Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2010. - 05.08.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 705 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.278

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 3.§)
Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības un tālāk­izglītības attīstības jomā, veikt Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pro­jektu, izglītības inovācijas projektu, Eiropas Savienības programmu un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu ieviešanu un uzraudzību, kā arī mūža stipendiju piešķiršanu izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.594 redakcijā)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās sadarbības iestādes pienākumu izpildi Ministru kabineta noteiktajām Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītībā un zinātnē;

3.2. nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.novembra Lēmumu 2006/1720/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Lēmumu Nr. 1357/2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā, izveidotās Eiropas Savienības mūžizglītības programmas 2007.–2013.gadam īstenošanu Latvijā;

3.3. nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra lēmumu Nr. 1298/2008/EK, ar ko izveido rīcības programmu Erasmus Mundus (2009.–2013.gads), kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm, noteiktos dalībvalsts koordinācijas struktūras pienākumus programmas ietvaros;

3.4. nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīkla un Eurydice tīkla darbībā saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;

3.5. nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu “Akadēmiskie pētījumi” un “Stipendiju grantu shēma” apsaimniekošanu;

3.6. nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “Stipendiju fonds” īstenošanu;

3.7. nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus Framework Programme īstenošanu;

3.8. nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par Eiropas Savienības sadarbības programmām ar citām pasaules valstīm (izņemot Eiropas Ekonomikas zonas valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;

3.9. nodrošināt Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbību un dalībnieku atlasi Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām;

3.10. nodrošināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;

3.11. nodrošināt starptautiskās sadarbības projektu un Eiropas Savienības politikas iniciatīvu īstenošanu Latvijā izglītības jomā;

3.12. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību;

3.13. nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu īstenošanai un mūža stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1087 redakcijā)

4. Funkciju izpildei aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. plāno, vada un īsteno šo noteikumu 3.punktā minētās programmas un projektus, nodrošina tiem nepieciešamo atbalstu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti starp aģentūru un Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām, citu ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām;

4.2. plāno un īsteno finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu izglītības inovācijas projektu īstenošanai un mūža stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā;

4.3. sadarbojas ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu attiecīgajām institūcijām izglītības programmu un projektu attīstībā un īstenošanā;

4.4. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu uzraudzību un datu apkopošanu atbilstoši attiecīgajos plānošanas dokumentos un tiesību aktos noteiktajām sadarbības iestādes funkcijām, kā arī projektu īstenošanu, nodrošinot atbilstošu funkciju nodalīšanu;

4.5. izplata informāciju par aģentūras īstenotajām programmām un projektiem, organizē un izsludina projektu iesniegumu konkursus;

4.6. izveido un uztur datubāzes par struktūrfondu līdzekļu apguvi un nodrošina informācijas apmaiņu starptautiskajos izglītības informācijas un sadarbības tīklos atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Komisiju, apkopo informāciju un uztur valsts datubāzi par izglītības iespējām Latvijā;

4.7. koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu starp izglītības un nodarbinātības sektoriem un nodrošina sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību;

4.8. slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par piegādēm un pakalpojumiem.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1087 redakcijā)

5. Funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, juridiskām un fiziskām personām.

6. Šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas aģentūra veic atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajai vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar noslēgto pārvaldes līgumu.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - no fiziskām un juridiskām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

7.3. pieņemt ziedojumus un dāvinājumus.

III. Aģentūras pārvalde

8. Aģentūru vada direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumi ir noteikti Publisko aģentūru likumā, aģentūras pārvaldes līgumā un darba līgumā. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs.

9. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

10. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā un atbilstoši pārvaldes līgumam.

11. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

11.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

11.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

11.3. ziedojumi un dāvinājumi;

11.4. ārvalstu finansiālā palīdzība.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.594; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1087)

12. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un uzņemties garantijas. Pirms finanšu ministra atļaujas pieprasīšanas minēto darījumu veikšanai aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

13. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Pārskatus par aģentūras funkciju pildīšanu un līdzekļu izlietojumu aģentūra sniedz pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumus Nr.577 "Valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 107.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
01.01.2010