Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 63.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) Valsts ieņēmumu dienestam — ziņas par fiziskās personas ienākumu no noguldījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajos gadījumos.";

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "1. un 12.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 12. un 15.punktā";

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "kārtībā un termiņos" ar skaitli un vārdiem "15.punktā minētajā gadījumā — likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā un termiņos".

2. Izteikt 90.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kredītiestādes vadībai adresētu zvērināta revidenta ziņojumu kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas kredītiestādes akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām."

3. Izslēgt 92.pantā vārdus "Kad kredītiestādes gada pārskats iesniegts Finanšu un kapitāla tirgus komisijai".

4. 106.pantā:

izslēgt ceturto un piekto daļu;

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par ceturto daļu.

5. Papildināt likumu ar 106.1 pantu šādā redakcijā:

"106.1 pants. (1) Banka un bankas meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, Latvijas Bankas noteiktajā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, bankai, bankas meitas sabiedrībai, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, banka, bankas meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka."

6. Aizstāt 111.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 61. un 107.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī citos likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā" ar vārdiem "šajā likumā, kā arī citos likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā".

7. Papildināt 113.pantu pēc vārda "noguldījumu" ar vārdiem "vai citu piesaistīto līdzekļu".

8. 114.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu par ierobežojumu noteikšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt arī bez bankas lūguma.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

9. 197.1 pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga īstenot vienu vai vairākus šā panta otrajā daļā minētos pasākumus, ja kādas no kredītiestādes konsolidācijas grupā esošo komercsabiedrību darbībām apdraud vai var apdraudēt attiecīgās kredītiestādes vai visa kredītiestāžu sektora stabilu darbību, traucē pienācīgi veikt darījumus vai sniegt finanšu pakalpojumus.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par panta ceturto daļu.

10. 198.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus "106.panta ceturtās daļas" ar skaitli un vārdiem "106.1 panta pirmās daļas";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par tāda patērētāja kreditēšanas līguma slēgšanu, kurā kredīta summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, ja nav saņemta Valsts ieņēmumu dienesta vai citas valsts nodokļu administrācijas izziņa par patērētāja ienākumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankai uzliek soda naudu — 1000 latu. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc minētās soda naudas uzlikšanas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankai uzliek soda naudu — 3000 latu.

(6) Par tāda kredīta izsniegšanu, kura summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka un kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, vairāk nekā 90 procentu apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus vērtības Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankai uzliek soda naudu — 1000 latu. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc minētās soda naudas uzlikšanas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankai uzliek soda naudu — 3000 latu.

(7) Par tāda kredīta izsniegšanu patērētājam, kura summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, ja nav veikta sākotnējā iemaksa, Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankai uzliek soda naudu — 1000 latu. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc minētās soda naudas uzlikšanas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankai uzliek soda naudu — 3000 latu."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Grozījumi šā likuma 106.pantā attiecībā uz ceturtās un piektās daļas izslēgšanu un 198.panta trešajā daļā, kā arī 106.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 17.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 29.maijā
12.06.2007