Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.177

Rīgā 2007.gada 13.martā (prot. Nr.18 5.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 3.panta trešo daļu,
5.panta otro daļu, 10.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu,
11.panta trešo un sesto daļu un 13.panta sesto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 82.nr.; 2004, 81.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ieguldījumu sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdzekļu pārvaldītāja sākotnējo izvēli šo noteikumu 3.punktā minētās personas veic šādi:

7.1. aģentūra ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā no reģistrēšanas dienas nosūta attiecīgajām personām paziņojumu par reģistrāciju dalībai shēmā un ieguldījumu plānā atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām, kā arī par tiesībām izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu;

7.2. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā saņemts divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra reģistrē shēmas dalībnieku izvēlētajā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānā un to uzskata par shēmas dalībnieka izvēli;

7.3. ja divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā nav saņemts, aģentūra uzsāk shēmas dalībnieka kontā reģistrēto iemaksu nodošanu pārvaldīšanā šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā paziņojumā norādītajam līdzekļu pārvaldītājam un minētās iemaksas ieskaita attiecīgā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā, un to uzskata par shēmas dalībnieka izvēli;

7.4. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā saņemts vēlāk nekā divus mēnešus pēc šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, attiecīgo iesniegumu aģentūra izpilda saskaņā ar šo noteikumu 34.punktā minētajiem nosacījumiem.";

1.3. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Aģentūra lemj par shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu šādā kārtībā:

7.11. aģentūra sadala shēmas dalībniekus starp līdzekļu pārvaldītājiem, ja tie fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā piedalās vismaz gadu (skaitot no dienas, kad līdzekļu pārvaldītājs noslēdzis līgumu ar aģentūru) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk - komisija) ir reģistrējuši ieguldījumu plānu, kura ieguldījumu politika neparedz ieguldījumus komercsabiedrību akcijās, citos kapitāla vērtspapīros un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Katrs līdzekļu pārvaldītājs shēmas dalībnieku sadalē piedalās ar vienu šādu ieguldījumu plānu;

7.12. sadales procesā atbilstošos ieguldījumu plānus sakārto pēc to reģistrācijas datuma komisijā, sākot ar agrāko datumu. Katrā ieguldījumu plānā alfabēta secībā reģistrē vienu shēmas dalībnieku. Ja ieguldījumu plānu ir mazāk nekā reģistrējamo shēmas dalībnieku, reģistrāciju turpina, atlikušos shēmas dalībniekus reģistrējot tādā pašā secībā kā iepriekšējos.";

1.4. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Aģentūra, pārstāvot shēmas dalībniekus, slēdz rakstiskus līgumus ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras attiecīgi licencējusi komisija, par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (turpmāk - līgums) atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam.";

1.5. izteikt 26.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26.1. pirms līguma noslēgšanas līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu, kurā papildus turētājbankas līguma prasībām, kas noteiktas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, ir paredzēti arī turētājbankas pienākumi:";

1.6. izteikt 35. un 36.punktu šādā redakcijā:

"35. Ja komisija anulē līdzekļu pārvaldītājam izsniegto speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, ievēro šādu procedūru:

35.1. no speciālās atļaujas (licences) anulēšanas dienas līdz dienai, kad aģentūra ir nodevusi līdzekļus citiem līdzekļu pārvaldītājiem, shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu veic turētājbanka;

35.2. aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu shēmas dalībniekus, kuru fondētās pensijas kapitāla pārvaldītājam speciālā atļauja (licence) ir anulēta, sadala starp līdzekļu pārvaldītājiem atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām un nosūta viņiem paziņojumus par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu agrāk izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam un reģistrāciju dalībai ieguldījumu plānā atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām, kā arī par tiesībām izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu.

36. Ja līdzekļu pārvaldītājs pats vēlas atteikties no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas, ievēro šādu procedūru:

36.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms pārvaldīšanas vēlamās pārtraukšanas iesniedz attiecīgu pieteikumu aģentūrā un komisijā;

36.2. ja sakarā ar līdzekļu pārvaldītāja atteikšanos no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas komisija nolemj anulēt attiecīgajam līdzekļu pārvaldītājam izsniegto speciālo atļauju (licenci), aģentūra attiecīgā līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošos shēmas līdzekļus nodod citiem līdzekļu pārvaldītājiem atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajām prasībām;

36.3. ja 15 darbdienu laikā aģentūra nav saņēmusi komisijas paziņojumu par šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētā gadījuma iestāšanos, aģentūra ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas shēmas dalībniekus, kuru fondētās pensijas kapitālu pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, sadala starp līdzekļu pārvaldītājiem saskaņā ar šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām un nosūta viņiem paziņojumus par līdzekļu pārvaldītāja atteikšanos turpināt fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu un reģistrāciju dalībai ieguldījumu plānā atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām, kā arī par tiesībām izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu.";

1.7. izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. tiesības pārvaldīt fondēto pensiju shēmas līdzekļus no līdzekļu pārvaldītāja pāriet turētājbankai ar datumu, ar kuru komisija atļāvusi veikt līdzekļu pārvaldītāja reorganizāciju;";

1.8. aizstāt 40.punktā skaitli "35.3." ar skaitli "35.2.";

1.9. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 35.2. vai 36.3.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra nodod pārvaldīšanā šo noteikumu 35.2. vai 36.3.apakšpunktā minētajā paziņojumā norādītajam līdzekļu pārvaldītājam un ieskaita pensijas kapitālu attiecīgā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.";

1.10. aizstāt 44. un 45.punktā skaitli "35.3." ar skaitli "35.2.";

1.11. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Pēc iemaksu reģistrēšanas shēmas dalībnieku kontos un pamatojoties uz dalībnieku izvēli par līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, kā arī, ja aģentūra pieņēmusi lēmumu par līdzekļu nodošanu pārvaldīšanā atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā iemaksas pārskaita attiecīgā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.";

1.12. svītrot 76.punktu;

1.13. svītrot 79.punktu;

1.14. svītrot 80.punktu.

2. Noteikumu 1.4., 1.5., 1.7., 1.12., 1.13. un 1.14.apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.novembri.

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.augustu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.08.2007