz 60.2 punkta ar nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums";

1.20. svītrot 61.punktu;

1.21. svītrot 3.pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
01.07.2007