Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumus Nr. 363 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Rīgā 2007.gada 2.janvārī (prot. Nr.1 7.§)
Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu un 7.1pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma.

2. Vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauj klasifikācijas un klasifikatorus, kuru lietošana nodrošina ekonomiskās informācijas klasificēšanu, salīdzināmību un apriti noteiktā ekonomikas telpā:

2.1. Latvijas teritorijā - nacionālās klasifikācijas un klasifikatori, kurus izstrādā valsts vajadzībām. Nacionālajā līmenī lieto Eiropas Savienības un starptautiskās klasifikācijas un klasifikatorus, ja neeksistē šo klasifikāciju vai klasifikatoru nacionālās versijas;

2.2. Eiropas Ekonomikas zonā - Eiropas Savienības klasifikācijas un klasifikatori, kurus izstrādā Eiropas Savienības iestādes;

2.3. pasaules mērogā - starptautiskās klasifikācijas un klasifikatori, kurus izstrādā starptautiskās organizācijas.

3. Vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu lieto:

3.1. iesniedzot informāciju valsts statistikas apkopošanai, veidojot valsts statistiku vai apmainoties ar to;

3.2. veidojot valsts informācijas sistēmas;

3.3. veicot ārējo ekonomisko darbību.

II. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence

4. Par šo noteikumu 1.pielikumā minēto nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru izstrādāšanu, adaptāciju, lietošanas koordinēšanu, uzturēšanu, pāreju un sasaisti galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

5. Par šo noteikumu 2.pielikumā minēto Eiropas Savienības klasifikāciju un klasifikatoru tulkošanu un lietošanas koordinēšanu galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

6. Par šo noteikumu 3.pielikumā minēto starptautisko klasifikāciju un klasifikatoru tulkošanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā.

7. Šo noteikumu pielikumos minētās piesaistītās valsts pārvaldes iestādes sniedz konsultācijas un nepieciešamo informāciju šo noteikumu pielikumos minētajām galvenajām atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

8. Centrālā statistikas pārvalde:

8.1. izveido vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā noteikto klasifikācijas un klasifikatora lietošanas telpas kritēriju;

8.2. uztur vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām minētajā sistēmā;

8.3. izveido un uztur vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas katalogu (turpmāk - katalogs). Katalogs ir valsts informācijas sistēma, kura satur šādu informāciju par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļautajām klasifikācijām vai klasifikatoriem:

8.3.1. nosaukums;

8.3.2. statuss (nacionālā, Eiropas Savienības vai starptautiskā);

8.3.3. izstrādātājs;

8.3.4. galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde;

8.3.5. gatavības stadija;

8.3.6. ieviešanas mērķis;

8.3.7. klasificēšanas objekts;

8.3.8. lietošanas sfēra;

8.3.9. pieejamība;

8.3.10. lietotā kodēšanas sistēma;

8.3.11. koda garums;

8.3.12. līmeņu skaits;

8.3.13. kontaktpersona;

8.4. saskaņojot ar Ekonomikas ministriju, organizē starpinstitūciju darba grupu daudznozaru klasifikācijas izstrādei un ekspertīzes veikšanai.

9. Valsts pārvaldes iestādes:

9.1. atbilstoši kompetencei pastāvīgi seko vienotās ekonomiskās informā­cijas klasifikācijas sistēmas un katalogā iekļautās informācijas aktualitātei un informē Centrālo statistikas pārvaldi par nepieciešamajām izmaiņām minētajā informācijā;

9.2. izstrādā nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru projektus. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus izstrādā no jauna, ja konkrētajā jomā neeksistē šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētās Eiropas Savienības vai starptau­tiskās klasifikācijas un klasifikatori vai ja tos nevar lietot valsts vajadzībām tieši, bez papildināšanas vai adaptācijas;

9.3. nodrošina sasaisti ar iepriekšējām versijām un pāreju no atbildībā esošajām nacionālajām klasifikācijām un klasifikatoriem uz šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām klasifikācijām un klasifikatoriem, kā arī informāciju par izdarītajām izmaiņām;

9.4. piedalās Eiropas Savienības klasifikāciju un klasifikatoru izstrādē;

9.5. pēc starptautiskās organizācijas ierosinājuma sniedz informāciju par iestādes atbildībā esošajām šo noteikumu 3.pielikumā minētajām klasifikācijām un klasifikatoriem;

9.6. uztur izstrādātās un adaptētās klasifikācijas un klasifikatorus, informē Centrālo statistikas pārvaldi par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu;

9.7. divu nedēļu laikā pēc izmaiņu veikšanas starptautiskajās klasifikācijās vai klasifikatoros informē Centrālo statistikas pārvaldi par starptautiskajā klasifikācijā vai klasifikatorā izdarītajām izmaiņām, to būtību un apjomu, kā arī nacionālās klasifikācijas vai klasifikatora aktualizēšanas kārtību un termiņiem;

9.8. nodrošina izstrādāto un adaptēto klasifikāciju vai klasifikatoru projektu izskatīšanu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā, ja tiek ieviesti jauni termini vai definīcijas;

9.9. nodrošina vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas lietotājiem pieeju iestādes atbildībā esošo klasifikāciju un klasifikatoru aktuālajām versijām iestādes mājas lapā internetā, izņemot gadījumu, ja klasifikācijai vai klasifikato­ram noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

III. Noslēguma jautājumi

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumus Nr.222 "Noteikumi par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 182./183.nr.; 2000, 18./19., 341./343.nr.; 2003, 93.nr.).

11. Šo noteikumu 2.pielikuma 2. un 5.punkts zaudē spēku 2007.gada 31.decembrī.

12. Šo noteikumu 2.pielikuma 3. un 6.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs J.Strods
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.janvāra noteikumiem Nr.21
Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori

Nr.
p.k.

Klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums

Atbildīgās ministrijas un to padotības iestādes

Nacionālajām vajadzībām adaptētās
starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums angļu valodā,
tiesiskais pamats, izdevējorganizācija, izdošanas gads

galvenā atbildīgā institūcija

piesaistītās institūcijas

1

2

3

4

5

1.

Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts zemes dienests

2.

Apdzīvoto vietu klasifikācija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

3.

Tautību klasifikators

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

4.

Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of the Functions of Government COFOG,
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ)

5.

Budžetu ieņēmumu klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of transactions and other flows,
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

6.

Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of transactions and other flows,
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

7.

Institucionālo sektoru klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of institutional sectors,
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

8.

Budžetu finansēšanas klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of assets,
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

9.

Vispārējā valdības parāda klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of financial assets/liabilities,
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

10.

Komersantu, uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, biedrību, nodibinājumu, sabiedrisko organizāciju, arodbiedrību, plašsaziņas līdzekļu, šķīrējtiesu, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrācijas kodu sistēma

Tieslietu ministrija, Uzņēmumu reģistrs

11.

Komercķīlu reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Tieslietu ministrija, Uzņēmumu reģistrs

12.

Koncesiju reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Tieslietu ministrija, Uzņēmumu reģistrs

13.

Laulāto mantisko attiecību reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Tieslietu ministrija, Uzņēmumu reģistrs

14.

Nodokļu maksātāju reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests

15.

Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikators

Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Centrālā statistikas pārvalde

16.

Muitas iestāžu klasifikators

Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests

17.

Profesiju klasifikators

Labklājības ministrija

The European Union variant of the International Standard Classification of Occupations ISCO - 88 (COM),
Eiropas Kopienu Statistikas birojs, 1988

18.

Latvijas izglītības klasifikācija

Izglītības un zinātnes ministrija

International Standard Classification of Education ISCED,
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, 1997

19.

Būvju klasifikācija

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

Valsts zemes dienests

Classification of Types of Constructions CC,
Eiropas Kopienu Statistikas birojs, 1998

20.

Valsts ģeodēziskā tīkla klasifikators

Aizsardzības ministrija, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra

21.

Zemes lietošanas veidu klasifikators

Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests

22.

Kadastra objektu identifikācijas sistēma

Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests

23.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests

24.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija

Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests

Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas

25.

Adrešu klasifikators

Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests

26.

Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

Vides ministrija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

27.

Ūdenstilpju klasifikators

Vides ministrija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

28.

Ūdens horizontu klasifikācija

Vides ministrija

Valsts vides dienests, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

29.

Atkritumu klasifikācija

Vides ministrija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

List of Wastes,
Komisijas 2000.gada 3.maija Lēmums 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta "a" punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta 4.punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumentu Nr.C(2000)1147) (dokuments attiecas uz EEZ)

30.

Uzskaites un pārskatu dokumentācijas klasifikators (UPDK)

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

31.

Latvijas stacionāru gultu profilu klasifikators

Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

32.

Ārstniecības iestāžu darbības profilu klasifikācija

Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

33.

Iepakojuma materiālu klasifikācija

Vides ministrija

34.

Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM)1

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

Piezīme.

1 Katra gada atbilstošā versija.

Ekonomikas ministrs J.Strods
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.janvāra noteikumiem Nr.21
Eiropas Savienības klasifikācijas un klasifikatori

Nr.

p.k.

Klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums

Atbildīgās ministrijas un
to padotības iestādes

Eiropas Savienības tiesību akti vai
izdevējorganizācija un izdošanas gads

galvenā atbildīgā institūcija

piesaistītās institūcijas

1

2

3

4

5

1.

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula (EK) Nr. 1888/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā
(NACE 1.1 red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Komisijas 2001.gada 19.decembra Regula (EK) Nr. 29/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

3.

Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija
(NACE 2.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (COM(2006) 39)

4.

Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM)1

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi;
Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 912/2004 par Padomes Regulas
(EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi ieviešanu

5.

Eiropas Kopienas statistiskā preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA 2002)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Komisijas 2001.gada 19.decembra Regula (EK) Nr. 204/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 par Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA)

6.

Preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm
(CPA 2008)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (COM(2006) 655)

7.

Kombinētā nomenklatūra (CN)1

Finanšu ministrija

Padomes 1987.gada 23.jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu;
Komisijas 2005.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr. 1719/2005 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā

8.

Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ)

9.

Individuālā patēriņa veidu klasifikācija, pielāgota saskaņoto patēriņa cenu indeksu vajadzībām (COICOP/HICP 2000)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Komisijas 1996.gada 20.novembra Regula (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem: SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana (dokuments attiecas uz EEZ); Komisijas 1999.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1749/1999, ar ko Regulu (EK) Nr. 2214/96 groza attiecībā uz saskaņoto patēriņa cenu indeksu apakšindeksiem (dokuments attiecas uz EEZ)

10.

Institucionālo sektoru klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

11.

Darījumu un citu plūsmu klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

12.

Balansposteņu klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

13.

Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

14.

Valdības funkciju klasifikācija (COFOG)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.februāra Regula (EK) Nr. 359/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN

15.

Valstu un teritoriju nomenklatūra Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Komisijas 2003.gada 27.novembra Regula (EK) Nr. 2081/2003 par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām (dokuments attiecas uz EEZ)

16.

Atkritumu saraksts

Vides ministrija,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Komisijas 2000.gada 3.maija Lēmums 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta "a" punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta 4.punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumentu Nr.C(2000) 1147) (dokuments attiecas uz EEZ)

17.

Atkritumu statistikas nomenklatūra

Vides ministrija,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (dokuments attiecas uz EEZ)

18.

Zinātnisko programmu un budžetu analīzes un salīdzināšanas klasifikators
(NABS)

Izglītības un zinātnes ministrija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.jūlija Lēmums Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (dokuments attiecas uz EEZ);
Komisijas 2004.gada 22.aprīļa Regula (EK) Nr. 753/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģiju statistiku (dokuments attiecas uz EEZ)

19.

Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaite)

Finanšu ministrija,
Valsts ieņēmumu dienests

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi; Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

20.

Muitas režīmu klasifikators

Finanšu ministrija,
Valsts ieņēmumu dienests

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi; Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

21.

Darījumu veidu klasifikators

Finanšu ministrija,
Valsts ieņēmumu dienests

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi; Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

22.

Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata.

Datu vārdnīca (IDB)

Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2002.gada 23.septembra Lēmums Nr. 1786/2002/EK par Kopienas rīcības programmas pieņemšanu sabiedrības veselības aizsardzības jomā
(2003-2008)

23.

Transporta statistikas standartizētā preču nomenklatūra (NST/R)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Eiropas Kopienu Statistikas birojs (Statistical Office of the European Communities) (turpmāk - Eurostat), 1967

24.

Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija (NST 2000)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Eurostat, 2002

25.

Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas Eiropas Savienības variants
(ISCO - 88 (COM))

Labklājības ministrija

Eurostat, 1988

26.

Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS): vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā

Labklājības ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Eurostat, 1996

27.

Apmācību nozaru klasifikācija

Izglītības un zinātnes ministrija

Eurostat, 1999

28.

Būvju klasifikācija (CC)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Eurostat, 1998

Piezīme.

1 Katra gada atbilstošā versija.

Ekonomikas ministrs J.Strods
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.janvāra noteikumiem Nr.21
Starptautiskās klasifikācijas un klasifikatori

Nr.

p.k.

Klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums

Atbildīgās ministrijas un
to padotības iestādes

Starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums angļu valodā, izdevējorganizācija, izdošanas gads

galvenā atbildīgā institūcija

piesaistītās institūcijas

1

2

3

4

5

1.

Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija (ISIC 3.1 red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
ISIC Rev. 3.1
,
Apvienoto Nāciju Organizācija (turpmāk - ANO), 2002

2.

Centrālā produkcijas klasifikācija (CPC 1.1 red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Central Product Classification CPC Version 1.1,
ANO, 2002

3.

Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām (BEC 4.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Classification by Broad Economic Categories BEC Rev. 4,
ANO, 2002

4.

Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija (SITC 4.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Standard International Trade Classification SITC Rev. 4,
ANO, 2006

5.

Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS 2002)

Finanšu ministrija

The Harmonized Commodity Description and Coding System HS,
Pasaules muitas organizācija, 2002

6.

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija (COPNI)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Classification of the Purposes of Non - Profit Institutions Serving Households COPNI,
ANO, 1999

7.

Valdības funkciju klasifikācija (COFOG)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Classification of the Functions of Government COFOG,
ANO, 1999

8.

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10.redakcija
(SSK-10), 1., 2., 3.sējums

Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10, Tenth Revision, Volume 1, 2, 3,
Pasaules veselības organizācija (turpmāk - PVO), 1994

9.

"Veselību visiem 21.gadsimtā" klasifikators

Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

Health For All in the 21st century,
PVO Eiropas reģionālais birojs, 1999

10.

Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija
(SFK)

Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

International Classification of Functioning, Disability and Health ICF,
PVO, 2001

11.

Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (ISCED)

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

International Standard Classification of Education ISCED,
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, 1997

12.

Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija ar definētām diennakts devām (ATC/DDD)

Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

ATC index with DDDs,
PVO Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs, 2003

13.

Starptautiskā Veselības aprūpes kontu klasifikācija (ICHA)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra

International Classification for Health Accounts ICHA,
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, 2000

Ekonomikas ministrs J.Strods
10.01.2007