Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1652 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.97

Rīgā 2007.gada 6.februārī (prot. Nr.10 13.§)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk - kadastrs) informācijas izsniegšanas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.2. termiņus, kādos Valsts zemes dienests iesniedz pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu aktualizācijas sarakstus.

2. Kadastra informācija ir vispārpie­ejama, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kadastra informācija, kas ietver fizisku personu identificējošus datus, ir ierobežotas pieejamības informācija.

3. Kadastra informāciju no kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz:

3.1. standartizētā apjomā un veidā atbilstoši šo noteikumu 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. un 59.punktā minētajiem nosacījumiem, kombinējot noteiktas kadastra datu grupas (turpmāk - informācijas bloki), kurās apkopoti noteikta sastāva dati. Datus standartizētā apjomā un veidā elektroniski sagatavo un izsniedz TXT, XLS vai XML datņu formātā (teksta datus), kā arī DGN datņu formātā (telpiskos datus);

3.2. nestandartizētā apjomā vai veidā, datu sagatavošanā pēc iespējas izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (pro­grammas) un pieprasījumam atbilstoši izvēlētus atlases kritērijus.

4. Kadastra informāciju no kadastra informācijas sistēmas vēsturiskajiem datiem Valsts zemes dienests sagatavo, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus atlases kritērijus.

5. Kadastra informāciju par kadastra objektu un kadastra subjektu, nomnieku un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju, kā arī fizisko personu identificējošos datus - personas kodu (personas identifikators), vārdu, uzvārdu, personas adresi - izsniedz:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniekam - par sevi un kopīpašniekiem, kā arī par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju, lietotāju, nomnieku;

5.2. nekustamā īpašuma tiesiskajam valdītājam - par sevi, kā arī par nekus­tamā īpašuma lietotāju un nomnieku, ja nekustamajam īpašumam nav īpašnieka;

5.3. personai, kas nav nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, fizisko personu identificējošos datus izsniedz, ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus.

6. Valsts zemes dienests nodrošina pieprasītājam iespēju iepazīties ar Valsts zemes dienesta arhīva dokumentiem un sagatavo izsniegšanai arhīva dokumenta norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Pēc pieprasījuma Valsts zemes dienests sagatavo apliecinātas arhīva dokumentu kopijas, to skaitā tādas kopijas, kurās nenorāda arhīva dokumenta oriģinālā esošo informāciju, kas šajos noteiku­mos vai citos normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija.

7. Arhīva dokumentus iznešanai ārpus Valsts zemes dienesta telpām izsniedz tikai pēc valsts drošības iestāžu un izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma, to vietā atstājot apliecinātas šo dokumentu kopijas. Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti triju darbdienu laikā atdodami atpakaļ Valsts zemes dienestam.

8. Kadastra informāciju Valsts zemes dienests izsniedz:

8.1. papīra formā;

8.2. elektronisku datņu formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, īpaši šim nolūkam paredzētus serverus un citus datu nodošanas veidus;

8.3. tiešsaistes datu pārraides režīmā.

II. Informācijas bloki un to sastāvs

9. Kadastra objekta identifikācijas informācijas bloku veido:

9.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

9.2. zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums.

10. Nekustamā īpašuma sastāva informācijas bloku veido:

10.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums un adrese;

10.2. pie nekustamā īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa un kopīpašuma objekta (būves un zemes) kadastra apzīmējums un adrese.

11. Nekustamā īpašuma pamatdatu informācijas bloku veido:

11.1. nekustamā īpašuma nosaukums, ja nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā;

11.2. īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība;

11.3. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība.

12. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājuma informācijas bloku veido:

12.1. zemesgrāmatas nodalījuma numurs;

12.2. apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums;

12.3. zemes vienības kadastra apzīmējums un tās būves kadastra apzīmē­jums, kura ierakstīta šo noteikumu 12.1.apakš­punktā minētajā zemesgrāmatas nodalījumā.

13. Īpašuma tiesību un nomas tiesību informācijas bloku veido:

13.1. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka vārds, uzvārds vai firma;

13.2. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs;

13.3. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka adrese;

13.4. personas īpašuma tiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs un lietotājs);

13.5. atzīme, ka persona ir nomnieks;

13.6. personai piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums.

14. Zemes vienības pamatdatu informācijas bloku veido:

14.1. zemes vienības adrese;

14.2. zemes vienības statuss (nekustamā īpašuma tiesisks valdījums, zemes lietojums, zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, brīvā valsts zeme, valstij piekritīgā zeme, pašvaldībai piekritīgā zeme);

14.3. zemes vienības platība;

14.4. zemes lietošanas veidi, platības un meliorētā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība;

14.5. tās būves kadastra apzīmējums, kura atrodas uz zemes vienības.

15. Zemes vienības daļas pamatdatu informācijas bloku veido:

15.1. zemes vienības daļas platība;

15.2. zemes lietošanas veidi, to platības un meliorētā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība;

15.3. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā noteikta zemes vienības daļa.

16. Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķu informācijas bloku veido:

16.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas kods un nosau­kums;

16.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība;

16.3. šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētās platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem.

17. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma informācijas bloku veido:

17.1. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma klasifikācijas kods un apraksts;

17.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā;

17.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas datums;

17.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā.

18. Būves pamatdatu informācijas bloku veido:

18.1. ēkas adrese;

18.2. būves nosaukums;

18.3. ēkai - galvenā lietošanas veida klasifikācijas kods un apraksts, inženierbūvei - lietošanas veida klasifikācijas kods un apraksts;

18.4. datums, kad ēkas galvenais lietošanas veids ierakstīts kadastra infor­mācijas sistēmā;

18.5. kopējā platība;

18.6. apbūves laukums;

18.7. ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits;

18.8. ārsienu materiāls un tā kods;

18.9. ēkas telpu grupu skaits;

18.10. pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads;

18.11. būves fiziskais stāvoklis;

18.12. kadastrālās uzmērīšanas datums;

18.13. patvaļīgas būvniecības pazīme;

18.14. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve;

18.15. datums, kad veikta pēdējā rekonstrukcija, renovācija, vienkāršotā rekonstrukcija vai renovācija.

19. Būves tipa informācijas bloku veido:

19.1. tipa kods;

19.2. tipa nosaukums;

19.3. datums, kad tips ierakstīts kadastra informācijas sistēmā.

20. Ēku konstruktīvo elementu informācijas bloku veido:

20.1. konstruktīvā elementa nosaukums;

20.2. konstruktīvā elementa materiāls.

21. Inženierbūves elementu informācijas bloku veido:

21.1. elementa kārtas numurs;

21.2. elementa nosaukums;

21.3. elementa materiāls;

21.4. elementa apjoms un mērvienība.

22. Būves apjoma rādītāju informācijas bloku veido:

22.1. rādītāja nosaukums;

22.2. apjoms un mērvienība.

23. Ēkas kopējās platības sadalījuma pa telpu veidiem informācijas bloku veido:

23.1. telpas veids, kas norādīts ēkas projekta dokumentācijā;

23.2. telpas platība.

24. Ēkas vēstures informācijas bloku veido:

24.1. liters;

24.2. vēsturiskais nosaukums;

24.3. būves īpašnieks pēc stāvokļa uz 1993.gada 5.aprīli.

25. Apbūves plāna informācijas bloku veido:

25.1. būves ārējā kontūra;

25.2. būves punkts, tā koordinātas, noapa­ļotas līdz centimetram, un numurs;

25.3. tās zemes vienības robežas, uz kuras atrodas būve;

25.4. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve;

25.5. zemes vienībai piegulošās ielas un to nosaukumi;

25.6. ēkas adrese, ja tā atšķiras no zemes vienības adreses;

25.7. ēkas ārsienu horizontālo malu garumi;

25.8. ēkas stāvu skaits, ja, sagatavojot apbūves plānu, nav veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana;

25.9. ēkas apbūves laukums, ja, sagatavojot apbūves plānu, nav veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana;

25.10. plāna mērogs.

26. Būves telpiskās informācijas bloku veido:

26.1. ēkas stāva plāns;

26.2. inženierbūves plāns.

27. Telpu grupas pamatdatu informācijas bloku veido:

27.1. telpu grupas adrese;

27.2. telpu grupas nosaukums;

27.3. lietošanas veida kods un apraksts;

27.4. datums, kad lietošanas veids ierakstīts kadastra informācijas sistēmā;

27.5. ēkas stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa;

27.6. telpu skaits telpu grupā;

27.7. kopējā platība;

27.8. kadastrālās uzmērīšanas datums;

27.9. patvaļīgas būvniecības pazīme;

27.10. tā dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir telpu grupa;

27.11. tās būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa;

27.12. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas šo noteikumu 27.11.apakšpunktā minētā būve.

28. Telpu grupas kopējās platības sadalījuma pa ēkas projekta dokumen­tācijā norādītajiem telpu veidiem un telpu raksturojošo rādītāju informācijas bloku veido:

28.1. telpas kārtas numurs telpu grupā;

28.2. telpas veids;

28.3. telpas platība;

28.4. telpas augstums;

28.5. tās telpu grupas kadastra apzīmējums, kurā ietilpst telpa.

29. Ēkas un telpu grupas labiekārtojuma informācijas bloku veido:

29.1. labiekārtojuma veids;

29.2. labiekārtojuma apraksts;

29.3. labiekārtojuma apjoms.

30. Telpu grupas plāna informācijas bloku veido:

30.1. tās būves punkts, kurā ietilpst telpu grupa, punkta koordinātas, noapaļotas līdz centimetram, un numurs;

30.2. telpu grupā ietilpstošo telpu sienu iekšējo malu garumi, kas noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem;

30.3. attālumi, pēc kuriem attēlo logu un durvju aiļu atrašanās vietu telpas sienās;

30.4. telpas augstums, kas noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem;

30.5. atšķirīgie telpas augstumi un attālumi, pēc kuriem attēlo šo telpas augstuma izmaiņu vietu;

30.6. telpas sienu un starpsienu biezumi logu un durvju aiļu atrašanās vietās;

30.7. telpā esošo stacionāro krāšņu, kamīnu, sildmūru un pavardu kontūras grīdas līmenī;

30.8. kolonnu malu garumi horizontālā virzienā un perpendikulārie attā­lumi no kolonnas malas līdz tuvākajai sienai, kā arī attālumi starp vienā rindā esošām kolonnām;

30.9. plāna mērogs.

31. Nomas pamatdatu informācijas bloku veido:

31.1. nomas kadastra numurs;

31.2. nomas veids (īstermiņa, ilgtermiņa, noma ar izpirkšanas tiesībām);

31.3. nomas sākuma datums;

31.4. nomas beigu datums;

31.5. nomājamās zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;

31.6. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst šo noteikumu 31.5.apakš­punktā minētais nomājamais objekts.

32. Kadastra informācijas sistēmā uzturēto aktuālo vērtību informācijas bloku veido:

32.1. nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā;

32.2. nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;

32.3. zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadas­trālā vērtība;

32.4. mežaudzes vērtība;

32.5. nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība;

32.6. būves inventarizācijas vērtība;

32.7. vērtēšanas datums.

33. Aprēķinu bloku veido:

33.1. kadastrālās vērtības izvērsts aprēķins;

33.2. kadastrā norādītā nekustamā īpašuma novērtējuma izvērsts aprēķins;

33.3. būves inventarizācijas vērtības izvērsts aprēķins.

34. Informācijas bloku par atsavināšanas aizliegumu veido:

34.1. atzīme par atsavināšanas aizliegumu;

34.2. datums, kurā uzlikta un noņemta atzīme par atsavināšanas aizliegumu.

35. Kadastra telpisko datu par zemes vienību un būvi informācijas bloku veido:

35.1. zemes vienības robeža;

35.2. būves kontūra;

35.3. apgrūtinājuma kontūra, tā kārtas numurs zemes vienībā un klasifi­kācijas kods.

36. Kadastra telpisko datu par zemes vienības daļas robežu informācijas bloku veido:

36.1. zemes vienības daļas robeža;

36.2. zemes vienības daļas kadastra apzīmējums.

37. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastra datu publiskās daļas informācijas bloku veido:

37.1. adrese;

37.2. kadastrālā vērtība;

37.3. būves nosaukums;

37.4. ēkai - galvenais lietošanas veida kods un apraksts, inženierbūvei - lietošanas veida kods un apraksts;

37.5. telpu grupas lietošanas veids;

37.6. telpu skaits telpu grupā;

37.7. objekta orientējoša telpiskā atrašanās vieta.

38. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja un nekustamā īpašuma nodokļa objekta informācijas bloku veido:

38.1. maksātāja vārds, uzvārds vai firma;

38.2. maksātāja personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs;

38.3. maksātāja adrese;

38.4. nekustamā īpašuma nodokļa objekta veids;

38.5. nekustamā īpašuma nodokļa objekta - ar nodokli apliekamās zemes, ēkas vai telpu grupas - adrese;

38.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods;

38.7. ēkas galvenā lietošanas veida kods;

38.8. telpu grupu lietošanas veida kods un atbilstošās telpu grupas platība;

38.9. nekustamā īpašuma nodokļa objekta domājamā daļa, par kuru mak­sātājs maksā nekustamā īpašuma nodokli;

38.10. nekustamā īpašuma nodokļa objekta platība;

38.11. nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība;

38.12. nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošajai domājamai daļai;

38.13. kadastrālās vērtības izmaiņu iemesla apraksts un kods, ko norāda, sagatavojot aktualizēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta informāciju.

39. Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas informācijas bloku veido:

39.1. mērniecības metode;

39.2. uzmērīšanas datums;

39.3. kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds.

40. Plānotās zemes vienības informācijas bloku veido:

40.1. plānotās zemes vienības kadastra apzīmējums;

40.2. plānotās zemes vienības platība.

41. Darījumu informācijas bloku, ja pirkuma darījuma priekšmets ir zeme, veido:

41.1. pārdotās zemes vienības adrese;

41.2. pārdotās zemes vienības platība un pārdotā zemes vienības domā­jamā daļa;

41.3. pārdotās zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tiem piekrītošās platības;

41.4. zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem;

41.5. atzīme par apbūves esību uz zemes vienības.

42. Darījumu informācijas bloku, ja pirkuma darījuma priekšmets ir būve, veido:

42.1. pārdotās būves adrese;

42.2. pārdotā būves domājamā daļa;

42.3. būves galvenais lietošanas veids;

42.4. būvi raksturojošie dati.

43. Darījumu informācijas bloku, ja pirkuma darījuma priekšmets ir telpu grupa, veido:

43.1. pārdotās telpu grupas adrese;

43.2. pārdotā telpu grupas domājamā daļa;

43.3. telpu grupas lietošanas veids;

43.4. telpu grupu raksturojošie dati.

44. Zemes pārskata informācijas bloku veido statistiskā informācija par zemes sadalījumu pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas grupām un zemes lietošanas veidiem valsts teritorijā, ievērojot īpašuma tiesību statusu (zemes īpašumi, zemes lietojumi, brīvā valsts zeme un valstij vai pašvaldībām piekritīgā zeme) un zemes īpašnieku statusu (fiziska persona, juridiska persona, atsevišķi uzskaitot pašvaldības un valsts institūcijas).

45. Būvju pārskata informācijas bloku veido statistiskā informācija par valsts teritorijā esošo būvju sadalījumu pēc galvenajiem lietošanas veidiem un piederības, ievērojot būvju īpašnieku statusu (fiziska persona, juridiska persona, atsevišķi uzskaitot pašvaldības un valsts institūcijas).

46. Pirkuma darījumu pārskata informācijas bloku veido statistiskā informācija par pirkuma darījumiem un to cenām.

III. Informācijas bloku izsniegšanas noteikumi

47. Izsniedzot informācijas blokus, norāda:

47.1. visu pieprasīto informācijas bloku sastāvu neatkarīgi no tā, vai atbilstošie dati ir kadastra informācijas sistēmā;

47.2. par katru kadastra objektu - šo noteikumu 9.punktā minēto informā­ciju.

48. Kā kadastra izziņu par vienu nekustamo īpašumu un (vai) zemes vienību, būvi, telpu grupu vienkopus vai atsevišķi izsniedz šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 38.punktā minētos informācijas blokus. Izsniedzamajā informācijā iekļauj šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos informācijas blokus, izņemot gadījumu, ja pieprasīta tikai šo noteikumu 31. vai 34.punktā minētā informācija.

49. Kadastra izziņā, ko izsniedz iesniegšanai apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļā:

49.1. par dzīvokļa īpašumu, norāda šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 17., 27., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus;

49.2. par nekustamo īpašumu, izņemot dzīvokļa īpašumu, norāda šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 24., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus.

50. Šo noteikumu 9. un 38.punktā minētos informācijas blokus par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma nodokļa objektu vietējai pašvaldībai bez maksas izsniedz vienkopus, ņemot vērā šādus nosa­cījumus:

50.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu izsniedz par visiem vietējās pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem;

50.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu aktualizācijas sarakstu izsniedz par vietējās pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem:

50.2.1. kuri iepriekšējā mēnesī ir no jauna noteikti;

50.2.2. kuriem iepriekšējā mēnesī kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja maiņa;

50.2.3. kuriem iepriekšējā mēnesī darījuma rezultātā mainījusies platība;

50.2.4. kuriem iepriekšējā mēnesī konstatēta neatbilstība starp kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem un dokumentu, uz kura pamata minētie dati reģistrēti kadastra informācijas sistēmā;

50.3. informāciju izsniedz sakārtotu pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja uzvārda, firmas vai nekustamā īpašuma kadastra numura;

50.4. informāciju izsniedz elektroniski (XML datņu formātā);

50.5. informāciju izsniedz papīra formā, ja pašvaldība šādu formu rakstiski pieprasa vismaz 10 darbdienas pirms šo noteikumu 70.4. vai 70.5.apakšpunktā minētā termiņa.

51. Teritorijas plānojumu izstrādei kadastra informāciju pašvaldībām bez maksas izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

51.1. rajonu pašvaldību teritoriju plānojumiem - šo noteikumu 9., 14. un 35.punktā minētos informācijas blokus;

51.2. vietējās pašvaldības teritoriju plānojumiem - šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18. un 35.punktā minētos informācijas blokus;

51.3. detālplānojumiem - šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18. un 35.punktā minētos informācijas blokus;

51.4. elektroniski (TXT vai XLS datņu formātā (teksta datus) un DGN datnēs (telpiskos datus)).

52. Zemes kadastrālajai uzmērīšanai kadastra informāciju izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

52.1. par uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 35., 36., 39. un 40.punktā minētos informācijas blokus;

52.2. par nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu, vienkopus izsniedz 9., 12., 13., 35., 36. un 39.punktā minētos informācijas blokus;

52.3. kadastra teksta un telpiskos datus izsniedz papīra formā, pēc pieprasījuma - elektroniski;

52.4. rakstiski vienojoties, datus var izsniegt tiešsaistes datu pārraides režīmā.

53. Zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai kadastra informāciju izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

53.1. par uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu un nekusta­majiem īpašumiem, kas robežojas ar to, elektroniski vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 35. un 36.punktā minētos informācijas blokus;

53.2. par uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu papīra vai elektroniskā formā pēc pieprasījuma vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 35., 36. un 39.punktā minētos informācijas blokus;

53.3. par nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu, papīra vai elektroniskā formā pēc pieprasījuma vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 12., 13., 35., 36. un 39.punktā minētos informācijas blokus;

53.4. rakstiski vienojoties, datus var izsniegt tiešsaistes datu pārraides režīmā.

54. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdī­tājam, vai, ja tāda nav, lietotājam par savu kadastra objektu reizi kalendāra gadā papīra vai elektroniskā formā bez maksas vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 38.punktā minētos informācijas blokus.

55. Kadastra informāciju par zemes, būvju un telpu grupu pirkuma darījumiem, kas reģistrēti kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē, izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

55.1. izsniedzamajā informācijā iekļauj šo noteikumu 9.punktā minēto informācijas bloku;

55.2. atkarībā no pieprasījuma vienkopus vai atsevišķi izsniedz šo notei­kumu 41., 42. un 43.punktā minētos informācijas blokus;

55.3. sadalījumā pa rajoniem, republikas pilsētām, pilsētām un pagastiem;

55.4. informāciju izsniedz elektroniski, pēc pieprasījuma - papīra formā.

56. Atbilstoši personas norādītajam nekustamā īpašuma kadastra numuram, nosaukumam, kadastra objekta kadastra apzīmējumam vai adresei Valsts zemes dienesta mājas lapā tiešsaistes datu pārraides režīmā kā kadastra informācijas publisko daļu publicē šo noteikumu 9., 10., 12. un 37.punktā minētos informā­cijas blokus.

57. Reizi gadā pēc kadastra datu stāvokļa uz 1.janvāri Valsts zemes dienests sagatavo un iestādes mājas lapā publicē zemes pārskatu un būvju pārskatu pa valsts teritoriju, republikas pilsētām un rajoniem, kā arī statistisko informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem un to cenām, kas attiecīgi satur šo noteikumu 44., 45. un 46.punktā minētos informācijas blokus.

58. Papildus šo noteikumu 50. un 51.punktā minētajiem nosacījumiem datu apmaiņas ietvaros vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai par tās administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem bez maksas vienkopus elektroniski (TXT datņu formātā (teksta datus) un DGN datnēs (telpiskos datus)) izsniedz šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 35. un 36.punktā minētos informācijas blokus. Pēc pieprasījuma datus izsniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā, sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī.

59. Datu apmaiņas ietvaros valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai Valsts zemes dienests sagatavo un elektroniski izsniedz kadastra informāciju atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam un normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Pēc pieprasījuma datus izsniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā, sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī.

60. Pēc Saeimas, Valsts kontroles, prokuratūras, tiesas, vietējo pašvaldību un valsts tiešās pārvaldes iestāžu pieprasījuma Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina viena lietotāja vienu pieslēgumu kadastra datu pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot īpaši izveidotu pārlūkprogrammu. Valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Uzturlīdzekļu garantiju fondam Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina pārlūkprogrammas lietotāju skaitu atbilstoši noslēgtajam līgumam.

IV. Kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

61. Kadastra informāciju Valsts zemes dienests izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu, kas:

61.1. noformēts kā rakstisks iesniegums;

61.2. saņemts elektroniski, izmantojot Valsts zemes dienesta mājas lapu internetā, un nav parakstīts;

61.3. noformēts kā rakstiska vienošanās.

62. Šo noteikumu 61.punktu var nepiemērot, ja kadastra informāciju Valsts zemes dienests izsniedz:

62.1. vietējai pašvaldībai saskaņā ar šo noteikumu 50.punktu;

62.2. personai vienreizējai pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot īpaši izveidotas pārlūkprogrammas;

62.3. Meliorācijas kadastra uzturēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

63. Šo noteikumu 61.2.apakšpunktu nepiemēro, ja:

63.1. kadastra subjekts pieprasa tādu kadastra informāciju par savu kadastra objektu, kura satur datus par kadastra subjektu;

63.2. persona pieprasa informāciju, kas šajos noteikumos vai citos norma­tīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, vai izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu (personas kods (personas identifikators), vārds, uzvārds) apstrāde.

64. Pieprasījumā norāda:

64.1. ziņas par personu, kas pieprasa informāciju:

64.1.1. vārds, uzvārds, personas kods (personas identifikators) un deklarētā dzīvesvieta (kontaktadrese) - fiziskai personai;

64.1.2. firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese - juridiskai personai;

64.2. iespējami precīzu izsniedzamās informācijas apjomu un sastāvu, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, kā arī izsniegšanas veidu atbilstoši šiem noteikumiem;

64.3. informācijas saņemšanas pamatojumu un izmantošanas mērķi, ja pieprasa informāciju, kas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, vai izsniedzamās informācijas sagatavo­šanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu (personas kods (personas identifikators), vārds, uzvārds) apstrāde.

65. Ja kadastra subjekts par savu kadastra objektu pieprasa informāciju, kas satur datus par kadastra subjektu vai noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, kadastra subjekts pieprasījumā apliecina, ka nav mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai šādi nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati:

65.1. zemes vienības robeža un platība;

65.2. zemes lietošanas veids un tā platība;

65.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums vai tam piekritīgā platība;

65.4. būves vai telpu grupas lietošanas veids;

65.5. nekustamā īpašuma nosaukums;

65.6. nav notikusi nekustamā īpašuma sastāvā esošas būves, telpu grupas rekonstrukcija vai renovācija.

66. Kadastra informāciju izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, ja:

66.1. informāciju izsniedz regulāri;

66.2. informāciju izsniedz lielā apjomā;

66.3. informāciju izsniedz lielā apjomā un tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes, atlases kritērijus vai izstrādāt programmatūru;

66.4. informāciju izsniedz lejupielādei, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi vai datņu transportēšanas (FTP) serveri.

67. Zemes kadastrālajai uzmērīšanai vai topogrāfiskajai uzmērīšanai kadastra informāciju izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, kurā papildus šo noteikumu 64.punktā minētajai informācijai norāda kārtību, kādā pieprasa informāciju par katru uzmērāmo zemes vienību un nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar to.

68. Zemes kadastrālais uzmērītājs, pieprasot kadastra informāciju par katru kadastrāli uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu, rakstiski apliecina, ka:

68.1. viņš uzmēra zemes vienību vai zemes vienības daļu saskaņā ar noteikšanas ierosinātāja pieprasījumu;

68.2. noteikšanas ierosinātājs ir vai nav pilnvarojis zemes kadastrālo uzmērītāju iesniegt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu datu reģistrācijai vai aktualizācijai kadastra informācijas sistēmā un saņemt dokumentus ar reģistrā­cijas vai aktualizācijas apliecinājumu.

69. Zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veicējs, pieprasot kadastra informā­ciju par katru uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu un nekusta­majiem īpašumiem, kas robežojas ar to, rakstiski apliecina, ka viņš uzmēra zemes vienību vai zemes vienības daļu saskaņā ar uzmērīšanas ierosinātāja pieprasījumu, un norāda uzmērīšanas ierosinātāju.

70. Kadastra informāciju parastā kārtībā sagatavo un izsniedz šādos termiņos:

70.1. piecu darbdienu laikā:

70.1.1. arhīva dokumentus;

70.1.2. kadastra izziņu;

70.1.3. kadastra informāciju zemes kadastrālajai un topogrāfiskajai uzmērīšanai;

70.1.4. kadastra informāciju par zemes, būvju un telpu grupu pirkuma darījumiem, kas reģistrēti kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē;

70.2. desmit darbdienu laikā - kadastra informāciju nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, - tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, - lietotājam par savu kadastra objektu atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantam;

70.3. piecpadsmit darbdienu laikā - kadastra informāciju pašvaldībām teritorijas plānojumu izstrādei;

70.4. līdz kārtējā taksācijas perioda 15.janvārim - nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu par visiem vietējās pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem;

70.5. katru mēnesi (izņemot janvāri) līdz piecpadsmitajam datumam - nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu aktuali­zācijas sarakstu par vietējās pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem;

70.6. līdz kārtējā gada 1.martam - zemes pārskatu un būvju pārskatu pa valsts teritoriju, republikas pilsētām un rajoniem, kā arī statistisko informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem un to cenām.

71. Sagatavošanas un izsniegšanas termiņa sākums ir:

71.1. nākamā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas, ja normatīvajos aktos par kadastra informācijas sagatavošanu nav paredzēts veikt samaksu;

71.2. nākamā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas un viena šāda nosacījuma izpildes:

71.2.1. pakalpojuma samaksas pilnā apmērā vai priekšapmaksas veikšana Valsts zemes dienesta kasē;

71.2.2. samaksu apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšana, uzrādot dokumenta oriģinālu;

71.2.3. samaksas ieskaitīšana Valsts zemes dienesta bankas kontā;

71.3. noslēdzot rakstisku vienošanos, Valsts zemes dienests var noteikt citu pakalpojuma sagatavošanas un izsniegšanas termiņa sākumu.

72. Pirms kadastra informācijas izsniegšanas Valsts zemes dienestam ir tiesības pieprasīt valsts nodevas vai pakalpojuma samaksu apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšanu, uzrādot dokumenta oriģinālu, ja ārējos normatīvajos aktos par kadastra informācijas sagatavošanu ir paredzēta samaksa.

73. Saņemot kadastra informāciju, kura šajos noteikumos un citos ārējos normatīvajos aktos ir noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija vai kuras sagatavošanai bija nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu iden­tificējošo datu apstrāde (izņemot gadījumu, ja šo informāciju izsniedz uz vienošanās pamata), papildus šo noteikumu 72.punktā minētajiem dokumentiem saņēmējs uzrāda šādus dokumentus:

73.1. personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

73.2. ja nepieciešams, dokumentu, kas apliecina informācijas saņemšanas pamatojumu, kas norādīts pieprasījumā.

74. Šo noteikumu 73.punktu nepiemēro, ja kadastra informāciju izsniedz uz rakstiskas vienošanās pamata.

75. Ja persona pieprasa kadastra informāciju par kadastra objektiem un atbildes sagatavošanai uz kārtējo pieprasījumu vai uz pieprasījumiem, kas veikti pēdējo sešu mēnešu laikā, nepieciešams apstrādāt (izsniegt) vairāk nekā 5 % no kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem attiecīgajiem kadastra objektiem (izņemot informāciju par nekustamā īpašuma kadastra numuriem vai kadastra objektu kadastra apzīmējumiem), šādas informācijas vienreizēja sagatavošana vai izsniegšana abonēšanas režīmā ir uzskatāma par nestandartizēta apjoma un veida informācijas sagatavošanu personas informācijas sistēmas uzturēšanai.

V. Noslēguma jautājumi

76. Šo noteikumu 61.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.decembri.

77. Kadastra informāciju saskaņā ar šo noteikumu 47., 48., 49., 51., 52., 53. un 54.punktu izsniedz, sākot ar 2007.gada 1.decembri. Līdz 2007.gada 30.septembrim Valsts zemes dienests minēto kadastra informāciju izsniedz esošajā datu apjomā, sastāvā un veidā.

78. Valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām, kurām datu apmaiņas ietvaros kadastra datu sagatavošana un izsniegšana ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, Valsts zemes dienests izsniedz kadastra datus iepriek­šējā apjomā, sastāvā un kārtībā līdz jaunu vienošanos noslēgšanai, un tās nedrīkst būt nelabvēlīgākas pret pašvaldībām.

79. Šo noteikumu 18.4., 18.15., 19.3., 27.4., 38.4., 38.6., 38.7., 38.8. un 38.13.apakšpunktā minētos datus izsniedz pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
10.02.2007