Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - 31.12.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2007.gada 25.janvārī (prot. Nr.2, 8.§)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu
(Daugavpils pilsētas domes 14.10.2010. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā, kas grozīta ar 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)
1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijas, kurām papildu normatīvajos aktos noteiktajām pasažieru kategorijām tiek piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumi) Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

2. Atvieglojumu saņēmēji un sabiedriskā transporta veids

2.1. Tiesības saņemt atvieglojumus ir personai (turpmāk – atvieglojumu pieprasītājam), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.1.1. (svītrots no 01.01.2017. ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; sk. grozījumu 2. punktu);

2.1.2. nestrādājoša persona ar III invaliditātes grupu, kura saņem tikai invaliditātes pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 228 euro (tramvajā un autobusā);

2.1.3. apgādājamais, kurš pastāvīgi dzīvo Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);

2.1.4. represēta persona (tramvajā un autobusā);

2.1.5. daudzbērnu ģimenes loceklis (tiesības saņemt atvieglojumu ir tikai vienam daudzbērnu ģimenes loceklim vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

2.1.6. nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

2.1.7. nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

2.1.8. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes locekļiem (tramvajā vai autobusā);

2.1.9. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.12.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 10.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; grozījums par 2.1.1. apakšpunkta svītrošanu un 2.1.9. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Atvieglojumu apmērs

3.1. Noteikumu 2.1.1.p. un 2.1.2.p. minētajām personu kategorijām, uzrādot attiecīgo atlaides karti, ir tiesības iegādāties braukšanas biļeti ar 50% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos.

3.2. Pārējām Noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām personu kategorijām, uzrādot attiecīgo atlaides karti vai politiski represētās personas apliecību, ir tiesības braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bezmaksas (iegādāties braukšanas biļeti ar 100% atlaidi).

(Daugavpils pilsētas domes 27.12.2007. saistošo noteikumu Nr.39 redakcijā)

4. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

4.1. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

4.2. Lai saņemtu atvieglojumu, atvieglojumu pieprasītājs iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldei, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus:

4.2.1. pensionāra apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

4.2.2. invaliditāti apliecinošu dokumentu, ja personai ir noteikta invaliditāte;

4.2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par apdrošinātas personas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (pensionāriem, personām ar invaliditāti, Afganistānas kara dalībniekam vai bojā gājušo karavīru vecākiem, Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības biedriem);

4.2.4. Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra izziņu par personas dzīvesvietu;

4.2.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.12.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 39);

4.2.6. daudzbērnu ģimenēm – bērnu (līdz 18 gadiem) dzimšanas apliecības kopijas (ja to nav Sociālo lietu pārvaldes rīcībā);

4.2.7. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatora apliecību;

4.2.8. izziņu par dalību Afganistānas karā;

4.2.9. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības kopsapulces protokolu par valdes locekļu ievēlēšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

4.3. Sociālo lietu pārvalde 5 darba dienu laikā izvērtē personas atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām.

4.4. Sociālo lietu pārvalde pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs – atvieglojumu piešķiršana atteikta – informācijā atvieglojumu pieprasītājam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

4.5. Pēc lēmuma pieņemšanas par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Sociālo lietu pārvalde bez maksas izgatavo un izsniedz šo noteikumu 2.1.1.p., 2.1.2.p., 2.1.3.p., 2.1.8.p., 2.1.9.p. minētajām personām – attiecīgi noformētu atlaides karti, šo noteikumu 2.1.5.p., 2.1.6.p., 2.1.7.p. minētajām personām – mēnešbiļeti.

(Daugavpils pilsētas domes 27.12.2007. saistošo noteikumu Nr.39 redakcijā)

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 27.12.2007. saistošo noteikumu Nr.39 redakcijā)

6.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 15.februāri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
01.01.2017