Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumus Nr. 979 "Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2007.gada 17.aprīlī (prot. Nr.24 6.§)
Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2007.gadam
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta desmito daļu

1. Noteikumi nosaka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus 2007.gadam (pielikums), kā arī kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

2. Rezultatīvos rādītājus nosaka likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 4. un 5.pielikumā minēto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām. Rezultatīvie rādītāji paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.

3. Ja ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes budžeta programmas vai apakšprogrammas izpildi nodrošina vairākas tās padotībā esošās iestādes, tad ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs (vai viņa pilnvarota amatpersona) Ministru kabineta apstiprināto programmas vai apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju ietvaros nosaka rezultatīvos rādītājus katrai padotības iestādei. Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs atbilstoši saviem ieskatiem ir tiesīgs noteikt padotības iestādēm papildu rezultatīvos rādītājus un kārtību, kādā sniegt pārskatus par to izpildi.

4. Valsts budžeta finansētās institūcijas vadītājs ir atbildīgs par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi un ar to saistīto paskaidrojumu sniegšanu.

5. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts kasē pārskatu par attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju izpildi.

6. Informāciju par plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to faktisko izpildi ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī to padotībā esošās valsts budžeta finansētās institūcijas sagatavo atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par valsts budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanu.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministra vietā - veselības ministrs V.Veldre
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.258
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2007.gadam

Programmas vai apakšprogrammas kods

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un apakšprogrammu, rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaits/apjoms gadā

1

2

3

 

01 Valsts prezidenta Kanceleja

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

1

 

Amata vietu skaits - kopā

106

03.00.00

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

2

 

Darbības rezultāti:

 
 

Starptautiskās konferences

1

 

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi

3

 

Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām

20

 

Vēsturnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

2

04.00.00

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

101

 

Darbības rezultāti:

 
 

Ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes

4

 

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes

4

 

Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes

10

 

Vietējas nozīmes vizītes

4

05.00.00

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

1

 

Darbības rezultāti:

 
 

Starptautiskās konferences

3

 

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi

2

 

Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

2

 

Semināri

5

06.00.00

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

1

 

Darbības rezultāti:

 
 

Starptautiskās konferences

5

 

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi

14

 

Semināri

15

 

Pētījumi par Latvijas attīstību starptautisko procesu kontekstā

95

07.00.00

Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

1

 

Darbības rezultāti:

 
 

Starptautiskās konferences

1

 

Pētījumi par heraldikas vēsturi un praksi Latvijā

4

 

Heraldikas komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

2

     
 

02 Saeima

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

2

 

Amata vietu skaits - kopā

764

01.00.00

Saeimas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

764

03.00.00

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

9

     
 

03 Ministru kabinets

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits -kopā

5

 

Amata vietu skaits - kopā

292,5

 

Politikas mērķis:

 
 

Panākt, lai valdības lēmumi būtu informatīvi nodrošināti, vispusīgi izvērtēti un saskaņoti, sabiedrībai zināmi un izskaidroti, pēctecīgi un tiktu pildīti

 
 

Nodrošināt, lai valsts pārvalde būtu tiesiska, vienota, racionāli organizēta, vērsta uz attīstību, kā arī atklāta un vērsta uz klientu vajadzību

 
 

Nodrošināt sabiedrību ar pilnīgu, precīzu, aktuālu un viegli pieejamu informāciju par ES un Latvijas dalību tajā

 
 

Vienots, profesionāls un tiesisks valsts civildienests, kas veido kompetences un atbildības bāzi valdības politikas efektīvai izstrādei un īstenošanai sabiedrības interesēs

 
 

Valsts pārvaldes profesionālā izaugsme

 

01.00.00

Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

222

 

Politikas rezultāti:

 
 

Ministru kabinetā skatīto jautājumu skaits pamata darba kārtībā (% no kopējā skaita)

65

 

Normatīvo aktu projektu, to anotāciju, tiesību aktu un paskaidrojuma rakstu skaits (% no kopējā skaita), ko Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments un Juridiskais departaments ir saskaņojis bez iebildumiem

35

 

Normatīvo aktu anotāciju skaits (% no kopējā skaita), kas neatspoguļo projekta izstrādes procesā ar nevalstiskajām organizācijām veiktās konsultācijas

8

 

Likumos noteikto uzdevumu un Valsts kancelejas kontrolē esošo uzdevumu īpatsvars, kuru izpilde tiek kavēta ilgāk par gadu (% no kontrolē esošo uzdevumu skaita)

8

 

Valsts pārvaldes institūciju skaits, kas savā darbībā ievieš (vai ir ieviesušas) kvalitātes vadības sistēmas elementus

70

 

Darbības rezultāti:

 
 

Saņemti dokumenti

22000

 

Nosūtīti dokumenti

13000

 

Ministriju iesniegtie jaunie tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti

3500

 

Valsts sekretāru sanāksmēs izsludināti tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti

1600

 

Ministru kabineta komitejas sēdēm izskatīšanai sagatavoti jautājumi

470

 

Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoti jautājumi

3000

 

Ministru kabineta sēdēs atbalstīti un Saeimai nosūtīti likumprojekti

250

 

Valsts kancelejas atzinumi par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem

1800

 

Organizētas vai uzsāktas valsts iepirkuma procedūras

42

 

Sagatavoti paziņojumi presei

1300

02.00.00

Civildienests

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

19,5

 

Politikas rezultāti:

 
 

Vienots, profesionāls un tiesisks valsts civildienests, kas veido kompetences un atbildības bāzi valdības politikas efektīvai izstrādei un īstenošanai sabiedrības interesēs

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Lēmumi veicot valsts civildienesta kontroli

250

 

Lēmumi saistībā ar ierēdņu pārcelšanu

25

 

Saskaņoti ierēdņa amati

160

 

Piešķirts ierēdņa statuss

2000

 

Personāluzskaites datorsistēmas apkalpošana valsts iestādēs

75

03.00.00

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

16

 

Politikas rezultāti:

 
 

Ierēdņu profesionalitātes pieaugums - nosacīti apmācītie ierēdņi (% no kopējā ierēdņu skaita)

39

 

Darbības rezultāti:

 
 

Piedāvāti mācību kursi

60

 

Vidējais nosacītais apmācīto valsts pārvaldes darbinieki:

 
 

no tiem - civildienesta ierēdņi

10400

 

- darbinieki

250

 

Vidējais aritmētiskais lektoru snieguma novērtējums

8,0

 

Mācību kursu novērtējuma rādītāju vidējais vērtējums

8,0

 

Starptautiskie sadarbības projekti, kuros administrācijas skola ir piedalījusies kā viens no sadarbības partneriem

5

 

Starptautiskie sadarbības projekti, kuros administrācijas skola ir bijusi vadošais projekta partneris

1

10.00.00

Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

11

 

Politikas rezultāti:

 
 

Sabiedrības informētība par ES jautājumu meklēšanas iespējām (iedzīvotāji labi zina, kur atrast informāciju par ES (%)

15

 

Sabiedrības zināšanu vērtējums par ES (pašnovērtējums, punktos)

4,6

 

Darbības rezultāti:

 
 

Līdzdalība ES informācijas aģentūras Konsultatīvās padomes sanāksmēs (sanāksmju skaits)

4

 

Organizētas darba grupas sanāksmes komunikācijai ar sabiedrību ES jautājumos

12

 

Sagatavotas un nosūtītas preses relīzes

60

 

Organizēti informatīvie semināri

25

 

Līdzdalība informatīvo semināru organizēšanā (semināru skaits)

105

 

Izdotas informatīvās uzziņas

3250

 

Koordinēta Eiropas nedēļa

1

 

Apkalpoti lietotāji

2500

 

Sabiedriskās domas pētījumi par ES jautājumiem

12

 

Sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli

25

 

t.sk. - plakāti (nosaukumu skaits)

4

 

- bukleti (nosaukumu skaits)

4

 

- faktu lapas par politikām (nosaukumu skaits)

5

 

- mācību materiāli (nosaukumu skaits)

2

 

- faktu lapas par Eiropas Savienības darbības pamatjautājumiem (nosaukumu skaits)

10

11.00.00

Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Radīt efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu iespējamo strīdu rašanās situāciju tiesisku novēršanu (profilaksi), savlaicīgu reaģēšanu un, ja nepieciešams, arī kompetentu valsts interešu pārstāvību

 

12.00.00

Informācijas analīzes dienests

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

24

 

Politikas rezultāti:

 
 

Amatpersonu informētība jautājumā par valsts drošības apdraudējumiem

 

13.00.00

Projekta "Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā" īstenošana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Izpildot sadarbības līguma nosacījumus, Rumānijā iedibināta valdības lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas sistēma

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta starptautiskā projekta koordinācija, vadība un īstenošana (projektu skaits)

1

15.00.00

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Latvijas un ārvalstu pētnieku veiktā zinātniskā izpēte un publikācijas par PSRS okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem Latvijas Republikai

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Komisijas sēdes

15

 

Komisijas darba ietvaros veikti pētījumi

7

 

Komisijas sniegti ziņojumi Ministru kabinetam

1

 

Ar komisijas atbalstu izdotas grāmatas

1

 

Komisijas organizētas konferences

1

16.00.00

Mērķsadarbības palīdzība Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes Juridiskajam birojam

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Veicināt Bosnijas un Hercegovinas (BH) institucionālās kapacitātes stiprināšanu, lai BH varētu efektīvi izpildīt saistības, kas izriet no Stabilizācijas un asociācijas līguma, īpaši attiecībā uz likumdošanas harmonizāciju ar acquis.

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta starptautiskā projekta koordinācija, vadība un īstenošana (projektu skaits)

1

 

 

 
  04 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

1

 

Amata vietu skaits - kopā

162

 

Politikas mērķis: Korupcijas novēršana un apkarošana

 

01.00.00

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

162

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavots pārskats par korupcijas situāciju valstī 2006.gadā

1

 

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude (deklarāciju skaits)

1000

 

Pārstāvība tiesās (tiesu sēžu skaits)

80

 

Izstrādājamie tiesību aktu projekti

5

 

Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem

100

 

Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs (pasākumu skaits)

40

 

Izskatīti un pārbaudīti iesniegumi un sūdzības

1300

 

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību jomā

50

 

Pieņemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības

140

 

Uzsākti kriminālprocesi

60

 

Kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi

40

 

Izbeigti kriminālprocesi

30

 

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu

40

     
 

05 Tiesībsarga birojs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

1

 

Amata vietu skaits - kopā

51

 

Politikas mērķis:

 
 

Veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam

 

01.00.00

Tiesībsarga birojs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

51

 

Politikas rezultāti:

 
 

Sabiedrībā pieaug informētība par cilvēktiesībām, sabiedrībai tās izprotot un atzīstot mazinās cilvēktiesību pārkāpumu skaits valstī.
Tiek ievērots labas valsts pārvaldības princips

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Saņemtie iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, kā arī pēc Tiesībsarga iniciatīvas ierosinātās pārbaudes lietas

5500

 

Sniegti atzinumi un viedokļi valsts iestādēm par tiesību aktu projektiem, valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem, atzinumi Satversmes tiesai

40

 

Sagatavoti pieteikumi Satversmei tiesai

2

 

Vēršanās tiesā personas interesēs

2

 

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību iestādēs (slēgta un daļēji slēgta tipa iestādēs), bāriņtiesās (pagasttiesās), izglītības iestādēs

60

 

Lekciju lasīšana, izglītojošo semināru, diskusiju un konferenču organizēšana

40

 

Piedalīšanās darba grupās, komisijās, neatkarīga eksperta pienākumu veikšana

90

 

Intervijas, komentāri un informācijas sagatavošana un izplatīšana plašsaziņas līdzekļos par Tiesībsarga biroja darbu un aktualitātēm

150

 

Informācijas sagatavošana Informācijas un dokumentācijas centra apmeklētājiem

250

 

Izdoti informatīvie materiāli

5

     
 

10 Aizsardzības ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

23

 

Amata vietu skaits - kopā

8176

06.00.00

Valsts drošības aizsardzība

 
 

Iestāžu skaits

1

22.00.00

Nacionālie bruņotie spēki

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

15

 

Amata vietu skaits

6938

 

t.sk.profesionālā dienesta karavīru štata vienības

5700

 

Kadeti

141

 

Zemessargi

11646

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nacionālo bruņoto spēku - (turpmāk NBS) attīstības plānos un Ziemeļatlantijas līguma organizācija (turpmāk - NATO) spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Veikta pāreja uz profesionālo militāro dienestu (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

53

 

Nokomplektēts NBS profesionālā dienesta personāls (% no plānotā skaita)

100

 

NBS dalība starptautiskajās operācijās (kopējais karavīru skaits)

312

 

Pabeigta vienību sagatavošana dalībai NATO operācijās atbilstoši NATO Spēku attīstības mērķu prasībām (vienību skaits)

1

22.01.00

Nacionālo bruņoto spēku vadība

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Tiks organizēta nepārtraukta NBS vadība (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Militārie pārstāvji ārvalstīs (skaits)

61

 

Goda sardzes rotas pasākumi (skaits)

150

 

Goda sardze pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils (militārpersonas dienā)

17

 

Koordinēta starptautiskā sadarbība (valstu skaits)

43

22.02.00

Vispārējās vienības

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Tiks nodrošināta valsts augstāko amatpersonu, to uzaicināto viesu un objektu apsardze (aizsardzība) (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta objektu apsardze (skaits)

15

 

Nodrošināta augstu valsts amatpersonu apsardze (skaits)

4

22.03.00

Gaisa spēki

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Personālsastāva apmācība atbilstoši NATO prasībām (profesionālā dienesta karavīru skaits)

12

 

Pārvietojamo radaru iegāde (% no kopējām projekta izmaksām)

15

 

NBS bāzes "Lielvārde" izveide (% no kopējām projekta izmaksām)

6

 

Helikoptera Mi-8MTV-1 gatavība glābšanas un meklēšanas lidojumam, Lielvārde L /Ventspils V (min.)

15L

 

Drošu sakaru sistēmas Zeme - Gaiss - Zeme izveide (% no kopējām projekta izmaksām)

35

22.04.00

Jūras spēki

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavot dalībai NATO augstas gatavības spēkos pretmīnu cīņas kuģus

1

 

Būvēt jaunus Krasta apsardzes kuģus Latvijā (kuģu skaits)

0/1

 

Ieviest darbībā jauno Jūras novērošanas sistēmu (% no kopējām projekta izmaksām)

25

 

Nodrošināt pretmīnu cīņas kuģu dalību Baltijas valstu pretmīnu eskadrā BALTRON (skaits)

2

 

Nodrošināt kuģu dalību NATO un partnerattiecības mieram (PfP) mācībās un operācijās (mācību/operāciju skaits)

8

 

Organizēt LR jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos starptautiskās mīnu meklēšanas un iznīcināšanas operācijas (operāciju skaits)

1

 

Jūras spēku krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā (% no kopējām projekta izmaksām)

28

 

Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē (% no kopējām projekta izmaksām)

18

22.05.00

Sauszemes spēki

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavots Militārās policijas vads dalībai NATO ātrās reaģēšanas spēkos

1

 

Ieviesta jaunā Sauszemes spēku struktūra (%)

100

 

Pabeigta Sauszemes spēku Brigādes štāba un Štāba rotas izveide (%)

24

 

Pabeigta 1. kājnieku bataljona sagatavošana (ar 180 dienu gatavību) dalībai NATO operācijās (%)

25

 

Militārās policijas nodrošināto eskortu skaits

284

 

Militārās policijas apsargājamo objektu skaits

6

22.06.00

Nacionālā aizsardzības akadēmija

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Kvalifikācijas kursus apguvušo skaits

420

 

Virsnieku pamatapmācības kursu kadetu skaits

150

 

Virsnieku pakāpi ieguvušo skaits

35

 

Virsnieku tālākizglītības kursu apguvušo skaits

35

 

Starptautisko Jūras spēku jaunākā štāba virsnieku kursu beigušo skaits

20

 

Tālmācības kursos apmācīto skaits

15

22.08.00

Nodrošinājuma pavēlniecība

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Plānotas iepirkumu procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

950

 

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēgumu punkti

4

 

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība (objektu skaits)

2

 

Noliktavu saimniecības un remontdarbnīcu infrastruktūras izveide (ēku skaits)

7

 

Ekipējuma un materiāli tehnisko līdzekļu tehnisko specifikāciju un aprakstu izstrāde Rīgas tehniskajā universitātē (specifikāciju un aprakstu skaits)

30

 

Tehnisko specifikāciju kataloga ieviešana (katalogu skaits)

1

22.09.00

Mācību vadības pavēlniecība

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Militāro doktrīnu izstrāde

4

 

NBS reglamentu, mācību programmu un apmācību standartu izstrāde

54

 

NBS personāla individuālā apmācība (karavīru skaits)

5813

 

Personāla un ekipējuma tabulu izstrāde

54

 

Tehnisko specifikāciju izstrāde

200

22.10.00

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku pesonālsastāva centralizētais atalgojums

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināt NBS personālsastāva sociālās garantijas saskaņā ar Militārā dienesta likumu (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Iestāžu skaits

15

 

Amata vietu skaits

6938

 

t.sk.profesionālā dienesta karavīru štata vienības

5700

 

civilie darbinieki

1238

 

Zemessargi

11646

 

Uzturdevas vērtības kompensācija naudā (LVL vid.dienā)

3,5

 

Dzīvojamo telpu īres izdevumu un komunālo maksājumu kompensācija (LVL mēnesī)

85

22.11.00

Zemessardze

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērķos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavoti un atbilstoši ekipēti zemessargi

4032

 

Vidējais zemessargu apmeklēto mācību un dienesta uzdevumu izpildes dienu skaits

20

 

Objektu apsardze

25

28.00.00

Ģeodēzija un kartogrāfija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

346

 

Darbības rezultāti:

 
 

Valsts ģeodēziskā punkta (ieskaitot globālās pozicionēšanas (GPS) bāzes staciju tīklus) iekārtošana un uzturēšana:

 
 

-ģeodēziskā pamattīkla veidošana (punkti)

321

 

-ģeodēziskā pamattīkla uzturēšana (punkti)

360

 

-ģeodēzisko katalogu izdošana

1

 

-GPS patstāvīgo staciju tīkla izveide

18

 

-valsts robežas uzmērīšana

120

 

Valsts topogrāfiskā kartēšana:

 
 

-kartēšana (kartes)

115

 

-aeronavigācijas karšu sagatavošana (kartes)

10

 

-vietvārdu datubāzes izveidošana un uzturēšana (ierakstu skaits)

1214

 

Ģeogrāfiskās informācijas pamatdatu sagatavošana, infrastruktūras izveidošana un uzturēšana (%)

15

 

Ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīva izveidošana un sākotnējā nokomplektēšana (%)

40

 

Valsts interešu pārstāvēšana starptautiskajos projektos, semināros, ekspertu forumos un konferencēs atbilstoši kompetencei (pasākumu skaits)

16

30.00.00

Valsts aizsardzības politikas realizācija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

297

 

Politikas rezultāti:

 
 

Sagatavotas pozīcijas par ES un NATO plānošanas dokumentiem

8

 

Piedalīšanās NATO komitejās un darba grupās (skaits)

346

 

Aizsardzības sistēmas interešu starptautiskajās organizācijās pārstāvības optimizēšana

9

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti

1

 

Sagatavoti normatīvie akti

50

 

Veikti auditi ministrijā un tai padotajās institūcijās

18

 

Veikti auditi NBS

19

 

Veiktas revīzijas padotībā esošajās iestādēs par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un valsts īpašuma uzskaiti

20

 

Sabiedrības informēšanas nolūkos plānoti (veikti) pasākumi

50

 

Ministrijas publiskā pārskata sagatavošana

1

 

Latvijas interešu un pozīciju aizstāvēšana sarunās ar NATO (tehnisko konsultāciju skaits)

1

 

Dalības starptautiskajās organizācijās nodrošināšana(dalības iemaksu skaits organizācijās)

20

 

Zinātniskie projekti aizsardzības jomā (īpatsvars pret aizsardzības budžetu, %)

0,13

 

Līdzdalība NATO un ES līmeņa mācībās (skaits)

6

 

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā/ārzemēs

48/60

 

Latvijas Republikas aizsardzības atašeju un palīgu darbība divpusējās sadarbības ietvaros (personāla un akreditācijas valstu skaits)

13/34

31.00.00

Militārpersonu pensiju fonds

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Karavīru sociālo garantiju nodrošināšana (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Ikmēneša pensiju un pabalstu (t.sk.nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem) saņēmēji

1500

 

Valsts obligātās apdrošināšanas atlīdzību izmaksas militārpersonām

141

 

Sniegti medicīnas pakalpojumi

370

32.00.00

Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana Valsts aizsardzības jautājumos

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

3

 

Amata vietu skaits

211

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavoti, nodrukāti, izplatīti žurnāla "Tēvijas Sargs" numuri

12

 

Izveidotas vai koordinētas dokumentālas vai mācību videofilmas/TV raidījumi

7/60

 

Sagatavoti, nodrukāti informatīvie materiāli (brošūras, bukleti, faktu lapas, grāmatas, ielūgumi, kalendāri, plakāti u.c.) AM, NBS un Rekrutēšanas un Atlases Centra (RAC) vajadzībām (vienības)

230

 

Prezentācijas materiāli un suvenīri (vienības)

20

 

Pastāvīgās ekspozīcijas Latvijas Kara muzejā

2

 

Jaunas izstādes Latvijas Kara muzejā

4

 

Muzeja apmeklētāji

65000

 

Latvijas Kara muzeja starptautiskie projekti

1

 

Specializētas nodarbības skolēniem Latvijas Kara muzejā

120

 

Apmācāmie jaunsargi

6700

 

Apmācību vietas / bāzes skolas

200/71

 

Saņemtas apliecības par Jaunsardzes programmas apgūšanu / turpina mācības un darbību bruņoto spēku struktūrās

650/141

33.00.00

Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

384

 

Politikas rezultāti:

 
 

NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju pārņemšana (pārņemto objektu skaits)

45

 

Darbības rezultāti:

 
 

Nekustamo īpašumu pārņemšana gada laikā (skaits)

32

 

Piesārņojumu izpēte, likvidācija un monitorings (pasākumu skaits)

200

 

Vides izglītības un sabiedrības līdzdalību veicinošu pasākumu īstenošana (skaits)

4

 

Iepirkuma procedūras (skaits)

231

 

Zemes vienību kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (zemes vienību un zemes vienību daļu skaits Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā)

114

 

Būvju kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (būvju skaits NĪVKR)

1218

 

Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (īpašumu skaits NĪVKR)

129

     
 

11 Ārlietu ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

47

 

Amata vietu skaits - kopā

717

01.00.00

Ārlietu pārvalde

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

46

 

Amata vietu skaits

703

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izsniegtas vīzas

130400

 

Konsulārie pakalpojumi

21400

 

Izdotas stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences

200

01.01.00

Centrālais aparāts

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

351

 

Darbības rezultāti:

 
 

Īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro funkciju izpilde

 
 

Izsniegtas vīzas

400

 

Konsulārie pakalpojumi

9000

 

Izdotas stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences

200

01.04.00

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

45

 

Amata vietu skaits

352

 

Darbības rezultāti:

 
 

Īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro funkciju izpilde

 
 

Izsniegtas vīzas

130000

 

Konsulārie pakalpojumi

12400

01.06.00

Konsulārais nodrošinājums

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta nepārtraukta Latvijas Republikas vīzu izsniegšana

 

02.00.00

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Līdzdalība un balsstiesības starptautiskajās organizācijās

 

06.00.00

Latvijas institūts

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

14

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izstrādāta "Valsts zīmolvedības programma", t.sk. veikti pētījumi un informācijas analīze par Latvijas atpazīstamību ārvalstīs un Latvijā, veicināta ārvalstu auditorijas interese par Latviju, t.sk. tūristu plūsmas, investīciju, diplomātiskās sadarbības pieaugums, nodrošināta starpinstitucionālu aktivitāšu koordinācija un partnerība Latvijas atpazīstamību veicinošu projektu īstenošana

 

07.00.00

Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Latvijas reformu pieredzes nodošana NVS valstīm, par prioritārām izvirzot Gruziju, Moldovu, Ukrainu, un, atsevišķās jomās - Baltkrieviju; Latvijas austrumu kaimiņu reģiona attīstības stiprināšana

 
     
 

12 Ekonomikas ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

14

 

Amata vietu skaits - kopā

1604

 

Politikas mērķis:

 
 

Veicinot strukturāli un reģionāli līdzsvarotas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku un organizējot un koordinējot tās īstenošanu, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām panākt, lai Latvijas tautsaimniecība būtu konkurētspējīgākā Eiropā

 

20.00.00

Būvniecība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

36

 

Politikas rezultāti:

 
 

Izveidota Būvniecības informācijas sistēma un ieviesta pašvaldībās (līdz 2013. gadam) (%)

100

 

Būvprojektu saskaņošanā samazināts administratīvo procedūru izpildes laiks (līdz 2009. gadam) (%)

20

 

Būvniecības nozarē reģistrēto būvkomersantu skaita pieaugums (%)

3

 

Darbības rezultāti:

 
 

Semināri pašvaldību būvvalžu vadītājiem, būvinspektoriem un arhitektiem

4/500

 

Būvvalžu darbības likumības pārbaužu skaits no kopējā būvvalžu skaita (%)

60

 

Kompleksās būvobjektu pārbaudes kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju

30

 

Tulkoto standartu skaits

15

24.00.00

Statistiskās informācijas nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

639

 

Politikas rezultāti:

 
 

Statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības vērtējuma kopindekss

+0,37

 

Statistiskās informācijas atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem (%)

93

 

Darbības rezultāti:

 
 

Abonentiem nosūtīto izdevumu eksemplāru skaits

10 000

 

Uz informācijas pieprasījumiem sniegtas atbildes

1800

 

Centrālajā statistikas pārvaldē Informācijas centrā apkalpoti klienti

13000

25.00.00

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

10

 

Politikas rezultāti:

 
 

Pilnveidota uzņēmējdarbības vide, sekmēts uzņēmumu skaita pieaugums (ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz.)

 
 

Palielināts inovatīvo uzņēmumu skaits rūpniecībā (%)

28

 

Produktivitātes pieaugumu apstrādājošā rūpniecībā (pievienotā vērtība salīdzināmās cenās/ produkcijas izlaide (%))

10

 

Darbības rezultāti:

 
 

Organizēta konference par Visaptverošas Kvalitātes vadības jautājumiem (konferences dalībnieku skaits)

350

 

Īstenoti inovāciju motivāciju semināri Latvijas reģionos (uzņēmumu skaits)

5 (75)

 

Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli par inovācijām (katalogi, bukleti, u.c.) (eksemplāru skaits)

1 (1500)

 

Atbalstīta tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbība augstskolās (sagatavoto komercializācijas piedāvājumu skaits/sadarbības semināru skaits/ patentu pieteikumu skaits)

6 (75/45/18)

 

Inovāciju rosināšanas centra pakalpojumu saņēmēji (klientu skaits/ tehnoloģiju auditi/ informatīvie semināri)

1 (600/30/10)

 

Organizēta "Uzņēmēju zinību diena", kurā sniegta informācija uzņēmējiem par to darbību ietekmējošiem faktoriem (informēto uzņēmēju skaits)

300

 

Nodrošināta informācijas pieejamība komercdarbības uzsācējiem un komersantiem par to darbību ietekmējošiem būtiskiem jautājumiem (semināros informēto uzņēmēju skaits)

100

 

Atbalstīti kompetences centri

4-5

 

Atbalstīti inovāciju inkubatori (atbalsta saņēmušo uzņēmumu skaits)

4 (50)

 

Apmācību cikls tehnoloģiju pārneses speciālistiem (apmācīto speciālistu skaits)

1 (15)

 

Organizēti apmācību semināri Tirgus uzraudzības iestāžu darbiniekiem un uzņēmēju asociācijām par likumdošanas prasībām bīstamo iekārtu, sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu, individuālo aizsardzības līdzekļu, iekārtu elektromagnētiskās saderības un zemsprieguma iekārtu ražošanas un tehniskās uzraudzības jomā, par normatīvo aktu prasību piemērošanu praksē (semināru apmeklētāju skaits)

2 (70 )

 

Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli bīstamo iekārtu likumdošanas jomā (eksemplāru skaits)

2 (1000)

 

Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai mazinātu administratīvo slogu

12

 

Uzņēmējdarbības un inovāciju motivācijas programmās iesaistīto personu skaits

450

 

Atbalstu saņēmušie videi draudzīgu tehnoloģiju ieviesēji

10

 

Atbalstīto klasteru skaits (klasteru projektos iesaistīto komercsabiedrību skaits)

6 (60)

 

Uzņēmumi, kas saņēmuši paaugstināta riska kredītus

45

 

Uzņēmumi, kas saņēmuši garantijas

35

 

Apmācīto personu skaits nodarbināto kvalifikācijas celšanas, pārkvalifikācijas un tālākizglītības atbalsta pasākumu ietvaros

338

26.00.00

Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

6

 

Amata vietu skaits

315

26.01.00

Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

98

 

Politikas rezultāti:

 
 

Palielinās patērētājiem pieejamo preču un pakalpojumu atbilstība drošuma un citu normatīvo aktu prasībām, samazinās negadījumu, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu izmantošanu, skaits (vidēji par 7% samazinās gadījumu skaits, kad tiek konstatēti pārkāpumi)

 
 

Samazinās patērētāju tiesību pārkāpumi, netaisnīgu komerciālu prakšu pielietošana (par 10% palielinās gadījumu skaits, kad komersanti brīvprātīgi vienojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru par patērētāju pārkāpumu novēršanu)

 
 

Uzlabojas patērētāju strīdu izskatīšanas kvalitāte (par 12% pieaug patērētāju skaits, kas ir veiksmīgi realizējuši patērētāju tiesības saistībā ar līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma iegādi

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veiktās pārbaudes

3000

 

Sniegtas konsultācijas patērētāju pārrobežu sūdzību risināšanā

300

 

Veikta konkrētu preču vai pakalpojumu tirgus izpēte un realizēti projekti drošuma un atbilstības uzlabošanai (skaits)

4

 

Organizēti komersantu informēšanas pasākumi

1

 

Sagatavotas vadlīnijas konkrētu preču vai pakalpojumu atbilstības un drošuma līmeņa paaugstināšanai

1

 

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības

850

 

Veiktās lietu izpētes reklāmas un e- komercijas jomās

300

 

Sniegtas konsultācijas patērētājiem par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem

15000

 

Sagatavoti informatīvi materiāli patērētājiem un uzņēmējiem

2

 

Sniegti informatīvi ziņojumi plašsaziņas līdzekļiem (skaits)

50

 

Veikti pārrobežu administratīvās sadarbības pasākumi

4

 

Fasēto preču kontrole uzņēmumos

62

 

Veikta lietošanai reglamentētajā jomā paredzēto konkrētu veidu mērīšanas līdzekļu (ML) tirgus izpēte, realizēti projekti šo ML atbilstības nodrošināšanai

2

 

Valsts metroloģiskajai uzraudzībai pakļauto mērīšanas līdzekļu skaits (tūkst.)

22

26.02.00

Konkurences politikas ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

55

 

Politikas rezultāti:

 
 

Cenu pieauguma, kura pamatā ir pārmērīga tirgus koncentrācija, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai aizliegta vienošanās, samazināšanās (neieskaitot regulējamās nozares)

 
 

Cenu līmenis dažādām preču un pakalpojumu grupām ir samērīgs ar cenu līmeni šīm precēm un pakalpojumiem Lietuvā un Igaunijā

 
 

Samazināts tirgus koncentrācijas līmenis tirgos ar augstu koncentrāciju

 
 

Izstrādājot un ieviešot normatīvos aktus, valsts pārvaldes institūcijas izvērtē to ietekmi uz konkurenci

 
 

Sabiedrība, tai skaitā komersanti un patērētāji, izprot konkurences politikas nozīmi, kā arī Konkurences padomes lomu un uzdevumus

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Veiktas smagāko Konkurences likuma pārkāpumu (aizliegto vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas) izmeklēšanas (maksimālo lietu skaits)

30

 

Samazināts smagāko Konkurences likuma pārkāpumu izmeklēšanas ilgums (vidējais mēnešu skaits)

16

 

Veiktas uzņēmumu apvienošanās kontroles (maksimālais lietu skaits)

18

 

Izmeklēšanas, reklāmas un negodīgas konkurences uzraudzības jomā (maksimālais lietu skaits attiecībā pret iesniegumu skaitu)

30

 

Veiktas preču un pakalpojumu tirgu analīzes, uzraudzība (skaits)

6

 

Priekšlikumi tiesību aktos noteikto ierobežojumu novēršanai noteiktos sektoros (neelastīgā piedāvājuma, tīkla infrastruktūras, profesionālo pakalpojumu u.c.) (skaits)

4

 

Organizētas apmācības, semināri, konferences nozaru asociāciju pārstāvjiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un tiesnešiem par konkurences tiesībām Latvijā un ES (pasākumu skaits)

1

 

Konkurences tiesību jomā sniegtas konsultācijas

200

 

Plašsaziņas līdzekļiem sniegti paziņojumi

200

 

Kopīgas izmeklēšanas ar EK un citām ES dalībvalstu konkurences institūcijām (maksimālo lietu skaits)

2

26.03.00

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

104

 

Politikas rezultāti:

 
 

Pakalpojumu pieejamība visā valsts teritorijā.
Konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem un izvēles iespējas patērētājiem.
Pastāvīga un nepārtraukta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (uzņēmumu) skaits

850

 

Regulējamo uzņēmumu apsekošana

100

 

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaude (izsaukumu skaits)

48000

26.04.00

Atbilstības novērtēšanas un kvalitātes nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

3

 

Amata vietu skaits

58

 

Politikas rezultāti:

 
 

Pieaudzis tautsaimniecības vajadzībām nepieciešamo atbilstības novērtēšanas pakalpojumu skaits, veicinot tās konkurētspēju Eiropas un starptautiskajā tirgū

 
 

Samazinājušās tehniskās barjeras atbilstības novērtēšanas dokumentu savstarpējai atzīšanai, pateicoties atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomu skaita pieaugumam savstarpējās atzīšanas līguma ietvaros

 
 

Samazinās uzņēmumu izmaksas, pieaug konkurētspēja, izmantojot precīzus mērīšanas līdzekļus un metodes (%, pielaide, kas raksturo esošo stāvokli un kas laika gaitā samazinās)

95

 

Standartizāciju procesu gatavība darbam elektroniskā formā (%)

90

 

Palielinās uzņēmumu skaits, kuri ražo fasētās preces ar normatīvajām prasībām atbilstošu satura daudzumu tajās (% no pārbaudīto uzņēmumu skaita)

70

 

Darbības rezultāti:

 
 

Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju uzturēšana (institūciju skaits)

170

 

Starptautisko akreditācijas institūciju skaits, kurās Latvijas nacionālais akreditācijas birojs pārstāv Latvijas intereses

1

 

Apgūtas jaunas akreditācijas jomas

2

 

Mērvienību etalonu starptautiska atzīšana

8

 

Dalība starptautiskajos etalonu salīdzināšanas projektos

4

 

Starplaboratoriju salīdzināšanas organizēšana Latvijā akreditētājām laboratorijām metroloģijas jomā

1

 

Kalibrēto mērīšanas līdzekļu skaits

3500

 

Adaptēto ES standartu skaits

1400

27.00.00

Valsts atbalsta politikas ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

135

27.01.00

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

115

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināt ES un Eiropas ekonomiskajā zonā (EEZ) līdzfinansējumu apgūšanu atbilstoši vadības un kontroles sistēmai

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izvērtēti projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto ERAF apjomu, milj. EUR

10

 

Veiktas pārbaudes v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par ES finansēto valsts atbalsta instrumentu ieviešanu % no Operacionālā plāna (turpmāk - OP) paredzēto aktivitāšu skaita

50

 

Veiktas pārbaudes par atklāto konkursu projektu pieteikumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un citiem normatīvo aktu un ES regulu nosacījumiem % no OP paredzēto aktivitāšu skaita

30

27.02.00

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

11

 

Politikas rezultāti:

 
 

Apgūts OP "Uzņēmējdarbība un inovācijas" noteiktais finansējuma apjoms milj. latu

25

 

Darbības rezultāti:

 
 

Uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu konsultantu piesaistei

10

 

Apmaksāto projektu skaits Valsts atbalsta programmā (turpmāk - VAP) "Atbalsts komercsabiedrības infrastruktūras modernizācijai"

50

 

Apmaksāto projektu skaits VAP "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās"

60

 

Apmaksāto projektu skaits VAP "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai"

3

27.03.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

4

 

Politikas rezultāti:

 
 

Apgūts OP "Uzņēmējdarbība un inovācijas" noteiktais finansējuma apjoms milj. latu

1

 

Darbības rezultāti:

 
 

Apmaksāto projektu skaits VAP "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai"

15

27.04.00

Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

5

 

Politikas rezultāti:

 
 

Palielinot realizēto investīciju projektu skaitu ar privātā kapitāla piesaisti par 30%, līdz 2009.gadam sasniegts realizēto Valsts privātās partnerības - turpmāk VPP projektu apjoms vismaz 1% apmērā no IKP

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Ziņojums par identificētajiem administratīvajiem šķēršļiem VPP projektu realizācijai, kā arī nepilnībām un šķēršļiem normatīvajos aktos (nozaru griezumā), kas kavē šādu projektu realizāciju

1

28.00.00

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

77

 

Politikas rezultāti:

 
 

Piesaistītas ārvalstu investīcijas Latvijas komercsabiedrībām (milj.Ls)

25

 

Sekmēts eksporta pieaugums (milj.Ls)

20

 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināts Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbs ārvalstīs (pārstāvniecību skaits)

10

 

Noorganizētas ārvalstu investoru vizītes Latvijā

16

 

Investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas semināri ārvalstīs

10

 

Uzņēmumiem sniegtas nozaru ekspertu konsultācijas

200

 

Konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par ārējās ekonomiskās darbības jautājumiem

 
 

Konsultācijas ārvalstu investoriem, diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. institūcijām

130

 

Eiropas informācijas centra apkalpotie apmeklētāji

2000

 

Reģionos noorganizētie semināri

12

 

Sagatavotas ministrijas vadības un uzņēmēju eksporta veicināšanas un investīciju piesaistīšanas misijas ne mazāk kā 6 mērķa tirgos

200

 

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Nozaru asociāciju un uzņēmumu apvienību starptautiskais mārketings ārvalstīs"

30

 

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Tirgus pētījumu izstrāde un iegāde"

5

 

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Uzņēmumu iekļaušanās starptautiskajās piegāžu ķēdēs"

20

 

Atbalstu saņēmuši uzņēmumi no valsts atbalsta programmas "Sadarbības partneru atrašana"

20

 

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Zīmola izstrāde"

2

29.00.00

Enerģētikas politika

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

22

 

Politikas rezultāti:

 
 

Radīti apstākļi Latvijas energoapgādes ilgtspējīgai un drošai funkcionēšanai un energoapgādes atkarības mazināšanai no ārējiem avotiem

 
 

Izveidota tiesiskā vide elektroenerģijas tirgus darbībai

 
 

Elektrības tirgus atvēršanas pakāpe (%)

100

 

Atjaunojamo energoresursu īpatsvars elektroenerģijas ražošanā (%)

46

 

Sasniegt Energointensitātes indikatoru, toe/1000 EUR

0,38

 

Energoapgādes objektu skaita pieaugums, kas atbilst spēkā esošo normatīvo dokumentu un valsts standarta prasībām (objektu skaits/%)

1420/55

 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta naftas produktu rezervju izveidošana un uzturēšana (patēriņa dienas)

13

 

Energoapgādes uzņēmumu objektu, enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu atbilstības pārbaudes un to savlaicīgas veikšanas kontrole (kontroļu skaits)

122

 

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontrole (kontroļu skaits)

50

 

Energoapgādes uzņēmumu sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsarg sistēmu pārbaužu kontrole (kontroļu skaits)

10

 

Atbalstīti energoefektivitātes projekti (projektu skaits)

30

 

Rekonstruētas siltumenerģijas ražošanas jaudas (MW)

75

 

Rekonstruēti siltumtīkli, km

30

 

Izstrādāt informatīvo ziņojumu valdībai par jaunu bāzes ieviešanu scenārijiem (līdz 30.05.2007.)

1

30.00.00

Tūrisma politikas ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

33

 

Politikas rezultāti:

 
 

Veicināts tūrisma pakalpojumu eksports, sasniedzot ārzemju ceļotāju nakšņojumus Latvijā (tūkst.diennaktis)

1747,6

 

Vidējo ceļojumu ilgumu ārzemju ceļotājiem (diennaktis)

2,2

 

Veicināta vietējā tūrisma attīstība, sasniedzot vietējo ceļotāju nakšņojumus atpūtas un darījumu braucienos (tūkst.diennaktis)

12557,6

 

Veicināta vietējā tūrisma attīstība, sasniedzot vietējo ceļotāju kopējos izdevumus Latvijā atpūtas un darījumu braucienos (Ls milj.)

187,7

 

Darbības rezultāti:

 
 

Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos

18

 

Tūrisma informatīvo materiālu veidu skaits

24

 

Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā uzturēšana

10

 

Vidējais dalībnieku skaits organizētajos starptautiskajos tūrisma gadatirgos

4

31.00.00

Nozares politiku veidošana un vadība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Pārstāvniecību skaits

2

 

Amata vietu skaits

250

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta ekonomikas politikas izstrāde. Radīti priekšnoteikumi politikas plānošanas tiesiskās vides nodrošināšanai ekonomikas jomā, lai palielinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Analītiski informatīvo ziņojumu izstrāde

 
 

Biļetens "Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" sagatavošana (skaits/tirāža)

2/ (3200 latviešu v.,
2500 angļu v.)

 

Biļetens "Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats" sagatavošana (skaits/tirāža)

4 (600 latviešu v., 800 angļu v.)

 

Analīze par Latvijas uzņēmumu prioritātēm un problēmām ārējā ekonomiskajā darbībā

1

 

Politikas dokumentu izstrāde

 
 

Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti (skaits)

7

 

Izstrādāt Energoefektivitātes Rīcības plānu (līdz 31.12.2007.)

1

 

Nozares vadības pasākumi

 
 

Iekšējie auditi ministrijā, padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļas turētāja

25

32.00.00

Mājokļu politikas ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

87

 

Politikas rezultāti:

 
 

Uzlabota dzīves kvalitāte un mājokļa pieejamība koptā un ērtā vidē.

 
 

Darbības rezultāti

 
 

Ieviests kreditēšanas mehānisms mājokļu iegādei un atjaunošanai (izsniegtie galvojumi)

60

 

Organizēti semināri par valsts atbalsta instrumentu izmantošanas iespējām

15

 

Nodrošināta valsts atbalsta programmas ieviešana mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai (projektu skaits)

148

 

Sagatavota nacionālā programma ES Struktūrfondu apgūšana

1

 

Organizēt nepabeigto ēku atjaunošana izmantojot, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus

17

 

Nodrošināta pārraudzība par informatīvās sistēmas "Mājoklis" ieviešanu

1

 

Sagatavoti informatīvie par valsts atbalsta programmas ieviešanas gaitu (priekšlikumi uzlabojumiem)

1

 

Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības

800

 

Izskatīti valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" pieņemtie un ministrijā apstrīdētie administratīvie akti

9

32.01.00

Mājokļu aģentūra

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

70

 

Darbības rezultāti:

 
 

Iesniegti projektu pieteikumi ārvalstu finanšu resursu piesaistei

3

 

Īstenoti Mājokļu aģentūras un ES fondu projekti (piem., Interreg)

2

 

Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu projektiem

30

 

Daudzdzīvokļu māju energoauditi

15

 

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju apmācība (cilvēku skaits)

100

 

Dzīvojamo māju nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai pilnvarotām personām pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

150

 

Socioloģiskie apsekojumi un pētījumi mājokļu jomā

4

 

Privatizācijai piedāvātie valsts dzīvokļi

50

 

Noslēgti dzīvokļu pirkuma līgumi valstij piederošās mājās

300

 

Valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošana attiecīgo pašvaldību īpašumā (adreses)

200

 

Dzīvojamo māju un māju daļu apzināšana, kuras ir piekritīgas valstij kā bezsaimnieka, bezmantinieka manta, un attiecīgu prasību sniegšana tiesā un citas tiesvedības

70

 

Organizēti semināri un konferences

15

 

Piedalīšanās tematiskajās izstādēs

1

 

Informatīvo bukletu izgatavošana sabiedriskās apziņas veidošanai mājokļu jomā (veidu skaits)

2

 

Piedalīšanās informatīvi analītiskajos raidījumos Latvijas Televīzijā, Latvijas Radio, reģionālajās televīzijās un reģionālajos radio

36

 

Ziņojumi par mājokļu attīstību

2

 

Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības

3000

 

Valsts dzīvojamo māju valsts īpašuma tiesību dzēšana

1500

32.02.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

17

 

Darbības rezultāti:

 
 

Projekts "Baltijas energoefektivitātes tīklojuma loma dzīvojamā fonda attīstībā" Nr. 004N

1

 

Projekts "Bijušo militāro teritoriju reintegrācija, kā pārmaiņu iespēja reģionālā attīstībā" Nr. 004P

1

32.03.00

Atbalsts mājokļiem

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

 
 

Amata vietu skaits

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Piešķirtas mērķdotācijas pašvaldības sociālo (īres) namu būvniecībai, nepabeigto būvju rekonstrukcijai, kā arī atsevišķu dzīvokļu īpašumu iegādei

28

 

Piešķirtie dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti (personu skaits)

1103

     
 

13 Finanšu ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits -kopā

7

 

Amata vietu skaits - kopā

6722

 

Politikas mērķis:

 
 

Nodrošināt saprātīgas fiskālās politikas izstrādi un īstenošanu, budžeta un ārvalstu piešķirto līdzekļu efektīvu plānošanu, izmantošanu un kontroli, tādējādi veicinot makroekonomiskās vides stabilitātes saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību kopumā

 
 

Makro ietekmes rezultāti:

 
 

Iekšzemes kopprodukts (milj. Ls)

12 842,1

 

pieaugums faktiskajās cenās (%)

17,1

 

pieaugums salīdzināmās cenās (%)

9,0

 

Nodokļu ieņēmumi (milj. Ls)

3 976,9

 

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

31,0

 

Tiešie nodokļi

17,9

 

Netiešie nodokļi

12,8

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts pēc EKS95 metodoloģijas atbilst Māstrihtas kritērija prasībām (% no IKP)

-1,3

30.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

455

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodokļu ieņēmumi (milj. Ls)

3 976,9

 

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

31,0

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts pēc EKS95 metodoloģijas atbilst Māstrihtas kritērija prasībām (% no IKP)

-1,3

 

Apgūto resursu apjoms no piešķirtajiem līdzekļiem no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem (mln.Ls)

228,5

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izstrādāti tiesību aktu projekti

167

 

t.sk. izstrādāts likums par valsts budžetu kārtējam gadam

1

 

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

2 404

 

Sniegtas juridiska rakstura konsultācijas un paskaidrojumi (fiziskajām un juridiskajām personām) normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

540

 

Sagatavoti materiāli un nodrošināta dalība dažāda līmeņa ES sanāksmēs (ES Ekonomisko un finanšu jautājumu lietu Ministru Padomes (ECOFIN), Konkurētspējas Padomes, Vispārējo lietu Padomes sanāksmēs, Ekonomisko un finanšu jautājumu (EFC) komitejas un EFC vietnieku komitejas sanāksmēs)

38

 

Sagatavoti materiāli un nodrošināta dalība Starptautiskā Valūtas fonda, Pasaules Bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

38

 

Nodrošināta eiro ieviešanas pasākumu izpilde (MK iesniegto ceturkšņa ziņojumu skaits)

4

 

Nodrošināta ārvalstu divpusējās finansiālās palīdzības projektu izskatīšana un koordinācija (projektu skaits)

10

 

Nodrošināta Twinning un Twinning Light projektu koordinēšana un uzraudzība (projektu skaits)

64

 

Sagatavots vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas scenārijs un Konverģences programma

3

 

Finanšu ministrijā sagatavotās un iesniegtās biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju lietas Sabiedriskā labuma komisijā sabiedriskā labuma organizāciju statusa saņemšanai

100

 

Sabiedriskā labuma organizāciju darbības atbilstības sabiedriskā labuma darbībai izvērtēšana

600

 

Sagatavotie atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu atbrīvošanu no muitas nodokļa un pievienotas vērtības nodokļa maksājumiem

500

 

Dalība Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās un komitejās

189

 

Organizēšana un dalība sarunās par konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noslēgšanu (pasākumu skaits)

4

 

Nodrošināta instrukciju sagatavošana dalībai Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmēs (pasākumu skaits)

46

 

Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti

6

 

Nodokļu maksātājiem sniegtās konsultācijas nodokļu piemērošanas jautājumos

4000

 

Veiktie iekšējie auditi ministrijā, padotībā esošajās iestādēs un ES finansēto programmu, projektu auditi un iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošās pārbaudes

54

 

Sagatavotās un pilnveidotās metodikas iekšējā audita jomā

4

 

Izvērtētie pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūciju, grantu shēmu apsaimniekotāju iekšējo auditu un kontroles ziņojumi

100

 

Sagatavoti ziņojumi par ES fondu apguvi, t.sk. izvērtēšanas ziņojumi (Ministru kabinetam, Eiropas komisijai, Uzraudzības komitejai)

8

 

Sagatavoti atzinumi par ES Kohēzijas fonda finansētu projektu noslēguma izdevumu deklarācijām

4

 

Sagatavotā un pilnveidotā metodika finanšu kontroles jomā

3

 

Sagatavots gada pārskats par Latvijā sniegto komercdarbības atbalstu

1

 

Sagatavoti atzinumi par atbalsta programmām un individuālā atbalsta projektiem

20

 

Veikti pieteikto atbalsta programmu un individuālā atbalsta projektu sākotnējo izvērtējumi

6

 

Sagatavoti atzinumi par EK politikas dokumentiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā

3

 

Izskatīti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu pieteikumi

35

 

Sagatavotais ziņojums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības komitejai

2

31.00.00

Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

301

 

Politikas rezultāti:

 
 

Vispārējās valdības fiskālais budžeta deficīts (% no IKP) (Valsts budžeta izdevumi, milj. latu, atbilstoši EKS 95 metodoloģijai)

-1,4

 

Vispārējās valdības bruto parāds (% no IKP)

11,5

 

Darbības rezultāti:

 
 

Savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību un valsts budžeta izpildi un likumā noteiktajā termiņā sagatavots saimnieciskā gada pārskats par budžeta izpildi

1

 

Savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību budžeta izpildi un sagatavoti oficiālie mēneša pārskati par konsolidētā kopbudžeta izpildi

12

 

Savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību un valsts budžeta izpildi un sagatavoti ceturkšņa pārskati

4

 

eKases maksājumu īpatsvars kopējā apstrādāto maksājumu skaitā (%)

45

 

Struktūrfondu maksājumu pieprasījumu apstrādes laiks ne garāks kā normatīvajos dokumentos noteiktās 20 dienas (dienās)

17

 

Eiropas Komisijai deklarēto ES politiku instrumentu izdevumu apmaksa atbilstoši maksājumu iestādes aprēķinam (%)

100

 

Nodrošināta apstiprināto valsts parāda portfeļa vadības rādītāju ievērošana (%)

100

 

Nodrošināti ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļu ieguldīšanas gadskārtējā likumā "Par valsts budžetu" noteiktajā apmērā (izpilde % no gada plāna)

ne mazāk kā 100

 

Valsts parāda apkalpošanas izdevumi nodrošināti, nepārsniedzot gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju (izpilde % no gada plāna)

līdz 100

 

Centrālās valdības parāds gada beigās nepārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto maksimālo apjomu (izpilde % no gada plāna)

līdz 100

32.00.00

Iepirkumu uzraudzības birojs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

47

 

Politikas rezultāti:

 
 

Centralizēti veikto iepirkumu īpatsvars (centralizēti veikti iepirkumi uz 100 procedūrām)

Ne mazāk par 1,0

 

Apstrīdēto iepirkuma procedūru, kurās konstatētas nepilnības, īpatsvars attiecībā pret kopējo izsludināto procedūru skaitu

Ne vairāk par 1,5

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izskatītās sūdzības

230

 

Internetā publicētie sludinājumi

7 500

 

Apmācītie pasūtītāja darbinieki

2 500

 

Apkopotie pārskati par iepirkumiem

1 600

 

Kontroles funkciju ietvaros veiktās pārbaudes

240

 

Sagatavotie standartdokumenti iepirkumu jomā

6

 

Izskatītie sarunu procedūru izvēles pamatojumi un paziņojumu publikācijas

300

33.00.00

Valsts nodokļu administrēšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

3 727

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu un nodevu ieņēmumu iekasēšana saskaņā ar likumu par valsts budžetu (milj. Ls)

4 077,3

 

- PVN ieņēmumi (milj. Ls)

1 190,00

 

(% no kopējiem ieņēmumiem), t.sk.,

29,2

 

ieņēmumi iekšzemē:

911,73

 

- kopējie akcīzes nodokļa ieņēmumi (milj. Ls)

418,15

 

- uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi (milj. Ls)

324,32

 

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (milj. Ls)

750,98

 

- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (milj. Ls)

1 150,00

 

- muitas nodoklis (milj. Ls)

20,75

 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodokļu administrēšana

 
 

1. Veikta ar nodokļiem apliekamo objektu un nodokļu maksātāju reģistrācija un uzskaite likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā

 
 

1.1. jaunreģistrēto nodokļu maksātāju juridisko personu skaits

10 800

 

1.2. jaunreģistrēto nodokļu maksātāju struktūrvienību skaits

15 000

 

1.3. jaunreģistrēto ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu skaits

9 000

 

2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem no nodokļu maksātājiem saņemtas un apstrādātas deklarācijas un pārskati

 
 

2.1. Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pieņemt no nodokļu maksātājiem deklarācijas un pārskatus (Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas, Ziņojumi par VSAOI (%))

97,7

 

2.2. Nodokļu informācijas sistēmā ievadīto pārskatu un deklarāciju īpatsvars no saņemtajām

100,0

 

3. Nodrošināta nodokļu maksātāju konsultēšana nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

 
 

3.1. nodokļu maksātājiem sniegto konsultāciju skaits, t.sk.

420 000

 

- Valsts ieņēmuma dienesta - (turpmāk VID) informatīvā tālruņa līnijā

50 000

 

3.2. nodokļu maksātājiem organizēto izglītošanas pasākumu (semināru, diskusiju, lekciju u.c.) skaits

1 650

 

4. Veikta nodokļu (nodevu) aprēķinu un maksājumu pareizības un nomaksas kontrole

 
 

4.1. nodokļu auditi

2 100

 

4.2. tematiskās pārbaudes

32 000

 

4.3. pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu pārbaudes (skaits)

29 000

 

4.4. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, kurām veiktas pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju ticamības novērtējums (%)

100

 

4.5. nodokļu maksātāji, kuriem veiktas uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju ticamības pārbaudes (%)

100

 

4.6. nodokļu maksātāji, kuriem veiktas ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli ticamības pārbaudes (%)

100

 

5. Veikta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu, arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu piedziņa

 
 

5.1. piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem aktīvajiem parādiem (vidēji mēnesī, %)

22,0

 

6. Veikta regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES dalībvalstu nodokļu administrācijām pievienotās vērtības nodokļa jomā (informācijas pieprasījumi par darījumiem ES teritorijā - turpmāk SCAC), t.sk.

 
 

- nosūtīti informācijas pieprasījumi (SCAC) uz ES dalībvalstīm

430

 

- no ES dalībvalstīm saņemti un apstrādāti informācijas pieprasījumi

350

 

7. Veikta regulāra operatīvās informācijas apmaiņa par akcīzes preču sūtījumiem, t.sk.

 
 

- nosūtīti akcīzes agrīnās brīdināšanas (EWSE) ziņojumi

450

 

- saņemti akcīzes agrīnās brīdināšanas (EWSE) ziņojumi

500

 

- nosūtīti akcīzes preču pārvietošanas apstiprināšanas sistēmaas paziņojums - turpmāk MVS) pieprasījumi

65

 

- saņemti MVS pieprasījumi

65

 

8. Nodrošināta savlaicīga informācijas apmaiņa ar ES un trešo valstu nodokļu administrācijām tiešo nodokļu jomā

 
 

8.1. Pēc pieprasījuma un spontānā informācijas apmaiņa, lietu skaits

800

 

8.2. Automātiskā informācijas apmaiņa (t.sk. par uzkrājumu ienākumiem), nodokļu maksātāju lietu skaits

13 000

 

Akcīzes preču apritē

 
 

1. Nodrošināta savlaicīga, kvalitatīva nodokļu maksātāju apkalpošana, izsniedzot, pārreģistrējot un anulējot speciālās atļaujas (licences), atļaujas, izziņas un sertifikātus akcīzes preču aprites jomā

 
 

- izsniegtas, pārreģistrētas licences, izziņas, atļaujas un sertifikāti

3 500

 

- anulētas licences, izziņas, atļaujas

600

 

- izsniegtas vienreizējās atļaujas

30

 

2. Nodrošināta savlaicīga, kvalitatīva nodokļu maksātāju apkalpošana, izsniedzot, pārreģistrējot un anulējot akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības

 
 

- izsniegtas, pārreģistrētas apliecības

320

 

- anulētas apliecības

200

 

3. Izsniegtas akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu importētājiem, akcīzes preču noliktavu turētājiem un nodokļa maksātāju pārstāvjiem (milj.gab.)

387

 

4. Regulāri pieņemti un apstrādāti komersantu iesniegtie ikmēneša pārskati par akcīzes nodokļa marku izmantošanu un akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma izmantošanu

 
 

- tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku pārskati

280

 

- alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku pārskati

700

 

- vispārējā nodrošinājuma izmantošanas pārskati

2 290

 

5. Regulāri pieņemti un apstrādāti ikmēneša pārskati par akcīzes preču un to izejvielu apriti licencētajās un reģistrētajās komercsabiedrībās

 
 

- naftas produktu (degvielas) aprites pārskati

5 910

 

- alkohola aprites pārskati

4 550

 

- alus aprites pārskati

1 500

 

- tabakas izstrādājumu aprites pārskati

1 300

 

6. Nodrošināta regulāro un speciālo analītisko materiālu sagatavošana par akcīzes preču tirgus attīstības tendencēm

45

 

7. Nodrošināta informācijas apmaiņa starp Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām akcīzes preču aprites risku jautājumos

 
 

- Risku vides analīzes sistēmā ieviesti un funkcionē akcīzes preču aprites riski

131

 

- apstrādātas un ievadītas nodokļu informācijas sistēma (NIS) Akcīzes preču aprites risku veidlapas

360

 

- aktualizēti un publicēti datu noliktavā "Business Objects" saraksti, kuros komersanti diferencēti atbilstoši risku informācijas analīzes rezultātiem

24

 

8. Veikti kontroles pasākumi akcīzes preču aprites jomā

 
 

- veiktas pārbaudes

3 838

 

- izņemti naftas produktu paraugi un veikta to kvalitātes pārbaude

1 750

 

- konstatēti pārkāpumi

976

 

- piemērots naudas sods (Ls)

90 695

 

9. Pieņemti un apkopoti pārskati par naftas produktu rezervēm

600

 

10. Izstrādāti un virzīti apstiprināšanai normatīvo aktu projekti, kas saistīti ar akcīzes preču apriti

3

 

11. Izstrādāti ar akcīzes preču apriti saistīti VID iekšējo normatīvo aktu projekti

20

 

12. Sniegti atzinumi par VID struktūrvienību, citu valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī citu ES valstu tehnisko noteikumu projektiem

25

 

13. Veikti informēšanas, izglītošanas un konsultēšanas pasākumi akcīzes preču apriti reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

 
 

- nodokļa maksātājiem sniegtās konsultācijas

102 800

 

- semināri, diskusijas, lekcijas u.c. pasākumi

13

 

14. Nodrošināta akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) ieviešana saskaņā ar EK noteiktajiem termiņiem (%)

60

34.00.00

Muitas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

1 590

 

Politikas rezultāti:

 
 

VID administrējamo muitas maksājumu iekasēšana valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu (milj. Ls)

252,0

 

- akcīzes nodoklis naftas produktiem (milj. Ls)

17,3

 

- muitas nodoklis (milj. Ls)

20,75

 

Darbības rezultāti:

 
 

Galvenā muitas pārvalde

 
 

Veiktas transportlīdzekļu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroles

160 000

 

Uz dzelzceļa uzstādīti automātiskie dzelzceļa svari

1

 

Muitas kriminālpārvalde

 
 

Izvērtēti pieteikumi (saskaņā ar LR Kriminālprocesa likumu)

65

 

Uzsākti kriminālprocesi

50

 

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas krimināllietas

40

 

Veiktajās pārbaudēs sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli

300

35.00.00

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Amata vietu skaits

318

 

Politikas rezultāti:

 
 

Atklātie noziedzīgie nodarījumi

490

 

Darbības rezultāti:

 
 

Finanšu policija

 
 

Izskatīti materiāli kriminālprocesa uzsākšanai (KPL 369.panta otrā daļa).

1636

 

Ierosinātās krimināllietas noziedzības novēršanā valsts ieņēmumu jomā.

1200

 

Kriminālvajāšanai nosūtītās k/l noziedzības novēršanā valsts ieņēmumu jomā

480

 

Veiktajās pārbaudēs sastādītie administratīvie protokoli noziedzības novēršanā valsts ieņēmumu jomā

150

 

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu ietvaros valstij nodarīto zaudējumu apjoms (milj.Ls)

30

 

Korupcijas novēršana

 
 

Saņemtas, reģistrētas un datu bāzē ievadītas amatpersonu deklarācijas

78 000

 

Saņemti, reģistrēti un datu bāzē ievadīti valsts un pašvaldību iestāžu valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi

3700

 

Veiktas pārbaudes valsts vai pašvaldību institūcijās par valsts amatpersonu sarakstiem un to grozījumiem

350

 

Pieņemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības

350

38.00.00

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

221

 

Politikas rezultāti:

 
 

Apgūto EK finansētās Pārejas programmas resursu apjoms

4,3

 

Apgūto Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu apjoms (Milj.EUR)

20,2

 

Apgūto ERAF resursu apjoms 2004.-2006.g. programmēšanas periodam (Milj.EUR)

4,3

 

Apgūto ERAF resursu apjoms 2007.-2013.g. programmēšanas periodam (Milj.EUR)

64

 

Kopējais pieejamais finansējuma apjoms (Milj.EUR)

92,8

 

Darbības rezultāti:

 
 

Administrētās Phare programmas

6

 

Administrētie Phare projekti

108

 

Phare projektu ietvaros izvērtēti maksājumu pieprasījumi

50

 

Administrētās Pārejas programmas

3

 

Administrētie Pārejas programmas sektoru projekti

49

 

Pārejas programmas ietvaros saskaņoti iepirkumu konkursu (cenu aptauju, sarunu procedūru) nolikumi

5

 

Pārejas programmas ietvaros saskaņoti līgumu projekti

20

 

Pārejas programmas ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās

5

 

Pārejas programmas finansēto projektu ietvaros izvērtēti maksājumu pieprasījumi

60

 

Administrētās Šengenas konvencijas finanšu instrumenta finansētās prioritātes

29

 

Šengenas konvencijas ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās

25

 

Sakaņotas Šengenas konvencijas ietvaros sagatavotās izdevumu deklarācijas

6

 

Administrētie Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu finansētie projekti

60

 

Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu ietvaros noslēgti sadarbības līgumi

30

 

Pārbaudīti Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumi

150

 

Pārbaudīti Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu ietvaros finansēto projektu progresa pārskati

240

 

Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu ietvaros finansēto projektu pārbaudes to izpildes vietās

50

 

Noslēgtie līgumi ERAF 2004.-2006.g. programmēšanas periodam

30

 

ERAF 2004.-2006.g. programmēšanas perioda ietvaros izskatītie un izvērtētie finansējuma saņēmēju pārskati

1500

 

ERAF 2004.-2006.g. programmēšanas perioda projektos veiktās pārbaudes projektu izpildes vietās

250

 

ERAF 2004.-2006.g. programmēšanas perioda projektu ietvaros izskatītie struktūrfondu līdzekļu atmaksas pieprasījumi

500

 

ERAF 2007.-2013.gada programmēšanas perioda ietvaros noslēgtie līgumi

70

 

ERAF 2007.-2013.gada programmēšanas perioda ietvaros izskatītie un izvērtētie finansējuma saņēmēju pārskati

70

 

ERAF 2007.-2013.g. programmēšanas perioda projektos veiktās pārbaudes projektu izpildes vietās

30

 

ERAF 2007.-2013.g. programmēšanas perioda projektu ietvaros izskatītie struktūrfondu līdzekļu atmaksas pieprasījumi

10

39.01.00

Dārgmetālu proves uzraudzība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

28

 

Politikas rezultāti:

 
 

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu tirgus izaugsme

 
 

(izstrādājumu skaita tirgū pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu)(%)

8

 

Pastāvīgo saimnieciskās darbības vietu skaits valstī

1 150

 

Nopietnu pārkāpumu īpatsvars saimnieciskās darbības vietās (%)

11

 

Darbības rezultāti:

 
 

Provēti dārgmetālu izstrādājumi (gab.)

1 270 000

 

Izsniegtās dārgakmeņu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības

26 000

 

Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas un dārgakmeņu testēšanas) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls/gab)

0,27

 

Saimnieciskās darbības vietu pārbaužu skaits

250

39.02.00

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

 
 

Administratīvā kapacitāte:

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

35

 

Politikas rezultāti:

 
 

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa valsts pamatbudžetā

17 839 350

 

Ieņēmumi no izložu nodokļa valsts pamatbudžetā

430 000

 

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu valsts nodevas pamatbudžetā

2 520 000

 

Ieņēmumi no valsts nodevas par azartspēļu iekārtu marķēšanu valsts pamatbudžetā

792 000

 

Ieņēmumi no nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu valsts pamatbudžetā

250 000

 

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa pašvaldību budžetos

5 946 450

 

Darbības rezultāti:

 
 

Marķējuma zīmju izsniegšana (gab.)

528 000

 

Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju izsniegšanas

792 000

 

Ieņēmumi no valsts nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu

250 000

 

Izložu un azartspēļu organizēšanas vietu pārbaudes

1 700

     
 

14 Iekšlietu ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits -kopā

16

 

Amata vietu skaits - kopā

20320

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18876

 

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

15789

 

Amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1478

 

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

568

 

pedagoģiskās likmes

157

 

Politikas mērķis:

 
 

Ar valsts rīcībā esošiem līdzekļiem un politikas instrumentiem sekmēt tiesiskās kārtības nodrošināšanu, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, valsts robežas drošību, ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanas, civilās aizsardzības nodrošinājumu, iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu, kā arī normatīvo aktu ievērošanu migrācijas jomā Latvijā

 

01.00.00

Iekšlietu politikas plānošana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

171

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

171

 

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

1

 

Politikas rezultāti:

 
 

Dalība ES organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

280

 

Dalība semināros par ES jautājumiem (semināru skaits)

44

 

Informatīvo biļetenu (pārskatu) sagatavošana par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu

73

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavoti likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projekti

300

 

Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem

600

 

Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti

1450

 

Sagatavotas preses konferences

30

 

Sagatavotas preses relīzes

180

 

Plānoti auditi

20

 

Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes

103

 

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (sēžu skaits)

52

 

Organizētas vizītes

35

 

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits)

56

 

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos (tikšanos skaits)

50

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

255

 

no tām amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

255

 

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

64

02.01.00

Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

63

 

Amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

63

 

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

23

 

Politikas rezultāti:

 
 

Valsts teritorijas pārklājums ar operatīvo radiosakaru tīklu (% no valsts teritorijas)

96

 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (% no nepieciešamā daudzuma)

87

 

Darbības rezultāti:

 
 

Ierīkotas un modernizētas Iekšlietu ministrijas radiosistēmas bāzes stacijas (gab.)

3

 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar operatīvajiem radiosakaru līdzekļiem (gab.)

6064

 

t.sk. digitālajiem (gab.)

1514

 

Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas tehniskās apkopes (gab.)

30

 

Nodrošināts radiosakaru līdzekļu remonts (gab.)

500

02.02.00

Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

192

 

t.sk.amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

192

 

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

41

 

Politikas rezultāti:

 
 

Attiecīgajām iestādēm tiek nodrošinātas iespējas operatīvi saņemt Sodu reģistra informāciju tiešsaistē, samazinās iesaistīto iestāžu darba slodze datu apstrādei, iekļaušanai reģistrā, ir vienkāršota datu saņemšanas procedūra, ar lielāku efektivitāti tiek izpildītas 21.11.2005. pieņemtā ES Padomes lēmuma 2005/876/TI prasības par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no Sodāmības reģistra, ir uzlabota datu kvalitāte:

 
 

- informācijas izsniegšanas ātruma pieaugums, salīdzinājumā ar bāzes gadu (reizes)

1

 

- izziņas (fiziskai personai) sagatavošanas ātrums salīdzinājumā ar bāzes gadu (reizes)

1

 

- ierakstu aktualizācijas apjoma pieaugums (reizes)

1

 

Pateicoties kvalificētam personālam tiek nodrošināta labāka datu kvalitāte sistēmās/ apakšsistēmās, analītiskā darba veikšana (piem., nodrošināta sistēmu pilnveidošana un jaunu sistēmu attīstība, tādējādi informācijas lietotājiem (t.sk. plaša sabiedrība) ir pieejami nepieciešaie dati, sakārtota normatīvā bāze un nodrošināta nepieciešamā sadarbība (sistēmu/ apakšsistēmu pilnveidošanai un satura aktualizācijai), attīstīta zināšanu un pieredzes pēctecība:

 
 

- neaktualizēti ieraksti no kopējā ierakstu skaita (% )

10

 

- normatīvās bāzes sakārtošana un aktualizēšana (% no vēlamā stāvokļa )

55

 

- nepieciešamās sadarbības nodrošināšana (% no vēlamā stāvokļa )

65

 

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu pārraides tīkla nepārtraukta funkcionēšana un attīstība:

 
 

- datu pārraides ātruma pieaugums (Iekšlietu ministrijas optiskais tīkls) (reizes)

100

 

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu pārraides tīkla droša darbība (atbilstoši EU RESTREINT akreditācijas prasībām):

 
 

- šifrēto datu pārraidi izmantojošo pieslēguma punkti (Iekšlietu ministrijas ietvaros)

40

 

Nodrošināta Integrētās informācijas sistēmas uzturēšana, programmproduktu tehniskā apkalpošana un lietotāju licenču ikgadēja atjaunināšana:

 
 

- dīkstāves samazināšanās (ieskaitot plānotās) ( % no darba laika)

1

 

- informācijas izsniegšanas (vienlaicīga informācijas izsniegšana no dažādām sistēmām/ apakšsistēmām) paātrināšana (reizes)

4

 

- dublēto ierakstu (personas dati) apjoma samazināšanās (% no ierakstu kopskaita)

10

 

Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana (kursu, semināru u.c. apmācības pasākumu apmeklēšana) (skaits 1 darbiniekam gadā)

1

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sodu reģistra darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide un programmatūras izstrāde (%)

90

 

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālajā kartotēkā esošās informācijas datorizācija (% no ievadāmās informācijas apjoma)

30

 

Serveru un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana

20

 

Darbstaciju un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana

2450

 

Iekšlietu ministrijas optiskā tīkla ātrdarbības uzlabošana - nomainītas tīkla iekārtas

90

 

Esošo Iekšlietu ministrijas Integrētās informācijas sistēmas apakšsistēmu migrācija un ieviešana ekspluatācijā (apakšsistēmu skaits)

4

 

Jaunu sistēmu/apakšsistēmu izstrādes projektu sagatavošana

1

 

Valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām sniegtā informācija (pieprasījumu un izziņu skaits)

4700000

 

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas par kurām tiek iekasēta valsts nodeva

14000

06.00.00

Valsts policijas darbība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

11279

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

9987

 

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

9084

 

Amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1326

 

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

559

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošinātas cilvēktiesības, novēršot cilvēka cieņu pazemojošus apstākļus (Sakārtotas Īslaicīgās aizturēšanas izolatoru telpas atbilstoši ES standartiem) (%)

32

 

Samazinās pamatotas sūdzības par policijas darbinieku pieņemtajiem administratīvajiem aktiem (%)

35

 

(Tiek paaugstināts policijas darbinieku izglītības līmenis un profesionālā sagatavotība kvalifikācijas celšanas kursos)

 
 

Samazinās tiesiskās palīdzības lūgumu izpildes laiks (%) (Uzlabojas starptautiskā sadarbība)

95

 

Izveidota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēma (%)

30

 

Uzlabota ceļu satiksmes drošība, samazinās bojā gājušo skaits (2005. gadā 100%) (%)

95

 

Samazinās pēc paša vēlēšanās no dienesta atvaļināto darbinieku skaits (%)

46

 

Darbības rezultāti:

 
 

Policijas darbinieki, kas paaugstinājuši kvalifikāciju

1800

 

Valsts policijas nodrošinājums ar transportlīdzekļiem (%)

50

 

Valsts policijas nodrošinājums ar datortehniku (%)

70

 

Īslaicīgās aizturēšanas vietas sakārtotas atbilstoši ES prasībām (no kopējā skaita-28)

9

 

Paplašināts sakaru virsnieku tīkls

3

 

Izveidotas un darbojas Finanšu izmeklēšanas vienības

3

 

Ceļu policija nodrošināta ar nepieciešamo ekipējumu, sakaru un tehniskajiem līdzekļiem (pēc apstiprinātajām normām) (%)

40

 

Valsts policijas darbinieku atalgojums ir konkurētspējīgs Latvijas darba tirgū (%)

60

 

Valsts policijas Policijas koledža:

 
 

- nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

128

 

- uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

185

 

- absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

78

 

- atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

12

 

- vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā

118

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vietas

53

 

- no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu

2

07.00.00

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

3496

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3461

 

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

3171

 

Amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

35

 

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas(bez investīcijām) gadā (Ls)

7353

 

Politikas rezultāti:

 
 

Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes)

9,7

 

Personāla mainība iestādē (% gadā)

4

 

Darbības rezultāti:

 
 

Ugunsdzēsības depo un posteņi

94

 

Muzeja apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits)

11500

 

Pārbaudīti objekti, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību

27000

 

Apmācība un kvalifikācijas celšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā (apmācīto personu skaits)

657

 

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda (publikāciju skaits masu saziņas līdzekļos)

3500

 

Izvērtēti paaugstināta riska objektu drošības pārskati un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas civilās aizsardzības, avārijgatavības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās (objektu skaits)

71

 

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža:

 
 

-nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

67

 

-kadetu amata vietu skaits

75

 

-uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

25

 

-absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

22

 

-atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

-

 

-vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā

69

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vietas

16

 

-no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu

4

09.00.00

Drošības policijas darbība

 
 

Iestāžu skaits

1

10.00.00

Valsts robežsardzes darbība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

3334

 

tai skaitā amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3334

 

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

3126

 

Politikas rezultāti:

 
 

Robežkontrole:

 
 

- panākt, ka trešās valsts pilsoņa pases kontroli veic ne ilgāk kā 3 minūtes (%)

96

 

- panākt, ka ES valstu pilsoņa pases kontroli veic ne ilgāk kā 1,5 minūtes (%)

96

 

Robežapsardzība:

 
 

- palielināt robežsargu blīvumu uz Latvijas - Baltkrievijas un Latvijas- Krievijas sauszemes robežām līdz 2 cilv.uz /1km (%)

65

 

- samazināt robežsargu blīvumu uz Latvijas - Lietuvas un Latvijas - Igaunijas sauszemes robežām līdz 1 cilv./10km (%)

66,7

 

Imigrācijas kontrole:

 
 

- palielināt imigrācijas dienesta personāla skaitu līdz 400 cilv. uz iekšējo robežu personāla rēķina (%)

62,5

 

- panākt, ka Imigrācijas dienests gada laikā veic līdz 30 000 pārbaužu, kontrolējot ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanu valsts teritorijā (%)

71

 

Radiācijas kontrole un videonovērošana robežkontroles punktos:

 
 

- uzlabot robežkontroles punktu drošību uz Eiropas Savienības ārējā robežas, veicot teritorijas videonovērošanu 24 st./ diennaktī (%)

65

 

- panākt, ka radiācijas kontrole ar gamma starojuma un neitronu plūsmas detektoriem uz Eiropas Savienības ārējām robežām tiek veikta visām transporta vienībām (%)

100

 

Darbības rezultāti:

 
 

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls)

8257

 

Robežkontroles nodrošināšana:

 
 

lidostu robežkontroles punkti

4

 

ostu robežkontroles punkti

9

 

robežpārejas punkti

4

 

autoceļu robežkontroles punkti

37

 

dzelzceļu robežkontroles punkti

6

 

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaļas

30

 

Robežu šķērsojošie transportlīdzekļi robežkontrolē:

 
 

vilcienu robežkontrole

22865

 

lidmašīnu robežkontrole

40000

 

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole

18000

 

Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

 
 

stacionārās iekārtas

24

 

pārnēsājamās iekārtas

70

 

Dienesta suņi

194

 

Imigrācijas kontrole:

 
 

pārbaudes imigrācijas kontroles lietās

21300

 

rajonu un pilsētu imigrācijas struktūrvienības

32

 

nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne

1

 

piespiedu kārtā izraidītie ārzemnieki

180

 

Valsts robežsardzes koledža:

 
 

-nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

170

 

-uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

180

 

-absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

165

 

-dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

6096

 

-vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā

24

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vienības

24

 

-no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā

24

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vienības

24

 

-nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu

7

 

-no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu

7

 

-atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

4

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietas

 

11.01.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

733

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

733

 

Politikas rezultāti:

 
 

Izsniedzamo pasu atbilstība Eiropas Padomes regulas prasībām (mērvienība īpatsvars %)

16

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoņa pases

250000

 

Izsniedzamās Latvijas Republikas nepilsoņa pases

18000

 

Izsniedzamās vīzas

450

 

Izsniedzamās uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļaujas

20000

 

Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi

17000

 

Izskatāmās atgriešanās apliecību lietas (paredzamais skaits)

2800

 

Izskatāmās tiesiskā statusa noteikšanas lietas (paredzamais skaits)

1700

 

Izskatāmie pieteikumi par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (paredzamais skaits)

820

 

Apstiprināti ielūgumi

66000

 

Izskatāmās repatriācijas lietas (paredzamais skaits)

160

 

Izskatāmie pieteikumi par pabalstu izmaksu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem (paredzamais skaits)

68

 

Repatrianta pabalsta saņēmēji (plānotais skaits)

220

 

Izceļošanas pabalsti Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem (plānotais skaits)

17

 

Iedzīvotāju reģistra nodrošinātās tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas

900

 

Iedzīvotāju reģistra uzturēto informācijas sistēmu lietotāji

15000

 

Iedzīvotāju reģistrā iekļautās aktualizētās ziņas

500000

 

Izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi (paredzamais skaits)

125

 

Bēgļu pabalsta saņēmēji (plānotais skaits)

7

 

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā

25

13.00.00

Veselības un sociālā aprūpe

 

13.01.00

Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

18

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18

 

Politikas rezultāti:

 
 

Obligātajās veselības pārbaudēs izmeklēto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars no vidējā dienējošo skaita atskaites periodā (%)

60

 

Pret vakcīnu regulējamām infekcijām (ērču encefalīts, B hepatīts) vakcinēto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars no vidējā dienējošo skaita atskaites periodā (%)

19

 

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras no dienesta atvaļinātas veselības stāvokļa dēļ, īpatsvara samazinājums (% pret kopējo atvaļināto skaitu)

15

 

Darbības rezultāti:

 

13.02.00

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

 
 

Saņēmēju skaits - kopā

2632

 

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums

250

 

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

145

 

Vidējais apbedīšanas pabalsts (Ls)

290

 

Vienreizējo kompensāciju, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumus, saņēmēju skaits kopā

250

 

Izmaksāto vienreizējo kompensāciju, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumus, vidējais apmērs (Ls)

290

13.03.00

Veselības aprūpe

 
 

Veiktas veselības stāvokļa ekspertīzes

3500

 

Veiktas obligātās veselības pārbaudes

9600

 

Stacionārā ārstētās amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi

1260

 

Stacionāra gultasdienu skaits

8600

 

Profesionālās rehabilitācijas iestādēs ārstētas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

710

 

Vidējais ārstēšanās ilgums profesionālās rehabilitācijas iestādēs (dienas)

13

 

Darba vides uzraudzība:

 
 

Pārbaudītas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības

80

 

Darba devējam izsniegtās rekomendācijas

200

 

Darba aizsardzības un darba higiēnas jomā sniegtās konsultācijas

170

14.00.00

Augstākā izglītība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

699

 

- t.sk. akadēmiskā un vispārējā personāla amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

117

 

- no tiem pedagoģiskās likmes

55

 

-pārējo akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaits

311

 

- no tiem pedagoģiskās likmes

102

 

- pilna laika studējošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

271

 

Amatu vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

611

 

- t.sk. akadēmiskā un vispārējā personāla amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

108

 

- no tiem pedagoģiskās likmes

48

 

- pārējās akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaits

232

 

- no tiem pedagoģiskās likmes

73

 

- pilna laika studējošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

271

 

Amatu vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

88

 

- t.sk. akadēmiskā un vispārējā personāla amatpersonas ar speciālajā dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

9

 

- no tiem pedagoģiskās likmes

7

 

- pārējās akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaits

79

 

- no tiem pedagoģiskās likmes

29

 

Politikas rezultāti:

 
 

Izglītības kvalitātes un rezultativitātes paaugstināšana, pilnīga studiju programmu apguve un attiecīga diploma ieguve (% no pēdējā semestrī studējošo skaita)

84

 

Studiju materiāli tehniskās bāzes (t.sk. mācību tehnisko līdzekļu) pilnveide (% no esošās)

20

 

Darbības rezultāti:

 
 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

1801

 

- t.sk. vidējais nosacītais studējošo skaits, kuras finansētas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

406

 

- no tiem pilna laika studijās

405

 

- nepilna laika studijās

1

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1395

 

- no tiem pilna laika studijās

482

 

- nepilna laika studijās

913

 

Absolventu skaits

629

 

- t.sk. finansēti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem

150

 

- no tiem pilna laika studijās

142

 

- nepilna laika studijās

8

 

- finansēti no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

479

 

- no tiem pilna laika studijās

111

 

- nepilna laika studijās

368

 

Uzņemto studentu skaits

720

 

- t.sk. finansēti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem

77

 

- no tiem pilna laika studijās

77

 

- finansēti no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

643

 

- no tiem pilna laika studijās

140

 

- nepilna laika studijās

503

19.00.00

Fiziskās sagatavotības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

27

 

t.sk. amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

22

 

amata vietas, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

5

19.01.00

Fiziskās sagatavotības administrēšana

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

9

 

t.sk. amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

9

19.02.00

Fiziskās sagatavotības pasākumi

 
 

Amata vietu skaits

18

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

13

 

amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

5

 

Politikas rezultāti:

 
 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars, kuras sekmīgi nokārtojušas fiziskās sagatavotības prasības (%)

50

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sporta sacensību organizēšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (sacensību skaits)

17

 

Fiziskās sagatavotības prasību izpildes kontrole Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pārbaužu skaits)

12

 

No Rīgas Galvenās policijas pārvaldes lietošanā nodoto valsts aģentūras "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" sporta zāļu apsaimniekošana (noslogojums %)

95

 

Sniegto publisko maksas pakalpojumu skaits

11

29.00.00

Valsts materiālās rezerves

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

109

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

109

29.01.00

Valsts materiālo rezervju administrēšana

 
 

Amata vietu skaits

85

29.03.00

Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

 
 

Amata vietu skaits

24

 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana (iepirkumu skaits)

3

 

Lietisko pierādījumu vai arestētās mantas pieņemšana glabāšanā un uzglabāšana, realizācija un iznīcināšana atbilstoši procesa virzītāja lēmumiem krimināllietās (lēmumu skaits)

350

 

Izņemtās mantas un dokumentu pieņemšana glabāšanā un uzglabāšana, realizācija vai iznīcināšana atbilstoši atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās (lēmumu skaits)

390

 

Par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu pieņemšana glabāšanā un uzglabāšana līdz naudas soda izpildei (transportlīdzekļu skaits)

9000

31.00.00

Šengenas konvencijas finanšu programma

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Īstenojamo projektu skaits

26

 

t.sk. Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu īstenojamo projektu skaits

21

32.00.00

Materiāltehniskā apgāde

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

199

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

175

 

amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

24

 

Politikas rezultāti:

 
 

Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošana (% no kopējā Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu skaita)

4,3

32.01.00

Īpašuma lietu administrēšana

 
 

Amata vietu skaits

76

 

Sagatavoti politikas dokumentu projekti

3

 

Sagatavoti Ministru kabineta informatīvie ziņojumu projekti

15

 

Sagatavoti normatīvo aktu projekti

10

32.02.00

Būvniecība un centralizētais iepirkums

 
 

Amata vietu skaits

123

 

t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

99

 

amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

24

 

Darbības rezultāti:

 
 

Apsaimniekojamie īpašumi

17

 

Īstenojamie investīciju projekti

2

 

Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti

3

 

Organizētas iepirkuma procedūras

80

 

t.sk. konkursi

10

 

sarunu procedūras

5

 

cenu aptaujas

15

 

pārējās iepirkumu procedūras

50

33.00.00

Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Prognozētie dzimstības pieauguma rādītāji amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pret 2005.gadu, %)

80

 

Darbības rezultāti:

 
 

Prognozētais izmaksājamais bērnu piedzimšanas pabalstu skaits

910

     
 

15 Izglītības un zinātnes ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

124

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits - kopā

18078

 

Politikas mērķis:

 
 

Ministrija nodrošina tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas jomā, kas veicina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu un vienotu Latvijas sabiedrību

 

01.00.00

Vispārējā izglītība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

5

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits kopā pa programmu

314

 

Politikas rezultāti:

 
 

Samazinās skolēnu atbirums obligātajā izglītības vecumā:
izglītojamie 9.klases nobeigumā iegūst apliecību par pamatizglītību (% no kopējā devīto klašu izglītojamo skaita)

93

 

Paaugstinās skolēnu kompetences līmenis dabaszinātnēs, matemātikā un lasītprasmē (projekta OECD PISA pētījumu rezultāti):
15-16 gadīgie jaunieši uzrāda augstāko kompetences līmeni (% no 15 - 16 gadīgo jauniešu skaita, kas piedalās pētījumā)

7

 

Samazinās sociālā atstumtība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un sociālās uzvedības novirzēm:
jaunieši obligātajā izglītības vecumā mācās (% no bērnu skaita obligātajā izglītības vecumā)

96

01.01.00

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Paaugstinās pedagogu profesionālās meistarības kvalitāte, nodrošinot tālākizglītības programmu izstrādi un kvalitātes vērtēšanas sistēmu, kā arī palielinot informācijas pieejamību par pedagogu tālākizglītības iespējām

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izstrādāto pedagogu tālākizglītības programmas

40

 

Pedagogu skaits, kas apmeklējuši tālākizglītības kursus

12000

01.02.00

Sanatorijas tipa internātskola

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

122

 

Politikas rezultāti:

 
 

Palielinās kvalitatīvas un katra bērna vispusīgai attīstībai un veselības nostiprināšanai atbilstošas izglītības ieguves iespējas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Īstenotās izglītības programmas

4

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

290

01.03.00

Sociālās korekcijas izglītības iestādes

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

159

 

Politikas rezultāti:

 
 

Samazinās sociālā atstumtība, uzlabojot pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa efektivitāti bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm.

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Īstenoto izglītības programmu skaits sociālās korekcijas izglītības iestāde (turpmāk-SKII) "Strautiņi"

4

 

Īstenoto izglītības programmu skaits SKII "Naukšēni"

2

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

110

01.04.00

Konsultatīvi metodiskā darbība izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

18

 

Politikas rezultāti:

 
 

Palielinās izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušana vispārējās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs

1800-1900

 

Organizēti semināri

10-12

 

Konsultēti vecāki, pedagogi un citi speciālisti

50

01.05.00

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Paaugstinās izglītības kvalitāte akreditētajās privātajās izglītības iestādēs, piešķirot valsts dotāciju pedagogu algām un sociāliem maksājumiem, tādējādi dodot iespēju izglītības iestādes dibinātājam ieguldīt savus finanšu līdzekļus skolas attīstībā

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izglītojamo skaits privātajās izglītības iestādēs, pēc kura tiek aprēķināts valsts dotācijas apjoms

2664

01.09.00

Latgales izglītības programma

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi Latgales reģionā, kā arī mazākumtautību izglītojamo integrācija sabiedrībā, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas pamatizglītības ieguvei visās vispārējās izglītības iestādēs

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izglītības iestāžu skaits, kuras saņem finansiālu atbalstu

18

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Paaugstinās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura apguves kvalitāte, nodrošinot izglītības programmu īstenošanai piemērotus mācību un metodiskos līdzekļus

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni un pedagogu gadā (Ls)

3,88

01.15.00

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

15

 

Politikas rezultāti:

 
 

Paaugstinās izglītības kvalitāte, nodrošinot vienotu vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanu

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Akreditētas izglītības iestādes

150

 

Organizēti semināri

5

02.00.00

Profesionālā izglītība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

67

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

7698

 

Politikas rezultāti:

 
 

Latvijas reģionos nodrošināta profesionālās izglītības pieejamība visām iedzīvotāju grupām.
Pieaudzis profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu obligātās izglītības vecumā īpatsvars.
Nodrošināta reģionālo darba devēju organizāciju līdzdalība profesiju standartu un izglītības programmu izstrādē, mācību prakšu organizācijā, izglītības iestāžu un programmu akreditācijā, kvalifikācijas eksāmenu īstenošanā u.c. profesionālās izglītības kvalitāti nodrošinošos pasākumos
Tautsaimniecības nozares nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas speciālistiem
Profesionālas izglītības konkurētspējas starptautiskajā izglītības telpā pieaugums

 
 

Darbības rezultāti:

 

02.04.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

66

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

7669

 

Darbības rezultāti:

 
 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā

30231

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu skaits gadā

8885

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu

7,3

 

Organizēti semināri, konferences u.c.pasākumi

10

 

Pedagogu sertifikācijas

20

02.05.00

Profesionālās izglītības administrācija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

29

 

Darbības rezultāti:

 
 

Vadītie un izstrādātie projekti

9

 

Akreditētas profesionālās izglītības programmas un iestādes

500

 

Izstrādāti profesiju standarti

16

 

Organizētie semināri, kursi, konkursi, pasākumi

30

 

Licencētas profesionālās izglītības programmas

750

 

Profesijas, kurām izstrādāts centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs

53

03.00.00

Augstākā izglītība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

25

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits - kopā pa programmu

8594

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta augstākās izglītības studiju programmu kvalitāte, konkurētspēja un attīstība kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā.
Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī.
Sekmēta augstākās izglītības un zinātnes saiknes nostiprināšanās.

 

03.01.00

Augstskolas un pasākumi

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

11

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

7635

 

Darbības rezultāti:

 
 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu skaits gadā

19837

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu skaits gadā

4889

 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

8

03.02.00

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošinātas augsti kvalitatīvas ekonomiskās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta Rīgas Ekonomikas augstskolas darbība

 

03.03.00

Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Sekmēta augstākās izglītības un zinātnes saiknes nostiprināšanās, zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunināšana, veicinātas inovācijas un pētījumi - ilgtermiņā stiprināts pamats tautsaimniecības attīstībai

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Noslēgti līgumi

32

03.04.00

Studējošo un studiju kreditēšana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī.

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Studējošā kredīta saņēmēji

13031

 

Studiju kredīta saņēmēji

25204

03.07.00

Studiju fonds

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

12

03.09.00

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošinātas augsti kvalitatīvas juridiskās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā.

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta Rīgas Juridiskās augstskolas darbība

 

03.11.00

Koledžas

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

13

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

947

 

Darbības rezultāti:

 
 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu skaits gadā

3063

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu skaits gadā

754

04.00.00

Valsts valodas politika un pārvalde

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

3

 

Amata vietu skaits

75

 

Politikas rezultāti:
Nodrošināta latviešu valodas kvalitāte visās sabiedrības dzīves jomās, tās pieejamība un prasmes pilnveide Latvijā un ārvalstīs, valstij un sabiedrībai nepieciešamo ES, NATO u.c. tiesību aktu kvalitatīvi tulkojumi un izglītota sabiedrība valsts valodas politikas jautājumos

 

04.01.00

Valsts valodas attīstība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

18

 

Politikas rezultāti:
Latviešu valodas kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana Latvijas un ES valodu tirgū, apguve un izplatība citās valstīs, un ar aktuālām sabiedrības vajadzībām saistīto latviešu valodas pētījumu veikšana un mūsdienu latviešu valodas, t.sk. terminoloģijas datubāzes izveidošana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta latviešu valodas funkcionēšana jaunajās informāciju tehnoloģijās: latviešu valodas korpusa izveide (etapi)

1

 

Latviešu valodas dažādu veidu (tulkojošo un speciālo) vārdnīcu izstrādes organizācija (vārdnīcu skaits)

3

 

Pilna apjoma Latviešu valodas vārdnīcas izstrādes organizācija (etapi)

1

 

Nodrošināta regulāru rakstveida konsultāciju sniegšana valsts valodas jautājumos (konsultāciju skaits)

1 200

 

Mājaslapā publiskotas ikmēneša aktualitātes (publikāciju skaits)

12

 

Publicēts sniegto konsultāciju materiāls

1

 

Nodrošināta uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm pamatota Eiropas Valodu portfeļa izstrāde (turpmāk -EVP) u.c. ar to saistīto materiālu publiskošana, kā arī īstenoti citi pasākumi, sekmējot EVP ieviešanu

3

 

Plašsaziņas līdzekļos nodrošināta sabiedrības informēšana par valodas politikas jautājumiem:

 
 

TV raidījumu cikls/videofilmas

1

 

Radio raidījumu cikls

1

 

Publikāciju sērija

1

 

Īstenots Eiropas valodu dienas-2007 pasākumu cikls Rīgā un reģionos

1

 

Sociolingvistiskie pētījumi

-

 

Īstenoto projektu skaits valsts valodas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

20

04.02.00

Atbalsts latviešu valodas apguvei

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

18

 

Politikas rezultāti:
Nodrošinātas mūsdienīgas latviešu valodas apguves metodikas, t.sk. Eiropas valodas portfeļa, izstrāde un ieviešana, kā arī nodrošināts metodiskais un pedagoģiskais atbalsts latviešu diasporai latviskās izglītības jomā un latviešu valodas pedagogu profesionālās meistarības pilnveide un sagatavošana darbam ar pieaugušajiem

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināta LAT2 un bilingvālās metodikas tālākizglītība skolotājiem (kursos uzņemtie skolotāji)

1000

 

Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu 120 stundu LAT2 kursos (kursos uzņemtie cilvēki)

1000

 

Īstenotie projekti latviešu valodas vides un lietojuma paplašināšanai

35

 

Izdotie latviešu valodas apguves mācību līdzekļi skolēniem un pieaugušajiem

13

 

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei un uzturēšanai latviešu diasporai (pastāvīgo mācību vietu skaits)

6

04.03.00

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

39

 

Politikas rezultāti:

 
 

Sabiedrībai un valsts pārvaldes iestādēm pieejama izstrādātā un saskaņotā terminoloģija Tulkošanas un terminoloģijas centrs (turpmāk - TTC) plašpieejas terminu datubāzē 60 dienu laikā pēc terminu izstrādes un saskaņošanas, kā arī nozīmīgāko tiesību aktu tulkojumi 30 dienu laikā pēc tulkojuma pabeigšanas un saskaņošanas ar pasūtītāju un kompetentajām iestādēm un TTC mājaslapā ievietoti tulkojumi: mēneša laikā pēc tulkojuma pabeigšanas

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami Eiropas Savienības, NATO un citu starptautisko un Latvijai saistošo dokumentu tulkojumi latviešu valodā (lpp.) (2008. un 2009. gada radītāji var mainīties pēc TTC stratēģijas apstiprināšanas)

26 000

 

Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami svarīgāko Latvijas tiesību aktu tulkojumi angļu valodā (lpp.) (2008. un 2009. gada radītāji var mainīties pēc TTC stratēģijas apstiprināšanas)

2 600

 

Izstrādātie priekšlikumi juridiskās un nozaru terminoloģijas standartizācijai latviešu valodā (2008. un 2009. gada radītāji var mainīties pēc TTC stratēģijas apstiprināšanas)

5 500

05.00.00

Zinātne

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

154

 

Politikas rezultāti:

 
 

Latvijas zinātnes darbības efektivitātes palielinājums

 

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošināšana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi, nodrošināta zinātniskā personāla pēctecība

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

-Zinātniskie projekti

702

 

-valsts emeritētie zinātnieki

290

 

-Latvijas Zinātnes padomes doktoranti

21

05.02.00

Zinātnes bāzes finansējums

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta zinātnisko institūciju infrastruktūra, administratīvā un zinātniskā personāla atalgojums

 
 

Darbības rezultāti:

Institūciju skaits, kas saņem bāzes finansējumu

40

05.03.00

Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

142

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" darbība un zinātniskās informācijas pieejamība

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Sniegti bibliotēkas un informatīvie pakalpojumi (vietas datortīklā)

90

 

Nodrošināta pieeja zinātniskās literatūras elektroniskajiem avotiem: ON-LINE

10

05.05.00

Tirgus orientētie pētījumi

 
 

Politikas rezultāti:
Veicināta zinātnes un ražošanas integrācija, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstība, jaunu darba vietu radīšana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Realizēti projekti

30

05.09.00

Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

 
 

Politikas rezultāti:
Institūti nodrošināti ar zinātnisko aparatūru;
Nodrošināta dalība trijās ES pētniecības un tehnoloģiskajās programmās

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Realizēti ES 6.ietvara projekti

12

 

Realizēti projekta COST projekti;

5

 

Realizēti programmas EUREKA projekti

7

05.12.00

Valsts pētījumu programmas

 
 

Politikas rezultāti:
Veicināta zinātnes konkurētspēja, sekmēta mērķorientētu lietišķo pētījumu veikšana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Īstenotas programmas

9

05.15.00

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

12

 

Politikas rezultāti:
Nodrošināta Latvijas Zinātnes padomes darbība un darbības efektivitātes palielināšana, administratīvās kapacitātes attīstība

 
 

Darbības rezultāti:
Izveidots Latvijas Zinātnes padomes birojs, izveidota Latvijas Zinātnes padomes infrastruktūra

 
 

Ekspertu komisiju un projektu ekspertīzes nodrošināšana:

 
 

ekspertu komisiju skaits

5

 

ekspertīžu skaits

2200

 

valsts pētījumu programmas

9

 

Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sagatavoto projektu skaits

10

06.00.00

Nozares vadība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

3

 

Amata vietu skaits

339

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta ministrijas atbildībā esošās nozares ietekmējošo politikas iniciatīvu realizācija

 

06.01.00

Izglītības inovācijas fonds

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

10

 

Politikas rezultāti:

 
 

Tiks veicināta radošu un pētniecisku projektu izstrāde izglītības attīstības jomā, tai skaitā mācību programmu un mācību satura metodiskā nodrošinājuma, mācību līdzekļu izstrādes un aprobācijas un citu pedagoģisko inovāciju jomā

 
 

Tiks finansiāli atbalstīta inovācijas projektu īstenošana - jaunu mācību metožu veidošana un izplatīšana, veicināta jaunu, kvalitatīvu un novatorisku Latvijas nacionālajām un demokrātiskas sabiedrības vajadzībām atbilstošu mācību un tehnisko līdzekļu izveidošana un aprobācija.

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izveidots Izglītības inovācijas fonds

1

 

Finansiāli atbalstīti inovāciju projekti

2

06.02.00

Izglītības valsts inspekcija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

51

 

Politikas rezultāti:

 
 

Izglītības iestāžu, izglītības iestāžu amatpersonu un pedagogu darbības tiesiskuma paaugstināšana

 
 

Valsts pārvaldes, tiesību un ētikas pamatprincipu ievērošanas efektivitātes veicināšana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Tematiskas izglītības iestāžu darbības pārbaudes un sagatavotie ziņojumi

9

 

Veikto pārbaužu skaits izglītības iestādēs

1850

 

Priekšlikumi vai atzinumi par izglītības iestāžu darbības tiesiskumu

15

 

Publiskie pasākumi sabiedrības izglītošanas jomā

2

 

Analītiskās darbības izpētes tematu skaits

6

06.03.00

Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Kārtējā gadā izstrādātie un noslēgtie starptautiskie līgumi

5

 

Sagatavotas un pārstāvētas Latvijas nacionālās pozīcijas par ministrijas kompetences jautājumiem

20

 

Izstrādātie normatīvo aktu projekti

10

 

Konsultācijas ar sociālajiem partneriem par starptautiskiem un Eiropas Savienības jautājumiem

30

 

Svešvalodās tulkoto nozares politikas plānošanas dokumentu skaits

8

 

Darbības rezultāti:

 
 

Iepriekšējos gados noslēgtie starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus pilda kārtējā gadā

41

 

Ārvalstu stipendiju programmas, kurām tiek organizēta pretendentu atlase

22

 

Īstenotie Eiropas Padomes projekti

3

 

Īstenotie Eiropas Savienības projekti

3

 

Īstenotie ārvalstu finanšu palīdzības projekti

1

 

Īstenotie starptautiskās sadarbības projekti

4

 

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības ministru Padomes un Eiropas Savienības Prezidentūras rīkotajos pasākumos (skaits)

80

 

Īstenotie atbalsta pasākumi ES struktūrfondu līdzekļu apguves nodrošināšanai

5

06.04.00

Microsoft līguma izpilde

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta 2005. gada 2.februāra līguma starp Latvijas Republiku, "Microsoft Corporation" un SIA "Microsoft Latvia" par Microsoft informācijas tehnoloģiju izmantošanu Latvijas Republikā publiskajā sektorā nosacījumu izpildi

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Pilnībā legalizēta Microsoft programmatūras izmantošana izglītības iestādēs

 
 

Iegādātas licences

14 994

06.08.00

Centrālais aparāts

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

278

 

Politikas rezultāti:

 
 

Īstenota vienota valsts politika un attīstības stratēģija izglītībā

 

06.16.00

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Parādīts Latvijas skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju līmenis starpvalstu salīdzinājumā un tā izmaiņas, kas dod iespēju izvērtēt skolēnu zināšanu un prasmju līmeni un konkurētspēju, lai nepieciešamības gadījumā varētu koriģēt izglītības attīstības procesu

 
 

Izzināta interešu izglītības programmu pieejamība un piedāvājums Latvijā

 
 

Uz pētījuma bāzes par kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējo zināšanu un prasmju apguvi un novērtēšanu, tiks veidots pamats kvalitātes monitoringa sistēmas turpmākai izstrādei un aprobācijai

 
 

Izstrādāti nepieciešamie mācību priekšmetu programmu paraugi un metodiskie ieteikumi izglītības iespēju nodrošināšanai patvēruma meklētājiem

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Veikti izglītības politikas pētījumi

2

 

Nodrošināta starptautisko pētījumu programmas īstenošana

1

 

Izstrādāts mācību priekšmetu programmu paraugs un metodiskie ieteikumi izglītības iespēju nodrošināšanai patvēruma meklētājiem

1

 

Organizēti semināri, konferences un citi pasākumi

26

 

Organizēti pasākumi mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai

4

09.00.00

Sports

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

14

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits kopā pa programmu

675

 

Politikas rezultāti:

 
 

Radītas iespējas veidot veselas, fiziski un garīgi attīstības personības, nodrošinot, lai katram cilvēkam būtu iespējas nodarboties ar sportu, nodrošinot, lai katrs bērns un jaunietis varētu nodarboties ar sportu, nodrošinot, lai talantīgie sportisti un nacionālo izlašu komandas (t.sk. sporta spēļu komandas) varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (sporta spēļu atlases un finālturnīros), kā arī nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu vēlmēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs

 

09.01.00

Sporta pārvalde

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

35

 

Politikas rezultāti:

 
 

Veicināta valsts sporta politikas īstenošana un sporta jomā iesaistīto valstisko un nevalstisko organizāciju darbības koordinācija, nodrošinot arī mērķtiecīgu sporta nozares tiesiskās bāzes un finansēšanas sistēmas pilnveidošanu

 

09.02.00

Sportistu sagatavošanas centri

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

9

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais

134

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošinātas treniņu iespējas 7 specializētajās sporta izglītības iestādēs 2000 jauniešiem, kā arī 2 metodiskajos centros apzināti aptuveni 6500 talantīgie jaunieši basketbolā un šķēpa mešanā

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

1970

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

372

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

20

 

Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti

6500

09.03.00

Nacionālās sporta skolas

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

297

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināts treniņu darbs nacionālo izlašu sportistiem vairāk nekā 20 sporta veidos

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

630

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

1837

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

6,3

09.05.00

Nacionālās sporta federācijas

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Sniegts atbalsts Latvijā atzītajām sporta federācijām, kā rezultātā Latvijas čempionātu un sacensības notiek vairāk nekā 60 sporta veidos

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Sporta federāciju skaits

87

 

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

700

09.07.00

Sporta pasākumi

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Sporta federācijās tiek realizētas jaunatnes atbalsta programmas, tiek rīkotas masu sacensības. Latvijā notiek pasaules un Eiropas čempionāti, kā arī pasaules un Eiropas čempionātu kausu posmi, kas veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

600

 

Tālākizglītības semināri

20

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju gada vidējais skaits

195

 

Politikas rezultāti:

 
 

Īstenota Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstības koncepcija, veicinot kandidātu sagatavošanu Latvijas nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules, Eiropas čempionātos vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

223

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

4732

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

2,66

09.12.00

Latvijas sporta muzejs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

14

 

Politikas rezultāti:

 
 

Veicināta interese par Latvijas sporta vēsturi. Apkopoti un uzturēti vēsturiskie materiāli par sportistu gaitām

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Apmeklētāji

5000

 

Izstādes

12

09.19.00

Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Tiek nodrošināts sporta treneru darbs sporta izglītības iestādēs, kas veicina vairāk nekā 30000 jauniešu iesaistīšanu sporta aktivitātēs

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Izglītības iestādes

69

 

Pedagogu likmju skaits

1551

09.21.00

Augstas klases sasniegumu sports

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta Latvijas labāko sportistu mācību treniņu un sacensību darba kvalitātes paaugstināšana, kā arī nodrošināta Latvijas izlašu komandu un sportistu dalība un augstu rezultātu sasniegšana pasaules un Eiropas čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās oficiālajās starptautiskajās sacensībās. Uzlabota Latvijas Olimpiskās un citu nacionālo izlašu komandu sastāva kvalitāte. Sekmēta jaunatnes sporta attīstība Latvijā, sniegts atbalsts jaunatnes sporta sacensību programmas īstenošanai

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Latvijas Olimpiskā vienība:

 
 

audzēkņu skaits

130

 

sporta veidi

20-25

 

Latvijas Olimpiskā komiteja:

 
 

Olimpisko sporta centru darbības atbalsts:

 
 

olimpiskie sporta centri

9

 

sporta veidi

15

 

Jaunatnes sporta sacensību programmu atbalsts:

 
 

sacensības

5

 

dalībnieki

21000

11.00.00

Augstākās izglītības padome

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

5

 

Politikas rezultāti:

 
 

Īstenojamie starptautiskie projekti un līdzdalība sadarbības projektos

2

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sēžu skaits

28

 

Akreditētās augstskolas un koledžas

8

18.00.00

Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

81

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta vienota pieeja vispārējās izglītības kvalitātes (mācību sasniegumu) vērtēšanā un izveidots vienots valsts vispārējās izglītības saturs

 

18.04.00

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

81

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta Izglītības satura un eksaminācijas centram paredzēto funkciju izpilde

 

18.05.00

Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Veicinātas pēctecīgas izmaiņas izglītības saturā
Nodrošināts vienots valsts pārbaudījumu saturs
Veicināta vispārējās izglītības ieguve skolēniem ar redzes traucējumiem un citām speciālām vajadzībām
Dota iespēja skolēniem sacensties ar citu valstu vienaudžiem un apliecināt sevi ārpus valsts robežām, veicinot skolēnu interesi par attiecīgo mācību priekšmetu

 
 

Darbības rezultāti:
Organizētie informatīvie semināri

30

 

Izstrādāti mācību priekšmetu standarti un programmu paraugu projekti

23

 

Izvērtēti mācību komplektizdevumi

30

 

Mācību grāmatu izdošana (izdevumu nosaukumu skaits)

28

 

Mācību līdzekļu izdošana (izdevumu nosaukumu skaits)

3

 

Sagatavoti valsts pārbaudījumi

39

 

Sagatavoti diagnosticējošie darbi

2

 

Izglītības pārvaldēm organizēti semināri

4

 

Valsts olimpiādes organizēšana

20

 

Skolēnu līdzdalības nodrošināšana starptautiskajās olimpiādēs

13

26.00.00

Interešu izglītība un vērtībizglītība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

39

 

Politikas rezultāti:

 
 

Sekmēt bērnu un jauniešu pilsoniskās un vērtībizglītības nodrošināšanu un patriotiskās apziņas veidošanu, veicinot izglītības iestādes vadības un darbinieku sadarbību ar audzēkņu ģimenēm un valsts un pašvaldību institūcijām

 
 

Veicināt izglītojamo individuālo vajadzību un vēlmju īstenošanu viņu personības veidošanā un karjeras izaugsmē, saturīga brīvā laika pavadīšanā

 
 

Nodrošinot Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesu saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu

 
 

Palielināt audzināšanas darbībai nepieciešamo metodisko atbalstu

 

26.01.00

Interešu izglītības un audzināšanas darba programma

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

39

 

Politikas rezultāti:

 
 

Interešu izglītības programmās iesaistītie bērni un jaunieši

260000

 

Darbības rezultāti:

 
 

Valsts nozīmes interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

50

 

Izstrādāti metodiskie materiāli interešu izglītībā un audzināšanas darbā

10

26.04.00

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma nodrošina Dziesmu un deju svētku ciklisku norisi un savlaicīgu to sagatavošanas procesu, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesam nepieciešamo virsdiriģentu un virsvadītāju darbību

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

90000

 

Pedagogu skaits, kuri iesaistījušies Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā

5000

 

Sagatavoti un izdoti Dziesmu un deju svētku repertuāra krājumi

12

28.00.00

Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā

 

28.01.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Finansēšanai apstiprinātie nacionālo programmu projekti

3

 

Projektu ietvaros atbalstu saņēmušās izglītības iestādes

9

 

Finansēšanai apstiprinātie atklātā konkursa projekti

60

 

Atklāta konkursa projektu ietvaros atbalstu saņēmušās izglītības iestādes

50

32.00.00

Akadēmisko programmu aģentūra

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

34

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta ES dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz ES programmām izglītības jomā

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Mūžizglītības programmā

 
 

Pieteikti projekti

652

 

Apstiprināti projekti

365

 

Eurydice programmā

 
 

Informatīvie semināri

5

 

Izpildīto informācijas pieprasījumu skaits

50

 

Līdzdalība tīkla specifiskajos pētījumos

8

 

Programmās "Erasmus Mundus", "Tempus"

 
 

Informatīvie semināri

2

 

Sagatavoto un izplatīto informatīvo izdales materiālu skaits

800

32.01.00

Aģentūras darbības nodrošināšana

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

34

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta ES dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz ES programmām izglītības jomā

 

32.02.00

Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana

 
 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta ES izglītības programmu īstenošana atbilstoši ES nosacījumiem

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Mūžizglītības programmā:

 
 

Pieteikti projekti

652

 

Apstiprināti projekti

365

 

Eurydice programmā

 
 

Informatīvie semināri

5

 

Izpildīto informācijas pieprasījumu skaits

50

 

Līdzdalība tīkla specifiskajos pētījumos

8

 

Programmās "Erasmus Mundus", "Tempus"

 
 

Informatīvie semināri

2

 

Sagatavoti un izplatīti informatīvie izdales materiāli

800

33.00.00

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

70

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināta ES dalībvalstīm paredzēto saistību izpilde ES izglītības programmu īstenošanai, strukturālo un citu finanšu instrumentu ieviešana izglītības, tālākizglītības un zinātnes jomā

 

33.01.00

Aģentūras darbības nodrošināšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

70

 

Darbības rezultāti:

 
 

Pieteikti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti

150

 

ESF administrējamie projekti

691

 

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze www.niid.lv

1

 

Dalība ES caurviju (transversal) programmas Euroguidance īstenošanā

1

33.02.00

Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu īstenošanas nodrošināšana

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Apstiprinātie projektu pieteikumi

130

 

Administrējamie projekti

335

33.03.00

Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daļēji (par projekta posmu) veikta atmaksa valsts pamatbudžetā)

792

33.04.00

Atmaksa pašvaldībām u.c. Struktūrfondu finanšu saņēmējiem

 
 

Darbības rezultāti:

 
 

Projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daļēji (par projekta posmu) veikta atmaksa valsts pamatbudžetā)

130

     
 

16 Zemkopības ministrija

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits - kopā

74

 

Amata vietu skaits - kopā

7049

 

Politikas mērķis:

 
 

Zemkopības ministrijai atbilstoši kompetencei izstrādāt un īstenot valsts politikas instrumentus ilgtspējīgai lauku attīstībai, kas ir priekšnoteikums lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares konkurētspējai, veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību, pārtikas drošību un ministrijas kompetencē nodoto dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

 

20.00.00

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

31

 

Amata vietu skaits

1332

 

Politikas rezultāti:

 
 

Pārtikas uzņēmumi atbilst pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām (uzņēmumu īpatsvars % no visiem uzņēmumiem)

80

 

Uzņēmumi - muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas noliktavas - pilnībā atbilst pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, veterinārajām un fitosanitārajām prasībām (uzņēmumu skaits/ % no visiem uzņēmumiem)

28/80

 

Pārtikas uzņēmumos ir ieviesta paškontroles sistēma (uzņēmumu īpatsvars % no visiem uzņēmumiem)

80

 

Valsts pasargāta no epizootijām un sevišķi bīstamām infekcijas slimībām (saslimšanas gadījumu skaits)

0

 

Dzīvnieku veselības un labturības atbilstība ES un nacionālajām prasībām (%)

99

 

Darbības rezultāti:

 
 

Sagatavotas pārtikas aprites valsts uzraudzības programmas

10

 

Sagatavotas laboratorisko izmeklējumu programmas

12

 

Reģistrēti pārtikas uzņēmumi

2000

 

No jauna reģistrētās bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītas personas

300

 

Valsts uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos ( inspekciju skaits)

30

 

Valsts uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes dažādu kategoriju pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos (inspekciju skaits)

44511

 

Pārtikas laboratoriskie izmeklējumi:

 
 

Atliekvielu kontroles programma dzīvnieku izcelsmes produktiem (izmeklējumu skaits)

2598

 

Atliekvielu kontroles programma augu valsts izcelsmes produktiem (izmeklējumu skaits)

3674

 

No ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas produktu kontroles programma (izmeklējumu skaits)

147

 

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu kontroles programma (izmeklējumu skaits)

120

 

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu laboratorisko izmeklējumu programmā paredzēto uzņēmumu skaits, kuros tiks ņemti paraugi (uzņēmumu skaits)

1598

 

Uzņēmumu laboratoriskās kontroles programma (izmeklējumu skaits)

17646

 

Radioaktīvā piesārņojuma kontroles programma (izmeklējumu skaits)

192

 

Antibakteriālo līdzekļu kontroles programma (izmeklējumu skaits)

1465

 

Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un dzīvnieku barības valsts uzraudzības programmas (skaits)

3

 

Sagatavoti un aktualizēti rīcības plāni un instrukcijas

7

 

Leikozes kontroles programma (izmeklēto novietņu % no kopējā novietņu skaita)

70

 

Trakumsērgas vakcinācija:

 
 

Meža dzīvnieku profilaktiskā vakcinācija (skaits)

32000000

 

Mājdzīvnieku piespiedu vakcinācija trakumsērgas skartajos punktos (% )

100

 

TSE profilakses un kontroles laboratorisko izmeklējumu programma - izmeklēti attiecīgās kategorijas dzīvnieki (%)

100

 

Dzīvnieku novietņu apsekošana (inspekciju skaits)

15000

 

Brucelozes kontroles programma:

 
 

Izmeklētas liellopu novietnes (% no kopējā novietņu skaita)

20

 

Izmeklētas aitas (% no kopējā dzīvnieku skaita)

20

 

Tuberkulozes alerģiskā diagnostika (% no kopējā novietņu skaita)

20

 

Epidemioloģiskā izmeklēšana infekcijas slimību aizdomu gadījumos (% gadījumu)

100

 

Epizootiju un bīstamo dzīvnieku infekciju slimību epizootiskā fona noteikšana, pamatojoties uz riska analīzi (izmeklēto dzīvnieku %)

100

 

Dzīvnieku barības ražotājuzņēmumu un tirdzniecības vietu apsekošana (inspekciju skaits)

4500

 

Valsts uzraudzības kārtībā veiktas inspekcijas dažādu kategoriju veterinārās uzraudzības objektos (inspekciju skaits)

2000

 

Sanitārā robežkontrole:

 
 

Pārbaudītās kravas

48050

 

Ieviestās vai pilnveidotās laboratoriskās kontroles metodes

25

 

Akreditētas metodes (akreditācijas sfērā iekļauto metožu skaits)

30

 

Piedalīšanās starptautisko starplaboratoriju testos (testu skaits)

60

 

Starplaboratoriju salīdzinošo testu organizēšana nozares laboratorijām (testu skaits/paraugu skaits)

40/750

21.00.00

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

12

 

Amata vietu skaits

1133

 

Politikas rezultāti:

 
 

IKP Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (2000.g. vidējās cenās) dinamika pret iepriekšējo gadu (%)

105

 

Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (fakt. cenās) īpatsvars kopējā IKP (%)

2,4

 

Bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo gadā (Ls):

 
 

- lauksaimniecībā un medniecībā

1655

 

- mežsaimniecībā

3653

 

- zvejniecībā

9840

 

- pārtikas rūpniecībā

8300

 

Atbalstam pieteiktas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatības)

78

 

Ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto (Ls gadā)

1750

 

Investīcijas lauksaimniecībā (Ls milj.)

90

 

Nodarbināto īpatsvars kopējā (attiecīgās vecuma grupas) iedzīvotāju skaitā (15-64 gadi) (%)

63

 

Bioloģiskās izcelsmes degvielas izmantošana (% no Latvijas iekšējā degvielas patēriņa tirgū)

3,5

 

Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās daudzveidības uzturēšana (šķirņu skaits)

6

 

Darbības rezultāti:

 
 

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no dzīvnieku kopskaita (%)

100

 

Sagatavota labības patēriņa bilance

1

 

Viena izmaksātā valsts un ES atbalsta maksājuma lata administrēšanas izmaksas (Ls)

0,03

 

Administrēti pieteikumi:

 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1. ass pasākumiem

11480

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2. ass pasākumiem

40200

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3. ass pasākumiem

300

 

Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda pasākumiem

132296

 

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem

200

 

Administrēti subsīdiju pieteikumi

7000

 

Veiktas kontroles:

 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1. ass pasākumiem

1500

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2. ass pasākumiem

4900

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3. ass pasākumiem

200

 

Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda pasākumiem

6615

 

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem

100

 

Piena kvotu sistēmas izveide saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām - piensaimniecības nozares uzraudzība (piena ražotāju skaits)

30000

 

Piena ražotāju reģistra uzturēšana kvotu administrēšanai (% no kopējā iesaistīto uzņēmumu skaita)

100

 

Pieteiktā piegādes kvota (t)

631856

 

Pieteiktā tiešās tirdzniecības kvota (t)

63539

 

Lauku saimniecību uzskaites tīkla (turpmāk - SUDAT) apsekotas saimniecības

1000

 

Sagatavoti un nosūtīti dati par SUDAT saimniecībām ES kopējai datu bāzei (ziņojumu skaits)

1

 

Sagatavoti un nosūtīti Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina dati uz ES Statistikas biroju (ziņojumu skaits)

3

 

Sagatavoti Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina novērtējumi par lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjomiem un lauksaimniecības ekonomisko attīstību

4

 

Sagatavotas izdevumu deklarācijas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda Eiropas Komisijai

7

 

Sagatavoti pārskati par konstatētajām neatbilstībām

4

 

Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana:

 
 

Informācijas vākšana un apkopošana par lauksaimniecības produktu cenām un apjomiem (ziņotāju skaits)

130

 

Apkopotās informācijas atbilstības pārbaudes

24

 

Lauksaimniecības produktu cenu un apjomu informācijas nosūtīšana EK un Latvijas lauksaimniecības nozarē iesaistītajām institūcijām (ziņojumu skaits)

376

 

Traktortehnikas reģistrācijas

15800

 

Valsts tehniskās apskates, kontroles

52500

22.00.00

Cilvēkresursu attīstība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

3

 

Amata vietu un pedagoģisko likmju skaits

1739

 

Politikas rezultāti:

 
 

Lauku uzņēmēju skaits, kas izmanto valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai

49000

 

Lauku iedzīvotāju skaits, kas saņēmuši profesionālās pilnveides apliecības

300

 

Zinātnes atpazīstamība, zinātnisko publikāciju skaits

480

 

Augstākās izglītības pieejamība lauku iedzīvotājiem (studentu skaits)

9300

 

Darbības rezultāti:

 
 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto uzņemto studentu skaits pamatstudijās un maģistratūrā gadā

1005

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto uzņemto doktorantu skaits gadā

105

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu skaits doktorantūrā gadā

40

 

Muzeju apmeklētāji

11560

 

Ekspozīcijas

11

 

Tālākizglītības pasākumos piedalījušies dalībnieki

20000

 

Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (klausītājstundas)

30000

 

Bezmaksas konsultācijas (stundas)

70000

 

Informatīvo materiālu sagatavošana lauku uzņēmējiem (autorloksnes)

12

 

Lauku attīstības speciālisti pašvaldībās

500

 

Informatīvie semināri lauku pašvaldībās (gab.)

1020

 

Informatīvā izdevuma pašvaldību lauku attīstības speciālistiem sagatavošana (autorloksnes)

8

 

Lauku attīstības speciālistu tālākizglītības pasākumi (klausītājstundas)

7000

24.00.00

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

22

 

Amata vietu skaits

1645

 

Politikas rezultāti:

 
 

Meža zemju platības, saglabātas 2006.gada 1.janvāra apjomā (milj. ha)

2,94

 

Koksnes krājas vidējais kārtējais pieaugums nesamazinās (m3/ha gadā)

5,7

 

Nelikumīgi nocirstās koksnes apjoms, ne vairāk (% no kopējā nocirstā apjoma)

1

 

Meža ugunsgrēkos vidējā izdegusī platība nepārsniedz (ha)

1,5

 

Medījamo pārnadžu populācijas saglabātas apjomā, kas ļauj medīt (% medību platību):

 
 

aļņus

90

 

mežacūkas un stirnas

100

 

staltbriežus

75

 

Samazinās termiņā neatjaunoto platību apjoms (tūkst. ha)

37

 

Meža nozares attīstības atbalsta finansējums (Ls)

1380000

 

Medību saimniecības attīstības atbalsta finansējums (Ls)

170000

 

Darbības rezultāti:

 
 

Izsniegtas meža zemju transformācijas atļaujas

350

 

Izsniegti koku ciršanas apliecinājumi

60000

 

Izsniegti meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi

250

 

Atestēti meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti (gab.)

30

 

Sertificētas meža reproduktīvā materiāla partijas (gab.)

300

 

Izsniegtas medību sezonas kartes

25000

 

Izsniegtas limitētās medību atļaujas

75000

 

Ieaudzēto mežaudžu pārbaužu veikšana (ha)

3000

 

Atjaunoto un atjaunošanas termiņu sasniegušo mežaudžu pārbaužu veikšana (ha)

60000

 

Saimnieciskās darbības vietu apsekošana (ha)

70000

 

Medību formējumu uzraudzība (skaits)

2000

 

Meža inventarizācijas datu kvalitātes lauku pārbaužu veikšana (ha)

50000

 

Medījamo dzīvnieku uzskaite (sugu skaits)

21

 

Prognoze par bīstamo kaitēkļu un slimību izplatību mežā (bīstamākie kaitēkļi/slimību sugu skaits)

7/2

 

Medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšana (sugu skaits)

9

 

Digitālās kartes veidošana par privātajiem mežiem (ha)

100000

 

Apstrādāti satelītuzņēmumi

1/20

 

Meža monitorings:

 
 

1.līmeņa meža monitorings (parauglaukumu skaits)

350

 

2.līmeņa meža monitorings (parauglaukumu skaits)

1

 

Konsultācijas meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanas un normatīvo aktu prasību jautājumiem:

 
 

konsultācijas meža īpašumos (cilvēku skaits)

40000

 

konsultācijas mežniecībās (cilvēku skaits)

30000

 

Semināri

200

 

Uguns novērošanas torņu uzturēšana un atjaunošana (koka/metāla torņu skaits)

22/163

 

Zinātnisko pētījumu skaits

25

 

Atbalsts meža nozares attīstības veicināšanai (projektu skaits)

30

 

Projekti medību fondā

20

25.00.00

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits

242

 

Politikas rezultāti:

 
 

Zivju produkcijas eksporta apjoms (milj. Ls)

15,1

 

Zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance (milj. Ls)

35,1

 

Papildinot zivju krājumus, paaugstinājusies iekšējo ūdeņu izmantošanas efektivitāte:

 
 

ūdenstilpes, kurās notiek licencētā makšķerēšana

47

 

iespējamais zivju resursu atguvums nozvejai un makšķerēšanai (t)

396

 

Latvijai pieejamās ikgadējās zvejas iespējas (% no kopējās Baltijas jūras pieļaujamās nozvejas):

 
 

rietumu menca

3,61

 

austrumu menca

7,87

 

lasis

12,93

 

brētliņa

12,44

 

reņģe Rīgas jūras līcī

53,82

 

reņģe atklātajā jūrā

2,51

 

Nozvejas kvotu izmantošanas līmenis (% no pieejamā kopējā nozvejas apjoma)

99

 

Darbības rezultāti:

 
 

Publiskajās ūdenstilpēs izlaistie zivju mazuļi un kāpuri (milj. gab.)

12,3

 

Ūdenstilpes, kurās veikti hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi

20

 

Publiskajām ūdenstilpēm izstrādātie zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi (skaits)

18

 

Noteikti ikgadējie zvejas limiti:

 
 

noslēgti zvejas tiesību nomas līgumi

50

 

noslēgti vienošanās protokoli ar pašvaldībām

10

 

Izsniegtas un pagarinātas uzņēmējdarbības licences zvejniecībā (skaits gadā/kopējais licenču skaits):

50/80

 

Publiskās ūdenstilpes, kurām noslēgti nomas līgumi

4

 

Izsniegtas un pagarinātas pirmās pirkšanas zivju pircēju reģistrācijas apliecības

50

 

Latvijas pārstāvēšana Ziemeļrietumu zvejniecības organizācija (NAFO), Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijā (NEAFC) un Starptautiskā Jūras pētniecības padomē (ICES), kā arī EK noslēgto zvejniecības līgumu ietvaros, garantējot ikgadējās nozvejas kvotas (pasākumu skaits)

11

 

Latvijas pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās
(Pārtikas un lauksaimniecības organizācija - FAO, Starpatautiskajā organizācijā zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā - EUROFISH) un starpvalstu sarunās par zivju produkciju tirdzniecību (pasākumu skaits)

5

 

Izstrādāti normatīvie akti un politikas dokumenti zivsaimniecības jomā

12

 

Novērtētie zivju krājumi Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē (skaits/% no nepieciešamā)

9/75

 

Novērtēti zivju krājumi iekšējos ūdeņos (t)

20

 

Resursu stāvokļa novērtēšanas rezultātā sagatavotas rekomendācijas zivju krājumu pārzināšanai

40

 

Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmas

4

 

Zivju fonda darbības rezultāti:

 
 

Reģionālās zivsaimniecības attīstības projekti

30

 

Starpvalstu sadarbības programmas un projekti zivsaimniecības jomā

5

 

Zivju resursu aizsardzības projekti

10

 

Iespiestas makšķerēšanas kartes

100000

 

Valsts finansēti zivju resursu atražošanas projekti

10

 

Informēšanas un izglītošanas projekti

10

26.00.00

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

1

 

Amata vietu skaits

370

 

Politikas rezultāti:

 
 

Nodrošināti augsnes mitruma apstākļi lauksaimnieciskai ražošanai, mazinot klimatisko apstākļu negatīvo ietekmi lauksaimnieciskajā ražošanā un paaugstinot lauksaimnieciskās produkcijas konkurētspēju (milj. ha)

1

 

Sabiedrībai pieejama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes auglību (% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes)

6

 

Darbības rezultāti:

 
 

Poldersūkņu staciju darbināšana (skaits)

39

 

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšana (tūkst. km)

4

 

Polderu aizsargdambju uzturēšana (km)

390

 

Meliorācijas kadastra kārtošana (milj. ha)

1,56

 

Meliorācijas sistēmu inventarizācija (milj. ha)

0,03

 

Ūdensteču un ūdenstilpju stāvokļa un režīma novērošana hidrometriskajos posteņos, iegūto datu apstrāde un analīze (posteņu skaits)

88

27.00.00

Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība

 
 

Administratīvā darbības spēja

 
 

Iestāžu skaits

2

 

Amata vietu skaits