Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.9

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 11.§)

Instrukcija par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem

Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 17.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka pamatprincipus, kā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā budžeta pieprasījumu vidējam termiņam atbilstoši vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvardokumentā norādītajam maksimāli pieļaujamajam valsts budžeta izdevumu apjomam.

2. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk - ministrija), izstrādājot valsts budžeta pieprasījumu vidējam termiņam (turpmāk - budžeta pieprasījums), ievēro tai noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu vidējam termiņam. Ja nepieciešams, pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju un ja tas nepasliktina valsts budžeta finanšu bilanci, ministrija var precizēt izdevumu apmērus, kas tiek segti no iestāžu maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem un transfertiem.

3. Budžeta pieprasījumu vidējam termiņam izstrādā kārtējā gadā (turpmāk - n-gads). Vidējais termiņš ietver triju gadu periodu, ko veido saimnieciskais gads, kuram tiek plānots budžets (turpmāk - n+1 gads) un tam sekojošie divi saimnieciskie gadi (turpmāk - n+2 un n+3 gads).

4. Ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzētās apropriācijas plāno atsevišķās budžeta programmās (apakšprogrammās) katram Eiropas Savienības politiku instrumentam un citai ārvalstu finanšu palīdzībai.

5. Ministrija plāno atsevišķā programmā (apakšprogrammā) dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu.

6. Ja ministrijai pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju plānot katru Eiropas Savienības politiku instrumentu un citus ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus atsevišķās programmās (apakšprogrammās), tā rakstiski informē Finanšu ministriju par programmu (apakšprogrammu), kurā attiecīgie līdzekļi ir plānoti.

7. Likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrija neplāno dāvinājumus un ziedojumus (ārvalstu vai iekšzemes).

8. Izstrādājot budžeta pieprasījumu, ministrija saglabā esošo programmu (apakš­programmu) kodu numerāciju. Ja, pamatojoties uz jau esošu programmu (apakšprogrammu), tiek izstrādāta jauna programma (apakšprogramma) vai no jau esošas programmas (apakšprogrammas) tiek nodalīta jauna programma (apakšprogramma), tai jāpiešķir jauns kods, desmit gadus neatkārtojot citas agrāk eksistējošas programmas (apakšprogrammas) kodu.

9. Finanšu ministrija, izskatot un analizējot ministriju sagatavotos paskaidrojumus budžeta pieprasījumam vidējam termiņam, veido valsts budžeta n+1 gadam likumprojekta paskaidrojumu, kas tiek iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā kopā ar valsts budžeta likumprojektu n+1 gadam.

II. Valsts pamatbudžeta pieprasījumu sagatavošanas pamatprincipi

10. Ministrija, izstrādājot budžeta pieprasījumu institūcijām, kas apsaimnieko konkrētas valsts budžeta programmas, administratīvās izmaksas plāno, ja iespējams, atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

11. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem), kuri valsts budžeta vidējam termiņam izstrādes laikā vēl nav apstiprināti, kā arī apstiprināto projektu pabeigšanai finansējumu rezervē Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

12. Ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu plāno atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un pamatprincipiem un (vai) noslēgtajiem ārvalstu finanšu memorandiem, divpusējiem līgumiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

13. Plānojot Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļus latos, ministrija ievēro vienotu eiro kursu - 1 eiro = 0,702804 LVL. Par pārējo valūtu maiņas kursu prognozēm, kas piemērojamas, izstrādājot budžeta pieprasījumu vidējam termiņam, Finanšu ministrija paziņo ministrijām līdz n-gada 27.aprīlim.

14. Valsts pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai veido:

14.1. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

14.2. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos;

14.3. transferti;

14.4. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

15. Plānojot valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumus, ministrija ievēro šādus pamatprincipus:

15.1. atalgojumu vidējam termiņam plāno, par pamatu ņemot amatu sarakstu, plānotās izmaksas fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un citus darba samaksu reglamentējošus normatīvos aktus;

15.2. plānojot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ievēro likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18.panta pirmajā daļā noteikto obligāto iemaksu likmi;

15.3. plānojot maksājumus par aizņēmumiem un kredītiem, tajos ietver procentu maksājumus par ņemtajiem kredītiem, procentu maksājumus par līzingu, kā arī citus izdevumus, kas ir saistīti ar šo parādu apkalpošanu (saistībā ar noslēgtajiem līgumiem). Minētajos maksājumos neiekļauj saņemtā aizņēmuma (kredīta) pamatsummas atmaksas, jo tās atbilstoši budžetu finansēšanas klasifikācijai norāda finansēšanas daļā.

16. Ministrija, kura plāno izdevumus, kas saistīti ar operatīvo darbību, iesniedzot budžeta pieprasījuma veidlapu, vienlaikus sevišķajā lietvedībā iesniedz papildu informāciju, norādot detalizētu slepeno izdevumu atšifrējumu.

17. Ja saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem plānotās iemaksas starptautiskajās institūcijās tiek paredzēts novirzīt kā valsts budžeta finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas, projekta vai pasākuma īstenošanai, tad ministrija par attiecīgo maksājumu summu neparedz iemaksas starptautiskajās institūcijās, bet plāno dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus konkrētā pasākuma vai projekta īstenošanai attiecīgajā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

18. Ministrija, kura ir 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" attiecīgās programmas un (vai) 64.resora "Dotācija pašvaldībām" attiecīgās programmas izpildītāja, izstrādā atsevišķus budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus par minēto resoru attiecīgajām programmām atbilstoši šīs instrukcijas pielikumos pievienotajām veidlapām, kuras aizpilda tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā katra konkrētā veidlapa sagatavota.

19. Ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz citu ministriju pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) vai speciālā budžeta programmām (apakšprogrammām), ir atbildīga par transfertu apmēru savstarpēju saskaņošanu.

III. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījumu sagatavošana

20. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu plānošanā ievēro tos pašus principus, kas noteikti šīs instrukcijas II sadaļā attiecībā uz valsts pamatbudžetu.

21. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus veido:

21.1. nodokļu un nenodokļu ieņēmumi;

21.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

21.3. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos;

21.4. transferti.

22. Plānojot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, fondēto pensiju shēmas līdzekļus nošķir no vispārējā valsts budžeta un tos neplāno kā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta daļu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas valsts pensiju speciālajā budžetā tikai Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajos gadījumos - fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecuma pensijas pieprasīšanas vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā.

IV. Budžeta pieprasījumi, paskaidrojumi, to izskatīšana un aktualizēšana

23. Ministrija budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus sagatavo un iesniedz atbilstoši šīs instrukcijas pielikumos pievienotajām veidlapām.

24. Finanšu ministrijas atbildīgie darbinieki pēc budžeta pieprasījumu izskatīšanas informē ministrijas atbildīgos darbiniekus par nepieciešamajiem precizējumiem un labojumiem un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju un attiecīgus labojumus, kas iesniedzami rakstiski un (vai) elektroniski.

25. Lai izvērtētu komercdarbību veicošām institūcijām piešķiramo valsts budžeta dotācijas apjomu, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta atbildīgajiem darbiniekiem, ja nepieciešams, ir tiesības papildus pieprasīt minētā komersanta pilnu saimnieciskās darbības pārskatu par n-1 gadu, n-gada izdevumu plānu (tāmi), kā arī saņemt citu informāciju.

26. Finanšu ministrija pēc ministriju iesniegto budžeta pieprasījumu izskatīšanas sagatavo likumprojektu par valsts budžetu n+1 gadam, tā pielikumus un paskaidrojumus.

V. Budžeta pieprasījuma sastāvs

27. Ministrija valsts budžeta pieprasījumu iesniedz uz šādām veidlapām:

27.1. veidlapa Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (1.pielikums);

27.2. veidlapa Nr.1(sb) "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (2.pielikums);

27.3. veidlapa Nr.2(1)pb "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšpro­grammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšpro­grammu) saraksts" (3.pielikums);

27.4. veidlapa Nr.2(2)pb "Finansiālo rādītāju kopsavilkums" (4.pielikums);

27.5. veidlapa Nr.2(3)pb "Izdevumi" (5.pielikums);

27.6. veidlapa Nr.2(4)pb "Aizņēmumi un aizdevumi" (6.pielikums);

27.7. veidlapa Nr.2(1)sb "Valsts speciālā budžeta programmu (apakš­programmu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts" (7.pielikums);

27.8. veidlapa Nr.2(2)sb "Finansiālo rādītāju kopsavilkums" (8.pieli­kums);

27.9. veidlapa Nr.2(3)sb "Izdevumi" (9.pielikums);

27.10. veidlapa Nr.2(4)sb "Aizņēmumi un aizdevumi" (10.pielikums);

27.11. veidlapa Nr.3(pb) "Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogram­mām" (11.pielikums);

27.12. veidlapa Nr.3(sb) "Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšpro­grammām" (12.pielikums);

27.13. veidlapa Nr.4(pb) "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības - investīcijas (tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumenti un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti) un pārējās ilgtermiņa saistības" (13.pielikums);

27.14. veidlapa Nr.4(sb) "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības - investīcijas (tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumenti un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti) un pārējās ilgtermiņa saistības" (14.pielikums);

27.15. veidlapa Nr.5 "Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu naudas plūsmas (izdevumu prognozes) plāns n, n+1, n+2 un n+3 gadiem pēc finansējuma sniedzēja" (15.pielikums);

27.16. veidlapa Nr.6 "Valdības galvojumu saraksts" (16.pielikums);

27.17. veidlapa Nr.7 "Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības" (17.pielikums);

27.18. veidlapa Nr.8(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (18.pielikums);

27.19. veidlapa Nr.8(sb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (19.pielikums);

27.20. veidlapa Nr.9 "Prioritāro pasākumu saraksts vidējā termiņā (20.pielikums);

27.21. veidlapa Nr.10(pb)  "Valsts sociālo pabalstu izdevumu aprēķins" (21.pielikums);

27.22. veidlapa Nr.10(sb)  "Valsts pensiju un sociālās apdrošināšanas pabalstu izdevumu aprēķins" (22.pielikums);

27.23. veidlapa Nr.11 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (23.pielikums);

27.24. veidlapa Nr.12 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (24.pielikums);

27.25. veidlapa Nr.13 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (25.pielikums);

27.26. veidlapa Nr.14 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (26.pielikums);

27.27. veidlapa Nr.15 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem" (27.pielikums);

27.28. veidlapa Nr.16 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (28.pielikums);

27.29. veidlapa Nr.17 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (29.pielikums);

27.30. veidlapa Nr.18 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (30.pielikums);

27.31. veidlapa Nr.19 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" (31.pielikums);

27.32. veidlapa Nr.20 "Programma "Valsts aizsardzība, drošība un inte­grācija NATO n+1, n+2 un n+3 gadiem"" (32.pielikums);

27.33. veidlapa Nr.21 "Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas īstenošanai" (33.pielikums);

27.34. veidlapa Nr.22 "Iesniegums Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai, maiņai vai anulēšanai" (34.pielikums).

VI. Veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

28. Visās veidlapās resursus izdevumu segšanai, ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu norāda latos (veselos skaitļos), ja konkrētajā veidlapā nav norādīts citādi.

29. Visās veidlapās ailē "n-1 gada izpilde" ministrija norāda budžeta izpildes datus saskaņā ar izdevumu uzskaiti pēc naudas plūsmas principa. Ailē "n-gada plāns" norāda likumā par valsts budžeta n-gadam apstiprināto budžeta plānu.

30. Finanšu ministrija atbilstoši spēkā esošajām klasifikācijām aktualizētos veidlapu paraugus ministrijai nosūta pa elektronisko pastu līdz n-gada 5.maijam. Ministrija veidlapas aizpilda tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā katra konkrētā veidlapa sagatavota, izņemot šīs instrukcijas VII sadaļā minētās veidlapas.

31. Aizpildītās veidlapas ministrija iesniedz Finanšu ministrijā rakstiski un nosūta elektroniski uz Finanšu ministrijas norādīto e-pasta adresi. Aizpildītās veidlapas paraksta ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona. Katrā veidlapā norāda izpildītāja - attiecīgās veidlapas sagatavotāja - amatu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pas­ta adresi.

32. Veidlapā Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (1.pielikums) ministrija norāda valsts pamatbudžeta programmu (apakš­programmu) resursus izdevumu segšanai, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada valsts budžeta likuma struktūrai, pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātajām klasifikācijām:

32.1. ailē "n-1 gada izpilde" ministrija norāda datus par ministrijas programmas (apakšprogrammas) izpildi;

32.2. ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns" un "n+1 gada pieprasījums" datus norāda saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītā jiem;

32.3. ailē "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" norāda resursus izdevumu segšanai saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem un izdevumus sadalījumā pa uzturēšanas izdevumu, kapitālo izdevumu kopsummām un plānotajiem transferta pārskaitījumiem uz citu ministriju pamatbudžetu un speciālo budžetu.

33. Veidlapu Nr.1(sb) "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (2.pielikums) aizpilda Labklājības ministrija, norādot valsts speciālā budžeta programmu (apakšpro­grammu) ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada valsts budžeta likuma struktūrai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām klasifikācijām:

33.1. ailē "n-1 gada izpilde" norāda datus par attiecīgās programmas (apakšprogrammas) izpildi;

33.2. ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns" un "n+1 gada pieprasījums" datus norāda saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem;

33.3. ailē "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" norāda ieņēmumus saskaņā ar veidlapā norādītajiem rādītājiem un izdevumus sadalījumā pa uzturēšanas izdevumu, kapitālo izdevumu kopsummām un plānotajiem transfertiem.

34. Veidlapā Nr.2(1)pb "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšpro­grammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts" (3.pielikums) ministrija iekļauj vidējā termiņā spēkā esošo programmu (apakšprogrammu) sarakstu, norādot programmas (apakšprogrammas) kodu, nosaukumu un saskaņā ar normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto attiecīgo budžeta izdevumu valdības funkcijas kodu. Ja ministrija, plānojot programmas (apakšprogrammas) izdevumus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrētu valdības funkcijas kodu, tad norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas (apakšprogrammas) izdevumiem. Veidlapā jānorāda visas n-1 gadā, n-gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā spēkā esošās programmas. Ailē "spēkā no" norāda programmas (apakšpro­grammas) spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu. Ailē "spēkā līdz" norāda datumu, mēnesi un gadu, līdz kuram programma (apakšprogramma) ir darbojusies. Ja nav zināms konkrēts programmas (apakšpro­grammas) pabeigšanas laiks, ailē "spēkā līdz" norāda 31129999.

35. Veidlapā Nr.2(2)pb "Finansiālo rādītāju kopsavilkums" (4.pielikums) ministrija norāda resursu izdevumu segšanai detalizētu atšifrējumu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai budžetu ieņēmumu klasifikācijai kodu zemākajā sadalījumā (piecās zīmēs), izdevumu kopsummu un finansēšanu. Ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns", "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" resursus izdevumu segšanai norāda saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšpro­grammām.

36. Veidlapā Nr.2(3)pb "Izdevumi" (5.pielikums) ministrija norāda budžeta programmu (apakšprogrammu) izdevumus atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai budžetu izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodu zemākajā līmenī (četrās zīmēs):

36.1. ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns" un "n+1 gada pieprasījums" izdevumus norāda saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem (četrās zīmēs);

36.2. ailē "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" izdevumus norāda sadalījumā pa uzturēšanas izdevumu un kapitālo izdevumu kopsummām un plānotajiem transferta pārskaitījumiem uz citu ministriju pamatbudžetu un speciālo budžetu. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

37. Veidlapā Nr.2(4)pb "Aizņēmumi un aizdevumi" (6.pielikums) ministrija, kura atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem saņem aizņēmumus vai izsniedz aizdevumus, norāda atbilstošo finanšu līdzekļu apjomu vidējā termiņā saskaņā ar budžeta finansēšanas klasifikācijas prasībām. Ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns", "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" norāda informāciju par saņemtajiem aizņēmumiem vai izsniegtajiem aizdevumiem atbilstoši kodu zemākajam sadalījumam saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

38. Veidlapā Nr.2(1)sb "Valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšpro­grammu) saraksts" (7.pielikums) Labklājības ministrija iekļauj vidējā termiņā spēkā esošo programmu (apakšprogrammu) sarakstu, norādot programmas (apakšpro­grammas) kodu, nosaukumu un saskaņā ar normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto attiecīgo budžeta izdevumu valdības funkcijas kodu. Ja, plānojot programmas (apakšprogrammas) izdevumus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrētu valdības funkcijas kodu, tad norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas (apakšpro­grammas) izdevumiem. Ailē "spēkā no" norāda programmas (apakšprogrammas) spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu. Ailē "spēkā līdz" norāda datumu, mēnesi un gadu, līdz kuram programma (apakšpro­gramma) ir darbojusies. Ja nav zināms konkrēts programmas (apakšprogrammas) pabeigšanas laiks, ailē "spēkā līdz" norāda 31129999.

39. Veidlapā Nr.2(2)sb "Finansiālo rādītāju kopsavilkums" (8.pielikums) Labklājības ministrija sniedz ieņēmumu detalizētu atšifrējumu atbilstoši normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto budžetu ieņēmumu klasifikācijai kodu zemākajā sadalījumā (piecās zīmēs), izdevumu kopsummu un finansēšanu. Ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns", "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" ieņēmumus norāda saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakš­programmām.

40. Veidlapā Nr.2(3)sb "Izdevumi" (9.pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālā budžeta programmas un apakšprogrammu izdevumus atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai budžetu izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodu zemākajā līmenī (četrās zīmēs):

40.1. ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns" un "n+1 gada pieprasījums" izdevumus norāda saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem;

40.2. ailē "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" izdevumus norāda sadalījumā pa uzturēšanas izdevumu un kapitālo izdevumu kopsummām un plānotajiem transfertiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas un programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakšprogrammām.

41. Veidlapā Nr.2(4)sb "Aizņēmumi un aizdevumi" (10.pielikums) Labklājības ministrija sniedz informāciju par valsts speciālā budžeta aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta vidējā termiņā saskaņā ar budžeta finansēšanas klasifikācijas prasībām. Ailē "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns", "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" norāda informāciju par saņemtajiem aizņēmumiem atbilstoši kodu zemākajam sadalījumam saskaņā ar veidlapā noteiktajiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas un programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakšprogrammām.

42. Veidlapā Nr.3(pb) "Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (11.pielikums) ministrija norāda pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) kopējos izdevumus ailēs "n-1 gada izpilde", "n-gada plāns", "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums".

43. Veidlapā Nr.3(sb) "Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa pro­grammām un apakš­programmām" (12.pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) kopējos izdevumus ailē "n-1 gada izpilde",
"n-gada plāns", "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums".

44. Veidlapā Nr.4(pb) "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības - investī­cijas (tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumenti un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti) un pārējās ilgtermiņa saistības" (13.pielikums) norāda informāciju par šādiem saistību veidiem:

44.1. Eiropas Kopienas atbalsts trans­porta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem (piemēram, TEN-T, TEN-E);

44.2. Kohēzijas fonds;

44.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

44.4. Eiropas Sociālais fonds (ESF);

44.5. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa;

44.6. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI);

44.7. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa;

44.8. Eiropas lauksaimniecības garantiju fonds;

44.9. Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;

44.10. Eiropas zivsaimniecības fonds;

44.11. Eiropas Kopienas iniciatīvas:

44.11.1. INTERREG III;

44.11.2. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL;

44.11.3. citas Eiropas Kopienas iniciatīvas;

44.12. Šengenas konvencijas finanšu programma (Schengen Facility);

44.13. pārejas programma (Transition Facility);

44.14. citi Eiropas Savienības politiku instrumenti;

44.15. ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

44.15.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti;

44.15.2. Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution);

44.15.3. citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti;

44.16. investīcijas (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentus un citas ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus);

44.17. pārējās saistības:

44.17.1. maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem;

44.17.2. maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās;

44.17.3. nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamat­līdzekļu iegāde;

44.17.4. citas ilgtermiņa saistības.

45. Veidlapā Nr.4(sb) "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības - investīcijas (tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumenti un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti) un pārējās ilgtermiņa saistības" (14.pielikums) iekļauj informāciju par šādiem saistību veidiem:

45.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

45.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF);

45.3. Eiropas Kopienas iniciatīva;

45.4. pārejas programma (Transition Facility);

45.5. citi Eiropas Savienības politiku instrumenti;

45.6. ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti;

45.7. investīcijas (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentus un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus);

45.8. pārējās saistības:

45.8.1. maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem;

45.8.2. maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās;

45.8.3. nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamat­līdzekļu iegāde.

46. Veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb) ministrijas sniedz informāciju tikai par esošajiem saistību veidiem, neiekļaujot veidlapā tukšas (neaizpildītas) rindas.

47. Valsts ilgtermiņa saistības - maksājumus starptautiskajās institūcijās, programmās plāno tikai vidējam termiņam, neaizpildot aili "Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai".

48. Ja ministrija plāno Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekli, kas nav norādīts šīs instrukcijas 44.punktā, ministrija to norāda un atšifrē veidlapas Nr.4(pb) 44.14.apakš­punktā vai šīs instrukcijas 44.15.3.apakš­punktā.

49. Ja ministrija plāno Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekli, kas nav norādīts šīs instrukcijas 45.punktā, ministrija to norāda un atšifrē veidlapas Nr.4(sb) sadaļas 45.5.punktā "Citi Eiropas Savienības politiku instrumenti" vai atbilstoši 45.6.punktā "Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti".

50. Veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb):

50.1. izdevumus Kohēzijas fonda un Eiropas Kopienas atbalsta transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem finansētajiem projektiem plāno sadalījumā attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas;

50.2. valsts ilgtermiņa saistībās norāda arī tādus pasākumus, projektus vai to daļu, kurus finansē no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

50.3. ailē "Iepriekšējo gadu izpilde" norāda tās saistības, kuras uzsāktas iepriek­šējos gados, ieskaitot naudas plūsmu līdz n-1 gadam, un turpināsies vēl n+1 gadā;

50.4. veidlapā Nr.4(pb) nenorāda tās sais­tības, kuru īstenošana netiks turpināta n+1 gadā;

50.5. ailē "n-gada plāns" norāda to sais­tību plānojamās izmaksas, kuras ir jau uzsāktas atbilstoši n-gada valsts budžeta likumam un kuras īstenos n+1 gadā vai n+1 un nākamajos saimnieciskajos gados;

50.6. Kohēzijas fonda finansēto projektu izdevumus plāno sadalījumā attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas pa piešķiršanas gadiem, t.i., 2004.-2006.gada programmēšanas periods un 2007.-2013.gada programmē­šanas periods. 2007.-2013.gada programmēšanas periodā plāno atklāto projektu iesniegumu atlasi un ierobežo projektu iesniegumu atlasi;

50.7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto projektu izdevumus plāno pa piešķiršanas gadiem, t.i., 2004.-2006.gada programmēšanas periods, kurā plāno nacionālās programmas (tai skaitā to projektus), grantu shēmas un atklātos konkursus, un
2007.-2013.gada programmēšanas periods, kurā plāno atklāto projektu iesniegumu atlasi un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi;

50.8. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļas finansētos projektus plāno pa nacionālām programmām un atklātiem konkursiem;

50.9. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) finansētos projektus plāno pa atklātiem konkursiem;

50.10. Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) un Pārejas programmas (Transition Facility) finansētos projektus plāno pa programmas gadiem un ārvalstu ieguldījumu un līdzfinansējumu;

50.11. izdevumus pa projektiem plāno šādi: Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility), Pārejas programmas (Transition Facility), ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti un investīcijas (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus).

51. Nākamajās ailēs norāda tādus projektus un pasākumus, kuri uzsākti jau iepriekšējos gados, n+1 gadā un kuru īstenošana turpināsies arī attiecīgajos gados - n+2, n+3 gadā un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai. Jāņem vērā katra konkrēta projekta vai pasākuma īstenošanas laiks - līgumā noteiktie maksājumu termiņi par aizņēmumiem un kredītiem, līzinga maksājumu grafiki, investīciju projektu realizācijai noteiktais laikposms.

52. Veidlapā Nr.5 "Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu naudas plūsmas (izdevumu prognozes) plāns n, n+1, n+2 un n+3  gadam pēc finansējuma sniedzēja" (15.pielikums) iekļauj šādu informāciju:

52.1. ailē "Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu nosaukums" norāda attiecīgo Eiropas Savienības politiku instrumentu veidus;

52.2. valsts budžeta programmas (apakš­programmas) numuru, arī ja Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi nav plānoti atsevišķā programmā;

52.3. Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansēšanas avotus, norādot Eiropas Savienības vai citu ārvalstu līdzfinansējuma daļu un valsts budžeta finansējuma daļu;

52.4. visus Eiropas Savienības politiku instrumentus un citus ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus;

52.5. Eiropas Savienības politiku instrumentus un citus ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, nenorādot finansējumu detalizēti pa projektiem un pasākumiem;

52.6. esošo saistību veidus, neiekļaujot veidlapā tukšas (neaizpildītas) rindas.

53. Finanšu ministrija var precizēt tos Eiropas Savienības politiku instrumentus un citus ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, kas jāiekļauj šīs instrukcijas 52.punktā minētajā veidlapā, informējot par to ministriju līdz n-gada 5.maijam.

54. Par Eiropas Savienības fondiem 5.veidlapu neaizpilda, ja tā ir iesniegta Finanšu ministrijā saskaņā ar atbilstošo normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu jomā.

55. Veidlapā Nr.6 "Valdības galvojumu saraksts" (16.pielikums) ministrija norāda plānotos izsniedzamos valdības galvojumus sadalījumā pa n+1, n+2 un n+3 gadiem. Galvojumus valsts budžetā plāno valsts investīcijām un komercdarbības atbalsta pro­grammām, kā arī studiju un studējošo kreditēšanas nodrošināšanai. Saskaņā ar kārtējā gada valsts budžeta likumā apstiprināto summu valdības galvojumus izsniedz Valsts kase normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

55.1. ailē "Galvojumu saņēmējs" ministrija norāda tās institūcijas nosaukumu, kurai plānots izsniegt galvojumu;

55.2. ailē "Galvojumu mērķis" ministrija saskaņā ar galvojuma saņēmēja īstenoto projektu norāda nepieciešamā aizdevuma izsniegšanas mērķi un veicamos pasākumus. Sarakstā norāda katru programmu vai projektu atsevišķi, arī ja galvojuma saņēmējs ir viena un tā pati institūcija;

55.3. aiļu grupā "Galvojuma summa" norāda plānotā izsniedzamā galvojuma summu, ailē "n+1", "n+2" vai "n+3" norādot konkrēto gadu, kurā plānots izsniegt galvojumu. Katru izsniedzamo galvojumu norāda tikai vienu reizi konkrētajā gadā, kad plānots izsniegt galvojumu.

56. Veidlapā Nr.7 "Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības" (17.pielikums) ministrija norāda informāciju par plānoto katru valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu veidu sadalījumā pa n, n+1, n+2 un n+3 gadiem:

56.1. ailē "Programmas, apakšprogrammas kods" un ailē "Programmas, apakšprogrammas nosaukums" norāda tās pamatbudžeta programmas nosaukumu un kodu, no kuras tiek finansēta institūcija, kas ir atbildīga par pamatbudžetā iemaksājamās nodevas iekasēšanu un kura atbilstoši aprēķinātajai pamatbudžetā iemaksājamajai summai saņem resursus izdevumu segšanai kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

56.2. ailē "Iestādes nosaukums" ministrija norāda tās iestādes nosaukumu, kura ir atbildīga par valsts nodevas iekasēšanu;

56.3. ailē "Valsts budžeta ieņēmumu kods" un ailē "Ieņēmumu veids" norāda nodevu vai citu maksājumu nosaukumu un kodu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžetu ieņēmumu klasifikāciju;

56.4. ailē "n-gada plāns" norāda plānotos un saimnieciskā gada likumā par valsts budžetu n-gadam apstiprināto ieņēmumu plānu;

56.5. ailē "n+1", "n+2" un "n+3" norāda plānotos valsts pamatbudžeta ieņēmumus.

57. Veidlapā Nr.8(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (18.pielikums) ministrija sniedz publiski pieejamu skaidrojumu likumā par plānoto resursu izdevumu segšanai un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:

57.1. veidlapas sākumā ministrija vispirms sniedz informāciju par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) pamatbudžetu kopumā, norādot nozares galvenos mērķus un uzdevumus saimnieciskajā gadā;

57.2. nākamajā sadaļā ministrija sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakš­programmu), norādot programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu, tās galvenos sasniedzamos mērķus un plānotos sagaidāmos rezultātus;

57.3. veidlapas tabulā ministrija norāda programmu (apakšprogrammu) finansiālos rādītājus par n-gadu un plānotajām izmaiņām n+1 gadā. Ailē "Izmaiņas" attiecīgi norāda informāciju par resursu izdevumu segšanai un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), izmaiņām kopā naudas izteiksmē (5.aile) n+1 gadā, salīdzinot n+1 gada projektu ar n-gada plānu;

57.4. ministrija sniedz skaidrojumu par konkrētās budžeta programmas vai apakšprogrammas izdevumu izmaiņām, samazinājumu un palielinājumu atbilstoši veidlapā norādītajām izdevumu grupām, maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņām - samazinājuma un palielinājuma apjomiem un nozīmīgāko izmaiņu iemesliem. Sniedzot skaidrojumu, ministrija vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam detalizētāk paskaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu šādās izdevumu pozīcijās - papildu štatu vietas, tām plānoto izmaksu apmērs, kapitālās iegādes, tai skaitā jauno štata vietu aprīkošana, kā arī citu informāciju, kas pamato piešķirto līdzekļu apmēru;

57.5. pieprasījuma paskaidrojumā ministrija sniedz informāciju par to, kādi Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības veidi ir norādīti budžeta pieprasījumā;

57.6. ministrija paskaidro kopējos resursus izdevumu segšanai un budžeta izdevumus n+2 un n+3 gadam, norādot plānotos izdevumus, izmaiņas un attiecīgajam gadam vidējam termiņam prognozētos izdevumus, par attiecīgo gadu sniedzot informāciju par galvenajiem uzdevumiem, Ministru kabinetā apstiprinātajām prioritātēm un sagaidāmajiem rezultātiem.

58. Veidlapā Nr.8(sb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (19.pielikums) Labklājības ministrija sniedz skaidrojumu par plānoto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:

58.1. veidlapas sākumā vispirms sniedz informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu kopumā, norādot galvenos mērķus un sagaidāmos rezultātus;

58.2. veidlapas nākamajā sadaļā sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakš­programmu), norādot programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu, tās galvenos sasniedzamos mērķus un plānotos sagaidāmos rezultātus;

58.3. veidlapas tabulā norāda programmu (apakšprogrammu) finansiālos rādītājus par n-gadu un rādītājus plānotajām izmaiņām n+1 gadā. Aiļu grupā "Izmaiņas" attiecīgi norāda informāciju par ieņēmumu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), izmaiņām kopā (5.aile) naudas izteiksmē n+1 gadā, salīdzinot n+1 gada projektu ar n-gada plānu;

58.4. sniedzot skaidrojumu, vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam detalizētāk paskaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu atbilstoši veidlapā norādītajām ieņēmumu un izdevumu grupām;

58.5. sniedz skaidrojumu par konkrētās apakšprogrammas nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumos (ja tāda tiek plānota) un transfertu izmaiņām, norādot samazinājuma un (vai) palielinājuma nozīmīgākos izmaiņu iemeslus;

58.6. atbilstoši 3.ailē plānotajam izdevumu samazinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētas valsts speciālā budžeta apakš­programmas izdevumu samazinājumu - vienreizējie pasākumi, ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, atbilstoši ilgtermiņa saistībām, strukturālās, kā arī citas izmaiņas (kas nav minētas iepriekš);

58.7. atbilstoši 4.ailē plānotajam izdevumu palielinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētu apakšprogrammu, norādot izdevumu palielinājumu šādā sadalījumā - ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās izmaiņas, prioritārie pasākumi un citas izmaiņas;

58.8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā detalizētāk skaidro šādas izdevumu pozīcijas - papildu štata vietas, esošo štata vietu atlīdzību palielinājums (plānoto izdevumu apmērs, štata vietu skaits, vidējā alga, izmaksas periods), kapitālās iegādes, tai skaitā jauno darba vietu aprīkošanai, investīcijas (projekta nosaukums, apmērs), kā arī cita informācija, kas pamato plānoto līdzekļu apmēru;

58.9. pārējām sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakš­programmām sociālos pabalstus skaidro sadalījumā pa sociālo pabalstu veidiem. Detalizētāk skaidro izdevumu izmaiņas saistībā ar pensiju indeksācijām (norāda pensiju indeksācijām nepieciešamo izdevumu apmēru, plānoto pensijas vidējā apmēra palielinājumu) un pensiju, pabalstu, atlīdzību saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņām (norāda konkrētu plānoto pensijas, pabalsta atlīdzības saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielinājumu un (vai) samazinājumu);

58.10. veidlapas otrajā un trešajā sadaļā sniedz skaidrojumu par kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem attiecīgi n+2 un n+3 gadam, norādot plānoto ieņēmumu un izdevumu izmaiņas attiecīgajā gadā un sniedzot informāciju par galvenajiem mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

59. Veidlapā Nr.9 "Prioritāro pasākumu saraksts vidējā termiņā" (20.pielikums) ministrija iesniedz informāciju par pamatbudžeta un speciālā budžeta prioritārajiem pasākumiem vidējam termiņam. Ministrija veidlapā norāda tās atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, kas atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam ir saņēmušas Ministru kabineta apstiprinājumu un ir ietvertas ministrijas maksimāli pieļaujamā izdevumu apjomā:

59.1. veidlapas 1. un 2.ailē "Programmas (apakšprogrammas) kods" un "Programmas (apakšprogrammas) nosaukums" ministrija norāda to programmu nosaukumus, kuru ietvaros tiek īstenota konkrētā prioritāte. Ja prioritātes ieviešanai tiek izveidota atsevišķa jauna programma (apakšprogramma), tai tiek piešķirts atsevišķs numurs, ievērojot šīs instrukcijas 8.punkta nosacījumus;

59.2. veidlapas 3. un 4.ailē ministrija norāda Ministru kabineta rīkojumā noteikto prioritārā attīstības virziena pasākuma nosaukumu un kārtas numuru vai sniedz atsauci uz citu normatīvo aktu;

59.3. veidlapas 5.ailē "Ministrijas prioritāte (prioritārais pasākums)" ministrija norāda prioritātes nosaukumu atbilstoši ministrijas stratēģijai un, ja vienas prioritātes ietvaros tiek īstenoti vairāki pasākumi, norāda atsevišķi īstenotos prioritāros pasākumus;

59.4. veidlapas 6., 7. un 8.ailē "n+1", "n+2" un "n+3" ministrija norāda izdevumus prioritātes (prioritārā pasākuma) īstenošanai attiecīgajā gadā atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem.

60. Veidlapā Nr.10(pb) "Valsts sociālo pabalstu izdevumu aprēķins" (21.pielikums) Labklājības ministrija norāda pamatbudžetā plānotos izdevumus valsts sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa pabalstu veidiem, sniedzot informāciju par pabalstu apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailes "Izdevumi kopā (lati)" rindā "Kopā" norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā 2(3)pb
"3. Izdevumi" (5.pielikums) plānoto izdevumu apmēru sociālajiem pabalstiem
n-gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā.

61. Veidlapā Nr.10(sb) "Valsts pensiju un sociālās apdrošināšanas pabalstu izdevumu aprēķins" (22.pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālajā budžetā plānotos izdevumus pensiju, pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām, sniedzot informāciju par pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailēs "Izdevumi kopā (lati)" katrā izdevumu veidā norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā 2(3)sb "3. Izdevumi" (9.pielikums) plānoto attiecīgā pensijas, pabalsta, atlīdzības veida izdevumu apmēru n-gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā.

62. Veidlapā Nr.11 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (23.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

63. Veidlapā Nr.12 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (24.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

64. Veidlapā Nr.13 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (25.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

65. Veidlapā Nr.14 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (26.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

66. Veidlapā Nr.15 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem" (27.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

67. Veidlapā Nr.16 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (28.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

68. Veidlapā Nr.17 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (29.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

69. Veidlapā Nr.18 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (30.pielikums) Kultūras ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

70. Veidlapā Nr.19 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" (31.pielikums) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozētajām investīcijām pašvaldībām sadalījumā pa republikas pilsētām un rajoniem projektu griezumā.

71. Veidlapā Nr.20 "Programma "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" n+1, n+2 un n+3 gadam" (32.pielikums) Aizsardzības ministrija norāda budžeta programmas (apakšprogrammas) vai iestādes izdevumus, kas tiek iekļauti, plānojot valsts programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izdevumus.

72. Veidlapā Nr.21 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi" (33.pielikums) Veselības ministrija norāda Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas īstenošanai plānotos izdevumus sadalījumā pa iestādēm.

73. Veidlapā Nr.22 "Iesniegums Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai, maiņai vai anulēšanai" (34.pielikums) ministrija norāda informāciju par iesniedzēju vai pilnvaroto personu, kurai būtu piešķiramas tiesības Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanā.

VII. Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošana budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finanšu ministrijā

74. Budžeta pieprasījuma informācijas sagatavošana un iesniegšana paredz veidlapām atbilstošu ievadformu aizpildīšanu Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (turpmāk - SAP sistēma) portālā, elektronisku ievadformās ievadīto datu saglabāšanu un iesniegšanu SAP sistēmā, kā arī veidlapām atbilstošu pārskatu sagatavošanu no SAP sistēmas portālā ievadītajiem elektroniski iesniegtajiem datiem un parakstītu pārskatu iesniegšanu Finanšu ministrijā.

75. SAP sistēmas plānošanas bloka resursa turētājs un aizbildnis ir Finanšu ministrija.

76. Finanšu ministrija nosaka katrai ministrijai paredzēto SAP sistēmas portāla lietotāju skaitu.

77. Ministrija ir atbildīga par savlaicīgu un pilnīgu datu ievadi SAP sistēmas portālā esošajās formās un to iesniegšanu Finanšu ministrijā, kā arī nodrošina to aktualizāciju, datu ticamību, pareizību un precizitāti.

78. SAP sistēmas lietotāja tiesības pēc ministrijas iesnieguma (34.pielikums) Finanšu ministrija piešķir ministrijas amatpersonai vai darbiniekam, kuru ministrija pilnvaro lietot SAP sistēmu (turpmāk - pilnvarotā persona).

79. Ministrijas amatpersonai vai darbiniekam piešķirtās SAP sistēmas lietotāja tiesības paredz:

79.1. budžeta pieprasījuma datu ievadīšanu un labošanu;

79.2. budžeta pieprasījuma datu pārskatu veidošanu;

79.3. budžeta pieprasījuma datu pārbaudi un apstiprināšanu.

80. SAP sistēmas lietotāja tiesības piešķir, maina un anulē Finanšu ministrija, pamatojoties uz ministrijas iesniegumā par lietotāja tiesību piešķiršanu, maiņu vai anulēšanu (34.pielikums) norādīto informāciju. Tiesības pieprasa, ja pilnvarotajai personai tās ir nepieciešamas darba (amata) pienākumu veikšanai. Finanšu ministrija piešķir tiesības šīs instrukcijas 78.punktā minētā ārējā lietotāja pilnvarotajai personai, ja ir saņemts pamatots iesniegums.

81. Ja Finanšu ministrijai nav iebildumu pret iesniegumā norādīto tiesību piešķiršanu vai maiņu, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

81.1. nosūta ministrijai tiesību piešķiršanas apstiprinājumu;

81.2. izsniedz pilnvarotajai personai lietotājvārdu un sākotnējo paroli (paroli, kuru izmanto, pirmo reizi uzsākot darbu sistēmā);

81.3. atsevišķi informē pilnvaroto personu par tiesību maiņu, nosūtot ap­stiprinājumu.

82. Ja Finanšu ministrijai ir iebildumi pret iesniegumā norādīto informāciju, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta tā iesniedzējam pamatotu rakstisku atteikumu.

83. Ja pilnvarotā persona beidz pildīt amata (darba) pienākumus, kuru izpilde saistīta ar SAP sistēmas portāla lietošanu, ministrija ne vēlāk kā nākamajā darbdienā iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu par tiesību anulēšanu.

84. Finanšu ministrijai ir tiesības nekavējoties anulēt pilnvarotajai personai piešķirtās tiesības, informējot par to iesnieguma iesniedzēju, ja tiek konstatēts kāds no šādiem pārkāpumiem:

84.1. pilnvarotā persona ar savu darbību vai bezdarbību pieļāvusi iespēju nepilnvarotai personai rīkoties ar SAP sistēmas datiem;

84.2. pilnvarotā persona veic darbības, kas samazina SAP sistēmas drošību;

84.3. veicot personas datu apstrādi SAP sistēmā, pilnvarotā persona nav ievērojusi prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību.

85. Finanšu ministrija vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas par tiesību anulēšanu vai pēc šīs instrukcijas 84. vai 85.punktā minētā nosacījuma konstatēšanas anulē pilnvarotās personas tiesības.

86. Finanšu ministrija triju darbdienu laikā rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par tiesību anulēšanu.

87. Lai nodrošinātu budžeta pieprasījumu datu ievadīšana SAP sistēmas portālā, ministrija līdz n-gada 15.maijam uz Finanšu ministrijas norādīto e-pasta adresi elektroniski nosūta veidlapu Nr.2(1)pb un Nr.2(1)sb, sagatavojot n-1, n, n+1, n+2 un n+3 gadā spēkā esošo ministriju programmu un apakšprogrammu sarakstu veidlapai atbilstošā MS Excel datnē.

88. SAP sistēmas portālā ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā šādas veidlapas:

88.1. visas ministrijas:

88.1.1. veidlapu Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam";

88.1.2. veidlapu Nr.2(1)pb "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšpro­grammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts";

88.1.3. veidlapu Nr.2(2)pb "Finansiālo rādītāju kopsavilkums";

88.1.4. veidlapu Nr.2(3)pb "Izdevumi";

88.1.5. veidlapu Nr.2(4)pb "Aizņēmumi un aizdevumi" (aizpilda ministrijas, kuras atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem saņem aizņēmumus vai izsniedz aizdevumus);

88.1.6. veidlapu Nr.3(pb) "Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām";

88.2. Labklājības ministrija papildus iesniedz:

88.2.1. veidlapu Nr.1(sb) "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam";

88.2.2. veidlapu Nr.2(1)sb "Valsts speciālā budžeta programmu (apakš­programmu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšpro­grammu) saraksts";

88.2.3. veidlapu Nr.2(2)sb "Finansiālo rādītāju kopsavilkums";

88.2.4. veidlapu Nr.2(3)sb "Izdevumi";

88.2.5. veidlapu Nr.2(4)sb "Aizņēmumi un aizdevumi";

88.2.6. veidlapu Nr.3(sb) "Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogram­mām";

88.3. Izglītības un zinātnes ministrija papildus iesniedz:

88.3.1. veidlapu Nr.11 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

88.3.2. veidlapu Nr.12 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

88.3.3. veidlapu Nr.13 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

88.3.4. veidlapu Nr.14 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

88.3.5. veidlapu Nr.15 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem";

88.3.6. veidlapu Nr.16 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

88.3.7. veidlapu Nr.17 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

88.4. Kultūras ministrija papildus iesniedz veidlapu Nr.18 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

89. Veidlapas Nr.1(pb), Nr.1(sb), Nr.3(pb) un Nr.3(sb) pārskatos SAP sistēmas portālā dati veidojas atbilstoši no veidlapām Nr.2(1)pb, Nr.2(2)pb, Nr.2(3)pb, Nr.2(4)pb, Nr.2(1)sb, Nr.2(2)sb, Nr.2(3)sb un Nr.2(4)sb atbilstošajās ievadformās norādītajiem datiem.

90. Ja Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija šīs instrukcijas 88.3. un 88.4.apakšpunktā minētās veidlapas nevar iesniegt Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā, tās saskaņo ar Finanšu ministriju citu iesniegšanas datumu.

VIII. Noslēguma jautājumi

91. Lai novērstu riskus, kas saistīti ar darbu jaunajā SAP sistēmā, vienlaikus ar veidlapu aizpildīšanu SAP sistēmas portālā, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2008.gadam, ministrija sagatavo un Finanšu ministrijā iesniedz veidlapas Nr.1(pb), Nr.1(sb), Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17 un Nr.18 arī MS Excel formātā.

92. Lai nodrošinātu pieprasījuma valsts budžetam 2008.-2010.gadam sagatavošanu, Finanšu ministrija nosūta ministrijām:

92.1. šīs instrukcijas 30.punktā minētās veidlapas pa elektronisko pastu līdz 2007.gada 16.maijam;

92.2. šīs instrukcijas 13.punktā minēto informāciju līdz 2007.gada 16.maijam.

93. Pirms veidlapu aizpildīšanas SAP sistēmas portālā 2007.gadā Finanšu ministrija veic par budžeta pieprasījumu sagatavošanu atbildīgo ministriju darbinieku apmācību saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu.

94. Sagatavojot pieprasījumu valsts budžetam 2008.-2010.gadam, ministrija veidlapās nenorāda 2006.gada valsts budžeta izpildes datus, izņemot veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb) norādāmās summas.

95. Norādījumus par rezultatīvajiem rādītājiem izstrādā un ministrijas par to informē pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm.

96. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta instrukciju Nr.8 "Vidēja termiņa budžeta plānošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 139.nr.; 2004, 94.nr.).

97. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta instrukciju Nr.10 "Instrukcija par vienotām prasībām informācijas sagatavošanai par prognozējamām finanšu saistībām Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanai" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2007.gada 18.maiju.

Pielikumi - veidlapas 1-34

ZIP 380 kb
18.05.2007