Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 29.punktā vārdus "kompetenta institūcija" ar vārdiem "Valsts policija".

2. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem" ar vārdiem "nepilsoņiem un ārzemniekiem";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, un tā pavadībā esošam nepilngadīgam bērnam likumā "Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā" paredzētajos gadījumos."

3. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

izslēgt otro un trešo daļu.

4. Papildināt 9.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pašvaldība nodrošina nepieciešamos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām pēc patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanas sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros nav nepieciešama pakalpojumu sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un kurām pakalpojumu sniegšana pārtraukta šā likuma 28.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi, kurus finansē valsts

No valsts budžeta, ievērojot šā likuma 13.1 panta noteikumus, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā finansē pašvaldības nodrošinātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus:

1) personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim;

2) pilngadīgām neredzīgām personām un personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;

3) bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem;

4) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz čet­riem gadiem."

6. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Samaksa par valsts finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem

(1) Šā likuma 13.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7. un 8.punktā noteiktie pakalpojumi, kā arī 9.1 panta 3.punktā noteiktie pakalpojumi tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Šā likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto pakalpojumu finansē no valsts budžeta, pakalpojuma saņēmējam izdarot vienreizēju iemaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Šā likuma 9.1 panta 1. un 2.punktā noteiktie pakalpojumi personām, kuras nav pensijas saņēmējas, tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Ja šīs personas ir pensijas saņēmējas, tās maksā par saņemto pakalpojumu 85 procentus no pensijas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā.

(4) Šā likuma 9.1 panta 4.punktā noteikto pakalpojumu finansē no valsts budžeta. Vecākiem ir pienākums maksāt par šo pakalpojumu atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam."

7. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 2.punktā skaitli "16" ar skaitli "18".

8. Papildināt 27.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos pakalpojuma apjomu, klienta maksājumus un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts vai pašvaldības budžeta, nosaka Ministru kabinets."

9. Izteikt 28.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā vai grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu."

10. 29.panta otrajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "kurai piešķirta likumā noteiktā pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts" ar vārdiem "kura ir pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja";

aizstāt 2.punktā vārdus "kurai nav tiesību saņemt likumā noteikto pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu" ar vārdiem "kura nav pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja".

11. Pārejas noteikumos:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Lai nodrošinātu šā likuma 9.1 pantā minētos pakalpojumus, Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.decembrim nodod pašvaldībām Labklājības ministrijas padotībā esošos valsts sociālās aprūpes centrus, kuri kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniedz pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim, pilngadīgām neredzīgām personām un personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem.

3. Šā likuma 9.1 pantā minētos pakalpojumus līdz valsts sociālās aprūpes centru nodošanai pašvaldībām, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina valsts.";

papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.285 "Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

12. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valsts­piederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 3.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 24.maijā
07.06.2007