Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.11.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.17 20.§)
Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ziņas, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību.

2. Bāriņtiesas ir atbildīgas par izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistra (turpmāk - reģistrs) glabāšanu.

3. Reģistru (pielikums) kārto papīra vai elektroniskā formā.

4. Ierakstus reģistrā izdara augošā numuru secībā par laikposmu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

II. Reģistrā ierakstāmās ziņas

5. Reģistra lapa ir sadalīta septiņās ailēs. Reģistrā norāda:

5.1. kārtas numuru (1.aile);

5.2. apliecinājuma vai citas darbības izdarīšanas dienu un mēnesi (2.aile);

5.3. īsu apliecinātā akta vai citas darbības saturu (3.aile);

5.4. apliecinātajā aktā norādīto darījuma summu (4.aile);

5.5. samaksāto valsts nodevu (5.aile);

5.6. tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, kā arī deklarēto dzīvesvietu, pēc kuras lūguma izdarīts apliecinājums vai cita darbība (6.aile);

5.7. dokumenta saņēmēja parakstu vai attiecīgā apliecinājuma vai citas darbības izdarītāja atzīmi par to, kam un kad dokuments nosūtīts vai nodots (7.aile).

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1171)

6. Reģistra 3.ailē ieraksta ne vairāk kā trīs teikumus.

7. Ja darījumā ar nekustamo īpašumu darījuma summa nav norādīta, reģistra 4.ailē ieraksta nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

8. Reģistra 5.ailē ieraksta visas samaksātās valsts nodevas un to kopējo summu.

9. Reģistra 6.ailē personas dzimšanas datumu un dzimšanas vietu ieraksta, ja nav zināms personas kods.

III. Reģistra veidošana papīra formā

10. Pirms ierakstu izdarīšanas reģistra lapas sanumurē, reģistru caurauklo un auklu galus nostiprina reģistra pēdējā lapā, nostiprinājuma vietā uzspiežot bāriņtiesas zīmogu. Reģistra pēdējā lapā izdara lapu skaita apliecinājuma ierakstu. To paraksta persona, kura izdarījusi apliecinājumu vai citu darbību, un tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kura izveidojusi attiecīgo bāriņtiesu.

11. Pēc ierakstu izdarīšanas reģistrā neaizpildītās ailes pārsvītro.

12. Kļūdas labojumu ierakstā apliecina ar tās personas parakstu, kura izdarījusi attiecīgo apliecinājumu vai citu darbību.

13. Reģistru noslēdz divu nedēļu laikā pēc kalendāra gada beigām. Aiz pēdējā ieraksta izdara slēguma ierakstu, kurā norāda izdarīto apliecinājumu un citu darbību skaitu, kā arī reģistra slēguma datumu, un apliecina to ar tās personas parakstu, kura izdarījusi apliecinājumu vai citu darbību, un bāriņtiesas zīmogu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.599)

IV. Elektroniskā reģistra veidošana

14. Elektronisko reģistru veido, izmantojot datorprogrammu, kas nodrošina, lai apliecinājuma vai citas darbības kārtas numurs un datums reģistrā parādītos automātiski un nebūtu izlabojams, kā arī pēc kārtējā ieraksta izdarīšanas un saglabāšanas šajā ierakstā vairs nebūtu iespējams izdarīt labojumus.

15. Ja ieraksts saglabāts kļūdaini, persona, kura izdarījusi attiecīgo apliecinājumu vai citu darbību, reģistra 7.ailē atzīmē, ka ieraksts ir anulēts, un ieraksta to atkārtoti ar jaunu kārtas numuru.

16. Līdz reģistra ierakstu izdrukāšanai persona, kura izdara attiecīgo apliecinājumu vai citu darbību, ne retāk kā reizi nedēļā (nedēļas beigās) veido reģistra datu rezerves kopijas uz neatkarīga datu nesēja (diska vai disketes). Neatkarīgo datu nesēju glabā vietā, kas aizsargāta no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes.

17. Reģistru katru mēnesi izdrukā. Gada beigās ar reģistra izdrukām rīkojas šo noteikumu 10. un 13.punktā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1171 redakcijā)

18. Reģistru par laikposmu no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ved un noslēdz atbilstoši regulējumam, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.oktobrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.166
Bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrs

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1171)

Nr.
p.k.

Apliecinājuma vai citas darbības izdarīšanas diena un mēnesis

Īss apliecinātā akta vai citas darbības saturs

Apliecinātajā aktā norādītā darījuma summa

Samaksātā valsts nodeva

Tās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums un dzimšanas vieta, kā arī deklarētā dzīvesvieta, pēc kuras lūguma izdarīts apliecinājums vai cita darbība

Dokumenta saņēmēja paraksts vai attiecīgā apliecinājuma vai citas darbības izdarītāja atzīme par to, kam un kad dokuments nosūtīts vai nodots

1

2

3

4

5

6

7

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.11.2013